GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013"

Transkript

1 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet , kommunestyret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING Generelt Arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanen og årsbudsjettets plass i det kommunale plansystem Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen Inntektssystemet til kommunene: Forutsetninger i økonomiplanperioden VIKTIGE FORHOLD I ØKONOMIPLANPERIODEN Befolkningsutvikling Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet og sykefravær Resultat økonomi Iverksetting av pleie- og omsorgsplanen Administrativ organisering Energi og klima Finanskrisa Regionalt samarbeid Samhandlingsreformen OVERORDNET STYRINGSKORT OG STRATEGIER Mål samfunn: Stabilisere folketallet Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenester Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomi DRIFTSBUDSJETTET Innledning Konsekvensjustert budsjett, rullering av økonomiplan Beregning av omstillingsbehov og tiltak i økonomiplanperioden Rådmannen, personal og organisasjon og lønn og økonomi Enhet for oppvekst Enhet for sosial Enhet for helse og familie Enhet for omsorgstjenester Enhet for landbruk og teknikk Finans, reserverte bevilgninger og netto driftsresultat INVESTERINGSBUDSJETTET PROTOKOLL FRA DEN POLITISKE BEHANDLINGEN

3 1. INNLEDNING 1.1. Generelt Med dette legges utkast til økonomiplan for frem. Planen baserer seg blant annet på de mål som er lagt i vedtatt økonomiplan , men en klar dreining av prioriteringer både strategisk og økonomisk. Utkastet er meget offensivt hva gjelder satsning på ulike utviklingsprosjekter innefor de ulike fokusområdene. Forhåpentligvis vil gjennomføring av de ulike strategiene innebære at kommunen står sterkt rustet i forhold til å sikre gode velferdstjenester, og ikke minst nå målet om en BEFOLKNING I VEKST. Den største usikkerheten rent økonomisk er de store omstillingene som skal gjennomføres innefor helse, pleie og omsorg. Arbeidet med planen har fulgt det opplegget som ble bestemt i forbindelse med nytt årshjul se også økonomireglementet. Økonomiplanen behandles på våren og legger grunnlaget for utarbeidelse av budsjettarbeidet som skjer på høsten. Erfaringene fra arbeidet med økonomiplan , hvor blant annet hver enhet ble tildelt rammer, har vært gode og ført til at budsjettarbeidet forenkles og tiden kortes ned Arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanutarbeidelsen har fulgt følgende framdriftsplan: Aktivitet Dato Drøfting framdriftsplan ledermøte Oppstart arbeid med konsekvensjustert budsjett Januar/feb Ledersamling gjennomføring av planer, utfordringer og strategier, balansert målstyring både overordnet og pr. enhet. Konsekvensjustert budsjett klart Innen 9.3. Foreløpige skisser økonomiplan, BMS grunnlag til brukerråd tilrettelegges. Gjennomføring av brukerråd Innspill og forslag fra enhetene til økonomiplan, overordnet styringskort og Innen styringskort pr. enhet. Ledermøte - gjennomgang av konsekvensjustert økonomiplan Dialogseminar med brukerråd, administrasjon, kommunestyret og og tillitsvalgte. Gjennomgang av resultat, hovedutfordringer og omstillingsmål. Revidering av overordnet styringskort., strategier, og prioriteringer. Kommuneøkonomiproposisjonen info ledermøte Primo mai Bearbeiding og ferdigstillelse Innen Utsending Senest tirsdag Formannskapet innstiller 2.6. Høringsperiode Kommunestyrebehandling Oppfølging og ekspedering oppstart budsjettarbeid

4 Økonomiplanen er blant annet basert på rullering av økonomiplan , konsekvensjustert budsjett, forslagene i kommuneøkonomiproposisjonen, forslag og vurderinger gitt i felles dialogmøte mellom administrasjon, politikere, tillitsvalgte samt brukerrådsledere. Rammene som vedtas i økonomiplanen baseres på dagens administrative organisasjonsmodell. Etter at ny modell vedtas, og i forkant av budsjettrundskrivet for 2010, må budsjettene til den enkelte nye enhet gjennomgås og rammer for hver avdeling må utarbeides på nytt innenfor økonomiplanens rammer Økonomiplanen og årsbudsjettets plass i det kommunale plansystem I henhold til kommunelovens 44 skal det hvert år vedtas en økonomiplan som minst skal omfatte de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal utledes av en rullert kommuneplan. Det vises til plan- og bygningsloven. I lovens 11-1 hjemles hva dette er: Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Når det gjelder den langsiktige delen av kommuneplanen har vi kun en arealdel som gjelder fra Arbeidet med revidering av kommuneplanen starter i På grunn av kommunens økonomiske situasjon, har det vært vanskelig å følge opp forslagene i arealdelen av kommuneplanen ( ) Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen Kilde: Kommuneøkonomiproposisjonen ble lagt frem 15. mai 2009 samtidig ble revidert nasjonalbudsjett 2009 lagt fram. Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene på mellom 5 og 6 mrd kroner for Denne veksten er anslått fra inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett for mrd kroner vil komme som frie inntekter hvorav 2,5 mrd fordeles til kommunene og 1,5 mrd til fylkeskommunene Inntektssystemet til kommunene: Rammetilskuddet til kommunene, som er så avgjørende for driftsnivået, er sammensatt av slik: Innbyggertilskuddet et beløp pr. innbygger. Det er befolkningstall pr i budsjettåret som er utgangspunkt for tildelingen det enkelte år. 4

5 Inntektsutjevning: denne delen av rammetilskuddet skal delvis utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Dette skjer ved at kommuner med skatteinngang som er lavere enn landsgjennomsnittet (som Grue) blir kompensert for 57 % av forskjellen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. I tillegg får de kommuner som har skatteinngang under 90 % av landsgjennomsnittet kompensasjon for 35 % av forskjellen mellom egen skatteinngang og 90 % av landsgjennomsnittet. Grues skatteinngang ligger på ca. 80 % av landsgjennomsnittet. Skjønnstilskuddet blir brukt for å kompensere kommunene for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i de andre delene av inntektssystemet. I dette beløpet ligger også kompensasjon for den differensierte arbeidsgiveravgiften. Inntektsgarantitilskuddet var et nytt tilskudd som ble innført i forbindelse med endringene i inntektssystemet for kommunene fra Hensikten med tilskuddet er å gi kommunene en mer helhetlig skjerming mot plutselig svikt i rammetilskuddet og dermed øke fleksibiliteten og forutsigbarheten i inntektssystemet. Gjennom inntektsgarantitilskuddet begrenses negativt avvik i vekst i forhold til landsgjennomsnittet. Grue Utgiftsutjevning målet med utgiftsutjevningen er å utjevne forskjeller i demografi og kostnadsstruktur. Man gir til de kommunene som har en tung kostnadsstruktur, og tar fra de som har en lett struktur. Utgiftsutjevningen baseres på en rekke kostnadskriterier. Disse kriteriene er vektet og endringer i inngangsverdiene påvirker dermed hvor mye kommunen mottar i utgiftsutjevning. Dette ses i forhold til de enkelte kriterienes andel av befolkningen i Grue og landets. Eksempelvis er det slik at hvis andelen personer i aldersgruppen 0-5 år i Grue er lavere enn andelen personer i landet for denne aldersgruppen trekkes vi for dette på rammetilskuddet og motsatt. Summen av rammetilskudd og skatteinntekter utgjør 70 % av inntektene til Grue kommune Forutsetninger i økonomiplanperioden priser: Økonomiplanen er utarbeidet i 2010-priser når det gjelder lønnsutviklingen. Lønnsøkning: Det er tatt høyde for helårsvirkningen av lønnsoppgjøret pr anslått til 3 % - samt en forventning om et mellomoppgjør i 2010 på 3 %. Det er derfor avsatt ca. 6 millioner kroner til lønnsøkning i Dette er basert på de antall årsverk vi har pr lønnsbudsjettet for Det forutsettes at økningen i frie inntekter utover effekten av det nye inntektssystemet dekker halvparten av økningen i lønnutgiftene. Dette er basert på tidligere års erfaringer. Prisstigning: Det er ikke lagt inn prisstigning ellers. Dette forutsettes løst ved kontinuerlige omstillinger og produktivitetsforbedringer. Skatt og rammetilskudd: 5

6 Rammetilskudd er basert på prognosemodellen fra KS. Skatteinngangen er også basert på prognosemodellen men justert ned basert på erfaringstall. Grue følger aldri gjennomsnittlig skattevekst for landet. 6

7 2. VIKTIGE FORHOLD I ØKONOMIPLANPERIODEN 2.1. Befolkningsutvikling Hovedmålsetningen i overordnet styringskort vedtatt i økonomiplan er en befolkning i vekst. Resultatet for ble en befolkningsvekst på 2 personer til 5080 pr Mål for var en økt tilflytting på 20 personer. Resultatet ble en tilflytting på 57. Økt tilflytting og bosetting i Grue er fortsatt den enkeltvise faktor som er viktigst for kommunen for å realisere visjonen som livskraftig og levende. Økonomiplandokumentet for gir en grundig beskrivelse av befolkningsutviklingen som har vært og prognosene framover. Mål for innbyggertilfredshet i overordnet styringskort var at denne skulle være større enn landsgjennomsnittet. Innbyggertilfredshet er ikke målt i. Befolkningsprognose: Nedenfor vises tabell med framskriving av befolkningen pr. år fram til 2015, samt prognoser for 2020, 2025 og år år år år år år år år og eldre Sum Som vist tidligere er prognosene for totalt antall innbyggere negativ. I økonomiplanperioden fra 2010 til 2013 er prognosene at sum innbyggere reduseres med 130 personer. Samtlige befolkningsgrupper i tabellen reduseres foruten gruppen år som faktisk øker. Etter økonomiplanperioden og framover mot 2030 reduseres også denne delen av befolkningen, men aldersgruppen år øker betydelig etter Det har alltid blitt hevdet at veksten i de eldre delene av befolkningen gir et økt press på omsorgstjenesten. Det er ikke alltid tilfellet: I Rune Devold AS`s rapport om omsorgstjenesten i Grue av blir det sett på brukere og andel av ressurser. Den viser at aldersgruppen 0-66 år utgjør 30 % av brukerne og opptar 60 % av ressursene, mens år utgjør 16 % av brukerne og opptar 12 % av ressursene til omsorgstjenester åringene utgjør 40 % av brukerne med opptar 19 % av ressursene. Til sist har vi de over 90 år som utgjør 14 % av brukerne og opptar 9 % av ressursene. Veksten i aldersgruppen år behøver dermed ikke tilsi at omsorgstjenesten vil få et økt press isolert sett på grunn av denne faktoren. 7

8 2.2. Brukertilfredshet Mål for Grue kommune (2012) var brukertilfredshet bedre enn landsgjennomsnittet. Resultatet fra undersøkelse gjennomført i mars ble en brukertilfredshet på 3,1 (av 4) og pårørendetilfredshet lik 2,8 ( av 4). Landsgjennomsnittet var 3,3 () Medarbeidertilfredshet og sykefravær Hovedfokus i gjeldende overordnet styringskort vedrørende medarbeidere er sykefravær og medarbeidertilfredshet. Målet i gjeldende overordnede styringskort er et sykefravær på under 7,5 % i Resultatet for ble et sykefravær på 10,6 %. Dette er prosentvis nedgang på 10 % fra Krav til kompetanse, og utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, er store utfordringer i årene framover. Budsjettet til sentrale opplæringsmidler ble styrket i 2009 og det er forutsatt fortsatt styrking på dette området i økonomiplanperioden. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført i mars 2009, ga et snitt resultat på 4,3 av 6. Dette er en svak nedgang siden med 0,2 og sammenlignet med landsgjennomsnittet, ligger vi 0,1 under. Barnehagene scorer høyest med et snitt på 4,9 som i. Undersøkelsen i 2009 gir følgende bilde, summert innenfor 12 hovedområder: 2009 landsgj.sn Organisering av arbeidet 4,2 4,5 4,4 Innhold i jobben 4,8 5 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,1 4,1 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 5,2 5 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,8 4,7 Nærmeste leder 4,3 4,6 4,5 Medarbeidersamtale 4,6 4,6 4,7 Overordnet ledelse 3,7 4 3,8 Faglig og personlig utvikling 3,8 3,9 4,2 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 3,9 3,8 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,7 4,7 Helhetsvurdering 4,4 4,6 4,5 Snitt totalt 4,3 4,5 4, Resultat økonomi Målsettingen i overordnet styringskort var netto driftsresultat på 1-2 % av sum driftsinntekter (resultatgrad). Resultatet ble 5,65 %. Det er i budsjettet for 2009 lagt opp til 0 % i resultatgrad. Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til ambisjonene i inneværende økonomiplan som forutsetter et nivå mellom 1 og 3 %. Det er i overordnet styringskort for forutsatt måloppnåelse i 2012 på 2 %. Anbefalt resultatgrad er 3 % for å sikre en sunn kommuneøkonomi Iverksetting av pleie- og omsorgsplanen Pleie- og omsorgsplanen ble vedtatt i kommunestyret 12. januar Iverksetting av og intensjonene med den, med de kravene til kutt som ligger i økonomiplanen, er det viktigste bærende element i hele økonomiplanen. 8

9 Gjennom Kvalitetskommunesatsningen er iverksetting og implementering av pleie og omsorgsplanen organisert som et prosjekt med målsetting om ny praksis innenfor virksomhetenes rammer. Prosjektet er organisert i 6 delprosjektområdene innen for økonomiske rammer gitt av Kommunestyret i økonomiplan / og den vedtatt PLO plan. I planen ligger tydelige intensjoner om ny praksis og atferds- og holdningsendringer hos de ansatte. Dette gjelder fokus på mestring, tydelige krav til dokumentasjonsarbeid, bedret informasjon/ kommunikasjon og samarbeid/ partnerskap med bruker og pårørende. Gjennomføringsprosjektet har følgende 6 delprosjekt med eget mandat og framdrift i prosjektplanen: 1. Prosedyrer ved tildeling av tjenester. Ny tildelingspraksis 2. Myndiggjorte medarbeidere i omsorgsenheten 3. Dokumentasjon / tiltaksplaner 4. Samarbeidsavtaler/ partnerskap frivillige og pårørende 5. Mestring og muligheter 6. Informasjonsarbeid Dette prosjektets mandat innebærer implementering av planer og intensjoner i ordinær drift. Dette betyr at prosjektet er plassert i organisasjonen, men er overgripende i forhold til flere økonomisk avgrensede enheter/ virksomheter og derfor er prosjektansvaret plassert hos rådmannen Administrativ organisering 1.september 2009 iverksettes ny administrativ organisasjonsmodell. Prinsippene i denne er økt grad av myndiggjøring samt en tydeliggjøring av henholdsvis det strategiske, taktiske og operative nivået i organisasjonen. Dette løses ved å etablere flere resultatenheter med ledere som får ansvar for fag, personal og økonomi. Dagens enhetsledernivå fjernes. På rådmannsnivå etableres tre kommunalsjefstillinger; en for oppvekst og kultur, en for velferd og en for næring og utvikling. I tillegg samles støttefunksjoner i en stab med en stabsleder. Politisk sekretariat er uendret. Modellen tydeliggjør ansvaret til den enkelte leder i mye større grad enn dagens organisasjonsmodell. Arbeidet i kvalitetskommunearbeidet viser tydelig sammenheng mellom økt myndiggjøring og lavere sykefravær. Det er imidlertid nødvendig å ha realistiske ambisjoner i forhold til at det tar tid å iverksette den nye modellen Energi og klima Klima- og miljøfokuset får konsekvenser også for Grue kommunes drift og virksomhet. Anskaffelser skjer også i større grad med miljøkrav. I og med at energi- og klimaplanen ferdigstilles og behandles samtidig med økonomiplanen er det naturlig å se dette i sammenheng. For det første for å informere og synliggjøre, for det andre fordi flere av tiltakene innebærer investeringer og løpende utgifter og for det tredje for å vise vårt engasjement. Flere tiltak er allerede i gang som vedrører ENØK-tiltak i kommunale bygg, men tiltak som en konsekvens av selve energi- og klimaplanen som har et mye bredere fokus vil måtte innarbeides etter hvert i de kommende budsjetter og økonomiplaner. Omdømmemessig er fokus på miljø- og klima vesentlig for en kommune som skal tiltrekke 9

10 seg innbyggere og kvalifiserte medarbeidere. Det er forutsatt at alle kommunene skal ha en klima- og energiplan innen Finanskrisa Finanskrisa som preger samfunnet vil også påvirke Grue kommune. Det er vanskelig å beregne hvordan finanskrisa vil slå ut for Grue. Bildet er ikke entydig. Rent økonomisk vil på den ene siden ledigheten øke og på sikt føre til reduksjon i skatteinngangen samt en økning av sosialhjelpsutgiftene. På den andre siden reduseres renteutgiftene. En positiv virkning kan være at det blir lettere å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere. Det mest alvorlige ved finanskrisen er imidlertid virkningen for det enkelte individ som direkte eller indirekte er rammet av krisen i form av å miste sitt arbeide med de konsekvenser dette får for den enkelte Regionalt samarbeid Flere og flere av de velferdstjenestene kommunen leverer til kommunens innbyggere produseres i samarbeid med andre kommuner. Senest er det etablert samarbeid med de andre Solør-kommunene om barnevern. Det er ingen tvil om at denne måten å produsere tjenestene på vil stille større krav til god eierstyring for fortsatt å kunne sikre lokal politisk styring av tjenestene. I kommende økonomiplanperiode vil det bli enda viktigere å drøfte hvordan tjenestetilbudet skal sikres god kvalitet vurdert opp i mot risikoen for redusert styring. Kommunen har i samarbeid med de andre kommunene i Glåmdalsregionen og andre, forpliktet seg til å samhandle innenfor områdene; samferdsel, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet. Lykkes dette arbeidet vil det kunne bli et stort løft for regionen og Grue. Dette vil kreve tydelighet, raushet og vilje til samhandling fra alle parter Samhandlingsreformen I løpet av juni 2009 legger regjeringen fram kommunehelsereformen i form av en stortingsmelding. Bakgrunnen for reformen er ambisjonene om en mer helhetlig ivaretakelse av pasienter og brukere. Helse og omsorgstjenestene oppleves som uoversiktlige og fragmenterte for pasientene og ofte er det brukeren selv og dennes pårørende som må sørge for den praktiske koordineringen. Det er fortsatt uklart hva reformen i praksis vil innebære av endringer. Det er imidlertid ingen tvil om at reformen betyr oppgaveoverføring og styrkning av kommunal sektor. Reformen vil få stor betydning for kommunen og antagelig bety ytterligere behov for interkommunale løsninger. 10

11 3. OVERORDNET STYRINGSKORT OG STRATEGIER Visjon Overordnet mål Samfunn Tjenester Livskraftig og levende En befolkning i vekst Mål Suksessfaktorer Resultat 2013 Godt omdømme Netto tilflytting 35 +per år o som næringsvennlig og tilgjengelig Stabilisere folketallet o med attraktive oppvekstvilkår Netto tilflytting 10 % av 35 til o med positiv velkomst og ivaretakelse av ny- Finnskogen tilflytte og etablerere Moderne og brukertilpassede tjenester Aktivt arbeid med etablering av kompetansearbeidsplasser i tett samarbeid med næringsliv og de andre kommunene i regionen God kommuneplanprosess i aktiv dialog med innbyggerne Utvikling av Finnskogen som et attraktivt område for bosetting, etablering av næringsvirksomhet og turisme Kvalitetsbevisst og utviklingsorientert tjenesteyting Næringsvennlig i alle (organisasjons)ledd Dialog med innbyggere og brukere Innbyggertilfredshet > landsgjennomsnittet Brukertilfredshet > landsgjennomsnittet Medarbeidere Økonomi Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Sunn kommuneøkonomi Tydelig og motiverende ledelse Gode utviklings- og læringsfora i alle ledd Stolte ansatte er positive ambassadører for Grue kommune Tjenestetilbud tilpasset rammene Utvikling gjennom omfordeling innenfor rammene Sykefravær< 8,5 % Medarbeidertilfredshet > landsgjennomsnittet Netto driftsresultat 2 % 11

12 STRATEGIER: HOVEDUTFORDRING BEFOLKNINGSUTVIKLING OG SAMMENSETNING 3.1. Mål samfunn: Stabilisere folketallet Enhetlig og klar profilering Prioritere ressursbruk for å finne det unike ved Grue hvilken historie skal vi fortelle som basis for en enhetlig og klar profilering. Dette krever en prosess med felles verdiforankring og omdømmebygging hvor alle ansatte og politikere er viktige aktører og ambassadører. Kommunikasjonsplattform utarbeides. Arbeidet startes i Næringsutvikling Økt bosetting i kommunen er blant annet avhengig av aktivt arbeid med etablering av arbeidsplasser og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Strategisk næringsplan utarbeides i 2009 med fokus på blant annet: o Utvikling og etablering av kompetansemiljøer / kompetansearbeidsplasser o Best i landet i arbeid med entreprenørskap blant barn og ungdom o Næringsvennlig kommune i god kontakt med etablerere o Deltakelse i samhandlingsprogrammet skal bidra til å skape en attraktiv region som har vekst i befolkning, kompetanse og verdiskapning o Arbeidsplasser og levevei gjennom bistand til utvikling av kulturbasert næring. o Infrastruktur lokalt (tomter, vei, utvikling av industriområdet) og sett i sammenheng regionalt og nasjonalt. o Markedsføring og tiltak for å styrke bosetting. Rammen til næringsutvikling økes med kr per år til kr ,- i planperioden. Planen iverksettes i løpet av planperioden, og økonomisk bevilgning til næringsutvikling prioriteres brukt til tiltak i planen. Kommuneplanen. Målet er å bli ferdig med samfunnsdelen våren 2010 og arealdelen høsten Utarbeidelse av samfunnsdelen og rullering av arealdelen forutsetter en grundig prosess med bred involvering av innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner. Målsettingen er å optimalisere kommunens tilrettelegging, utbygging og tjenesteproduksjon i forhold til en langsiktig utvikling for å skape vekst i kommunen. Det avsettes kr i 2010 til gjennomføring av dette arbeidet. Klima og energi. Det er i 2009 utarbeidet en energi- og klimaplan for Grue kommune i henhold til lokale og nasjonale forpliktelser. Planen sannsynliggjør tiltak gjennom Grønn utvikling for å realisere nasjonale mål/ bli en(/den første) klimakommune innen 2030). Grue kommune vil i perioden ha fokus på å utvikle tiltak gjennom bl a enøktiltak, fjernvarme, bioenergi, karbonbinding- og lagring i skog, samt tiltak i landbrukssektoren. Eiendomsskatt Grue kommune har et av landets høyeste avgiftsnivå. For å kunne være en attraktiv bokommune kan et tiltak være å redusere eiendomsskatten. Eiendomsskatten ble redusert til 6,5 o/oo i Det hadde vært ønskelig å redusere eiendomsskatten ytterligere i planperioden. Av økonomiske hensyn er dette ikke mulig. Hvis den økonomiske situasjonen bedrer seg utover det som er innarbeidet av økte inntektsrammer vurderes dette på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 12

13 Styrket kommunikasjon med innbyggere og andre Det innføres en ordning med velkomstpakker og informasjonsmøter for tilflyttere og andre i kommunens regi. Kommunens nye hjemmeside er oppgradert både med hensyn til layout/profil og brukervennlighet, og styrkes ved at det i servicetorgets prioriteres avsatt tid til webredaktør. Helse- og aktivitetssenter. Det er bevilget midler til gjennomføring av hovedprosjekt Grue bad og trening. Iverksetting av hovedprosjektet vil ha stor betydning for utvikling og vekst i kommunen. For å kunne realisere prosjektet kreves det betydelig innsats og samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. Kultur Kulturen gis økt fokus gjennom ny administrativ organisering hvor oppvekst og kultur er et av 3 strategiske områder, og kultur og fritid utgjør en egen enhet. I strategisk næringsplan vil kulturbasert næring være et av satsningsområdene (attraksjon). Vedtatt styrkning av kultursektoren gjøres ved omprioritering av personalbruk. 13

14 3.2. Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenester Gjennomgående kvalitetssikring Kommunen har de seinere årene fått avvik og merknader ved tilsyn innenfor flere tjenesteområder. Med balanse i økonomien må det nå settes et fokus på å utvikle gode kvalitetssikringssystemer innen alle fagområder. Utviklingsenheten skal initiere og sammen med tjenestene utvikle systemer som har gjennomgående rutiner for avviksrapportering og internkontroll som kan omfatte alle tjenesteområder. En suksessfaktor er at oppbygging av systemet har forankring i virksomhetene, og blir et brukervennlig verktøy for de ulike fagområdene. Barnehagene. Fra 2009 vil det være 3 kommunale og 1 privat barnehage i kommunen. Barnehagegaranti er innført med virkning fra Sammenlignet med andre kommuner er driften av en barnehageplass 40 % dyrere i Grue (Kostra). Målsetning for perioden er at barnehagedriften skal ned mot en ressursramme som sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 11). Åpningstider (pendlervennlige) tilpasses brukernes behov og vil være ulike i den enkelte barnehage, tilpasset bemanning og økonomi. Det skal i planperioden utarbeides og startes iverksetting av et pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på blant annet implementering av god praksis innenfor rammeplanens fagområder. Videreutvikling av skolen. Det utarbeides en skolepolitisk plattform for skolen med fokus på kvalitet og læringsresultater. Plattformen skal ha fokus på det unike ved Grue-skolen utover det pedagogiske innholdet, for eksempel sterkt fokus på entreprenørskap og kulturhistorie (Finnskogen). Planen skal ferdigstilles 2009, og iverksettes i planperioden. Sosialtjenesten / NAV. Grue kommune skal gjennom etableringen av Nav-kontor styrke arbeids- og aktivitetstilbudet til kommunens innbyggere. Målet er flere i arbeid og aktivitet, og færre på passiv stønad. Nav Grue skal gjennom god samhandling internt, og ved bruk av virkemiddelapparatet bli et av landets beste Nav-kontor. Flyktninger. Det skal bosettes 10 flyktninger per år i perioden. Gjennom koordinering og samhandling mellom tjenesteområdene skal det sikres en god integrering og god livskvalitet for kommunens nye innbyggere. Barnevern. Det interkommunale barnevernet Solør barnevernstjeneste etableres juni Dette vil gi en mindre sårbar og mer kompetent tjeneste til det beste for barna og de ansatte. Grue kommune skal i økonomplanperioden arbeide for: o En kompetent og velfungerende barnevernstjeneste med fokus på forebyggende arbeid og godt samarbeid med de andre kommunale tjenestene o Nasjonalt fokus på barnevernstjenestenes rammevilkår og ressursstyring Helse, pleie og omsorg. Grue kommune har fortsatt utfordringer innenfor tjenesteområdet knyttet til helse- og omsorgstilbudet. Det er avvik mellom det nivået på det som faktisk ytes av tjenester sammenlignet med andre kommuner, opp i mot opplevd tjenesteyting fra de ansatte, spesielt innen omsorgssektoren. Omsorgstjenesten har de siste årene hatt et overforbruk i forhold til budsjett på mellom 10 og 15 %. Pleie- og omsorgsplan (KS jan 2009) har som målsetting å endre tjenesten fra pleie og overtakelse av omsorg, til mestring og muligheter. Gjennomføring av planen betyr en tilpasning av kommunal tjenesteyting til bærekraftig økonomisk ramme med omstillingsmål for tjenesteområdet fra 4,7 14

15 mill kroner til 12 mill pr år i planperioden. Implementering og gjennomføring er organisert som et prosjekt under Kvalitetskommuneprogrammet i 6 delprosjekt over ca 1 ½ år. Målet er: o Positiv utvikling av tjenestetilbudet fra overtakelse av omsorg til fokus på den enkeltes mestring og muligheter o Myndiggjorte medarbeidere i omsorgsenheten o Redusert nivå på tjenestene o Bruk av hele omsorgstrappa (tiltakskjeden) o Klare rutiner og ansvar i forhold til vedtak om tjenester og iverksettelse av disse o Nært samarbeid og partnerskap med de frivillige organisasjoner Samhandlingsreformen Stortingsmelding om kommunehelsereformen (samhandling og oppgaveoverføring mellom1. og 2. linjetjenesten) er ventet i løpet av våren Grue kommune skal være en aktiv pådriver og delta i ulike prosjekter både lokalt, regionalt og nasjonalt. Reformen vil stille betydelig større krav til kompetanse og teknologi. Vegvedlikeholdet Grue har sammenlignet med andre kommuner i landet, Hedmark og kommunegruppe 11 (sammenlignbare kommuner) et høyt antall km kommunal veg. I tillegg har kommunalt veivedlikehold og investeringer blitt nedprioritert de senere år. Det innebærer at standarden er for dårlig. For å bedre dette skal det gjennomføres en kartlegging av veistandarden med mer, med mål om: o Nedklassifisering av kommunal vei o Investeringsplan for kommunale vei o Tydelig prioriterte årlige vedlikeholdsplaner. Arbeidet igangsettes høsten 2009 og vil legge grunnlaget for gjennomføring i økonomiplanperioden. Som en oppstart for gjennomføring av investeringsplan avsettes kr 2 mill pr år. IKT er en stadig viktigere produksjonsteknologi i kommunal forvaltning og tjenesteyting. Med bakgrunn i mulighetsstudie og et forprosjekt våren 2009 er det arbeidet regionalt for å etablere et interkommunalt samarbeid innefor dette området. Forprosjektet viser til et mulig samarbeid etter vertskommunemodellen ( 28) med mål om bla: o Etablering av høyhastighetsdatanett i regionen o Økt den strategisk utnyttelse av kommunenes tjenesteproduksjon og forvaltning o Stordriftsfordeler o Redusert risiko og sårbarhet Oppstart av gjennomføringsprosjektet er det forutsatt at skal skje høsten 2009, med trinnvis gjennomføring i første halvdel av økonomiplanperioden. 15

16 3.3. Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Kompetanseutvikling Med bakgrunn i resultatet fra medarbeiderundersøkelsen vedrørende lav score på faglig og personlig utvikling samt fremtidig behov for kompetent arbeidskraft foreslås det en relativt stor økning i bevilgningen til kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingsplan for perioden utvikles med bakgrunn i kompetansekartlegging og ønsket utvikling med fokus på: o Økning av antall lærlinger o Rekruttering o Kompetansegivende kurs o Kompetanseutvikling egne ansatte gjennom videre- og etterutdanning o Læring gjennomgode utviklingsfora på egen arbeidsplass- internundervisning og refleksjon om arbeidet Bevilgningene økes med kr ,- til ,- pr. år i planperioden. Myndiggjorte medarbeidere. Myndiggjøring handler om medarbeidere som har fått og grepet retten til å beslutte innenfor områder hun/han er kompetente på. Det handler om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon, om økt ansvar, innflytelse og kunnskap. Gode myndiggjøringsprosesser preges av bottom up- og de små skritts tilnærming hvor de ansatte har en større grad av eierskap til de endringer som igangsettes. Arbeid i Kvalitetskommuneprogrammet setter fokus på myndiggjøring gjennom innføring av arbeidslag i omsorgstjenesten. Ved ny organisering er det viktig å få til en riktig delegering og ansvarsfordeling med tanke på kompetanse og innflytelse. Myndiggjøring krever refleksjon i grupper som har beslutningskompetanse og det må være rom for at noen vurderinger kan bli feil. Sykefraværet har vært relativt høyt de senere år. Spesielt gledelig er det at omsorgenheten har reduksjon. Det arbeides nå aktivt på flere områder for å redusere dette ytterligere. Målsettingen er at sykefraværet skal være på 8,5 % innen Undersøkelser og analyse i egen organisasjon viser sammenheng mellom lav grad av myndiggjøring og høyt sykefravær. Arbeidet skal ha spesielt fokus på: o Forebyggende tiltak som bedring av arbeidsmiljø gjennom arbeid med etikk, kollegaskap, myndiggjøring, ledelse og sosialt fellesskap. o Internopplæring i egent systemarbeid for forbygging, tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte o Friskliv fokus på fysisk helse o Bedret samarbeid med Nav, bedriftshelsetjeneste og fastlege Organisasjonsutvikling Krav til kommunen som tjenesteutøver og samfunnsutvikler er under kontinuerlig endring. Dette med bakgrunn i statlige føringer, endrede økonomiske rammer og lokalpolitiske prioriteringer. Ny administrativ organisering har som mål å styrke det strategiske arbeidet med økt fokus på samfunns- og næringsutvikling, myndiggjøre medarbeidere og ledere ved en gjennomgående tydeliggjøring av ansvar på ulike ledernivå. For å lykkes med dette blir det bl a høsten 2009 iverksatt et opplæringsprogram for enhetsledernivået som har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret for enhetene, samt igangsatt et kompetansegivende kurs i prosjektopplæring. Leder- og medarbeiderutvikling skal ha fokus i hele økonomiplanperioden. 16

17 Arbeidsgiverstrategi Starte arbeid høsten 2009 med å utforme arbeidsgiverstrategi med vekt på felles verdigrunnlag, hvor alle ansatte involveres. Dette vil styrke kommunens evne til å bli en attraktiv arbeidsgiver gjennom tydeliggjøring av lederskap, medarbeiderskap, lønnspolitikk, læring, felles refleksjon og utvikling. De ansatte er kommunens viktigste ambassadører i et omdømmeperspektiv. 17

18 3.4. Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat For å sikre økonomisk handlingsfrihet og hindre underskudd er det anbefalt å ha et netto driftsresultat på 3 %. For Grue betyr dette 9 mill. kroner pr år. I planperioden er 2 % målet. Det har ikke vært mulig å avsette dette før siste år i økonomiplanperioden. Det er innarbeidet følgende avsetning pr år i perioden 2010 til 2013: ,509 mill , 942 mill ,839 mill ,152 mill Det vil si at målet om netto driftsresultat på 2 % nås i Stram økonomistyring Det er av avgjørende betydning at det er samsvar mellom mål/oppgaver og bevilgede rammer til den enkelte enhet. Hvis det er samsvar forutsettes det stram økonomistyring og overholdelse av rammer. For å holde fokus på dette rapporteres blant annet økonomisk resultat og måloppnåelse pr. tertial til kommunestyret. 18

19 4. DRIFTSBUDSJETTET 4.1. Innledning Økonomiplanen for er i 2010-tall og baserer seg på en rullering av økonomiplanen for perioden Det er videre tatt hensyn til tiltak som en følge av et konsekvensjustert budsjett for 2009; dette er helårsvirkning av tiltak i 2009, konsekvens av vedtak som er fattet samt ulike forhold som vi må hensynta evt. er pålagt. De frie inntektene er summen av skatteinntektene (ekskl. eiendomsskatt) og rammetilskudd og utgjør ca. 70 % av inntektene til Grue kommune. De frie inntektene er i økonomiplanperioden basert på revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen (framlagt ). Det er justert for at Grue har en noe lavere skattevekst enn landsgjennomsnittet. Virkningene av de sentrale lønnsoppgjørene dekkes ikke fullt ut av økningen i de frie inntektene. Lønnsveksten for 2010 inkludert helårsvirkningene av lønnsveksten i 2009 er beregnet til ca. 3 %. I kommunestyrets vedtak ble det foreslått at man i løpet av økonomiplanperioden skulle styrke kultursektoren med 50 % stilling. Forslaget knyttet seg til strategisk næringsplan og tema om kultur. Planen er under utarbeidelse og det er ikke tatt hensyn til denne stillingen i denne økonomiplanen. Det er ikke foreslått ytterligere kutt i eiendomsskatten. Det er nødvendig å bemerke at planen for en stor del bæres av kuttene innen omsorg og helse og familie. Takten i omstilling innen disse to fagområdene kan avvike fra planlagt takt og dermed er det viktig å ha en slakk i form av positivt netto driftsresultat til å fange opp dette. Netto driftsresultat forventes å bli nær null i 2010, men deretter øker den ut i planperioden til 2 prosent. Nedenfor følger en tabell med opplisting av alle tallstørrelser i økonomiplanperioden. Det er også satt inn en kolonne som heter budsjett Dette er det som ble vedtatt i 2009 budsjettet. Tiltak i økonomiplanperioden kommer dermed i tillegg til dette. 19

20 4.2. Konsekvensjustert budsjett, rullering av økonomiplan Beregning av omstillingsbehov og tiltak i økonomiplanperioden. Økoplan i 2010-priser ØKONOMIPLAN Budsj A. VIDEREFØRING AV ØKPLAN 09-12: Rådmann Administrativ omstilling - (500) (1 000) (1 000) (1 000) Styrket næringsutvikling Personal og organisasjon: Kompetanseheving Oppvekst: Redusert lærerressurs pga. færre barn - (1 000) (1 500) (2 000) (2 000) Sosial og barnevern: Generell rammereduksjon sosial (500) (500) (500) (500) Styrket barnevern Helse og familie: Generell rammereduksjon - omsorgsplan (1 300) (700) (700) (700) (700) Omsorg: Generell rammereduksjon - omsorgsplan (3 500) (1 500) (5 000) (7 500) (7 500) Landbruk/teknisk: Kommuneplan 500 (500) (500) (500) Redusert eiendomsskatt Finans: 8 mill lån pr. år - renter avdrag B.TILTAK KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT: Finans: Frie inntekter i tråd med prognosemodellen (3 238) (3 238) (3 238) (3 238) Redusert momskompensasjon investeringer Reduksjon i renteutgifter - lavere rente (1 500) (1 500) (1 000) (1 000) Økt rentekomp. ny pott skole/basseng (500) (500) (500) (500) Reserverte bevilgn./lønnsoppgjør: Rådmannen: Revisjon økt bevilgning jfr. vedtak Stortings- og kommunevalg (107) (107) Sosial og barnevern: Ytterligere reduksjon av sosialhjelp (250) (500) (500) (500) Landbruk/teknisk: Reduserte driftsutgifter BARSK (500) (500) (500) (500) DELSUM 741 (3 592) (5 389) (4 602) NYE TILTAK. Konsekvenser av pleie- og omsorgsplanen: - herunder reduserte leieinntekter herunder økte driftsutgifter bygg Fritidsklubben BUFETAT økt husleie (500) (500) (500) (500) Helårsvirkning NAV økt husleie (100) (100) (100) (100) Energibesparelse - enøktiltak (500) (600) (700) (800) Reduserte personforsikringer (300) (300) (300) (300) Opprettholde eiendomsskatt (750) (750) (750) (750) 20

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer