GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013"

Transkript

1 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet , kommunestyret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING Generelt Arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanen og årsbudsjettets plass i det kommunale plansystem Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen Inntektssystemet til kommunene: Forutsetninger i økonomiplanperioden VIKTIGE FORHOLD I ØKONOMIPLANPERIODEN Befolkningsutvikling Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet og sykefravær Resultat økonomi Iverksetting av pleie- og omsorgsplanen Administrativ organisering Energi og klima Finanskrisa Regionalt samarbeid Samhandlingsreformen OVERORDNET STYRINGSKORT OG STRATEGIER Mål samfunn: Stabilisere folketallet Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenester Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomi DRIFTSBUDSJETTET Innledning Konsekvensjustert budsjett, rullering av økonomiplan Beregning av omstillingsbehov og tiltak i økonomiplanperioden Rådmannen, personal og organisasjon og lønn og økonomi Enhet for oppvekst Enhet for sosial Enhet for helse og familie Enhet for omsorgstjenester Enhet for landbruk og teknikk Finans, reserverte bevilgninger og netto driftsresultat INVESTERINGSBUDSJETTET PROTOKOLL FRA DEN POLITISKE BEHANDLINGEN

3 1. INNLEDNING 1.1. Generelt Med dette legges utkast til økonomiplan for frem. Planen baserer seg blant annet på de mål som er lagt i vedtatt økonomiplan , men en klar dreining av prioriteringer både strategisk og økonomisk. Utkastet er meget offensivt hva gjelder satsning på ulike utviklingsprosjekter innefor de ulike fokusområdene. Forhåpentligvis vil gjennomføring av de ulike strategiene innebære at kommunen står sterkt rustet i forhold til å sikre gode velferdstjenester, og ikke minst nå målet om en BEFOLKNING I VEKST. Den største usikkerheten rent økonomisk er de store omstillingene som skal gjennomføres innefor helse, pleie og omsorg. Arbeidet med planen har fulgt det opplegget som ble bestemt i forbindelse med nytt årshjul se også økonomireglementet. Økonomiplanen behandles på våren og legger grunnlaget for utarbeidelse av budsjettarbeidet som skjer på høsten. Erfaringene fra arbeidet med økonomiplan , hvor blant annet hver enhet ble tildelt rammer, har vært gode og ført til at budsjettarbeidet forenkles og tiden kortes ned Arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanutarbeidelsen har fulgt følgende framdriftsplan: Aktivitet Dato Drøfting framdriftsplan ledermøte Oppstart arbeid med konsekvensjustert budsjett Januar/feb Ledersamling gjennomføring av planer, utfordringer og strategier, balansert målstyring både overordnet og pr. enhet. Konsekvensjustert budsjett klart Innen 9.3. Foreløpige skisser økonomiplan, BMS grunnlag til brukerråd tilrettelegges. Gjennomføring av brukerråd Innspill og forslag fra enhetene til økonomiplan, overordnet styringskort og Innen styringskort pr. enhet. Ledermøte - gjennomgang av konsekvensjustert økonomiplan Dialogseminar med brukerråd, administrasjon, kommunestyret og og tillitsvalgte. Gjennomgang av resultat, hovedutfordringer og omstillingsmål. Revidering av overordnet styringskort., strategier, og prioriteringer. Kommuneøkonomiproposisjonen info ledermøte Primo mai Bearbeiding og ferdigstillelse Innen Utsending Senest tirsdag Formannskapet innstiller 2.6. Høringsperiode Kommunestyrebehandling Oppfølging og ekspedering oppstart budsjettarbeid

4 Økonomiplanen er blant annet basert på rullering av økonomiplan , konsekvensjustert budsjett, forslagene i kommuneøkonomiproposisjonen, forslag og vurderinger gitt i felles dialogmøte mellom administrasjon, politikere, tillitsvalgte samt brukerrådsledere. Rammene som vedtas i økonomiplanen baseres på dagens administrative organisasjonsmodell. Etter at ny modell vedtas, og i forkant av budsjettrundskrivet for 2010, må budsjettene til den enkelte nye enhet gjennomgås og rammer for hver avdeling må utarbeides på nytt innenfor økonomiplanens rammer Økonomiplanen og årsbudsjettets plass i det kommunale plansystem I henhold til kommunelovens 44 skal det hvert år vedtas en økonomiplan som minst skal omfatte de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal utledes av en rullert kommuneplan. Det vises til plan- og bygningsloven. I lovens 11-1 hjemles hva dette er: Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Når det gjelder den langsiktige delen av kommuneplanen har vi kun en arealdel som gjelder fra Arbeidet med revidering av kommuneplanen starter i På grunn av kommunens økonomiske situasjon, har det vært vanskelig å følge opp forslagene i arealdelen av kommuneplanen ( ) Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen Kilde: Kommuneøkonomiproposisjonen ble lagt frem 15. mai 2009 samtidig ble revidert nasjonalbudsjett 2009 lagt fram. Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene på mellom 5 og 6 mrd kroner for Denne veksten er anslått fra inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett for mrd kroner vil komme som frie inntekter hvorav 2,5 mrd fordeles til kommunene og 1,5 mrd til fylkeskommunene Inntektssystemet til kommunene: Rammetilskuddet til kommunene, som er så avgjørende for driftsnivået, er sammensatt av slik: Innbyggertilskuddet et beløp pr. innbygger. Det er befolkningstall pr i budsjettåret som er utgangspunkt for tildelingen det enkelte år. 4

5 Inntektsutjevning: denne delen av rammetilskuddet skal delvis utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Dette skjer ved at kommuner med skatteinngang som er lavere enn landsgjennomsnittet (som Grue) blir kompensert for 57 % av forskjellen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. I tillegg får de kommuner som har skatteinngang under 90 % av landsgjennomsnittet kompensasjon for 35 % av forskjellen mellom egen skatteinngang og 90 % av landsgjennomsnittet. Grues skatteinngang ligger på ca. 80 % av landsgjennomsnittet. Skjønnstilskuddet blir brukt for å kompensere kommunene for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i de andre delene av inntektssystemet. I dette beløpet ligger også kompensasjon for den differensierte arbeidsgiveravgiften. Inntektsgarantitilskuddet var et nytt tilskudd som ble innført i forbindelse med endringene i inntektssystemet for kommunene fra Hensikten med tilskuddet er å gi kommunene en mer helhetlig skjerming mot plutselig svikt i rammetilskuddet og dermed øke fleksibiliteten og forutsigbarheten i inntektssystemet. Gjennom inntektsgarantitilskuddet begrenses negativt avvik i vekst i forhold til landsgjennomsnittet. Grue Utgiftsutjevning målet med utgiftsutjevningen er å utjevne forskjeller i demografi og kostnadsstruktur. Man gir til de kommunene som har en tung kostnadsstruktur, og tar fra de som har en lett struktur. Utgiftsutjevningen baseres på en rekke kostnadskriterier. Disse kriteriene er vektet og endringer i inngangsverdiene påvirker dermed hvor mye kommunen mottar i utgiftsutjevning. Dette ses i forhold til de enkelte kriterienes andel av befolkningen i Grue og landets. Eksempelvis er det slik at hvis andelen personer i aldersgruppen 0-5 år i Grue er lavere enn andelen personer i landet for denne aldersgruppen trekkes vi for dette på rammetilskuddet og motsatt. Summen av rammetilskudd og skatteinntekter utgjør 70 % av inntektene til Grue kommune Forutsetninger i økonomiplanperioden priser: Økonomiplanen er utarbeidet i 2010-priser når det gjelder lønnsutviklingen. Lønnsøkning: Det er tatt høyde for helårsvirkningen av lønnsoppgjøret pr anslått til 3 % - samt en forventning om et mellomoppgjør i 2010 på 3 %. Det er derfor avsatt ca. 6 millioner kroner til lønnsøkning i Dette er basert på de antall årsverk vi har pr lønnsbudsjettet for Det forutsettes at økningen i frie inntekter utover effekten av det nye inntektssystemet dekker halvparten av økningen i lønnutgiftene. Dette er basert på tidligere års erfaringer. Prisstigning: Det er ikke lagt inn prisstigning ellers. Dette forutsettes løst ved kontinuerlige omstillinger og produktivitetsforbedringer. Skatt og rammetilskudd: 5

6 Rammetilskudd er basert på prognosemodellen fra KS. Skatteinngangen er også basert på prognosemodellen men justert ned basert på erfaringstall. Grue følger aldri gjennomsnittlig skattevekst for landet. 6

7 2. VIKTIGE FORHOLD I ØKONOMIPLANPERIODEN 2.1. Befolkningsutvikling Hovedmålsetningen i overordnet styringskort vedtatt i økonomiplan er en befolkning i vekst. Resultatet for ble en befolkningsvekst på 2 personer til 5080 pr Mål for var en økt tilflytting på 20 personer. Resultatet ble en tilflytting på 57. Økt tilflytting og bosetting i Grue er fortsatt den enkeltvise faktor som er viktigst for kommunen for å realisere visjonen som livskraftig og levende. Økonomiplandokumentet for gir en grundig beskrivelse av befolkningsutviklingen som har vært og prognosene framover. Mål for innbyggertilfredshet i overordnet styringskort var at denne skulle være større enn landsgjennomsnittet. Innbyggertilfredshet er ikke målt i. Befolkningsprognose: Nedenfor vises tabell med framskriving av befolkningen pr. år fram til 2015, samt prognoser for 2020, 2025 og år år år år år år år år og eldre Sum Som vist tidligere er prognosene for totalt antall innbyggere negativ. I økonomiplanperioden fra 2010 til 2013 er prognosene at sum innbyggere reduseres med 130 personer. Samtlige befolkningsgrupper i tabellen reduseres foruten gruppen år som faktisk øker. Etter økonomiplanperioden og framover mot 2030 reduseres også denne delen av befolkningen, men aldersgruppen år øker betydelig etter Det har alltid blitt hevdet at veksten i de eldre delene av befolkningen gir et økt press på omsorgstjenesten. Det er ikke alltid tilfellet: I Rune Devold AS`s rapport om omsorgstjenesten i Grue av blir det sett på brukere og andel av ressurser. Den viser at aldersgruppen 0-66 år utgjør 30 % av brukerne og opptar 60 % av ressursene, mens år utgjør 16 % av brukerne og opptar 12 % av ressursene til omsorgstjenester åringene utgjør 40 % av brukerne med opptar 19 % av ressursene. Til sist har vi de over 90 år som utgjør 14 % av brukerne og opptar 9 % av ressursene. Veksten i aldersgruppen år behøver dermed ikke tilsi at omsorgstjenesten vil få et økt press isolert sett på grunn av denne faktoren. 7

8 2.2. Brukertilfredshet Mål for Grue kommune (2012) var brukertilfredshet bedre enn landsgjennomsnittet. Resultatet fra undersøkelse gjennomført i mars ble en brukertilfredshet på 3,1 (av 4) og pårørendetilfredshet lik 2,8 ( av 4). Landsgjennomsnittet var 3,3 () Medarbeidertilfredshet og sykefravær Hovedfokus i gjeldende overordnet styringskort vedrørende medarbeidere er sykefravær og medarbeidertilfredshet. Målet i gjeldende overordnede styringskort er et sykefravær på under 7,5 % i Resultatet for ble et sykefravær på 10,6 %. Dette er prosentvis nedgang på 10 % fra Krav til kompetanse, og utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, er store utfordringer i årene framover. Budsjettet til sentrale opplæringsmidler ble styrket i 2009 og det er forutsatt fortsatt styrking på dette området i økonomiplanperioden. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført i mars 2009, ga et snitt resultat på 4,3 av 6. Dette er en svak nedgang siden med 0,2 og sammenlignet med landsgjennomsnittet, ligger vi 0,1 under. Barnehagene scorer høyest med et snitt på 4,9 som i. Undersøkelsen i 2009 gir følgende bilde, summert innenfor 12 hovedområder: 2009 landsgj.sn Organisering av arbeidet 4,2 4,5 4,4 Innhold i jobben 4,8 5 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,1 4,1 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 5,2 5 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,8 4,7 Nærmeste leder 4,3 4,6 4,5 Medarbeidersamtale 4,6 4,6 4,7 Overordnet ledelse 3,7 4 3,8 Faglig og personlig utvikling 3,8 3,9 4,2 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 3,9 3,8 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,7 4,7 Helhetsvurdering 4,4 4,6 4,5 Snitt totalt 4,3 4,5 4, Resultat økonomi Målsettingen i overordnet styringskort var netto driftsresultat på 1-2 % av sum driftsinntekter (resultatgrad). Resultatet ble 5,65 %. Det er i budsjettet for 2009 lagt opp til 0 % i resultatgrad. Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til ambisjonene i inneværende økonomiplan som forutsetter et nivå mellom 1 og 3 %. Det er i overordnet styringskort for forutsatt måloppnåelse i 2012 på 2 %. Anbefalt resultatgrad er 3 % for å sikre en sunn kommuneøkonomi Iverksetting av pleie- og omsorgsplanen Pleie- og omsorgsplanen ble vedtatt i kommunestyret 12. januar Iverksetting av og intensjonene med den, med de kravene til kutt som ligger i økonomiplanen, er det viktigste bærende element i hele økonomiplanen. 8

9 Gjennom Kvalitetskommunesatsningen er iverksetting og implementering av pleie og omsorgsplanen organisert som et prosjekt med målsetting om ny praksis innenfor virksomhetenes rammer. Prosjektet er organisert i 6 delprosjektområdene innen for økonomiske rammer gitt av Kommunestyret i økonomiplan / og den vedtatt PLO plan. I planen ligger tydelige intensjoner om ny praksis og atferds- og holdningsendringer hos de ansatte. Dette gjelder fokus på mestring, tydelige krav til dokumentasjonsarbeid, bedret informasjon/ kommunikasjon og samarbeid/ partnerskap med bruker og pårørende. Gjennomføringsprosjektet har følgende 6 delprosjekt med eget mandat og framdrift i prosjektplanen: 1. Prosedyrer ved tildeling av tjenester. Ny tildelingspraksis 2. Myndiggjorte medarbeidere i omsorgsenheten 3. Dokumentasjon / tiltaksplaner 4. Samarbeidsavtaler/ partnerskap frivillige og pårørende 5. Mestring og muligheter 6. Informasjonsarbeid Dette prosjektets mandat innebærer implementering av planer og intensjoner i ordinær drift. Dette betyr at prosjektet er plassert i organisasjonen, men er overgripende i forhold til flere økonomisk avgrensede enheter/ virksomheter og derfor er prosjektansvaret plassert hos rådmannen Administrativ organisering 1.september 2009 iverksettes ny administrativ organisasjonsmodell. Prinsippene i denne er økt grad av myndiggjøring samt en tydeliggjøring av henholdsvis det strategiske, taktiske og operative nivået i organisasjonen. Dette løses ved å etablere flere resultatenheter med ledere som får ansvar for fag, personal og økonomi. Dagens enhetsledernivå fjernes. På rådmannsnivå etableres tre kommunalsjefstillinger; en for oppvekst og kultur, en for velferd og en for næring og utvikling. I tillegg samles støttefunksjoner i en stab med en stabsleder. Politisk sekretariat er uendret. Modellen tydeliggjør ansvaret til den enkelte leder i mye større grad enn dagens organisasjonsmodell. Arbeidet i kvalitetskommunearbeidet viser tydelig sammenheng mellom økt myndiggjøring og lavere sykefravær. Det er imidlertid nødvendig å ha realistiske ambisjoner i forhold til at det tar tid å iverksette den nye modellen Energi og klima Klima- og miljøfokuset får konsekvenser også for Grue kommunes drift og virksomhet. Anskaffelser skjer også i større grad med miljøkrav. I og med at energi- og klimaplanen ferdigstilles og behandles samtidig med økonomiplanen er det naturlig å se dette i sammenheng. For det første for å informere og synliggjøre, for det andre fordi flere av tiltakene innebærer investeringer og løpende utgifter og for det tredje for å vise vårt engasjement. Flere tiltak er allerede i gang som vedrører ENØK-tiltak i kommunale bygg, men tiltak som en konsekvens av selve energi- og klimaplanen som har et mye bredere fokus vil måtte innarbeides etter hvert i de kommende budsjetter og økonomiplaner. Omdømmemessig er fokus på miljø- og klima vesentlig for en kommune som skal tiltrekke 9

10 seg innbyggere og kvalifiserte medarbeidere. Det er forutsatt at alle kommunene skal ha en klima- og energiplan innen Finanskrisa Finanskrisa som preger samfunnet vil også påvirke Grue kommune. Det er vanskelig å beregne hvordan finanskrisa vil slå ut for Grue. Bildet er ikke entydig. Rent økonomisk vil på den ene siden ledigheten øke og på sikt føre til reduksjon i skatteinngangen samt en økning av sosialhjelpsutgiftene. På den andre siden reduseres renteutgiftene. En positiv virkning kan være at det blir lettere å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere. Det mest alvorlige ved finanskrisen er imidlertid virkningen for det enkelte individ som direkte eller indirekte er rammet av krisen i form av å miste sitt arbeide med de konsekvenser dette får for den enkelte Regionalt samarbeid Flere og flere av de velferdstjenestene kommunen leverer til kommunens innbyggere produseres i samarbeid med andre kommuner. Senest er det etablert samarbeid med de andre Solør-kommunene om barnevern. Det er ingen tvil om at denne måten å produsere tjenestene på vil stille større krav til god eierstyring for fortsatt å kunne sikre lokal politisk styring av tjenestene. I kommende økonomiplanperiode vil det bli enda viktigere å drøfte hvordan tjenestetilbudet skal sikres god kvalitet vurdert opp i mot risikoen for redusert styring. Kommunen har i samarbeid med de andre kommunene i Glåmdalsregionen og andre, forpliktet seg til å samhandle innenfor områdene; samferdsel, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet. Lykkes dette arbeidet vil det kunne bli et stort løft for regionen og Grue. Dette vil kreve tydelighet, raushet og vilje til samhandling fra alle parter Samhandlingsreformen I løpet av juni 2009 legger regjeringen fram kommunehelsereformen i form av en stortingsmelding. Bakgrunnen for reformen er ambisjonene om en mer helhetlig ivaretakelse av pasienter og brukere. Helse og omsorgstjenestene oppleves som uoversiktlige og fragmenterte for pasientene og ofte er det brukeren selv og dennes pårørende som må sørge for den praktiske koordineringen. Det er fortsatt uklart hva reformen i praksis vil innebære av endringer. Det er imidlertid ingen tvil om at reformen betyr oppgaveoverføring og styrkning av kommunal sektor. Reformen vil få stor betydning for kommunen og antagelig bety ytterligere behov for interkommunale løsninger. 10

11 3. OVERORDNET STYRINGSKORT OG STRATEGIER Visjon Overordnet mål Samfunn Tjenester Livskraftig og levende En befolkning i vekst Mål Suksessfaktorer Resultat 2013 Godt omdømme Netto tilflytting 35 +per år o som næringsvennlig og tilgjengelig Stabilisere folketallet o med attraktive oppvekstvilkår Netto tilflytting 10 % av 35 til o med positiv velkomst og ivaretakelse av ny- Finnskogen tilflytte og etablerere Moderne og brukertilpassede tjenester Aktivt arbeid med etablering av kompetansearbeidsplasser i tett samarbeid med næringsliv og de andre kommunene i regionen God kommuneplanprosess i aktiv dialog med innbyggerne Utvikling av Finnskogen som et attraktivt område for bosetting, etablering av næringsvirksomhet og turisme Kvalitetsbevisst og utviklingsorientert tjenesteyting Næringsvennlig i alle (organisasjons)ledd Dialog med innbyggere og brukere Innbyggertilfredshet > landsgjennomsnittet Brukertilfredshet > landsgjennomsnittet Medarbeidere Økonomi Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Sunn kommuneøkonomi Tydelig og motiverende ledelse Gode utviklings- og læringsfora i alle ledd Stolte ansatte er positive ambassadører for Grue kommune Tjenestetilbud tilpasset rammene Utvikling gjennom omfordeling innenfor rammene Sykefravær< 8,5 % Medarbeidertilfredshet > landsgjennomsnittet Netto driftsresultat 2 % 11

12 STRATEGIER: HOVEDUTFORDRING BEFOLKNINGSUTVIKLING OG SAMMENSETNING 3.1. Mål samfunn: Stabilisere folketallet Enhetlig og klar profilering Prioritere ressursbruk for å finne det unike ved Grue hvilken historie skal vi fortelle som basis for en enhetlig og klar profilering. Dette krever en prosess med felles verdiforankring og omdømmebygging hvor alle ansatte og politikere er viktige aktører og ambassadører. Kommunikasjonsplattform utarbeides. Arbeidet startes i Næringsutvikling Økt bosetting i kommunen er blant annet avhengig av aktivt arbeid med etablering av arbeidsplasser og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Strategisk næringsplan utarbeides i 2009 med fokus på blant annet: o Utvikling og etablering av kompetansemiljøer / kompetansearbeidsplasser o Best i landet i arbeid med entreprenørskap blant barn og ungdom o Næringsvennlig kommune i god kontakt med etablerere o Deltakelse i samhandlingsprogrammet skal bidra til å skape en attraktiv region som har vekst i befolkning, kompetanse og verdiskapning o Arbeidsplasser og levevei gjennom bistand til utvikling av kulturbasert næring. o Infrastruktur lokalt (tomter, vei, utvikling av industriområdet) og sett i sammenheng regionalt og nasjonalt. o Markedsføring og tiltak for å styrke bosetting. Rammen til næringsutvikling økes med kr per år til kr ,- i planperioden. Planen iverksettes i løpet av planperioden, og økonomisk bevilgning til næringsutvikling prioriteres brukt til tiltak i planen. Kommuneplanen. Målet er å bli ferdig med samfunnsdelen våren 2010 og arealdelen høsten Utarbeidelse av samfunnsdelen og rullering av arealdelen forutsetter en grundig prosess med bred involvering av innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner. Målsettingen er å optimalisere kommunens tilrettelegging, utbygging og tjenesteproduksjon i forhold til en langsiktig utvikling for å skape vekst i kommunen. Det avsettes kr i 2010 til gjennomføring av dette arbeidet. Klima og energi. Det er i 2009 utarbeidet en energi- og klimaplan for Grue kommune i henhold til lokale og nasjonale forpliktelser. Planen sannsynliggjør tiltak gjennom Grønn utvikling for å realisere nasjonale mål/ bli en(/den første) klimakommune innen 2030). Grue kommune vil i perioden ha fokus på å utvikle tiltak gjennom bl a enøktiltak, fjernvarme, bioenergi, karbonbinding- og lagring i skog, samt tiltak i landbrukssektoren. Eiendomsskatt Grue kommune har et av landets høyeste avgiftsnivå. For å kunne være en attraktiv bokommune kan et tiltak være å redusere eiendomsskatten. Eiendomsskatten ble redusert til 6,5 o/oo i Det hadde vært ønskelig å redusere eiendomsskatten ytterligere i planperioden. Av økonomiske hensyn er dette ikke mulig. Hvis den økonomiske situasjonen bedrer seg utover det som er innarbeidet av økte inntektsrammer vurderes dette på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 12

13 Styrket kommunikasjon med innbyggere og andre Det innføres en ordning med velkomstpakker og informasjonsmøter for tilflyttere og andre i kommunens regi. Kommunens nye hjemmeside er oppgradert både med hensyn til layout/profil og brukervennlighet, og styrkes ved at det i servicetorgets prioriteres avsatt tid til webredaktør. Helse- og aktivitetssenter. Det er bevilget midler til gjennomføring av hovedprosjekt Grue bad og trening. Iverksetting av hovedprosjektet vil ha stor betydning for utvikling og vekst i kommunen. For å kunne realisere prosjektet kreves det betydelig innsats og samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. Kultur Kulturen gis økt fokus gjennom ny administrativ organisering hvor oppvekst og kultur er et av 3 strategiske områder, og kultur og fritid utgjør en egen enhet. I strategisk næringsplan vil kulturbasert næring være et av satsningsområdene (attraksjon). Vedtatt styrkning av kultursektoren gjøres ved omprioritering av personalbruk. 13

14 3.2. Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenester Gjennomgående kvalitetssikring Kommunen har de seinere årene fått avvik og merknader ved tilsyn innenfor flere tjenesteområder. Med balanse i økonomien må det nå settes et fokus på å utvikle gode kvalitetssikringssystemer innen alle fagområder. Utviklingsenheten skal initiere og sammen med tjenestene utvikle systemer som har gjennomgående rutiner for avviksrapportering og internkontroll som kan omfatte alle tjenesteområder. En suksessfaktor er at oppbygging av systemet har forankring i virksomhetene, og blir et brukervennlig verktøy for de ulike fagområdene. Barnehagene. Fra 2009 vil det være 3 kommunale og 1 privat barnehage i kommunen. Barnehagegaranti er innført med virkning fra Sammenlignet med andre kommuner er driften av en barnehageplass 40 % dyrere i Grue (Kostra). Målsetning for perioden er at barnehagedriften skal ned mot en ressursramme som sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 11). Åpningstider (pendlervennlige) tilpasses brukernes behov og vil være ulike i den enkelte barnehage, tilpasset bemanning og økonomi. Det skal i planperioden utarbeides og startes iverksetting av et pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på blant annet implementering av god praksis innenfor rammeplanens fagområder. Videreutvikling av skolen. Det utarbeides en skolepolitisk plattform for skolen med fokus på kvalitet og læringsresultater. Plattformen skal ha fokus på det unike ved Grue-skolen utover det pedagogiske innholdet, for eksempel sterkt fokus på entreprenørskap og kulturhistorie (Finnskogen). Planen skal ferdigstilles 2009, og iverksettes i planperioden. Sosialtjenesten / NAV. Grue kommune skal gjennom etableringen av Nav-kontor styrke arbeids- og aktivitetstilbudet til kommunens innbyggere. Målet er flere i arbeid og aktivitet, og færre på passiv stønad. Nav Grue skal gjennom god samhandling internt, og ved bruk av virkemiddelapparatet bli et av landets beste Nav-kontor. Flyktninger. Det skal bosettes 10 flyktninger per år i perioden. Gjennom koordinering og samhandling mellom tjenesteområdene skal det sikres en god integrering og god livskvalitet for kommunens nye innbyggere. Barnevern. Det interkommunale barnevernet Solør barnevernstjeneste etableres juni Dette vil gi en mindre sårbar og mer kompetent tjeneste til det beste for barna og de ansatte. Grue kommune skal i økonomplanperioden arbeide for: o En kompetent og velfungerende barnevernstjeneste med fokus på forebyggende arbeid og godt samarbeid med de andre kommunale tjenestene o Nasjonalt fokus på barnevernstjenestenes rammevilkår og ressursstyring Helse, pleie og omsorg. Grue kommune har fortsatt utfordringer innenfor tjenesteområdet knyttet til helse- og omsorgstilbudet. Det er avvik mellom det nivået på det som faktisk ytes av tjenester sammenlignet med andre kommuner, opp i mot opplevd tjenesteyting fra de ansatte, spesielt innen omsorgssektoren. Omsorgstjenesten har de siste årene hatt et overforbruk i forhold til budsjett på mellom 10 og 15 %. Pleie- og omsorgsplan (KS jan 2009) har som målsetting å endre tjenesten fra pleie og overtakelse av omsorg, til mestring og muligheter. Gjennomføring av planen betyr en tilpasning av kommunal tjenesteyting til bærekraftig økonomisk ramme med omstillingsmål for tjenesteområdet fra 4,7 14

15 mill kroner til 12 mill pr år i planperioden. Implementering og gjennomføring er organisert som et prosjekt under Kvalitetskommuneprogrammet i 6 delprosjekt over ca 1 ½ år. Målet er: o Positiv utvikling av tjenestetilbudet fra overtakelse av omsorg til fokus på den enkeltes mestring og muligheter o Myndiggjorte medarbeidere i omsorgsenheten o Redusert nivå på tjenestene o Bruk av hele omsorgstrappa (tiltakskjeden) o Klare rutiner og ansvar i forhold til vedtak om tjenester og iverksettelse av disse o Nært samarbeid og partnerskap med de frivillige organisasjoner Samhandlingsreformen Stortingsmelding om kommunehelsereformen (samhandling og oppgaveoverføring mellom1. og 2. linjetjenesten) er ventet i løpet av våren Grue kommune skal være en aktiv pådriver og delta i ulike prosjekter både lokalt, regionalt og nasjonalt. Reformen vil stille betydelig større krav til kompetanse og teknologi. Vegvedlikeholdet Grue har sammenlignet med andre kommuner i landet, Hedmark og kommunegruppe 11 (sammenlignbare kommuner) et høyt antall km kommunal veg. I tillegg har kommunalt veivedlikehold og investeringer blitt nedprioritert de senere år. Det innebærer at standarden er for dårlig. For å bedre dette skal det gjennomføres en kartlegging av veistandarden med mer, med mål om: o Nedklassifisering av kommunal vei o Investeringsplan for kommunale vei o Tydelig prioriterte årlige vedlikeholdsplaner. Arbeidet igangsettes høsten 2009 og vil legge grunnlaget for gjennomføring i økonomiplanperioden. Som en oppstart for gjennomføring av investeringsplan avsettes kr 2 mill pr år. IKT er en stadig viktigere produksjonsteknologi i kommunal forvaltning og tjenesteyting. Med bakgrunn i mulighetsstudie og et forprosjekt våren 2009 er det arbeidet regionalt for å etablere et interkommunalt samarbeid innefor dette området. Forprosjektet viser til et mulig samarbeid etter vertskommunemodellen ( 28) med mål om bla: o Etablering av høyhastighetsdatanett i regionen o Økt den strategisk utnyttelse av kommunenes tjenesteproduksjon og forvaltning o Stordriftsfordeler o Redusert risiko og sårbarhet Oppstart av gjennomføringsprosjektet er det forutsatt at skal skje høsten 2009, med trinnvis gjennomføring i første halvdel av økonomiplanperioden. 15

16 3.3. Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Kompetanseutvikling Med bakgrunn i resultatet fra medarbeiderundersøkelsen vedrørende lav score på faglig og personlig utvikling samt fremtidig behov for kompetent arbeidskraft foreslås det en relativt stor økning i bevilgningen til kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingsplan for perioden utvikles med bakgrunn i kompetansekartlegging og ønsket utvikling med fokus på: o Økning av antall lærlinger o Rekruttering o Kompetansegivende kurs o Kompetanseutvikling egne ansatte gjennom videre- og etterutdanning o Læring gjennomgode utviklingsfora på egen arbeidsplass- internundervisning og refleksjon om arbeidet Bevilgningene økes med kr ,- til ,- pr. år i planperioden. Myndiggjorte medarbeidere. Myndiggjøring handler om medarbeidere som har fått og grepet retten til å beslutte innenfor områder hun/han er kompetente på. Det handler om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon, om økt ansvar, innflytelse og kunnskap. Gode myndiggjøringsprosesser preges av bottom up- og de små skritts tilnærming hvor de ansatte har en større grad av eierskap til de endringer som igangsettes. Arbeid i Kvalitetskommuneprogrammet setter fokus på myndiggjøring gjennom innføring av arbeidslag i omsorgstjenesten. Ved ny organisering er det viktig å få til en riktig delegering og ansvarsfordeling med tanke på kompetanse og innflytelse. Myndiggjøring krever refleksjon i grupper som har beslutningskompetanse og det må være rom for at noen vurderinger kan bli feil. Sykefraværet har vært relativt høyt de senere år. Spesielt gledelig er det at omsorgenheten har reduksjon. Det arbeides nå aktivt på flere områder for å redusere dette ytterligere. Målsettingen er at sykefraværet skal være på 8,5 % innen Undersøkelser og analyse i egen organisasjon viser sammenheng mellom lav grad av myndiggjøring og høyt sykefravær. Arbeidet skal ha spesielt fokus på: o Forebyggende tiltak som bedring av arbeidsmiljø gjennom arbeid med etikk, kollegaskap, myndiggjøring, ledelse og sosialt fellesskap. o Internopplæring i egent systemarbeid for forbygging, tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte o Friskliv fokus på fysisk helse o Bedret samarbeid med Nav, bedriftshelsetjeneste og fastlege Organisasjonsutvikling Krav til kommunen som tjenesteutøver og samfunnsutvikler er under kontinuerlig endring. Dette med bakgrunn i statlige føringer, endrede økonomiske rammer og lokalpolitiske prioriteringer. Ny administrativ organisering har som mål å styrke det strategiske arbeidet med økt fokus på samfunns- og næringsutvikling, myndiggjøre medarbeidere og ledere ved en gjennomgående tydeliggjøring av ansvar på ulike ledernivå. For å lykkes med dette blir det bl a høsten 2009 iverksatt et opplæringsprogram for enhetsledernivået som har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret for enhetene, samt igangsatt et kompetansegivende kurs i prosjektopplæring. Leder- og medarbeiderutvikling skal ha fokus i hele økonomiplanperioden. 16

17 Arbeidsgiverstrategi Starte arbeid høsten 2009 med å utforme arbeidsgiverstrategi med vekt på felles verdigrunnlag, hvor alle ansatte involveres. Dette vil styrke kommunens evne til å bli en attraktiv arbeidsgiver gjennom tydeliggjøring av lederskap, medarbeiderskap, lønnspolitikk, læring, felles refleksjon og utvikling. De ansatte er kommunens viktigste ambassadører i et omdømmeperspektiv. 17

18 3.4. Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat For å sikre økonomisk handlingsfrihet og hindre underskudd er det anbefalt å ha et netto driftsresultat på 3 %. For Grue betyr dette 9 mill. kroner pr år. I planperioden er 2 % målet. Det har ikke vært mulig å avsette dette før siste år i økonomiplanperioden. Det er innarbeidet følgende avsetning pr år i perioden 2010 til 2013: ,509 mill , 942 mill ,839 mill ,152 mill Det vil si at målet om netto driftsresultat på 2 % nås i Stram økonomistyring Det er av avgjørende betydning at det er samsvar mellom mål/oppgaver og bevilgede rammer til den enkelte enhet. Hvis det er samsvar forutsettes det stram økonomistyring og overholdelse av rammer. For å holde fokus på dette rapporteres blant annet økonomisk resultat og måloppnåelse pr. tertial til kommunestyret. 18

19 4. DRIFTSBUDSJETTET 4.1. Innledning Økonomiplanen for er i 2010-tall og baserer seg på en rullering av økonomiplanen for perioden Det er videre tatt hensyn til tiltak som en følge av et konsekvensjustert budsjett for 2009; dette er helårsvirkning av tiltak i 2009, konsekvens av vedtak som er fattet samt ulike forhold som vi må hensynta evt. er pålagt. De frie inntektene er summen av skatteinntektene (ekskl. eiendomsskatt) og rammetilskudd og utgjør ca. 70 % av inntektene til Grue kommune. De frie inntektene er i økonomiplanperioden basert på revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen (framlagt ). Det er justert for at Grue har en noe lavere skattevekst enn landsgjennomsnittet. Virkningene av de sentrale lønnsoppgjørene dekkes ikke fullt ut av økningen i de frie inntektene. Lønnsveksten for 2010 inkludert helårsvirkningene av lønnsveksten i 2009 er beregnet til ca. 3 %. I kommunestyrets vedtak ble det foreslått at man i løpet av økonomiplanperioden skulle styrke kultursektoren med 50 % stilling. Forslaget knyttet seg til strategisk næringsplan og tema om kultur. Planen er under utarbeidelse og det er ikke tatt hensyn til denne stillingen i denne økonomiplanen. Det er ikke foreslått ytterligere kutt i eiendomsskatten. Det er nødvendig å bemerke at planen for en stor del bæres av kuttene innen omsorg og helse og familie. Takten i omstilling innen disse to fagområdene kan avvike fra planlagt takt og dermed er det viktig å ha en slakk i form av positivt netto driftsresultat til å fange opp dette. Netto driftsresultat forventes å bli nær null i 2010, men deretter øker den ut i planperioden til 2 prosent. Nedenfor følger en tabell med opplisting av alle tallstørrelser i økonomiplanperioden. Det er også satt inn en kolonne som heter budsjett Dette er det som ble vedtatt i 2009 budsjettet. Tiltak i økonomiplanperioden kommer dermed i tillegg til dette. 19

20 4.2. Konsekvensjustert budsjett, rullering av økonomiplan Beregning av omstillingsbehov og tiltak i økonomiplanperioden. Økoplan i 2010-priser ØKONOMIPLAN Budsj A. VIDEREFØRING AV ØKPLAN 09-12: Rådmann Administrativ omstilling - (500) (1 000) (1 000) (1 000) Styrket næringsutvikling Personal og organisasjon: Kompetanseheving Oppvekst: Redusert lærerressurs pga. færre barn - (1 000) (1 500) (2 000) (2 000) Sosial og barnevern: Generell rammereduksjon sosial (500) (500) (500) (500) Styrket barnevern Helse og familie: Generell rammereduksjon - omsorgsplan (1 300) (700) (700) (700) (700) Omsorg: Generell rammereduksjon - omsorgsplan (3 500) (1 500) (5 000) (7 500) (7 500) Landbruk/teknisk: Kommuneplan 500 (500) (500) (500) Redusert eiendomsskatt Finans: 8 mill lån pr. år - renter avdrag B.TILTAK KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT: Finans: Frie inntekter i tråd med prognosemodellen (3 238) (3 238) (3 238) (3 238) Redusert momskompensasjon investeringer Reduksjon i renteutgifter - lavere rente (1 500) (1 500) (1 000) (1 000) Økt rentekomp. ny pott skole/basseng (500) (500) (500) (500) Reserverte bevilgn./lønnsoppgjør: Rådmannen: Revisjon økt bevilgning jfr. vedtak Stortings- og kommunevalg (107) (107) Sosial og barnevern: Ytterligere reduksjon av sosialhjelp (250) (500) (500) (500) Landbruk/teknisk: Reduserte driftsutgifter BARSK (500) (500) (500) (500) DELSUM 741 (3 592) (5 389) (4 602) NYE TILTAK. Konsekvenser av pleie- og omsorgsplanen: - herunder reduserte leieinntekter herunder økte driftsutgifter bygg Fritidsklubben BUFETAT økt husleie (500) (500) (500) (500) Helårsvirkning NAV økt husleie (100) (100) (100) (100) Energibesparelse - enøktiltak (500) (600) (700) (800) Reduserte personforsikringer (300) (300) (300) (300) Opprettholde eiendomsskatt (750) (750) (750) (750) 20

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle Nesodden kommune har i flere år gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i bedrekommune.no. Kommunen deler sine erfaringer med bruk av bedrekommune.no, og hvordan resultatene kan brukes i et styringsperspektiv

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer