GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013"

Transkript

1 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet , kommunestyret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING Generelt Arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanen og årsbudsjettets plass i det kommunale plansystem Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen Inntektssystemet til kommunene: Forutsetninger i økonomiplanperioden VIKTIGE FORHOLD I ØKONOMIPLANPERIODEN Befolkningsutvikling Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet og sykefravær Resultat økonomi Iverksetting av pleie- og omsorgsplanen Administrativ organisering Energi og klima Finanskrisa Regionalt samarbeid Samhandlingsreformen OVERORDNET STYRINGSKORT OG STRATEGIER Mål samfunn: Stabilisere folketallet Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenester Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomi DRIFTSBUDSJETTET Innledning Konsekvensjustert budsjett, rullering av økonomiplan Beregning av omstillingsbehov og tiltak i økonomiplanperioden Rådmannen, personal og organisasjon og lønn og økonomi Enhet for oppvekst Enhet for sosial Enhet for helse og familie Enhet for omsorgstjenester Enhet for landbruk og teknikk Finans, reserverte bevilgninger og netto driftsresultat INVESTERINGSBUDSJETTET PROTOKOLL FRA DEN POLITISKE BEHANDLINGEN

3 1. INNLEDNING 1.1. Generelt Med dette legges utkast til økonomiplan for frem. Planen baserer seg blant annet på de mål som er lagt i vedtatt økonomiplan , men en klar dreining av prioriteringer både strategisk og økonomisk. Utkastet er meget offensivt hva gjelder satsning på ulike utviklingsprosjekter innefor de ulike fokusområdene. Forhåpentligvis vil gjennomføring av de ulike strategiene innebære at kommunen står sterkt rustet i forhold til å sikre gode velferdstjenester, og ikke minst nå målet om en BEFOLKNING I VEKST. Den største usikkerheten rent økonomisk er de store omstillingene som skal gjennomføres innefor helse, pleie og omsorg. Arbeidet med planen har fulgt det opplegget som ble bestemt i forbindelse med nytt årshjul se også økonomireglementet. Økonomiplanen behandles på våren og legger grunnlaget for utarbeidelse av budsjettarbeidet som skjer på høsten. Erfaringene fra arbeidet med økonomiplan , hvor blant annet hver enhet ble tildelt rammer, har vært gode og ført til at budsjettarbeidet forenkles og tiden kortes ned Arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanutarbeidelsen har fulgt følgende framdriftsplan: Aktivitet Dato Drøfting framdriftsplan ledermøte Oppstart arbeid med konsekvensjustert budsjett Januar/feb Ledersamling gjennomføring av planer, utfordringer og strategier, balansert målstyring både overordnet og pr. enhet. Konsekvensjustert budsjett klart Innen 9.3. Foreløpige skisser økonomiplan, BMS grunnlag til brukerråd tilrettelegges. Gjennomføring av brukerråd Innspill og forslag fra enhetene til økonomiplan, overordnet styringskort og Innen styringskort pr. enhet. Ledermøte - gjennomgang av konsekvensjustert økonomiplan Dialogseminar med brukerråd, administrasjon, kommunestyret og og tillitsvalgte. Gjennomgang av resultat, hovedutfordringer og omstillingsmål. Revidering av overordnet styringskort., strategier, og prioriteringer. Kommuneøkonomiproposisjonen info ledermøte Primo mai Bearbeiding og ferdigstillelse Innen Utsending Senest tirsdag Formannskapet innstiller 2.6. Høringsperiode Kommunestyrebehandling Oppfølging og ekspedering oppstart budsjettarbeid

4 Økonomiplanen er blant annet basert på rullering av økonomiplan , konsekvensjustert budsjett, forslagene i kommuneøkonomiproposisjonen, forslag og vurderinger gitt i felles dialogmøte mellom administrasjon, politikere, tillitsvalgte samt brukerrådsledere. Rammene som vedtas i økonomiplanen baseres på dagens administrative organisasjonsmodell. Etter at ny modell vedtas, og i forkant av budsjettrundskrivet for 2010, må budsjettene til den enkelte nye enhet gjennomgås og rammer for hver avdeling må utarbeides på nytt innenfor økonomiplanens rammer Økonomiplanen og årsbudsjettets plass i det kommunale plansystem I henhold til kommunelovens 44 skal det hvert år vedtas en økonomiplan som minst skal omfatte de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal utledes av en rullert kommuneplan. Det vises til plan- og bygningsloven. I lovens 11-1 hjemles hva dette er: Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Når det gjelder den langsiktige delen av kommuneplanen har vi kun en arealdel som gjelder fra Arbeidet med revidering av kommuneplanen starter i På grunn av kommunens økonomiske situasjon, har det vært vanskelig å følge opp forslagene i arealdelen av kommuneplanen ( ) Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen Kilde: Kommuneøkonomiproposisjonen ble lagt frem 15. mai 2009 samtidig ble revidert nasjonalbudsjett 2009 lagt fram. Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntektene på mellom 5 og 6 mrd kroner for Denne veksten er anslått fra inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett for mrd kroner vil komme som frie inntekter hvorav 2,5 mrd fordeles til kommunene og 1,5 mrd til fylkeskommunene Inntektssystemet til kommunene: Rammetilskuddet til kommunene, som er så avgjørende for driftsnivået, er sammensatt av slik: Innbyggertilskuddet et beløp pr. innbygger. Det er befolkningstall pr i budsjettåret som er utgangspunkt for tildelingen det enkelte år. 4

5 Inntektsutjevning: denne delen av rammetilskuddet skal delvis utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Dette skjer ved at kommuner med skatteinngang som er lavere enn landsgjennomsnittet (som Grue) blir kompensert for 57 % av forskjellen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. I tillegg får de kommuner som har skatteinngang under 90 % av landsgjennomsnittet kompensasjon for 35 % av forskjellen mellom egen skatteinngang og 90 % av landsgjennomsnittet. Grues skatteinngang ligger på ca. 80 % av landsgjennomsnittet. Skjønnstilskuddet blir brukt for å kompensere kommunene for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i de andre delene av inntektssystemet. I dette beløpet ligger også kompensasjon for den differensierte arbeidsgiveravgiften. Inntektsgarantitilskuddet var et nytt tilskudd som ble innført i forbindelse med endringene i inntektssystemet for kommunene fra Hensikten med tilskuddet er å gi kommunene en mer helhetlig skjerming mot plutselig svikt i rammetilskuddet og dermed øke fleksibiliteten og forutsigbarheten i inntektssystemet. Gjennom inntektsgarantitilskuddet begrenses negativt avvik i vekst i forhold til landsgjennomsnittet. Grue Utgiftsutjevning målet med utgiftsutjevningen er å utjevne forskjeller i demografi og kostnadsstruktur. Man gir til de kommunene som har en tung kostnadsstruktur, og tar fra de som har en lett struktur. Utgiftsutjevningen baseres på en rekke kostnadskriterier. Disse kriteriene er vektet og endringer i inngangsverdiene påvirker dermed hvor mye kommunen mottar i utgiftsutjevning. Dette ses i forhold til de enkelte kriterienes andel av befolkningen i Grue og landets. Eksempelvis er det slik at hvis andelen personer i aldersgruppen 0-5 år i Grue er lavere enn andelen personer i landet for denne aldersgruppen trekkes vi for dette på rammetilskuddet og motsatt. Summen av rammetilskudd og skatteinntekter utgjør 70 % av inntektene til Grue kommune Forutsetninger i økonomiplanperioden priser: Økonomiplanen er utarbeidet i 2010-priser når det gjelder lønnsutviklingen. Lønnsøkning: Det er tatt høyde for helårsvirkningen av lønnsoppgjøret pr anslått til 3 % - samt en forventning om et mellomoppgjør i 2010 på 3 %. Det er derfor avsatt ca. 6 millioner kroner til lønnsøkning i Dette er basert på de antall årsverk vi har pr lønnsbudsjettet for Det forutsettes at økningen i frie inntekter utover effekten av det nye inntektssystemet dekker halvparten av økningen i lønnutgiftene. Dette er basert på tidligere års erfaringer. Prisstigning: Det er ikke lagt inn prisstigning ellers. Dette forutsettes løst ved kontinuerlige omstillinger og produktivitetsforbedringer. Skatt og rammetilskudd: 5

6 Rammetilskudd er basert på prognosemodellen fra KS. Skatteinngangen er også basert på prognosemodellen men justert ned basert på erfaringstall. Grue følger aldri gjennomsnittlig skattevekst for landet. 6

7 2. VIKTIGE FORHOLD I ØKONOMIPLANPERIODEN 2.1. Befolkningsutvikling Hovedmålsetningen i overordnet styringskort vedtatt i økonomiplan er en befolkning i vekst. Resultatet for ble en befolkningsvekst på 2 personer til 5080 pr Mål for var en økt tilflytting på 20 personer. Resultatet ble en tilflytting på 57. Økt tilflytting og bosetting i Grue er fortsatt den enkeltvise faktor som er viktigst for kommunen for å realisere visjonen som livskraftig og levende. Økonomiplandokumentet for gir en grundig beskrivelse av befolkningsutviklingen som har vært og prognosene framover. Mål for innbyggertilfredshet i overordnet styringskort var at denne skulle være større enn landsgjennomsnittet. Innbyggertilfredshet er ikke målt i. Befolkningsprognose: Nedenfor vises tabell med framskriving av befolkningen pr. år fram til 2015, samt prognoser for 2020, 2025 og år år år år år år år år og eldre Sum Som vist tidligere er prognosene for totalt antall innbyggere negativ. I økonomiplanperioden fra 2010 til 2013 er prognosene at sum innbyggere reduseres med 130 personer. Samtlige befolkningsgrupper i tabellen reduseres foruten gruppen år som faktisk øker. Etter økonomiplanperioden og framover mot 2030 reduseres også denne delen av befolkningen, men aldersgruppen år øker betydelig etter Det har alltid blitt hevdet at veksten i de eldre delene av befolkningen gir et økt press på omsorgstjenesten. Det er ikke alltid tilfellet: I Rune Devold AS`s rapport om omsorgstjenesten i Grue av blir det sett på brukere og andel av ressurser. Den viser at aldersgruppen 0-66 år utgjør 30 % av brukerne og opptar 60 % av ressursene, mens år utgjør 16 % av brukerne og opptar 12 % av ressursene til omsorgstjenester åringene utgjør 40 % av brukerne med opptar 19 % av ressursene. Til sist har vi de over 90 år som utgjør 14 % av brukerne og opptar 9 % av ressursene. Veksten i aldersgruppen år behøver dermed ikke tilsi at omsorgstjenesten vil få et økt press isolert sett på grunn av denne faktoren. 7

8 2.2. Brukertilfredshet Mål for Grue kommune (2012) var brukertilfredshet bedre enn landsgjennomsnittet. Resultatet fra undersøkelse gjennomført i mars ble en brukertilfredshet på 3,1 (av 4) og pårørendetilfredshet lik 2,8 ( av 4). Landsgjennomsnittet var 3,3 () Medarbeidertilfredshet og sykefravær Hovedfokus i gjeldende overordnet styringskort vedrørende medarbeidere er sykefravær og medarbeidertilfredshet. Målet i gjeldende overordnede styringskort er et sykefravær på under 7,5 % i Resultatet for ble et sykefravær på 10,6 %. Dette er prosentvis nedgang på 10 % fra Krav til kompetanse, og utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, er store utfordringer i årene framover. Budsjettet til sentrale opplæringsmidler ble styrket i 2009 og det er forutsatt fortsatt styrking på dette området i økonomiplanperioden. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført i mars 2009, ga et snitt resultat på 4,3 av 6. Dette er en svak nedgang siden med 0,2 og sammenlignet med landsgjennomsnittet, ligger vi 0,1 under. Barnehagene scorer høyest med et snitt på 4,9 som i. Undersøkelsen i 2009 gir følgende bilde, summert innenfor 12 hovedområder: 2009 landsgj.sn Organisering av arbeidet 4,2 4,5 4,4 Innhold i jobben 4,8 5 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,1 4,1 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 5,2 5 Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,8 4,7 Nærmeste leder 4,3 4,6 4,5 Medarbeidersamtale 4,6 4,6 4,7 Overordnet ledelse 3,7 4 3,8 Faglig og personlig utvikling 3,8 3,9 4,2 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 3,9 3,8 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,7 4,7 Helhetsvurdering 4,4 4,6 4,5 Snitt totalt 4,3 4,5 4, Resultat økonomi Målsettingen i overordnet styringskort var netto driftsresultat på 1-2 % av sum driftsinntekter (resultatgrad). Resultatet ble 5,65 %. Det er i budsjettet for 2009 lagt opp til 0 % i resultatgrad. Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til ambisjonene i inneværende økonomiplan som forutsetter et nivå mellom 1 og 3 %. Det er i overordnet styringskort for forutsatt måloppnåelse i 2012 på 2 %. Anbefalt resultatgrad er 3 % for å sikre en sunn kommuneøkonomi Iverksetting av pleie- og omsorgsplanen Pleie- og omsorgsplanen ble vedtatt i kommunestyret 12. januar Iverksetting av og intensjonene med den, med de kravene til kutt som ligger i økonomiplanen, er det viktigste bærende element i hele økonomiplanen. 8

9 Gjennom Kvalitetskommunesatsningen er iverksetting og implementering av pleie og omsorgsplanen organisert som et prosjekt med målsetting om ny praksis innenfor virksomhetenes rammer. Prosjektet er organisert i 6 delprosjektområdene innen for økonomiske rammer gitt av Kommunestyret i økonomiplan / og den vedtatt PLO plan. I planen ligger tydelige intensjoner om ny praksis og atferds- og holdningsendringer hos de ansatte. Dette gjelder fokus på mestring, tydelige krav til dokumentasjonsarbeid, bedret informasjon/ kommunikasjon og samarbeid/ partnerskap med bruker og pårørende. Gjennomføringsprosjektet har følgende 6 delprosjekt med eget mandat og framdrift i prosjektplanen: 1. Prosedyrer ved tildeling av tjenester. Ny tildelingspraksis 2. Myndiggjorte medarbeidere i omsorgsenheten 3. Dokumentasjon / tiltaksplaner 4. Samarbeidsavtaler/ partnerskap frivillige og pårørende 5. Mestring og muligheter 6. Informasjonsarbeid Dette prosjektets mandat innebærer implementering av planer og intensjoner i ordinær drift. Dette betyr at prosjektet er plassert i organisasjonen, men er overgripende i forhold til flere økonomisk avgrensede enheter/ virksomheter og derfor er prosjektansvaret plassert hos rådmannen Administrativ organisering 1.september 2009 iverksettes ny administrativ organisasjonsmodell. Prinsippene i denne er økt grad av myndiggjøring samt en tydeliggjøring av henholdsvis det strategiske, taktiske og operative nivået i organisasjonen. Dette løses ved å etablere flere resultatenheter med ledere som får ansvar for fag, personal og økonomi. Dagens enhetsledernivå fjernes. På rådmannsnivå etableres tre kommunalsjefstillinger; en for oppvekst og kultur, en for velferd og en for næring og utvikling. I tillegg samles støttefunksjoner i en stab med en stabsleder. Politisk sekretariat er uendret. Modellen tydeliggjør ansvaret til den enkelte leder i mye større grad enn dagens organisasjonsmodell. Arbeidet i kvalitetskommunearbeidet viser tydelig sammenheng mellom økt myndiggjøring og lavere sykefravær. Det er imidlertid nødvendig å ha realistiske ambisjoner i forhold til at det tar tid å iverksette den nye modellen Energi og klima Klima- og miljøfokuset får konsekvenser også for Grue kommunes drift og virksomhet. Anskaffelser skjer også i større grad med miljøkrav. I og med at energi- og klimaplanen ferdigstilles og behandles samtidig med økonomiplanen er det naturlig å se dette i sammenheng. For det første for å informere og synliggjøre, for det andre fordi flere av tiltakene innebærer investeringer og løpende utgifter og for det tredje for å vise vårt engasjement. Flere tiltak er allerede i gang som vedrører ENØK-tiltak i kommunale bygg, men tiltak som en konsekvens av selve energi- og klimaplanen som har et mye bredere fokus vil måtte innarbeides etter hvert i de kommende budsjetter og økonomiplaner. Omdømmemessig er fokus på miljø- og klima vesentlig for en kommune som skal tiltrekke 9

10 seg innbyggere og kvalifiserte medarbeidere. Det er forutsatt at alle kommunene skal ha en klima- og energiplan innen Finanskrisa Finanskrisa som preger samfunnet vil også påvirke Grue kommune. Det er vanskelig å beregne hvordan finanskrisa vil slå ut for Grue. Bildet er ikke entydig. Rent økonomisk vil på den ene siden ledigheten øke og på sikt føre til reduksjon i skatteinngangen samt en økning av sosialhjelpsutgiftene. På den andre siden reduseres renteutgiftene. En positiv virkning kan være at det blir lettere å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere. Det mest alvorlige ved finanskrisen er imidlertid virkningen for det enkelte individ som direkte eller indirekte er rammet av krisen i form av å miste sitt arbeide med de konsekvenser dette får for den enkelte Regionalt samarbeid Flere og flere av de velferdstjenestene kommunen leverer til kommunens innbyggere produseres i samarbeid med andre kommuner. Senest er det etablert samarbeid med de andre Solør-kommunene om barnevern. Det er ingen tvil om at denne måten å produsere tjenestene på vil stille større krav til god eierstyring for fortsatt å kunne sikre lokal politisk styring av tjenestene. I kommende økonomiplanperiode vil det bli enda viktigere å drøfte hvordan tjenestetilbudet skal sikres god kvalitet vurdert opp i mot risikoen for redusert styring. Kommunen har i samarbeid med de andre kommunene i Glåmdalsregionen og andre, forpliktet seg til å samhandle innenfor områdene; samferdsel, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet. Lykkes dette arbeidet vil det kunne bli et stort løft for regionen og Grue. Dette vil kreve tydelighet, raushet og vilje til samhandling fra alle parter Samhandlingsreformen I løpet av juni 2009 legger regjeringen fram kommunehelsereformen i form av en stortingsmelding. Bakgrunnen for reformen er ambisjonene om en mer helhetlig ivaretakelse av pasienter og brukere. Helse og omsorgstjenestene oppleves som uoversiktlige og fragmenterte for pasientene og ofte er det brukeren selv og dennes pårørende som må sørge for den praktiske koordineringen. Det er fortsatt uklart hva reformen i praksis vil innebære av endringer. Det er imidlertid ingen tvil om at reformen betyr oppgaveoverføring og styrkning av kommunal sektor. Reformen vil få stor betydning for kommunen og antagelig bety ytterligere behov for interkommunale løsninger. 10

11 3. OVERORDNET STYRINGSKORT OG STRATEGIER Visjon Overordnet mål Samfunn Tjenester Livskraftig og levende En befolkning i vekst Mål Suksessfaktorer Resultat 2013 Godt omdømme Netto tilflytting 35 +per år o som næringsvennlig og tilgjengelig Stabilisere folketallet o med attraktive oppvekstvilkår Netto tilflytting 10 % av 35 til o med positiv velkomst og ivaretakelse av ny- Finnskogen tilflytte og etablerere Moderne og brukertilpassede tjenester Aktivt arbeid med etablering av kompetansearbeidsplasser i tett samarbeid med næringsliv og de andre kommunene i regionen God kommuneplanprosess i aktiv dialog med innbyggerne Utvikling av Finnskogen som et attraktivt område for bosetting, etablering av næringsvirksomhet og turisme Kvalitetsbevisst og utviklingsorientert tjenesteyting Næringsvennlig i alle (organisasjons)ledd Dialog med innbyggere og brukere Innbyggertilfredshet > landsgjennomsnittet Brukertilfredshet > landsgjennomsnittet Medarbeidere Økonomi Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Sunn kommuneøkonomi Tydelig og motiverende ledelse Gode utviklings- og læringsfora i alle ledd Stolte ansatte er positive ambassadører for Grue kommune Tjenestetilbud tilpasset rammene Utvikling gjennom omfordeling innenfor rammene Sykefravær< 8,5 % Medarbeidertilfredshet > landsgjennomsnittet Netto driftsresultat 2 % 11

12 STRATEGIER: HOVEDUTFORDRING BEFOLKNINGSUTVIKLING OG SAMMENSETNING 3.1. Mål samfunn: Stabilisere folketallet Enhetlig og klar profilering Prioritere ressursbruk for å finne det unike ved Grue hvilken historie skal vi fortelle som basis for en enhetlig og klar profilering. Dette krever en prosess med felles verdiforankring og omdømmebygging hvor alle ansatte og politikere er viktige aktører og ambassadører. Kommunikasjonsplattform utarbeides. Arbeidet startes i Næringsutvikling Økt bosetting i kommunen er blant annet avhengig av aktivt arbeid med etablering av arbeidsplasser og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Strategisk næringsplan utarbeides i 2009 med fokus på blant annet: o Utvikling og etablering av kompetansemiljøer / kompetansearbeidsplasser o Best i landet i arbeid med entreprenørskap blant barn og ungdom o Næringsvennlig kommune i god kontakt med etablerere o Deltakelse i samhandlingsprogrammet skal bidra til å skape en attraktiv region som har vekst i befolkning, kompetanse og verdiskapning o Arbeidsplasser og levevei gjennom bistand til utvikling av kulturbasert næring. o Infrastruktur lokalt (tomter, vei, utvikling av industriområdet) og sett i sammenheng regionalt og nasjonalt. o Markedsføring og tiltak for å styrke bosetting. Rammen til næringsutvikling økes med kr per år til kr ,- i planperioden. Planen iverksettes i løpet av planperioden, og økonomisk bevilgning til næringsutvikling prioriteres brukt til tiltak i planen. Kommuneplanen. Målet er å bli ferdig med samfunnsdelen våren 2010 og arealdelen høsten Utarbeidelse av samfunnsdelen og rullering av arealdelen forutsetter en grundig prosess med bred involvering av innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner. Målsettingen er å optimalisere kommunens tilrettelegging, utbygging og tjenesteproduksjon i forhold til en langsiktig utvikling for å skape vekst i kommunen. Det avsettes kr i 2010 til gjennomføring av dette arbeidet. Klima og energi. Det er i 2009 utarbeidet en energi- og klimaplan for Grue kommune i henhold til lokale og nasjonale forpliktelser. Planen sannsynliggjør tiltak gjennom Grønn utvikling for å realisere nasjonale mål/ bli en(/den første) klimakommune innen 2030). Grue kommune vil i perioden ha fokus på å utvikle tiltak gjennom bl a enøktiltak, fjernvarme, bioenergi, karbonbinding- og lagring i skog, samt tiltak i landbrukssektoren. Eiendomsskatt Grue kommune har et av landets høyeste avgiftsnivå. For å kunne være en attraktiv bokommune kan et tiltak være å redusere eiendomsskatten. Eiendomsskatten ble redusert til 6,5 o/oo i Det hadde vært ønskelig å redusere eiendomsskatten ytterligere i planperioden. Av økonomiske hensyn er dette ikke mulig. Hvis den økonomiske situasjonen bedrer seg utover det som er innarbeidet av økte inntektsrammer vurderes dette på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 12

13 Styrket kommunikasjon med innbyggere og andre Det innføres en ordning med velkomstpakker og informasjonsmøter for tilflyttere og andre i kommunens regi. Kommunens nye hjemmeside er oppgradert både med hensyn til layout/profil og brukervennlighet, og styrkes ved at det i servicetorgets prioriteres avsatt tid til webredaktør. Helse- og aktivitetssenter. Det er bevilget midler til gjennomføring av hovedprosjekt Grue bad og trening. Iverksetting av hovedprosjektet vil ha stor betydning for utvikling og vekst i kommunen. For å kunne realisere prosjektet kreves det betydelig innsats og samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. Kultur Kulturen gis økt fokus gjennom ny administrativ organisering hvor oppvekst og kultur er et av 3 strategiske områder, og kultur og fritid utgjør en egen enhet. I strategisk næringsplan vil kulturbasert næring være et av satsningsområdene (attraksjon). Vedtatt styrkning av kultursektoren gjøres ved omprioritering av personalbruk. 13

14 3.2. Mål tjenester: Moderne og brukertilpassede tjenester Gjennomgående kvalitetssikring Kommunen har de seinere årene fått avvik og merknader ved tilsyn innenfor flere tjenesteområder. Med balanse i økonomien må det nå settes et fokus på å utvikle gode kvalitetssikringssystemer innen alle fagområder. Utviklingsenheten skal initiere og sammen med tjenestene utvikle systemer som har gjennomgående rutiner for avviksrapportering og internkontroll som kan omfatte alle tjenesteområder. En suksessfaktor er at oppbygging av systemet har forankring i virksomhetene, og blir et brukervennlig verktøy for de ulike fagområdene. Barnehagene. Fra 2009 vil det være 3 kommunale og 1 privat barnehage i kommunen. Barnehagegaranti er innført med virkning fra Sammenlignet med andre kommuner er driften av en barnehageplass 40 % dyrere i Grue (Kostra). Målsetning for perioden er at barnehagedriften skal ned mot en ressursramme som sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 11). Åpningstider (pendlervennlige) tilpasses brukernes behov og vil være ulike i den enkelte barnehage, tilpasset bemanning og økonomi. Det skal i planperioden utarbeides og startes iverksetting av et pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på blant annet implementering av god praksis innenfor rammeplanens fagområder. Videreutvikling av skolen. Det utarbeides en skolepolitisk plattform for skolen med fokus på kvalitet og læringsresultater. Plattformen skal ha fokus på det unike ved Grue-skolen utover det pedagogiske innholdet, for eksempel sterkt fokus på entreprenørskap og kulturhistorie (Finnskogen). Planen skal ferdigstilles 2009, og iverksettes i planperioden. Sosialtjenesten / NAV. Grue kommune skal gjennom etableringen av Nav-kontor styrke arbeids- og aktivitetstilbudet til kommunens innbyggere. Målet er flere i arbeid og aktivitet, og færre på passiv stønad. Nav Grue skal gjennom god samhandling internt, og ved bruk av virkemiddelapparatet bli et av landets beste Nav-kontor. Flyktninger. Det skal bosettes 10 flyktninger per år i perioden. Gjennom koordinering og samhandling mellom tjenesteområdene skal det sikres en god integrering og god livskvalitet for kommunens nye innbyggere. Barnevern. Det interkommunale barnevernet Solør barnevernstjeneste etableres juni Dette vil gi en mindre sårbar og mer kompetent tjeneste til det beste for barna og de ansatte. Grue kommune skal i økonomplanperioden arbeide for: o En kompetent og velfungerende barnevernstjeneste med fokus på forebyggende arbeid og godt samarbeid med de andre kommunale tjenestene o Nasjonalt fokus på barnevernstjenestenes rammevilkår og ressursstyring Helse, pleie og omsorg. Grue kommune har fortsatt utfordringer innenfor tjenesteområdet knyttet til helse- og omsorgstilbudet. Det er avvik mellom det nivået på det som faktisk ytes av tjenester sammenlignet med andre kommuner, opp i mot opplevd tjenesteyting fra de ansatte, spesielt innen omsorgssektoren. Omsorgstjenesten har de siste årene hatt et overforbruk i forhold til budsjett på mellom 10 og 15 %. Pleie- og omsorgsplan (KS jan 2009) har som målsetting å endre tjenesten fra pleie og overtakelse av omsorg, til mestring og muligheter. Gjennomføring av planen betyr en tilpasning av kommunal tjenesteyting til bærekraftig økonomisk ramme med omstillingsmål for tjenesteområdet fra 4,7 14

15 mill kroner til 12 mill pr år i planperioden. Implementering og gjennomføring er organisert som et prosjekt under Kvalitetskommuneprogrammet i 6 delprosjekt over ca 1 ½ år. Målet er: o Positiv utvikling av tjenestetilbudet fra overtakelse av omsorg til fokus på den enkeltes mestring og muligheter o Myndiggjorte medarbeidere i omsorgsenheten o Redusert nivå på tjenestene o Bruk av hele omsorgstrappa (tiltakskjeden) o Klare rutiner og ansvar i forhold til vedtak om tjenester og iverksettelse av disse o Nært samarbeid og partnerskap med de frivillige organisasjoner Samhandlingsreformen Stortingsmelding om kommunehelsereformen (samhandling og oppgaveoverføring mellom1. og 2. linjetjenesten) er ventet i løpet av våren Grue kommune skal være en aktiv pådriver og delta i ulike prosjekter både lokalt, regionalt og nasjonalt. Reformen vil stille betydelig større krav til kompetanse og teknologi. Vegvedlikeholdet Grue har sammenlignet med andre kommuner i landet, Hedmark og kommunegruppe 11 (sammenlignbare kommuner) et høyt antall km kommunal veg. I tillegg har kommunalt veivedlikehold og investeringer blitt nedprioritert de senere år. Det innebærer at standarden er for dårlig. For å bedre dette skal det gjennomføres en kartlegging av veistandarden med mer, med mål om: o Nedklassifisering av kommunal vei o Investeringsplan for kommunale vei o Tydelig prioriterte årlige vedlikeholdsplaner. Arbeidet igangsettes høsten 2009 og vil legge grunnlaget for gjennomføring i økonomiplanperioden. Som en oppstart for gjennomføring av investeringsplan avsettes kr 2 mill pr år. IKT er en stadig viktigere produksjonsteknologi i kommunal forvaltning og tjenesteyting. Med bakgrunn i mulighetsstudie og et forprosjekt våren 2009 er det arbeidet regionalt for å etablere et interkommunalt samarbeid innefor dette området. Forprosjektet viser til et mulig samarbeid etter vertskommunemodellen ( 28) med mål om bla: o Etablering av høyhastighetsdatanett i regionen o Økt den strategisk utnyttelse av kommunenes tjenesteproduksjon og forvaltning o Stordriftsfordeler o Redusert risiko og sårbarhet Oppstart av gjennomføringsprosjektet er det forutsatt at skal skje høsten 2009, med trinnvis gjennomføring i første halvdel av økonomiplanperioden. 15

16 3.3. Mål medarbeidere: Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere Kompetanseutvikling Med bakgrunn i resultatet fra medarbeiderundersøkelsen vedrørende lav score på faglig og personlig utvikling samt fremtidig behov for kompetent arbeidskraft foreslås det en relativt stor økning i bevilgningen til kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingsplan for perioden utvikles med bakgrunn i kompetansekartlegging og ønsket utvikling med fokus på: o Økning av antall lærlinger o Rekruttering o Kompetansegivende kurs o Kompetanseutvikling egne ansatte gjennom videre- og etterutdanning o Læring gjennomgode utviklingsfora på egen arbeidsplass- internundervisning og refleksjon om arbeidet Bevilgningene økes med kr ,- til ,- pr. år i planperioden. Myndiggjorte medarbeidere. Myndiggjøring handler om medarbeidere som har fått og grepet retten til å beslutte innenfor områder hun/han er kompetente på. Det handler om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon, om økt ansvar, innflytelse og kunnskap. Gode myndiggjøringsprosesser preges av bottom up- og de små skritts tilnærming hvor de ansatte har en større grad av eierskap til de endringer som igangsettes. Arbeid i Kvalitetskommuneprogrammet setter fokus på myndiggjøring gjennom innføring av arbeidslag i omsorgstjenesten. Ved ny organisering er det viktig å få til en riktig delegering og ansvarsfordeling med tanke på kompetanse og innflytelse. Myndiggjøring krever refleksjon i grupper som har beslutningskompetanse og det må være rom for at noen vurderinger kan bli feil. Sykefraværet har vært relativt høyt de senere år. Spesielt gledelig er det at omsorgenheten har reduksjon. Det arbeides nå aktivt på flere områder for å redusere dette ytterligere. Målsettingen er at sykefraværet skal være på 8,5 % innen Undersøkelser og analyse i egen organisasjon viser sammenheng mellom lav grad av myndiggjøring og høyt sykefravær. Arbeidet skal ha spesielt fokus på: o Forebyggende tiltak som bedring av arbeidsmiljø gjennom arbeid med etikk, kollegaskap, myndiggjøring, ledelse og sosialt fellesskap. o Internopplæring i egent systemarbeid for forbygging, tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte o Friskliv fokus på fysisk helse o Bedret samarbeid med Nav, bedriftshelsetjeneste og fastlege Organisasjonsutvikling Krav til kommunen som tjenesteutøver og samfunnsutvikler er under kontinuerlig endring. Dette med bakgrunn i statlige føringer, endrede økonomiske rammer og lokalpolitiske prioriteringer. Ny administrativ organisering har som mål å styrke det strategiske arbeidet med økt fokus på samfunns- og næringsutvikling, myndiggjøre medarbeidere og ledere ved en gjennomgående tydeliggjøring av ansvar på ulike ledernivå. For å lykkes med dette blir det bl a høsten 2009 iverksatt et opplæringsprogram for enhetsledernivået som har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret for enhetene, samt igangsatt et kompetansegivende kurs i prosjektopplæring. Leder- og medarbeiderutvikling skal ha fokus i hele økonomiplanperioden. 16

17 Arbeidsgiverstrategi Starte arbeid høsten 2009 med å utforme arbeidsgiverstrategi med vekt på felles verdigrunnlag, hvor alle ansatte involveres. Dette vil styrke kommunens evne til å bli en attraktiv arbeidsgiver gjennom tydeliggjøring av lederskap, medarbeiderskap, lønnspolitikk, læring, felles refleksjon og utvikling. De ansatte er kommunens viktigste ambassadører i et omdømmeperspektiv. 17

18 3.4. Mål økonomi: Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat For å sikre økonomisk handlingsfrihet og hindre underskudd er det anbefalt å ha et netto driftsresultat på 3 %. For Grue betyr dette 9 mill. kroner pr år. I planperioden er 2 % målet. Det har ikke vært mulig å avsette dette før siste år i økonomiplanperioden. Det er innarbeidet følgende avsetning pr år i perioden 2010 til 2013: ,509 mill , 942 mill ,839 mill ,152 mill Det vil si at målet om netto driftsresultat på 2 % nås i Stram økonomistyring Det er av avgjørende betydning at det er samsvar mellom mål/oppgaver og bevilgede rammer til den enkelte enhet. Hvis det er samsvar forutsettes det stram økonomistyring og overholdelse av rammer. For å holde fokus på dette rapporteres blant annet økonomisk resultat og måloppnåelse pr. tertial til kommunestyret. 18

19 4. DRIFTSBUDSJETTET 4.1. Innledning Økonomiplanen for er i 2010-tall og baserer seg på en rullering av økonomiplanen for perioden Det er videre tatt hensyn til tiltak som en følge av et konsekvensjustert budsjett for 2009; dette er helårsvirkning av tiltak i 2009, konsekvens av vedtak som er fattet samt ulike forhold som vi må hensynta evt. er pålagt. De frie inntektene er summen av skatteinntektene (ekskl. eiendomsskatt) og rammetilskudd og utgjør ca. 70 % av inntektene til Grue kommune. De frie inntektene er i økonomiplanperioden basert på revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen (framlagt ). Det er justert for at Grue har en noe lavere skattevekst enn landsgjennomsnittet. Virkningene av de sentrale lønnsoppgjørene dekkes ikke fullt ut av økningen i de frie inntektene. Lønnsveksten for 2010 inkludert helårsvirkningene av lønnsveksten i 2009 er beregnet til ca. 3 %. I kommunestyrets vedtak ble det foreslått at man i løpet av økonomiplanperioden skulle styrke kultursektoren med 50 % stilling. Forslaget knyttet seg til strategisk næringsplan og tema om kultur. Planen er under utarbeidelse og det er ikke tatt hensyn til denne stillingen i denne økonomiplanen. Det er ikke foreslått ytterligere kutt i eiendomsskatten. Det er nødvendig å bemerke at planen for en stor del bæres av kuttene innen omsorg og helse og familie. Takten i omstilling innen disse to fagområdene kan avvike fra planlagt takt og dermed er det viktig å ha en slakk i form av positivt netto driftsresultat til å fange opp dette. Netto driftsresultat forventes å bli nær null i 2010, men deretter øker den ut i planperioden til 2 prosent. Nedenfor følger en tabell med opplisting av alle tallstørrelser i økonomiplanperioden. Det er også satt inn en kolonne som heter budsjett Dette er det som ble vedtatt i 2009 budsjettet. Tiltak i økonomiplanperioden kommer dermed i tillegg til dette. 19

20 4.2. Konsekvensjustert budsjett, rullering av økonomiplan Beregning av omstillingsbehov og tiltak i økonomiplanperioden. Økoplan i 2010-priser ØKONOMIPLAN Budsj A. VIDEREFØRING AV ØKPLAN 09-12: Rådmann Administrativ omstilling - (500) (1 000) (1 000) (1 000) Styrket næringsutvikling Personal og organisasjon: Kompetanseheving Oppvekst: Redusert lærerressurs pga. færre barn - (1 000) (1 500) (2 000) (2 000) Sosial og barnevern: Generell rammereduksjon sosial (500) (500) (500) (500) Styrket barnevern Helse og familie: Generell rammereduksjon - omsorgsplan (1 300) (700) (700) (700) (700) Omsorg: Generell rammereduksjon - omsorgsplan (3 500) (1 500) (5 000) (7 500) (7 500) Landbruk/teknisk: Kommuneplan 500 (500) (500) (500) Redusert eiendomsskatt Finans: 8 mill lån pr. år - renter avdrag B.TILTAK KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT: Finans: Frie inntekter i tråd med prognosemodellen (3 238) (3 238) (3 238) (3 238) Redusert momskompensasjon investeringer Reduksjon i renteutgifter - lavere rente (1 500) (1 500) (1 000) (1 000) Økt rentekomp. ny pott skole/basseng (500) (500) (500) (500) Reserverte bevilgn./lønnsoppgjør: Rådmannen: Revisjon økt bevilgning jfr. vedtak Stortings- og kommunevalg (107) (107) Sosial og barnevern: Ytterligere reduksjon av sosialhjelp (250) (500) (500) (500) Landbruk/teknisk: Reduserte driftsutgifter BARSK (500) (500) (500) (500) DELSUM 741 (3 592) (5 389) (4 602) NYE TILTAK. Konsekvenser av pleie- og omsorgsplanen: - herunder reduserte leieinntekter herunder økte driftsutgifter bygg Fritidsklubben BUFETAT økt husleie (500) (500) (500) (500) Helårsvirkning NAV økt husleie (100) (100) (100) (100) Energibesparelse - enøktiltak (500) (600) (700) (800) Reduserte personforsikringer (300) (300) (300) (300) Opprettholde eiendomsskatt (750) (750) (750) (750) 20

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009 1 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM...3 1.1 PLANSTRUKTUR...3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende. 26.11.08 Noen fakta om Grue Innsatsområder i Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektorganisering Bakgrunn Erfaringer og tiltak Resultater Fakta om Grue Grue

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING TORSKEN KOMMUNE HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING Bakgrunn Torsken kommune har over flere år hatt en negativ økonomisk utvikling og har ikke avlagt regnskap siden 2000. Kommunen jobber ut fra

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 16.09.2016 2016/4942-2 331.2 Deres dato Deres ref. 01.07.2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011 Ola Stene 20.6.2007 1 Etter kommuneprop en var vi her: Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ressurskrevende tjenester ca 2 mill fra 2008 Realvekst

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret Økonomi- og strategikonferanse 2014 Kommunestyret 23.06.2014 1 Gjennomføring og agenda Tidsramme: Fra kl 09:00 12:00 HOVEDTEMAER: Økonomisk status Kommuneproposisjonen 2015 Framskrevet budsjett Mål- og

Detaljer

Veiledning/forklaring

Veiledning/forklaring Veiledning/forklaring Modell for synliggjøring av kommunens prioritering av ressursbruk hensyntatt kommunens utgiftsbehov og frie disponible inntekter Gjennom KOSTRA har kommunene data til både å kunne

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer