Årsmelding Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Årsmelding 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet drb.no Manøver DRBs Årsmøte DRB og DesignArenas sommerfest DesignArena Aktiviteter i designarena Tverrfaglig kurs i strategisk designledelse Ocean Innovation PR/media Drift 17 Driftsavtaler Organisasjon Rammevilkår Årsregnskap 18 Resultatregnskap Balanse Noter

3 Styrets beretning 2014 Styrets beretning Visjon Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling. er en frivillig og ideell organisasjon som har 880 enkeltmedlemmer representert på drb.no, og et bredt bransjeregister med 84 av regionens designbedrifter. representerer alle bransjeretninger innen designfaget. arbeider som brobygger mellom ulike designprofesjoner, og for å aktualisere bruk av strategisk design inn mot andre næringsklynger. Dette skjer gjennom samarbeid med næringsliv og næringsorganisasjoner, FoU-partnere og politisk miljø i vår region. ble stiftet 17. desember Styret Valgkomité 2014 har vært et nytt innholdsrikt og aktivt år for Design Region Bergen. På valgte strategiske satsingsområder skal Bergensregionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskaping. Basert på vedtatt strategi har styret i 2014 fortsatt arbeidet med å styrke. Styret har i 2014 fortsatt arbeidet med å styrke Design Region Bergen basert på vedtatt strategi. På valgte strategiske satsingsområder skal Bergensregionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskaping. DRB har valgt tre kjerneområder for sin virksomhet. Innen hvert område skal det utvikles prosjekter som får særskilt fokus, med en klar profil (merkevare), avgrenset målgruppe og formål. Prosjektene skal være mulig å repetere, og samtidig være fleksible nok til å kunne utvikles og endres for å bygge opp under DRBs kjerneverdier og visjon. Våre strategiske kjerneområder er kompetanse, synlighet og nettverk. MÅLOPPNÅELSE 2014 Med utgangspunkt i DesignArena-prosjektet har en vesentlig del av s ressurser i 2014 vært brukt til å utvikle og styrke kjerneområdet «kompetanse». Våre hovedmål innen dette området er: Økt kompetanse i designæringen, samfunnslivet og næringslivet Utvikle et kursprogram innen strategisk bruk av design Styrke klyngens kompetanse innen strategisk bruk av design Da tok initiativ til det treårige prosjektet DesignArena var vårt utgangspunkt at «verdensledende næringer trenger verdensledende design». Prosjektet ble godkjent i 2013 og fikk økonomisk støtte av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som et nasjonalt Arena-prosjekt har vært første hele diftsår. Prosjektet har vært møtt med betydelig entusiasme, og i løpet av året er det vunnet stor og vesentlig erfaring. Styret har i perioden bestått av: Trond Bogsnes Styreleder Elise Sæle Nestleder Mona Larsen Inge Ådland Sofie Blich Jon Stang Volden Arne Abrahamsen Henriette Sæther Varamedlem Helge Flo Varamedlem Meghan Beaton Varamedlem (siste periode) Stein Gunnar Wallevik Komiteens leder Tone Hartvedt Komitemedlem Endre Berentzen Komitemedlem Administrasjon Monica Hannestad Direktør Maria Valding Seim Prosjektleder (i permisjon) Cecilie Bannow Webredaktør, prosjekt- og medlemskoordinator Torhild Eide Torgersen Prosjektleder, DesignArena Tonje Berge Prosjektleder, Raff Designuke (vikariat) Året har vært preget av følgende hovedaktiviteter under DRBs strategiske virksomhetsområder. Kompetanse Videreutvikling av DesignArena, et nasjonalt treårig Arena-prosjekt. Gjennom samarbeid med FoU-miljøer og industri skal vi skape konkurransefortrinn for alle involverte parter Arbeid med etablering av et tverrfaglig kurs i strategisk designledelse i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer i regionen Kompetansehevende tiltak i form av faglige arrangementer og kurs Synlighet Gjennomføring av Raff Designuke Nasjonal påvirkning for å øke statlig satsing på designfeltet Nettverksbygging mot våre målgrupper NETTVERK Gjennomføring av Manøver som fast møteplass på tvers av kreative næringer/ kulturnæringene Skape egne møteplasser for våre medlemmer I 2014 fortsatte blant annet arbeidet med å utvikle et eget høyere utdanningsstudium innen strategisk design, i samarbeid med toneangivende utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Dette initiativet blir videreført, og går nå over i en hovedprosjektfase med oppstart april Prosjektet skal samle og utvikle regionens designklynge, og gjennom bruk av strategisk design skape konkurransefortrinn for Norges mest innovative næringsmiljøer, med vekt på næringsområdene marin, maritim og energi. Basert på oppnådd erfaring vil det løpende bli vurdert hvordan fokus og innsats best kan spisses. Prosjektet innebærer et forpliktende og målrettet samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Gjennom samhandling og kompetanse skal den mangfoldige og ekspansive designklyngen i Bergensregionen skape vekst og varige arbeidsplasser. Målsettingen er å utvikle næringen som egen bransje for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Arena-prosjektet er ett av flere eksempler på at Design Region Bergen har klart å befeste seg som en sterk interesseorganisasjon på Vestlandet. Vi blir lyttet til, og vi utvikler og gjennomfører spennende prosjekter som genererer mye synlighet og aktivitet. 4 5

4 Styrets beretning Styrets beretning har gjennom året også arbeidet for å oppnå status som nasjonalt kompetansesenter for strategisk design innen de havbaserte næringene. Også innen de to andre kjerneområdene, synlighet og nettverk er det oppnådd gode resultater. Spesielt må Raff Designuke, Norges eneste designuke, fremheves da Raff både faglig og publikumsmessig har utviklet seg i en stadig mer spennende retning. De økonomiske resultatene er dessverre ikke like tilfredsstillende, og det blir iverksatt tiltak for å gjøre uken også økonomisk bærekraftig. Når det gjelder det strategiske området arbeides det aktivt med dette, både i og utenfor prosjektet Manøver. De økonomiske rammebetingelsene for Manøver ble endret i løpet av 2014, og dette prosjektet må fra 2015 finne en ny form. Under Raff Designuke 2014 ble den internasjonale konkurransen Your Street lansert, med som lokal vert. Konkurransen har fått stor oppmerksomhet og skapt et betydelig engasjement. Personalsituasjonen er stabil, og selv om vi fremdeles er en økonomisk sårbar organisasjon klarer vi å holde god driv takket være høy kompetanse og god kontinuitet både i administrasjonen og i styret. I tillegg er gode støttespillere avgjørende for vår suksess, og åpenhet for nytt samarbeid er naturlig for DRB. DRBs målsetting om å gjøre Bergensregionen til et ledende område for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av et kompetent, aktivt og synlig designmiljø, gode utdanningsinstitusjoner innen design, og ikke minst offentlige og private aktører som ser viktigheten av, og har god forståelse for bruk av design. Med vår base av 880 designere, et aktivt nettsted og et bredt spekter av aktiviteter og kurs for våre medlemmer, utgjør DRB en viktig motor i designmiljøet. har godt etablerte relasjoner både til Bergen kommune, Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune, som bidrar til solid finansiell støtte til flere av DRBs prosjekter. Design som profesjon er i økende grad anerkjent som et avgjørende virkemiddel for vekst, økt konkurransekraft og innovasjon i strategiske planer både nasjonalt, regionalt og lokalt. VIRKSOMHETEN (DRB) er en frivillig interesseorganisasjon, organisert som organisasjon/ lag/ forening. DRBs visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. DRB har betalende bedrifts- og enkeltmedlemmer, samt nettsamfunnsmedlemmer organisert i nettsamfunnet drb.no. Medlemsmassen representerer hovedsakelig aktører fra Vestlandsregionen. Per består administrasjonen av 3.5 årsverk. Selskapet har kontoradresse i Bergen kommune. ÅRSREGNSKAP OG BALANSE I 2014 utgjorde driftsinntekter kr mot kr i Driftsresultatet ble kr ( i 2013). Årsresultatet ble kr (64 002). Hvert prosjekt har egne prosjektregnskap. I hovedsak går prosjektene i regi av DRB over flere år. Administrasjon og andre kostnader belastes de enkelte prosjekt, basert på tidsforbruk i henhold til timelister. Under Raff Designuke bevilges årlig et designerstipend på kr , finansiert av SpareBank 1 SR-Bank. Styret har hatt fokus på sunn økonomi og å sikre en positiv egenkapital. Med årets resultat er dette målet oppnådd. Tilskuddene periodiseres for å gi et rettmessig bilde av prosjektenes drift. Styret vil bemerke at periodiseringer av tilskuddsbrev ihht. regnskapsprinsippene gir betydelige utslag på den økonomiske vurderingen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld og av organisasjonens finansielle stilling og resultat. Etter det styret kjenner til er det heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat. FORTSATT DRIFT Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurdering av regnskapet. YTRE MILJØ har ingen virksomhet med utslipp. Kontorfasiliteter, som deles med Business Region Bergen har papirgjenvinning, renset drikkevann (for å unngå frakt av vannbeholdere/flaskevann), og felles lunsj for å spare emballasje og redusere ferdigmatkonsumpsjon. Transport til fots, buss eller sykkel blir benyttet daglig i kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår hovedsakelig per e-post. FREMTIDSUTSIKTER Det er fortsatt et betydelig potensial for videre utvikling av designdrevet samfunns- og næringsutvikling i Bergensregionen. DRB skal bidra til at regionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design, og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapingen. Det er en økende forståelse for betydningen av design. Vår målsetting er å etablere flere fruktbare, spennende og grensesprengende samarbeid mellom designmiljøet og næringslivet, det offentlige og utdanningsinstitusjonene i årene som kommer for ytterligere å styrke dette. Styret vil fortsette arbeidet med å knytte DRB tett til flere næringslivsaktører på Vestlandet, både gjennom DesignArenaprosjektet, kurssamarbeid, deltakelse i relevante fora, samt i andre prosjekter i skjæringen næring/design/ forskning. Slik vil vi fremstå med tyngde for å gjøre Bergensregionen ledende i Norden innen designdrevet nærings- og samfunnsutvikling. Bergen Trond Bogsnes Styreleder DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Styret foreslår at årsresultatet føres mot udekket tap, og for øvrig i sin helhet overføres annen egenkapital. Elise Sæle Nestleder Mona Larsen Inge Ådland ARBEIDSMILJØ Det har ikke vært skader og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. LIKESTILLING Jon Stang Volden Arne Abrahamsen Sofie Blich Likestillingshensyn er ivaretatt. Styret består av tre menn og fire kvinner. Selskapets direktør er kvinne. 6 7

5 Visjon og roller Prosjekter og aktiviteter 2014 Visjon og roller Prosjekter og aktiviteter 2014 Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet samfunnsog næringsutvikling. Potensialet i vår region for designdrevet samfunns- og næringsutvikling er underutnyttet. DRB skal bidra til at Bergensregionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design, og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapingen. På utvalgte områder skal regionen fremstå som ledende i Norden på strategisk designdrevet verdiskaping. Begrepet verdiskaping har i denne sammenheng både en bedriftsøkonomisk- og en samfunnsmessig side (bedret livskvalitet). Formål (DRB) er en interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av design i Bergensregionen. DRB skal arbeide for å styrke og synliggjøre regionens samlede designmiljø, slik at bransjen kan framstå som en konkurransedyktig næring med høy designfaglig kompetanse, og bidra aktivt i samfunns- og næringsutviklingen i regionen. Roller INSPIRERE OG MOTIVERE «Løfte» og vise frem mulighetene samt inspirere til økt bruk av strategisk design som verdiskapende virkemiddel. KUNNSKAP OG KOMPETANSEBYGGENDE Bidra til at designmiljøer, bedrifter og myndigheter tilføres oppdatert kunnskap om hvordan design kan brukes til å styrke verdiskapingen. KOBLE AKTØRENE/SKAPE MØTEPLASSER Skape møteplasser og arenaer hvor relasjoner mellom designere, bedrifter og det offentlige kan dannes og videreutvikles. INITIERE PROSJEKTER Igangsette prosjekter på områder som er strategisk viktige i arbeidet mot visjonen samt opp mot de hoved- og delmål som settes. Kjerneverdier DRB har et sett med kjerneverdier som skal prege DRB og vår måte å forholde oss til omverden og våre interessenter på. GNIST Denne verdien symboliserer det som oppstår når designere og virksomheter møtes og skaper noe sammen. DRB skal vise nye muligheter for våre målgrupper og katalysere prosesser for endring. tenner de involverte til å utvikle nye løsninger for næringsliv og virksomheter på Vestlandet. FREMTIDSRETTET bidrar til at virksomheter og designere i Bergensregionen ser fremover. Vi er fremtidsrettet i våre kompetansehevende tiltak, vi bruker dristig og fersk metodikk, inviterer inn bidragsytere som besitter det ypperste av internasjonal kompetanse, og utforsker det siste innen nye designfaglige tilnærminger. Vi er fremtidsrettet i vår tilnærming til næringslivet. Vi bidrar til at næringslivet i Bergensregionen ser det verdiskapende potensialet i strategisk bruk av design. Vi skal være fremtidsrettet i vårt bidrag med videreutviklingen av designbransjen. ÅPEN er en åpen organisasjon, overfor samtlige retninger innen designfagene, og for nye måter å anvende design for økt verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpen for dialog og samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale interesseorganisasjoner innen designfeltet, og bidrar til løsninger for felles målsettinger. Vi er åpne for dialog og samarbeid med andre aktører som fremmer verdiskaping i Bergensregionen. Vi er åpne og fremmer gjennomsiktighet i Design Region Bergens virksomhet. Raff Designuke 2014 Raff Designuke er Norges eneste designuke, og DRBs viktigste årlige synlighetsprosjekt. I løpet av uken knyttes sentrale utstillingsvinduer i Bergen sentrum sammen til en vandreutstilling. Her vises det beste designere i landet har å by på. I tillegg arrangeres fagseminar samt designfrokoster hvor formålet er å danne gode nettverk samt møteplasser mellom institusjoner, næringsliv og kreative næringer. I 2014 ble Raff arrangert for femte gang i tidsrommet 26. september 6. oktober. Den offisielle åpningen ble foretatt av Ordfører Trude Drevland under et lukket arrangement ved ØSTRE - Hus for Lydkunst og Elektronisk Musikk. Viktigste informasjonskilde rundt Raff Designuke er Raff-magasinet. Via Bergens Tidende blir magasinet hvert år distribuert til av regionens husstander i forkant av designuken. Raff-magasinet er avgjørende for designukens suksess og synlighet. I løpet av uken ble det gjennomført 20 guidede omvisninger med forhåndspåmeldte skoleklasser fra videregående skoler. I tillegg ble det arrangert tre designfrokoster med ulike tema hvor målet var å vise bredden av designfaget for et bredt publikum. Samarbeidspartnere var Scandic Ørnen, U37, Bergens Tidende og Norsk design- og arkitektursenter. Det første frokostseminaret hadde som mål å gi publikum et innblikk i utfordrende og spennende designprosesser med foredragsholdere fra Scandic Ørnen, Orangeriet og Vera & Kyte. Raff Designuke sitt andre frokostseminar ble arrangert hos Bergens Tidende under temaet «kreativ kommunikasjon». Erfarne foredragsholdere fra Mistrol, Språkfolk og MK Norway serverte nyttige råd og tips til en fullsatt sal. Ukens siste designfrokost ble arrangert i samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter hvor Marie Hartmann Fra Designit presenterte innovasjonsprosjektet «Hvis pasienten fikk bestemme». Også denne frokosten var fulltegnet. Raff Fagdag er den viktigste dagen for designere og næringsaktører som har et profesjonelt forhold til framoverlenthet. I 2014 ble Raff Fagdag gjennomført i samarbeid med DesignArena, Innovasjon Norge og Bergen Næringsråd på Terminus Hall. Hovedmålet for seminaret var å utfordre, inspirere og engasjere publikum. Ved å dele fagdagen inn i to hovedbolker; foredrag og workshop, ble det skapt rom for både faglig innhold samt idémyldring på tvers av næringene. raff raft; (fam., især om klær) raffinert: raffew moter, modeller Etym.: fork. form av raffinert Tilbakemeldinger viser at deltagerne satt stor pris på den nye formen. Hvert år avsluttes Raff Designuke med en storslagen fest som arrangeres på en overraskende location. I 2014 var det Den Nationale Scene sin tur å huse festen, til stor glede for både samarbeidspartnere og øvrig publikum. Til sammen har 82 designere og 15 nykommere vært profilert gjennom Raff Designuke de siste fem årene. Både designere, butikker og publikum viser stor interesse. Arrangementet er godt besøkt og har generert presseoppslag på nasjonalt TV, web-tv, radio, i aviser og magasiner. 8 9

6 Prosjekter og aktiveter 2014 Prosjekter og aktiveter Raff Fagdag Foto: Chris Aadland 2. Raff-utstilling av Mariken Steen. Foto: Chris Aadland 3. Birger s Oter Utleie skribler på Raff Fagdag. Foto: DRB 4. Raffest på DNS. Foto: DRB 5. Raff-utstilling av Birk Nygaard. Foto: Chris Aadland 6. Raff-juryen F.v: Fredrik Saroea (Datarock/ Lysverket), Cecilia Gelin (KHiB). Tonje Berge (Raff Designuke), Monica Hannestad (DRB). Truls Indrearne (Haltenbanken). Bjørn Bruun (Bruuns Bazaar). Foto: DRB 10 11

7 Prosjekter og aktiveter 2014 Prosjekter og aktiveter 2014 Your Street Bergen 1 2 NETTSAMFUNNET DRB.NO Bergen og var i 2014 vert for den internasjonale konkurransen «Your Street». Your Street er et internasjonalt konsept, med røtter fra Cape Town og Sør-Afrika, som jobber for overførbare funn for «glocal» byutvikling. Tesen er at om man finner gode løsninger på en utfordring i en del av verden kan det være overførbare funn som kan benyttes i andre deler av verden. På denne måten kan man kompetanseoverføre for en bedre verden. Initiativet handler om å skape kreativitet og bevegelse der alle kan nyte godt av det - ute i gatene. Vinnerne får kr og bistand til å virkeliggjøre sine visjoner om et bedre miljø i sin utvalgte gate. De gode idéene deles med utviklingsprosjekter i land der byutvikling er helt i startgropen. Slik vil tanker fra Bergen kunne prege utviklingen av byer andre steder i verden. Your Street Bergen ble lansert som en del av Raff Designuke Initiativet videreføres i 2015 og går da over i en fase hvor vinneren av konkurransen skal kåres og prosjektet iverksettes. Your Street Bergen gjennomføres i samarbeid med Bergen Kommune, Norsk Design- og arkitektursenter, Bergen Arkitektforening, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Bergen Arkitekthøgskole, Husbanken og Bergens Tidende. Hvordan kan dine idéer endre gaten du bor i? Din gate hvis du fikk bestemme Generøsitet i prosjektet Gjennomføringsevne Internasjonalt nyskapende Glede Bruk din kreative kraft til å tilby din gate løsninger som er smartere, sunnere, mer bærekraftige eller tryggere. Bergen er vertskap for den internasjonale konkurransen «Your Street». Initiativet handler om å skape kreativitet og bevegelse der alle kan nyte godt av det - ute i gatene. Vinnerne får og bistand til å virkeliggjøre sine visjoner om et bedre miljø i sin utvalgte gate. Les mer på facebook.com/yourstreetbergen Stikkord for juryeringskriteriene: Realisme Hvordan påvirkes området positivt Universell utforming 3 Nettsamfunnet drb.no er det første av sitt slag i Norge, og var den første designbasen med oversikt over designere og designkontorer i Norge. Drb.no ble offisielt åpnet 12. september 2008 og per hadde basen 880 medlemmer og 84 bedriftsmedlemmer. På drb.no publiseres designnyheter fra inn- og utland daglig. Prosjektbeskrivelser og bilder av arbeider lastes opp og daglig bruk ligger på rundt 220 unike brukere på hverdager. Stillingsannonser, ledige lokaler og prosjekter finnes på markedsplassen. Drb.no er den viktigste daglige kontaktplattformen DRB har med sine medlemmer. Unike brukere i 2014 var En liten nedgang fra 2013, men det er registrert oppgang i antallet nye besøkende. Tiden den unike besøker bruker på drb.no har økt med 1,5 minutter. Maks antall besøkende på samme dag var 663 unike brukere, dette var 4. februar. Den mest leste artikkelen i 2014 var informasjonssiden om Your Street Bergen. De fleste brukerne er mellom år og 55% av disse er menn. Da drb. no som nettside begynner å bli utdatert med manglende godt brukergrensesnitt påbegynte DRB i 2014 arbeidet med å få en ny struktur på drb. no. Nye nettsider ferdigstilles i Kompetansehevende tiltak Et av de viktigste områdene for DRB er å knytte designmiljøene og deres kompetanse nærmere opp mot resten av samfunns- og næringslivet. Følgende kurs, arrangementer og treff ble gjennomført i 2014: Påmeldingsfrist 20. januar 2015! Les mer og registrer ditt bidrag på drb.no/yourstreet MANØVER Manøver ble iverksatt januar Prosjektet er et initiativ på tvers av flere av avsenderne på kulturnæringsfeltet. Målet er at arrangementet, gjennom en felles avsender og med felles profil, vil synes bedre da aktørene slipper støy og konkurranse i forhold til hverandres arrangementer. Under Manøver-paraplyen var DRB medarrangør i forbindelse med kulturrådets høring den 20. februar, på ØSTRE - Hus for Lydkunst og Elektronisk Musikk.. Gjennomføring og kåring av vinner av case-konkurranse. Med «7 Fjell» vekket Kind begeistring hos juryen og stakk av med førsteplassen den 17. desember. Kompetansehevende aktiviteter i regi av DesignArena: Frokostmøte rundt IPR i samarbeid med NCE Subsea 23.januar Frokostmøte om BTs snuoperasjon i samarbeid med MediArena, 28.januar Design = Verdiskaping, seminar i samarbeid med Bergen Næringsråd, 3.mars Workshop i Workshopfasilitering m/ Ted Matthews 11.mars Raff Fagdag 3.oktober Subsea for dummies hos ClampOn 23.oktober Design møter subsea i samarbeid med NCE Subsea, 6.november Marin for dummies hos Grieg Seafood, 20.november Design møter marin sektor i samarbeid med Fiskeriforum Vest, 4.desember I tillegg har DRB forestått ulike presentasjoner, som for eksempel: 1. Your Street-annonse i BT. 2. DesignArena - Wokshop i workshopfasilitering med Ted Matthews. Foto: DRB 3. DesignArena - Wokshop i Tjenestedesign med Simon Clatworthy. Foto: DRB Manøver ble avholdt siste torsdag i måneden, tilsammen 5 arrangementer i Besøkstallene er høye og tilbakemeldinger fra bransjen og medlemmer er gode. Initiativet ble i 2011 styrket med KUP-midler i samarbeid med Bergen kommune, og Manøver har fra sommeren 2011 hatt regionalt mandat for å følge opp hele fylket. I forbindelse med dette har Manøver reist rundt i fylket årlig, samt arbeidet for regional representasjon på alle arrangementer. I mai 2014 ble UnnaManøver arrangert på kulturhuset Kabuso i Øystese. I 2014 fikk Manøver avslag på videre KUP-støtte fra Fylkeskommunen. Dermed vil formen på arrangementene endres i 2015 og utover. Nøyaktig hvilken form Manøver vil ta er enda usikkert. Følgende hovedorganisasjoner står bak initiativet, og er deltakere i ressursgruppen: ɗ ɗ Workshop i Tjenestedesign m/simon Clatworthy 1.april Frokostmøte rundt utviklingen av Store Norske Leksikon på nett, i samarbeid med Netlife Research 30.april «Å skape rom for å skape», seminar i samarbeid med KHiB 15.mai Maritimt for dummies 21.august hos Netlife Research Design møter maritimt i samarbeid med Maritimt Forum 5.sept Fylkesmessen for ungdomsbedrifter - dommere og prisutdeling Aktiv bidragsyter i politisk planutarbeidelse som pådriver for designfeltet som næringsutvikler, lokalt, regionalt og nasjonalt ɗ ɗ Priseutdeler av beste plakat for Immaturus 31. mai Mentor på Startup Weekend juni Samarbeidspartner under 100% Norway den 18. september DESIGN MEDIA SCENEKUNST MUSIKK VISUELL KUNST FILM MediArena Proscen Brak Visp Vestnorsk filmsenter Manøver samarbeider også med arkitekturfeltet og litteraturmiljøene om programmering av hver Manøver

8 Prosjekter og aktiveter 2014 Prosjekter og aktiveter 2014 DRBS ÅRSMØte Årsmøtet ble avholdt 26. mai i lokalene DRB deler med Business Region Bergen i Strandgaten 6. DRB OG DESIGNARENAS SOMMERFEST Den 13. juni inviterte og DesignArena sine medlemmer og samarbeidspartnere til sommerfest på Bar Kolletiv. Kvelden var særdeles trivelig, og flere enn forventet valgte å komme innom for bobler, fingermat og en sommerklem. DESIGNARENA DesignArena skal skape sterke relasjoner og forpliktende og målrettet samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljøer og offentlige aktører. Som resultat ønsker vi å bidra til å skape vekst og varige arbeidsplasser, utvikle næringen for å gi høyere lønnsomhet, økt internasjonalisering og nye bærekraftige løsninger. Klyngen vil fremme strategisk bruk av design gjennom utvikling, implementering og anvendelse av design som virkemiddel for å oppnå strategiske mål. En viktig satsing er utvikling av en tverrfaglig master i Design Thinking, i samarbeid mellom NHH, HiB og KHiB. Pilot lanseres som etter- og videreutdanningskurs ved NHH våren DRBs årsmøte. Foto: DRB 2. DRBs årsmøte. Foto: DRB 3. DRBs sommerfest. Foto: DRB 4. DesignArena-workshop. Foto: DRB 4 Gjennom Arenaprosjektet har designbransjen på Vestlandet fått en unik mulighet til å utvikle seg, og næringslivsklyngene i regionen har anledning til å bli med. På Vestlandet skal ikke designerne stå for pynten til slutt. På Vestlandet er designerne aktive sparringspartnere som bidrar til skape reelle konkurransefortrinn for våre største næringer. DesignArena har spesielt fokus på samarbeid mellom designnæringen, forskning og utvikling, og virksomheter innen energi, maritim- og marin bransje. AKTIVITETER I DESIGNARENA Frokostmøte internt på HiB, info om Design Thinkingutdannelsen Strategisamling Frokostmøte rundt IPR i samarbeid med NCE Subsea Frokostmøte om BTs snuoperasjon i samarbeid med MediArena, Formalisering av medlemsavtaler med alle medlemsbedriftene jan-mars 2014 Design = Verdiskaping, konferanse i samarbeid med Bergen Næringsråd, ɗ ɗ Frokostmøte rundt utviklingen av Store Norske Leksikon på nett, i samarbeid med Netlife Research 30.april «Å skape rom for å skape», seminar i samarbeid med KHiB 15.mai Innspillsgruppe-workshop Design Thinking utdannelse Mentor for start-up weekend 7-8.juni Design møter subsea i samarbeid med NCE Subsea, 6.november Undervisning HiB/BRAK 13. November Marin for dummies hos Grieg Seafood, 20.november Lengre styresamling 25.november Design møter marin sektor i samarbeid med Fiskeriforum Vest, Styret i DesignArena består per desember 2014 av: Styreleder: Bjørnar Vasenden Inventas mer: Monica Hannestad Jacob Grieg Eide Birgitta Ralston DRB Colours ralston & Bau Workshop i Workshopfasilitering m/ Ted Matthews 11.mars To fokusgruppeintervjuer rundt utdanningen Workshop rundt kompetansesenter for strategisk design i havnæringene Maritimt for dummies 21.august hos Netlife Research Gjennomføring av undersøkelse: Kartlegging av Designbransjen i Bergen, utført av Senter for Nyskaping v/ Inger Beate Pettersen Varamedlemmer: Per Finne Svein Roger Selle Per Finne Design MK Norway Frokostmøte internt på KHiB, info om Design Thinkingutdannelsen Workshop i Tjenestedesign m/simon Clatworthy 1.april Design møter maritimt i samarbeid med Maritimt Forum 5.sept Raff Fagdag 3.oktober Igangsatt ny undersøkelse: kartlegging av kunnskap om, og holdninger til design i havnæringene, i samarbeid med Senter for Nyskaping v/ Inger Beate Pettersen Fram til sommeren 2014 var Trond Bogsnes fra TTS styreleder, Solveig Holm fra Bergen Næringsråd nestleder, og Kari Øritsland fra Brandity styremedlem. Medlemsmøte DesignArena, Subsea for dummies hos ClampOn 23.oktober Styret har møttes 5 ganger i 2014, og behandlet 39 saker

9 Prosjekter og aktiveter 2014 Drift Drift DesignArena - Wokshop i workshopfasilitering med Ted Matthews. Foto: DRB UTVIKLING AV TVERRFAGLIG MASTER I DESIGN THINKING I samarbeid med NHH executive, KHiB - Avdeling for design og HiB avdeling for ingeniør- og økonomifag, har vi gjennom hele 2014 fortsatt arbeidet med å utvikle en tverrfaglig master i Design Thinking. Vi lanserer piloten våren 2015: Et kurs i Design Thinking på etter- og videreutdanningsnivå, med NHH som vertskap. Arbeidsgruppen har bestått av: Ole-Gunnar Søgnen William Brochs-Haukedal Roy Gunnar Blommedal Mona Larsen Bente Irminger Linda Lien Cecilia Gelin Kari Øritsland Monica Hannestad Torhild Eide Torgersen Rektor HiB Dekan og professor, NHH executive Rådgiver NHH Dekan avd. for design, KHiB Førsteamanuensis KHiB Førsteamanuensis KHiB KHiB Brandity Direktør DRB Prosjektleder designarena I tillegg har Federico Lozano fra Universitetet i Tromsø og NTNU vært engasjert som akademisk ansvarlig for den endelige programmeringen. anser en slik master som et viktig steg videre for å styrke strategisk bruk av design, og dermed arbeidet med å skape sterkere merkevarer med høyere internasjonalt potensial, for vår regions næringsliv. OCEAN INNOVATION Ocean Innovation-prosjektet skal bidra til bærekraftig vekst og økt konkurransekraft for partnernes bedrifter, ved å: Bygge kultur for, og kunnskap om innovasjon og kompetansedeling på tvers av havnæringene Samle, tilgjengeliggjøre og utvikle metoder for tverrfaglig innovasjon I samarbeid med Maritimt Forum Bergensregionen, Fiskeriforum Vest, NCE Subsea, Marint Vekstforum, NCE Maritime Clean Tech og Uptime Centre of Competence har og DesignArena jobbet videre med gjennomføringen av et forprosjekt, og utviklingen av et hovedprosjekt. I forprosjektet eksperimenterte vi med et digitalt verktøy for åpen innovasjon, og hentet inn utfordringer fra havnæringene via denne. I det videre hovedprosjektet skal vi sette i gang demoprosjekter, hvor vi konkret kobler tverrfaglig kompetanse på spesifikke utfordringer, og hvor designmetodikk er avgjørende for innovasjonsprosessen. Ocean Innovation-prosjektet har vakt stor lokal og nasjonal interesse både politisk og i næringslivet. PR/MEDIA Dette arbeidet har ført med seg ca 40 medieoppslag både på fjernsyn, i aviser, blogger, nettaviser og radio for Viktigste saker for synlighet har vært Raff Designuke, med blant annet innslag på TV2 Lørdagsmagasinet samt NRK Hordaland. Fast spalte BA - direktør har fungert som fast spaltist hver fjerde uke siden januar 2013 Driftsavtaler Colours leverer CRM og mailsystem til Sixty AS leverer drb.no-plattformen Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS. Datautstyr leveres fra EdBergen Vi leier kontorplass hos Business Region Bergen Mobilabonnement leveres av Netcom og Chess Personforsikringer, OTP, ansvar og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS og Sparebank 1 SR-bank Regnskapsfører er PWC, og revisor er Helge Frostad Organisasjon Monica Hannestad er ansatt som direktør av Maria Valding Seim er fast ansatt i 100% stilling som prosjektleder og er i svangerskapspermisjon fra 1. januar 2014 tom. august 2015 Cecilie Bannow er fast ansatt i 60% stilling som webredaktør, prosjekt- og medlemskoordinator Torhild Eide Torgersen er fra høsten 2013 ansatt i 100% stilling som prosjektleder for DesignArena Tonje Berge er prosjektleder i en 100% stilling (vikariat). Rammevilkår har driftstøtte fra Bergen kommune, samt toårig støtte fra Hordaland fylkeskommune. Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet finansierer DesignArena over en tre års periode, sammen med næringen selv. Raff Designuke mottar støtte fra både offentlige og private samarbeidspartnere. Det arbeides, som en følge av økende aktivitet i Design Region Bergen, med å oppnå statlig støtte. Det foreligger ingen utlyste nasjonale designmidler, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for en målrettet statlig satsing på frie bransjehevende tiltak innen designfaget. En satsing på hele landet har DRB etterlyst siden oppstarten i 2007 og vi har store forhåpninger om at 2015 vil bringe endring. Regjeringens satsing på DogA byr på muligheter for endring av nasjonal satsing på feltet. Vår regions havbaserte næringer bidrar i stor grad til landets samlede verdiskaping. Her er det store muligheter i å øke regjeringens satsing på strategisk bruk av design

10 Årsregnskap Årsregnskap Årsregnskap 2014 Foretaksnr Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER 3038 (1807) ÅRSRESULTAT Balanse pr EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap 0 (14 485) Sum opptjent egenkapital (14 485) SUM EGENKAPITAL (14 485) GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Bergen Trond Bogsnes Styreleder Elise Sæle Nestleder Sofie Blich Arne Abrahamsen Mona Larsen Jon Stang Volden Inge Ådland 18 19

11 Årsregnskap Årsregnskap Noter 2014 Note 3 Varekostnad Anskaffelseskost pr. 31/ Regnskapsprinsipper Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Spesifikke prosjektkostnader er ført mot denne kostnadsgruppen, dvs kostnader som kobles direkte opp mot prosjekters utførelse. Dette inkluderer kostnader som prosjektutvikling, barteravtaler arrangementskostnader, pr/ media, eksterne aktører og frilansere. Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Prosjekter i arbeid Selskapet praktiserer fullført kontrakts metode, og periodiserer eventuelle resultateffekter av prosjekter under arbeid ved årsslutt slik at de kommer til inntekt/tap i avslutningsåret. Anleggsmidler Skattemessig saldo avskrivninger av driftsmidlene er lagt til grunn ved beregning av avskrivingsbeløp. Note 4 Annen driftsinntekt Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 6 Kundefordringer Posten består av kundefordringer vurdert til pålydende. En betraktelig andel av disse utestående fordringer er tilskudd for ikke utbetalte prosjekter, både fullførte og ikke fullførte i Note 1 Salgsinntekt Salgsinntektene i 2014 fordeler seg slik: Barteravtaler Medlemsinntekter Skatt Foreningen er ikke skattepliktig for sin ideelle virksomhet. Note 2 Tilskudd Tilskudd til prosjekter og drift kan vises slik: Bergen Kommune Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor Daglig leder lønn Daglig leder andre ytelser mer* Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Attestasjonsoppgaver Note 7 Andre fordringer Andre fordringer består i hovedsak av tilgode merverdigavgift for 2013 og 2014, med hhv kr og kr Et ettersyn på mva-oppgaven for 2013 medførte at oppgjør ikke kommer før i Note 8 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne skattetrekksmidler utgjør kr Dette er tilstrekkelig til å dekke foreningens forpliktelser pr Raff inntekter Arena inntekter Andre inntekter Hordaland Fylkeskommune Sparebanken Vest, Visjon Vest Innovasjon Norge Samlet honorar til revisor Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. Note 9 Annen egenkapital Disponering av årets resultat Sum Business Region Bergen Kunsthøgskolen i Bergen * Styrehonorar gjelder for verv i både og prosjektet Design Arena, og fordeler seg med hhv kr og kr på hver. Udekket tap fra tidligere år Beløp anvendt av årets overskudd BUFETAT Husbanken Sum tilskudd Periodiseringer Sum annen driftsinntekt For oppstilling av aktive tilskudd overført til inntekt 2015 se note 10. Note 5 Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivinger på varige driftsmidler kan vises slik: Datamaskiner Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang 0 - Avgang 0 Egenkapital pr Note 10 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av følgende: Periodisering av tilskudd Opptjente feriepenger til utbetaling i Periodisering av tilskudd gjelder i sin helhet prosjektet «Arena»

12 vil takke Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune for driftstøtte og prosjektstøtte. Videre en takk til Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, Deltafondene, Husbanken, Visjon Vest og Sparebanken 1 SR-Bank for prosjektstøtte og stipender. Raff Designuke har en fantastisk ressursgruppe. En stor takk til Anti & Grandpeople v/ Magnus Helgesen, Språkfolk v/ Lene Bergmann, fotograf Chris Aadland, PR-dronning Marianne Lid Iversen, tryllekunstner Thomas Thuland, slaven Helene Nitteberg Nordstad, handyman Steffen Vasquez Bøysen og butikkeksperten Trine Elisabeth Danielsen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen har vært en fremragende samarbeidspartner på kompetansehevende tiltak samt i samarbeidet med Raff Designuke. Videre en stor takk til NHH, KHIB og HiB for stor stor innsats i programmering av Design Thinking-utdanningen. Roy Gunnar Blommedal fortjener en spesiell takk. Takk til Jan Seger ved EdBergen som stiller på et blunk når vi trenger teknisk hjelp. Takk til Amund Lauvrak i PWC for tallknusing og tålmodig regnskapsføring og revisor Frostads beredskap. Takk til Språkfolk og AntiGrandpeople for arbeidet med Manøver. En spesielt stor takk til Visp, Proscen, Brak, Vestnorsk filmsenter og MediArena for givende samarbeid med Manøver. Takk til CONNECT Vest, Norsk design- og arkitektursenter og Grafill for godt samarbeidsmiljø. Takk til Bergen Næringsråd og Business Region Bergen for gode møteplasser mellom næringsliv og design, og i arbeidet med Strategisk Næringsplan for regionen. Takk til Husbanken, Deltafondet, DogA, Bergen kommune og Bergens Tidende for vel gjennomført Your Street-konkurranse. Andre gode samarbeidspartnere er Fiskeriforum Vest, NCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen, Bergen Reiselivslag, NIL Bergen, Chagall, Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, HOG energi, Maritimt Vekst Forum, Uptime, Bergens Tidende, Bergens Arbeiderblad, Bergen Sentrum m.fl. Og sist, men ikke minst - en stor takk til våre medlemmer for vårt mandat. Om noen er glemt nevnt er det ikke av uvilje - vi takker med dette dere også! 22

13 drb.no

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

drb.no Årsmelding 2013

drb.no Årsmelding 2013 drb.no Årsmelding 2013 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

årsmelding 2012 design:

årsmelding 2012 design: årsmelding 2012 design: drb.no design region bergen Design Region Bergen 3 Om Design Region Bergen Design Region Bergen ble stiftet 17. desember 2007. Design Region Bergen representerer alle bransjeretninger

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk publikumsutvikling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk publikumsutvikling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk publikumsutvikling Foretaksnr. 893948112 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Norsk publikumsutvikling (NPU) er en nasjonal medlemsorganisasjon som skal arbeide for økt kunnskap

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer