: NAVN OG ORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON"

Transkript

1 : NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner og UKS. NBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. ( 1,2) Organisasjon/fagorganisasjon. Siste halvdel av eksisterende 2 2, forutsettes klargjort i grunnorganisasjonenes vedtekter. Mao. må fremkomme der. 2. FORMÅL NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. ( 1) 1

2 : MEDLEMSKAP 3 1. Medlemskap oppnås gjennom medlemskap i grunnorganisasjoner som er tilsluttet NBK Kontingenten til grunnorganisasjonene fastsettes av grunnorganisasjonenes årsmøter og innbetales sammen med kontingenten til NBK. ( 2)( 1) Realitetsendring: Klargjøring av hvem som er medlemmer. Grunnorganisasjonene er flyttet til 1, ledd i organiseringen. Fjernet relasjon til nordiske billedkunstnerorganisasjoner. Bestemmelse om utmeldelse/eksklusjon fjernet.se neste ledd ad kontingent. Landsmøtet fastsetter medlemmenes kontingent til NBK. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBK kan forhandle om, og inngå kollektive avtaler i henhold til 14. Ny bestemmelse. Påpeking av hvilke fullmakter medlemmet gir som følge av sin innmelding i organisasjonen. 2

3 NBKs ORGANER Landsmøte ( 5), Sentralstyret ( 7), Nominasjonsutvalget ( 8), Kontrollutvalget ( 9), Den Nasjonale Jury ( 11), Stipendkomiteen ( 12). Ny bestemmelse. Ikke ment endret realitet. 5: LANDSMØTET 5 1. Landsmøtet som øverste organ Landsmøtet er NBKs øverste organ. Vedtak fattet på Landsmøtet er bindende for NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer Frister Landsmøte holdes annet hvert år i løpet av mai måned. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 3 måneder før møtet. Saker til Landsmøtet fremmes til Sentralstyret og må være innkommet innen 15. mars. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 1 måned før møtet. Grunnorganisasjonene skal gi Sentralstyret skriftlig melding om valgte delegater og vara for delegatene, senest 14 dager før møtet. ( 3) ( 3 1) ( 3 2) 3

4 Landsmøtets sammensetning Landsmøtet er sammensatt av delegater valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter. Hver organisasjon møter med en delegat for hver påbegynt 50. medlem med et minimum på to delegater. Der et medlem er med i flere grunnorganisasjoner blir medlemskapet likt fordelt mellom de organisasjonene vedkommende er medlem av. Alle delegater må være medlemmer av NBK. ( 3 3) Siste setning klargjøring. Merk berøring tema som for øvrig foreslås sikret i grunnorganisasjonenes vedtekter Landsmøtets gjennomføring Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe annet. Uten stemmerett møter avgående Sentralstyre, Nominasjonsutvalg, Kontrollutvalg og representanter for administrasjonen. ( 3 3siste) 4

5 Observatører. Landsmøtet er lukket. Sentralstyret kan invitere observatører med begrenset talerett, men uten forslags og stemmerett ( 3 4) plasserer ansvaret tydeligere (til sentralstyret)enn i gjeldende bestemmelse) 5 6. Konstituering av Landsmøtet Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet. ( 3 5) 5

6 Landsmøtesaker. Landsmøtet behandler: Sentralstyrets beretning. Regnskap med revisjonsberetning for de to siste år Kontrollutvalgets beretning Saker fremmet av Sentralstyret eller grunnorganisasjonene Handlingsprogram for kommende periode Fastsettelse av medlemskontingent Valg ( 3 6) Gjeldende praksis. Nest siste punkt inntas eksplisitt for å klargjøre ansvarlig organ Valg. Landsmøtet velger: Leder av Sentralstyret og seks øvrige styremedlemmer med fem varamedlemmer. Leder velges først separat. ** Nominasjonsutvalg på fem medlemmer. To medlemmer med varamedlemmer velges blant faggruppeorganisasjonene, to medlemmer med varamedlemmer velges blant distriktsorganisasjonene, og ett medlem med varamedlem velges blant UKS' medlemmer. ( 3 7) **alternativt forslag krever tillegg i tråd med for vederlagsfondet: Det velges henholdsvis tre og tre ordinære styremedlemmer på annet hvert landsmøte. På hvert Landsmøte velges samtlige varamedlemmer. Vil innebære 4 års fungeringstid. Leders fungeringstid diskuteres. 6

7 Kontrollutvalg på tre medlemmer med varamedlemmer. *** Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte. På hvert Landsmøte velges samtlige varamedlemmer. Samme person kan ikke inneha verv til flere av organisasjonens organer, se 4. Ved alle valg som finner sted på Landsmøtet er det bare medlemmer av NBK som er valgbare. Nytt siste ledd. Klargjøring.***Evt. valg stipendkomite /DNJ 6. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE Ekstraordinært Landsmøte innkalles av Sentralstyret når 2/3 av Sentralstyrets medlemmer eller et enstemmig Kontrollutvalg, eller minst fem grunnorganisasjoner krever det. Innkallingen sendes grunnorganisasjonene minst 1 måned før møtet. Møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært Landsmøte. ( 4) 7

8 SENTRALSTYRET 7 1 Sentralstyret er NBKs utøvende organ. Sentralstyret velger selv sin nestleder. NBKs administrasjon velger ett styremedlem, av og blant de ansatte. Sentralstyret ansetter daglig leder og redaktør i Billedkunst. 7 2 Sentralstyret har det overordnede ansvar for drift av organisasjonen. Sentralstyret innkaller til Landsmøter, og ledermøter. Sentralstyret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling med saksliste og godkjent referat gjøres fortløpende tilgjengelig for grunnorganisasjonene og Kontrollutvalget. ( 5) 7 1 siste 2 setninger klargjøring. 7 3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. Realitetsendring. Ny bestemmelse om beslutningsdyktighet. 8

9 NOMINASJONSUTVALG 8 1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere kandidater til valg til alle NBKs organer, samt til styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond. Samtlige kandidater skal være forespurt. ( 6) Ny siste setning. Klargjøring. Ellers; ved evt. endring valg DNJ/Stipend, utvidet mandat fra nominere til valg Grunnorganisasjonene kan foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på Landsmøtet. Det er bare foreslåtte kandidater som er valgbare ved benkeforslag på Landsmøtet For organer som velges ved uravstemning blant NBKs medlemmer, arbeider Nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver gjeldende instruks, vedtatt på Landsmøtet Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold. 6 Realitetsendringer. Likelydende for alle organer. Begrensning benkeforslag. Evt. også tilleggssetn. 8 2, dersom forslag fra grunnorg. ikke foreligger innen fastsatt frist, skal utvalget selv foreslå kandidater. 9

10 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ny. Beslutningsdyktighet. Må vurdere om siste setning i gjeldende 6 skal opprettholdes. Begrunnelse for kandidater til sentralstyret. 9. KONTROLLUTVALG Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av Sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til Landsmøtet. Kontrollutvalget skal påse at Sentralstyret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver, slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram. Rapport behandles av Landsmøtet ( 7) 10

11 Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av Sentralstyrets dokumenter. Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til Ekstraordinært Landsmøte dersom Sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller lederverv i grunnorganisasjonene. Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ny. Presisering av at kontrollutvalget kun kontrollerer sentralstyret. Ikke adgang til andre av NBKs organer. Ny. Beslutningsdyktighet. 10. LEDERMØTER Sentralstyret skal innkalle til ledermøter mellom Landsmøtene. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. ( 8) Klargjøring.Den rådgivende funksjon fjernet. 11

12 DEN NASJONALE JURY Den Nasjonale Jury (DNJ ) er organisasjonens kunstfaglige jury. DNJ juryerer Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) og utfører juryoppgaver pålagt av Landsmøtet eller Sentralstyret. For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, velges medlemmer i DNJ, av Sentralstyret i samarbeid med juryens leder. ( 9) Realitetsendring/se tilsvarende fjerning av ansvar for Stipendkomiteen. Klargjøring DNJ består av 6 representanter med vararepresentanter hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Juryen arbeider tverrfaglig DNJ velges for to år, ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i billedkunstnerorganisasjonene. Valget foretas for øvrig i henhold til instruks fastsatt av Landsmøtet. 11 3, 2.setning: konfr. 5 8 kun de som velges på landsmøtet må være medlemmer. 12

13 Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes DNJ velger selv leder og nestleder DNJ er beslutningsdyktig når minst 4 av juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. Ny. Beslutningsmyndighet. 12. STIPENDKOMITEEN Stipendkomiteen innstiller til stipend, vederlagsmidler og legater etter retningslinjer, forskrifter, eller instrukser fastsatt av det bevilgende organ. Dersom Landsmøtet har fastsatt retningslinjer og instrukser for Stipendkomiteens arbeid, er disse bindene for Stipendkomiteen Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til stipend. ( 10) Klargjøring. Realitetsendring. Se politisk fjerning av GI bl.a.) Ny. Realitetsendring.Fjernet myndighet til rådgivende virksomhet. 13

14 Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. Valget foretas etter instrukser vedtatt av Landsmøtet Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer av komiteen. Utvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen Stipendkomiteen er beslutningsdyktig når minst 6 av komiteens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende Ny. Beslutningsmyndighet. 13. URAVSTEMNING. Sentralstyret kan sende saker som har stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Landsmøtet eller Ekstraordinært Landsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. Landsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Sentralstyret. Landsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning. ( 11) 14

15 AVTALER NBK kan 1) inngå rammeavtaler, normalkontrakter og andre avtaler ovenfor potensielle oppdragsgivere. 2) inngå avtaler om kollektivt vederlag når dette ytes på kunstpolitisk grunnlag, eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig, eller realistisk med individuelle vederlag. 3) Påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner. 12 4) Inngå bindende avtaler som tillater: at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk/prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i. kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner. innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/prestasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak. videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmenes verk/prestasjoner. 15

16 Inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2,3,4 og 5 er ikke eksklusive. NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av. På nærmere avgrenset område, kan slik fullmakt også gis til forvaltningsorganisasjon som NBK ikke er medlem av. Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land. Medlemmene plikter å følge de avtaler NBK selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning. 15. OPPLØSNING For at vedtak om oppløsning av NBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Landsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes NBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres grunnorganisasjonene. ( 13) 16

17 VEDTEKTSENDRINGER Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på landsmøte med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. SPØRSMÅL TIL DEBATT Endring valgordning /valgperiode til styret Endring valgordning til stipendkomite Endring valgordning til DNJ Grenser for fullmakter NBK/Grunnorganisasjon er Medlemskapsplikt Forslagets 5 8 Forslagets 12 3 Forslagets 11 3 Gjeldende 2 2 / grunnorganisasjonene Grunnorganisasjonene 17

18 Endring valgordning DNJ: 11 3 Kan berøre: 8 1 om endring fra nominere til valg, 5 8 valg på landsmøte/bestemmelse om medlemsskapstilknytning, 8 3 særbestemmelse ved organer som velges ved uravstemming. Endring valgordning stipendkomite: 12 3 Kan berøre samme bestemmelser som DNJ 18

19 Forslag om valg landsmøtet: 11 3 utgår, 12 3 utgår. 5 8, 4 ledd endres således: Nasjonal Jury på seks medlemmer med varamedlemmer 5 8,5 ledd endres således: Stipendkomite på 10 medlemmer med varamedlemmer 5 8 siste ledd endres således: Ved valg til sentralstyre, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og Billedkunstnernes Vederlagsfond er det bare medlemmer av NBK som er valgbare. 8 2 må muligvis endres, således at det gjøres unntak for DNJ/Stipendkomite? 19

20 endres således: Ved nominering til DNJ og stipendkomiteen, arbeider nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver tid gjeldende instruks, vedtatt på landsmøte. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Historikk BONDILIA Gavebrev til Bildende Kunstneres Styre fra Aagot Singdahlsen Leietakere Asker kommunes reguleringsplan saksgang og tid. Opsjonsavtale med Asker og Bærum Boligbyggelag. Takster Utvikling arealutnytting Protester og innvendinger Juridiske vurderinger Bruk i henhold til gavebrevet muligheter Saksgang i NBK

32 Bondilia Saksgang opsjonsavtale

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Asker Takst AS Eiendom: Gnr. 51 Bnr. 29 m.fl. KOMMUNE ASKER Adresse: Røykenveien 103, 1386 ASKER Tekniske forhold. Vann og avløpsledning ligger i nærområdet. Dette er ut fra kommunens avløpsnett. El. tilkobling fra nærliggende ledningsanlegg. Kommunens ledningsanlegg ligger inntil tomteområdet. Adkomst til området er forutsatt fra ny Rundkjøring i krysset Røykenveien / Skytterveien og videreføring fra Bondistranda og nordover til Kunstnerlia. Utvidet oppdrag, verdivurdering. På takseringstidspunktet foreligger en opsjonsavtale med ABBL om utnyttelse av eiendommen. Det fremlagte forslag til behandling i Asker kommune går ut på blokkbebyggelse og ca. 100 leilighter. Det er også regulert en gjennomgående gangvei gjennom området. Eksisterende bebyggelse er forutsatt bevart. Det er ønsket en vurdering av verdi av eiendommene med den reguleringen som ABBL legger opp til. Konklusjon 2. Utnyttelse som vist i ny reguleringsplan. Basert på de gitte opplysninger, innhentede planer og fremtidige utnyttelse settes verdiene på gnr. 29 og bnr. 57 i Asker kommune med FREMTIDIG UTNYTTELSE I HENHOLD TIL ABBL's utnyttelse. til: Verditakst kr kronertjuetomillionerfemhundretusen00/ Låneverdi kr kronertjuemillioner00/ Lars Gunnerød Takstmann (sign) Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Asker Takst AS Org.nr lg av 4

48

49

50 Bondiliagruppen Fra sentralstyret Maria Hjelmeland, Tanja Sæter og Hilde Tørdal Mandat Komme med forslag til hva overskuddet av salget kan brukes på, i henhold til gavebrevets ordlyd. NBK

51 Arbeidsgruppen er klar på at avkastningen av inntekt fra salg av eiendommen skal komme alle medlemmer i NBK tilgode i hht gavebrevets intensjon. Arbeidsgruppen vil også utrede muligheter for tiltak lokalt i Asker-området. Prosessen skal videre forankres demokratisk i organisasjonen. NBK

52 I henhold til et samlet styres tidligere avgjørelse, vil Bondilia-saken blir fremlagt til orientering på ledersamlingen i Praha i november Dette for at grunnorganisasjonene skal kunne drøfte spørsmålene med sine styrer/medlemmer i en demokratisk prosess, i god tid før Landsmøte Det er viktig for styret i NBK å få forankeret beslutningene omkring bruken av pengene fra salget i alle våre 20 organisasjoners styrer. Arbeidsgruppen vil på ledermøtet orientere om status i saken og fremlegge noen konkrete tanker fra arbeidsgruppen om eventuell nytte av økonomiske midler fra Bondilia. NBK

53 Innledende diskusjon Arbeidsgruppa diskuterte ordlyden i gavebrevet og særlig ordet «kunstnerkoloni» og hva det betyr idag. NBKs oppgave er å sørge for gode arbeidsforhold og atelier for kunstnere, men at bolig for kunstnere er en privatsak og ikke prioriteres av fagorganisasjonen pr. idag. Dette speiles i NBKs prinsipprogram og handlingsplan anno NBK

54 Vi tolker det slik at ordet «kunstnerkoloni» idag kan defineres som steder kunstnere samles for å arbeide, i atelierfelleskap, fellesverksteder eller i egne atelier, hvor kommunikasjon med kunstnerverdenen foregår på andre måter enn når gavebrevet ble skrevet. (epost, telefon, internett mm.) Verden har forandret seg siden gaven ble gitt i 1951 av familien Singdahlsen. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at vi må ta hensyn til den virkelighet kunstnerne lever i idag, for å nytte gaven best mulig for våre medlemmer. NBK

55 Del 1 Atelier-subsidie: «Singdahlsen Atelierlegat» Arbeidsgruppen ser for seg at deler av formuen kan nyttes til en subsidie-ordning av atelier nasjonalt og at dette kan søkes på lik linje med og i samme prosess som andre stipend og legater. Vi tenker at stipendet skal ha "lav terskel" og små beløp, for å oppfylle gavebrevets intensjon om å etablere «en kunstnerkoloni» og for å komme flest mulig kunstnerne til gode. Singdahlsens Atelierlegat vil dermed få nasjonal betydning og sørge for «kunstnerkolonier» rundt om i hele Norges land; selvsagt også i Askerområdet. NBK

56 Det er kun avkastningen av formuen som vil bli brukt, slik at gaven fortsetter å gi subsidier til atelier for norske billedkunstnere fremover i all overskuelig fremtid. Arbeidsgruppen mener derfor en god forvaltning av formuen er av avgjørende betyding. NBK

57 Arbeidsgruppa mener det blir for smalt å begrense dette bare til kunstnere som bor i Askerområdet og at det er klokt å utvide muligheten til å gjelde norske billedkunstnere uansett hvor de bor. Ved å navngi legatet slik vil også gaven gi ære til gavegiver, som dermed vil gå ned i historien som en velgjører for kunstneres ateliersituasjon. Dette svarer dermed på intensjonen i gavebrevet, slik vi oppfatter at gaven er gitt og med hensyn til de samfunnstrukturelle og økonomiske endringer, som de siste 70 årene har medført. Mulighet for delfinansiering fra det offentlige eller fra private givere av en slik ordning, ble diskutert. NBK

58 Del 2 Lokal tilknytting i Askerområdet Arbeidsgruppen vil også undersøke de faktiske behov for atelier i Asker-regionen i hht. gavebrevets intensjon om en kunstnerkoloni der. Eventuell oppfyllelse av dette kan realiseres etter samtale/ spleiselag med Asker kommune og/eller Akershus Fylkeskommune og kartlegge aktuell byggningsmasse tilgjengelig til dette formål. Kommunikasjon med det lokale kunstnermiljøet i Asker er viktig og vil bli brukt som en ressurs på dette området. F.eks. BOA. NBK

59 De overnevnte ideene er en kombinasjon som vi anser som finansierbare for fremtiden. Dette forutsetter god og langsiktig forvaltning av evt. formue etter salg. Ideene vil gjennomgås av advokat opp imot gavebrevets intensjon, noe som også vil ha innvirkning på skattespørsmål for gaven. Blir pengene brukt i henhold til gavebrevet, og det innfris, vil ikke NBK måtte skatte av formuen. Styret har nå lagt fram presentasjon av arbeidet så langt for å gi grunnorganisasjonene mulighet for å komme med sine ideer, før landsmøtet. Gavebrevets intensjon ligger som forutsetning for forslagene. Mulig frist for innsendelse er 1. mars? NBK

60 Notat til Ledermøte i Praha- Bondilia Takk for taletid. Det er bra at Bondilia saken nå blir grundig presentert og informasjon fremlegges for alle. Landsmøtet i 2013 stemte for Tegnerforbundets forslag om å få fakta på bordet og at alle medlemsorganisasjonene ble informert om den aktuelle saksgangen. Våren 2014 purret vi på NBK, da denne informasjonen uteble. I etterkant av dette er det innhentet ny takst og vurdering av gavebrevet fra jurist Silje Elisabeth Stensvaag. Salget er gjort og det er nå viktig at det legges en plan for bruk av pengene hvis ABBL benytter seg av opsjonen. Vi er blitt forsikret av styret i NBK at det hentes inn fagkompetanse slik at alle konsekvenser er belyst. Vi har tillitt til at det nå skjer en demokratisk prosess ang. Bondilia. Når TF og NBF allikevel ikke slipper denne saken så er det fordi vi mener det er svært viktig at det blir gjort en undersøkelse på håndteringen av saken. Det må ikke være tvil om intensjonen: nemlig et ønske om at NBK skal holde profesjonell standard og at verdier forvaltes på best mulig måte. Noe annet er vi ikke tjent med. I sakspapirene vi har fått utdelt, refererer ABBL i sitt brev til kommunen i mars 2007 at NBK s ønske med eiendommen er å utvikle den til et kombinert bolig-og atelier område med eventuell gallerivirksomhet i den gamle bevaringsverdige bygningen. I 2009 forlater NBK denne planen og selger alt til ABBL som skal sette opp 105 leiligheter. Vi har bedt om at sakspapirene forut for vedtaket om å selge til ABBL (i 2009) også fremlegges. Det kan være store konsekvenser ved å fravike intensjonen i et gavebrev en grundig konsekvens analyse forut for vedtaket må ha funnet sted. Vi har fått beskjed fra NBK at vi ikke får se disse papirene av prinsipielle grunner. Det er med på å forsterke vår bekymring for om saken ble håndtert grundig og profesjonelt. En gave er skattefri hvis den brukes etter intensjonen, men er skattepliktig hvis den fraviker intensjonen. Salget til ABBL kunne vært realisert for lenge siden, men er blitt utsatt pga at kommuneplanen i Asker ikke er klar. Hvis den hadde blitt realisert tidligere ville NBK stått uten planer for bruk av pengene og uten en analyse av eventuelle skattemessige konsekvenser. I jurist Silje Elisabeth Stensvaags vurdering av gavebrevet ( 30 mai 2014) stiller hun spørsmålstegn ved hvorvidt salget av huset er lovlig, men konkluderer med at ettersom huset ikke er vedlikeholdt og derfor i dag kondemnabelt kan NBK fravike dette. NBK har hatt ansvar for vedlikehold av bygningen, da den ble stående tom etter 2011 har den forfalt vesentlig og kan muligens ikke reddes. I opsjonsavtalen står det at NBK kunne leie ut bygningen helt frem til salg, det ble ikke gjort. Vi opprettholder vårt krav om at kontrollutvalget ser på håndteringen av denne saken, vi setter krav til NBK fordi vi ønsker oss en profesjonell og best mulig organisasjon. Om noe skulle være kritikkverdig er vi best tjent med at dette kommer frem, bare slik kan en lære av feil og kunne justere kurs. NBK ønsker seg en slagkraftig organisasjon, det gjør grunnorganisasjonene også. Vi ser et styre med mye engasjement som tar tak i saker. Vi spør; trengs det strukturendring og profesjonalisering i NBK for å nå de mål man ønsker?

61 INNLEGG VEDR. BONDILIA!! Billedhoggerforeningen står sammen med Tegnerforbundet i kritikken av NBKs håndtering av Bondilia-saken: Det er to grunner:!! 1) Gaven er dårlig forvaltet! (Huset har forfalt. Det er uklarhet rundt hvordan NBK forholder seg til forutsetningene beskrevet i gavebrevet)!! 2) Mangelfull informasjon om beslutninger og begrunnelser for disse!! Personlig hadde jeg aldri hørt om Bondilia før Tegnerforbundet tok tak i saken i forbindelse med Landsmøtet i fjor. I våre organisasjoner skifter styrer i jevn takt, en «styregenerasjon» er et relativt kort tidsintervall. Dette gjør våre organisasjoner sårbare mht «hukommelsestap». Det er derfor viktig å ha gode systemer for flyt i informasjon om saker som ligger i systemet over mange år. Når det gjelder Bondilia er det åpenbart at NBK ikke har taklet det lange tidsspennet, eiendommen har forfalt.! Verdier bør forvaltes godt. NBK trenger strukturer som motvirker «hukommelsestap» og som sikrer profesjonell håndtering av saker der fagkunnskapen ikke finnes internt.!! Bondiliasaken impliserer både eiendomsforvalting og juss. Det er grunn til å stille spørsmål til hvorvidt saken er behandlet godt nok mht disse fagområder.!! Gaven er mottatt med betingelser. Betingelser skal i utgangspunket oppfylles. Gavebrevet er å sammenligne med et legat*. Legater sorterer inn under stiftelseslovgivningen*. Det burde ha vært gjort undersøkelser rundt dette i forkant av opsjonsavtalen. Det NBK har gjort nå, kan anfektes**; og det er ikke uproblematisk.!! Styret i NBF står sammen med TF i kravet om innsyn i saksgang. Kontrollutvalget er det redskapet vi har for å få klarhet. Uprofesjonell sakshåndering kan få fatale følger, det må vi forsikre oss mot!!!! * Legat - stiftelseslovgivning: Kilde: min bror, jurist.!! Hvordan stiller vår sak seg i forhold til stiftelsesloven? Svar: vi vet ikke = uprofesjonelt!! OBS: Stiftelsestilsynet! En langdryg prosess å endre en stiftelses/ et legats formål. Usikkert om det er nødvendig å søke om endret bruk av gaven/ «Bondilia-legatet». Må undersøkes! Om opsjonen gjøres gjeldende og det blir et salg, kan dette legge føringer for hva pengene kan brukes til!! ** «kan anfektes»: Juridisk uttrykk. Om det skulle finnes interesser som absolutt ikke ønsker at opsjonen gjøres gjeldende (en motstander av ABBL-utbygging - en enkeltperson/ en nabo/ en organisasjon/ et museum/ ), og derfor går til sak mot NBK, er det ikke opplagt at retten er på NBKs side. Det er uheldig å ha stilt seg i en slik situasjon!!!! OBS:!! Også tidligere har det vært tatt avgjørelser om Bondilia på uklart grunnlag (dvs uten avklaringer rundt gavebrevets intensjon): En arbeidsgruppe har brukt ressurser på å forberede et handlingsforslag ut fra en ordrett fortolkning av gavebrevet, mens landsmøtet har avvist forslaget ut fra en løsere fortolkning. En avklaring om hvordan gavebrevet forholder seg til stiftelsesloven, hadde kunnet spare organisasjonen for unødvendig ressursbruk.

62 FORSIKRINGSSORDNING NORSKE BILLEDKUNSTNERE LEDERMØTET I PRAHA FOTO: SELBU PENGER, TEGNEBIENNALEN Trygghet! HVORFOR? Vi trenger et nytt hovedargument for medlemskap i alle grunnorganisasjoner og Norske Billedkunstnere. Kollektiv forsikringsordning = Lav pris. Styrke kunstnerøkonomien. Redusere kostnader. 1

63 TENK FREMOVER! I dag har du kanskje forsikring gjennom ektefelle eller samboer fordi det ikke eksisterer en kollektiv ordning for kunstnere. Innen fem år skal det være den største selvfølge at alle kunstnere vet at de får gode kollektive forsikringer gjennom Norske Billedkunstnere. Vi må tenke langsiktig i dag for neste kunstnergenerasjons skyld. BAFO FORSIKRINGSMEGLING 70% av norske firma i dag bruker forsikringsmegler mellom firma og forsikringsselskap. BAFO sitter på vår side av bordet. Forhandler frem beste pris hvert år. Kan bytte forsikringsselskap på vegne av NBK. 2

64 BAFO representerer fagforeninger med ca medlemmer: Bransjeforeninger med ca medlemsbedrifter: Totalt ca enkeltpersoner gjennom kollektive ordninger. FORSIKRINGSKONTOR OG SYSTEMLØSNINGER Tast 1 for forsikring. Brosjyrer til medlemmer og egen nettside. 3

65 ETABLERING AV FORSIKRINGSKONTOR Betjening av forsikringshenvendelser fra medlemmene (telefon, e post, sms). Bistå medlemmene med forsikringsrådgivning. Salg og service av de fremforhandlede forsikringene. Utstedelse av forsikringsbevis, vilkår og faktura ved nytegning gjennom året. Utstedelse av årsfornyelser på porteføljene ved hovedforfall. Innkreving av premie, purring og oppsigelser iht forsikringsavtaleloven. Første linjes skadebistand. Kan også bistå med uavhengige råd, second opinion og evt klagebistand ved uenighet om forsikringsselskapets skadebehandling. Daglig samarbeid med foreningene og forsikringsselskapet. Stille på årsmøter/samlinger med forsikringsinformasjon til tillitsvalgte og sekretariater. FORSIKRINGSORDNINGER SOM TILBYS Livs og uføreforsikringer (for hele familien) Sykeforsikring Innboforsikring Kritisk sykdom og helseforsikring Sykeavbruddsforsikring Ulykkesforsikring Barneforsikring Reiseforsikring Yrkesskadeforsikring Studentforsikringer (viktig å få med kunstnere i ung alder) Hytte, båt, bil Tjenestepensjon Tillegsordninger 4

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer