: NAVN OG ORGANISASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON"

Transkript

1 : NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner og UKS. NBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål. ( 1,2) Organisasjon/fagorganisasjon. Siste halvdel av eksisterende 2 2, forutsettes klargjort i grunnorganisasjonenes vedtekter. Mao. må fremkomme der. 2. FORMÅL NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. ( 1) 1

2 : MEDLEMSKAP 3 1. Medlemskap oppnås gjennom medlemskap i grunnorganisasjoner som er tilsluttet NBK Kontingenten til grunnorganisasjonene fastsettes av grunnorganisasjonenes årsmøter og innbetales sammen med kontingenten til NBK. ( 2)( 1) Realitetsendring: Klargjøring av hvem som er medlemmer. Grunnorganisasjonene er flyttet til 1, ledd i organiseringen. Fjernet relasjon til nordiske billedkunstnerorganisasjoner. Bestemmelse om utmeldelse/eksklusjon fjernet.se neste ledd ad kontingent. Landsmøtet fastsetter medlemmenes kontingent til NBK. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBK kan forhandle om, og inngå kollektive avtaler i henhold til 14. Ny bestemmelse. Påpeking av hvilke fullmakter medlemmet gir som følge av sin innmelding i organisasjonen. 2

3 NBKs ORGANER Landsmøte ( 5), Sentralstyret ( 7), Nominasjonsutvalget ( 8), Kontrollutvalget ( 9), Den Nasjonale Jury ( 11), Stipendkomiteen ( 12). Ny bestemmelse. Ikke ment endret realitet. 5: LANDSMØTET 5 1. Landsmøtet som øverste organ Landsmøtet er NBKs øverste organ. Vedtak fattet på Landsmøtet er bindende for NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer Frister Landsmøte holdes annet hvert år i løpet av mai måned. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 3 måneder før møtet. Saker til Landsmøtet fremmes til Sentralstyret og må være innkommet innen 15. mars. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 1 måned før møtet. Grunnorganisasjonene skal gi Sentralstyret skriftlig melding om valgte delegater og vara for delegatene, senest 14 dager før møtet. ( 3) ( 3 1) ( 3 2) 3

4 Landsmøtets sammensetning Landsmøtet er sammensatt av delegater valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter. Hver organisasjon møter med en delegat for hver påbegynt 50. medlem med et minimum på to delegater. Der et medlem er med i flere grunnorganisasjoner blir medlemskapet likt fordelt mellom de organisasjonene vedkommende er medlem av. Alle delegater må være medlemmer av NBK. ( 3 3) Siste setning klargjøring. Merk berøring tema som for øvrig foreslås sikret i grunnorganisasjonenes vedtekter Landsmøtets gjennomføring Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe annet. Uten stemmerett møter avgående Sentralstyre, Nominasjonsutvalg, Kontrollutvalg og representanter for administrasjonen. ( 3 3siste) 4

5 Observatører. Landsmøtet er lukket. Sentralstyret kan invitere observatører med begrenset talerett, men uten forslags og stemmerett ( 3 4) plasserer ansvaret tydeligere (til sentralstyret)enn i gjeldende bestemmelse) 5 6. Konstituering av Landsmøtet Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet. ( 3 5) 5

6 Landsmøtesaker. Landsmøtet behandler: Sentralstyrets beretning. Regnskap med revisjonsberetning for de to siste år Kontrollutvalgets beretning Saker fremmet av Sentralstyret eller grunnorganisasjonene Handlingsprogram for kommende periode Fastsettelse av medlemskontingent Valg ( 3 6) Gjeldende praksis. Nest siste punkt inntas eksplisitt for å klargjøre ansvarlig organ Valg. Landsmøtet velger: Leder av Sentralstyret og seks øvrige styremedlemmer med fem varamedlemmer. Leder velges først separat. ** Nominasjonsutvalg på fem medlemmer. To medlemmer med varamedlemmer velges blant faggruppeorganisasjonene, to medlemmer med varamedlemmer velges blant distriktsorganisasjonene, og ett medlem med varamedlem velges blant UKS' medlemmer. ( 3 7) **alternativt forslag krever tillegg i tråd med for vederlagsfondet: Det velges henholdsvis tre og tre ordinære styremedlemmer på annet hvert landsmøte. På hvert Landsmøte velges samtlige varamedlemmer. Vil innebære 4 års fungeringstid. Leders fungeringstid diskuteres. 6

7 Kontrollutvalg på tre medlemmer med varamedlemmer. *** Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte. På hvert Landsmøte velges samtlige varamedlemmer. Samme person kan ikke inneha verv til flere av organisasjonens organer, se 4. Ved alle valg som finner sted på Landsmøtet er det bare medlemmer av NBK som er valgbare. Nytt siste ledd. Klargjøring.***Evt. valg stipendkomite /DNJ 6. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE Ekstraordinært Landsmøte innkalles av Sentralstyret når 2/3 av Sentralstyrets medlemmer eller et enstemmig Kontrollutvalg, eller minst fem grunnorganisasjoner krever det. Innkallingen sendes grunnorganisasjonene minst 1 måned før møtet. Møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært Landsmøte. ( 4) 7

8 SENTRALSTYRET 7 1 Sentralstyret er NBKs utøvende organ. Sentralstyret velger selv sin nestleder. NBKs administrasjon velger ett styremedlem, av og blant de ansatte. Sentralstyret ansetter daglig leder og redaktør i Billedkunst. 7 2 Sentralstyret har det overordnede ansvar for drift av organisasjonen. Sentralstyret innkaller til Landsmøter, og ledermøter. Sentralstyret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling med saksliste og godkjent referat gjøres fortløpende tilgjengelig for grunnorganisasjonene og Kontrollutvalget. ( 5) 7 1 siste 2 setninger klargjøring. 7 3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. Realitetsendring. Ny bestemmelse om beslutningsdyktighet. 8

9 NOMINASJONSUTVALG 8 1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere kandidater til valg til alle NBKs organer, samt til styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond. Samtlige kandidater skal være forespurt. ( 6) Ny siste setning. Klargjøring. Ellers; ved evt. endring valg DNJ/Stipend, utvidet mandat fra nominere til valg Grunnorganisasjonene kan foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på Landsmøtet. Det er bare foreslåtte kandidater som er valgbare ved benkeforslag på Landsmøtet For organer som velges ved uravstemning blant NBKs medlemmer, arbeider Nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver gjeldende instruks, vedtatt på Landsmøtet Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold. 6 Realitetsendringer. Likelydende for alle organer. Begrensning benkeforslag. Evt. også tilleggssetn. 8 2, dersom forslag fra grunnorg. ikke foreligger innen fastsatt frist, skal utvalget selv foreslå kandidater. 9

10 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ny. Beslutningsdyktighet. Må vurdere om siste setning i gjeldende 6 skal opprettholdes. Begrunnelse for kandidater til sentralstyret. 9. KONTROLLUTVALG Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av Sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til Landsmøtet. Kontrollutvalget skal påse at Sentralstyret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver, slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram. Rapport behandles av Landsmøtet ( 7) 10

11 Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av Sentralstyrets dokumenter. Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til Ekstraordinært Landsmøte dersom Sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller lederverv i grunnorganisasjonene. Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ny. Presisering av at kontrollutvalget kun kontrollerer sentralstyret. Ikke adgang til andre av NBKs organer. Ny. Beslutningsdyktighet. 10. LEDERMØTER Sentralstyret skal innkalle til ledermøter mellom Landsmøtene. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. ( 8) Klargjøring.Den rådgivende funksjon fjernet. 11

12 DEN NASJONALE JURY Den Nasjonale Jury (DNJ ) er organisasjonens kunstfaglige jury. DNJ juryerer Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) og utfører juryoppgaver pålagt av Landsmøtet eller Sentralstyret. For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, velges medlemmer i DNJ, av Sentralstyret i samarbeid med juryens leder. ( 9) Realitetsendring/se tilsvarende fjerning av ansvar for Stipendkomiteen. Klargjøring DNJ består av 6 representanter med vararepresentanter hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Juryen arbeider tverrfaglig DNJ velges for to år, ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i billedkunstnerorganisasjonene. Valget foretas for øvrig i henhold til instruks fastsatt av Landsmøtet. 11 3, 2.setning: konfr. 5 8 kun de som velges på landsmøtet må være medlemmer. 12

13 Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes DNJ velger selv leder og nestleder DNJ er beslutningsdyktig når minst 4 av juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. Ny. Beslutningsmyndighet. 12. STIPENDKOMITEEN Stipendkomiteen innstiller til stipend, vederlagsmidler og legater etter retningslinjer, forskrifter, eller instrukser fastsatt av det bevilgende organ. Dersom Landsmøtet har fastsatt retningslinjer og instrukser for Stipendkomiteens arbeid, er disse bindene for Stipendkomiteen Stipendkomiteen består av 10 medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til stipend. ( 10) Klargjøring. Realitetsendring. Se politisk fjerning av GI bl.a.) Ny. Realitetsendring.Fjernet myndighet til rådgivende virksomhet. 13

14 Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. Valget foretas etter instrukser vedtatt av Landsmøtet Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer av komiteen. Utvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen Stipendkomiteen er beslutningsdyktig når minst 6 av komiteens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende Ny. Beslutningsmyndighet. 13. URAVSTEMNING. Sentralstyret kan sende saker som har stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Landsmøtet eller Ekstraordinært Landsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. Landsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Sentralstyret. Landsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning. ( 11) 14

15 AVTALER NBK kan 1) inngå rammeavtaler, normalkontrakter og andre avtaler ovenfor potensielle oppdragsgivere. 2) inngå avtaler om kollektivt vederlag når dette ytes på kunstpolitisk grunnlag, eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig, eller realistisk med individuelle vederlag. 3) Påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner. 12 4) Inngå bindende avtaler som tillater: at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk/prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i. kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner. innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/prestasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak. videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmenes verk/prestasjoner. 15

16 Inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2,3,4 og 5 er ikke eksklusive. NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av. På nærmere avgrenset område, kan slik fullmakt også gis til forvaltningsorganisasjon som NBK ikke er medlem av. Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land. Medlemmene plikter å følge de avtaler NBK selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning. 15. OPPLØSNING For at vedtak om oppløsning av NBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Landsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes NBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres grunnorganisasjonene. ( 13) 16

17 VEDTEKTSENDRINGER Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på landsmøte med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. SPØRSMÅL TIL DEBATT Endring valgordning /valgperiode til styret Endring valgordning til stipendkomite Endring valgordning til DNJ Grenser for fullmakter NBK/Grunnorganisasjon er Medlemskapsplikt Forslagets 5 8 Forslagets 12 3 Forslagets 11 3 Gjeldende 2 2 / grunnorganisasjonene Grunnorganisasjonene 17

18 Endring valgordning DNJ: 11 3 Kan berøre: 8 1 om endring fra nominere til valg, 5 8 valg på landsmøte/bestemmelse om medlemsskapstilknytning, 8 3 særbestemmelse ved organer som velges ved uravstemming. Endring valgordning stipendkomite: 12 3 Kan berøre samme bestemmelser som DNJ 18

19 Forslag om valg landsmøtet: 11 3 utgår, 12 3 utgår. 5 8, 4 ledd endres således: Nasjonal Jury på seks medlemmer med varamedlemmer 5 8,5 ledd endres således: Stipendkomite på 10 medlemmer med varamedlemmer 5 8 siste ledd endres således: Ved valg til sentralstyre, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og Billedkunstnernes Vederlagsfond er det bare medlemmer av NBK som er valgbare. 8 2 må muligvis endres, således at det gjøres unntak for DNJ/Stipendkomite? 19

20 endres således: Ved nominering til DNJ og stipendkomiteen, arbeider nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver tid gjeldende instruks, vedtatt på landsmøte. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Historikk BONDILIA Gavebrev til Bildende Kunstneres Styre fra Aagot Singdahlsen Leietakere Asker kommunes reguleringsplan saksgang og tid. Opsjonsavtale med Asker og Bærum Boligbyggelag. Takster Utvikling arealutnytting Protester og innvendinger Juridiske vurderinger Bruk i henhold til gavebrevet muligheter Saksgang i NBK

32 Bondilia Saksgang opsjonsavtale

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Asker Takst AS Eiendom: Gnr. 51 Bnr. 29 m.fl. KOMMUNE ASKER Adresse: Røykenveien 103, 1386 ASKER Tekniske forhold. Vann og avløpsledning ligger i nærområdet. Dette er ut fra kommunens avløpsnett. El. tilkobling fra nærliggende ledningsanlegg. Kommunens ledningsanlegg ligger inntil tomteområdet. Adkomst til området er forutsatt fra ny Rundkjøring i krysset Røykenveien / Skytterveien og videreføring fra Bondistranda og nordover til Kunstnerlia. Utvidet oppdrag, verdivurdering. På takseringstidspunktet foreligger en opsjonsavtale med ABBL om utnyttelse av eiendommen. Det fremlagte forslag til behandling i Asker kommune går ut på blokkbebyggelse og ca. 100 leilighter. Det er også regulert en gjennomgående gangvei gjennom området. Eksisterende bebyggelse er forutsatt bevart. Det er ønsket en vurdering av verdi av eiendommene med den reguleringen som ABBL legger opp til. Konklusjon 2. Utnyttelse som vist i ny reguleringsplan. Basert på de gitte opplysninger, innhentede planer og fremtidige utnyttelse settes verdiene på gnr. 29 og bnr. 57 i Asker kommune med FREMTIDIG UTNYTTELSE I HENHOLD TIL ABBL's utnyttelse. til: Verditakst kr kronertjuetomillionerfemhundretusen00/ Låneverdi kr kronertjuemillioner00/ Lars Gunnerød Takstmann (sign) Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Asker Takst AS Org.nr lg av 4

48

49

50 Bondiliagruppen Fra sentralstyret Maria Hjelmeland, Tanja Sæter og Hilde Tørdal Mandat Komme med forslag til hva overskuddet av salget kan brukes på, i henhold til gavebrevets ordlyd. NBK

51 Arbeidsgruppen er klar på at avkastningen av inntekt fra salg av eiendommen skal komme alle medlemmer i NBK tilgode i hht gavebrevets intensjon. Arbeidsgruppen vil også utrede muligheter for tiltak lokalt i Asker-området. Prosessen skal videre forankres demokratisk i organisasjonen. NBK

52 I henhold til et samlet styres tidligere avgjørelse, vil Bondilia-saken blir fremlagt til orientering på ledersamlingen i Praha i november Dette for at grunnorganisasjonene skal kunne drøfte spørsmålene med sine styrer/medlemmer i en demokratisk prosess, i god tid før Landsmøte Det er viktig for styret i NBK å få forankeret beslutningene omkring bruken av pengene fra salget i alle våre 20 organisasjoners styrer. Arbeidsgruppen vil på ledermøtet orientere om status i saken og fremlegge noen konkrete tanker fra arbeidsgruppen om eventuell nytte av økonomiske midler fra Bondilia. NBK

53 Innledende diskusjon Arbeidsgruppa diskuterte ordlyden i gavebrevet og særlig ordet «kunstnerkoloni» og hva det betyr idag. NBKs oppgave er å sørge for gode arbeidsforhold og atelier for kunstnere, men at bolig for kunstnere er en privatsak og ikke prioriteres av fagorganisasjonen pr. idag. Dette speiles i NBKs prinsipprogram og handlingsplan anno NBK

54 Vi tolker det slik at ordet «kunstnerkoloni» idag kan defineres som steder kunstnere samles for å arbeide, i atelierfelleskap, fellesverksteder eller i egne atelier, hvor kommunikasjon med kunstnerverdenen foregår på andre måter enn når gavebrevet ble skrevet. (epost, telefon, internett mm.) Verden har forandret seg siden gaven ble gitt i 1951 av familien Singdahlsen. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at vi må ta hensyn til den virkelighet kunstnerne lever i idag, for å nytte gaven best mulig for våre medlemmer. NBK

55 Del 1 Atelier-subsidie: «Singdahlsen Atelierlegat» Arbeidsgruppen ser for seg at deler av formuen kan nyttes til en subsidie-ordning av atelier nasjonalt og at dette kan søkes på lik linje med og i samme prosess som andre stipend og legater. Vi tenker at stipendet skal ha "lav terskel" og små beløp, for å oppfylle gavebrevets intensjon om å etablere «en kunstnerkoloni» og for å komme flest mulig kunstnerne til gode. Singdahlsens Atelierlegat vil dermed få nasjonal betydning og sørge for «kunstnerkolonier» rundt om i hele Norges land; selvsagt også i Askerområdet. NBK

56 Det er kun avkastningen av formuen som vil bli brukt, slik at gaven fortsetter å gi subsidier til atelier for norske billedkunstnere fremover i all overskuelig fremtid. Arbeidsgruppen mener derfor en god forvaltning av formuen er av avgjørende betyding. NBK

57 Arbeidsgruppa mener det blir for smalt å begrense dette bare til kunstnere som bor i Askerområdet og at det er klokt å utvide muligheten til å gjelde norske billedkunstnere uansett hvor de bor. Ved å navngi legatet slik vil også gaven gi ære til gavegiver, som dermed vil gå ned i historien som en velgjører for kunstneres ateliersituasjon. Dette svarer dermed på intensjonen i gavebrevet, slik vi oppfatter at gaven er gitt og med hensyn til de samfunnstrukturelle og økonomiske endringer, som de siste 70 årene har medført. Mulighet for delfinansiering fra det offentlige eller fra private givere av en slik ordning, ble diskutert. NBK

58 Del 2 Lokal tilknytting i Askerområdet Arbeidsgruppen vil også undersøke de faktiske behov for atelier i Asker-regionen i hht. gavebrevets intensjon om en kunstnerkoloni der. Eventuell oppfyllelse av dette kan realiseres etter samtale/ spleiselag med Asker kommune og/eller Akershus Fylkeskommune og kartlegge aktuell byggningsmasse tilgjengelig til dette formål. Kommunikasjon med det lokale kunstnermiljøet i Asker er viktig og vil bli brukt som en ressurs på dette området. F.eks. BOA. NBK

59 De overnevnte ideene er en kombinasjon som vi anser som finansierbare for fremtiden. Dette forutsetter god og langsiktig forvaltning av evt. formue etter salg. Ideene vil gjennomgås av advokat opp imot gavebrevets intensjon, noe som også vil ha innvirkning på skattespørsmål for gaven. Blir pengene brukt i henhold til gavebrevet, og det innfris, vil ikke NBK måtte skatte av formuen. Styret har nå lagt fram presentasjon av arbeidet så langt for å gi grunnorganisasjonene mulighet for å komme med sine ideer, før landsmøtet. Gavebrevets intensjon ligger som forutsetning for forslagene. Mulig frist for innsendelse er 1. mars? NBK

60 Notat til Ledermøte i Praha- Bondilia Takk for taletid. Det er bra at Bondilia saken nå blir grundig presentert og informasjon fremlegges for alle. Landsmøtet i 2013 stemte for Tegnerforbundets forslag om å få fakta på bordet og at alle medlemsorganisasjonene ble informert om den aktuelle saksgangen. Våren 2014 purret vi på NBK, da denne informasjonen uteble. I etterkant av dette er det innhentet ny takst og vurdering av gavebrevet fra jurist Silje Elisabeth Stensvaag. Salget er gjort og det er nå viktig at det legges en plan for bruk av pengene hvis ABBL benytter seg av opsjonen. Vi er blitt forsikret av styret i NBK at det hentes inn fagkompetanse slik at alle konsekvenser er belyst. Vi har tillitt til at det nå skjer en demokratisk prosess ang. Bondilia. Når TF og NBF allikevel ikke slipper denne saken så er det fordi vi mener det er svært viktig at det blir gjort en undersøkelse på håndteringen av saken. Det må ikke være tvil om intensjonen: nemlig et ønske om at NBK skal holde profesjonell standard og at verdier forvaltes på best mulig måte. Noe annet er vi ikke tjent med. I sakspapirene vi har fått utdelt, refererer ABBL i sitt brev til kommunen i mars 2007 at NBK s ønske med eiendommen er å utvikle den til et kombinert bolig-og atelier område med eventuell gallerivirksomhet i den gamle bevaringsverdige bygningen. I 2009 forlater NBK denne planen og selger alt til ABBL som skal sette opp 105 leiligheter. Vi har bedt om at sakspapirene forut for vedtaket om å selge til ABBL (i 2009) også fremlegges. Det kan være store konsekvenser ved å fravike intensjonen i et gavebrev en grundig konsekvens analyse forut for vedtaket må ha funnet sted. Vi har fått beskjed fra NBK at vi ikke får se disse papirene av prinsipielle grunner. Det er med på å forsterke vår bekymring for om saken ble håndtert grundig og profesjonelt. En gave er skattefri hvis den brukes etter intensjonen, men er skattepliktig hvis den fraviker intensjonen. Salget til ABBL kunne vært realisert for lenge siden, men er blitt utsatt pga at kommuneplanen i Asker ikke er klar. Hvis den hadde blitt realisert tidligere ville NBK stått uten planer for bruk av pengene og uten en analyse av eventuelle skattemessige konsekvenser. I jurist Silje Elisabeth Stensvaags vurdering av gavebrevet ( 30 mai 2014) stiller hun spørsmålstegn ved hvorvidt salget av huset er lovlig, men konkluderer med at ettersom huset ikke er vedlikeholdt og derfor i dag kondemnabelt kan NBK fravike dette. NBK har hatt ansvar for vedlikehold av bygningen, da den ble stående tom etter 2011 har den forfalt vesentlig og kan muligens ikke reddes. I opsjonsavtalen står det at NBK kunne leie ut bygningen helt frem til salg, det ble ikke gjort. Vi opprettholder vårt krav om at kontrollutvalget ser på håndteringen av denne saken, vi setter krav til NBK fordi vi ønsker oss en profesjonell og best mulig organisasjon. Om noe skulle være kritikkverdig er vi best tjent med at dette kommer frem, bare slik kan en lære av feil og kunne justere kurs. NBK ønsker seg en slagkraftig organisasjon, det gjør grunnorganisasjonene også. Vi ser et styre med mye engasjement som tar tak i saker. Vi spør; trengs det strukturendring og profesjonalisering i NBK for å nå de mål man ønsker?

61 INNLEGG VEDR. BONDILIA!! Billedhoggerforeningen står sammen med Tegnerforbundet i kritikken av NBKs håndtering av Bondilia-saken: Det er to grunner:!! 1) Gaven er dårlig forvaltet! (Huset har forfalt. Det er uklarhet rundt hvordan NBK forholder seg til forutsetningene beskrevet i gavebrevet)!! 2) Mangelfull informasjon om beslutninger og begrunnelser for disse!! Personlig hadde jeg aldri hørt om Bondilia før Tegnerforbundet tok tak i saken i forbindelse med Landsmøtet i fjor. I våre organisasjoner skifter styrer i jevn takt, en «styregenerasjon» er et relativt kort tidsintervall. Dette gjør våre organisasjoner sårbare mht «hukommelsestap». Det er derfor viktig å ha gode systemer for flyt i informasjon om saker som ligger i systemet over mange år. Når det gjelder Bondilia er det åpenbart at NBK ikke har taklet det lange tidsspennet, eiendommen har forfalt.! Verdier bør forvaltes godt. NBK trenger strukturer som motvirker «hukommelsestap» og som sikrer profesjonell håndtering av saker der fagkunnskapen ikke finnes internt.!! Bondiliasaken impliserer både eiendomsforvalting og juss. Det er grunn til å stille spørsmål til hvorvidt saken er behandlet godt nok mht disse fagområder.!! Gaven er mottatt med betingelser. Betingelser skal i utgangspunket oppfylles. Gavebrevet er å sammenligne med et legat*. Legater sorterer inn under stiftelseslovgivningen*. Det burde ha vært gjort undersøkelser rundt dette i forkant av opsjonsavtalen. Det NBK har gjort nå, kan anfektes**; og det er ikke uproblematisk.!! Styret i NBF står sammen med TF i kravet om innsyn i saksgang. Kontrollutvalget er det redskapet vi har for å få klarhet. Uprofesjonell sakshåndering kan få fatale følger, det må vi forsikre oss mot!!!! * Legat - stiftelseslovgivning: Kilde: min bror, jurist.!! Hvordan stiller vår sak seg i forhold til stiftelsesloven? Svar: vi vet ikke = uprofesjonelt!! OBS: Stiftelsestilsynet! En langdryg prosess å endre en stiftelses/ et legats formål. Usikkert om det er nødvendig å søke om endret bruk av gaven/ «Bondilia-legatet». Må undersøkes! Om opsjonen gjøres gjeldende og det blir et salg, kan dette legge føringer for hva pengene kan brukes til!! ** «kan anfektes»: Juridisk uttrykk. Om det skulle finnes interesser som absolutt ikke ønsker at opsjonen gjøres gjeldende (en motstander av ABBL-utbygging - en enkeltperson/ en nabo/ en organisasjon/ et museum/ ), og derfor går til sak mot NBK, er det ikke opplagt at retten er på NBKs side. Det er uheldig å ha stilt seg i en slik situasjon!!!! OBS:!! Også tidligere har det vært tatt avgjørelser om Bondilia på uklart grunnlag (dvs uten avklaringer rundt gavebrevets intensjon): En arbeidsgruppe har brukt ressurser på å forberede et handlingsforslag ut fra en ordrett fortolkning av gavebrevet, mens landsmøtet har avvist forslaget ut fra en løsere fortolkning. En avklaring om hvordan gavebrevet forholder seg til stiftelsesloven, hadde kunnet spare organisasjonen for unødvendig ressursbruk.

62 FORSIKRINGSSORDNING NORSKE BILLEDKUNSTNERE LEDERMØTET I PRAHA FOTO: SELBU PENGER, TEGNEBIENNALEN Trygghet! HVORFOR? Vi trenger et nytt hovedargument for medlemskap i alle grunnorganisasjoner og Norske Billedkunstnere. Kollektiv forsikringsordning = Lav pris. Styrke kunstnerøkonomien. Redusere kostnader. 1

63 TENK FREMOVER! I dag har du kanskje forsikring gjennom ektefelle eller samboer fordi det ikke eksisterer en kollektiv ordning for kunstnere. Innen fem år skal det være den største selvfølge at alle kunstnere vet at de får gode kollektive forsikringer gjennom Norske Billedkunstnere. Vi må tenke langsiktig i dag for neste kunstnergenerasjons skyld. BAFO FORSIKRINGSMEGLING 70% av norske firma i dag bruker forsikringsmegler mellom firma og forsikringsselskap. BAFO sitter på vår side av bordet. Forhandler frem beste pris hvert år. Kan bytte forsikringsselskap på vegne av NBK. 2

64 BAFO representerer fagforeninger med ca medlemmer: Bransjeforeninger med ca medlemsbedrifter: Totalt ca enkeltpersoner gjennom kollektive ordninger. FORSIKRINGSKONTOR OG SYSTEMLØSNINGER Tast 1 for forsikring. Brosjyrer til medlemmer og egen nettside. 3

65 ETABLERING AV FORSIKRINGSKONTOR Betjening av forsikringshenvendelser fra medlemmene (telefon, e post, sms). Bistå medlemmene med forsikringsrådgivning. Salg og service av de fremforhandlede forsikringene. Utstedelse av forsikringsbevis, vilkår og faktura ved nytegning gjennom året. Utstedelse av årsfornyelser på porteføljene ved hovedforfall. Innkreving av premie, purring og oppsigelser iht forsikringsavtaleloven. Første linjes skadebistand. Kan også bistå med uavhengige råd, second opinion og evt klagebistand ved uenighet om forsikringsselskapets skadebehandling. Daglig samarbeid med foreningene og forsikringsselskapet. Stille på årsmøter/samlinger med forsikringsinformasjon til tillitsvalgte og sekretariater. FORSIKRINGSORDNINGER SOM TILBYS Livs og uføreforsikringer (for hele familien) Sykeforsikring Innboforsikring Kritisk sykdom og helseforsikring Sykeavbruddsforsikring Ulykkesforsikring Barneforsikring Reiseforsikring Yrkesskadeforsikring Studentforsikringer (viktig å få med kunstnere i ung alder) Hytte, båt, bil Tjenestepensjon Tillegsordninger 4

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) VEDLEGG Vedtekter for Norske Billedkunstnere (Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) 1. Navn og vedtekter. Norske Billedkunstnere (NBK) er en organisasjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06. Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.2015) 1 Formål mv. 1.1 Formål Norske Scenografer

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

UTREDNING AV. Flertallsavgjørelsen om NBKs stipendkomite og Den Nasjonale Jury

UTREDNING AV. Flertallsavgjørelsen om NBKs stipendkomite og Den Nasjonale Jury UTREDNING AV Flertallsavgjørelsen om NBKs stipendkomite og Den Nasjonale Jury Ført til tastaturet av: Gidsken Braadlie fra NBKs administrasjon Trine Røssevold fra Sentralstyret. Lagt frem for Styret til

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 7. mars 2015 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER 7. mars 2015 1 Navn og formål 1 Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 3. mars 2012

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. 3. mars 2012 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER 3. mars 2012 1 Navn og formål 1 Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta og fremme norske dramatikeres

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. pr. 19. mars 2006

NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER. pr. 19. mars 2006 NORSKE DRAMATIKERES FORBUNDS LOVER pr. 19. mars 2006 1 Navn og formål Kapittel I. Navn og formål Forbundets navn er Norske Dramatikeres Forbund. Forbundet har det formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer