INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21"

Transkript

1 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 211 og budsjett 212 SIDE Noter til årsregnskap 211 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm note 11 SIDE Opplysninger om selskapets lån note 12 SIDE 2 - Annen kortsiktig gjeld note 13 SIDE 2 - Pantstillelser note 14 SIDE 2 - Egenkapital note 15 SIDE 21 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 212 SIDE 22 23

2 Side 1 SPOVEN BORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Spoven borettslag. Tid og sted: Tirsdag 15. mai 212 kl 18. på Rustad skole. 1. Konstituering SAKSLISTE 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 25. aprili 212 SPOVEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 15. mai 212: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 211 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 212 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 211 følger vedlagt. Årsregnskapet for 211, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 212 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker Se side 3 6. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 6.1 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Vag av 3 medlemmer til velferdskomité for 1 år. 6.4 Valg av valgkomité.

4 Side 3 Andre saker til ordinær generalforsamling i Spoven Borettslag 15. mai Vedtektsendringer. Styret foreslår endring av punktene 5-1,5-2, 8-1, 8-2 og 11-1: 5.1 Styret foreslår ny bestemmelse (1) i vedtektenes pkt. 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt: (1)Borettslagets ansvar begrenser seg til bygningsmassen, og med det opprinnelige boareal, slik det var ved ferdigstillelse, med unntak av inngangsdører og vinduer. Vedtas denne endringen vil hele pkt. 5-1 lyde slik: 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1)Borettslagets ansvar begrenser seg til bygningsmassen, og med det opprinnelige boareal, slik det var ved ferdigstillelse, med unntak av inngangsdører og vinduer. (2) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, innvendige rør, sikringsskap og elanlegg fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger, varmekabler, utstyr slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. (3) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av vindusruter, ytterdører til boligen, innvendige rør, sikringsskap og elanlegg fra og med første hovedsikring/inntakssikring, utstyr slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker. (4) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. (5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. (6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade på inventar og utstyr som nevnt i første og annet ledd påført ved innbrudd eller uvær. Vedlikeholdsplikten omfatter dessuten ut- og innvendig skade på boligen som følge av andelseiers inngrep i, eller utvidelse av, opprinnelig boareal. Det samme gjelder alle former for ulemper som kan henføres til samme årsak. (7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget. (8) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens 5-13 og (9) Egenandel ved forsikringsskader i den enkelte leilighet. Den enkelte andelshaver er ansvarlig for å innbetale 1 % av egenandelen ved forsikringsskader knyttet til borettslagets felles forsikring.

5 Side Styret foreslår ny ordlyd i vedtektenes pkt. 5-2 Bestemmelsen lyder i dag: 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt (1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier. (2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. (4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. (5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens Bestemmelsen foreslås endret til: 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt (1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. (2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen. (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt soilrør som er bygd inn i bærende konstruksjoner. (4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. (5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens Styret foreslår endring av vedtektenes punkt 8-1 (foreslåtte endringer understreket)

6 Side 5 Endret vedtektsbestemmelse Punkt 8 1 (3): (3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder, sekretær, økonomiansvalig og vedlikeholdsansvarlig blant sine medlemmer Styret foreslår endring av vedtektenes punkt 8-2 Bestemmelsen lyder i dag: 8-2 Styrets oppgaver (1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. (2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. (3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene. Bestemmelsen foreslås endret til: 8-2 Styrets oppgaver (1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. (2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. (3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen anses som godkjent dersom det ikke har innkommet innsigelser en uke etter at referatet er utsendt. 5.5 Styret foreslår ny ordlyd i vedtektenes punkt 11-1: Pkt lyder i dag: 11-1 Utbygging av boareale Andelshavere som ønsker å bygge ut sin andelsleilighet står selv ansvarlig for alle kostnader som utbyggingen medfører. Dette omfatter både direkte og indirekte skader som følge av utbyggingen.

7 Side 6 Utseendet på skillevegg, farger på takrenne og vannbrett, o.l. skal ikke avvike vesentlig fra øvrig fasade på huset. All utbygging skal meddeles styret før andelshaver sender inn byggeanmeldelse. Alle borettshavere skal varsles ved utbygging. Ved eventuell flytting for "inneklemte" borettshavere skal nyinnflyttede gjøres oppmerksom på at skilleveggene er naboens. På grunn av økte utgifter til forsikring, forretningsførsel, vann- og kloakkavgift og skatt vil de borettshavere som bygger ut, få et (foreslås fjernet: lite ) tillegg i innbetaling til felleskostnader. Bestemmelsen foreslås endret til: 11 1 Utbygging av boareal (1)Andelshavere som ønsker å bygge ut sin andelsleilighet står selv ansvarlig for alle direkte og indirekte kostnader som utbyggingen medfører, herunder vedlikehold ifølge 5. Dette omfatter også direkte- og indirekte utgifter som påføres naboen som følge av utbyggingen. (2)Utseendet på skillevegg, farger på takrenne og vannbrett, o.l. skal ikke avvike vesentlig fra øvrig fasade på huset. (3)All utbygging skal søkes styret før andelshaver sender inn byggeanmeldelse. Det er ikke adgang til å starte arbeidet før styret har godkjent planene. (4)Utbygging der utseende avviker fra standardløsninger, må godkjennes på generalforsamling. (5)Ved eventuell flytting for "inneklemte" borettshavere skal nyinnflyttede gjøres oppmerksom på at skilleveggene er naboens. Ved senere utbygging, skal halvparten av kostnadene for eksisterende skillevegger refunderes naboen. Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for eneboliger av tre skal brukes. (6)På grunn av økte utgifter til forsikring, forretningsførsel, vann- og kloakkavgift og skatt vil de borettshavere som bygger ut, få et tillegg i innbetaling til felleskostnader.

8 Side 7 Styrets årsberetning 211 Styret har etter ordinær generalforsamling 211 bestått av følgende representanter: Navn Adr Leder John Terje Dammen Paal Bergs vei 65, 692 OSLO Nestleder Ulf Torry Sandberg Paal Bergs vei 59, 692 OSLO Styremedlem Arne Sigmunn Laukholm Styremedlem Frøydis Schulz Styremedlem Per Erik Bjerkås Paal Bergs vei 53, 692 OSLO Paal Bergs vei 33, 692 OSLO Paal Bergs vei 11, 692 OSLO Varamedlem Sigrid Johanne Sato Paal Bergs vei 35, 692 OSLO Varamedlem Arnhild Grønvik Bie-Larsen Paal Bergs vei 55, 692 OSLO Selskapets styre består av en kvinne og fire menn. Selskapet har en ansatt. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Per Erik Bjerkås ble stasjonert i Afghanistan fra september 21 til September 211, og har i denne perioden ikke deltatt i styrets arbeid. Overdragelse av leiligheter En leilighetet har det siste året skiftet eier. Dette gjelder Paal Bergs vei 97. Bruksoverlating Ingen leiligheter bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere Selskapet har pr ingen juridiske andelseiere. Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 39 leiligheter og ingen næringslokaler i selskapet. Forretningsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 174 Vika, 121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

9 Side 8 Forsikring Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i If.Skadeforsikring, forsikringsavtale nr Ved skadesaker henvender man seg til styret. Privat innbo og eiendeler må forsikres av den enkelte borettshaver ved egen polise. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets regnskap viser et resultat etter finansposter på kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr Styret foreslår at overskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne.sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det fremlagte årsregnskap. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid Det sittende styret har i denne perioden hatt 11 styremøter og behandlet 64 styresaker. I perioden er det, utover ordinært styrehonorar, ikke utbetalt godtgjørelser til styrets medlemmer. Styret har jobbet med følgende større saker i året som gikk: - Garasjeprosjektet er sluttført, Garasjene ble overtatt av Spoven den 13. april 211, men med en del mangler som entrepenøren tar ansvar for å utbedre. Det gjenstår fortsatt noe av dette arbeidet. I hovedsak gjelder dette setningsskader på de nordre garasjene. - Styret har utarbeidet forslag til endringer av vedtektene. - Det er gjennomført uttynning av trærne langs Paal Bergsvei. - Styret har arbeidet med utarbeidelse av en ny vedlikeholdsplan for årene , dette for å sikre at vi har en fornuftig drift av borettslaget I årene som kommer. - Det er etablert kontakt med Norsk Brannvern som et HMS tiltak for å jobbe for en økt brannsikkerhet I borettslaget. - Det er gjennomført to dugnader i 211, og det er sendt ut i alt 12 informasjonsskriv til beboerne. Vaktmester Både sommer- og vintervedlikehold ble i 211 utført av Tøyen byggservice. Magnus gate Oslo Oslo, den Styret i Spoven Borettslag John Terje Dammen /s/ Frøydis Schulz /s/ Ulf Sandberg /s/ Arne Sigmunn Laukholm /s/ Per Erik Bjerkås /s/

10 Side 9

11 Side 1

12 Side 11 Årsregnskap 211 Spoven Borettslag Disponible midler Regnskap 211 Regnskap 21 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Kjøp / salg anleggsmidler Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB Spoven Borettslag

13 Side 12 Resultatregnskap 211 Spoven Borettslag Note Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Driftsinntekter Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført til/ fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Spoven Borettslag

14 Side 13 Balanse 211 Spoven Borettslag Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Andre driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer 121 Erstatningsmessige skader Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter 3 Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Spoven Borettslag

15 Side 14 Balanse 211 Spoven Borettslag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Sted: Dato: John Terje Dammen Leder Ulf Torry Sandberg Nestleder Arne Sigmunn Laukholm Styremedlem Per Erik Bjerkås Styremedlem 111 Spoven Borettslag

16 Side 15 Noter årsregnskap 211 Spoven Borettslag Note - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. 111 Spoven Borettslag

17 Side 16 Noter årsregnskap 211 Spoven Borettslag Note 1 - Innkrevde felleskostnader Innkrevde felleskostnader Kapitalkostnader Sum Note 2 - Andre driftsinntekter Innbetalt fra andelseiere Andre driftsinntekter 1 86 Sum Note 3 - Personalkostnader Honorarer - fra lønnssystemet Arbeidsgiveravgift - fra lønnssystemet Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 4 - Styrehonorar Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet Sum Note 5 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon 111 Spoven Borettslag

18 Side 17 Noter årsregnskap 211 Spoven Borettslag Note 6 - Andre honorar Kontorholdskostnader Usbl Tilleggstjenester forretningsfører Juridisk honorar Juridisk honorar Usbl Teknisk honorar Teknisk honorar Usbl Sum Note 7 - Andre driftskostnader eiendom Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste Renhold, sanitærartikler Snømåking, strøing Containerleie/tømming Andre leiekostnader Lyspærer,lysrør,sikringer o.l Nøkler, låser o.l Driftsmateriell Avgifter TV/ Bredbånd Sum Note 8 - Driftskostnader administrasjon IT/kontormaskiner reparasjon/vedlikehold Sum Spoven Borettslag

19 Side 18 Noter årsregnskap 211 Spoven Borettslag Note 9 - Reparasjoner og vedlikehold Vedlikehold bygg Vedlikehold VVS Vedlikehold elektro Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg Vedlikehold brannvernutstyr Egenandel forsikring Malerarbeider Snekkerarbeid Tak/blikkenslagerarbeid Mur, betong og grunnarbeid Vedlikehold dører 3 75 Sum Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen(e). Note 1 - Andre kostnader Gaver, fradragsberettiget Økologi og miljøtiltak Fellesarrangement Møter, div. styret Generalforsamling Betalingskostnader Andre kostnader Øredifferanse -1 Sum Note 11 - Anleggsregister Nye garasjer Tomter/Eiendom Boligeiendommer (inkl.tomt) Anskaffet i år : Antatt levetid i år : Akkumulert kostpris 1.1 : Tilgang i 211 : = Akkumulert kostpris pr.31.12: = Samlede avskrivinger 1.1 : + Avskrivinger i 211 : - Akkumulert avskriving v/avgang : = Samlede avskrivinger 31.12: Bokført 31.12: Spoven Borettslag

20 Side 19 Noter årsregnskap 211 Spoven Borettslag Note 11 - Anleggsregister Boligselskapets eiendommer er forsikret på grunnlag av huseierforsikring med bygningskasko i if Skadeforsikring. Forsikringsavtale nr Boligselskapet er eier av tomten. Tomtens areal er m2. Eiendomsbetegnelse gnr. 163, bnr. 82. Byggeår: 1962/ Spoven Borettslag

21 Side 2 Noter årsregnskap 211 Spoven Borettslag Note 12 - Langsiktig gjeld Kreditor: DNB Boligkreditt AS Formål: Vedl. garasjer Lånenummer: Lånetype: Annuitet Opptaksår: 21 Rentesats: 3.8 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Langsiktig gjeld Ant. andeler Andel gjeld Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Lån 2234, Nordea ble refinansiert og nytt lån ble tatt opp i DNB. Nytt lånenr og ref. gjelder de nye garasjene. Lånet ble tatt opp og har flytende rente. Løpetid 3 år. Note 13 - Annen kortsiktig gjeld Skyldig revisorhonorar Påløpte elektrisitetskostnader Påløpne renter langsiktig gjeld Andre påløpte kostnader Sum Note 14 - Pantstillelser Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Herav innskuddskapital kr ,-. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr Spoven Borettslag

22 Side 21 Noter årsregnskap 211 Spoven Borettslag Note 15 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapital per Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelens balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdien av bygninger fastsettes på basis av historisk kost. Virkelig verdi av bygningsmassen er vurdert til å være høyere enn den balanseførte verdien av gjelden. 111 Spoven Borettslag

23 Side 22 BUDSJETT 212 Spoven brl. Budsjettet står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er besluttet av styret sist høst, på grunnlag av utkast fra Usbl. Innkrevde felleskostnader Innbetaling til felleskostnadene er budsjettert med dagens nivå på årsbasis. Personalkostnader Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn og styrehonorar. Telefongodtgjørelse til ansatte og styremedlemmer er budsjettert i h t forventet forbruk i 212. Under denne posten belastes også kostnader til arbeidstøy, personforsikring m m. Styrehonorar Honoraret er budsjettert med utgangspunkt i en økning på ca 3 % i forhold til tidligere års bevilgede honorar. Avskrivninger Avskrivninger gjøres i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende avskrivningsplan: Inventar, utstyr og kontormaskiner IT Transportmidler Arbeidsmaskiner Tekniske anlegg Påkostninger bolig Påkostninger næringslokaler Gårdsrom 5 år 3 år 7 år 1 år 15 år Ingen avskrivninger (tillegges eiendommens verdi) 1 år 2 år Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på ca 3 % i 212. Forretningsførerhonorar Budsjettert med økning på 3 % fra 1.juli 212. Andre honorarer Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar samt tilleggstjenester fra forretningsfører. Kontingent Usbl Kontingenten er kr 3,- pr. andel. Forsikringspremier Det er i utgangspunktet budsjettert med en økning på 7 % i forsikringspremien for 212. For tilknyttede boligselskap betales premien til Borettslagenes Sikringsfond av Usbl. Energikostnader Denne budsjettposten dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og er budsjettert i h t forventet nivå i 212. Kommunale avgifter Kommunale avgifter i Oslo er budsjettert økt med h h v 3 % for renovasjon, 9 % for vann- og avløp og 18 % for feieravgift. Andre driftskostnader eiendom Her budsjetteres bl.a. kabel-tv, containerleie, snøbrøyting, innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen. Driftskostnader administrasjon Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, abonnementer, kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr. Reparasjoner og vedlikehold Gjelder vedlikehold av eiendommen og fellesareal. Påkostninger I h t regnskapsloven skal påkostninger aktiveres og vil derfor kun synliggjøres i balansen.

24 Side 23 Andre kostnader Her budsjetteres bl.a. kostnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for tillitsvalgte, gaver, økologi- og miljøtiltak, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m. Finanskostnader / avdrag gjeld Flytende rente er budsjettert med et rentenivå på,5 % over gjeldende rentesats på budsjetteringstidspunktet. Avdrag på lån (kr 162. i 212) vil kun fremkomme som reduksjon av langsiktig gjeld i balansen. Oslo den 31. desember 211 Med vennlig hilsen Boligbyggelaget Usbl Ann Kristin Trøsch /s/ Regnskapsansvarlig Jan Edvin Blomkvist /s/ Rådgiver Dir.tlf: Dir.tlf: e-post: e-post:

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer