Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008"

Transkript

1 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport

2 Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen side 12 Bergen Hallingdal Nedre Eiker Fagernes Trondheim Hønefoss Oslo Ansatte side 22 Innbyggere side 24 Sentraladministrasjonen side 26 Hokksund Drammen Stockholm Kongsberg Haugesund Tønsberg Moss Halden Sandefjord Larvik Kristiansand Oppvekst side 28 Kultur og fritid side 30 Helse og omsorg side 32 Sosiale tjenester og tiltak side 36 Tekniske tjenester side 38 Nedre Eiker kirkelige fellesråd side 42 Layout/design: Chad Stokes Trykk: Eiker Grafisk A/S Foto: Chad Stokes s. 412, 22, 26, 3243, Tore Askim s. 31. Copyright: Nedre Eiker kommune

3 vår visjon Trygghet og samhold Nedre Eiker kommune ligger ved den vakre Drammenselva og har Øvre Eiker og Drammen som nærmeste naboer. Vår historie er preget av industriens framvekst. I middelalderen hadde vi møller og sagbruk som produserte for eksport. Senere ble det etablert spikerverk, teglverk, kalkovner, gummivarebedrift og et stort spinneri. Da treforedlingsindustrien vokste fram for 100 år siden ble vi en industrikommune av dimensjoner. Rundt 1970 ble de fleste av våre tradisjonsrike bedrifter nedlagt. Dette var starten på en endring fra industri til service og handel. 3

4 ordførerens kommentar Året er det første hele driftsåret for koalisjonen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. Budsjettet for, som ble vedtatt 12. desember 2007, innebar store utfordringer for Nedre Eiker. Hovedmålsettingen har vært å tilpasse driften til kommunens inntekstnivå. Som en del av dette ble det på slutten av året bestemt en omorganisering av helse og omsorg fra 21 virksomheter til 8. Dette vil gi positiv virkning i På tross av at virksomhetene og den enkelte medarbeider har lagt ned et stort arbeid for å nå målsettingen, viser det økonomiske resultatet at utfordringene fortsetter inn i Det er et tankekors at mens de statlige inntektene øker betydelig, så opplever kommunene en betydelig inntektssvikt. Med en inntektsoverføring på linje med gjennomsnittet for kommunene i Norge ville Nedre Eiker hatt en økt overføring på ca 90 millioner kroner, og mye kunne vært gjort for dette beløpet. Det er fortsatt en stor utfordring å skape forståelse for dette hos sentrale myndigheter, så Nedre Eiker kommune må forberede seg på trange økonomiske rammer også i årene som kommer. I har vi ikke merket noe særlig til den økonomiske nedturen som har rammet verden, men vi vil se effekter av de i neste år. På tross av en utfordrende økonomi skjer det mye positivt i Nedre Eiker. Kommunen har i løpet av året oppnådd full barnehagedekning. Dette har skjedd i et nært og tett samarbeid mellom kommunale og private aktører. Arbeidet med næringsutvikling fortsetter med stor tyngde. De planer som er skissert for utviklingen av senterområdet i Krokstadelva er svært spennende og vil bety et betydelig løft både for Nedre Eiker og for hele regionen. Samtidig ser vi interessen for utviklingen av Mjøndalen som senterområdet øker. I denne sammenheng er prosjektet rundt utviklingen av stadionområdet særlig spennende. Nedre Eiker kommune har besluttet at alle virksomheter skal sertifiseres i Miljøfyrtårnsertifiseringsordningen. Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Den første virksomheten ble sertifisert høsten 2007 og flere fulgte etter i. Arbeidet fortsetter i På slutten av året åpnet NAV Nedre Eiker. NAV er et samarbeid mellom kommunen og tidligere trygdeetaten og AETAT. Dette er en av de største forvaltingsreformene i nyere tid. Formålet med denne reformen er å få flere i arbeid og aktivitet, og med det færre på stønad. Samtidig skal det bli enklere for brukerne, og forvaltningen skal tilpasses brukernes behov. Det blir spennende å følge NAV Nedre Eiker i tiden som kommer. Samarbeidet med vår vennskapskommune Enköping fortsetter på prosjektbasis kommunene i mellom. Som en direkte følge dette prosjektarbeidet er det også innen næringslivet etablert kontakter på tvers av grensen. Enköping har kontakt med en polsk kommune, og denne kommunen ønsket seg også en norsk vennskapskommune. Nedre Eiker kommune har i løpet av året knyttet kontakt med Niepolomice. Dette samarbeidet vil vi videreutvikle på prosjektbasis i årene fremover. I løpet av kom det opp forslag fra politimesteren i Søndre Buskerud om sammenslåinger av lensmannskontorer. Nedre Eiker kommune behandlet forslag om sammenslåing av kontoret i Øvre Eiker, og det var et enstemmig kommunestyre som sa at vi ønsket å opprettholde lensmannskontor i Nedre Eiker. Nedre Eiker kommune deltar aktivt i Drammensregionen og Vestregionen. I tillegg deltar vi i Osloregionen som en del av Vestregionen. Dette arbeidet gir både administrativt nivå og politisk nivå en god anledning til å ta opp saker som er kommuneovergripende og viktige for vår kommune og region. I tillegg deltar kommunen i et prosjekt som heter Buskerudbyen som primært retter seg inn mot transportløsninger og arealdisponeringer langs aksen Lier Kongsberg. Samarbeidet er mellom de fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, samt Buskerud fylke, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket. Rådmannen Christian Vegard Dahl valgte å si opp sin stilling høsten etter 12 år som rådmann. I løpet av første kvartal 2009 vil beslutning om ny rådmann være tatt. Selv om det har vært og fortsatt vil være store utfordringer for Nedre Eiker kommune er det viktig å understreke at ståpåviljen, dugnadsånden og troen på egne krefter fortsatt står høyt i kommunen, både blant de ansatte og innbyggerne for øvrig. Elly Therese Thoresen Ordfører 4

5 rådmannens kommentar Årsrapporten er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingen i kommunens mest sentrale aktiviteter og bør leses i sammenheng med regnskapet for å få det hele og fulle bildet. Årsrapporten inneholder først en gjennomgang av kommunens virksomhet og resultater på overordnet nivå. Deretter følger rammeområdenes rapporter med hovedfokus på mål og resultater i forhold til de tjenestene disse yter. For fikk Nedre Eiker kommune et regnskapsmessig underskudd på 30,9 millioner kroner med driftinntekter på 959,4 millioner kroner. driftsresultat ble et underskudd på 38,7 millioner kroner. Alle frie driftsfond ble brukt til å dekke deler av underskuddet, slik at det nå ikke finnes frie fondsmidler. Nedre Eiker kommune har hatt en meget stram økonomi de senere årene og dette ble ytterligere forsterket i. Samtidig er det høye forventninger til kvaliteten på og omfanget av kommunens tjenester. Derfor har flere av virksomhetene spesielt innenfor Helse og omsorg hatt store problemer med å nå målsettingen om budsjettbalanse for. Likevel berømmer rådmannen virksomhetene for god budsjettstyring og økonomirapportering gjennom året. Rådmannen ønsker også å fremheve den gjennomgående gode innsatsen blant medarbeidere og ledere for utførelsen av tjenestene i. Kommunen har en bekymringsfull utvikling i sykefraværet. Fra 2007 økte sykefraværet fra et nivå på 9,4 % til et nivå på 10,3 % i. Rådmannen forventer en reduksjon i sykefraværet for 2009, fordi kommunen skal delta i Kvalitetskommuneprosjektet som blant annet har fokus på sykefravær. Nedre Eiker kommune har i året som har gått hatt spesielt fokus på følgende områder: arbeidet med å oppnå full barnehagedekning (som ble oppnådd) miljøsertifisering av kommunens virksomheter kommuneplanarbeidet og samfunnsutviklingen utvikling av bo og næringsområder kultursatsing oppstart nye omsorgs og barneboliger Nedre Eiker kommune står ovenfor store og spennende utfordringer i tida framover. Det skal gjennomføres omfattende investeringer i bl.a. infrastruktur, omsorg, skolebygg og sentrumsutvikling. Samtidig har kommunen fortsatt en betydelig utfordring å tilpasse aktivitetsnivå med de driftsrammer kommunen har til rådighet, spesielt innenfor Helse og omsorg. Mjøndalen, 31. mars 2009 Bengt Nystrøm Rådmann (konst.) 5

6 politisk organisering Kommunestyre Ordfører Politisk sekretariat H1: Utvalg for Sentraladm, Tekniske tjenester og Planutvalg H2: Utvalg for Helse og sosial H3: Utvalg for Oppvekst og kultur Formannskap Partssammensatt utvalg FOLKEVALGT LEDELSE Ordfører Elly Therese Thoresen (H) Varaordfører Knut Gjerde (Frp) Kaare Fredriksen (Frp) Turid S. Thomassen (Krf) Torkel R. Karlsen (Frp) Elly Th. Thoresen (H) Knut Gjerde (Frp) 6

7 administrativ organisering Rådmann Christian Vegard Dahl Personalseksjonen Marit Fredheim Økonomiseksjonen Liv B. Østberg Politisk sekretariat Eva Dammyr Etat Oppvekst og kultur Bengt Nystrøm Etat Tekniske tjenester Øystein Følstad Etat Helse og omsorg Øydis Jahren Krokstad skole Solberg skole Mjøndalen skole Steinberg skole Stenseth skole Åsen skole Veiavangen skole Killingrud skole Eknes skole Sagstedbrua skole Voksenopplæringen Kulturskolen Grinde barnehage Hatten barnehage Møllenhof barnehage Langløkka barnehage Åsen barnehage Steinberg barnehage Stenberghaugen barnehage Vassenga barnehage Kultur og fritid Pedagogisk psykologisk tjeneste Bygningsdrift og vedlikehold Renhold, kjøkken og kantine Kommunalteknikk drift Samfunnsutvikling Bestiller kommunalteknikk Kommunale bygg og eiendommer Sosiale tjenester/nav Solberg opplæringssenter Spesialtjenester barn og unge Familiehuset Alarmsentral/Legevakt Legetjenesten Psykiatritjenesten/Helsesjef Bestillerteam Solberglia 1. etg Solberglia 2. etg Spinnerisletta Bråta aktivitetssenter Bråta institusjon Bråta boliger eldre Bråta boliger demente Evjeløkka Flisa omsorg Eknes/Langrand bofellesskap Haglund/Nedbergkollveien Industrigata/Sentrum Natttjenesten 7

8 politisk sektor I ble det avholdt åtte politikerdager samt et heldagsmøte for kommunestyret der budsjett for 2009 ble behandlet. Formannskapet har i tillegg til ordinære møter hatt ett arbeidsmøte over to dager samt deltatt på generalforsamling i Vestregionen og årsmøte i Rådet for Drammensregionen. Kommunestyret avholdt heldagsbefaring den 18. juni. Folkevalgte har vært representert i følgende styrings/prosjektgrupper: Opprettelse av NAVkontor i Nedre Eiker Aktørorientert miljøforvaltning Prosjekt flomsikring Nedre Eiker Styringsgruppe utbedring Veiavangen Jubileumskomite kommunens 125 års jubileum i 2010 Omdømmeprosjektet Pensjonsutvalget Oversikt over antall møter og saker behandlet i utvalgene. Utvalg Antall møter Antall saker Kommunestyret Utvalg for Sentraladministrasjonen og tekniske tjenester. Planutvalget Utvalg for Helse og omsorg Utvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Partssammensatt utvalg Kontrollutvalget Klagenemnda Klagenemnd helse Flerkulturelt råd Nedre Eiker Interpellasjoner

9 politisk ledelse Elly Therese Thoresen Ordfører Knut Gjerde Varaordfører Kaare Fredriksen Leder Utvalg for Sentraladministrasjonen og Tekniske tjenester Turid S. Thomassen Leder Utvalg for Helse og omsorg Torkel R. Karlsen Leder Utvalg for Oppvekst og kultur Stein Lier Hansen Leder Kontrollutvlaget 9

10 ...året som gikk Evjeløkka Evjeløkka avlastning og bofellesskap åpnet i februar og er nå i full drift. Boligen har 6 plasser i bofellesskapet til fastboende over 18 år og 5 plasser for barn. Barneboligen har tre plasser hvor kun den ene er tatt i bruk. Et barn flyttet inn i oktober, de to andre plassene står ledige. har vært et spennende og utfordrende år hvor fokus har vært å etablere et godt bo og avlastningstilbud. Det er stor trivsel både blant beboere, pårørende og ansatte. NAV Nedre Eiker NAV Nedre Eiker ble etablert 1. desember, med innvandrertjenesten og sosialkontoret fra kommunen, samt trygdekontor og arbeid fra staten. Kontoret hadde høytidelig åpning 9. desember med statssekretær, fylkesmann, ordfører, rådmann, ansatte og innbudte gjester tilstede. Visjon: Vi gir mennesker muligheter sammen ser vi mulighetene og skaper handling! Kontoret ble opprettet i nye lokaler i Arbeidergata 34. Dette har betydd en omfattende flytteprosess for ca 50 ansatte. Etableringen av kontoret har vært en krevende prosess på flere områder. Tre ulike kulturer skal nå smelte sammen og leve opp til en felles visjon. Rekruttering og kompetanseheving har vært en stor utfordring samtidig som det har vært et mål å opprettholde en god servicefunksjon til brukerne av kontoret. Miljøfyrtårn Prosjekt Verneombud og det ytre miljø har kommet et langt skritt videre i. Prosjektet er et delprosjekt i programmet Livskraftige kommuner. Alle verneombud og virksomhetsledere har gjennomført 40timers HMSkurs, som tilsvarer Stiftelsen Miljøfyrtårns konsulentkurs. Hensikten har vært å sikre at miljøvern får en bred forankring blant kommunens ansatte, og at vi feier for egen dør før vi stimulerer til miljøriktig atferd hos innbyggerne. Ved utgangen av året har fem kommunale virksomheter blitt sertifisert som miljøfyrtårn, mens fire virksomheter har sendt sine miljøanalyser til sertifisør. Ytterligere åtte virksomheter er i innspurten med analysene. De øvrige virksomhetene vil starte opp i

11 Konkurranseutsetting renhold I forbindelse med budsjettbehandlingen for, vedtok kommunestyret at deler av renholdet i kommunen skal legges ut på anbud. Senere bestemte formannskapet at dette skal gjelde Mjøndalen skole, Hatten barnehage og rådhusets hovedbygning, der renholderressursen totalt utgjør ca. 4,5 årsverk i dag. Forarbeidet til anbudsutlysingen er kjørt som et eget prosjekt med utstrakt medvirkning fra de berørte brukerne. Gjennom hele den omfattende prosessen har vi samarbeidet tett med et konsulentfirma som har spesialkompetanse innen renhold. Firmaet har også utarbeidet konkurransegrunnlaget. Det har hele tiden vært en forutsetning at kommunens virksomhet Renhold, kjøkken og kantine skal levere eget anbud i konkurransen. Den nye renholdsordningen skal være operativ fra 1. august Samarbeidsprosjekt lønn Våren ble det fremmet sak til kommunestyrene i Øvre Eiker, Lier og Nedre Eiker om å slå sammen lønningskontorene i de tre kommunene. Både Lier og Nedre Eiker fattet bindende vedtak om en slik sammenslåing, mens Øvre Eiker vedtok å gå inn i et prosjekt med sammenslåing som målsetting. Det var enighet om at kontoret skulle plasseres i Nedre Eiker kommune. På høsten ble det engasjert en prosjektleder for å drive arbeidet fremover i tett dialog med ansatte, ledere og tillitsvalgte. Målsetting var å få et felles kontor etablert i løpet av 2009, etter at Øvre Eiker kommune hadde fattet bindende vedtak. Det nye lønningskontoret skal etableres i Evjehuset hvor det ble ledig plass etter at sosialkontoret flyttet over til det nye NAVkontoret. Et forslag til samarbeidsavtale utarbeides og fremmes for kommunestyrene før sammenslåing finner sted. Det vil bli ansatt leder for det nye kontoret, og målsettingen er innflytting ca 1. mai Full barnehagedekning! ble året der alle som hadde søkt barnehageplass i Nedre Eiker fikk tilbud. Ved hovedopptak sto 220 barn på venteliste. Ved utgangen av året var antallet 0! Til sammen økte antallet plasser med 336 i løpet av. Følgende barnehager ble etablert/utvidet: Stenberghaugen barnehage 72 plasser (kommunal drift) Bakkefaret barnehage 122 plasser (privat) Solbergmoen barnehage 90 plasser (privat) Vassenga barnehage utvidet med tre avdelinger 52 plasser (kommunal) Buskerud park Planleggingen av Krokstad sentrumsområde/ Buskerud park har pågått med fullt trykk gjennom hele året. Reguleringsplanforslaget ble førstegangsbehandlet i Planutvalget 2. desember. Planforslaget ble lagt ut til offentlig høring ved årsskiftet /2009. Forslaget inneholder blant annet: handel, annen næringsaktivitet, kultur, badeland, boliger samt flomsikring, gang og sykkelveger, trafikkomlegginger og friarealer i forbindelse med opparbeiding av elvebredden. Kort sagt et helhetlig stedsutviklingsprosjekt der en stor del av sentrale Krokstadelva vil fremstå som en helt ny bydel. I hele prosjektperioden har samarbeidet mellom kommunen og Steen & Strøm/ Storebrand vært meget godt. Prosjektet, som er det største i Nedre Eikers historie, vil representere et løft for innbyggerne og næringslivet både i Nedre Eiker kommune og i regionen. 11

12 årsberetningen INNLEDNING I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God Kommunal sskikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjonen som gis i årsregnskapet. DRIFTSREGNSKAP Resultat 1) Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på 38,7 (1,03) millioner kroner. Det var budsjettert med et negativt netto driftsresultat i størrelsesorden 4,2 (4,0) millioner kroner. Etter pliktige og vedtatte avsetninger utgjør regnskapsmessig underskudd ( ) kroner. På grunn av økte renteutgifter, sviktende skatteinngang og betydelige utfordringer med å holde budsjettrammen innenfor enkelte rammeområder, anslo rådmannen senhøstes at kommunen ville få et underskudd for året i størrelsesorden millioner kroner. Strykninger i henhold til strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriftens 9 er gjennomført. Samlede driftsinntekter i var 959,4 millioner kroner. Dette er en økning på 69,5 millioner eller 7,8 % fra 2007 og 26,9 millioner kroner høyere enn budsjettert for. Frie disponible inntekter var på 671,7 millioner kroner, en økning på 44,1 millioner eller 7 % fra 2007 men 3,3 millioner lavere enn budsjettert for. Skatteinngangen ble på 392,5 millioner kroner, en økning på 13,3 millioner eller 3,5 % fra Nedre Eiker hadde budsjettert med en skatteinngang på 403,3 millioner kroner. Med andre ord fikk kommunen en mindreinntekt på 10,8 millioner kroner. Samlet skattevekst for kommunene ble på 5,9 % i. Rammetilskuddet ble på 211 millioner kroner, en økning på 19 millioner eller 9,8 % fra Nedre Eiker hadde budsjettert med 205,2 millioner kroner i rammetilskudd og fikk dermed en merinntekt på 5,8 milloner kroner. Andre generelle statstilskudd er mottatt med 68,3 millioner kroner, dvs. 1,8 millioner mer enn budsjettert. Statstilskuddene omfatter i hovedsak tilskudd til barnehager med 54 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd til rus, psykiatri, helse og idrett. 1) Tall i parantes viser tall for 2007 Samlede driftsutgifter i var 980,7 millioner kroner. Dette er en økning på 93,7 millioner eller 10,5 % fra 2007 og 59,3 millioner høyere enn budsjettert for. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes dels ikkebudsjettert bruk av sykepengeinntekter og dels merforbruk lønn Helse og omsorg. Finanstransaksjoner finansutgifter i var 60,3 millioner kroner, en økning på 16,2 millioner eller 36,7 % fra 2007 og 2,2 millioner høyere enn budsjettert for. Avdragsutgiftene var på 24,7 millioner kroner, en økning på 1,4 millioner fra 2007 som er 0,7 millioner lavere enn budsjettert for. Bokførte avdragsutgifter er innenfor grensen for minste tillatte avdrag i henhold til Kommunelovens 50 nr. 7. Renteutgiftene ble 46,9 millioner kroner, en økning på 15,9 millioner fra Renteutgiftene ble 4,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, noe som skyldes flere renteoppganger i første halvår. Utbytte og renteinntekter var på 11,1 millioner kroner, en økning på 1,1 millioner fra 2007 og 1,8 millioner høyere enn budsjettert. Nedre Eiker kommune har mottatt 1,4 millioner kroner i utbytte fra EB Nett og 2,3 millioner kroner i inntekt fra gjeldsbrevkraft ved Mykstufoss kraftverk. 12

13 Avsetninger Avsetning til bundne fond var budsjettert med 3,8 millioner kroner. Faktisk avsetning ble 5,2 millioner, 1,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes at øremerkede midler ikke ble brukt opp i og derfor er overført til neste år. Avsetning til ubundne fond var budsjettert med 0,2 millioner kroner. Faktisk avsetning ble 0 pga underskudd. Bruk av ubundne fond ble bokført med 2,6 tmillioner kroner i. Ubundne driftsfond er nå bokført med 0. Bruk av bundne avsetninger ble bokført med 11,6 millioner kroner, 1 million høyere enn budsjettert sresultat Driftsregnskap Budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftresultat Finanstransaksjoner Motpost avskrivninger driftsresultat Bruk av midler fra tidligere år Avsatt til kommende år Sum anvendelse av netto driftsresultat sresultat 1) ) Forklaring til regnskapsresultat: = overskudd + = underskudd 13

14 årsberetningen Til fordeling drift (se regnskapsskjema 1A Drift) Det er i regnskapet fordelt 650 millioner kroner til driften i. Budsjettet var på 621 millioner og det er dermed fordelt 29 millioner mer enn budsjettert. Budsjettavvikene på rammeområdene er kommentert under det enkelte rammeområdets del i årsrapporten. Oppvekst 36 % Helse og omsorg 41 % Sentraladministrasjon 5 % Tekniske tjenester 8 % Kirke 1 % Sosiale tjenester/tiltak 6 % Kultur og fritid 2 % KOSTRA KOSTRAtallene skiller seg fra tallene i regnskapsskjema 1BDrift fordi KOSTRA er strukturert på en annen måte enn Nedre Eiker kommunes rammeområder. driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter Adm. styring, fellesutg. Barnehage Grunnskoleopplæring Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialtjenesten Barnevern Kultur og fritid Annet Nedre Eiker ,50 % 2,00 % 36,70 % 4,40 % 31,10 % 6,10 % 4,20 % 3,90 % 1,10 % Nedre Eiker ,60 % 2,80 % 33,80 % 4,30 % 33,60 % 5,90 % 4,00 % 3,80 % 4,20 % Nedre Eiker ,70 % 2,60 % 32,90 % 4,40 % 34,10 % 5,80 % 4,30 % 3,40 % 3,80 % Nedre Eiker 9,10 % 2,20 % 31,60 % 4,60 % 35,10 % 5,80 % 4,60 % 3,80 % 3,20 % Kommune Gruppe 13 8,50 % 3,10 % 30,30 % 4,30 % 35,90 % 5,80 % 3,50 % 4,70 % 4,70 % Landet 9,50 % 3,00 % 29,50 % 4,20 % 34,20 % 5,20 % 3,40 % 4,40 % 7,50 % 14

15 sskjema 1A Drift , , , ,52 Budsjett (endr) , , , ,00 Budsjett , , , , , , , ,30 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , , , , , , , ,82 smessig merforbruk , ,82 sskjema 1B Drift Budsjett (endr) Budsjett Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Kultur Kirke Tekniske tjenester Kommuneskogen Hermansenteret Formannskapets disposisjonskonto Sum fordelt 15

16 årsberetningen Investeringsregnskapet Nedre Eiker kommune gjennomførte investeringer i anleggsmidler for 82,5 millioner kroner i. Investeringer ble finansiert med overføring fra driftsregnskapet på 1,1 millioner og salg av anleggsmidler med 4,9 millioner. Resten av investeringene er lånefinansiert. Av store prosjekt kan nevnes (beløp i kroner): Vassenga barnehage Oppgradering SFO Steinberg IKTinvesteringer HågenstadHerstrøm, sanering avløp Veiavangen skole utbygging Dam Ulevann IKTundervisning Budsjetterte investeringer var på 130,9 millioner kroner. Mange prosjekt ligger etter planen på grunn av kapasitetsproblemer i egen organisasjon, mens andre er satt på vent på grunn av eksterne aktører. Noen vann og avløpsprosjekter er holdt igjen for å unngå økning i vann og avløpsgebyrene. Postene utlån, forskutteringer og avdrag på lån samt mottatte avdrag på lån og refusjoner gjelder formidlingslån i Husbanken. Det samme gjelder avsetninger til bundne fond og bruk av bundne fond. I ble det innhentet 15 millioner kroner i midler til Startlån fra Husbanken. Avviket på denne posten skyldes overførte restmidler fra tidligere år som igjen er lånt ut. Inntekt fra salg av anleggsmidler var budsjettert til 18,2 millioner kroner. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes manglende (utsatte) salgsinntekter og refusjoner. Den største manglende inntektsposten er salg av Veiatun, 13 millioner kroner se note 23. Ved årets slutt sto 1,7 millioner kroner udekket i investeringsregnskapet. Dette er egenkapitalinnskudd KLP som må dekkes inn i

17 sskjema 2A Investering Budsjett (endr) Budsjett 2007 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering , , , , , , , , , ,87 Udekket* , ,00 *) Egenkapitalinnskudd KLP sskjema 2B Investering Budsjett (endr) Budsjett 2007 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Kultur og fritid Kirke Tekniske tjenester Kommuneskogene Sum

18 årsberetningen BALANSEN Innledning Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. Eiendeler Sum eiendeler økte med 84,3 millioner til millioner fra 2007 til. Pensjonsmidlene økte med 92,9 millioner og aksjer/ andeler økte med 1,8 millioner. Kommunen har hatt en jevn økning i investeringer i anlegg, maskiner og utstyr. Noe som også har gitt utslag på samlet lånegjeld. Gjeld Langsiktig gjeld: lån økte med 66,9 millioner til 847,4 millioner kroner fra 2007 til. Pensjonsforpliktelser økte med 85,3 millioner og ved utgangen av året har kommunen pensjonsforpliktelser på 993,1 millioner kroner. BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktige lån Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler

19 Arbeidskapital og likviditet Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Nedre Eiker kommune har ved utgangen av året en arbeidskapital på 56,6 millioner kroner, og en reduksjon i arbeidskapitalen på 34,3 millioner fra 2007 til. Likviditetsgrad Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør være >2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktig kapital. Likviditetsgrad 1 Kommunens likviditetsgrad 1 er på 1,37 som er under anbefalt grense. Kortsiktig gjeld, gjeld som forfaller innen 1 år er 151,1 millioner kroner. Omløpsmidler er på 207,7 millioner kroner. Omløpsmidlene består av kortsiktige fordringer 77,3 millioner kroner og bankinnskudd 98,7 millioner kroner. Inkludert i omløpsmidler er også premieavvik pensjoner på 31,7 millioner kroner. Premieavviket er ikke mest likvid slik vi vurderer det. Likviditetsgrad 1 blir 1,16 om premieavviket utelates fra beregningene. En så lav tlikviditetsgrad betyr at kommunen tidvis er på grensen til å måtte trekke på kassakreditten i banken. Likviditetsgrad 2 Likviditetsgrad 2 som viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse,bank) og kortsiktig gjeld bør være >1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Kommunens likviditetsgrad 2 er på 0,65, som er under anbefalt grense. Dette nøkkeltallet forteller at bankinnskudd er mindre enn kortsiktig gjeld pr Om all kortsiktig gjeld skulle vært innfridd på dette tidspunktet så ville ikke dette vært mulig. ØKONOMISK STILLING Nedre Eiker kommune er en vekstkommune. Det betyr at etterspørselen etter bl.a. barnehager, skoler, omsorgstjenester og nødvendig infrastruktur øker. Samtidig er Nedre Eiker en minsteinntektskommune med en meget stram økonomi. Virksomhetene har hatt svært trange budsjettrammer, og mange virksomheter klarte ikke målsettingen om budsjettbalanse i år. Fylkesmannen anbefaler at 3 % av driftsinntektene videreføres til netto driftsresultat slik at kommunene kan oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. Nedre Eiker kommune har ikke klart å oppnå dette. I ble netto driftresultat et merforbruk på 38,7 millioner kroner. Akkumulert underskudd pr 31. desember var 31,4 millioner kroner inkl. underskudd avløp på 4,9 millioner kroner. Ved årets utløp er det ingen midler til disposisjon på frie driftsfond. Likviditeten er under anbefalt nivå og stadig synkende. Likviditetsgrad 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Likviditetsgrad 1 1,53 1,99 1,52 1,81 1,57 1,37 Likviditetsgrad 2 1,00 0,57 0,86 1,19 0,92 0,65 19

20 årsberetningen Utvikling i frie inntekter Nedre Eiker kommune har flere ganger tatt opp spørsmålet vedrørende elementene i inntektssystemet. Vi er en minsteinntektskommune og har lave inntekter målt pr. innbygger. KOSTRA tall for viser at Nedre Eiker ligger (2 630) kroner under gjennomsnittet for Buskerud og kroner under landsgjennomsnittet i frie inntekter pr. innbygger. Frie inntekter pr. innb. Nedre Eiker Buskerud Landsgjennomsnitt Nedre Eiker hadde i ,1 % av landsgjennomsnittet. I år har denne andelen falt til 83,9 % Samlet skatt inntektsutjevning Sum Pr. innbygger Asker Lier Drammen Kongsberg Øvre Eiker Nedre Eiker Av kommunene i Buskerud er Nedre Eiker den som ligger lavest når det gjelder skatteinngang i prosent av landsgjennomsnittet. For lå Nedre Eiker på 83,1 % mens Øvre Eiker lå på 90,5 %, Drammen på 101,8 % og Lier på 112,2 %. Rente og avdragsutvikling For ble det budsjettert med en lånerente på 5,75 %. Ved inngangen av var Norges Banks styringsrente 5,25 %. I april og juni ble rente hevet med 0,25 pkt og nådde toppunktet 5,75 % i september. I løpet av årets siste måneder ble renten satt ned flere ganger. Ved utgangen av året var styringsrenten 3 %. Gjennomsnittlig rente for alle lån ble i 5,73 %, med hhv 6,59 % for flytende rente og 4,55 % for fast rente. Avdrag er bokført innenfor minste tillatte avdrag jfr. KL 50 nr. 7. I 2005 endret kommunen nedbetalingsprofilen på lånene fra 20 til 33 år. Dette har gitt en lavere årlig avdragsbelastning, og kommunen ligger nå på minste tillatte avdragsbelastning. Rente og avdragsutvikling Avdrag Renter

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007

Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 27 ÅRSRAPPORT 27 Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 1 Årsberetningen

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal Årsrapport20121 Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 10 Årsberetning 12 Kostra 14 Investeringsregnskapet 15 Balansen 16 Arbeidskapital

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer