DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015"

Transkript

1 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl , 26.april kl STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val av møteleiar og protokollførarar Sak 4 Val av to til å underskrive protokollen, redaksjonskomité og tellekorps Sak 5 Årsmelding 2014 for FolkOrg. Vedlegg: Årsmelding 2014 Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek årsmelding 2014 slik den ligg føre. Sak 6 Rekneskap 2014 for FolkOrg Vedlegg: Saksnotat 6. Rekneskap Framlegg til vedtak: Rekneskapen for FolkOrg 2014 vert godkjend. Sak 7 Melding frå tilsynsnemnda Vedlegg: Saksnotat 7 Melding frå tilsynsnemnda Framlegg til vedtak: Melding frå tilsynsnemnda verte teke til orientering.

2 Sak 8 Langtidsplan for FolkOrg, med særskilde satsingar for perioden Vedlegg: Saksnotat 8, framlegg til langtidsplan med reviderte særskilde satsingar, Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek langtidsplan for FolkOrg med særskilde satsingar for perioden slik han ligg føre. Sak 9 Familiemedlemsskap og støttemedlemsskap Vedlegg: Saksnotat 9 Framlegg til vedtak: FolkOrg innfører ikkje familiemedlemsskap og støttemedlemsskap. Sak 10 Fastsetjing av medlemspengar Vedlegg: Saksnotat 10 a) Medlemspengar for 2017 vert sett til kr 290 for vaksne, og kr 100 for born. b) Medlemspengar for 2018 vert sett til 290 for vaksne, og kr 100 for born. Sak 11 Revidert budsjett 2015 Vedlegg: Revidert budsjett FolkOrg, samt oversikt over honorar til styre og utval. Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek revidert budsjett 2015 slik det ligg føre. Sak 12 Budsjett 2016 Vedlegg: Budsjett FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek budsjett 2016 slik det ligg føre. Sak 13 Budsjett 2017 Vedlegg: Budsjett FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek budsjett 2017 slik det ligg føre. Sak 14 Oppnemning av revisor Framlegg til vedtak: Sak 15 Val BDO Noraudit blir oppnemnd som revisor for FolkOrg i 2015 og Vedlegg: Innstilling frå valnemnda vert ettersendt.

3 Framlegg frå styret til nytt medlem i valnemnda Valnemnda: Aslak Brimi ikkje på val, to år att av valperioden Torunn Raftevold Rue attval eit år ekstra fram til 2017 Rolf J. Feragen for to år

4 Landsmøte 2015 Til landsmøtet Frå styret Sak 6 Rekneskap 2014 Revidert rekneskap for 2014 er basert på den totale rekneskapen for FolkOrg 2014, og ikkje fordelt på avdelingar. Vi vil likevel kommentere ut frå resultata for dei einskilde avdelingane, då vi meiner det er av interesse for landsmøtet. FolkOrg har eit negativt resultat på kr i FolkOrg sin eigenkapital er etter det kr Inntekter: Vi har kr meir i inntekter enn budsjettert. Lønn: Vi har mindre i lønnsutgifter enn budsjettert. Andre driftsutgifter: Vi har meir i driftsutgifter enn budsjettert. Finansinntekter: Vi har finansinntekter på kr Dei største avvika er: Momskompensasjon til laga på kr er blitt ført i rekneskapen til FolkOrg, og det var ikkje budsjettert. Det bles opp rekneskapen både på inntekt- og utgiftsida, men har ikkje effekt på resultatet. Vi har fått kr meir i momskompensasjon enn budsjettert til FolkOrg sentralt. Om lag kr i tap på fordringar kr er frå Landsfestivalen Vi har fått kr mindre frå Frifond organisasjon, utbetalingane er tilsvarande mindre. Folkemusikk har fått kr kr mindre i annonseinntekter og kr mindre i abonnentinntekter. Samtidig har Folkemusikk eit mindreforbruk på andre driftsutgifter på kr Vi har fått mindre eller ingen tilskot på prosjekta Folkelarm, Folkemusikk, omlegging av informasjonsarbeidet og Meisterkonserten. Folkelarm hadde om lag mindre i billett- og delegatinntekter enn budsjettert. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå. 1

5 Landsmøte 2015 Avdeling 1 Drift Avdeling 1 har prosjekta administrasjon, lokallag, arrangør, utøvar og organisasjonsinformasjon. Inntekter: Ligg totalt sett på kr meir enn budsjett. Det skuldast mellom anna: Momsrefusjon til laga er i år ført inn i rekneskapen og ikkje på mellomverande slik som tidlegare. Det bles opp rekneskapen med kr , men har ingen nettoeffekt, då tilsvarande betalast ut til laga. Momsrefusjonen til FolkOrg sentralt er kr meir enn budsjettert. Tilskot frå Frifond organisasjon er på kr lågare enn budsjettert, det har ingen nettoeffekt, då tilsvarande betalast ut til laga. Det skuldast at færre lag har nok medlemmer under 26 år. Lønn: Vi har totalt sett nytta om lag kr mindre enn budsjettert på lønn på avdeling 1, den er i staden nytta på avdeling 4 Arrangement og formidling, på Folkelarm. Utgifter: Vi har totalt sett brukt kr meir enn budsjettert. Det skuldast primært: Utbetaling av momskompensasjon til laga, sjå merknad på inntekter. Mindre utbetalt tilskot frå Frifond organisasjon, sjå merknad på inntekter. Ingen bruk av prosjektkostnad på kr Kr mindre i revisjon- og rekneskapshonorar. Kr mindre til honorar til prosjekt og andre konsulenttenester Kr mindre på kontorrekvisita Vi har nytta kr mindre organisasjonsinformasjon då omlegginga til folkorg.no tok lenger tid enn planlagt. Vi har elles nytta mindre enn budsjettert på fleire andre kontoar, og nokre har vi nytta litt meir på. 2

6 Landsmøte 2015 Avdeling 2 Styret/årsmøtet Avdeling 2 har prosjekta styre, arbeidsgrupper og årsmøte. Det er eit netto meirforbruk på om lag kr Det skuldast mellom anna at vi ga full reiserefusjon til utsendingane frå laga på årsmøtet. Elles ingen særskilde merknader her. Avdeling 3 Informasjon Avdeling 3 er magasinet Folkemusikk og Inntekter: Vi har totalt sett kr mindre i inntekter enn budsjettert. Det skuldast primært: Grunna av skifte av redaktør og delvis vakanse i stillinga, utsette vi temanummeret om folkemusikken i Amerika til 2015, difor måtte og tilskotet vi hadde fått frå Norsk kulturråd på kr flyttast til Vi har kr mindre i annonseinntekter. Det skuldast vakanse i stillinga og at omlegginga av informasjonsarbeidet tok meir tid enn vi hadde rekna med. Det vart difor ikkje nok tid til sal av annonser. Abonnementsinntektene er kr lågare enn budsjettert. Lønn: Vi har kr mindre i lønnsutgifter. Det skuldast: Ein betydeleg del av lønna er ført på feil prosjekt. Noko vakanse i stillinga. Andre utgifter: Vi har eit mindreforbruk på kr Det skuldast primært: Utforminga av bladbunad for det siste nummeret i 2014, som er det første i nytt format, er ført på Avdeling 5 og omlegging av informasjonsarbeidet. Mindre bruk av honorar til skribentar og fotografar, då det vart eit nummer mindre enn tidlegare og at redaktøren har skrive og fotografert meir sjølv. Vi har nytta mindre til porto grunna eit nummer mindre. 3

7 Landsmøte 2015 Vi har nytta kr mindre til marknadsføring, då vi grunna omlegging og skifte av folk ikkje har hatt kapasitet til det. Det kan vi nok og sjå att i abonnementsinntektene. Vi hadde budsjettert med Amerikanummeret, som vart utsett til Avdeling 4 Arrangement og formidling Avdeling 4 har prosjekta administrasjon, Landskappleiken, Landsfestivalen i gammaldansmusikk og Folkelarm. Desse prosjekta vil vi kommentere kvar for seg. Administrasjon: Inntekt: Vi hadde budsjettert med dommarkurs i 2014, det vart det ikkje kapasitet til, difor søkte vi ikkje tilskot til det og fikk heller ikkje inntekt på deltakaravgift. Lønn: Vi har eit meirforbruk på om lag kr i lønn. Det skuldast overlapp med vikar før permisjon. Andre utgifter: Vi har berre brukt kr 3000 av budsjetterte , det skuldast at vi ikkje har arrangert dommarkurs som nemnt over. Landskappleiken: Landskappleiken gikk som budsjettert. Landsfestivalen i gammaldansmusikk Inntekter: Som budsjettert. Andre utgifter: Vi har meirutgifter på om lag kr Det skuldast primært større reiseutgifter enn budsjettert. Folkelarm Inntekter: Vi har om lag mindre i inntekter enn budsjettert. Det skuldast primært kr mindre i tilskot og i billett- og delegatinntekter. Trass i forsiktig budsjettering av billett- og delegatinntekter. Lønn: Vi har eit meirforbruk på lønn på kr Omlegging av informasjonsarbeidet tok så mykje av kapasiteten til informasjonsavdelinga, at vi 4

8 Landsmøte 2015 auka stillingsprosenten til prosjektleiar med 20 % for at han skulle ta seg av informasjonsarbeidet for Folkelarm sjølv. Det er budsjettert på avdeling 1 (sjå merknad der), men er ført på Folkelarm. Andre utgifter: Som budsjettert. Avdeling 5 Andre prosjekter Avdeling 5 vil ha ulike prosjekter kvart år. I 2014 har prosjekta vore omlegging av informasjonsarbeidet, Tradition for Tomorrow og meisterkonserten i operaen. Desse prosjekta vil vi kommentere kvar for seg. Omlegging av informasjonsarbeidet: Inntekter: Vi hadde budsjettert med tilskot til omlegginga av informasjonsarbeidet på kr , men vi fikk avslag. Utgiftene: utgiftene er som budsjettert, men då vi ikkje hadde fått tilskot gjekk prosjektet med eit underskot på kr Det dekker vi opp med mindreforbruk på Folkemusikk og Organisasjonsinformasjon. Tradition for Tomorrow Vi hadde ikkje budsjettert med utgifter til Tradition for Tomorrow, og det skulle i utgangspunktet vere fullfinansiert av tilskot. Det dukka diverre opp upårekna utgifter og vi enda med ei netto utgift på kr Meisterkonserten i operaen Vi hadde ikkje budsjettert med utgifter til Meisterkonserten i operaen, og hadde rekna med at tilskot og billettinntekter skulle dekke utgiftene. Vi måtte forplikte oss til ein avtale med Den Norske Opera og Ballett før vi hadde fått svar på søknadar om tilskot. Vi tok likevel sjansen på å arrangere. Vi fikk ingen tilskot eller sponsormidlar, og enda med eit underskot på kr Framlegg til vedtak: Rekneskapen for FolkOrg for 2014 vert godkjent. 5

9 Resultatregnskap FolkOrg Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 Budsjett Salgsinntekter - annonser Billetter og Abonnement Driftsstøtte Andre tilskudd Medlemskontingent Annen inntekt Andre refusjoner Sum driftsinntekter Lønn og personalutgifter Styrehonorar Arbeidsgiveravgift OTP og personforsikringer Annen personalkostnad Personalkostnader Prosjektkostnad Faste driftsutgifter Diverse honorar Kontor og møtekostnader Reisekostnader Reklamemateriell/annonsering Div. andre kostnader Ref. av medl.kont. og forsikringspenger Annen driftskostnad Tap på fordringer Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat FolkOrg Side 1

10 Balanse FolkOrg Eiendeler Note Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer Depositum Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler FolkOrg Side 1

11 Balanse FolkOrg Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital pr. 1.1 Note Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, Styret i FolkOrg Per Øyvind Tveiten Styreleder Mari Skeie Ljones Nestleder Helene Myklemyr Bolstad Nestleder Tove Leinslie Styremedlem Linda Dyrnes Daglig leder Hilde Reitan Styremedlem Jan Heier Styremedlem Olav Luksengård Mjelva Styremedlem FolkOrg Side 2

12 Noter til regnskapet for 2014 Folkorg Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Note 1 Egenkapital Egenkapital Totalt Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 2 Diverse informasjon Folkorg fikk i 2014 kr i provisjon for administrasjon av forsikringsordningen for medlemmene gjennom IF. Satser for styrehonorar: Styreleder får kr pr år i styrehonorar. De to nestlederne får kr hver. De øvrige styremedlemmene får honorar etter følgende satser: kr pr møtedag. Dersom de har krav på refusjon av tapt arbeidsfortjeneste blir dette godtgjort med inntil kr pr møtedag. Arbeidsgrupper får møtehonorar etter de samme satsene som styremedlemmer. Side 1 av 1

13 Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader FolkOrg Salgsinntekter - annonser , , Salgsinntekter (annonse , , Salgsinntekt tjenester, 0,00-548, Salgsinntekter (annonse , ,00 Billetter og Abonnement , , Salgsinntekter (billett , , Salgsinntekter (abonnem , ,50 Driftsstøtte , , Driftsstøtte , ,00 Andre tilskudd , , Andre tilskudd , ,00 Medlemskontingent , , Medlemskontingent (inkl , ,55 Annen inntekt , , Salg festivaler , , Husleieinntekter, framl , , Andre inntekter (inkl s , , Annen inntekt -530,00 0,00 Andre refusjoner , , Andre refusjoner , , Refusjon av utgifter , ,00 Sum driftsinntekter , ,39 Lønn og personalutgifter , , Lønn og personalutgifte , , Div lønn ,18 0, Feriepenger , , Lønn og personalutgifte , , Fri telefon ,18 0, Honorarer u/ ikke , , Annen fordel i arbeidsforhold 0, , Motkonto for gruppe , , Annen oppgavepl. godtgj 6 000, , Refusjon av sykepenger , , Refusjon av fødselspeng , ,00 FolkOrg Side 1

14 Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg Styrehonorar , , Honorar til styrer og utvalg , ,70 Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiv.avg. av pål , ,00 OTP og personforsikringer , , Gruppelivsforsikring 0, , Innber.pl. pensjonsk. a , ,00 Annen personalkostnad 9 879, , Annen personalkostnad 9 879, ,00 Personalkostnader , ,90 Prosjektkostnad , , Tilskudd til andre(frif , ,75 Faste driftsutgifter , , Leie lokaler, strøm,ren , , Datamaskiner/-systemer/ , , Leie lokaler ved andre arr./møter , , Inventar 695, , Leie lys/lyd og annet u , , Tonoavgift , ,00 Diverse honorar , , Revisjon- og regnskapsh , , Honorar prosjekt og andre konsulenttjene , , Honorar musikeroppdrag , , Grafisk formgiving , ,25 Kontor og møtekostnader , , Kontorrekvisita , , Trykking/kopiering , , Kurs/faglig oppdatering , , Servering , , Deltakeravgifter , , Møte- og representasjon 6 468, , Telefon,mobiltlf,fax , , Porto , ,65 Reisekostnader , , Overnatting , , Reisekostnad, oppg. pli , ,07 FolkOrg Side 2

15 Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg Reisekostnad, ikke oppg , , Diettkostnad, oppgavepl , ,22 Reklamemateriell/annonsering , , Reklamemateriell/annonsering , ,14 Div. andre kostnader , , Budbil 5 991, , Kontingent/abonnement , , Gave , , Andre utgifter , , Forsikringer , , Bank- og kortgebyr , , Annen kostnad, fradr.be 1 528, ,48 Ref. av medl.kont. og forsikringspenger , , Medlemskontingent - ref , , Tilbakebetaling av for ,00 0, Provisjon forsikringsor , ,00 Annen driftskostnad 5 581,00 0, Leie av transportmidler 4 981,00 0, Koserter/biletter 600,00 0,00 Tap på fordringer , , Tap på fordringer, frad , ,00 Andre driftskostnader , ,42 Driftsresultat , ,93 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt , , Annen renteinntekt , ,31 Annen finansinntekt ,01 0, Valutagevinst (agio) -21,01 0, Annen finansinntekt ,00 0,00 Rentekostnad 1 419, , Annen rentekostnad 1 273,67 40, Rentekostnad leverandør 146, ,46 FolkOrg Side 3

16 Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg Annen finanskostnad 19,35 36, Valutatap (disagio) 19,35 36,64 Resultat av finansposter , ,24 Årsresultat , , Årets resultat , ,69 FolkOrg Side 4

17 Balanse - spesifisert FolkOrg Eiendeler Finansielle driftsmidler Aksjer , , Andre aksjer 8 800, , Andre ikke børsnot.aksj , , Andeler i Telemarksfest 1 000, ,00 Depositum 4 000, , Depositum frankering 4 000, ,00 Sum finansielle anleggsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Fordringer Kundefordringer , , Kundefordringer , , korr kundefordring ifm revisjon ,75 0, Avsetning tap på fordri , , Påløpt tilskudd ikke ut , , Tilsagn prosjekt NDF , , Motkonto tilsagn Prosje , , Andre påløpte inntekter , ,50 Andre kortsiktige fordringer , , Forskuddsbetalt forsikr 0, , Andre forsk.bet kostn N 0,00 362, Andre påløpte kostnader , , Mellomværende konto ,00 0, Innskuddsfond pensjon 0, , Oppgjørskonto merverdia , , MVA ÅRSOPPGJØR 0, ,00 Sum fordringer , ,94 Bankinnskudd, kontanter o.l , , Kontanter 1 790, , Bank , , Bank , , Bank , , Bank sk.t , ,42 FolkOrg Side 1

18 Balanse - spesifisert FolkOrg Sum omløpsmidler , ,71 Sum eiendeler , ,71 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital pr , , Annen egenkapital , ,67 Årets resultat , , Årsresultat , ,69 Sum egenkapital , ,98 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld , ,12 Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l , , Forskuddstrekk , , PÅLEGGSTREKK 3 382,91 0, Trukket fagforeningskon , , Andre trekk ,91 0, Skyldig arbeidsgiveravg , , Påløpt arb.giv.avg. fer , , Skyldige feriepenger fj , ,00 Annen kortsiktig gjeld , , Lønns-/reiseforskudd ,75 0, Mellomværende konto 0, , Påløpte kostnader , , Annen kortsiktig gjeld ,27 0,00 Sum kortsiktig gjeld , ,73 Sum gjeld , ,73 Sum gjeld og egenkapital , ,71 FolkOrg Side 2

19

20

21 Tilsynsnemnda i FolkOrg: Arne M. Sølvberg Aud Søyland Tor Stallvik FolkOrg TILSYN FOR 2014 Tilsynsnemnda har for dette året for fyrste gong fått tilsendt både vedtaksprotokollar og tilhøyrande sakspapir, noko som gjev nemnda klårare syn for innhaldet i sakene. Vi syner likevel til tidlegare tilsynsrapportar og meiner at vedtaka framleis vil tene på å ha meir utfyllande tekst og dermed kan forståast utan tilgang til saksutgreiingane. Dei tre i tilsynsnemnda har kvar for seg lese gjennom tilsende dokument og deretter utveksla synspunkt på epost. Nemnda har ingen sterke merknader. Men ein liten merknad om handsaminga av bladet Folkemusikk si omlegging til færre nummer i året kan vi likevel nemne. Det er ei sak som gjerne kunne hatt reell handsaming med avrøysting i styret, medan det av møtereferatet går fram at styret har teke omlegginga til etterretning. Nemnda merkar seg at det i sakspapira vert brukt nemninga Landsfestivalen. Vi har ikkje registrert at festivalen formelt har endra eller korta ned namnet sitt frå Landsfestivalen i gammaldansmusikk. Dansen har i heile festivalen si tid hatt sin naturlege plass på dansegolvet, men den har og no fått sin rettkomne plass i tevlingsprogrammet, fyrst med pardans og frå 2014 med tillegg av lagdans. Det er difor tid for å sjå på festivalnamnet slik at det kjem i samsvar med innhaldet. Tilsynsnemnda vil og legge til at ordet gammaldans har ulike definisjonar i ulike miljø, og at fagtermen runddans vil vere meir høveleg ut frå festivalen sitt regelverk. Tilsynsnemnda stiller seg spørsmål om det er naudsynt å ha ei tilsynsnemnd, og peikar på vedtektene som seier at det kan veljast ei slik nemnd. Men det er ei sak for landsmøtet. Til slutt vil tilsynsnemnda gje administrasjonen og styret i FolkOrg stor ros for samvitsfull og grundig sakshandsaming innan eit stort arbeidsfelt for å oppfylle FolkOrg sitt føremål. Arne M. Sølvberg Aud Søyland Tor Stallvik

22 Landsmøte 2015 Til landsmøtet Frå styret Sak 8 Revidering av langtidsplan for FolkOrg Saksopplysningar: Årsmøtet i FolkOrg i 2014 vedtok ny langtidsplan for organisasjonen. Planen har slik oppbygging: Verdigrunnlag Visjon Mål Arbeidsmetode for å nå måla (Vi vil nå måla gjennom) Særskilde satsingar for perioden Verdigrunnlag, visjon, mål og arbeidsmetodar vart vedteke på ubestemt tid, fram til landsmøte eventuelt vil endre dei. Dei særskilde satsingane vert vedteke for to år om gongen. Styret i FolkOrg har ikkje funne nokon grunn til å endre verdigrunnlag, visjon, mål og arbeidsmetodar, og vil difor berre gjere framlegg om endring i dei særskilde satsingane. Dei særskilde satsingane vil gjelde for Vurderingar: FolkOrg har mange faste oppgåver, desse tek brorparten av arbeidstida. Døme på det er Landskappleiken, Landsfestivalen, Folkelarm, Folkemusikk, tilskotsordningar, informasjon, rådgjeving, administrasjon og medlemsoppfølging. Dei særskilde satsingane er det som skal kome i tillegg til desse og må difor ikkje vere for mange. Det er då viktig å prioritere det som kjem mest til nytte for medlemmene i FolkOrg. Nokre av tiltaka er vi allereie i gong med, men har likevel satt dei opp då dei krev ein god del arbeidstid i Vi har gjort framlegg om tre hovudsatsingar i perioden: 1

23 Landsmøte 2015 Rekruttering innan folkemusikk og folkedans Folkedans (gammaldans og bygdedans) Formidling og informasjon Desse er ganske like dei førre satsingane, men fleire av tiltaka er endra. Under satsingsområdet Rekruttering innan folkemusikk og folkedans, har vi sett opp to mål: Betre tilhøve for opplæring Fleire medlemmer For å arbeide for betre tilhøve for opplæring har vi prioritert arbeidet med gode tilskotsordningar på opplæring, vi skal gjennomføre ei kurshelg for medlemmene i FolkOrg i 2016 når vi ikkje har landsmøte, vi skal synleggjere det undervisningsmaterialet som finst innan folkemusikk og folkedans på nettsidene våre og ha ferdigstilt idébanken for samarbeid mellom kulturskular og lag. Medlemstalet i FolkOrg har diverre hatt ei negativ utvikling, og det er viktig at vi gjer ein innsats for å snu den trenden. Det er ein generell trend at færre har livslange medlemskap i organisasjonar enn tidlegare, men vi må arbeide best mogleg for at folkemusikk- og folkedansinteresserte vil vere med i FolkOrg for at vi saman kan ta vare på og nyte dei flotte tradisjonane vi har innan folkemusikk og folkedans. Det er eit arbeid som må skje på alle plan, både i lokallaga, områdelaga og i sentralleddet. For sentralleddet ønskjer vi å arbeide for fleire medlemsfordeler og synleggjere desse. I tillegg ønskjer vi å utvikle eit rekrutteringsprosjekt som vi vil søkje Sparebankstiftina om tilskot til. Vi tek gjerne innspel til kva slags tiltak det er mest trong for i høve å få fleire medlemmer. Det står dårlegare til med folkedansen enn det gjer med folkemusikken, styret i FolkOrg ønskjer difor eit særleg fokus på dansen. Målet er: Betre tilhøve for folkedans. På same måte som med rekruttering, må arbeidet gå føre seg på både lokalt, regionalt og sentralt nivå. For sentralleddet i FolkOrg vil vi ha større fokus på dansen på Folkelarm, eit arbeid vi byrja med i I tillegg vil vi kommunisere tydelegare at talentutviklingsprogrammet INTROfolk er ope for dansarar i tillegg til musikarar. Folkedansen skal og kome tydelegare fram i det promo- og informasjonsmateriellet FolkOrg utarbeidar. Vi vil arbeide kulturpolitisk for å 2

24 Landsmøte 2015 styrke grunnopplæringa innan folkedans og for å få eit auka fokus på undervisning i skule og kulturskule. Dette arbeidet har vi byrja på og samarbeider med andre organisasjonar og institusjonar på feltet. Når det gjeld formidling og informasjon har vi sett opp to hovudmål: Fleire folkemusikarar ut på vegen Betre informasjon og service For å få fleire folkemusikarar ut på vegen har vi allereie sett i gong nokre prosjekt. Tysklands største folkemusikk og folkedansfestival TFF Rudolstadt har Norge som fokusland i Det betyr at dei har booka ei rekkje norske folkemusikarar og norske dansarar til å halde konsertar og kurs under festivalen første veka i juli. FolkOrg er saman med Music Norway og Utanriksdepartementet ein viktig samarbeidspartnar her. Vi kjem til å arbeide for å sette dei norske tradisjonane tydeleg på kartet på denne festivalen. Vi skal mellom anna ha ei lansering av festivalprogrammet på den norske ambassaden i Berlin i samarbeid med TFF Rudolstadt, Music Norway og ambassaden. Vi er nesten ferdige med produksjon av ein promo-cd med eit utval av norske folkemusikarar. Den er finanisert med tilskot frå Utanriksdepartementet og er produsert i samarbeid med dei og Music Norway. Den skal primært nyttast til å marknadsføre norske folkemusikarar i utlandet, og vil vere ferdig i god tid før TFF Rudolstadt i sommar. Semifinalistane til talentprogrammet INTROfolk er no vald ut og semifinalane vil gå føre seg på Førdefestivalen, Kalottspel og Nordsjøfestivalen i sommar, og finalen vil vere på Folkelarm i september. Når vinnaren er vald ut vil vi utarbeide ei lanseringspakke i samarbeid med vinnaren. Prosjektet er støtta av Norsk kulturråd. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe som konkretisere den beste organiseringa av Folkelarm. FolkOrg ønskjer å nå ut med best mogleg informasjon og service til medlemmer og andre. For å kunne gjere det best mogleg vil vi i perioden utarbeide ein del basisinformasjon på folkorg.no der det ligger ulike malar og tips som våre medlemmer lett kan finne fram i. Vi vil lage ein ny og enklare utøvarkatalog. Vi skal dessutan revidere arrangørhandboka. 3

25 Landsmøte 2015 Framlegg til vedtak: Landsmøtet i FolkOrg vedtek framlegg til Langtidsplan med revidering av særskilde satsingar for perioden

26 LANGTIDSPLAN Verdigrunnlag FolkOrg organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrkje deira rolle og vilkår i samfunnet. Levande folkemusikk- og dansetradisjonar i Noreg står for eit mangfald av ulike sjangrar og lokale variantar. Desse har fått si form gjennom langvarig bruk og utgjer fullverdig kunst i sin eigen rett. Ei styrking, synleggjering og formidling av dei levande folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sentralt i FolkOrg sitt arbeid, men organisasjonen skal i tillegg fremje utvikling og nyskaping på tradisjonelt grunnlag. FolkOrg vil sikre best moglege vilkår for lag, utøvarar og arrangørar. Dette er med på å sikre høgt kunstnarleg nivå, god rekruttering, breidd og vidareføring av tradisjonane på området. Visjon Vi vil engasjere medlemmer og publikum gjennom å vise mangfald, eigenart, aktivitet, musikkglede, danseglede, og vere ein livskraftig, moderne kulturorganisasjon med røter i tradisjon. Mål Folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sterkt. Det er attraktivt å utøve, formidle og undervise i folkemusikk og -dans. Det er attraktivt å arrangere kappleikar, kurs, konsertar og dansefestar. Det er attraktivt å delta på arrangement og kappleikar. Folkemusikken og dansen i Noreg er kjent og synleg nasjonalt og internasjonalt Auka interesse for og kunnskap om folkemusikk og dans. Auka omtale og bruk av folkemusikk og -dans. FolkOrg er ein viktig ressurs på folkemusikk og -dansefeltet. Medlemmene sin kompetanse og erfaring blir nytta og gjort synleg. Det er attraktivt å vere medlem i FolkOrg. FolkOrg er ein tydeleg og synleg kulturpolitisk aktør FolkOrg er ein attraktiv samarbeidspartnar.

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer