DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015"

Transkript

1 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl , 26.april kl STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val av møteleiar og protokollførarar Sak 4 Val av to til å underskrive protokollen, redaksjonskomité og tellekorps Sak 5 Årsmelding 2014 for FolkOrg. Vedlegg: Årsmelding 2014 Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek årsmelding 2014 slik den ligg føre. Sak 6 Rekneskap 2014 for FolkOrg Vedlegg: Saksnotat 6. Rekneskap Framlegg til vedtak: Rekneskapen for FolkOrg 2014 vert godkjend. Sak 7 Melding frå tilsynsnemnda Vedlegg: Saksnotat 7 Melding frå tilsynsnemnda Framlegg til vedtak: Melding frå tilsynsnemnda verte teke til orientering.

2 Sak 8 Langtidsplan for FolkOrg, med særskilde satsingar for perioden Vedlegg: Saksnotat 8, framlegg til langtidsplan med reviderte særskilde satsingar, Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek langtidsplan for FolkOrg med særskilde satsingar for perioden slik han ligg føre. Sak 9 Familiemedlemsskap og støttemedlemsskap Vedlegg: Saksnotat 9 Framlegg til vedtak: FolkOrg innfører ikkje familiemedlemsskap og støttemedlemsskap. Sak 10 Fastsetjing av medlemspengar Vedlegg: Saksnotat 10 a) Medlemspengar for 2017 vert sett til kr 290 for vaksne, og kr 100 for born. b) Medlemspengar for 2018 vert sett til 290 for vaksne, og kr 100 for born. Sak 11 Revidert budsjett 2015 Vedlegg: Revidert budsjett FolkOrg, samt oversikt over honorar til styre og utval. Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek revidert budsjett 2015 slik det ligg føre. Sak 12 Budsjett 2016 Vedlegg: Budsjett FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek budsjett 2016 slik det ligg føre. Sak 13 Budsjett 2017 Vedlegg: Budsjett FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek budsjett 2017 slik det ligg føre. Sak 14 Oppnemning av revisor Framlegg til vedtak: Sak 15 Val BDO Noraudit blir oppnemnd som revisor for FolkOrg i 2015 og Vedlegg: Innstilling frå valnemnda vert ettersendt.

3 Framlegg frå styret til nytt medlem i valnemnda Valnemnda: Aslak Brimi ikkje på val, to år att av valperioden Torunn Raftevold Rue attval eit år ekstra fram til 2017 Rolf J. Feragen for to år

4 Landsmøte 2015 Til landsmøtet Frå styret Sak 6 Rekneskap 2014 Revidert rekneskap for 2014 er basert på den totale rekneskapen for FolkOrg 2014, og ikkje fordelt på avdelingar. Vi vil likevel kommentere ut frå resultata for dei einskilde avdelingane, då vi meiner det er av interesse for landsmøtet. FolkOrg har eit negativt resultat på kr i FolkOrg sin eigenkapital er etter det kr Inntekter: Vi har kr meir i inntekter enn budsjettert. Lønn: Vi har mindre i lønnsutgifter enn budsjettert. Andre driftsutgifter: Vi har meir i driftsutgifter enn budsjettert. Finansinntekter: Vi har finansinntekter på kr Dei største avvika er: Momskompensasjon til laga på kr er blitt ført i rekneskapen til FolkOrg, og det var ikkje budsjettert. Det bles opp rekneskapen både på inntekt- og utgiftsida, men har ikkje effekt på resultatet. Vi har fått kr meir i momskompensasjon enn budsjettert til FolkOrg sentralt. Om lag kr i tap på fordringar kr er frå Landsfestivalen Vi har fått kr mindre frå Frifond organisasjon, utbetalingane er tilsvarande mindre. Folkemusikk har fått kr kr mindre i annonseinntekter og kr mindre i abonnentinntekter. Samtidig har Folkemusikk eit mindreforbruk på andre driftsutgifter på kr Vi har fått mindre eller ingen tilskot på prosjekta Folkelarm, Folkemusikk, omlegging av informasjonsarbeidet og Meisterkonserten. Folkelarm hadde om lag mindre i billett- og delegatinntekter enn budsjettert. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå. 1

5 Landsmøte 2015 Avdeling 1 Drift Avdeling 1 har prosjekta administrasjon, lokallag, arrangør, utøvar og organisasjonsinformasjon. Inntekter: Ligg totalt sett på kr meir enn budsjett. Det skuldast mellom anna: Momsrefusjon til laga er i år ført inn i rekneskapen og ikkje på mellomverande slik som tidlegare. Det bles opp rekneskapen med kr , men har ingen nettoeffekt, då tilsvarande betalast ut til laga. Momsrefusjonen til FolkOrg sentralt er kr meir enn budsjettert. Tilskot frå Frifond organisasjon er på kr lågare enn budsjettert, det har ingen nettoeffekt, då tilsvarande betalast ut til laga. Det skuldast at færre lag har nok medlemmer under 26 år. Lønn: Vi har totalt sett nytta om lag kr mindre enn budsjettert på lønn på avdeling 1, den er i staden nytta på avdeling 4 Arrangement og formidling, på Folkelarm. Utgifter: Vi har totalt sett brukt kr meir enn budsjettert. Det skuldast primært: Utbetaling av momskompensasjon til laga, sjå merknad på inntekter. Mindre utbetalt tilskot frå Frifond organisasjon, sjå merknad på inntekter. Ingen bruk av prosjektkostnad på kr Kr mindre i revisjon- og rekneskapshonorar. Kr mindre til honorar til prosjekt og andre konsulenttenester Kr mindre på kontorrekvisita Vi har nytta kr mindre organisasjonsinformasjon då omlegginga til folkorg.no tok lenger tid enn planlagt. Vi har elles nytta mindre enn budsjettert på fleire andre kontoar, og nokre har vi nytta litt meir på. 2

6 Landsmøte 2015 Avdeling 2 Styret/årsmøtet Avdeling 2 har prosjekta styre, arbeidsgrupper og årsmøte. Det er eit netto meirforbruk på om lag kr Det skuldast mellom anna at vi ga full reiserefusjon til utsendingane frå laga på årsmøtet. Elles ingen særskilde merknader her. Avdeling 3 Informasjon Avdeling 3 er magasinet Folkemusikk og Inntekter: Vi har totalt sett kr mindre i inntekter enn budsjettert. Det skuldast primært: Grunna av skifte av redaktør og delvis vakanse i stillinga, utsette vi temanummeret om folkemusikken i Amerika til 2015, difor måtte og tilskotet vi hadde fått frå Norsk kulturråd på kr flyttast til Vi har kr mindre i annonseinntekter. Det skuldast vakanse i stillinga og at omlegginga av informasjonsarbeidet tok meir tid enn vi hadde rekna med. Det vart difor ikkje nok tid til sal av annonser. Abonnementsinntektene er kr lågare enn budsjettert. Lønn: Vi har kr mindre i lønnsutgifter. Det skuldast: Ein betydeleg del av lønna er ført på feil prosjekt. Noko vakanse i stillinga. Andre utgifter: Vi har eit mindreforbruk på kr Det skuldast primært: Utforminga av bladbunad for det siste nummeret i 2014, som er det første i nytt format, er ført på Avdeling 5 og omlegging av informasjonsarbeidet. Mindre bruk av honorar til skribentar og fotografar, då det vart eit nummer mindre enn tidlegare og at redaktøren har skrive og fotografert meir sjølv. Vi har nytta mindre til porto grunna eit nummer mindre. 3

7 Landsmøte 2015 Vi har nytta kr mindre til marknadsføring, då vi grunna omlegging og skifte av folk ikkje har hatt kapasitet til det. Det kan vi nok og sjå att i abonnementsinntektene. Vi hadde budsjettert med Amerikanummeret, som vart utsett til Avdeling 4 Arrangement og formidling Avdeling 4 har prosjekta administrasjon, Landskappleiken, Landsfestivalen i gammaldansmusikk og Folkelarm. Desse prosjekta vil vi kommentere kvar for seg. Administrasjon: Inntekt: Vi hadde budsjettert med dommarkurs i 2014, det vart det ikkje kapasitet til, difor søkte vi ikkje tilskot til det og fikk heller ikkje inntekt på deltakaravgift. Lønn: Vi har eit meirforbruk på om lag kr i lønn. Det skuldast overlapp med vikar før permisjon. Andre utgifter: Vi har berre brukt kr 3000 av budsjetterte , det skuldast at vi ikkje har arrangert dommarkurs som nemnt over. Landskappleiken: Landskappleiken gikk som budsjettert. Landsfestivalen i gammaldansmusikk Inntekter: Som budsjettert. Andre utgifter: Vi har meirutgifter på om lag kr Det skuldast primært større reiseutgifter enn budsjettert. Folkelarm Inntekter: Vi har om lag mindre i inntekter enn budsjettert. Det skuldast primært kr mindre i tilskot og i billett- og delegatinntekter. Trass i forsiktig budsjettering av billett- og delegatinntekter. Lønn: Vi har eit meirforbruk på lønn på kr Omlegging av informasjonsarbeidet tok så mykje av kapasiteten til informasjonsavdelinga, at vi 4

8 Landsmøte 2015 auka stillingsprosenten til prosjektleiar med 20 % for at han skulle ta seg av informasjonsarbeidet for Folkelarm sjølv. Det er budsjettert på avdeling 1 (sjå merknad der), men er ført på Folkelarm. Andre utgifter: Som budsjettert. Avdeling 5 Andre prosjekter Avdeling 5 vil ha ulike prosjekter kvart år. I 2014 har prosjekta vore omlegging av informasjonsarbeidet, Tradition for Tomorrow og meisterkonserten i operaen. Desse prosjekta vil vi kommentere kvar for seg. Omlegging av informasjonsarbeidet: Inntekter: Vi hadde budsjettert med tilskot til omlegginga av informasjonsarbeidet på kr , men vi fikk avslag. Utgiftene: utgiftene er som budsjettert, men då vi ikkje hadde fått tilskot gjekk prosjektet med eit underskot på kr Det dekker vi opp med mindreforbruk på Folkemusikk og Organisasjonsinformasjon. Tradition for Tomorrow Vi hadde ikkje budsjettert med utgifter til Tradition for Tomorrow, og det skulle i utgangspunktet vere fullfinansiert av tilskot. Det dukka diverre opp upårekna utgifter og vi enda med ei netto utgift på kr Meisterkonserten i operaen Vi hadde ikkje budsjettert med utgifter til Meisterkonserten i operaen, og hadde rekna med at tilskot og billettinntekter skulle dekke utgiftene. Vi måtte forplikte oss til ein avtale med Den Norske Opera og Ballett før vi hadde fått svar på søknadar om tilskot. Vi tok likevel sjansen på å arrangere. Vi fikk ingen tilskot eller sponsormidlar, og enda med eit underskot på kr Framlegg til vedtak: Rekneskapen for FolkOrg for 2014 vert godkjent. 5

9 Resultatregnskap FolkOrg Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 Budsjett Salgsinntekter - annonser Billetter og Abonnement Driftsstøtte Andre tilskudd Medlemskontingent Annen inntekt Andre refusjoner Sum driftsinntekter Lønn og personalutgifter Styrehonorar Arbeidsgiveravgift OTP og personforsikringer Annen personalkostnad Personalkostnader Prosjektkostnad Faste driftsutgifter Diverse honorar Kontor og møtekostnader Reisekostnader Reklamemateriell/annonsering Div. andre kostnader Ref. av medl.kont. og forsikringspenger Annen driftskostnad Tap på fordringer Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat FolkOrg Side 1

10 Balanse FolkOrg Eiendeler Note Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer Depositum Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler FolkOrg Side 1

11 Balanse FolkOrg Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital pr. 1.1 Note Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, Styret i FolkOrg Per Øyvind Tveiten Styreleder Mari Skeie Ljones Nestleder Helene Myklemyr Bolstad Nestleder Tove Leinslie Styremedlem Linda Dyrnes Daglig leder Hilde Reitan Styremedlem Jan Heier Styremedlem Olav Luksengård Mjelva Styremedlem FolkOrg Side 2

12 Noter til regnskapet for 2014 Folkorg Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Note 1 Egenkapital Egenkapital Totalt Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 2 Diverse informasjon Folkorg fikk i 2014 kr i provisjon for administrasjon av forsikringsordningen for medlemmene gjennom IF. Satser for styrehonorar: Styreleder får kr pr år i styrehonorar. De to nestlederne får kr hver. De øvrige styremedlemmene får honorar etter følgende satser: kr pr møtedag. Dersom de har krav på refusjon av tapt arbeidsfortjeneste blir dette godtgjort med inntil kr pr møtedag. Arbeidsgrupper får møtehonorar etter de samme satsene som styremedlemmer. Side 1 av 1

13 Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader FolkOrg Salgsinntekter - annonser , , Salgsinntekter (annonse , , Salgsinntekt tjenester, 0,00-548, Salgsinntekter (annonse , ,00 Billetter og Abonnement , , Salgsinntekter (billett , , Salgsinntekter (abonnem , ,50 Driftsstøtte , , Driftsstøtte , ,00 Andre tilskudd , , Andre tilskudd , ,00 Medlemskontingent , , Medlemskontingent (inkl , ,55 Annen inntekt , , Salg festivaler , , Husleieinntekter, framl , , Andre inntekter (inkl s , , Annen inntekt -530,00 0,00 Andre refusjoner , , Andre refusjoner , , Refusjon av utgifter , ,00 Sum driftsinntekter , ,39 Lønn og personalutgifter , , Lønn og personalutgifte , , Div lønn ,18 0, Feriepenger , , Lønn og personalutgifte , , Fri telefon ,18 0, Honorarer u/ ikke , , Annen fordel i arbeidsforhold 0, , Motkonto for gruppe , , Annen oppgavepl. godtgj 6 000, , Refusjon av sykepenger , , Refusjon av fødselspeng , ,00 FolkOrg Side 1

14 Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg Styrehonorar , , Honorar til styrer og utvalg , ,70 Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiv.avg. av pål , ,00 OTP og personforsikringer , , Gruppelivsforsikring 0, , Innber.pl. pensjonsk. a , ,00 Annen personalkostnad 9 879, , Annen personalkostnad 9 879, ,00 Personalkostnader , ,90 Prosjektkostnad , , Tilskudd til andre(frif , ,75 Faste driftsutgifter , , Leie lokaler, strøm,ren , , Datamaskiner/-systemer/ , , Leie lokaler ved andre arr./møter , , Inventar 695, , Leie lys/lyd og annet u , , Tonoavgift , ,00 Diverse honorar , , Revisjon- og regnskapsh , , Honorar prosjekt og andre konsulenttjene , , Honorar musikeroppdrag , , Grafisk formgiving , ,25 Kontor og møtekostnader , , Kontorrekvisita , , Trykking/kopiering , , Kurs/faglig oppdatering , , Servering , , Deltakeravgifter , , Møte- og representasjon 6 468, , Telefon,mobiltlf,fax , , Porto , ,65 Reisekostnader , , Overnatting , , Reisekostnad, oppg. pli , ,07 FolkOrg Side 2

15 Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg Reisekostnad, ikke oppg , , Diettkostnad, oppgavepl , ,22 Reklamemateriell/annonsering , , Reklamemateriell/annonsering , ,14 Div. andre kostnader , , Budbil 5 991, , Kontingent/abonnement , , Gave , , Andre utgifter , , Forsikringer , , Bank- og kortgebyr , , Annen kostnad, fradr.be 1 528, ,48 Ref. av medl.kont. og forsikringspenger , , Medlemskontingent - ref , , Tilbakebetaling av for ,00 0, Provisjon forsikringsor , ,00 Annen driftskostnad 5 581,00 0, Leie av transportmidler 4 981,00 0, Koserter/biletter 600,00 0,00 Tap på fordringer , , Tap på fordringer, frad , ,00 Andre driftskostnader , ,42 Driftsresultat , ,93 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt , , Annen renteinntekt , ,31 Annen finansinntekt ,01 0, Valutagevinst (agio) -21,01 0, Annen finansinntekt ,00 0,00 Rentekostnad 1 419, , Annen rentekostnad 1 273,67 40, Rentekostnad leverandør 146, ,46 FolkOrg Side 3

16 Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg Annen finanskostnad 19,35 36, Valutatap (disagio) 19,35 36,64 Resultat av finansposter , ,24 Årsresultat , , Årets resultat , ,69 FolkOrg Side 4

17 Balanse - spesifisert FolkOrg Eiendeler Finansielle driftsmidler Aksjer , , Andre aksjer 8 800, , Andre ikke børsnot.aksj , , Andeler i Telemarksfest 1 000, ,00 Depositum 4 000, , Depositum frankering 4 000, ,00 Sum finansielle anleggsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Fordringer Kundefordringer , , Kundefordringer , , korr kundefordring ifm revisjon ,75 0, Avsetning tap på fordri , , Påløpt tilskudd ikke ut , , Tilsagn prosjekt NDF , , Motkonto tilsagn Prosje , , Andre påløpte inntekter , ,50 Andre kortsiktige fordringer , , Forskuddsbetalt forsikr 0, , Andre forsk.bet kostn N 0,00 362, Andre påløpte kostnader , , Mellomværende konto ,00 0, Innskuddsfond pensjon 0, , Oppgjørskonto merverdia , , MVA ÅRSOPPGJØR 0, ,00 Sum fordringer , ,94 Bankinnskudd, kontanter o.l , , Kontanter 1 790, , Bank , , Bank , , Bank , , Bank sk.t , ,42 FolkOrg Side 1

18 Balanse - spesifisert FolkOrg Sum omløpsmidler , ,71 Sum eiendeler , ,71 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital pr , , Annen egenkapital , ,67 Årets resultat , , Årsresultat , ,69 Sum egenkapital , ,98 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld , ,12 Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l , , Forskuddstrekk , , PÅLEGGSTREKK 3 382,91 0, Trukket fagforeningskon , , Andre trekk ,91 0, Skyldig arbeidsgiveravg , , Påløpt arb.giv.avg. fer , , Skyldige feriepenger fj , ,00 Annen kortsiktig gjeld , , Lønns-/reiseforskudd ,75 0, Mellomværende konto 0, , Påløpte kostnader , , Annen kortsiktig gjeld ,27 0,00 Sum kortsiktig gjeld , ,73 Sum gjeld , ,73 Sum gjeld og egenkapital , ,71 FolkOrg Side 2

19

20

21 Tilsynsnemnda i FolkOrg: Arne M. Sølvberg Aud Søyland Tor Stallvik FolkOrg TILSYN FOR 2014 Tilsynsnemnda har for dette året for fyrste gong fått tilsendt både vedtaksprotokollar og tilhøyrande sakspapir, noko som gjev nemnda klårare syn for innhaldet i sakene. Vi syner likevel til tidlegare tilsynsrapportar og meiner at vedtaka framleis vil tene på å ha meir utfyllande tekst og dermed kan forståast utan tilgang til saksutgreiingane. Dei tre i tilsynsnemnda har kvar for seg lese gjennom tilsende dokument og deretter utveksla synspunkt på epost. Nemnda har ingen sterke merknader. Men ein liten merknad om handsaminga av bladet Folkemusikk si omlegging til færre nummer i året kan vi likevel nemne. Det er ei sak som gjerne kunne hatt reell handsaming med avrøysting i styret, medan det av møtereferatet går fram at styret har teke omlegginga til etterretning. Nemnda merkar seg at det i sakspapira vert brukt nemninga Landsfestivalen. Vi har ikkje registrert at festivalen formelt har endra eller korta ned namnet sitt frå Landsfestivalen i gammaldansmusikk. Dansen har i heile festivalen si tid hatt sin naturlege plass på dansegolvet, men den har og no fått sin rettkomne plass i tevlingsprogrammet, fyrst med pardans og frå 2014 med tillegg av lagdans. Det er difor tid for å sjå på festivalnamnet slik at det kjem i samsvar med innhaldet. Tilsynsnemnda vil og legge til at ordet gammaldans har ulike definisjonar i ulike miljø, og at fagtermen runddans vil vere meir høveleg ut frå festivalen sitt regelverk. Tilsynsnemnda stiller seg spørsmål om det er naudsynt å ha ei tilsynsnemnd, og peikar på vedtektene som seier at det kan veljast ei slik nemnd. Men det er ei sak for landsmøtet. Til slutt vil tilsynsnemnda gje administrasjonen og styret i FolkOrg stor ros for samvitsfull og grundig sakshandsaming innan eit stort arbeidsfelt for å oppfylle FolkOrg sitt føremål. Arne M. Sølvberg Aud Søyland Tor Stallvik

22 Landsmøte 2015 Til landsmøtet Frå styret Sak 8 Revidering av langtidsplan for FolkOrg Saksopplysningar: Årsmøtet i FolkOrg i 2014 vedtok ny langtidsplan for organisasjonen. Planen har slik oppbygging: Verdigrunnlag Visjon Mål Arbeidsmetode for å nå måla (Vi vil nå måla gjennom) Særskilde satsingar for perioden Verdigrunnlag, visjon, mål og arbeidsmetodar vart vedteke på ubestemt tid, fram til landsmøte eventuelt vil endre dei. Dei særskilde satsingane vert vedteke for to år om gongen. Styret i FolkOrg har ikkje funne nokon grunn til å endre verdigrunnlag, visjon, mål og arbeidsmetodar, og vil difor berre gjere framlegg om endring i dei særskilde satsingane. Dei særskilde satsingane vil gjelde for Vurderingar: FolkOrg har mange faste oppgåver, desse tek brorparten av arbeidstida. Døme på det er Landskappleiken, Landsfestivalen, Folkelarm, Folkemusikk, tilskotsordningar, informasjon, rådgjeving, administrasjon og medlemsoppfølging. Dei særskilde satsingane er det som skal kome i tillegg til desse og må difor ikkje vere for mange. Det er då viktig å prioritere det som kjem mest til nytte for medlemmene i FolkOrg. Nokre av tiltaka er vi allereie i gong med, men har likevel satt dei opp då dei krev ein god del arbeidstid i Vi har gjort framlegg om tre hovudsatsingar i perioden: 1

23 Landsmøte 2015 Rekruttering innan folkemusikk og folkedans Folkedans (gammaldans og bygdedans) Formidling og informasjon Desse er ganske like dei førre satsingane, men fleire av tiltaka er endra. Under satsingsområdet Rekruttering innan folkemusikk og folkedans, har vi sett opp to mål: Betre tilhøve for opplæring Fleire medlemmer For å arbeide for betre tilhøve for opplæring har vi prioritert arbeidet med gode tilskotsordningar på opplæring, vi skal gjennomføre ei kurshelg for medlemmene i FolkOrg i 2016 når vi ikkje har landsmøte, vi skal synleggjere det undervisningsmaterialet som finst innan folkemusikk og folkedans på nettsidene våre og ha ferdigstilt idébanken for samarbeid mellom kulturskular og lag. Medlemstalet i FolkOrg har diverre hatt ei negativ utvikling, og det er viktig at vi gjer ein innsats for å snu den trenden. Det er ein generell trend at færre har livslange medlemskap i organisasjonar enn tidlegare, men vi må arbeide best mogleg for at folkemusikk- og folkedansinteresserte vil vere med i FolkOrg for at vi saman kan ta vare på og nyte dei flotte tradisjonane vi har innan folkemusikk og folkedans. Det er eit arbeid som må skje på alle plan, både i lokallaga, områdelaga og i sentralleddet. For sentralleddet ønskjer vi å arbeide for fleire medlemsfordeler og synleggjere desse. I tillegg ønskjer vi å utvikle eit rekrutteringsprosjekt som vi vil søkje Sparebankstiftina om tilskot til. Vi tek gjerne innspel til kva slags tiltak det er mest trong for i høve å få fleire medlemmer. Det står dårlegare til med folkedansen enn det gjer med folkemusikken, styret i FolkOrg ønskjer difor eit særleg fokus på dansen. Målet er: Betre tilhøve for folkedans. På same måte som med rekruttering, må arbeidet gå føre seg på både lokalt, regionalt og sentralt nivå. For sentralleddet i FolkOrg vil vi ha større fokus på dansen på Folkelarm, eit arbeid vi byrja med i I tillegg vil vi kommunisere tydelegare at talentutviklingsprogrammet INTROfolk er ope for dansarar i tillegg til musikarar. Folkedansen skal og kome tydelegare fram i det promo- og informasjonsmateriellet FolkOrg utarbeidar. Vi vil arbeide kulturpolitisk for å 2

24 Landsmøte 2015 styrke grunnopplæringa innan folkedans og for å få eit auka fokus på undervisning i skule og kulturskule. Dette arbeidet har vi byrja på og samarbeider med andre organisasjonar og institusjonar på feltet. Når det gjeld formidling og informasjon har vi sett opp to hovudmål: Fleire folkemusikarar ut på vegen Betre informasjon og service For å få fleire folkemusikarar ut på vegen har vi allereie sett i gong nokre prosjekt. Tysklands største folkemusikk og folkedansfestival TFF Rudolstadt har Norge som fokusland i Det betyr at dei har booka ei rekkje norske folkemusikarar og norske dansarar til å halde konsertar og kurs under festivalen første veka i juli. FolkOrg er saman med Music Norway og Utanriksdepartementet ein viktig samarbeidspartnar her. Vi kjem til å arbeide for å sette dei norske tradisjonane tydeleg på kartet på denne festivalen. Vi skal mellom anna ha ei lansering av festivalprogrammet på den norske ambassaden i Berlin i samarbeid med TFF Rudolstadt, Music Norway og ambassaden. Vi er nesten ferdige med produksjon av ein promo-cd med eit utval av norske folkemusikarar. Den er finanisert med tilskot frå Utanriksdepartementet og er produsert i samarbeid med dei og Music Norway. Den skal primært nyttast til å marknadsføre norske folkemusikarar i utlandet, og vil vere ferdig i god tid før TFF Rudolstadt i sommar. Semifinalistane til talentprogrammet INTROfolk er no vald ut og semifinalane vil gå føre seg på Førdefestivalen, Kalottspel og Nordsjøfestivalen i sommar, og finalen vil vere på Folkelarm i september. Når vinnaren er vald ut vil vi utarbeide ei lanseringspakke i samarbeid med vinnaren. Prosjektet er støtta av Norsk kulturråd. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe som konkretisere den beste organiseringa av Folkelarm. FolkOrg ønskjer å nå ut med best mogleg informasjon og service til medlemmer og andre. For å kunne gjere det best mogleg vil vi i perioden utarbeide ein del basisinformasjon på folkorg.no der det ligger ulike malar og tips som våre medlemmer lett kan finne fram i. Vi vil lage ein ny og enklare utøvarkatalog. Vi skal dessutan revidere arrangørhandboka. 3

25 Landsmøte 2015 Framlegg til vedtak: Landsmøtet i FolkOrg vedtek framlegg til Langtidsplan med revidering av særskilde satsingar for perioden

26 LANGTIDSPLAN Verdigrunnlag FolkOrg organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrkje deira rolle og vilkår i samfunnet. Levande folkemusikk- og dansetradisjonar i Noreg står for eit mangfald av ulike sjangrar og lokale variantar. Desse har fått si form gjennom langvarig bruk og utgjer fullverdig kunst i sin eigen rett. Ei styrking, synleggjering og formidling av dei levande folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sentralt i FolkOrg sitt arbeid, men organisasjonen skal i tillegg fremje utvikling og nyskaping på tradisjonelt grunnlag. FolkOrg vil sikre best moglege vilkår for lag, utøvarar og arrangørar. Dette er med på å sikre høgt kunstnarleg nivå, god rekruttering, breidd og vidareføring av tradisjonane på området. Visjon Vi vil engasjere medlemmer og publikum gjennom å vise mangfald, eigenart, aktivitet, musikkglede, danseglede, og vere ein livskraftig, moderne kulturorganisasjon med røter i tradisjon. Mål Folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sterkt. Det er attraktivt å utøve, formidle og undervise i folkemusikk og -dans. Det er attraktivt å arrangere kappleikar, kurs, konsertar og dansefestar. Det er attraktivt å delta på arrangement og kappleikar. Folkemusikken og dansen i Noreg er kjent og synleg nasjonalt og internasjonalt Auka interesse for og kunnskap om folkemusikk og dans. Auka omtale og bruk av folkemusikk og -dans. FolkOrg er ein viktig ressurs på folkemusikk og -dansefeltet. Medlemmene sin kompetanse og erfaring blir nytta og gjort synleg. Det er attraktivt å vere medlem i FolkOrg. FolkOrg er ein tydeleg og synleg kulturpolitisk aktør FolkOrg er ein attraktiv samarbeidspartnar.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2017

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2017 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2017 TID: 29.april kl. 14-17, 30.april kl. 9.30-13 STAD: Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

FolkOrg Møte 2012/02 Styret

FolkOrg Møte 2012/02 Styret Referat Til stades: Frå adm: Maria Høgetveit Berg - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Nils Øyvind Bergset - nestleiar, Sigurd Johan Heide, Aslak O Brimi, Åshild Vetrhus, Tor Stallvik, Helene Bolstad -

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59)

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59) Til stades: Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, (berre tysdag, t.o.m sak 59) Hilde Reitan (berre onsdag, frå sak 60), Olav L. Mjelva, Tove Leinslie Gudrun Folkedal 2.vara,

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

2

2 1 2 3 4 5 6 Tilsynsnemnda i FolkOrg: Jan H. Lislien Arne M. Sølvberg Aud Søyland 21. mars 2014. Tilsyn for 2013 Fråsegn til årsmøte i FolkOrg 2014. Medlemmene i Tilsynsnemnda har kvar for seg vurdert dei

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

FolkOrg Møte 2012/06 Styret

FolkOrg Møte 2012/06 Styret Referat: Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Aslak O. Brimi under sak 71, 74, 75 og 76), Tor Stallvik, Åshild Vetrhus, 1.vara (under sakene

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Child Africa. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Child Africa. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Stiftelsen driver følgende virksomhet på følgende steder: Hjelpearbeid for fattige og foreldreløse barn

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara

Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara Til stades: 20.januar: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar (gikk 14.45 under sak 04), Helene M. Bolstad nestleiar, Hilde Reitan (gikk kl 15.00 etter sak 04), Tove Leinslie Gro Marie

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Child Africa. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Child Africa. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsen driver følgende virksomhet på følgende steder: Hjelpearbeid for fattige og foreldreløse barn

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer