Revidert budsjett 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert budsjett 2010"

Transkript

1 Revidert budsjett 2010

2 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med ,- i annonseinntekter, og i 2010 med ,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per har vi fått inn ,- på annonser, mot budsjetterte ,- Vi ligger med andre ord ikke særlig godt an, hele ,- under budsjett. Grunnet den lave inntekten første halvår samt synkende inntekter over tid, har vi sett oss nødt til å nedjustere inntekten i forhold til tidligere år. Vi ønsker at markedsavdelingen fremdeles skal ha noe å strekke seg etter, men at det skal være realistiske og realiserbare mål, og ikke mål som legger tunge byrder på en allerede hardt presset avdeling. Som nevnt i fjorårets budsjettbegrunnelse, ligger vår bæregrense hva det gjelder inntekter på ca ,- per utgave. Tjener vi mindre enn dette, vil vi tære på vår egenkapital. Selv om årets inntekter bare gir oss skuffende ,- per utgave, ser vi oss nødt til å kunne budsjettere høyere enn dette for å holde avisen i drift. Vi har tro på at vi skal klare å bygge opp igjen en effektiv og stabil markedsavdeling, lovende tendenser vises allerede med tanke på de tre første nummerne i høst som alle har solgt over budsejtt - og ser på budsjettnedjusteringen som et av flere midlertidig tiltak for å skape langsiktig stabilitet i avisens økonomi. Vi ønsker også å ta hensyn til de mål som markedsavdelingen vår stiller til seg selv. Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2010 til ,- Dette er basert på tall fra første halvår, samt mål for hvordan andre halvår kommer til å bli. Av andre inntekter har vi valgt å videreføre poster fra tidligere år, derav interne tilskudd og abonnementsinntekter. Utgifter Jeg vil her gå igjennom en detaljert vudering av de ulike postene i budsjettet vårt, med det mål for øyet å nedjustere utgiftene så godt det lar seg gjøre. Dersom du er mer interessert i det helhetlige bildet, hopp over denne delen og gå til oppsummeringen på slutten. 4060: Trykking På denne posten har det de siste årene vært budsjettert ,- årlig. Dette tilsvarer et trykkebudsjett på ,- per nummer. Ikke en eneste gang denne våren (2010) har trykkeutgiftene beløpet seg på så lite. Dette til tross for at vi har hatt et sidegjennomsnitt på 57, 5 sider, adskillig lavere enn fjorårets gjennomsnitt på 61,5 sider. Jeg vil derfor tørre å påstå at trykkeutgiftene er særdeles underbudsjettert i dagens budsjett. Dette passer særdeles dårlig med våre ønsker om å nedjustere trykkebudsjettet ytterligere. Trykking utgjør som kjent vår største utgiftspost, og det er ønskelig å kunne redusere denne så mye vi kan. Likevel ser vi det som uaktuelt å kutte sideantallet ytterligere enn 56 sider, dette er tross alt produktet Under Dusken og skal holde viss standard. Vi kan derimot lage oss en tommelfingerregel på at dersom sideantallet oversiger 56 sider i en utgave, må den neste utgaven reduseres tilsvarende for å holde gjennomsnittet på 56 sider. Vi velger derfor å oppjustere trykkeposten på ,- i andre halvår av Jeg anbefaler at denne posten oppjusteres enda ytterligere for 2011 dersom ikke trykkeprisen blir reforhandlet til en gunstigere avtale.

3 4070: Distribusjon I 2009 ble det brukt ca 9900,- på distribusjon, og per ble det brukt 5408,- I forbindelse med at vi har valgt å fjerne silvilarbeideren (se egen post) ønsker vi å nedjustere distribusjonsposten til tilnærmet ingenting, og heller sette disse kostnadene på post 6440; Leie av biler. Distribusjonsposten vil derfor revideres ned til 5500,- 4080: Film og fotokostnader Også denne posten har vært lite brukt, og har heller ikke vært i nærheten av de budsjetterte ,- I 2009 ble det brukt ,- på denne posten, mens det per har blitt brukt 3100,- Vi velger derfor å nedjustere også denne posten til ,- Den nedjusteres ikke ytterligere grunnet behov for vedlikehold av gammelt fotoutstyr. 5010: Honorarer Regnskapet for 2009 og så langt i 2010 viser oss kun sporadiske og nesten ubetydelige behov for honorarer. Honorering benyttes ofte i forbindelse med kursing, og det faller derfor naturlig å legge honorering av kursholdere til kursposten (post 5950). Vi foreslår derfor å nedjustere honorarposten til 1000,- og heller benytte oss av kursposten. 5040: Sivilarbeider Denne posten var orginalt budsjettert til ,- i Det var tydelig for Uds styre etter et så dårlig økonomisk første halvår at kutt måtte gjøres. En alternativ og rimeligere distribusjonsmåte har derfor lenge vært ønsket. Som et alternativ har vi opprettet en funkestilling som distribusjonsansvarlig, som kjører rundt og er ansvarlig for påfylling av dusk. Den virkelige økonomiske effekten vil ikke synes før neste år, da tre av fjorårets regninger ved et uhell ble registrert på 2010 og gir oss en urimelig høy sivilarbeiderpost. Hitil i år (per ) er det derfor brukt ,- på denne posten, og dette blir derfor stående som revidert budsjett. 5950: Kurskostnader Orginalt satt til ,- i Denne posten er definitivt størst første halvår, da vi arrangerer fagtur på vårparten. Til nå er det brukt like over ,- Enkelte småutgifter kan også kome utover høsten i forbindelse med kursing av de nye som nå taes opp, og kursposten derfor revideres til , og 5970: Sosiale kostnader og utgifter forpleining Dette er en ekstremt viktig post for gjengen vår. Vi ønsker helt bevist IKKE å kutte i denne posten, da denne gir grunnlag for alle arrangementer vi har som skaper trivsel og samhold i gjengen. Vi vil minne om at vi over tid har hatt et massivt frafall i gjengen, samt høyt arbeidspress, og denne høsten er ikke noe annerledes. Vi ønsker derfor å videreføre begge disse postene som de er. 6000: Avskrivninger: I 2009 ble oppstod det et behov for å bytte ut maskinparken vår på Lucasbygget, som nærmet seg 7 år gammel og i tillegg var brukt relativt intensivt. Det ble samtidig nevnt et behov for å oppgradere og kjøpe flere kameraer. Maskininvesteringen ble gjort i januar 2010, og gjør at posten avskrivninger øker til nær det dobbelte (fra ,- p.a. til ,- p.a.) over 3 år. Fotoinvesteringen, som det ble gitt grønt lys fra MediaStud-styret i utgangspunktet, har vi prinsippielt holdt litt igjen på. Det kjennes uansvarlig å skulle bruke så mye penger når økonomien går så dårlig. Jeg vil derfor anbefale å vente med å innvestere i fotoutstyr til i Først må vi se hvordan økonomien utvikler seg. Likevel vil jeg ha sagt at fotoutstyret er

4 i skrekkelig stand og virkelig har behov for et løft. Antallet kameraer per forojournalist er elendig lavt, og jeg vil absolutt anbefalle at det legges inn rom for en oppgradering av dette utstyret i budsjettet for Post 6300 Leie av lokaler fortsetter som budsjettert Lys og varme fjernes, da denn eposten heller ikke har vært i bruk i år i det hele tatt. 6440: Leie av biler Denne posten er budsjettert til ,- Til nå i år har vi brukt 6100,- på leie av biler, og 5500 på distribusjon(se post over). Det er tilsammen ,- Leien av biler ligger på ca 1500,- per utgave UD, som gir ,- i året. I tillegg er vår dalig leder i ferd med å reforhandle vår leiebilavtale med et annet firma, og vi reviderer derfor dene posten til ,- Vi anbefaler å se hvordan samarbeidet med bilforhandleren går utover høsten, før vi eventuelt budsjetterer noe lavere i : Kostnadsført utstyr Denne posten er beregnet å komme på ,- i Til nå har vi brukt av den. Vi ønsker derfor å nedjustere denne posten til ,- 6520: EDB-utgifter Denne posten står oppreinnelig på ,- i 2010, oppjustert fra 3000,- i Jeg gjetter på at den ble oppustert for å dekke inn for lisensene vi kjøpte i forbindelse med maskininvesteringen vi gjorde i januar. Her ble imidlertid lisensene ført opp under avskrivninger sammen med det andre utstyret, og behoved for denne posten ble derfor liten. Kun 1600,- har blitt brukt til nå. Vi justerer derfor EDB-utgiftene tilbake til 3000,- 6525: Domene Denne posten har blitt brukt lite, bare 900,- Vi ønsker derfor å budsjettere 1000,- her for 2010, og plassere eventuelle slike kostnader på post : Teknisk vedlikehold Her er det budsejttert med 3000,- i også her er det blitt brukt svært lite, kun 400,- også i 2009 ble det brukt svært lite her, kun 1100,- Vi nedjusterer derfor posten til 1500,- 6590: Web-drift Her ble det budsjettert 2000,- i forbindelse med økt satsning på nett. Vi har imidlertid ikke funnet noen utgifter som kan klassifiseres under denne posten, og ser ingen grunn til å videreføre posten i regnskapet. 6600: Vedlikehold lokaler Har beløpet seg på ca 1000 kr til nå i Settes derfor ned fra de budsjetterte ,- til mer realistiske 5000,- så kan den heller oppjusteres for 2011-budsjettet dersom vi ser at det trengs. 6710: Regnskapshonorarer Her ble det budsjettert med ,- i Dette budsjettet er allerde per i dag overskredet og regnskapet lyder på ,- Med tanke på MediaStuds planlagte økonomiseminar i september, vil jeg anslå at det reviderte budsjett for 2010 bør ligge på rundt ,-

5 6720 Revisjonshonorarer står uforrandret og fortsetter som budsjettert. 6725: Andre honorarer revisor Her er det budsjettert med ,- i På denne posten er det til nå i år kun brukt 700 kr. Ettersom revisor hovedsakelig gjør sitt arbeid på slutten av året, har vi valgt å sette denne posten til 5000,- 6800: Kontorrekvisita, 6810: fagmateriell, og 6820: Arkivkostnader står uforrandret og fortsetter som budsjettert. 6840: Aviser og tidsskrifter Da vi ikke lenger har en sivilarbeider som henter posten vår daglig, og enda ikke ( i skrivende stund) får posten levert på Lucas, ser vi det unødvendig å opprettholde alle avisabonementene våre. Det finnes ikke et behov for å holde et høyt antall aviser daglig, spesielt ikke når de ikke når kontoret før flere dager i etterkant. Jeg og daglig leder er i prosess med å skjære ned på antall aviser, og regner med å finne en god løsning på dette relativt snart. Posten er i dag budsjettert til ,- og ca 8800,- er allerde brukt. Denne nedjusteringen vil derfor ikke gjøre seg synlig på budsjettet før til neste år. 6900: Telefon, 6940: Porto, 6950: Kopiering, 7140: Reise etter regning og7300: Markedsføring står uforrandret og fortsetter som budsjettert. 7310: Representasjon På denne posten har det vært budsjettet 7000,- Det har imidlertid kun væt brukt 1800,- til nå i år. Vi nedjusterer derfor denne posten til 4000,- 7330: Fakturagebyr videreføres som den er. 7500: Forsikringer Som dere kanskje allerde vet, har UD per i dag ingen forsikring. Dette skyldes ønsket om felles forsikring fra alle de tre gjengene, men som aldri riktig ble gjort noe med på vårparten. Jeg anbefaler på det sterkeste at daglig leder og adm.dir tar tak i dette umiddelbart, og får på plass en god løsning. Da vi ikke har betalt noen forsikringspenger i 2010, kan posten enkelt nedjusteres til 5000,- for forsikringspenger ut året. 7770: bankgebyr fortsetter som budsjettert. Oppsummering Med disse revideringene vil UD budsjettere med ,- i totale inntekter i De totale utgiftene anslås å beløpe seg til ,- Dette vil gi oss et samlet driftsunderskudd på ,- i Med tanke på Uds enorme underskudd i 2Q, nærmere ,-, finner jeg det svært nødvendig å minske dette underskuddet i løpet av andre halvår. Som dere kan se i postene over, har vi gjennomgått alle postene meget nøye og kuttet til beinet flere steder. Et mer nøkternt budsjett enn dette kan knapt lages. Som jeg nevnte i Q2-raporten, er det hovedsakelig svikt i annonseinntektene i første halvår som gjør at vi går i minus. Dersom andre halvår går like dårlig som første halvår, og uten en revidering av budsjett, ville vi anslagsvis gått nærmere ,- i minus i Kuttene på

6 utgiftssiden, samt hard jobbing mot tilrettelegging for en mer virksom og stabil markedsavdeling, skal hjelpe oss å oppnå et langt mindre stygt underskudd enn vi hadde sett for oss tidligere i år. Vi er svært positive med tanke på den nye markedsavdelingen, og ser for oss at den økonomiske situasjonen kan se langt lysere ut på budsjettet for Med vennlig hilsen Marthe Rosenvinge Ervik, Økonomiansvarlig i Under Dusken Bendik Knapstad, Daglig leder i Under Dusken

7 Budsjettoversikt Under Dusken 2010 Side :19:43 underdusken Regn 2010 Budsjett 2010 Avvik Forb.% 3010 Annonseinntekter , , ,58 66,90% 3410 Salgsinntekter frie , , ,00 209,93% 3700 Mottatt Interne tilskudd , ,00 0,00 100,00% 3800 Andre inntekter , ,00 0,00 100,00% 4000 Varekjøp 38,00-38, Trykking , , ,89 51,57% 4070 Distribusjon 5 408, ,00 91,80 98,33% 4080 Film og fotokostnader 3 100, , ,16 20,67% 5010 Honorarer 1 000, ,00 0,00 100,00% 5040 Sivilarbeidere , ,00-250,00 100,30% 5950 Kurskostnader , , ,00 85,59% 5960 Sosiale kostnader , , ,79 45,78% 5970 Utgifter forpleining , , ,66 73,62% 6000 Avskrivninger , ,00 488,40 99,39% 6300 Leie Lokaler , , ,00 88,03% 6360 Renhold 3 796, , ,20 75,94% 6440 Leie biler 6 126, , ,91 24,50% 6500 Kostnadsført utsyr , , ,42 56,81% 6520 EDB-utgifter 1 697, , ,40 56,59% 6525 Domene 900, ,00 100,00 90,00% 6540 Teknisk vedlikehold 441, , ,80 29,41% 6600 Vedlikehold lokaler 1 057, , ,00 21,14% 6710 Regnskapshonorar , , ,60 86,69% 6720 Revisjonhonorar 5 749, , ,40 47,91% 6725 Andre honorarer revisor 689, , ,40 13,79% 6800 Kontorrekvisita 6 154, , ,88 61,54% 6810 fama 2 650, , ,00 53,00% 6820 Arkivkostnader 9 450, , ,60 47,25% 6840 Tidsskrifter og aviser 8 846, , ,38 88,47% 6900 Telefon , , ,22 57,34% 6940 Porto , , ,63 74,33% 6950 Kopiering 3 330, , ,80 66,60% 7140 Reise etter regning , ,00-446,79 104,47% 7300 Markedsføring , , ,39 42,87% 7310 Representasjon 1 808, , ,80 45,21% 7330 Fakturagebyr 5 455, , ,58 54,55% 7500 Forsikringer 5 000, ,00 0,00% 7770 Bankgebyr 4 857, ,00 143,00 97,14% 7790 Diverse kostnader , ,00 217,78 102,72% 8110 Renter bank , ,00 0,00% Sum utgifter totalt Sum inntekter totalt Sum netto totalt , , , , , , , , ,53 61,40% 70,41% -24,03%

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA Dreamlife Property - Din Norske Boligekspert i Spania! Vi er eksperter på feriebolig i Costa del Sol og Costa Blanca og arrangert. Vi syntes også det var spesielt trivelig at alle på kontoret kom for å

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer