Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon"

Transkript

1 Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011

2 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen (mot før 7.3.1) Endret til: Denne retten gjelder alle som fyller 60 år i inneværende kalenderår. (fra er fjernet) Første kulepunkt har fått tilført: 100 % sykmelding ved ferieårets utløp Punkt d) er endret fra beruset til beruset/påvirket Se KS Personalhåndbok er endret fra til Oppfølging av sykefravær og Retningslinjer for ansettelsesforhold/attføring etter opphør av sykelønn er erstattet med Nærværsrutinene Punkt 3 sluttet med og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. Dette er nå tatt vekk Siste setning endres fra.del C pkt 8.5 til Del C pkt Punkt 3 endres fra.jfr Internkontrollhåndboka del B til Internkontrollhåndboka del C Avsnittet er omskrevet til: Ved tilsettinger skal det tas hensyn til om søkere tilhører tilsettingsmyndighetens nærmeste familie (dvs. foreldre, ektefelle, barn, søsken, svoger eller svigerinne, jfr Forvaltningslovens 6, habilitet. I slike saker flyttes tilsettingsmyndigheten et nivå opp. De tre og en halv siste linjene står uforandret Skjema OUP 12 er endret til OUP 11. Skjema OUP 12 er fjernet Første avsnitt er endret til: Dersom det etter høringsrunden ikke er enighet om innstillingen, går saken til rådmannens tilsettingsutvalg. Utvalget består normalt av personalsjef, virksomhetsleder/støtteenhetsleder, kommunalsjef og hovedtillitsvalgt for den aktuelle organisasjonen Det er lagd nye flytskjema som viser tilsettingsprosesser og Rådmannen tilsetter kommunalsjefer/støtteenhetsledere/virksomhetsledere Kommunalsjefer/støtteenhetsledere/virksomhetsledere tilsetter Andre avsnitt er endret fra.inntil 2 år til..inntil 3 år , pkt 12.2 er endret til 12, pkt Er endret til: Det kan innvilges permisjon ved feiring av nasjonale høytidsdager. Man har rett til permisjon i inntil to dager ved feiring av religiøse høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender. Jfr. Lov om trudomssamfunn og ymist anna 27a og AML Siste setning er endret til: Gjelder det ikke eget barn kan det gis permisjon uten lønn Andre avsnitt, Permisjonstid, er endret fra 54 og 44 uker til 56 og 46 uker. 6 av disse ukene er forbeholdt far er endret til 10 av disse ukene Tredje avsnitt, Permisjonstid, er endret fra 51 og 41 uker til 53 og 43 uker Tredje linje er endret fra 6 uker til.10 uker Personalhåndboka Side 2 av 40

3 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT OG PLIKT...7 Arbeidsgivers styringsrett... 7 PERSONALHÅNDBOKAS OMFANG...8 Omfang... 8 ARBEID Tilsetting Helseattest/politiattest Arbeidsavtale Eksempel på en utfylt introduksjonsplan Arbeidstid og fleksitid Arbeidstid Flere deltidsstillinger hvorav en stilling er turnusarbeid Overtid og merarbeid Avspasert overtid Fleksitidsordning Betjening av kontorene Avregningsperiode og fleksidager Overtid og fleksitid Daglig arbeidstid Jul- og nyttårsaften Spisepause Regulering Spisepause som en del av arbeidstiden Ferie Ferietid Ekstraferien for arbeidstakere som har fylt/ fyller 60 år Avvikling av ferie ved delvis sykemelding Avvikling av ferie - arbeidstaker som har ektefelle over 60 år Overføring av ferie Fravær fra arbeidet Egenmelding på grunn av egen sykdom Egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom Orientering til arbeidstaker Egenerklæring Sykefraværsoppfølging og bedriftsintern attføring Utbetaling av lønninger Utbetalinger Feil utbetalt lønn Trekk i lønn Alminnelig orden Behandling av utstyr, inventar o.l Behandling Verneutstyr Personalhåndboka Side 3 av 40

4 10.3 Røyking Oppsigelse og avskjed Formkrav Oppsigelsesfrister Vilkår for oppsigelse Avskjed Oppsigelse etter lengre tids sykefravær Annet lønnet arbeid Mottakelse av gaver Taushetsplikt Retningslinjer for tilsattes informasjons- og lojalitetsforpliktelser Særbestemmelser - godtgjøringer Bruk av egen bil i tjenesten Elektronisk kommunikasjon ( mobil, bredbånd etc) Arbeidstøy Flyttegodtgjøring Synstilknyttede plager ved skjermarbeid terminalbriller Ødelagte briller eller utstyr i tjenesten Erkjentlighet Blomster og gavebrev Overrekkelsen Hedersmerke TILSETTING Begrunnelse og klage Om utlysing Hovedregel Intern og ekstern utlysing Initiativ til utlysing Unntak fra utlysing Utlysingens innhold Søknader innkommet etter fristen Ny kunngjøring Tilsetting av en arbeidstakers nærmeste familie Fremgangsmåte ved tilsetting Innstilling Innstillingsutvalg (intervju og vurdering) Tilsetting Tilsetting når det er enighet om innstillingen Tilsetting når det er uenighet om innstillingen Tilsettingsvilkår Generelle vilkår Forandringer Ekstraordinære tiltak Prøvetid Frafallelse av prøvetid Vurdering og oppfølging i prøvetid Melding i prøvetid Tilsettingsmyndighet Kommunestyret tilsetter: Rådmannen tilsetter: Virksomhetsleder/støtteenhetsleder tilsetter: Personalhåndboka Side 4 av 40

5 23.4 Særlige bestemmelser Beordring og konstituering PERMISJON Ansiennitet - feriepenger - pensjonsmedlemskap Lønnsansiennitet Tjenesteansiennitet i forhold til undervisningspersonalet Feriepenger Pensjonsmedlemskap Permisjon i forbindelse med kompetanseutvikling Prinsipper for fagrettet opplæring/kompetansehevende tiltak Permisjon med eller uten lønn Permisjon i forbindelse med opplærings-/utviklingstiltak av kortere varighet Permisjon i forbindelse med utdanning Utdanningspermisjon med 1/3 lønn og økonomisk støtte Forutsetninger for utdanningspermisjon med 1/3 lønn Ferie under utdanningspermisjon Bindingstid Permisjon ved avleggelse av eksamen Fremgangsmåte ved søknad om permisjon Velferdspermisjoner Antall dager totalt Ved alvorlig sykdom Ved dødsfall For tilvenning av barn i barnehage/ dagmamma/ skolestart 1. klasse For eget bryllup For deltakelse i større Kultur/idrettsarrangementer Feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager Konsultasjoner, undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut o.l Konfirmasjon, barnedåp/navnedag for eget barn Permisjon ved Svangerskap - fødsel fleksibelt uttak - adopsjon - amming sykdom - omsorg for barn under 12 år Generelle vilkår Fødsel Adopsjon Fedrekvote Omsorgspermisjon for foreldre/partnere Fleksibelt uttak Amming Permisjon ved utføring av tillitsverv Offentlig tillitsverv Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner Politisk arbeid - nominasjonsmøter Andre tillitsverv Saksgang søknader om permisjon Diverse permisjonsbestemmelser Overgang til ny stilling Permisjon for å følge beordret ektefelle Permisjon for å delta i internasjonalt arbeid Deltakelse i hjelpekorps Verneplikt Avgjørelsesmyndighet Personalhåndboka Side 5 av 40

6 30.1 Virksomhetsleder/støtteenhetsledere og den/de han eller hun gir myndighet Rådmannen Personalhåndboka Side 6 av 40

7 ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT OG PLIKT Arbeidsgivers styringsrett Er retten til å: tilsette arbeidstakere si opp arbeidstakere organisere, lede og fordele arbeidet dvs. hvem som skal gjøre HVA, NÅR OG HVORDAN Styringsretten begrenses av: Lover (Arbeidsmiljøloven, Kommuneloven, Ferieloven, Avtaleloven, Arbeidstvistloven m. m) Sentrale avtaler (Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, sentrale særavtaler, lokale særavtaler) Individuelle avtaler (arbeidsavtalen) Personalhåndboka Side 7 av 40

8 PERSONALHÅNDBOKAS OMFANG Omfang Denne personalhåndboka gjelder for arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, jfr. Hovedtariffavtalens kap.1, pkt. 1.1.). Forholdet til andre lov- og avtaleverk Bestemmelsene i personalhåndboka er underordnet lovverk, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. Håndboka gjelder også for lærere og skoleledere i kommunen. I tillegg vises det til Opplæringsloven av juni 1998 og Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring. Deltidstilsatte For deltidstilsatte gjelder regelen om forholdsmessighet etter stillingsstørrelse Personalhåndboka Side 8 av 40

9 ARBEID 1 Tilsetting Arbeidstakere tilsettes for tjeneste i kommunen, ikke på det enkelte kontor/institusjon e.l. Arbeidstakere tilsettes på de lønns- og arbeidsvilkår som går fram av gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og tilsettingsdokumenter, og etter det kompetansebehovet som er nødvendig. Vedrørende overflytting/overtallighet, se Arbeidsmiljøloven kap. 14 og Hovedtariffavtalen 2 og 3. 2 Helseattest/politiattest For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse, skal det før tilsetting legges fram tilfredsstillende helseattest. Orientering gis av tilsettingsmyndigheten, og det skal gå fram av stillingsannonsen (utlysningsteksten). Det er også krav for enkelte stillinger at det fremlegges politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Dette fremkommer av utlysningstekst. Den enkelte leder har ansvaret for å sjekke at helseattest/politiattest er tilfredstillende. 3 Arbeidsavtale Alle ansatte skal ha en arbeidsavtale, uavhengig av stillings størrelse og varighet, jfr Arbeidsmiljøloven Tilsetting skal meddeles skriftlig. Av arbeidsavtalen skal det gå fram hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Ved tilsetting får arbeidstakeren utlevert et eksemplar av Plikter og rettigheter fra A-Å, samt brosjyre om personforsikring. Det skal også utarbeides en introduksjons- og opplæringsplan for den nytilsatte. Dokumentasjon på hva som er gjort av opplæring må også foreligge Personalhåndboka Side 9 av 40

10 3.1 Eksempel på en utfylt introduksjonsplan OUP: Organisasjons- og personalavdelingen T: Tjenestested F: Fadder Tidspunkt Tiltak Utføres av OUP T F 1. Ansettelsesbrev. X Før tiltredelse 2. Underrette den nytilsattes nærmeste overordnede og de tilsattes organisasjon om tilsettingen, når vedkommende skal tiltre o.l. X 3. Sende informasjonsmateriell. X 4. Utpeke "fadder" for den nytilsatte. X 5. Påse at arbeidsplassen er i orden, forberede passende arbeidsoppgaver for de første dagene, legge fram aktuelt instruksjonsmateriell o.l. X 6. Gi nødvendig informasjon til sentralbordet, lønningskontoret og andre som får kontakt med den nytilsatte den første tiden. X 7. Sørge for tilgang til nødvendige elektroniske verktøy X 8. Planlegg arbeidet slik at det er avsatt tid for den nytilsatte. X X Tiltredelsesdagen 9. Ønske velkommen. Kort orientering om funksjonsfordelingen blant de som er ansvarlig for introduksjonen. X Fadderen har et ekstra ansvar for at den nytilsatte skal oppleve oppstarten trygg. 10. Presentasjon for kolleger, ledere og tillitsvalgte. X 2.dag 11. Vise rundt på arbeidsplassen, garderobe, toalett, spiserom o.l. X X 12. Gi de første arbeidsoppgavene. Instruere godt. X Første måneden 13. Orientere om timeplanen, introduksjonsplanen, oppfølgingssamtalene o.l. X Opplæring av ulike arbeidsoppgaver, Gjennomgang av personalhåndboka, Sykefraværsrutiner, Intern-kontrollhåndboka og aktuelle prosedyrer 2 4 måned 14. Daglig kontakt og instruksjon. X X 5. måned 15. Oppfølging av arbeidsoppgaver, veiledning, X jevnlige samtaler 16. Samtale/vurdering etter 5 mnd tilsetting (skjema OUP 02) X Personalhåndboka Side 10 av 40

11 4 Arbeidstid og fleksitid 4.1 Arbeidstid Dette reguleres av bestemmelser i kap.10 i Arbeidsmiljøloven og 4 i Hovedtariffavtalen. Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som til enhver tid gjelder i den enkelte kommune. For tilsatte med ubekvemme arbeidstider er det etter nærmere definisjoner i Hovedtariffavtalen arbeidstid på 35,5 eller 33,6 timer pr. uke. For lærere og skoleledere gjelder egen arbeidstidsordning, (lokal særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet / KS) Flere deltidsstillinger hvorav en stilling er turnusarbeid Etter en dom i Arbeidsretten gjelder følgende; Der arbeidstaker har flere deltidsstillinger hos en kommune, skal samlet ukentlig arbeidstid vurderes under ett i forhold til Hovedtariffavtalens 4. pkt 4.2, Det betyr i praksis at har en arbeidstaker både dagarbeidstid og turnusarbeid ( dvs turnusordninger hvor ordinært arbeid utføres mellom kl og kl 0600 og/eller minst hver 3.søndag), skal vedkommende avlønnes ut fra timesatsene i forhold til 35,5 timers uke. Satsene for timelønnet arbeid skal fastsettes ut fra den arbeidstiden som gjelder for vedkommendes faste stilling(er). Dette innebærer at arbeidstaker som har en fast stilling med maksimalt ukentlig arbeidstid på 37,5 timer pr uke også skal avlønnes etter satsene for 37,5 timer pr uke når vedkommende tar vakter i turnus. Jfr B-rundskriv 9/2008. Denne bestemmelsen gjelder ikke for undervisningspersonalet som i tillegg har fast ansettelse som inneholder turnusarbeid Overtid og merarbeid Arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 10-4 og 10-5 angir rammene for alminnelig arbeidstid. Merarbeid er arbeid ut over den avtalte arbeidstid (deltid), men innenfor den alminnelige arbeidstid. Når arbeid varer ut over den alminnelige arbeidstid, inklusive forlenget arbeidstid for full stilling, regnes det overskytende som overtidsarbeid. Tiden for når overtid utløses, avhenger av om du har fleksitid, fastarbeidstid eller turnusarbeid. Ved fastarbeidstid utløses overtid etter 7,5 timer hvis dette er pålagt av arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker har flere stillinger innen kommunen, kan man til sammen ikke ha mer enn 100 % stilling. Den tilsatte er også ansvarlig for at stillingsprosenten ikke blir overskredet. Hovedtariffavtalen 6 angir godtgjøringer for overtid Avspasert overtid Overtidstimer kan etter en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker tas ut helt eller delvis time for time i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt, jfr. Arbeidsmiljøloven 10-6, pkt 12. Overtidstillegget utbetales. Hvordan avspasering skal avvikles, styres av arbeidsgiver, men etter dialog med den enkelte ansatt. Det er viktig at avspasering blir tatt fortløpende og til det beste for virksomheten Personalhåndboka Side 11 av 40

12 4.2 Fleksitidsordning Fleksitidsordning er innført lokalt der det er mulig. Ordningen er slik Ordinær arbeidstid: kl Kjernetid: (hvor alle skal være til stede) kl Fleksitid: kl kl Tidsregistreringen skal skje ved bruk av stemplingsur der slik finnes/er tatt i bruk. Det skal ikke arbeides mer enn 9 timer pr. dag, jfr. Arbeidsmiljøloven 10-4, og hver enkelt arbeidstaker er selv ansvarlig for å følge dette Betjening av kontorene Fleksitidsordningen skal gjennomføres slik at tjenestens service overfor publikum og kommunens virksomhet ikke blir redusert. Det forutsettes derfor at ordningen blir gjennomført på en slik måte at de enkelte kontorer o.l. er betjent i den ordinære arbeidstid utenom kjernetiden Avregningsperiode og fleksidager Avregningsperioden når det gjelder fleksitid settes til en gang i året, dvs 31.desember Det er anledning til å overføre pluss 37,5 timer til neste periode. Inntil 10 minustimer kan overføres til neste periode. Overstiger saldoen 10 minustimer, skal det for minustimer utover 10 timer foretas trekk i lønn. Når det er fastsatt at tid over 10 minustimer medfører trekk i lønn, innebærer det ikke at den enkelte arbeidstaker dermed kan velge å arbeide kortere tid mot trekk i lønn. Skyldig tid utover 10 timer ved avregningsperiodens slutt, er å anse som brudd på den enkeltes arbeidsavtale. Det er anledning til å opparbeide plusstid og ta ut inntil 5 fleksidager sammenhengende. Inntil 15 dager i kalenderåret kan tas som fleksidager. Dager kan også deles. For nytilsatte reguleres antall fleksidager forholdsmessig det første året. Fleksidager kan kun avvikles etter avtale med arbeidsgiver og skal forelegges skriftlig (skjema OUP 04). Uttak av fleksidager kan ikke innvilges dersom arbeidsforholdene ikke gir anledning til det. All avvikling av fleksitid må være opptjent på forhånd. Ansatte som er delvis sykmeldt omfattes ikke av fleksitidsordningen Overtid og fleksitid Overtidsarbeid kan bare registreres utenom fleksitiden, eller etter 9 timer pr. dag, jfr. Arbeidsmiljøloven Ved bruk av fleksitidsordning vil arbeid innenfor den ytre rammen , ikke bli ansett som overtid. Det vil si at man i utgangspunket kan jobbe 9 timer før et overtidstillegg vil bli utløst Personalhåndboka Side 12 av 40

13 Overtid skal være pålagt og attesteres i hvert enkelt tilfelle. Overtid skal være avtalt på forhånd med arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker har redusert arbeidstid eller er deltidsansatt, regnes arbeidstid som går utover den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid. Dette er ikke overtid Daglig arbeidstid Hver enkelt arbeidstaker har selv ansvaret for at den daglige arbeidstid overholdes og registreres. Arbeidstakeren skal også, ved hjelp av registreringsruret som benyttes, kunne foreta kontroll selv. Alt fravær skal registreres. Dersom arbeidsdagen starter/slutter på andre steder enn kontoret, skal registrering skje manuelt. Virksomhetsleder/støtteenhetsleder mottar oversikt over arbeidstimene fra en periode til den neste. Melding om trekk i lønn for minustimer sendes lønningskontoret ved utgangen av hver avregningsperiode. Arbeidstaker varsles først. 4.3 Jul- og nyttårsaften I Ringerike kommune gjelder følgende: Det holdes stengt julaften og nyttårsaften der det er mulig å gjennomføre i forhold til brukere og tjenesten. Når jule- og nyttårsaften faller på fridag (lørdag/søndag) gis ingen ekstra fridag. Arbeidstiden er i romjula som ellers i årets virkedager. Fridag i romjula kan avvikles som opparbeidet fleksidag eller feriedag. 5 Spisepause 5.1 Regulering Spisepauser reguleres av Arbeidsmiljølovens 10-9 og Hovedtariffavtalens 4. Der står det følgende; arbeidstakere skal ha minst en pause, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausen skal til sammen være minst en halvtime hvis den daglige arbeidstiden en minst 8 timer. I utgangspunktet inngår ikke spisepausen i arbeidstiden. Bare der hvor tilfredsstillende spiserom mangler, eller virksomhetens art gjør det nødvendig, skal spisepausen anses som arbeidstid Spisepause som en del av arbeidstiden Dette gjelder kun for dem hvor tilfredstillende spiserom mangler, der hvor virksomhetens art gjør det nødvendig og for ansatte i kontoradministrasjonen (basert på praksis over lang tid). Hvem som kan ha rett på spisepause som en del av arbeidstiden skal være drøftet av lokale parter i forkant. Spisepausen anses som en del av arbeidstiden, 37,5 timer / 35,5 timer pr. uke for ovennevnte grupper. Arbeidstakerne skal være tilgjengelige for arbeidsgiver i spisepausen. Dette betyr at den enkelte skal være tilgjengelig både for telefoner og besøk Personalhåndboka Side 13 av 40

14 Arbeidstakere som omfattes av denne ordningen har ikke krav på å forlate arbeidsstedet under avviklingen av spisepausen. Med arbeidssted menes her den geografiske lokalisering. Det er opp til administrasjonen å legge forholdene til rette slik at aktuelle arbeidstakere kan være tilgjengelige i spisepausen. Normal spisepause for nevnte grupper er oppfattet å være 30 minutter inklusive gangtid, dvs. fra man forlater arbeidsplassen til man er tilbake på plass igjen. Under forutsetning at arbeidstiden er på mer enn 5,5 timer pr dag og normal arbeidsdag er 7,5 timer For tilsatte i kontoradministrasjonen etter gjelder hovedregelen om arbeidstid ekskl. spisepause dersom ikke forholdene tilsier noe annet. 6 Ferie 6.1 Ferietid Ferie bestemmes av Ferieloven og Hovedtariffavtalen 7. Den alminnelige feriefritid er 25 virkedager ( 4 uker + 1 dag). I tillegg er det 4 dager avtalefestet ferie, jfr Hovedtariffavtalen Til sammen utgjør det 5 ukers ferie pr. år.(ferieloven opererer med 25 virkedager - 6 dagers uke).vi praktiserer en streng fortolkning av lovens formål om at arbeidsgiver er pålagt å sørge for at arbeidstakeren gis årlig ferie. Hovedregelen er at all opptjent feriefritid skal avvikles i det enkelte ferieår. Avvikling av ferie avtales på forhånd, jfr. Ferieloven 6.1 og Ekstraferien for arbeidstakere som har fylt/fyller 60 år Denne retten gjelder alle som fyller 60 år i inneværende kalenderår Avvikling av ferie ved delvis sykemelding. Det er kun ved 100% ufør at arbeidstakeren kan kreve å få ferien utsatt. Ved gradert sykemelding avvikles ferie som om vedkommende er fullt friskmeldt. Arbeidstakere som blir syk etter at ferien har tatt til, har rett til å kreve utsatt ferie dersom arbeidsuførheten har vart minst 5 virkedager. Jfr Hovedtariffavtalen 7.1. Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag. Jfr Hovedtariffavtalen Avvikling av ferie - arbeidstaker som har ektefelle over 60 år Når den ene ektefellen etter ferieloven har 1 uke ekstra ferie, kan den andre ektefellen få permisjon uten lønn i samme tidsrom, kombinert med fleksidager Personalhåndboka Side 14 av 40

15 6.2 Overføring av ferie Ferie kan bare søkes overført fra et ferieår til et annet ved spesielle grunner som: 100 % sykemelding ved ferieårets utløp Arbeidsgiver har medvirket til at ferien ikke har kunnet avvikles Planlegging av spesiell langferie Frist for å søke overføring av ferie må skje innen 15.november Slik søknad behandles av ledere med personalansvar. (skjema OUP- 07) 7 Fravær fra arbeidet Ved fravær på grunn av sykdom gjelder Folketrygdloven kap.8 og Hovedtariffavtalens 8 med tilpasning til undervisningspersonalet. Ved fravær på grunn av barns eller barnepassers sykdom gjelder Arbeidsmiljøloven 12 9 og Folketrygdloven kap Egenmelding på grunn av egen sykdom Egenmelding på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal gis nærmeste overordnet umiddelbart dersom det ikke er alvorlige hindringer for dette. Egenmelding kan først benyttes etter 2 måneders tilsetting, jfr. Folketrygdloven Egenmelding ved egen sykdom kan benyttes i inntil 8 kalenderdager pr sykefraværstilfelle med et samlet øvre tak på 24 dager i løpet av en 12 måneders periode. 7.2 Egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom Egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom kan benyttes for inntil 3 kalenderdager av gangen. For å få rett til stønad må den ansatte ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet (opptjeningstid ). Det vil være arbeidsdager i henhold til den enkeltes arbeidsavtale som må telle ved fraværet på grunn av barns eller barnepassers sykdom (KS B-rundskriv nr. 21/95). Jfr. Folketrygdloven 9-5, 9-6 og Orientering til arbeidstaker VED EGEN SYKDOM EGENMELDING kan ikke nyttes før arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i 2 måneder. Ved midlertidig avbrudd av arbeidsforholdet på over to uker (f eks ulønnet permisjon), kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom dette skyldes bedriftspermittering, permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og andre nære pårørendes sykdom eller militær- eller siviltjeneste. Melding om sykefravær første fraværsdag Arbeidstakeren plikter å gi arbeidsgiveren melding om sykefravær så snart som mulig og senest første fraværsdag innen arbeidstidens slutt. Denne meldeplikt gjelder selv om det foreligger sykmelding fra lege fra første dag. Retten til sykepenger inntrer først fra den dag melding blir gitt. Åtte kalenderdager Personalhåndboka Side 15 av 40

16 Egenmelding kan nyttes for inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Det gis anledning til å ta inntil 8 kalenderdager om gangen. Egenmelding kan for eksempel brukes 24 ganger à 1 dag i løpet av en 12 måneders periode. Ved nytt fravær innen arbeidsgiverperioden regnes tidligere fravær med egenmelding med i fraværstilfellet, inntil 8 kalenderdager totalt. (NB! Dersom du har vært syk med sykemelding mer enn 16 dager, dvs. hele arbeidsgiverperioden, kan du ikke benytte egenmelding før du har vært arbeidsfør i 16 dager). For deltidsansatte gjelder regelen om forholdsmessighet etter stillingsprosent. Egenmelding kan ikke nyttes Egenmelding kan ikke nyttes når arbeidstakeren har fått sykepenger av arbeidsgiveren i en full arbeidsgiverperiode, og så blir syk igjen før han har gjenopptatt arbeidet og vært arbeidsfør i 16 sammenhengende kalenderdager, jfr. Folketrygdloven Arbeidstaker som er delvis sykmeldt kan ikke bruke egenmelding. (Sykmelding 100 % må leveres) Sykmelding fra lege Sykmelding fra lege må foreligge fra og med den første dagen arbeidstakeren skulle vært i arbeid etter egenmeldingsperiodens utløp. Hvis ikke slik melding foreligger fra nevnte dag tapes også retten til sykepenger for egenmeldingsdagene. Tap av retten til å nytte egenmelding Dersom en arbeidstaker har hatt 24 egenmeldingsdager i løpet av de siste 12måneder, må arbeidstakeren ved fremtidige fravær levere sykmelding fra lege fra første sykedag. VED BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM Permisjonsretten er hjemlet i Arbeidsmiljøloven Retten til permisjon gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn). Retten til fri er begrenset til 10 dager pr kalenderår (20 dager for enslig forsørger). Arbeidstaker med omsorg for mer enn to barn under 12 år har rett til 15 dager pr kalenderår (30 dager for enslig forsørger). Arbeidstaker med omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år (gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 18 år) har rett til permisjon i 20 dager pr kalenderår (40 dager for enslig forsørger). Retten til betaling ved ovennevnte fravær er hjemlet i folketrygdloven Kap 9. (Omsorgspenger). Egenmelding - tre kalenderdager Arbeidstakere som har rett til omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom kan benytte egenmelding overfor arbeidsgiver når arbeidsforholdet har vart i fire uker. Egenmelding kan nyttes for inntil 3 dager om gangen. Fra og med den fjerde kalenderdagen må arbeidstakeren legge fram legeerklæring for barnet eller for barnepasseren. Tap av retten til å nytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom Dersom en arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at en arbeidstaker har krevd omsorgspenger uten at fraværet skyldtes barns eller barnepassers sykdom, kan arbeidsgiveren ved fremtidige fravær bestemme at erklæring fra lege må foreligge fra første fraværsdag. Orientering til arbeidsgiver om refusjon fra trygdekontoret Ut over 10 dager Etter folketrygdloven 9-8 kan arbeidsgiver kreve omsorgspenger som han har utbetalt til den enkelte arbeidstaker ut over 10 dager pr. kalenderår refundert av trygdekontoret. Dette gjelder i de tilfeller hvor arbeidstakeren som nevnt ovenfor har rett til omsorgspenger i 15, 20, 30 eller 40 dager. Kronisk sykt barn mellom 12 og 18 år Arbeidstaker som bare har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, men under 18 år, vil også ha krav på fri inntil 20 dager (40 dager for enslig forsørger). I slike tilfeller vil arbeidsgiver kunne kreve alle dagene (20 eller 40) refundert av trygdekontoret. AML 12-9 Når vi her snakker om barn under 12 eller 18 år, så gjelder bestemmelsene ut det kalenderåret barnet fyller 12 eller 18 år Personalhåndboka Side 16 av 40

17 7.3 Egenerklæring Skriftlig erklæring (egenerklæring) leveres arbeidsgiver straks vedkommende er tilbake på arbeidet. (skjema OUP-03) 7.4 Sykefraværsoppfølging og bedriftsintern attføring Se egne rutiner i intern-kontrollhåndboka Del C, helse, miljø og sikkerhet, som finnes på kommunens intranett. 8 Utbetaling av lønninger 8.1 Utbetalinger Måneds- og årslønte utbetales lønn 12. i måneden, eller nærmeste forutgående virkedag. Dette gjelder også for time-, dag- og ukelønte. 8.2 Feil utbetalt lønn Den enkelte arbeidstaker skal så langt det er mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig til sin nærmeste leder. Ved feil utbetalt lønn kan arbeidsgiver foreta nødvendige justeringer neste lønningsdag. 8.3 Trekk i lønn Trekk i lønningene kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller: Lovbestemt trekk. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Pensjonsinnskudd for alle (fast og midlertidig tilsatte med arbeidstid over 168 timer pr. kvartal jf. veiledning til Kommunal Landspensjonskasse, KLP og minst 35 % stilling jf. Statens pensjonskasse ) Fagforeningskontingent dersom foreningen ber om det, jfr. Hovedavtalens del B Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren har påført kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakere rettsstridig fratrer sin stilling. Lønnstrekk skal beregnes til den delen av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Før trekk gjennomføres skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte. 9 Alminnelig orden Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet/frammøtestedet ved arbeidstidens begynnelse. Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden, jfr. Intern-kontrollhåndboka del C, pkt Personalhåndboka Side 17 av 40

18 10 Behandling av utstyr, inventar o.l Behandling Alt inventar, kontorutstyr, maskiner, verktøy, materialer o.l. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlig materiell Verneutstyr Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrifter, se internkontrollhåndboka Røyking Ringerike kommune er en røykfri arbeidsplass. Det er ikke anledning til å røyke i eller like ved inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser. 11 Oppsigelse og avskjed 11.1 Formkrav Ved oppsigelse og avskjed gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser i kap.15 og Hovedtariffavtalens bestemmelser i 3. Oppsigelse og avskjed skal skje skriftlig. Formkravene er strenge og fremgår av KS Personalhåndbok kapittel 3 som finnes ved å gå inn på Intranett Organisasjon og personal KPS personalhåndboka eksempler på skjema og standardbrev opphør av arbeidsforhold Oppsigelsesfrister Hovedregelen er en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder fra den dagen vedkommende sier opp sin stilling, jfr Hovedtariffavtalen 3.2. For tilsatte i prøvetid og midlertidig tilsatte i inntil 2 måneder, er fristen 14 dager. For øvrige midlertidige tilsatte er oppsigelsestiden 1 måned. Se Arbeidsmiljøloven Vilkår for oppsigelse Oppsigelsen fra arbeidsgiver skal være saklig begrunnet og må referere seg til: a) arbeidstakeren (mislighold av arbeidsavtalen, herunder ordrenekt, ureglementert fravær, ukyndighet, manglende samarbeidsevne o.l.). b) arbeidsgiveren c) virksomheten (omorganisering, rasjonalisering o.l.) jfr Arbeidsmiljøloven Kap Personalhåndboka Side 18 av 40

19 11.4 Avskjed Etter Arbeidsmiljølovens kan arbeidsgiveren avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Før beslutning om avskjed fattes av arbeidsgiver, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Ansettelsesmyndigheten kan uten oppsigelsesfrist gi en arbeidstaker avskjed dersom han/hun med forsett eller grov uforstand forgår seg alvorlig i tjenesten så som hvis han: a) uten rimelig grunn nekter eller med forsett unnlater å rette seg etter ordre fra overordnede om det som gjelder arbeidet eller ordenen på arbeidsstedet. b) setter seg opp mot sine overordnede i arbeidet. c) gjentatte ganger tross mottatt advarsel unnlater å møte fram til arbeidet i rett tid. d) møter beruset/påvirket fram til arbeidet eller har vært beruset/påvirket i tjenesten. e) gjentatte ganger forstyrrer ordenen på arbeidsstedet. f) forsømmer seg grovt eller gjentatte ganger opptrer på en måte som kan føre med seg fare for folks liv og lemmer eller helse eller fare for større ødeleggelse av eller skade på gods. Likeledes kan tilsettingsmyndigheten gi en arbeidstaker avskjed dersom han taper den for stillingen fornødne tillit, jfr KS personalhåndboka pkt Dette gjelder også straffbare forhold. Ved avskjed har ikke den tilsatte krav på å fortsette i stillingen under forhandlinger slik som ved oppsigelse. Prosess advarsel/oppsigelse/avskjed Ref. pkt. Hva gjøres Ansvarlig Støtte A B1 B2 C Hvem har myndighet - bruk av fullmektig Avklaring av faktiske forhold - møte med vedkommende og tillitsvalgt/fullmektig + annen dokumentasjon Tidligst mulig Beskrivelse av regler eller krav som er overtrådt a) straffbare forhold b) brudd på arbeidsreglement c) mangelfull arbeidsytelse Foreløpig beslutning om reaksjon 1 Forhåndsvarsel a) advarsel uttalerett b) oppsigelse/avskjed kombinert med innkalling til drøftingsmøte (jfr. AML 15-14) Standardbrev - se KS pers.håndbok Overordnet leder Overordnet leder Overordnet leder Overordnet leder Organisasjon og personal (kommuneadvokat) Organisasjon og personal (kommuneadvokat) Organisasjon og personal (kommuneadvokat) Organisasjon og personal (kommuneadvokat) Personalhåndboka Side 19 av 40

20 * Vedr. Suspensjon (midlertidig tatt ut av tjeneste) - se KS Personalhåndbok Organisasjon og personalavdelingen må kontaktes vedrørende saker som gjelder opphør av arbeidsforhold Oppsigelse etter lengre tids sykefravær Ringerike kommune kan vurdere å avslutte et ansettelsesforhold når det foreligger saklig grunn, Nærværsrutinene er fulgt og Arbeidsmiljøloven 15-8 er oppfylt. Det kan også være aktuelt med del-oppsigelse fra stillingen, dersom arbeidstaker har redusert arbeidsevne. Tilsatte sies opp i henhold til vanlig oppsigelsesprosedyre, jfr. Arbeidsmiljøloven kap 15 og kap Annet lønnet arbeid Tilsatte i Ringerike kommune kan ha deltidsstillinger i forskjellige virksomheter/støtteenheter, men den samlede stillingsprosenten kan ikke overstige 100 %. Dette gjelder også midlertidige tilsettinger/vikariater. Den tilsatte har også et selvstendig ansvar og skal medvirke til at stillingsprosenten ikke blir overskredet. Kommunal arbeidstaker kan ikke uten tillatelse ta annet lønnet arbeid som vil være av et slikt omfang at det kan gå utover vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Det samme gjelder for ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter Forvaltningslovens kap. II. Den ansatte plikter å opplyse om andre arbeidsforhold i og utenfor Ringerike kommune. Det er ikke lovlig å inneha mer enn en 100% stilling til sammen i Ringerike kommune. 13 Mottakelse av gaver Det er ikke adgang for arbeidstakere i Ringerike kommunen å motta gaver eller andre materielle godtgjørelser eller fordeler (gjelder også testamentariske gaver) som har forbindelse med vedkommendes stilling og som kan være egnet til å gi innflytelse på arbeidstakerens virksomhet i kommunes tjeneste. Alle tvilstilfeller forelegges vedkommendes virksomhetsleder/støtteenhetsleder, eventuelt rådmannen. Overtredelse av bestemmelsen kan medføre oppsigelse eller avskjed. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi, som reklamemateriell, blomster, 1 flaske vin, konfekt og lignende Jfr De etiske retningslinjene A Personalhåndboka Side 20 av 40

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer