Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian Siem. Og det gledelege er at begge to har gitt svært gode tilbakemeldingar på dei skipa vi i Kleven Maritime har levert og skal levere til dei. Ståle Remøy hadde vore om bord i KV Bergen på Myklebust (bnr 49), og var imponert over kvalitet og framdrift. Og Kristian Siem nytta høvet i samband med dåpen på Siem Emerald (bnr 329) til å rose Kleven for eit kvalitetsprosjekt som har vorte godt mottatt i marknaden. For meg er dette skikkelig gode julehelsingar, som gir grunnlag for optimisme og tillit til at det vi steller med no er solid og bra. I år - som tidlegare år - har det ikkje mangla på store utfordringar og krevjande oppgåver vi i samarbeid har funne løysingar på. Nokre utfordringar har vi måtta takle fordi vi sjølve ikkje har vore godt nok budde og ikkje har gjort heimeleksa vår godt nok. Men mange, og kanskje dei største utfordringane har vi fått som fylje av verdomfattande hendingar vi ikkje har kunna påverke. Uro i finansverda, nedgong i oljeprisen og allmenngjering av tariffavtalar er saker vi ikkje har kunna påverke i særleg grad, men som har stor betyding for oss og for all maritim industri. Kleven Maritime har levert 7 flotte farty i av dei til offshorenæringa og ei kystvakt. KV Barentshav er den fyrste av i alt tre til Remøy Management. Det er vel dåpen av dette fartyet som har vore den største enkelthendinga i år. Med folkefesten i Fosnavåg og ein finansminister som flaskeknusar vart denne hendinga lagt merke til rundt om. Alle 7 fartya er leverte med ein kvalitet vi kan vere stolte av og som reiarane gir oss gode tilbakemeldingar på. At vi får gode tilbakemeldingar frå reiarane både på at vi er gode samarbeidspartar under byggetida og at dei er nøgde med sluttprodukta vi leverer er svært viktig for oss. Det er slike tilbakemeldingar som gjer at reiarane kjem attende til oss ved neste høve. Økonomisk teiknar 2009 til å verte eit godt år for Kleven Maritime, trass i at vi har hatt nokre svake prosjekt også dette året. Men samla vert tala altså bra, noko som er både gledeleg og svært viktig, særleg i lys av at dei føregåande åra har vore svake. Eg går inn i 2010 med forventning og spaning samtidig som eg veit at mange av oss vil bli prega av endringar som vil bli krevjande for konsernet og for enkeltpersonar. Marknaden er tøff på kort sikt, men lysteikna på lengre sikt er også klåre. Utfordringar kjem vi til å måtte takle også i komande år, men fyrst skal vi ha nokre velfortente dagar med juleferie. Mi von er at vi alle skal kunne bidra til at jula vert ei festtid for flest mogleg. Ikkje berre ved å gi kvarandre gåver, men ved å vise omsorg og omtanke for våre medmenneske. Gode ord og omtanke kan gjere jula til ei festtid for fleire! Eg ynskjer alle ei fredeleg og god julehøgtid og eit innhaldsrikt nytt år. Beste helsing frå Ståle Ei herleg julehistorie Ein liten gut hadde ønskt seg 1000 kroner til jul dei siste 3 åra og ba til Gud i vekesvis før kvar jul, utan at noko skjedde. Neste jul då han hadde lært seg å skrive, valte han å skrive eit brev til Gud for å be om 1000 kroner. Posten mottok brevet, som var adressert til "Gud,", og vidaresende det til statsministeren. Statsministeren mora seg over brevet og bestemde seg for å sende guten pengar. Han syntest at 1000 kroner var i meste laget for en liten gut, så han sendte 100 kroner. Den vesle guten jubla då han fekk sine 100 kroner og skreiv eit takkebrev til Gud: "Kjære Gud, tusen takk for pengane du sende meg. Eg har merka meg at du sende dei via lønningskontoret, - dei trakk frå 900 kroner i skatt!"

2 KVE MVE Lønsutbetaling første del av 2010 Timelønte: 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09,07 Utbetaling av feriepengar for timelønte: Månadslønte: 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, Utbetaling av feriepengar for månadslønte: Timelønte: 07.01, 21.01, 04.02, 18.02, , 25.03, 15.04, 29.04, 12.05, 27.05, 10.06, 24.06, Utbetaling av feriepengar for timelønte: Fastlønte : 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, Utbetaling av feriepengar for månadslønte: FØRDE Timelønte: 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09,07 Utbetaling av feriepengar for timelønte: Månadslønte: 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, Utbetaling av feriepengar for månadslønte: Kleven Verft Nytilsette i Kleven Maritime Frå venstre: Grzegorz Bojarski, Piotr Kubiak og Kamil Loik er alle tilsett ved service- og transportavdelinga. Piotr Nowak og Zdzislaw Borkowski er begge tilsett ved rør- og maskinavdelinga. Even Juklestad Soljeim er tilsett som lærling Roy Ruby er tilsett som inspektør, og er prosjekttilsett som arbeidsleiar for bygg 331. Steffen Sæbønes er TAF-elev. Chris Remøy er tilsett i prosjektstilling på 1 år ved teknisk avdeling. Ikkje til stades når bilete blei tatt: Marcin Woroch som er tilsett på service/transport. Jarl Ole Vada er attende på Kleven etter ei tid i Siem. Jarl Ole er tilsett som inspektør i utland, men skal i første omgong arbeide med kvalitetssikring på KVE. Lars Åge Torvanger er nytilsett ved Kleven Verft si avdeling på Rovde. Han er tilsett som inspektør og skal leie arbeidet med den nye sveiseroboten der. Morgan Lindholm, produktivitetsingeniør som skal drive forbetrings- og effektiviseringsarbeid i ulike produksjonsområde. Arbeidar no spesielt med sveiseroboten som er installert på Rovde.

3 Kleven Verft avd. Førde I Førde er Kåre Vårdal tilsett som elektrikar. På utrustingsavdelinga er desse tilsett: Oddvar Espedal, Kjell Eikemo, Harald Ask, Johnny Ask, Johnny Vadøy, Leif Frøholm, Robert Branescu og Terje Olsen Andal. På røravdelinga er Krzysztof Koprowski tilsett i tillegg til Henning Førde som er tilsett som lærling på avdelinga. Morten Skudalsnes er tilsett på vedlikehald og Svein Ove Johansen er tilsett på lager/innkjøp. Alle desse er tilsett dei 6 siste månadane og er no involverte i arbeidet med å utruste Siem Topaz. Til saman er det no 53 eigne tilsette i Førde, i tillegg til tilsette hjå underleverandørane. Frå venstre: Harald Agnar Ask, Leif Frøholm, Johnny Vadøy, Trond Askevold, Oddvar Espedal, Kjell Eikemo, Magnar Johme, Kåre Vårdal, Robert Branescu, Terje Olsen Andal, Svein Ove Johnsen, Henning Førde, Johnny Ask, Krzysztof Koprowski Myklebust Verft På avdelinga for utrustning er desse tilsett på Myklebust dei siste 6 månadane: Tadeusz Majewski, May-Anett Øren og Bjørn- Erik Gusgård Tilsett på avdelinga for maskin og rørarbeid: Rafal Andrzej Lysiak, Antoniak Krzysztof, Espen Gulbrandsen og Jerzy Podlaski For å utføre maling -og servicearbeid er Krosnowski Arkadiusz og Andrius Jankovski tilsett. Sigurd R Tødenes er tilsett på avdelinga for kran/transport Jonas Muren er tilsett på røravdelinga, men var ikkje stilstades då bildet vart teke. Exit Skipssystemer 15. desember var siste produksjonsdag ved røravdelinga som har vore lokalisert ved Myklebustmyrane industriområde i Gursken. Eit bod på bygningane i kombinasjon med ønskje om å samlokalisere rørproduksjonen, var utslagsgjevande for at vi valde å legge ned avdelinga. Det at vi framover ser inn i ein marknad med mindre aktivitet var også ei medverkande årsak, seier plassjef Hans Kristian Opsal. Det var i 2006 at konsernet gjennom Myklebust Verft AS overtok alle aksjane i Skipssystemer AS. Frå venstre: Andrius Jankovski, Bjørn-Erik Gusgård, Espen Gulbrandsen, Krzysztof Antoniak, Rafal Andrzej Lysiak, Tadeusz Majewski og Arkadiusz Krosnowski. Ikkje tilstades då biletet blei teke: May-Anett Øren, Jerzy Podlaski og Sigurd R Tødenes. Frå v.: Per Magne Rødseth, Bjarne Olai Borgund, Wegard Gusgård, Egil Johan Rovde og Ole Ivar Amundsen, her saman med sjåføren frå Franzefoss som hentar siste del av restavfallet hjå Skipssystemer. I ein periode var der lokalisert ein avansert rørbøyerobot. Men, no er altså epoken med rørproduksjon over i denne omgang. Kjøpar av anlegget var næraste nabo, Sande Bilservice, som trengde meir plass til si verksemd innan reparasjon og vedlikehald av bilar. Tilsette til Myklebust Verft Alle dei fem tilsette har fått tilbod om å halde fram ved høvesvis rør- og utrustningsavdelingane ved Myklebust. Arbeidsleiar Egil Johan Rovde syntest det var vemodig å rigge ned avdelinga. Det har vore ein triveleg arbeidsplass her framme. Sjølv har han jobba ved avdelinga sidan Vi markerte nedlegginga med litt kaker og kaffi, avsluttar Egil John.

4 Alvorleg arbeidsulykke ved Myklebust Måndag 23 november kl 1425 oppstod det ei alvorleg arbeidsulykke i samband med varmt arbeid i tank 518 om bord i B49 KV Bergen. Maskinarbeidaren Jerzy Podlaski fekk alvorlege brannskadar, og ved brannskadeavdelinga på Haukeland sjukehus blei det konstatert 2. og 3. grads forbrenning over 1/3 av kroppen. Industrivernet rykte ut Det lokale industrivernet ved Myklebust rykte ut og sette umiddelbart i gang med førstehjelp. Den skadde blei raskt frakta på land og etter råd frå AMK-sentralen blei han nedkjølt fram til ambulanse og lækjar kom til staden. Den skadde blei først frakta til Ålesund sjukehus, før han neste dag blei lagt inn på Haukeland. -Vi fekk raskt kontakt med pårørande og kona til den skadde tok første fly frå Gdansk til Vigra og rakk å bli med sjuketransporten vidare til Bergen, seier HMS-leiar Kristina Skogstad. Prega dei tilsette Ulykka har gjort eit sterkt inntrykk på alle som jobbar ved Myklebust, i konsernet og nærmiljøet elles. For 15 år sidan omkom ein tilsett ved verksemda etter alvorlege brannskadar og for mange blei denne ulykka også ei påminning om kva som skjedde den gongen. Dagleg spør folk etter korleis det går med kollegaen. Både Kristina og arbeidsleiaren til den skadde, Per Jon Husøy, har vore på besøk ved sjukehuset i Bergen. Vi har også dagleg telefonkontakt både med personalet ved Haukeland og med kona hans, fortel Kristina. Vi får opplyst at situasjonen er alvorleg, men stabil. Ei rekkje operasjonar har allereie vorte gjennomført og det må påreknast fleire i vekene og månadene framover. Vi har prøvd å gjere vårt beste for at den skadde og kona skal få den beste oppfølginga i den situasjonen som har oppstått. For tida bur kona på sjukehotellet like ved sidan av Haukeland. De-briefing Umiddelbart etter ulykka blei dei involverte i industrivernet og dei som ønskte det samla i kantina for gjennomgang og samtalar om ulykka. Alle involverte gjorte ein stor innsats. I ettertid har industrivernet og leiinga hatt fleire møter for å gå gjennom både gjeldande rutiner og ikkje minst erfaringar frå sjølve ulykka. Vi ventar også på rapporten frå politiet og arbeidstilsynet. Sjølve årsaka til ulykka er enda ikkje klarlagt, avsluttar Kristina. Leiinga industrivernet har hatt fleire møter for å gå gjennom kva som skjedde ulykkesdagen.

5 John Kleven døyde Bilde frå ei sjøsetting tidlegare i år. Heilt til det siste var John interessert i arbeidet på skipsverfta og dei tilsette der. Då John døyde og vart gravlagt i september i år så vart det skrive eit minneord frå dei tilsette i Kleven Maritime som vart lest under minnesamveret etter gravferda. Dette minneordet kan du lese her. Det var familien sit ynskje at gåver i samband med John sin bortgong skulle gå til Kreftforreninga sitt arbeid for forsking på lungekreft. Både privatpersonar i Kleven Maritime, tilsette sine organisasjonar, velferdskassa og mange av Kleven Maritime sine samarbeidspartar gav pengar til dette arbeidet. Vi har motteke stor takk frå Kari og Annelise med familie og Kjersti med familie for gåvene som vart gitt. Minneord til John Vi visste at John hadde vore plaga med sjukdom ei tid no, og for nokre år sidan var han veldig sjuk. Så sjuk at dei fleste av oss ikkje trudde at han skulle overleve. Men han kom seg likevel til igjen og sjølv om det nok gjekk litt opp og ned, var likevel helsa slik den siste tida at vi no ikkje var budde på at han kunne forlate oss så brått. Men dessverre, fredag 11.09, døydde han som ein konsekvens av eit hjerneslag han hadde tidlegare i veka. John var ein mann som var glad i livet og som var levande interessert i kva som gjekk føre seg i Kleven Maritime. Ikkje berre det forretningsmessige, men også i oss som arbeidde der. Sjølv om han dei siste åra hadde overlate det meste av ansvaret for forretningane til døtrene Annelise og Kjersti så var han likevel engasjert og involvert. John var for mange så mykje meir enn ein forretningsmann og ein mann for media og offentlegheita. Han kjende kvar enkelt og var personleg. Han fortalde levande om golfturneringar i Spania og laksefiske i inn og utland. Ein anna stor lidenskap var song og musikk, noko han utøvde også saman med mange av oss som arbeider på Kleven. Og ikkje minst fortalde han om kor heldig han var som hadde hatt Kari ved si side i heile sit vaksne liv. Mykje har forandra seg i verda og i Kjøyla sidan John vaks opp der. Den trygge oppveksten saman med sine 5 sysken i nøysemd like ved verftet, prega John og hans gjerningar heile livet. Han såg at det skulle hardt arbeid, optimisme og satsing til for å lukkast i forretningslivet og John og brørne hans var villige til å satse. Dei satsa på skipsbygging, ei spanande næring som gav oss tilsette mange utfordrande og gode arbeidsplassar. John måtte sjølv tidleg ut i arbeid, men fekk likevel arbeidsfri eit kort år for å gå på handelsskule på Stranda. Det var heile hans teoretiske bakgrunn for å leie opptil 500 tilsette og å vere ansvarleg for store kontraktsverdiar. Kanskje var det ein av grunnane til at han gav kvar enkelt ein sjans til å vise kva dei dugde til? Det vert tomt etter deg mange stadar John, og vi kjem til å sakne deg. Vi kjem til å sakne deg fordi du var ein ven og fordi du var ein av grunnleggarane til den gode arbeidsplassen vår. Du var ein som vi såg opp til og som vi var takksam overfor. Vi kjem til å sakne mannen som betydde så mykje for så mange, men som sjølv helst ville identifisere seg med Simon i Støa. Vi lyser fred over John sitt minne. Det var godt at han hadde dei tre som betydde aller mest for han i livet rundt seg, då timane over eit rikt liv var talde. Med helsing oss tilsette i Kleven Maritime

6 Leverte skip frå Kleven Maritime i 2009 Februar Siem Marlin B.323 MT 6017 Mk II Siem Offshore Mars Rem Poseidon B.325 MT 6016 Mk III Rem Offshore April Rem Viking B.324 UT 712 L Rem Offshore Juni Siem Dorado B.326 MT 6017 Mk II Siem Offshore August Barentshav B. 48 VS 794 CGV Rem Management September Siem Pearl B.327 VS 491 CD Siem Offshore Desember Siem Emerald B.329 VS 491 CD Siem Offshore Ordresituasjonen i Kleven Maritime pr

7 Det tredje kystvaktskroget er under slep mot Myklebust Skroget til KV Sortland har god fart gjennom Bosphoros. Full gass framover for KV Bergen KV Bergen sett frå masta på Siem Sapphire Det tredje kystvaktskroget er no på veg til Myklebust for sluttutrustning. Først etappe tok ei vekes tid med «akkurat nok vatn» nedover Donau til Galati. Prosjektleiar Roger Paul Hauge kan etterkvart det meste om vannstanden i Donau. Vi har følgt med tilsiget til Donau heilt opp til Østerrike, seier Roger. Til tider har det vore nesten meir fokus på vatn enner på båt. Etter eit kort opphald i Galati der mastehuset blei montert, starta det tre vekers lange slepet til Norge og Gursken. I skrivande stund ser det ut til at skroget kjem til Myklebust julekvelden kl Det skulle pynte bra opp til jul med to kystvakter og ein Siem-koloss ved kai! Planlagt levering av bygg 52, KV Sortland, er før sommarferien Vi er no i den mest hektiske sluttfasen med fylling av gass og oppstart av system og maskineri, fortel prosjektleiar Roger Paul Hauge. Vi ligg bra i rute i høve til produksjonsplanane og satsar på prøveturar over nyttår frå veke tre og utover. Planlagt levering av B49, KV Bergen er i månadsskiftet januar/februar Reiarlag og kystvakt gir stadig gode tilbakemeldingar frå det første fartøyet KV Barentshav som blei levert i haust. Det er berre små justeringar som vert gjort på dei to siste kystvaktene, avsluttar Roger. Molde Folkehøgskule laga film I arbeidet med å betre opplæringsprogrammet innan HMSarbeidet (helse, milø og sikkerheit) for nye tilsette og underleverandørar bestemte vi oss for å få laga ein eigen film til formålet. Vi sonderte marknaden og valgte å jobbe vidare med Molde Folkehøgskule. Filmen har både norsk, engelsk, rumensk og polsk tekst. Filmen er på om lag 10 minutt og er såleis ein effektiv reiskap i å gje nye operatørar innføring i vårt internkontrollsystem. Vi tek opp tema som til dømes bruk av personleg verneutstyr, generelle sikkerheitsbestemmelsar og bruk av rusmiddel, seier Kristina. Ein eigen bolk rundt varsling av ulykker er også med i filmen. Filmen har no vorte vist i dei fleste produksjonsavdelingar. Her har vi også fått tilbakemeldingar som no er baka inn i den endelege filmen. Vi skal ta den i bruk for fullt frå 1. januar 2010, avsluttar HMS-leiaren. Frå v.: Lærar Knut Ståle Morsund og student Rasmus J. Berge mottekk gåvesjekk frå ein nøgd HMS-leiar, Kristina Skogstad. Også Patrick Hestad Pedersen var med på film-prosjektet.

8 Ny personalforsikringsordning Ufør, minst 50%, av sjukdom som ikkje er yrkesrelatert Som eit resultat av årets lønnsoppgjer blei det avtalt mellom bedrifta, Fellesforbundet, FLT og NITO å ta ei ny personforsikring. Forsikringa gjeld for sjukdom som fører til uførleik som ikkje er knytt til yrkesskade. Forsikringa gjeld for alle tilsette i Kleven Maritime. Forsikringa kjem til utbetaling ved minst 50% medisinsk- eller ervervsuførleik etter gjeldene rammer: Medisins uførleik på inntil 4,5G Ervervsuførleik på inntil 11G G = Grunnbeløp. Pr er 1 G kr Forsikringsbeløp er avhengig av grad av uførleik og alder ved utbetalingstidspunkt. Dette er ei forsikring kvar enkelt kan ta privat, men som då vanligvis er svært dyr. Forsikringa vert no etablert gjennom Kleven Maritime sin bedriftsavtale med TrygVesta og har av den grunn gunstigare vilkår. Forsikringa gjeld for kvar enkelt tilsett så lenge ein har eit tilsettingsforhold i ei av verksemdene i Kleven Maritime. Det er avtalt mellom bedrifta og organisasjonane at kostnadane for forsikringa skal delast likt mellom bedrifta og dei tilsette. Berekningar syner at årlig kostnad vert ca kr 4200,- pr. person (utrekna for 2010). Kvar enkelt må sjølv dekke ca kr 2100,- Den tilsettes sin kostnadsdel vert trekt på løn. Forsikringspremien vert justert kvart år, basert på alders- og kjønnssamansetninga i bedrifta, prisjustering, samt regulering av grunnbeløpet. Bedrifta regula det beløpet som vert trekt på løn basert på desse berekningane. Alle tilsette betalar same beløp, uavhengig av alder og kjønn. Forsikringsordninga er kollektiv, og legg difor til grunn at alle tilsette er med i ordninga. Bedrifta må innhente samtykke frå kvar enkelt tilsett som ikkje er fagorganisert. Dei som høyrer til under Fellesforbundets sit område, men som ikkje er fagorganisert, er likevel bunde av avtalen og vil ikkje bli bedt om spesiell samtykke. Forsikringa er gjeldande frå Detaljert informasjon frå TrygVesta er tidlegare gitt av personalkontoret. Bowling i Ulsteinvik 30. oktober arrangerte velferdskassa ved KVE bowlingkveld for andre gong. Første gongen var ein suksess og verken deltakinga, innsatsen eller stemninga var mindre denne gongen. 55 tilsette var påmeldt og stemninga var høg frå første kulekast.det viktigaste er å delta, men det vart fort avdekt at nokre hadde betre tak på kula enn andre. Vinnarlaget held til i bane 9: Preben Dimmen, Audun Røren, Edgar Fjelle, Vegar Kobbevik, Knut Johan Selnes, og Benjamin Eidem. Beste spelar vart Trond Skotheim med eit snitt på 147 poeng. Høgste score hadde Benjamin Eidem med 180 poeng. 8 baner var med i spelet og snittpoenga varierte frå 70 poeng opp til vinnarlaget som hadde 147, nest beste lag hadde 91 poeng i snitt. Inn i mellom kuleregnet vart det servert pizza og heile kvelden vert betegna som: SVÆRT VELLUKKA!! Gjengen kosar seg og praten gjeng lett. HMS-arbeid og rett verneutstyr er viktig, - også ein fredagskveld i bowlinghallen.

9 Suveren sveisar i arbeid på Rovde På Rovde har dei i alle år hatt sin eigen Severin. No har Severin fått selskap av ein suveren sveisar og det kjende: Severin Suveren har fått ein ny giv og ei ny tyding. I ein arbeidskrevjande industri som vår vert det heile tida rekna og fundert på kvar vi kan utvikle oss. Det vert fundert på kva vi kan gjere slik at produksjonen går enklare, krev mindre manuelt arbeid, oppnår betre sluttkvalitet på produkta, forbrukar mindre dyrt materiell og utstyr og det er viktig at produksjonen er slik at arbeidsplassane er trygg for dei tilsette. Og sjølvsagt skal alt dette ende opp i at vi skal kunne produsere våre produkt på ein rimelegare måte. I bilproduksjonen har dei i lang tid nytta sveiserobotar til arbeid på produksjonsline. Robotane har vore store, avanserte å programmere og omstille, og serieproduksjon har difor vore naudsynt for å få effektivitet. No er ein ny generasjon sveiserobotar i emning og Kleven Maritime har teke ein slik robot i bruk på Rovde. Robotane er i ferd med å bli handterlige også for produksjon som ikkje går på produksjonsline. Dei er ikkje berre i ferd med å bli små og handterlege, men dei er også lettare å programmere og omstille. I tillegg er kvaliteten på arbeidet som vert utført svært bra. Det er gjort berekningar som syner at bruk av sveiserobot vil betre kvaliteten og minske produksjonstida. Robotane brukar mindre gass, straum og sveisetråd og i tillegg skal dei i vanleg produksjon kunne oppnå høgre produktivitet enn det vi kan oppnå ved manuell sveising. Sveisane frå roboten har lågare feilprosent og etterlet seg mindre etterarbeid. Det er tilsett ein prosjektleiar, Morgan Lindholm, som skal leie dette arbeidet. Når vi startar på stålbygging til nye prosjekt skal fleire robotar vere på plass på Rovde, i Ulsteinvik og i Polen. Tore Roppen seier at erfaringane frå den første produksjonstida er god vart den første sveisen lagt og alt veka etter var roboten i produksjon på stål til bygg 335. Det er viktig for Kleven å beherske morgondagens teknologi. Viktige oppgåver for å oppnå størst mulig lønsemd vil være å redusere omstillingstida samt å la ein operatør operere fleire robotar. Det blir også arbeidd med prosjekt for å automatisere ein stor del av røyrproduksjonen. Ettermarknad og garanti inn i styringssystemet Siste vekene har det vore jobba med å handtere garantiprosjekta fullt ut i ERP-systemet ved Myklebust. Frå før har ein jobba med å køyre nybygga i det integrerte styringssystemet, medan ein no utvidar til meir og meir garanti- og ettermarknadsprosjekt. Bjarne Halle har no snart på plass korrespondanse og sakshandsaming i Triark for garantisakene til det leverte kystvaktfartøyet. På denne måten aukar bruksområda til styringssystemet og ikkje minst vert det enklare for resten av organisasjonen å finne fram i status på dei ulike claims på prosjekta. Bjarne Halle syter for opplysningar til Triark Ettermarknaden Også innan ettermarknaden vil ein kunne bruke systemet meir enn ein har gjort til denne tid. Forsøksvis vil no også førespurnadar frå kundar bli registrerte i systemet. På den måten vil ein kunne halde betre oversikt over status på dei jobbane ein arbeider med avklaring på.

10 Olav, - den nye finansdirektøren Olav Tanberg tok til i jobben som finansdirektør rett etter sommarferien i år. Han er blant anna utdanna siviløkonom frå Norges Handelshøyskole og kom frå ei sentral stilling i IT selskapet Viz Risk Management i Bergen. Saman med sambuar og tre born har dei busett seg i Langevåg, heimstaden til sambuaren. Litt reisetid vert det mellom Langevåg og Ulsteinvik, men den kan nyttast til fornuftig tenkjearbeid i tillegg til å sove litt, meinar Olav. Etter 5 månadar i jobben spør vi korleis arbeidsdagen er? Ein smilande Olav fortel at det er mykje å sette seg inn i. Ikkje berre er det nye kollegaer og eit heilt nytt produkt, frå software til skip, men det er også nye system og bankar å halde seg til. Og det er store beløp som er i sving! Når skip på mellom 5 og 600. mill. kr skal finansierast, er det mange som skal på bana både med garantiar og pengar. Når vi endatil er så heldige at vi har slike skip vi skal skaffe byggefinansiering til, så gjeld det å halde tunga rett i munnen. Sjølv om vi har gode forhold til bankane våre, så er det ikkje berre å knipse i fingrane og be dei kome med 1 mrd. i ny og ne. Det at det har vore ei turbulent tid i finansbransjen over heile verda, der mange internasjonale bankar har fått store problem, gjer at også våre bankar er ekstra forsiktige. Men det er spanande seier Olav, veldig spanande. Finansieringa av våre nybygg er stort sett på plass, så no står det att å administrere det heile. Det er også gledeleg at vi no ser gode resultat på mange av byggeprosjekta våre. Det er alltid trivelegare å kunne sette to strek under tal som er skrivne med blått enn med rødt. Olav har tru på at skipsbygging vil vere ei stor og viktig næring i Noreg også i framtida og er glad for at vi no har fått ein næringsminister som ser ut til å interessere seg for norsk industri og norske industriarbeidsplassar. Gode og stabile rammevilkår er viktig for å kunne drive effektivt. Sidan næringsministeren er trønder, som eg, så har eg von om at han kan handle like godt og raskt som han kan prate! Eg har vorte godt motteken i Kleven Maritime og ser fram til å ta fatt på 2010, seier Olav. Innsyn ynskjer velkomen og lukke til. Fotballturnering På bilete ser vi dei tre vinnarlaga, frå venstre: Ninja Turtles (Kleven Verft), Ulstein Elektro og In-Con Søndag 29. november arrangerte HFprosjekt og elevar frå Sunnmøre Folkehøgskule ei vennskapsturnering i fotball i Ulsteinhallen. Dette var ein del av eit arbeidsmiljøprosjekt, og alle MAFOSS sine medlemmar og underleverandørane deira var inviterte. Det er andre gong denne turneringa har blitt arrangert i Ulsteinhallen. Kleven Verft stilte med eitt lag, og enda til slutt opp på ein sterk 2. plass. Frå venstre på bilete ser vi: Magnus Bøe Sørensen, Alf Johan Antonsen, Jørn Skeide, Benjamin Eidem og Arve Vestnes med pokalen. Kleven Maritime Contracting stilte også med eitt lag, men dei gjekk ikkje vidare ifrå gruppa si. I følgje Thorvald Grønli som arbeider med HF-prosjektet so var dette ein stor suksess, og dei skal prøve å gjenta det til våren.

11 Arbeidsleiar leiing i ein mangfaldig og krevjande kvardag Å vere arbeidsleiar er både krevjande og utfordrande. Ein skal leie fagleg kompliserte prosjekt og ein skal leie personell frå ulike nasjonar og med ulik kultur og fagkompetanse. I tillegg skal ein også koordinere arbeidet mellom eigne tilsette og underleverandørar. Dei siste åra har vore svært hektiske i Kleven Maritime og arbeidsleiinga har opplevd høge forventingar og høge krav. I tillegg har det vorte tilsett fleire nye arbeidsleiarar i perioden. For å meistre utfordringane ein arbeidsleiar møter i arbeidsdagen, er det ikkje nok med god fagkompetanse. Ein må også kunne leie personell på ein god måte og ein må kunne samarbeide godt med alle andre tilsette i bedrifta. Høgt tempo, kulturforskjell, kostnadskutt og tidspress er stikkord for ein arbeidsleiars kvardag. I år har arbeidsleiarane på Kleven og Myklebust delteke på kurs og samlingar som har vore tilpassa deira arbeidskvardag. Nye arbeidsleiarar hatt fått ny lærdom og gamle arbeidsleiarar har fått friska opp gamal kunnskap. Tema for opplæringa : Sjukefråværsoppfølging Korleis gjennomføre medarbeidarsamtale Stillinga som arbeidsleiar innhald, oppgåve og kompetanse Leiing, kommunikasjon, tilbakemeldingar, samarbeid. På fleire av samlingane har programmet vore delt mellom leiingstema og produksjonstekniske utfordringar, og andre gruppe som planleggarar har også delteke. Tilbakemeldingane frå deltakrane har vore at dette har vore nyttig og lærerikt og det har ikkje mangla på engasjement under opplæringa. Utviklingsprosessen held fram i 2010 med fleire mindre og større samlingar for denne yrkesgruppa. Det er viktig for Kleven Maritime at denne viktige yrkesgruppa har den kompetansen som er nødvendig for å være ein god arbeidsleiar. Siste samlinga for Kleven i oktober. Det var ei samling med god stemning, god deltaking og gode diskusjonar. Gruppa fikk også prøve seg på situasjonar som skapte både latter og ettertanke. KMC Frå v.: Romeo Trandafir, Iulian Constantinescu, Iulian Neculita og Remus Chirila I desse dagar er det snart 2 år sidan Kleven Maritime Contracting AS, eller KMC som det vert kalla til dagleg, vart etablert. Det starta med 16 tilsette i januar Alle desse var rørarbeidarar. Litt seinare kom også dei første stålarbeidarane til Kleven. I løpet av hausten i år har vi tilsett 14 nye medarbeidarar. Og no ved utgangen av 2009 er det 88 produksjonsarbeidarar i selskapet. 51 av desse er stålarbeidarar for det meste i arbeid på stålutrustning, og 37 er rør og maskinarbeidarar. Slik det no ser ut, vil vi prøve å halde talet på tilsette på dette nivået framover. For tida arbeidar alle KMC-tilsette på Kleven Verft sine prosjekt i Ulsteinvik. Dei aller fleste KMC-tilsette bur i den nord-austlege delen av Romania, i og rundt byane Galati, Braila og Tulcea. Alle desse byane ligg ved elva Donau, eller Dunarea, som dei kallar den i Romania. I dette området er der ikkje flyplass, sjølv om byane Galati og Braila til sammen er like store som Oslo. Reisene til kvar enkelt sin heimstad må dermed foregå med bil eller tog frå Bucharest. Til jul reiser dei alle fleste KMC-tilsette heim til Romania for å feire jul i lag med sine. Dei alle fleste reiser helga før jul. I motsetning til då dei første kom med buss heile vegen frå Romania, reiser alle no med fly frå Oslo til Bucharest. Dei fleste tilsette kjem tilbake til Kleven ein av dei første dagane etter nyttår. For nokre passar det slik at avspasseringa kjem akkurat i tilknyting til juleferien, så dei får ekstra lang friperiode, enten like før eller like etter jul.

12 På lekter i Førdefjorden Siem Topaz Dette vakre synet var å sjå i Førdefjorden 10. november då Siem Topaz majestetisk ruva på lekter for å starte montering av propellanlegg og trøstarar. Siem Topaz ligg framleis på lekteren og etter at propellblad og trøstarar er montert ferdig tidleg i januar, vert Topaz sett på sjøen og lekteren slept til Ulsteinvik for å dokke neste farty der. Arbeid med Siem Topaz går etter plana og mykje godt arbeid er utført av dei som er involverte i dette prosjektet i Førde. Etter plana skal Siem Topaz overleverast til reiarlaget i slutten av juli Metallavkapp er tungt og KVE får no betalt pr. kilo som vert levert til mottaket Bjørn 50 år Miljøprofil Ingen vert vel særleg overraska over at det vert ein del boss og anna overskotsmateriale på eit skipsverft. Vi handterar enorme mengder med emballasje av tre, papp og plast i løpet av eit byggeprosjekt. I tillegg er det ledningsendar, havarerte komponentar, slitte slipeskiver og mykje anna som skal ryddast av vegen. Å levere dette usortert til reinhaldsverket er dyrt og på Kleven Verft har vi det siste året lagt ned mykje arbeid i å finne ei teneleg løysing på dette. Bosset vert no sortert slik at mykje av det kan leverast gratis og mykje av avfallet får vi til og med betalt for å levere. Jan Børre og Alf Roger gjer eit framifrå arbeid for å få dette til å fungere. Dette arbeidet har ført til lågare kostnadar, eit ryddigare verftsområde og ein betre miljøprofil. Bjørn Espeland, arbeidsleiar på utrustningsavdelinga. Bjørn Espeland er ein av dei som har følgt verftet i Førde i alle år. Han starta der som lærling i 78 og har sidan den tid hatt både Ankerløkken, Kleven, Kværner og Aker som arbeidsgivar før han no er tilsett hos Kleven igjen. Det har vore mange oppog nedturar i skipsindustrien og Bjørn har fått med seg dei fleste. - Eg var ei kort tid ute av skipsindustrien og prøvde meg som snikkar, men det var godt å kome tilbake der eg høyrer heime, seier Bjørn. I fritida held den spreke 50 åringen forma vedlike med turar i fjellet. Det er god medisin for kropp og sjel. Papp og plast vert sortert og kan leverast utan kostnad for KVE Olje vert tappa på fat og levert som spesialavfall. Rein olje vert nytta i produksjonen.

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen.

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. DIN kundeavis nr. 3/2014 Sparebanken DIN Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. VESLEMØY SOLBERG Bård Langkaas Transport AS SIDE 8 og 9 Eggproduksjon i Åsgrend SIDE 10 FN Eigedom

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer