Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag"

Transkript

1 INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett til revidert budsjett. Forslagene er forklart nærmere i egne notater fra forslagsstiller. År viser antall år avskrivningene skal føres over. HVA HVEM SUM ÅR Oppussing av Stjernesalen Del 1 Kvarterstyret ,- 10 Nytt rombookings- og arrangementssystem Eksternansvarlig ,- 5 Kjølesystem til varelager Innkjøpsansvarlig ,- 5 TOTALT ,- Påvirkning på avskrivninger på revidert budsjett for 2012 er en økning på totalt for samtlige forslag. Originale avskrivninger på vedtatt budsjett for 2012 er på 0,-. Dette grunnet vedtatt blank investeringsplan ved GF, høst 2011.

2 INTERNNOTAT Fra Kvarterstyret Til Generalforsamlingen Investeringsinnspill: Oppussing av Stjernesalen Kvarterstyret ser et stort behov for å pusse opp Stjernesalen. Det er derfor påbegynt prosjekteringsarbeid hvor det er hyret inn interiørarkitekter. Det er lagt føring på at prosjektet skal kunne deles opp i bolker slik at vi kan ha mulighet til å ta disse etter hvert som vi har finansiering og praktisk mulighet. Det er langt opp til følgende rekkefølge på bolkene: 1. Møbler 2. Gulv 3. Vegger 4. Bardisk 5. Tak & belysning Kvarterstyret jobber mot å kunne gjennomføre pkt. 1-3 i løpet av sommeren. Pkt. 4 & 5 krever større prosjektering og arbeid. Da vi vil være i starten av mai når dette potensielt blir godkjent vil tiden for å få inn håndverkere for gjennomføring være sterkt begrenset. Det er derfor lagt opp til at pkt. 4 & 5 tas på et senere tidspunkt. Det må også sikres finansiering til de to siste punktene da disse vil være kostbare grunnet mengden og type arbeid. Rammen på del 1 av oppussingen (pkt. 1-3) er estimert til ,-. Det jobbes med å innhente spesifikke tilbud, og det forventes at Kvarterstyret skal kunne orientere Generalforsamlingen mer detaljert den 8. mai. Det legges opp til å benytte ,- Kvarteret mottok på Fylkeskommunens budsjett på dette prosjektet. I tillegg vil sliping og beisning av gulv enten delvis eller i sin helhet dekkes av Eiendomsavdelingen som del av deres vedlikeholdsbudsjett. Reell innhogg i Kvarterets likviditet er dermed lavere enn totalestimatet på ,-. Kostnad for interiørarkitekter vil dekkes av tilskuddet Kvarteret fikk av Velferdstinget for 2012 (88.000,-) evt. resterende beløp etter kostnadsdekning for interiørarkitekter vil potensielt kunne føres over til oppussingsprosjektet. Kvarterstyret ber derfor Generalforsamlingen godkjenne en øvre ramme på ,- for gjennomføring av del 1 av oppussing av Stjernesalen. I 2011 hadde man en fortjeneste i stjernesalen på kroner, og dette er uten å inkludere sommerkvarteret. Dersom sommerkvarteret også inkluderes øker denne summen til nesten 2 millioner. En oppussing av stjernesalen vil ha en total kostnadsramme på ca. 1 million kroner for å pusse opp stjernesalen, der trinn 1 har en beregnet kostnad på kroner.

3 Kostnad steg 1 kr ,00 Total kostnad kr ,00 Fortjeneste 2011 kr ,00 Økning i omsetning Lav 8 % Middels 13 % Høy 20 % Steg 1 Antall år Totalt Antall år Lav kr ,08 5 kr ,44 7 Middels kr ,84 3 kr ,60 4 Høy kr ,88 2 kr ,54 3 Følgende utregning viser forventet forløpt tid før investeringen har betalt seg tilbake med en kalkulasjonsrente på 3% (Utregningen viser nåverdi for fremtidig fortjeneste). Dette vil si at med en middels til høy økning i omsetning i stjernesalen vil det gå mellom 2 og 3 år før steg 1 av investeringen har betalt seg tilbake, og 3 til 4 år for totalkostnaden. Samfundet i Trondheim hadde en lignende oppussing i 2010, da brukte de 4 millioner på å pusse opp en sal (Lyche) som i stor grad har samme funksjon som stjernesalen. I følge økonomiansvarlig i styret ved Samfundet er denne summen tjent inn igjen allerede. Det bør også nevnes at denne oppussingen ble gjort i forbindelse med jubileum for Samfundet og at man derfor hadde en del naturlig publisitet som ble utnyttet, men deres generelle erfaring er at oppussing generellt er noe som lønner seg. I revidert budsjett for 2012 er det budsjettert med et overskudd på Dette er etter avskrivninger, og resultatet før avskrivninger er beregnet til å være Dette vil i praksis si at en oppussing av stjernesalen vil ha liten til ingen påvirkning på likviditeten vår, og dersom alle investeringsforslagene godkjennes vil kontantbeholdningen i praksis reduseres med «bare» I sum vil dette tilsi at fra et økonomisk perspektiv anbefaler økonomiansvarlig at det løses ut midler for å pusse opp stjernesalen. Ut i fra informasjon fra Samfundet om lignende prosjekter er det rimelig å anta at omsetningen vil øke i stor nok grad til at dette blir en investering som vil gi bra avkastning. Videre er Stjernesalen signalrommet vårt og det vil være fordelaktig å gi denne salen en egen, klar identitet. En stor andel av skjenkegruppen sine skift er også i Stjernesalen (dobbelt så mange som i Grøndahls), og det vil lette arbeidsbøren til denne gruppen å gi rommet en mer praktisk utforming og møblement mtp. rydding og renhold.

4 INTERNNOTAT Fra Innkjøpsansvarlig Til Generalforsamlingen Investeringsinnspill: Kjøling til varelager Varelageret til Kvarteret har pdd ikke kjøling på varelager. Dette medfører dårligere kvalitet på varer, noe som ikke er gunstig ovenfor kundene. Mangel på kjøling kan også medføre økt svinn. Det har blitt gjort forsøk på å få UiB til å dekke dette, uten hell. Vi har derfor innhentet tilbud fra UiBs rammeleverandør på elektronikk, Frøland & Noss. Tilbudet er på ,- eks. mva. Dette inkluderer fremlegg av strøm, levering og montasje av kjøleenhet på varelager med integrert termostat samt montasje av utsug ved siden av vindu i gård. Arbeidet kan gjennomføres i løpet av sommeren. Dette forslaget støttes også av økonomiansvarlig i Kvast, da dette er en investering som ikke koster så alt for mye. At det serveres drikkevarer som har lite gunstig temperatur er negativt for driften vår.

5 INTERNNOTAT Fra Eksternansvarlig, Kvarterstyret Til Generalforsamlingen Investeringsinnspill: Nytt rombookingssystem Det legges med dette frem forslag til å sette av opptil ,- for utvikling og implementering av et totalt rombookings- og arrangementssystem for Kvarteret. Dagens løsning er fordelt på tre separate systemer. I tillegg er vår eksisterende arrangementsdatabase et helt eksternt (og godt gjemt) system som burde integreres i et rombookingssystem for bedre bruk. Nåværende løsning bidrar til en mengde arbeid for Eksternansvarlig og en uoversiktlig prosess for arrangører. Samtidig bidrar skillet mellom rombooking og arrangementsdatabase samt at denne databasen er en godt bevart hemmelighet til at i underkant av 50% av arrangementene på Kvarteret blir promotert på vår nettside. Kvarteret strategi legger klare målsetninger for at dette bør gjennomføres. Punkt 3 under Arrangører sier at Søknadsprosessen skal være enkel og effektiv.. Samtidig står det i punkt 6 av Markedsføring at Kvarterets nettside skal alltid være oppdatert og gi oversiktlig og relevant informasjon for gjester og arrangører. Tiltaket er derfor sterkt forankret i Kvarterets strategi. Kvarterets statutter $1 sier at Kvarterets formål er å legge til rette for den største mulige bredden av kulturell, sosial eller almenpolitisk virksomhet.. Dagens løsning er ikke en god måte å legge til rette for kulturell virksomhet på Kvarteret og tiltaket er dermed også solid forankret i Kvarterets kjernevirksomhet. DAGENS LØSNING 1. Arrangør sender bookingsøknad via skjema på nettsiden eller innsending av epost til Eksternansvarlig/Resepsjonen. Eksternansvarlig får pdd bistand fra resepsjonen da mengden arbeid i forbindelse med søknader er betydelig. Dette medfører ofte dobbeltkommunikasjon eller henvendelser som ikke blir plukket opp av noen da det ikke finnes godt system for informasjonsdeling mellom skjema, Eksternansvarlig og resepsjonen. Systemet er heller ikke godt tilrettelagt for riktig håndtering av tekniske raidere, catering etc. Dette medfører som oftest ekstraarbeid for kjøkken og kraftetaten. Det er ingen god og intuitiv måte for arrangør å selv sjekke ledige datoer og legge inn søknad direkte på datoer og rom som er tilgjengelige gjennom semesteret.

6 2. Resepsjon/Eksternansvarlig fanger opp ny booking via skjema (som lagres i et ark på google docs for egen ekstern epostkonto) og sjekker dette opp mot dagens rombookingsløsning på nett (phpscheduleit). Ved komplikasjoner må en lengre epostdialog gjennomføres med arrangør. Dagens løsning (phpscheduleit) er lite fleksibel og tilpasset Kvarterets behov. Oppdatert versjon av programvaren er testet og vil trenge betydelig tilpasning for å oppfylle Kvarteret behov. Det er ingen mulighet for arrangører å logge seg inn på sentralisert system for å se over sine rombookinger og arrangementer. All kommunikasjon vedr. bookinger skjer manuelt og er tidkrevende. 3. Etter godkjenning må arrangør selv skaffe tilgang og koble seg opp til Kvarterets arrangementsdatabase. Her må de putte inn all informasjon om arrangementet på nytt og via et ikke brukervennlig grensesnitt. Systemet er godt utviklet, men mangelen på enhetlig kobling med rombooking gjør at vi mangler omlag 50% av arrangementene i vår promotering. Det vil medføre enklere håndtering av arrangementer for både Kvarteret og arrangører hvis disse to systemene integreres i et felles system. Dagens løsning har ikke muligheter for rapporter til bruk for Kvarterets driftsavdelinger og muligheten for å få ut statistikk er tilstede, men meget kompleks. Dagens løsning vanskeliggjør også arbeidet med å få inn arrangører utover de faste da antall ledd de må gjennom i våre systemet skaper barrierer som medfører frafall. Oppsummert er dagens løsning unødvendig kompleks og baserer seg på hjemmesnekrede løsninger og tilpasninger som ikke er brukervennlige eller kommuniserer med hverandre. ØNSKET LØSNING Ønsket prosess for rombooking i et enhetlig og spesialtilpasset system er skissert som følger: 1. Arrangør logger seg inn med sin konto, sjekker ledige rom og legger inn en bookingforespørsel. Arrangør legger samtidig inn evt. behov for tekniske rider, catering etc. 2. Kvarteret får beskjed om forespørsel, logger seg inn og godkjenner eller avviser/flytter forespørselen (arrangør får epost med info om hva som har skjedd). Når ting er godkjent går evt. epost videre ang. catering, teknisk rider etc til de med dette ansvaret. 3. Ved godkjennelse legges arr. inn i den formelle rombookingsoversikten og den generelle infoen om arr. blir umiddelbart tilgjengelig som del av en arrangementsdatabase (som vår nettside og andre kan koble seg til for å liste opp data fra). 4. Etter godkjennelse kan arrangør logge seg inn og legge til mer informasjon, bilder etc. på bookingen. Arrangør vil også kunne gjøre endringer på eksisterende arrangementer og søke om ny godkjennelse hvis endringene krever dette. Et nytt system tilpasset være behov vil også ha muligheter for f.eks. vaktetaten å i større grad kunne få ut rapporter om forventet publikumsantall for å bedre kunne tilpasse vakthold. Det vil også være mye enklere for infoetaten å få ut god informasjon om arrangement til bruk i promoteringsmateriell. I denne sammenheng vil vi kunne se en salgsmessig økning grunnet bedre grunnpromotering.

7 Med et totalt system med integrert arrangementsdatabase vil det også være mulighet for andre studentarrangører å legge inn arrangementer som også foregår utenfor Kvarteret. Dette vil kunne plasseres på en underside på Kvarterets nettside for gjøre Kvarteret.no mer relevant som startside for studenter som ønsker å finne ut hva som skjer. En fullstendig database over arrangementer i regi av studentaktører i byen vil også kunne bidra som et attraktivt forhandlingskort ovenfor potensielle samarbeidspartnere innen media da disse ofte har slike selv og er avhengig av data for å være attraktiv mot kundene. På slik måte vil en slik investering kunne bidra til ekstrainntekter på sikt. En spesialtilpasset løsning vil være enklere for Kvarteret, enklere for arrangører og vil sikre bedre promotering av det samlede programmet til Kvarteret. GJENNOMFØRING Det beste for Kvarteret er alltid gratis gjennomføring via frivillige. Det har siden oppstart eksistert en mengde hjemmesnekrede løsninger både for arrangementsdatabaser, publiseringssystem og andre nettverktøy. Fellesnevneren er at de ofte blir vanskelig å vedlikeholde når opphavsmann forsvinner fra organisasjonen og at de ikke er enkle å benytte. Samtidig er det alltid en tilstedeværende usikkerhetsmoment om hvorvidt Kvarterets frivillige er i stand til å gjennomføre en slik utvikling på et godt nivå innenfor de tidsrammen Kvarteret har behov for at slikt blir gjennomført. Ofte stopper prosjekter etter 1 semester da frivillige forsvinner. Vi kan derfor gjennomføre det med frivillig innsats, men da finnes det ingen garantier for at et slikt, omfattende, system blir ferdigstilt innen fornuftig tid (om i det hele tatt). Dagens webgruppe har begrenset arbeidskapasitet og en bedre bruk av deres tid er å fortsette videreutviklingen av Kvarterets nettsider. Det er viktig å ha et grunnsystem som er skikkelig utviklet slik at vi alltid er på et godt nivå og heller kan bruke de frivillige til å videreutvikle dette til noe bedre. Alternativet er usikkerhet på kvalitet og gjennomføring av driftskritiske grunnsystemer. Det har vært samtaler gjennom lengre periode med flere byråer i Bergensområdet og på Vestlandet (bl.a. Reaktor, Keyteq, Kodebyraaet). Det laveste vi har oppnådd av pristilbud for en godt gjennomført og veldokumentert løsning er rundt ,-. Dokumentasjon og mulighet for oppfølging er kritisk for at våre frivillige enkelt kan drifte og videreutvikle systemet i ettertid. Det er muligheter for reduserte kostnader avhengig av mengde forarbeid vi gjør selv og kvalitet på dette. Utviklingstid vil estimeres til om lag 1 mnd. Eksternansvarlig ser det som essensielt for Kvarterets formål og strategi at rombookingsprosessen blir kraftig forenklet og 100% nettbasert. Samtidig anses det som fornuftig at en totalløsning inkluderer inkludering av arrangementsdatabase for enklere promoteringsarbeid for våre arrangører og Kvarteret. Eksternansvarlig ber Generalforsamlingen godkjenne en øvre totalramme på ,- for gjennomføring av prosjekt for et helhetlig rombookings- og arrangementssystem som er ferdigstilt og iverksatt til rombookingsfrist for vårsemester 2013.

8 Budsjettforslag for Vaktetaten: Driftskosnader: Refusjon for hjemreiseutlegg: 9000 kr per semester. - Så langt i semesteret( ) er det brukt 1540 kr i reiseutgifter. Om det fortsetter slik resten av semesteret vil vi bare bruke ca halvparten av pengene vi har blitt tildelt. Men, erfaringer fra tidligere økonomiansvarlig tilsier at 9000kr er en passelig mengde, og at nesten hele summen har blitt brukt opp hvert semester. Jeg ser derfor at det er en mulighet for at dette bare er et treigt semester, og vil be om at det ikke blir et kutt i denne posten før det eventuellt gjentar seg neste semester. Vedlikehold av sambandsutstyr: 2000 kr per semester. - Det er støtt og stadig noe som går galt med sambandene, og det ville vært greit å kunne gjøre noe med det uten å måtte skrive søknad til KvaSt hver gang. I tillegg er det en del utgifter som går til innkjøp av propper og slanger til sambandene. Diverse andre utgifter: 750 kr per semester. - Går til andre faste utgifter Vaktetaten har. Det er blandt annet kontorutstyr, stempelputer, formfett, antibac til ørepropper, og lignende. I tillegg er det alltid noen uforutsette utgifter hvert semester. Investering: Tannbeskyttere til vakttreninger: 2000 kr. - Grunnen til at vi trenger tannbeskyttere er ren HMS. Når vi driver å trener, så kan det gå hardt for seg, og tenner er dyrt å reparere. IK/KK mener derfor at dette er et minimum av det vi trenger for å unngå unødvendige skader når vi trener på å utøve aspekter av hovedoppgaven vår. MVH, Vemund Innvær Aartun. Økonomiansvarlig, Vaktetaten.

9 Til Representantskapet Fra: Eksponeringsetaten Endring av budsjett - abonnement på Smugmug. I dag bruker Eksponeringsetaten Flickr, en nettbasert bildetjeneste, for å vise og distribuere bilder. Bruken av denne tjenesten er noe som er arvet fra tidligere, og det har ikke vært gjennomført en vurdering av tjenestens egnethet opp mot konkurrerende løsninger på i hvert fall 3 år. Eksponeringsetaten opererer med et stort antall bilder, og vi har opplevd flere problemer knyttet til bruken av Flickr. Vi ønsker å bytte til en annen løsning, levert av konkurrenten Smugmug. Deres løsning er mye rikere på løsninger. Blant fordelene med smugmug er: - adgang til å laste opp bilder på opp til 50MB - bilder blir ikke komprimert ved opplasting (komprimering skader bildekvaliteten) - Design og farger kan enkelt redigeres til å matche kvarteret.no - Smugmug kan også inkluderes rett inn som en del av ens eget domene (altså fremstå som en sømløs del av kvarteret.no) - Ubegrenset trafikk - opplasting av video i full hd-kvalitet (h.264) - "embedding" i forum, blogger og andre nettsider - passordbeskytting av gallerier (så vi kan gi interne tilgang til f.eks. internfestbilder uten at de blir tilgjengelige for eksterne) - mulighet for flere brukere - god beskyttelse av bilder fra "tyveri" - innebygget mulighet for salg, både av digitale nedlastinger og av opptrykk, noe som kan gi inntjening for Kvarteret - deling av bilder slik at arger, dorger og andre kan få tilgang til de bildene de trenger - mulighet for automatisk vannmerking av bilder - Svært tidsbesparende mht. levering av bilder til dorger, arger og brukerorganisasjoner. Smugmug er noe dyrere enn Flickr, men det er rett og slett mye bedre. Det gir flere muligheter enn vi har i dag, og vil gjøre bildene våre mer tilgjengelige for andre. Vi har mange bilder på flickr, og overføring av allerede opplastede bilder vil åpenbart ta noe tid. Det kan derfor bli nødvendig å opprettholde Flickr-kontoen i en overgangsperiode for å overføre eksisterende bilder til Smugmug. Vedtaksforslag: Generalforsamlingen bevilger 1000kr til årsabonnement på fotolagringstjeneste. på vegne av Eksponeringsetaten Ole-Christian Bjarkøy, leder

10 Til: Representantskapet Fra: Eksponeringsetaten endring av budsjett - objektiv Ekspo har et veldig godt kamera, men er meget begrenset i objektiv. Kameraet koster 10000, men til dette dyre kameraet har vi har ett stk 50mm til 900kr. Dette objektivet egner seg godt til portrettfotografering, og delvis til konsertfotografering (med visse begrensinger). Det er dessverre totalt ubrukelig til å ta bilder av grupper, rom og noen former for konsertfoto. Vi kan for eksempel ta nærbilder av enkeltpersoner på scenen med dette objektivet, men det er ikke mulig å ta bilder av flere personer eller av hele scenen. Et vidvinkelobjektiv vil tillate oss å gjøre dette. Dette er oppgaver vi svært ofte blir bedt om å utføre, og hver gang er vi avhengig av å få lånt utstyr av eksterne, eller at noen bruker eget utstyr. Anskaffelsen av Expokameraet ble gjennomført fordi det ble regnet som urimelig at våre medlemmer skulle tvinges til å risikere skade på sitt eget utstyr for å jobbe for Kvarteret. Vi trenger derfor sårt å kjøpe et vidvinkelobjektiv for å løse de oppgavene som arger, dorger og brukerorganisasjoner ber oss om. vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar en bevilgning på 5000 til Eksponeringsetaten for å kjøpe inn objektiv. På vegne av Eksponeringsetaten Ole-Christian Bjarkøy, leder

11 Til Representantskapet Fra: Eksponeringsetaten Endring av budsjett - midler til blits Vi er i dag ute av stand til å dekke en stor mengde av arrangementene som skjer på Kvarteret. Internfester, debatter, foredrag, osv. På stort sett alle arrangementer unntatt konserter trengs det en blits for å ta skikkelige bilder. Lyset er rett og slett for dårlig til å ta bilder uten blits. Eksponeringsetaten foreslår derfor en budsjettbevilgning på 2500 i vår fordel for å kjøpe inn en blits slik at vi kan ta skikkelige bilder i dårlig lys Vedtaksforslag: Generalforsamlingen vedtar en bevilgning på 2500kr til Eksponeringsetaten for innkjøp av blits. På vegne av Eksponeringsetaten Ole-Christian Bjarkøy, leder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-11 Oppfølging fra forrige møte Adm. leder Studvestavtale Orienteringer 1. LEDER Møtt opp på intervju/idemyldring til en Kvart-over-sak. Forberedt meg på VTs budsjettmøte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./ 03#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Sommerkvarteret Organisasjonsseminar Spritbar MikromandagHåkonsgaten Vindag Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Møtemedstudentimpulser. LagetforslagtilmøteplanforSKiBAS.

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$ 13#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Tingskjer,mangeballeriluftenakkuratnå. VargjestpåStåOppJazz#jubileumetihelgen,detvarmagisk HarforfattetogsendtinnfleretingsomskalbehandlesiKvarterstyret.Jobbermedsammensetningen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER)

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER) 01#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE Ingen)oppfølging) ) ORIENTERINGER LEDER) Ferien har stort sett gått med til feriering, men jeg har brukt litt tid på å gjøre klart hvilke

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

KLUBBSTYRETS FOND. å utgjøre likviditet reserve for Klubbstyrets drift. å kunne benyttes til investeringer som kommer Klubbaften tilgode.

KLUBBSTYRETS FOND. å utgjøre likviditet reserve for Klubbstyrets drift. å kunne benyttes til investeringer som kommer Klubbaften tilgode. 5 Fondsstatutter KLUBBSTYRETS FOND 1 FONDETS FORMÅL Fondets formål er i følgende prioriterte rekkefølge: o o å utgjøre likviditet reserve for Klubbstyrets drift. å kunne benyttes til investeringer som

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-11 Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12 Hattfjelldal kommune Oppussing samfunnshus trinn 1. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 12/7062 Karl-Olav Bostad 15.10.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV 1.0 Situasjonen i dag 1 1.1 Kostnader knyttet til vedlikehold av eksisterende utstyr 1 1.2 Produksjonsmengde 2 1.3 Flerkamera

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Faktaark Markedets mest effektive reiseregningsløsning Hva er Visma.net Expense? Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet TIL STEDE Kvarterstyret Leder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig Administrasjonen Thomas Evensen Representantskapet

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo KOSTNADSOVERSIKT VED INNFØRING AV DIGITAL EKSAMEN til dekanatet Dato: 12.12.212 Vår ref.: 212/372 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Presiseringer Notatet tar utgangspunkt i administrative- / tekniske

Detaljer

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo. Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke.

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo. Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke. FINANSSTYREMØTE Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo Protokollutskrift Tilstede: Finansstyret: Administrasjonen: Observatører: Forfall: Referat: Innkalling: Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland,

Detaljer

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge.

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Foreningspakken - For foreninger og Klubber En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Må tilbyr vi deg en løsning som er 100% webbasert og hvor du har: - Publiseringssystem - Medlemssystem

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 07-11 Orienteringer 1. LEDER Har tilbrukt den største delen av tiden siden sist møte i Oslo. Ankom ByLarm torsdag morgen med festivitas og forholdsvis informative

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) (FSA) Ekstraordinært årsmøte 14.11.2010 Samhold Agenda Styrets aktiviteter Nytt fra FSA Økonomi Samarbeidsavtale Tilbud fra grunneier Status Kostnader Veien videre 3 alternativer Mandat for videre styrearbeide

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer