MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0200/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0201/08 08/00397 SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD 0202/08 08/00626 SØKNAD OM RENTEFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Rita Mathisen Fung. ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0200/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00440 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0200/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: - Søknad av 22.april 2008 Saksutredning: Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk, 9144 Samuelsberg, søker Kåfjord kommune om kr ,- til prosjektet Nisga a Longhouse som skal bygges på Riddu Riđđu sletta i Manndalen. Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk I 2007 ble Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk etablert. Etableringen ble initiert av et forprosjekt i 2006 som ble gjennomført med støtte fra Troms fylkeskommune, Sametinget og Kåfjord kommune. Grunntanken for etablering av Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk er å etablere et helårsbasert konsept for formidling av kunst- og kulturuttrykk fra nordlige urfolkskulturer, for å synliggjøre og skape positiv oppmerksomhet om urfolkene i nordområdene. Sentret skal også være en pådriver for å starte opp nye prosjekter. I 2007 bevilget Troms fylkeskommune kr. 1.5 mill. over 3 år til drift av senteret. Sametinget har bevilget kr ,- for 2008, og vil behandle saken på nytt i Kåfjord kommune har ennå ikke behandla søknaden på kr ,-, fordelt over tre år, til formålet. Det er jfr. årsberetningen for 2007 foreløpig ikke etablert eget styre eller styringsgruppe for senteret, og styret i Riddu Riđđu Searvi har derfor fungert som dette. Niisga a Longhouse Niisga a Longhouse er et prosjekt der målet er å bygge et tradisjonelt inspirert langhus etter modell fra Niisga a folkets byggetradisjoner. Niisga a folket er hjemmehørende i Nass Valley, British Columbia, Canada (mer om Niisga a folket se s.15). Materialene som tradisjonelt benyttes til bygging av et langhus er stedlige tresorter i B.C, der rødlig sedertre har vært hovedmaterialet. For langhuset på Riddu-sletta benyttes lokale stedlige tresorter, hovedsakelig furu, men ønsket er å benytte seg av rød seder til de utskjærte hjørnepålene (mer om langhuset se pkt. 4.2 s. 8 og s. 16). Bakgrunn for prosjektet Riddu Riđđu har siden 2001 bygd opp en samling av ulike boliger tilhørende ulike urfolk i det nordlige området. Samlingen består av tradisjonell lávvu og gamme, tuvinsk yurta og nenetsisk tsjum. Nisga a Longhouse vil i samlingen representere det canadiske nord da langhustradisjonene er felles for flere av urfolkene i området. Boligene har funksjon som lokaliteter for ulik artistisk virksomhet. Samlingen sees i sammenheng med arbeidet med å styrke samarbeid mellom folk i nordområdene, utveksling av kulturell erfaring og Side 2 av 10

3 Sak 0200/08 nettverksbygging. Prosjektet Niisga a Longhouse er en videreføring av dette arbeidet, og har som endelig mål å skape en helhetlig presentasjon av nordlige folks arkitektur, botradisjoner, kultur og levevis. Prosjektet er også ment å bygge opp om Kåfjord kommunes satsing på kulturbasert reiseliv hvor særegenhet og arkitektur er et gjennomgående tema og hvor målgruppa er besøkende med interesse for kultur og natur. I prosjektbeskrivelsens vedlegg nr. 4 gir Hilde Johnsen, prosjektleder for Småsamfunn og kulturbasert næringsutvikling i Kåfjord kommune, en uttalelse som knytter Riddu Riđđu med deres aktiviteter og kompetanse til kommunens reiselivssatsing. Etableringen av Nisga a Longhouse ansees av prosjektlederen som en viktig del i reiselivssatsingen som kommunen er inne i, og som vil representere en særegen arena for kulturformidling i området. Etableringen av et Nisga a Longhouse vil oppfylle flere funksjoner som vil bidra til å styrke Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk sin virksomhet. Bygget vil huse en scene som er egnet for ulike typer sceniske forestillinger (musikk, teater, dans) med kapasitet til et publikum mellom personer, samt være velegnet som lokale for møter, seminarer og konferanser. Bygget vil også ha lyd, lys og audiovisuelt utstyr, i tillegg til et mindre kjøkken og sanitær. I tilknytning til bygget er det ment etablert en sirkumpolar botanisk hage. Til dette vil det også knyttes formidling av lokal- og utfolks kunnskap om utvalgte urter og blomster. Dette vil utvikles i samarbeid med Liens økologiske urtegård på Nordnes og botanikere i andre områder. Investeringskostnader Langhuset er kostnadsberegnet til kr ,- og fordelt på følgende: Tømmerprodukter Gulv/betong Graving, vann, kloakk Snekkerarbeid Elektriske instalasjoner VVS Ventilasjon Lyd, lys, bildepakke Utsmykking Uforutsett 5% Total investering Kommentar: Kostnadene er eks. mva og forutsetter oppstart i 2008 Kostnadene til utsmykking søkes løst over canadiske støtteordninger. Kostnadene til urtehage er ikke inkludert i budsjettet. Finansiering Norsk kulturråd, 7% Sametinget, 17% Troms fylkeskommune, 17% Kåfjord kommune, 7% Canada Art Counsil, 14% Egenfinansiering, 38% Sum, 100% Side 3 av 10

4 Kommentar: Norsk kulturråd (Tilskudd til kulturbygg og rom for kunst) har bekrefta omsøkt bevilgning. Sak 0200/08 Drift Bygget vil driftes som scenerom for ulike sceniske forestillinger og konserter, samt for lokale for spesielle anledninger. Dette i regi av eierne selv og som utleiebygg til andre virksomheter og privatpersoner. Bygget vil også brukes aktivt i reiselivssammenheng der målet er daglig besøkende på anlegget som helhet i sommermånedene, og ellers med lavere besøksfrekvens resten av året. Driftsutgifter av langhuset beløper seg iflg. prosjektsøknad seg på mellom over en 3 års periode. 10% av dette er kostnader til daglig ledelse, resterende er kostnader i tilknytning til øvrig drift og forsikring. Inntekter baseres på leieinntekter, kommunalt tilskudd (støtte til lokale kulturhus) og garantiandel RR Searvi. Vurdering Riddu Riđđu festivalen har over mange år arbeidet med å fremme og synliggjøre samiske og andre urfolks kunst og kulturutrykk. Festivalen har på bakgrunn av dette arbeidet opparbeidet seg kunnskap, kompetanse og nettverk på dette området. Riddu har nå etablert et Senter for Nordlige folk som er ment å være utgjøre et helårig konsept for kunst- og kulturformidling om nordlig urfolkskulturer. Nisga a longhous prosjektet er en del av dette. Kulturbasert næringsutvikling er i sterk medvind i Kåfjord. I kjølvannet av pilotprosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling har det blitt gjort flere grep for å fremme og tilrettelegge for å gjøre det mulig å utvikle kommunen som et helhetlig og helårig reisemål. Slik det vurderes i forhold til denne konkrete søknaden er RR Searvi sitt konsept om etablering av et langhus som kan benyttes, alene eller sammen med deres samling av ulike boformer, unikt. Det er et særegent miljø som etableres, og med RR sin erfaring og kompetanse på formidling av ulike former for kunst- og kulturuttrykk, kan dette miljøet være et viktig delelement i kommuens satsing på kulturbasert reiseliv, men også i forhold til andre grupper enn turister. Langhuset blir et særegent element i deres samling av boformer, og vil som nevnt i søknaden fylle flere funksjoner. Produkter som lages i tilknytning til prosjektet kan markedsføres enten alene eller i tilknytning til det øvrige produkttilfang som etableres i kommunen. Ihht kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av det kommunale næringsfond heter det i pkt. 4: - søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstilling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultet/potensiale synsliggjøres, videre kan rådmannen ihht prinsipper og retningslinjer innstille med 20% - inntil kr av godkjent investerings- /prosjektkostnader i tilskudd eller lån. Når det gjelder dette prosjektet kan en forvente at potensialet for ytterligere vekst, og dermed etablering av arbeidsplasser, er til stede. Denne type næringsutvikling er ny for kommunen, og etablering av kulturarbeidsplasser skjer etter andre prinsipp enn for etablering av tradisjonell næringsvirksomhet. Ofte tar det tar lengre tid å etablere et inntekstbringende fundament for denne type næringsetableringer. RR har både erfaring og kompetanse på dette området, og kan fungere som et av flere mulige fyrtårn i satsingen som Kåfjord kommune gjør nå. Rådmannen er positiv til at eksisterende kulturinstitusjoner ser på muligheter og tar Side 4 av 10

5 Sak 0200/08 grep i forhold til videreutvikling og vekst innenfor området kulturnæringer og knytter dette opp mot kommunens satsing på kulturbasert næringsutvikling. Næringsfondets retningslinjer legger føringer på hvor mye av fondet som kan benyttes i tilknytning til de enkelte satstingsområdet. Det vil ikke kunne dekke omsøkt sum. Kommunens tospråklighetsmidler er heller ikke relevant i denne sammenheng. Det er midler som knyttes opp mot Samelovens språkregler, og dette prosjektet kommer ikke under formålet med midlene. Rådmannens innstilling: 1. Riddu Riđđu Searvi, 9144 Manndalen, innvilges 20% - inntil kr ,- i tilskudd til Niisga a Longhouse Hovedprosjekt. Til grunnlag for dette tilskuddet legges søknadens opplysninger om investeringskostnader på totalt kr ,-. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgåtte kostnader i hht. Godkjent investeringsplan foreligger. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 5 kommende år, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 5 av 10

6 Gáivuona suohkan Sak 0201/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/00397 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0201/08 Formannskapet - Næringsssaker Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad om etablerertilskudd til oppstart av potetproduksjon fra Anja Vickie Sommerbakk Olsen, Einebakken 74, 9147 Birtavarre. Søknaden er registrert inn hos oss den Søker og ektefelle driver i dag et lite gårdsbruk på 0,3 årsverk i Birtavarre. Gårdsbruket har 50 vinterforede sauer, 1 dekar jordbær og 1-2 dekar potet. De har nå planer om å utvide gårdsdriften med potetproduksjon på vel 30 dekar, samt muligheter for ytterligere utvidelse. I hht. planlagt potetproduksjon har søker en forretningside om salg av potet gjennom abonnementsordning, dette innebærer at kjøpere tegner seg til for eksempel et års abonnement og poteten leveres til kunden en gang i måneden. I forkant av denne etableringen har søker gjennomført et forprosjekt kalt; kartlegging av markedsgrunnlaget og aktuelle sorter for lokal abonnementsordning av gamle potetsorter. Her har søker gjennomført markes undersøkelser og har fått 700 intensjonsavtaler på aktuelle kunder til deres ordning. Søker har også hatt et samarbeid med Bioforsk Holt, Tromsø om utvelgelse og sykdomsrensing av gammel settepotet. Som det framgår ovenfor og av deres søknad, er det gjort grundige undersøkelser av settepotetene og markedet. Søker ønsker nå å etablere eget potetfirma og søker om tilskudd til kostnader i etableringsfasen. Søker har settet opp et overslag over etableringskostnadene, disse gjengis i sin helhet nedenfor; Etableringskostnader: Lap-top (Bærbar pc) kr ,- Reg. Domene (Firmanavn) og utarbeidelse av logo kr ,- Inngåelse av 5 jordleieavtaler kr ,- Fullstendig forretnings-/driftsplan kr ,- Markedsføring (undersøkelse) annonse kr ,- Tot. etableringskostnader kr ,- Beløpene ovenfor er oppgitt uten mva. Side 6 av 10

7 Sak 0201/08 Finansiering: Etableringstilskudd Kåfjord kommune kr ,- Egenkapital/eget arbeid kr ,- Sum finansiering kr ,- Vurdering: Kåfjord kommunen er positiv til at det satses på nye inntektsmuligheter innefor jordbruket. Søker ønsker å starte et eget firma for potetproduksjon i tillegg til deres gårdsdrift. I hht. tidligere gjennomført forprosjekt/undersøkelser er det et marked for deres planlagte potetproduksjon. Deres ide om salg av potetene gjennom en egen abonnementsordning er nytenkende i forhold til salg/markedsføring av deres produkt, og her har søker allerede fått mange intensjonsavtaler fra aktuelle kunder. Når det gjelder ordningen med etableringstilskudd som Kåfjord kommune har, gis dette tilskuddet til kostnader i forbindelse med etableringen/oppstarten av bedrifter. Fysiske investeringer i utstyr, maskiner, bygninger osv. samt ordinære driftskostnader vil derfor ikke være etableringskostnader. Av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 6 Etablering, står det at midlene skal brukes til ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Inne i disse punktene kan kostnader til kontorhold, data, kjøring, konsulenthjelp, markedsundersøkelser, markedsføring/annonsering osv. i forbindelse med oppstarten/etableringen av bedrifter tas med. I hht. retningslinjene kan det innstilles med inntil 75% av kostnaden max kr ,- i etableringstilskudd. Søker har budsjettert med relativt lave etableringskostnader og de kostnadene som er ført opp, er relevante i forhold til retningslinjene og praksis for etableringskostnader. Rådmannens innstilling: 1. Anja Vickie Sommerbakk Olsen, Einebakken 74, 9147 Birtavarre, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av godkjente kostnader jf. saksframlegget og i forbindelse med etableringen av potetfirmaet. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte utgifter foreligger. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av etableringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 7 av 10

8 Sak 0201/08 SØKNAD OM RENTEFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/00626 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0202/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: Søknad Bilag i saksmappe: Selvangivelse, forretningsplan, søknad 0107/08 formannskapet. Saksutredning: Rita Myrvoll, 9147 Birtavarre, starter opp med sauehold i høst dette året. Det vil bli kjøpt inn 30 lam som livdyr. Investering beregna til ca. kr ,- eks. mva. Omsøkt finansiering Kr ,- i rentefritt lån fra Kåfjord kommune med 1 års avdragsfrihet. Søker og ektefelle er i gang med å bygge driftsbygning på over 300 m2 til rundt 100 vinterfôra sauer. Driftsbygningen vil være ferdig til høsten Det vil leies driftsbygningen i vinter. Finansiering til kjøp av livdyr gis ikke som tilskudd fra andre finansieringsparter. Kjøp av livdyr binder opp lett omsettbar kapital (kan leveres til slakteri). Kåfjord kommune har de siste åra ikke gitt tilskudd til kjøp av livdyr, men gitt rentefritt lån. I næringsstyresak 0025/05 ble det innvilget 40 % rentefritt lån til kjøp av storfebuskap. Innkjøpt buskap skal være med på å avle opp besetningen. Produksjonstilskudd og avløsertilskudd gis til sauer over 1 år pr XX. For å raskt komme opp i ønsket antall vinterfôra sauer - økt inntekt, bør det vurderes om det kan være aktuelt (lurt) å kjøpe inn ett større antall lam i år. Grovt beregna salgsinntekt og oppbygging av besetning med 30 vinterfôra sauer: Foreløpige satser kr. per vinterfôra sau per år Produksjonstilskudd: 1-50 sauer à kr. 900, sauer à kr. 704, sauer à kr. 270,- Tilskudd til ferie og fritidsavløsning: Alle dyr à kr. 407,- (maksimalbeløp kr ,-) Side 8 av 10

9 Sak 0201/ stk. åringer med 1,2 lam i gjennomsnitt tilbake på høsten = 36 lam derav 50 % saulam Salg av 18 lam og ull fra besetningen = ca. kr ,- eks. mva Produksjons-/avløsertilskudd for 28 vinterfora sauer over 1 år (2 stk. utrangert på høsten) 28 stk 2 åringer x 1,8 lam i gjennomsnitt på høsten = 50 lam derav 50 % saulam 18 stk. åringer/påsett med 1,2 lam i gjennomsnitt tilbake på høsten = 22 lam derav 50 % saulam Salg av 36 lam og ull fra besetningen = ca. kr ,- eks. mva Produksjons-/avløsertilskudd for 28 vinterfora sauer over 1 år (3 stk. utrangert på høsten) 43 stk voksne sauer x 1,8 lam i gjennomsnitt på høsten = 77 lam derav 50 % saulam 36 stk. åringer/påsett med 1,2 lam i gjennomsnitt tilbake på høsten = 43 lam derav 50 % saulam Salg av 60 lam og ull fra besetningen = ca. kr ,- eks. mva Produksjons-/avløsertilskudd for 73 vinterfora sauer over 1 år (6 stk. utrangert på høsten) 73 stk voksne sauer x 1,8 lam i gjennomsnitt på høsten = 131 lam derav 50 % saulam 60 stk. åringer/påsett med 1,2 lam i gjennomsnitt tilbake på høsten = 72 lam derav 50 % saulam Salg av vel 100 lam og ull fra besetningen = ca. kr ,- eks. mva. Høsten 2012 er besetningen oppe i vel 100 vinterfôra sauer Grovt beregna salgsinntekt og oppbygging av besetning med 40 vinterfôra sauer: stk. åringer med 1,2 lam i gjennomsnitt tilbake på høsten = 48 lam derav 50 % saulam Salg av 24 lam og ull fra besetningen = ca. kr ,- eks. mva Produksjons-/avløsertilskudd for 36 vinterfora sauer over 1 år (4 stk. utrangert på høsten) 36 stk 2 åringer x 1,8 lam i gjennomsnitt på høsten = 65 lam derav 50 % saulam 24 stk. åringer/påsett med 1,2 lam i gjennomsnitt tilbake på høsten = 29 lam derav 50 % saulam Salg av 47 lam og ull fra besetningen = ca. kr , Produksjons-/avløsertilskudd for 54 vinterfora sauer over 1 år (6 stk. utrangert på høsten) 54 stk voksne sauer x 1,8 lam i gjennomsnitt på høsten = 97 lam derav 50 % saulam 47 stk. åringer/påsett med 1,2 lam i gjennomsnitt tilbake på høsten = 56 lam derav 50 % saulam Salg av 76 lam og ull fra besetningen = ca ,- Høsten 2011 er besetningen oppe i 100 vinterfôra sauer. Kåfjord kommune er positive til at det også satses på oppstart av jordbruk i en tid med stadig nedleggelser av antall enheter. Side 9 av 10

10 Sak 0201/08 Adm. øker antallet til kjøp av 40 stk. lam til kr ,- eks. mva. Rådmannen kan innstille med inntil 20 % i støtte til ulike prosjekt, jfr. prinsipper og retningslinjene for bruk av kommunalt næringsfond. Rådmannens innstilling: Rita Myrvoll, 9147 Birtavarre, innvilges 20 % rentefritt lån, eller inntil kr ,- over kommunalt næringsfond lån, til kjøp av livdyr sau/lam. Lånet gis avdragsfritt i to år, og betales deretter ned i månedlige rater over 3 år. Lånetaker gjøres kjent med vedtak og de betingelser som er knyttet til lån i Kåfjord kommune. Som sikkerhet tas pant i søkers eiendom, med låg prioritet. Lånet utbetales når det foreligger anmodning om utbetaling med dokumentasjon på gjennomført kjøp. Tilsagnet er gyldig til Side 10 av 10

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk RIDDU RIĐĐU SENTER FOR NORDLIGE FOLK SLUTTRAPPORT MAI 2011 Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk 1. Innledning Som et resultat av et forprosjekt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer