Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navneutvalgets analyse og anbefaling til LLH"

Transkript

1

2 Navneutvalgets innstilling...3 Mandat...3 Organisasjonens verdigrunnlag og visjon...3 Sammensetning og arbeid...4 Arbeidsprosess...4 Ekstern kompetanse...5 Kort historikk...5 Navnehistorikk i organisasjonen...5 Medlemssituasjon...6 Momenter fra tidligere debatter...7 «Skeiv»...7 «LHBT»...7 Merkevaren LLH...7 Argumenter i navnedebatten...8 Argumenter mot navneendring...8 Argumenter for navneendring...8 Utfordringer og muligheter...9 Motstand mot endring...9 Synergieffekter...9 Fremstå tidsriktig...9 Lokal forankring og oppblomstring...9 Økonomiske rammer og anbefalinger...10 Ny logo...10 Nyutvikling av materiell...10 Webside...10 Profilering av nytt navn...11 Anbefaling...11 Ideutvikling og navneforslag...11 Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid...14 Innspill til implementeringsprosess...15 Vedlegg...16 Referanseliste...16 Innhold

3 Navneutvalgets innstilling Med bakgrunn i denne rapporten har Navneutvalget følgende anbefaling til innstilling: 1. Landsstyret i LLH fremmer forslag om å endre vedtektenes paragraf 1.1 til: «Organisasjonens navn er Stolt», med undertekst: «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner», alternativt «Skeivt mangfold», uten undertekst. 2. Landsstyret fremmer forslag om å videreføre navneutvalgets arbeid, og setter av kr ,- over en toårsperiode til implementering av navn. Navnet skal være implementert innen landsstyremøte nummer to i Et utvalg med minimum 4 medlemmer skal jobbe med implementeringsprosessen, og nedsettes av sentralstyret innen 1. august Dette utvalget skal bestå av medlemmer fra det nåværende navneutvalget, kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet, samt personer med kompetanse på endrings- og strategiarbeid i organisasjoner, kampanjeutvikling, medlemsverving, omdømme bygging og designutvikling. Utvalget skal lage en implementeringsplan, utvikle logo og designprofil, samt planlegge synlighetskampanjer i lys av LLHs helhetlige kommunikasjonsstrategi og det arbeidsprogrammet som gjelder for perioden Utvalget rapporterer fortløpende til sentralstyret. Mandat Navneutvalget har sitt mandat fra landsstyret, som fikk i oppgave fra landsmøtet i 2012 å legge frem to forslag til navn ved Landsmøtet i Se vedlegg 3, protokoll fra landsmøtet i 2012, s. 33 for mandatet til landsstyret. Navneutvalget (NU) har jobbet ut ifra følgende mandat fra landsstyret: «Arbeidsgruppen har fått i oppgave å utrede minimum to navneforslag med begrunnelse som relaterer til organisasjonen identitet, målgruppe og arbeidsfelt, samt utarbeide kost nadsanalyse for en evt. navneendring.» Organisasjonens verdigrunnlag og visjon 1 Navn og formål 1.1 Organisasjonen navn er LLH med undertekst Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 1.2 LLHs mål er et samfunn der alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. 1.3 LLH er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner. Utover denne paragrafen i LLH sine vedtekter finnes det hverken beskrivelse av organisasjonens verdigrunnlag eller visjon. Identifisering av organisa sjonens visjon og verdier, tydeliggjør en organisasjons identitet, og inngår vanligvis i første fase av en prosess med å endre en organisasjons navn. 3

4 Sammensetning og arbeid Navneutvalget har bestått av Inger Kristin Haugsevje, Frode Ullebust, Anders Bakken og Hanne Børke-Fykse (trakk seg 28. oktober). Inger Kristin Haugsevje Inger Kristin Haugsevje har møtt i navneutvalget som representant fra sentralstyret i LLH hvor hun har vært med siden Haugsevje har prosjektledererfaring, har tidligere bl.a. jobbet med kampanjeutvikling og logoutvikling. Haugsevje er selvstendig næringsdrivende og tar en master i strategi, organisasjon og ledelse på deltid ved BI. Frode Ullebust Frode Ullebust har møtt i navneutvalget som representant for LLHs målgruppe. Han har en kommunikasjonsutdanning og har erfaring innen merkevarebygging og strategiarbeid fra både privat og offentlig sektor. I dag er Frode assisterende markedssjef i IKEA Norge. Frode har ordinært medlemskap i LLH, men har tidligere ikke vært engasjert i organisasjonen utover det. Anders Bakken Anders Bakken har møtt i navneutvalget som representant fra landsstyret gjennom sitt verv som leder for LLH Innlandet. Han har god kjennskap til homobevegelsen generelt og LLH spesielt. Anders har i en årrekke hatt ulike verv i LLHs lokallag i Oslo & Akershus, og de siste årene i Innlandet. Tidligere har han også vært frivillig i Homofiles Ungdomstelefon og hos Helseutvalget. Til daglig jobber Anders som assisterende kjøkkensjef. Hanne Børke-Fykse Hanne Børke-Fykse har tidligere arbeidserfaring fra LLHs sekretariat som leder for Rosa Kompetanse. Børke-Fykse kom med nyttige innspill i startfasen, men måtte dessverre trekke seg underveis og har ikke bidratt til den endelige rapporten. ARBEIDSPROSESS Utvalget har jobbet ut ifra flat struktur og med et organisasjonsstrategisk perspektiv. Utvalget har hatt møter en til to ganger i måneden i perioden september 2013 februar Vi opprettet en lukket Facebookgruppe for å koordinere arbeidet og for å sørge for god ide- og informasjonsflyt underveis. Navneutvalget formulerte på første møte et mål for arbeidet i utvalget: «Navneutvalget skal gjøre et grundig forarbeid, gjennomføre en grundig prosess og levere en faglig fundert rapport som skal være et godt grunnlag for å lande navnedebatten i LLH på landsmøtet i 2014» I de innledende møtene jobbet vi med klar gjøring av vårt mandat, mandatet til landsstyret, diskusjonen på landsmøtet i 2012 og LLHs formål, arbeidsområde og målgruppene LLH jobber for. Vi utarbeidet en plan med to hovedaktiviteter, og satte av god tid til en å gjøre en grundig analyse av nå-situasjonen. De to hovedaktivitetene var: Undersøkelse ut til LLHs medlemmer og tilknyttede ressurspersoner via Rosa Kompetansenettverket, se vedlegg 1 for rapport. Kreativ workshop for personer utenfor organisasjonen I tillegg diskuterte vi hvordan vi skulle involvere sentralstyret og landsstyret og forankre prosessen i organisasjonen. Dette ble løst gjennom å ha en idemyldring med landsstyret og ved å informere sentralstyret om prosessen underveis, bl.a. med en presentasjon av en foreløpig rapport. Etterhvert som arbeidet skred frem, fant vi også ut at det var hensiktsmessig å mene noe om hvorvidt LLH- bør/ikke bør skifte navn for å kunne gå dypt nok i problemstillingene som har utløst diskusjonene om et evt. navnebytte, og for å forstå hva som er gode kriterier for navn i en organisasjon som LLH. I samarbeid med en konsulent med prosesskompetanse, utarbeidet vi et opplegg for en ekstern idemyldring. Tanken var at personer uten sterke følelsesmessige bånd til LLH, kunne ha en litt friere inngangsvinkel til å tenke ut nye ideer. Vi forsøkte i to omganger, gjennom eget og andres nettverk, bl.a. sentralstyret, å samle omkring 20 personer. Vi lyktes ikke med å engasjere folk utenfor organisasjonen nok til at de meldte seg på, men vi fikk likevel mange konstruktive tilbakemeldinger på navnetematikken. Vi gjennomførte en kortversjon av idemyldringen for landsstyret i november, hvor vi fikk inn en del ideer som det var mulig å spinne videre på, se vedlegg 2 for kjøreplanen. 4

5 Ekstern kompetanse LLH har ikke hatt råd til å leie inn eksterne byråer for å jobbe med denne prosessen, som med innleide konsulenter kan koste fra flere hundre tusen og oppover. I stedet har vi forsøkt å dra veksel på den kompetansen som finnes i navneutvalget, i LLH, i lhbt-miljøet og i våre personlige nettverk. Vi har hatt med oss Veronica Sande som har veiledet på visuell kommunikasjon. Til veiledning på prosess og utvikling av idemyldring, fikk vi hjelp av kaospilot og konsulent Stine Evjen. Vi har også rådført oss med domeneekspert Stein Vegusdal, samt strategi- og designbyrået Formtor v/gudmund Hagen Johnsen. En av utvalgets medlemmer (Haugsevje) tok også utgangspunkt i navneendringstematikk i en oppgave som ble levert på kurset «Prosjektledelse og prosjekt organisering» ved HiOA. I tillegg har vi dratt veksel på erfaringer fra likende prosesser i andre organisasjoner, både gjennom samtaler og ved å lese tilsvarende rapporter. Kort historikk NAVNEHISTORIKK I ORGANISASJONEN LLH ble startet i 1950, og tok navnet Den Norske Forening av 1948 (DNF48) etter den danske foreningen som ble grunnlagt i Den norske foreningen, løsrev seg og ble selvstendig i Bevegelsen har hatt ulike fraksjoner, med ulike navn, men i det store og det hele har homobevegelsen i Norge hett DNF48. I 1992 samlet hele den organiserte homobevegelsen seg, inkludert DNF48, og endret navn til «LLH Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring». I 2006 ble det fremmet forslag om å utredet navnet LLH for å inkludere bifile og transpersoner, samt å fjerne ordet «frigjøring». Det ble vedtatt å ta stilling til dette på LM i I 2006, ble det også vedtatt å konsekvent bruke lhbt for LLHs målgruppe, dermed ble transpersoner og bifile inkludert i arbeidsprogrammet. 5

6 I 2008 ble det fremmet forslag om at organisasjonens navn skulle være «LHBT Norge» med undertekst «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner». Forslaget om å endre navn falt, men forslaget om å ha en undertekst ble vedtatt. Det ble nedsatt et utvalg som bl.a. skulle jobbe fram et forsalg til nytt navn ved neste Landsmøte. I 2010 leverte organisasjonsutvalget en rapport med ulike navneforslag, bl.a. «Pride Norge». Det ble imidlertid ikke gitt noen anbefaling på nytt navn, og sentralstyret og landsstyret valgte å ikke innstille på nytt navn på landsmøtet i I 2012 ble det fremmet forslag fra et fylkeslag om å endre organisasjonens navn til «LHBT Norge» med undertekst «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Norge». Forsalget falt, og det ble i stedet vedtatt at landsstyret i neste periode skulle sørge for å utarbeide minst to forsalg til nytt navn, og at innspillene fra debatten under navnebyttet på landsmøtet i 2012 skulle tas med i dette arbeidet. MEDLEMSSITUASJON LLH er både medlemsorganisasjon og en interesseorganisasjon. Bevilgningene som blir gitt er ikke på basis av antall medlemmer, et tall som har vært relativt stabilt de siste ti årene, men med utgangspunkt i at LLH jobber for alle i målgruppen, medlemmer og ikke-medlemmer. Det har likevel vært en tilbakevendende problemstilling at medlemsmassen er lav, og det er blitt investert mye penger i et nytt medlemsregister for å prøve å gjøre noe med medlemsveksten. Det er pekt på at medlemsmassen er kunstig lav i forhold til hvor mange som har interesse av at denne organisasjonen finnes medlemmer utgjør ca 1% av lhbt-befolkningen i Norge. Pr 22. oktober hadde LLH 1933 betalte, og 801 ubetalte medlemmer. Dersom man tar utgangspunkt i en kalkyle om at ca 4% av befolkningen er lhbt, har LLH potens ielle medlemmer i Norge innenfor målgruppen, med støttemedlemmer er potensialet enda større. Medlemstallet er derfor relativt sett lavt, og organisasjonen har stort potensial for vekst. 6

7 Det viste seg også gjennom undersøkelsen som ble sendt til medlemmene at svært mange var ukjent med hva forkortelsen LLH står for pr i dag. Det var forvirring omkring hvorvidt ordet «frigjøring» fremdeles var en del av navnet, og hvilke målgrupper LLH faktisk retter seg mot i dag. Mange hadde heller ikke fått med seg den nye underteksten. Det viste seg også i undersøkelsen at de medlemmene som har tillitsverv i organisasjonen var mer skeptiske til det nåværende navnet. Dette kan forklares med at de som kjenner til dagens navn og undertekst og bruker navnet på organisasjonen til daglig, opplever problemer med navnet i praksis, Det kan også handle om at personer med høy kunnskap om organisasjonen og dens målgrupper har mer negative oppfatninger av navnet, fordi de ser problemet med manglende gjenspeiling av målgruppene i forkortelsen. Momenter fra tidligere debatter «SKEIV» I tidligere prosesser med å skifte navn har enkelte av navneendringsforslagene inneholdt begrepet «skeiv». Dette er et kontroversielt begrep i organisasjonen, og har vært sterkt knyttet opp mot skeiv teori/queer theory som ikke er forankret i organisasjonen. Skeiv teori blir av mange sett på som en akademisk øvelse som har lite rotfeste i praktisk politisk arbeid. Begrepet «skeiv» er også assosiert med venstreradikal politikk og miljøer som ser på kjønn og seksuelle preferanser som helt eller delvis sosialt konstruerte fenomener. For mange blir dermed begrepet «skeiv» en betegnelse på personer som har en flytende forestilling av kjønn og seksualitet, mens en stor del av LLHs medlemsmasse, og lhbt-ere generelt opplever sin kjønnsidentitet og seksualitet som stabil og medfødt. Et annet problem med begrepet «skeiv» er at det har ulike betydninger i ulike grupperinger. For noen betyr det «homo/lesbisk/trans» og blir brukt som en samlebetegnelse for lhbt-gruppen, for andre igjen kan det bety «enhver person som bryter med forventede normer i samfunnet» og dermed inkludere grupper som ikke nødvendigvis tilhører gruppen som er beskrevet i LLHs formålsparagraf (lhbt-personer). LLHs ungdomsorganisasjon, Skeiv Ungdom, har valgt å bruke begrepet i sitt navn. De har i større grad enn LLH innarbeidet normkritikk og skeiv teori som utgangspunkt for deres kjønns- og seksualitetsforståelse. Det vil si at unge lhbt-ere med tilhørighet til ungdomsorganisasjonen, har et forhold til begrepet «skeiv», og kan føle avstand til LLHs sin «båstanke gang». Skeiv Ungdom kommuniserer til sine medlemmer at «skeiv» både kan være en samlebetegnelse og en identitetskategori. Det er hevdet at om LLH hadde brukt ordet «skeiv» i sitt navn, er det mulig at LLH ville ha «overtatt» flere av Skeiv Ungdom sine medlemmer den dagen de fyller 30 og blir for gamle til å være med i ungdomsorganisasjonen. «LHBT» Tidligere har det også vært fremmet forsalg om å endre navn til «Lhbt Norge». Det har vært diskutert hvorvidt det er heldig å benytte seg av bokstavforkortelser som representerer grupper. Det er bunnet i en tanke om at disse gruppene kan endres med tiden og at det vil låse organisasjonen eller medføre hyppige navneskifter for hver gang en ny trend i tiden inkluderer/ekskluderer flere grupper. Dessuten er folk skeptiske til at det etter hvert kan bli svært mange bokstaver i en lang oppramsing, f.eks. lhbtissa osv. Et annet argument mot bokstavforkortelser kan være bunnet i generell motstand mot gruppetankegang og oppdeling i identitetsbåser. Mange av de som var i kontakt med oss i forbindelse med invitasjon til idemyldring påpekte at dette var deres sterkeste innsigelse - å bli kvitt bokstav forkortelser som fort blir utdaterte og lange. Dette var også mye nevnt blant respondentene på undersøkelsen ut til medlemmene, og fremlagt som argument mot å endre navn i tidligere debatter på landsmøte. Se vedlagt protokoll fra landsmøtet i 2012, s 33. MERKEVAREN LLH LLH har lenge vært moden for å skifte navn, det viser debatten som har pågått i snart ti år. I mangel på gjennomslag for forslag til nytt navn, har ikke navnedebatten i organisasjonen lagt seg. Dette betyr at vi har en situasjon hvor LLH fortsetter å profilere navnet LLH, uten at det er enighet i organisasjonen om at dette er et passende navn. Definisjon av merkevare: «Det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier) som oppstår når kunden blir eksponert for et varemerke». Tormod Aasland Det finnes ingen undersøkelser som sier noe om hvor sterkt dette merkenavnet egentlig står, og for 7

8 hvem. Det vi vet er at navnet LLH har blitt frontet siden 1992, og i perioder har hatt mye medieoppmerksomhet. Særlig i forbindelse med partnerskapsloven og ekteskapsloven. De senere årene har LLH også blitt en større og mer profesjonell organisasjon og har jobbet mer strategisk med synlighet i media, som har bidratt til økt synlighet. Det er viktig å skille mellom LLH som merkevare internt i organisasjonen, internt i lhbt-miljøet og i offentligheten forøvrig. Det er sannsynlig at navnet står sterkere internt og i lhbt-miljøer, enn eksternt. Argumenter i navnedebatten ARGUMENTER MOT NAVNEENDRING Organisasjonen har lange tradisjoner i det norske samfunn og har en naturlig autoritet som er forbundet med navnet. LLH oppleves som en troverdig partner for myndighetene i lhbt -saker, og navnet er godt kjent i departementer og direktorater. Per i dag har LLH en synlig leder som er god til å profilere LLH i mediene, og dermed er navnet godt eksponert i offentligheten. De fleste av LLHs eksisterende medlemmer identi fiserer seg som «homofile» eller «lesbiske» og er fortrolige med navnet siden det gjenspeiler dem. En navneendring er kostnadskrevende; dette er ressurser som organisasjonen burde anvende på andre områder. Man kan risikere negative reaksjoner, utmeldinger og uro ved endring av navn. Det kan bli forvirrende å ha en «homoorganisasjon» som ikke inneholder ordet homo i navnet på noe vis. Dersom man endrer navn og velger å beholde «homo», må alle andre grupper også nevnes og navnet blir unødvendig langt. Et for åpent og inkluderende navn kan føre til at organisasjonens arbeidsområde og målgruppefokus kan skli ut, og at organisasjonen mister sitt særpreg. Det kan bli vanskelig å vite hva organisasjonen egentlig jobber med. ARGUMENTER FOR NAVNEENDRING Medlemsmassen til LLH er kunstig lavt, og et nytt navn kan revitalisere organisasjonen og stimulere til medlemsvekst. Navnet er langt og blir ofte feiltitulert eller underteksten forkortet. Organisasjonens nåværende forkortelse (LLH) er en merkevare kun for organisasjonens medlemmer; omverdenen forøvrig forveksler lett LLH med LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Dagens forkortelse inkluderer bare to av de fire kjernemålgruppene til organisasjonen. Dermed kan dagens navn virke ekskluderende for mange grupper, og reflekterer ikke hele målgruppen slik den er i dag og i fremtiden. Revisjonen av navnet til organisasjonen, vedtatt i 2006, og underteksten, vedtatt i 2008, er fremdeles ikke innarbeidet - heller ikke blant organisa sjonens medlemmer. Det må dermed uansett gjøres et arbeid med innarbeiding av organisasjonens navn. Det samme gjelder logoen og den visuelle profilen. Organisasjonens nåværende navn kan være en hemsko for overtakelse av medlemmer fra Skeiv Ungdom, samt verving av transpersoner, verving av bifile, samt verving av personer med andre identitetsforståelser enn de fire konvensjonelle. De som ikke allerede er medlem av LLH vil ikke bli ytterligere fremmedgjort fra organisasjonen dersom den endrer navn. Et nytt navn vil være en mulighet til å profilere organisasjonen positivt overfor potensielle medlemmer og resten av samfunnet, og er en verdifull investering. Lhbt som betegnelse for LLHs målgruppe er nå innarbeidet i nasjonale og internasjonale dokumenter. Etterhvert er også intersex, queer, questioning, genderblender osv blitt vanlige å nevne i disse sammenhengene med forkortelsen LHBTIQQG. Denne mer komplekse forståelsen av målgruppen som gjenspeiles i disse forkortelsene bør gjenspeiles i organisasjonens profilering og omdømme for at den skal oppfattes som relevant av myndigheter, medlemmer og potensielle nye medlemmer. LLH er i en navneskifteprosess ikke i fare for å miste medlemmer til tilsvarende organisasjoner, siden LLH er den eneste landsdekkende organisasjonen for lhbt-personer. 8

9 Siden LLH er den eneste organisasjonen for lhbt-personer, vil en navneendring heller ikke føre til at organisasjonen mister forbindelser til myndigheter og samarbeidspartnere. Mye av LLHs virke ut mot andre instanser er organisert gjennom Rosa Kompetanse, og et nytt navn vil ha lite å si for merkevaren til disse prosjektene. Utfordringer og muligheter MOTSTAND MOT ENDRING En mulig årsak til motstand mot endring er at «den symbolske orden» endres. Et nytt navn for LLH vil nødvendigvis føre til en ny visuell profil, og den gamle logoen og ordlyden vil endres. Det å måtte ta farvel med noe som er kjent og kjært, selv om det bare er et visuelt symbol, kan for mange virke skummelt eller som et energikrevende tiltak. Med et nytt navn som reflekterer hele medlemsmassen, vil målgrupper som ikke oppfattes som «kjernemålgrupper» kunne få mer innflytelse og makt i LLH. Det kan tenkes at enkeltes skepsis mot å endre navn bunner i en redsel for at makten i organisasjonen går ifra de tradisjonelle homofile/ lesbiske til å en større gruppe av lhbt-personer. Det kan tenkes at en del av medlemmene i LLH, og de som er aktive i styreverv og lignende, vil oppleve et slags brudd på en «psykologisk kontrakt» om at LLH skal være en homoorganisasjon dersom navnet endres. Selv om organisasjonen har beveget seg ut i en videre målgruppedefinisjon, kan det oppfattes som truende at organisasjonen endrer navn for å inkludere transpersoner, bifile og andre som tidligere ikke har blitt sett på som naturlige deltakere i organisasjonene. Medlemmene kan sitte igjen med en følelse av at et nytt navn ikke reflekterer den organisasjonen de en gang ble medlem av; «Dette er ikke den organisasjonen jeg meldte meg inn i», altså et slags tap av identitet. SYNERGIEFFEKTER I en navneendringsprosess er det mulig å oppnå synergieffekter; høyere medlemstall, flere medieoppslag, nytt/forbedret omdømme osv. Ved et evt. navneskifte vil det være lurt å tenke gjennom hvilke synergier organisasjonen ønsker å oppnå, og sette seg noen mål for hva som skal komme ut av en evt. prosess. Navneutvalget ser noen muligheter for å gjøre noe med det lave medlemstallet i en mulig navneendringsprosess gjennom økt synlighet, fokus på nye typer medlemmer, flere bifile, flere trans*, flere queer/skeive osv. Et nytt navn kan favne om medlemmer som føler seg ekskludert med nåværende ordlyd. Etter samtaler, sonderinger og ikke minst undersøkelsen ut til medlemmer, er det klart at en del lhbt-personer, særlig bifile, transpersoner og skeive, ikke føler seg inkludert hverken i i organisasjonens navn eller organisasjonen for øvrig. En nytt navn kan bidra til å revitalisere organisasjonen og dens omdømme, og dermed tiltrekke seg flere medlemmer som identifiserer seg som lesbisk eller homofil. Medlemmer i Skeiv Ungdom er vant til et mer flytende syn på seksuell orientering og kjønnsidentitet. Et nytt navn gir muligheten til å senke terskelen for overgang fra Skeiv Ungdom til moderorganisasjonen. FREMSTÅ TIDSRIKTIG LLH ikke endret logo siden oppstarten i 1992 bortsett fra noen uformelle endringer av designelementer. For å kompensere for en manglende helhetlig designprofil, blir homoflagget brukt som designelement og illustrasjon. Et nytt navn gir mulighet til å utarbeide en ny logo og designprofil. Et nytt navn gir mulighet til å fremstå som tidsriktig. Trenden i tiden er at organisasjoner velger navn som er billedlige og mer beskrivende enn bokstavforkortelser. LOKAL FORANKRING OG OPPBLOMSTRING LLH er ikke bare en merkevare som landsorganisasjon, men har en rekke fylkeslag og undergrupper som vil bli berørt av et evt. navneskifte. Det er viktig at de ulike behovene i fylkeslagene blir møtt, og at det blir satt av nødvendige ressurser til hjelp med implementering av et nytt navn. Dette kan sees i sammenheng med opplæring på medlemsregister og administrasjon av nettsider, samt medlemsrekruttering og rekruttering til styrer og verv. 9

10 Økonomiske rammer og anbefalinger NY LOGO En ren logoutvikling koster normalt ikke mindre enn NOK. Utvikling av designprofil kommer i tillegg, og kan koste fra og oppover. I navneutvalget sitt arbeid, har vi kommet i kontakt med flere som kan tenke seg å gjøre en slik type jobb pro bono, enten for å støtte saken til LLH eller fordi de trenger å utvikle en portefølje for å etablere seg som designere. For å minske kostnadene ved å utvikle ny logo kan LLH dra nytte av den good will vi har som ideell organisasjon, og det nettverket vi har som medlemsorganisasjon. NYUTVIKLING AV MATERIELL En del materiell må endres som følge av et navneskifte. Dette kan gjøres over tid, hvor man faser ut gammelt materiell eller man kan velge å skifte ut alt på en gang. Det meste av LLHs brosjyrer og materiell må trykkes på nytt eller går ut på dato uansett. Her er det mulig med ulike fremgangsmåter. Men det er viktig å ha en plan for hvordan utfasingen av gammel logo skal foregå. WEBSIDE Websidens hovedbanner må endres og tilpasses nytt navn og logo. Ved en helhetlig profilendring med tilhørende designprofil og satsning på omdømme bygging, må det grafiske på nettiden også utvikles. Endring av logo i banner kan gjøres internt, men det anbefales å bruke fagpersoner til å utvikle den helhetlige profilen på nettsiden til å gjenspeile designprofilen. Denne kostnaden kan, avhengig av ambisjonsnivå, være fra NOK. Nullkostanden forutsetter at man bruker av interne ressurser, for NOK får man helt nye nettsider med innarbeidet designprofil fra et byrå. 10

11 PROFILERING AV NYTT NAVN Det koster å profilere en organisasjon. Store firmaer og organisasjoner kjører kampanjer på TV, reklameboards, kjente nettsteder og i større aviser og magasiner, og da snakker vi om utgifter på mange millioner. Det er også mulig å gjøre profileringen rimeligere gjennom redaksjonell omtale, samarbeid med organisasjoner og myndigheter og generell tilstedeværelse i media. Det er også mulig å sette av litt mer penger, og samkjøre en profilering med andre tiltak i organisasjonen, for eksempel konferanser, Oslo Pride, Regnbuedagene, Trondheim Pride, Skeive Sørlandsdager, Pride House, vervekampanjer, Facebookkampanjer, informasjon via medlemsregister og så videre. Med en slik løsning kan man komme langt med en designprofil, rollups, buttons, tskjorter og en kostnadsramme på NOK. ANBEFALING Implementering av nytt navn kan være bra for omdømmebygging, revitalisering og for å nå ut til nye og gamle medlemmer. Det er navneutvalgets helt klare anbefaling at profilering av nytt navn bør sees i sammenheng med en helhetlig omdømmestrategi, vervekampanje eller lignende for å få mer slagkraft og utnytte synergieffekter. Navneutvalget anbefaler LLH å tenke helhetlig ved endring av navn og utarbeide en plan for implementeringen. LLH bør knytte til seg fagpersoner i miljøet som kan gjøre mye av arbeidet på frivillig basis. I tillegg kan man støtte seg på byråer som er villig til å gjøre en god pris for en god sak. Vedlagt er et prisoverslag fra et byrå som er villig til å gjøre en slik jobb til redusert pris siden det er en god sak, se vedlegg 4. Der er det lagt opp til tre faser med arbeid. Den første fasen som handler om idéinnhenting, er allerede delvis gjort av navneutvalget med unntak av utvikling av visjon og verdigrunnlag for organisasjonens identitet. Ideutvikling og navneforslag Navneutvalget har innhentet ideer, gjennom idemyldring med landsstyret (se vedlegg 2), samtaler med personer i nettverket vårt, innspill via undersøkelsen ut til medlemmene og gjennom idemyldringer i navneutvalget. Vi har fått inn mange forslag, menge av dem gode, og mange gode utgangspunkt for videre ideutvikling. Med bakgrunn i analysen av problemene med dagens navn, har vi satt opp et sett kriterier vi mener ett nytt navn må følge: Et navneforslag må være ikke-ekskluderende, og i størst mulig grad inkluderende i forhold til alle eksisterende og potensielle medlemmer og samarbeidspartnere Det må være holdbart «stort nok til å vokse i» Det må være enkelt - lett å huske og uttale Det må være identifiserbart som et foreningsnavn Det må gi mening ikke bare for organisasjonens medlemmer, men også for omverdenen Det bør være et navn som kan assosieres med et meningsinnhold, og ikke bare være en tilfeldig forkortelse Det bør ha et tilgjengelig domenenavn For å komme frem til gode ideer, forsøkte vi å se på ideer som sa noe om vår felles historie, f.eks. DNF48, noe om sier noe om våre medlemmer, f.eks. SkråFolk, eller sammensetninger av ord eller akronymer som i seg selv ga mening, f.eks FriLow (Friele + Lowzow) og SLIKK (Seksuell legning, identitet, kjønnsmangfold og kjærlighet). Etter noen innledende runder med diskusjon omkring diverse forslag, endte vi opp med et sett med navn som vi diskuterte videre. Forslagene er drøftet nedenfor. Stolt Stolt er en versjon av den norske oversettelsen av «pride». Navnet er inkluderende og assosieres ikke med skeiv teori eller skeive identiteter. Likevel er det et sterkt lhbt-assosiert ord som også rommer alle de andre gruppene LLH jobber for. Stolt viser til en positiv følelse, og holder seg unna retorikk som handler om aksept, toleranse og andre «annerledesgjørende» ord. Stolt har vært fremme i tidligere navnediskusjoner i LLH. Sommeren 2012 hadde LLHs en kampanje under Skeive dager som het Stolt, og navnet er dermed kjent for en del av LLHs medlemmer. Navnet kom også opp på idemyldringen navneutvalget hadde med landsstyret i november, og er blitt nevnt av andre navneutvalget har snakket med. Navnet vil etter hvert ha mulighet til å stå på egne bein uten undertittel, men vi anbefaler at undertittelen beholdes inntil navnet er godt forankret internt og assosieres med organisasjonen i lhbtmiljøene. 11

12 Stolt er også navnet på en konferanse Skeiv Ungdom i Trøndelag avholder. Det er viktig dersom LLH går for dette navneforslaget, å gå i dialog med Skeiv Ungdom slik at det ikke blir konflikter. Stolt er også navnet på paraden som arrangeres for personer med nedsatt funksjonsevne, og det vil være klokt å gå i dialog også med dem. Navneutvalget anbefaler LLH å legge seg på en linje som viser rauset i forhold til at dette er et ord og et navn som mange kan føle tilknytning til, og at organisasjonen ikke har enerett verken på navnet eller følelsen av å være stolt. Ordet «stolt» har ingen betydning på engelsk. Fonetisk kan det ligge nært opp mot begrepet «stelt» som blir brukt om transpersoner som ikke er åpne om sin transhistorie, og «stilt» som betyr en rekke med stolper. Som engelsk versjon av navnet foreslår vi «Stolt The Norwegian LGBT Organisation». Navneutvalget har konsultert seg med noen som kan litt samisk. Det finnes ikke ord på samisk som høres ut som «stolt», men som betyr noe annet og ugunstig. Domenet og nærliggende domener eies av LLH. Skeivt mangfold Navneutvalget har i dette dokumentet redegjort for problemene med å bruke ordet «skeiv» i foreningens navn. Som et alternativt navn ønsker vi likevel å løfte frem muligheten for å ha et organisasjonsnavn som inneholder ordet «skeiv». Organisasjonsnavn med tilknytning til begrepet «skeiv» har kommet opp i undersøkelsen, i samtaler med grasrota og i workshopen med landsstyret, og det kan tenkes at assosiasjonene til begrepet har endret seg de siste årene. Ordet er blitt mer vanlig i lhbt-miljøene de siste årene som en felleskategori for lhbt-gruppen. Det er ikke nødvendigvis slik at begrepet først og fremst assosieres til en selvopplevd identitet. Det er blitt mer vanlig at personer som identifiserer seg som skeive, bruker ordet «queer» om seg selv, fordi begrepet «skeiv» ofte blir brukt om «vanlige» lhbtere. Navneutvalget opplever at begrepet «skeiv» de siste årene er blitt mainstreamet, og at det ikke lengre vekker like sterke assosiasjoner til skeiv teori eller venstreradikale miljøer. Begrepet «skeiv» løser de fleste av utfordringene som ligger i dagens navn, og dette er nok grunnen til at navneforslag med dette begrepet har vært med i diskusjonen omkring organisasjonen navn i nesten ti år. Begrepet løser problemet med undertekst, det er mulig å vokse i og det kan være inkluderende for hele målgruppen dersom det kommuniseres riktig. Navneutvalget anbefaler derfor å prøve begrepet nok engang for landsmøtet. For å unngå å bruke begrepet på en slik måte at det implisitt legger identiteten «skeiv» på organisasjonens medlemmer, går vi vekk i fra navneforslag i retningen av «Skeive Folk», «Skeivt Norge» og «Organisasjonen for skeive», og foreslår heller at begrepet blir brukt om mangfoldet i selve bevegelsen. Dermed vil det også være rom for å ha ikkeskeive identiteter og samtidig være en del av det skeive mangfoldet. Vi mener at ordet «mangfold» sin henspeiling til «skeiv» forteller at det er mangfoldet som er skeivt, og ikke nødvendigvis at hvert enkelt individ i dette mangfoldet har en skeiv identitet. Dette er viktig for å respektere det mangfoldet av identiteter LLH rommer. Alternativt kan ordet «mangfold» byttes ut med nærliggende ord som «solidaritet», «fellesskap», «bevegelse», «samhold», men vi mener at disse ordene blir for sterkt knyttet opp mot bevegelser på venstresiden i norsk politikk, og at de derfor vil virke ekskluderende på det politiske mangfoldet som LLH skal romme. Det har også kommet frem alternativer til navn som er basert på «skeiv». Vi velger å holde oss unna begrepet «skrå» fordi det inneholder en bokstav som ikke egner seg for domenenavn. I tillegg holder vi oss unna begrepet «skakk» som har en negativ konnotasjon, jf. skakkkjørt. Skeivt mangfold kan oversettes direkte til engelsk med «Queer Diversity». I en engelsk oversettelse vil vi anbefale å legge til nasjonalitet slik at det engelske organisasjonsnavnet blir «Queer Diversity Norway». Navnet «Skeivt mangfold» har en saklighet over seg som vekker troverdighet. Det er dessuten selvforklarende og står greit på egne bein uten undertittel. Domenet er ledig. Synonymer til stolt - Byrg eller Pryd Byrg er et synonym til stolt og dermed også en avledning av det lhbt-assosiaerte ordet «pride». Byrg er et lite kjent norsk ord, som har potensial for at vi selv fyller det med betydning. Andre nærliggende ord som kunne vært aktuelle er «pryd». Pryd reflekterer stolthet, glitter og stas og har et godt utgangspunkt for en visuell profil. Begge disse navnene fordrer at LLH bruker mye ressurser på å fylle ordet med assosiasjoner til lhbt-bevegelsen, 12

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

lai15 ZIAW111111 rk L.

lai15 ZIAW111111 rk L. BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 '1* i(4k tfaii et im lai15 ZIAW111111 rk L. 111 r )* wee api

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer