HANDLINGSPROGRAM , BUDSJETT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011"

Transkript

1 01 ADMINISTRASJONSENHETEN INFORMASJON OG SERVICE KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA HELSE, BARN OG UNGE BARNEVERN KULTURENHETEN ORGANISASJON OG IKT ØSTRE AGDER BRANNVESEN ARENDAL VOKSENOPPLÆRING BIRKENLUND SKOLE ARENDAL INTERNATIONAL SCHOOL ASDAL SKOLE STUENES SKOLE NEDENES SKOLE STINTA SKOLE SANDUM SKOLE ROLIGHEDEN SKOLE EYDEHAVN SKOLE FLOSTA SKOLE LØDDESØL OPPVEKSTSENTER MOLTEMYR SKOLE MYRA SKOLE NESHEIM SKOLE RYKENE SKOLE SANDNES SKOLE STRØMMEN OPPVEKSTSENTER TROMØY BARNEHAGENE HISØY BARNEHAGEENHET BARNEHAGER SENTRUM ØST STINTA BARNEHAGEENHET JOVANNSLIA/ LIA BARNEHAGEENHET ØYESTAD BARNEHAGEENHET OMSORG VEST OMSORG ØST PSYKISK HELSE OG RUS MESTRING OG REHABILITERING AKTIVITET OG SERVICE NAV ØSTRE AGDER KRISESENTER LEGEVAKTEN HISØY SKOLE RÅDMANNEN M/ STAB

2 2

3 Budsjett for enhetene 2011: Enhetenes budsjettall er for de fleste enhetene ikke sammenlignbare mellom 2010 og Dette skyldes blant annet husleie som er lagt inn fra og med 2011 budsjettet. I tillegg kommer endringer i budsjettopplegget for barnehagene. Det tidligere øremerkede tilskuddet til barnehagene er fra og med 2011 lagt inn i rammetilskuddet til kommune. Sammenligning av budsjettall for 2010 og 2011 for den enkelte enhet vil derfor ikke være mulig. Vi viser til Handlingsprogrammets hoveddel for nærmere informasjon om disse forholdene. 3

4 Enhet Enhetsleder 01 Administrasjonsenheten Trond Aslaksen Enhetens visjon og verdigrunnlag Visjon: Gode tjenester og god service enkelt og greit! Verdigrunnlag: - Vi møter hverandre med romslighet og toleranse - Vi viser hverandre tillit og vi tar ansvar - Vi snakker med hverandre og i liten grad om hverandre Enhetens satsingsområder Enheten består av følgende nettverk / avdelinger (antall ansatte i parentes) - Økonominettverket (12) - Regnskapsnettverket (12) - Lønnsnettverket (8) - Jussnettverket (3) - Dokumentsenteret (13) - Interkommunal arbeidsgiverkontroll (9) - Skatteinnfordringen (8) - I tillegg er en ansatt ved kantina i rådhuset tilhørende administrasjonsenheten. Som oversikten viser, spenner enhetens ansvar og oppgaver over et vidt spekter. De fleste av våre tjenester har et internt fokus, dvs. mottakerne av våre tjenester er andre enheter i Arendal kommune. Administrasjonsenheten utgjør en vesentlig del av det indre maskineriet i kommunen, og vårt mål og vårt fokus er i best mulig grad å bidra til at vår tjenesteproduksjon og forvaltning fungerer best mulig har vært preget av store og tunge prosesser i forbindelse med innføring og implementering av nye IKT-systemer og veldig mange ansatte har gjort en fantastisk jobb. Vår enhet har særlig blitt berørt av innføringen av nytt sak-/arkivsystem (ephorte) og nye lønns- og personalsystemer (Agresso lønn og personal, Dossier og Webcruiter). I 2011 blir det i administrasjonsenheten et overordnet fokus på å få satt disse nye systemene skikkelig og på å hente ut de mulige effektene og gevinstene som ligger i dette. Styringskart: Administrasjonsenheten Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: 4

5 Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet Brukerperspektivet. Administrasjonsenheten mangler relevante styringsindikatorer på brukerperspektivet. Enheten har i stor grad interne tjenestemottakere og vi spenner over et vidt spekter. Dette har gjort det vanskelig å definere gode og gjennomgående indikatorer som vi mener å kunne ha nytte av. Fra 2011 (årsmeldingen) tar vi likevel nå sikte på at vi skal ha på plass et indikatorsett. Dette skal bygge på en årlig intern spørreundersøkelse der en kartlegger graden av fornøydhet knyttet til faglig nivå på tjenestene og på servicen som ytes. Som tidligere nevnt vil 2011 bli preget av videre arbeid med å utnytte mulighetene og ta ut effekter av de nye IKT-systemene. Vi vil ha fokus på god kommunikasjon med våre brukere slik at tjenestene kan videreutvikles til beste for disse. Medarbeiderperspektivet Administrasjonsenheten er preget av et godt og solid arbeidsmiljø med et lavt sykefravær. Vi har høyt fokus på trivsel. I planen for økt nærvær har vi vår enhet fokusert på følgende tiltak: God kunnskap og klare ansvarslinjer vedr. oppfølging av sykemeldte (årlig oppdatering fagledere og nettverkskontakter) Gjennomføre årlig medarbeidersamtale med alle ansatte Nettverkssamlinger m/ overnatting for alle avdelinger / nettverk 2 enhetssamlinger i året med bla. fokus på trivsel og stolthet m.m Tilgjengelighetsgaranti fra enhetsleder (svar på e-post senest innen 2 dager) Ulike trivselsfremmende tiltak i de enkelte nettverk / avdelinger Lav score på kjennskap til HMS-håndbok og avviksrapporteringssystemet følges opp i samlinger i nettverk og på enhetsnivå. ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 83, *Regnskap Sentrale nøkkeltall I budsjettet for 2011 er det gjort følgende bemanningsmessige tilpasninger i forhold til budsjettet for Dokumentsenteret er styrket med 1,3 årsverk. 0,8 av dette er stillinger der 2 ansatte har gått i midlertidige avtaler som nå er gjort faste. Lønn er styrket med 0,5 årsverk. 5

6 Det er overført 2 økonomimedarbeidere fra omsorg til Økonominettverket. De skal fortsette sitt arbeid med økonomi innen omsorgsfeltet. Videre er det tilført en ny stilling knyttet oppfølging av de nye forskriftene for finansiering av barnehager. Disse stillingene er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett og inngår i rammen for Skatt har redusert bemanningen med 1,0 årsverk (ubesatt i 2010). Regnskap har i 2009 og 2010 redusert sin bemanning med 0,9 årsverk i tillegg til 0,5 som er ubesatt i Nyopprettet trainéestilling i økonominettverket føres på administrasjonsenhetens budsjett. Dette er innarbeidet i budsjettrammen. Forventede økte inntekter, som følge av trainéens arbeid, vil bli ført på sine respektive ansvarsområder. I 2010 har portoutgiftene vært noe høye. Portobudsjettet er videreført med samme beløp som tidligere da det ikke er rom for økning. Tilsvarende gjelder overtidsbudsjettet, dette er også videreført på samme nivå som Budsjettet er ellers i stor grad videreført på samme nivå. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenester, og forslag til tiltak En stor andel av Administrasjonsenhetens budsjett er knyttet til lønnskostnader. Andre store fellespotter (personforsikring, AFP m.m) berører hele kommunen og kan i liten grad brukes til saldering av vårt budsjett. Reduserte rammer vil derfor i stor grad måtte bety reduksjon av lønnsrelaterte kostnader (fastlønn, vikarlønn, overtid, kompetansetiltak, velferdstiltak o.l). Dette kan vanskelig gjennomføres uten at det får konsekvenser både for mottakerne av våre tjenester og for de ansatte i enheten. 6

7 Enhet Enhetsleder 02 Informasjon og service Anne Cathrine Haugland Enheten består av følgende tjenester: Tolketjeneste, servicesenter, redaksjon for innbygger- og ansattportal, bevillingssaker og politisk sekretariat. I tillegg har enheten vertskommunefunksjon for desentralisert asylmottak. Enhetens visjon og verdigrunnlag Enheten ble opprettet 22. September 2010, som følge av oppdeling av det som tidligere var Publikum og service til to nye enheter; Informasjon og service, samt Organisasjon og IKT. Visjon og verdigrunnlag for Informasjon og service skal utarbeides i samarbeid med de ansatte. Enhetens satsingsområder Yte god service til alle som kontakter kommunen Tilby god og relevant informasjon og dialog med publikum, ansatte og politikere God drift og videreutvikling av innbygger- og ansattportal, som elektroniske førstelinje til informasjon og tjenester Økt tilstedeværelse i sosiale medier Styrke samhandling mellom servicesenter, redaksjon og øvrige nettverk/enheter Døgnåpen forvaltning, i form av elektroniske tjenester, etter hvert som integrasjon mot fagsystemer gjør dette mulig Fokus på effektive arbeidsformer, tidsmessige arbeidsredskaper og kompetente medarbeidere: Likestilling Kompetanseutvikling kompetente medarbeidere HMS, Arbeidsmiljø trivsel Økt nærvær Styringskart: Informasjon og service Det må utvikles eget styringskart for Informasjon og service. I den sammenheng vil det også gjøres et arbeid knyttet til indikatorene for å tilpasse disse best mulig til den nye enheten. Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet HMS og nærværsarbeid: Opplæring av HMS utvalget Gjennomgang på nettverksmøter og enhetssamling Identifisering av risiko i nettverk og arbeidslag - risikoanalyser Utarbeidelse og iverksetting av forebyggende tiltak og tiltak dersom uønsket situasjon inntreffer 7

8 Mestringskurs på servicesenteret evalueres, og eventuelle videre arbeidsmiljøtiltak vurderes Økt nærvær: Det er utarbeidet egen tiltaksplan for nærvær som følges opp av HMS-utvalget. ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 39, *Regnskap Sentrale nøkkeltall: Det er ikke lagt inn noen konsekvensjusteringer i budsjett Bemanning og drift i 2010 blir videreført i Omorganisering med nye stillinger blir løst ved omgjøring av stillinger og ledige stillingshjemler. Enhetslederstillingen for Publikum og service blir omgjort til ny enhetsleder for Informasjon og service. Ledig hjemmel i innovasjonsnettverket blir omgjort til web-redaktør. Ledig hjemmel på Servicesenteret blir omgjort til stilling som arbeidsleder ved Servicesenteret. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: 1. Politiker godtgjørelse det er ikke budsjettsmessig dekning for økning av godtgjørelsene. 2. Tolkenettverket: budsjettet overskrides hvert år etter at det ble tatt bort et tilskudd på 0,7 millioner. Det er ikke tilstrekkelige midler til å dekke lønn og drift som vil utgjøre ca i Prisene justeres opp noe, disse ligger på nivå med andre tolketjenester. Dette vil ikke være nok til å dekke behov for lønnsmidler. Det må gjøres en vurdering av tjenesten. 3. Valg: Det er valg annethvert år. Dette må legges fast inn i budsjettprosessene, anslagsvis 1,5 mill. til kommunevalget. 4. Telefoni: tidligere ble alt oppfølgingsarbeid knyttet til telefoni gjort med en stilling i telefonprosjektet, som er avsluttet, uten at dette tiltaket er lagt inn i driften 8

9 Enhet Enhetsleder 03 Kommunalteknikk og geodata Ole Andreas Hopstock Enhetens visjon og verdigrunnlag Vi leverer tekniske tjenester av høy kvalitet til kommunens innnbyggere. Enhetens satsingsområder Enheten har i 2010 arbeidet med et strategisk kart. Sammenhengen mellom visjonen og de forskjellige satsingsområdene fremgår av kartet. Kartet er knyttet opp mot elementene i styringskartet. Tjenesteproduksjonen til kommunens innbyggere har spesielt fokus på: Gjennomføre vedtatt utbyggingsplan for vann- og avløpssektoren. Oppfylle krav til lover og forskrifter for vannverk og at kravene i utslippstillatelsen for avløpsanlegg overholdes. Gjennomføre drift av det kommunale veinettet der trafikksikkerhet og miljø har høy prioritet. Ajourholde kartverk til bruk for næringsutvikling og boligbygging. Kartmaterialet gjøres tilgjenglig på internett. Enheten vil starte arebidet med å gjennomføre miljøfyrtårnsertifisering av virksomhetene utenfor rådhuset. 9

10 Styringskart: Kommunalteknikk og geodata Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene (92 % vs 95 % f.eks for nærvær). Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet Av resultatene i styringskartet har vi tre klare forbedringsområder: 1. Opplevd egenkompetanse 2. Andel ansatte som kjenner til HMS håndboken 3. Andel ansatte som kjenner til avviksrapporteringssystemet Det har i 2010 blitt satt fokus på disse områdene både i nettverkssamlinger og gjennom arbeidet i arbeidslagene. Arbeidet vil fortsette i 2011 gjennom HMS-utvalgene og utvikling og gjennomføring av kompetanseplanene på alle fagområder. ( tall i 1000 ) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 *Regnskap Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: Enheten har fått en rammeøkning for 2011 på kr Beløpet er i budsjettet foreslått benyttet slik: Kr tilføres ansvar eiendomsskatt. Bakgrunnen for dette er at budsjettet økes slik at det er midler til å gjennomføre den årlige takseringen av nye eiendommer som bebygges eller eiendommer der verdien endres og det må foretas ny taksering. Kr tilføres ansvar parkering. Tiltaket er å redusere inntektskravet som følge av at færre biler parkerer i sentrum de siste årene. Anslaget har vært for høyt. Kr tilføres ansvar drift av kommunale veier. Midlene er planlagt å benytte til å dekke deler av driftskostnaden for vinterdriften evt gjennomføre sommerdrift i snøfattige vintre. 10

11 Tiltak og konsekvenser i forhold til budsjettsituasjonen: a. Kommunale veier Budsjettet for drift av kommunale veier er langt under det som det koster å gjennomføre et nøkternt vedlikehold av veinettet. Det er et sterkt behov for et mer realistisk budsjett i forhold til drift av det kommunale veinettet. I 2010 gjennomførte vi en ny kostnadsvurdering av driften av veinettet med den kjennskapen vi da hadde til bl. a. faste veilyskostnader, beredskapsutgifter til egne og innleide brøytemannskaper og vinterkostnader beregnet ut fra 50% sannsynlighet for at snømengden en gjennomsnittsvinter ikke overskrides. Samlede utgifter til drift ville da ligge på kr. 21,2 mill mot rammene i budsjett 2010 er på kr. 12,8 mill. b. Vannverket Det satses spesielt på kontroll med vannforbruket og lekkasjevannmengde både på det kommunale og det private ledningsnettet, samt renhold av nettet gjennom planlagt spyling av ledningsstrekninger. c. Avløpsanleggene Gjennom systematisk arbeid finne frem til lekkasjepunkter på nettet og hindre innlekking av fremmedvann til avløpsnettet. d. Parkering Inntektene til parkering antas å bli mindre enn budsjettert. Nedgangen vi har sett på gateparkeringen, på parkeringsplassene og i P-Hus Torvet synes å fortsette. I tillegg vil inntektene i P-Hus Torvet bli redusert i 1. tertial som følge av at tunnelen fra Jernbanestasjonen stenges for trafikk fra januar t.o.m. april. I samme tidsrom må det påregnes inntektstap på parkeringsplassene fra Barbu til Langbryggen som følge av planlagte anleggsarbeider på strekningen og stenging av parkeringsplassene på kaiene og langs gaten i perioder. Inntektstapet vil bli beskrevet i tertialrapporten etter 1. tertial Det forventes et større press på parkeringsplassene i Barbuområdet som følge av aktiviteten av Sørlandets kunnskapshavn. For bedre regulering av bruken foreslås en økning av prisene på time og heldagsparkenring samt leieplassene. Det foreslås også en prisøkning på øvrige leieplasser. e. GIS/geodata Det er knyttet noe usikkerhet til behandlingstid og arbeidsmengde for behandling av oppmålingssaker etter ny matrikkellov. f. Bil- og maskinparken Bil- og maskinparken har i løpet av de siste vinterne vært utsatt for stor slitasje. En del maskiner og utstyr ble skiftet ut for tre år side. Men det er viktig at vinterberedskapsutstyret holdes i god stand og at det skiftes ut slik at vi har tilstrekkelig godt utstyr til vinterdriften til enhver tid. 11

12 Enhet Enhetsleder 04 Helse, barn og unge Aslaug Hustadnes Enhetens visjon og verdigrunnlag Vi jobber for fremtiden! Vårt felles verdigrunnlag er et positivt menneskesyn alle vi møter skal behandles med respekt, raushet og toleranse. Hovedmålsetting for alle tjenestene i enhet Helse, barn og unge: Forebyggende og helsefremmende arbeid til barn, unge og deres familier. Tidlig hjelp til barn, unge og deres familier. Fokus på psykisk helse hos barn og unge. Tilby brukerne faglig gode tjenester. Videreutvikle Arendalsmodellen /tverrfaglig samarbeid. Videreutvikle samarbeidet med 2. linje tjenesten. Enhetens satsingsområder Fra 2011 består enheten av 30,78 stilllingshjemler fordelt på ca. 40 personer. Mange jobber deltid. Alle ansatte har sine fysiske arbeidsplasser desentralisert i kommunen på helsestasjoner og skoler. En gang pr. måned møtes alle i enheten i Rådhuset til enhetsmøte. Det blir gitt informasjon, administrativt og faglig. Faggruppene oppdaterer hverandre, og av og til er det eksterne innslag. Det blir avholdt fagmøter jevnlig i de ulike faggruppene. Siden enheten Helse barn og unge er sammensatt av flere tjenester må satsingsområdene tilpasses målgruppene. Jordmortjenesten: Det er jordmortjeneste ved alle kommunens 4 helsestasjoner. De jobber for at alle gravide med familier i Arendal kommune skal få et tilbud hos jordmor, der jordmor ser den enkeltes behov. Målet er å yte god jordmortjeneste for alle gravide i kommunen. Ekstra fokus på oppfølging av unge gravide. Fokus på gravide med rus og eller psykiske helseproblemer. Fokus på gravide som lever med vold i nære relasjoner. Deltar i Forsterket Barn og familieteam. (Modellkommuneprosjektet ) Fortsette med EPDS kartleggingsverktøy for å finne deprimerte gravide kvinner. Jordmortjenesen er ansvarlig for organiseringen av fødsels og foreldreforberedende kurs. Utfordring: Mange fødende drar hjem fra sykehuset få timer etter fødselen, det gir økt behov for tidlig oppfølging fra jordmor og helsesøster. Mange fremmedkulturelle gravide, må bruke tolk, tidkrevende. 12

13 Helsesøstertjenesten Helsestasjonstjenesten: Barn 0 6 år. Fortsetter med drift ved kommunens 4 helsestasjoner His, Sentrum, Tromøy og Eydehavn. Helsestasjonen er et lavterskeltilbud for småbarnsforeldre / familier hvor de kan få veiledning råd og støtte. Helsestasjonens tilbud og satsingsområder: Hjemmebesøk ved helsesøster til alle familier med nyfødt barn. Fokus på å oppdage små barn med ekstra behov og tilby ekstra hjelp. Fokus på barn i risikofamilier. Dvs. barn av rusmisbrukende foreldere, barn av psykisk syke, og barn som opplever vold i (nære relasjoner). Tilby og utføre vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram. Tilby og utføre helsekontroller etter nasjonale retningslinjer. Fortsette med EPDS et kartleggingsverktøy for å finne psykiske reaksjoner/deprimerte mødre 6 8 uker etter fødselen. Tilby foreldreveiledning, individuelt eller i grupper. Tilby gode helsetjenester til fremmedkulturelle abeidsinnvandrere med barn og til asylsøkere med barn. Tilby og gjennomføre Godt samliv, parkurs for førstegangsforeldre. Videreføre og videreutvikle Unge Mødre grupper. Tilby foreldreforberedende kurs. Være koordinator for barn som har rett til Individuell plan. Oppfølging av premature (for tidlig fødte) barn og andre barn med spesielle behov ( Prematur-grupper) Delta i tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier - jfr. Arendalsmodellen. Skolehelsetjenesten: Målgruppen er førskolebarn t.o.m. 10 klasse. Satsingsområder: Fokus på skolebarns fysiske og psykiske helse. I samarbeid med skolene finne frem til barn og foreldre som sliter og som trenger ekstra oppfølging. Tilby foreldreveiledning ved samspillsvansker mellom barn, unge og foreldre. Ekstra fokus på barn av psykisk syke foreldre, rusmisbrukende foreldre og barn som opplever vold i nær familie. Tilby og gjennomføre vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram. Tilby og gjennomføre helsekontroller etter nasjonale retningslinjer. Undervisning med fokus på røyk og rus. Undervisning med fokus på pubertetsutvikling, seksualitet, prevensjon og samliv(holdningsskapende). Samtaler/oppfølgingssamtaler med barn og unge som sliter. Koordinator for Individuell plan. Journalføring/dokumentasjon for journal og arkiv. Delta i og videreutvikle tverrfaglig samarbeid jfr. Arendalsmodellen. Helsesøstrene opplever henvendelser fra mange elever, foreldre og lærere og andre samarbeidspartnere. Tjenesten tilføres stadig nye arbeidsoppgaver, feks. vaksinering mot HVP (livmorhalskreft), veiing av elever på mange klassetrinn. Mange helsesøstre dekker flere skoler. Det er behov for økning av helsesøsterressursen i skolehelsetjenesten. 13

14 Helsetjenesten i videregående skoler: Det er helsesøster knyttet til hver av de videregående skolene i kommunen. Det er fast kontortid (åpen dør hos helsesøster) ved alle skolene. Helsesøster er tilgjengelig for elever, lærere og foresatte, for elevens beste. Det er skolelegetilbud 3 timer pr. uke. Helsesøster er svært mye brukt av elevene, og helsesøstrene opplever at de skulle hatt mer tid til elevene. Mange henvendelser gjelder: Problemer knyttet til psykisk helse Rusproblemer Røyk; forebygging og avvenning (røykeslutt) Prevensjon Seksuelt overførebare sykdommer Undervisning psykisk helse / selvmordsforebyggende kurs Deltakelse i faste tverrfaglige samarbeidsmøter på skolene Helsestasjon for ungdom: Lavterskeltilbud til jenter og gutter opp til 24 år. Åpent hver onsdag kl på Sentrum helsestasjon. Ingen timebestilling. Fokus på: Prevensjon Seksuelt overførbare sykdommer Rus Psykisk helse Ulike andre helseproblemer Ungdommen møter helsesøster, jordmor, lege og en fra Barn og familieteamet. Satser på å videreutvikle et godt tilbud til etnisk norske og flerkullturelle ungdommer. Barn og familieteamet: Barn og familieteamet er psykisk helsetjeneste for barn, ungdom, deres foreldere og øvrige nettverk. Teamet innehar godkjent kompetanse på barne og ungdomspsykiatri, veiledning, gruppe, nettverk og familieterapi. Teamet er et lavterskeltilbud; man trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt, det tar kort tid før man får snakke med noen og tilbudet er gratis. Teamet har base på Kilden, men er ambulerende. Ekstra fokus på barn 0 6 år. Tar i mot ungdommer opptil 20 år. De tilbyr: Samtaler med barn, unge, deres familier og nettverk Viser vei til og samarbeider med andre tjenester med tilbud til barn og unge Veiledning til samarbeidspartnere feks. barnehager, skoler el. andre som jobber med barn Ulike gruppetilbud til barn og foreldre Foreldreveiledningsgrupper Samtaler med barn og unge Kurs og seminarer Forsterket Barn og familieteam; (Modellkommuneprosjektet ) En gang pr. uke møtes jordmor, barnevern, PPT, psykiatrisk sykepleier og helsesøster for å drøfte vanskelige (sammensatte) saker. 14

15 Målgruppen er barn av psykisk syke foreldre, barn av foreldre som har et problematisk forhold til rus eller utøver vold. Målet er å gi helhetlig og systematisk oppfølging av barn fra 0 6 år. Satsingsområde er å øke bevissthet og kompetanse til andre som jobber med barn som ikke har det greit, for eksempel.barnehageansatte. Barn og familieteamet fortsetter med faste samarbeidsmøter med 2. linjetjenesen, ABUP. Videreutvikle tverrfaglig samarbeid jfr. Arendalsmodellen er også et fokusområde. Det gis innspill til Barn og familieteamet fra flere tjenester om at det er behov for en åpen barnehage i kommunen. Viktig tiltak for å nå alle barn og oppdage skjevutvikling tidlig. Det er fremdeles mange barn med minoritetsbakgrunn og barn i risikofamilier som ikke går i barnehage. Barn og familieteamet har sin base i sentrum på Kilden. Lokalene er ufunksjonell lokaler både for medarbeiderne eller brukerne som kommer til samtaler. Logopedtjenesten: Målet er å yte faglig god logopedtjeneste til barn i barnehager og skoler, ut fra tilgjengelige ressurser. Flere av kommunens logopeder har gått over i pensjonistenes rekker, og det viser seg å være svært vanskelig å rekruttere logopeder. Kommunen har derfor en svært liten logopedressurs tilgjengelig, og etterspørselen er langt større enn vi har av ressurser. Logopedtjenesten jobber med følgende: Kartlegging og utredning av barn og unge Veiledning til foreldre, barnehager og skoler. Direkte logopedoppfølging av barn. Hovedarbeidsområder innenfor logopedtjenesten: Generelle språkvansker (utredning/veiledning) Uttalevansker Stamming / løpsk tale Stemmevansker Styringskart: Helse, barn og unge Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene 15

16 Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet Kontinuerlig fokus i enheten på å levere faglig gode tjenester til kommunens barn, unge og deres familier. Kompetanseutvikling etter Kompetanseplan oppdatere og gjennomføre avhengig av behov hos medarbeiderne innenfor gitte økonomiske rammer. Mål: Heve opplevelsen av egen kompetanse. Lovpålagte oppgaver: Jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten: Mål å oppfylle nasjonale retningslinjer og gjennomføre de lovpålagte oppgavene. HMS arbeid: Fokus på Arbeidsmiljø trygghet, tilhørighet og trivsel. Økt nærvær. HMS / Nærværsfokus på enhetsmøter /enhetssamling. Øke andel ansatte som kjenner til HMS håndboken og avviksrapporteringssystemet. Enhetsleder gjennomfører medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten. Fokus på rutiner og internkontroll. Miljøsertifisering av helsestasjonene i ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 *Regnskap Ved at stillingen i Pedagogisk veiledningstjeneste overføres Barnevern/Ungdomsteam fra 2011 vil det bli redusert ett årsverk i enheten. (I forbindelse med omorganiseringen ble det i 2010 tatt 1 stillingshjemmel for fagleder helsesøstertjenesten). Sentrale nøkkeltall: Det er administrativt bestemt at Pedagogisk veiledningstjeneste er avsluttet (pensjonist). Stillingshjemmelen med kr ,- skal overføres til enhet 05 Barnevern fra 2011, til stilling i Ungdomsteamet. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: Konsekvensen av at stillingen inndras og midlene overføres til Barnevern ved Ungdomsteamet, er at det vil bli økt arbeidsbelastning for helsesøstrene ved skolene og i Barn og familieteamet. Pedagogisk veileder jobbet med ca. 100 barn i barnehager og skoler siste året. 16

17 Enhet Enhetsleder 05 Barnevern Nils Halvorsen Enhetens visjon og verdigrunnlag Tjenester som gir rett hjelp til rett tid Enhetens satsingsområder 1. Videreutvikling av Arendalsmodellen må bli en felles prioritert oppgave for alle tjenestene som har ansvar i forhold til barn, unge og familier. Dette må være en felles satsning på tvers av sektorgrenser. Formålet med barnevernet er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For å ivareta dette blir det viktig å ha et felles mål for alle ansvarlige tjenester: Tidlig intervenering og hjelp til barn, ungdom og familier som trenger mest hjelp. Dette betyr: a. Samarbeid mellom barnevern, helsepersonell, barnehager og skoler med felles opplegg for kartlegging, intervenering og individuelt tilpasset hjelp til de som trenger ekstra oppfølging. b. Dette arbeidet må gjøres systematisk. Alle tjenestene tar ansvar for hva de skal bidra med. c. Felles kompetansebygging for å kunne møte barn og familier på en åpen, god og trygg måte. d. Utvikle en felles forståelse av hva som må løses og hvem tar ansvaret for hva. e. Strukturert og oppgaveorientert samarbeid rundt barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, særlig for barn i alderen 0 6 år. 2. Utvikle nye møtepunkter og samarbeidsstrukturer med sikte på: a. Helhetlig hjelp til barn og familier, basert på hvilken hjelp de faktisk trenger og på egenarten til de ulike tjenestene. b. Rydde og samordne i tjenestetilbudene i forhold til hvem som gir hjelp til hva. c. Gi klar informasjon til brukergruppene om hva de kan påregne av hjelp fra hvem. 3. I barneverntjenesten må det lages strategier og tiltak for å kunne: a. Håndtere en til tider uhåndterlig saksmengde. b. Unngå fristoverskridelser som ikke er begrunnet i saksforholdet. c. Utvikle egen kompetanse på å lage utredninger til fylkesnemnd. 4. For ungdomsteamet blir det viktig å ha fokus på: a. Prioritering av målgrupper og oppgaver. b. Et funksjonelt registrerings- og dokumentasjonssystem. c. Tilbud om ungdomskontrakter. d. Kjernesamarbeidspartnere og videreutvikling av samarbeidsstrukturer. e. Styrke den faglige kompetansen i forhold til rus og psykiske lidelser. 5. For overformynderiet blir det viktig å: a. Utvikle gode og oversiktlige dokumentasjonssystemer. 17

18 b. Konsolidere og videreutvikle den interkommunale modellen Styringskart: Barnevern Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet 1. Beholde kompetanse: ved å kunne tilby gode arbeidsforhold og spennende arbeidsplasser. 2. Videreutvikle nærsværsprogram og HMS-arbeid følge opplæringsprogram. 3. Oppdatere og gjennomføre kompetanseplaner. 4. Medarbeidersamtaler. 5. Fokus på forbedring av rutiner og internkontroll forberede tilsynsbesøk i ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte * / planlagte årsverk - 29,80 31,10 ** 31,10 ** 31,10 ** 31,10 ** *Regnskap ** styrking på 1,3 årsverk i barneverntjenesten, 0,8 årsverk. Det er foreløpig ikke lagt inn noen videreføring av de 2 midlertidige årsverkene i Ungdomsteamet, hvor finansieringen stopper Sentrale nøkkeltall: Ungdomsteamet fikk sikret videreføring av bemanningen på 4,6 årsverk ut 2010 gjennom 1. tertialrapport, siden finansieringen av 2 årsverk stoppet pr Det er videre lagt inn en videreføring av 4 stillinger på Ungdomsteamet i Disse vil delvis finansieres ved barnevernsmidler lagt til Fylkesmannen. Arendal kommune vil søke om betydelig andel av denne potten til barnevernstjenester og tilgrensende aktiviteter. Ungdomsteamet har vist at de klarer å fylle det vakuumet som var der tidligere med manglende oppfølging av ungdom som dropper ut av skolen eller som sliter på andre måter. Barnetjenesten får en gradvis styrking på drift og bemanning. Bemanningen økes med 0,5 årsverk ved overføring av midler fra ansvar Prosjekt enslige mindreårige (statstilskudd). Det er lagt inn et tilskudd på ,- for å dekke helårsvirkningen av dette. 18

19 Den styrkingen på 0,5 millioner som bystyret la inn i budsjett 2010 blir brukt til å øke bemanningen i barneverntjenesten med 0,8 årsverk fra Etter 1.tertial 2010 vedtok bystyret 1 million ekstra til utgifter på kommunale fosterhjem og kjøp av plasser statlige institusjoner/profesjonelle fosterhjem. Dette er videreført i forslag til budsjett Det er videre lagt inn ytterligere 1,3 millioner på de samme tiltakene i Disse midlene foreslås også brukt til noe mer midler til sakkyndige utredninger og til litt reduksjon av inntektspost på overføringer fra staten, som har vært urealistisk høy. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: Den største bekymringen er knyttet til presset i barneverntjenesten med kontinuerlig økning i saksmengden de siste årene, og hva denne situasjonen gjør med både brukere og medarbeidere. Styringstallene fra 2009 viste en bekymringsfull økning i korttidsfraværet. 2.tertial 2010 viser en betydelig økning i fristoverskridelser. Denne situasjonen vil vedvare i uoverskuelig fremtid. Dersom saksmengden fortsetter å øke, vil både undersøkelsessaker og iverksetting av tiltak måtte settes ytterligere på vent. I så fall må det settes inn tiltak for å løse dette. Fylkesmannen godtar ikke fristoverskridelse som følge av stort arbeidspress, kun overskridelser som er begrunnet i saksforholdets kompleksitet og tidskrevende undersøkelser. Kommunen vil da risikere bøter for fristoverskridelser. Denne situasjonen må følges nøye utover høsten og vinteren Budsjettforslag 2011 er tilstrekkelig til å dekke kostnadsnivået på driftssiden i Men det tar ikke høyde for kostnadsøkninger i For at budsjettet da skal kunne gå i balanse, må det bli reduksjoner både på iverksetting av tiltak og på antall brukere av barneverntjenesten. 19

20 Enhet Enhetsleder 06 Kulturenheten Kristin Lundby Enhetens visjon og verdigrunnlag Gjøre Arendal til en spennende og synlig kulturby der det er godt å vokse opp. Kommuneplanen : Kulturopplevelser er en grunnleggende faktor for menneskers opplevelse av god livskvalitet. Et rikt og variert kulturliv bidrar til å skape en attraktiv kommune der folk vil bo og næringslivet investerer og utvikler seg. Enhetens satsingsområder Det er et år siden Arendal kulturskole, Arendal bibliotek og Kulturnettverket (kultur og fritid, park og idrett) ble slått sammen til enhet. Vi har sett at det gir oss styrke over hele kulturområdet, og vi arbeider hele tiden mot felles mål. Den viktigste felles satsingen er for barn og unge, og at det i hele kommunen er et blomstrende kulturliv. Biblioteket: Fra kommuneplanen: Arendal bibliotek er kommunens viktigste arena for formidling av litteratur og kunnskap overfor hele befolkningen. Samarbeid med skolen er sentralt. For å ivareta rollen som kompetansebase for hele befolkningen disponerer biblioteket gode teknologiske hjelpemidler og en mediesamling av høy kvalitet. En vanskelig økonomisk situasjon i kommunen fordrer på kort sikt fokus på satsingsområder som kan realiseres uten store økonomiske konsekvenser og omprioriteringer. Satsingsområder 2011: Barne- og familiearrangementer styrkes som satsingsområde. Gjøre bruk av lokale aktører og ressurser, jfr. Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder, kap. om kunstnere Markedsføring/profilering: fortsatt sterk satsting på synliggjøring av bibliotekets tjenester bl.a. gjennom spalten Bibliotekliv i Agderposten og videreutvikling av vår informasjonsstrategi Prosjekt-/utviklingsarbeid: fullføre prosjektet Biblioteket som møteplass for ungdom Implementering og drift av ny bibliotektjeneste ved Arendal fengsel Forsterket fokus på gevinster av miljøsertifisering: redusert strømforbruk og bedre søppelhåndtering Innleveringsautomat tilby våre brukere mulighet til å levere utenom ordinære åpningstider (døgnåpent bibliotek) og oppgradering av inventar i publikumsområder, jfr. forslag i investeringsbudsjett Utfordringer/satsingsområder i HP-perioden : I planperioden vil vi fokusere på de områdene som bibliotekmeldinga (St.meld. 23 ( )) og rullering av Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder trekker fram. Dette innebærer bl.a. videreutvikling av biblioteks funksjoner som møteplass og vår rolle i 20

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010 01 - Administrasjonsenheten... 3 02 - Publikum og service... 6 03 - Kommunalteknikk og geodata... 11 04 - Helse, barn og unge... 14 05 - Barnevern... 17 06 - Kulturenheten... 20 10 - Brannvesenet... 28

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Oddlaug Børseth Brekken Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/804-64 145 HK/RÅD/IST 14.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER - HELSESTASJON Kommunestyret

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Behandling: 12/ /13 RÅD/PUF/ANG 210 &14. Årsmelding og regnskap uttalelser fra komiteer og råd

Behandling: 12/ /13 RÅD/PUF/ANG 210 &14. Årsmelding og regnskap uttalelser fra komiteer og råd 1 av 6 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 15.05.2013 12/1699 12/1699-13 7937/13 RÅD/PUF/ANG 210 &14 Årsmelding og regnskap 2012 - uttalelser fra komiteer og råd Behandling:

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017 RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. Randi Karin Rustand Planperiode: 01.01.17 31.12.17 Sist rullert: Januar 2017 - evaluering i slutten av juni Ny plan januar 2018 1.

Detaljer