HANDLINGSPROGRAM , BUDSJETT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011"

Transkript

1 01 ADMINISTRASJONSENHETEN INFORMASJON OG SERVICE KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA HELSE, BARN OG UNGE BARNEVERN KULTURENHETEN ORGANISASJON OG IKT ØSTRE AGDER BRANNVESEN ARENDAL VOKSENOPPLÆRING BIRKENLUND SKOLE ARENDAL INTERNATIONAL SCHOOL ASDAL SKOLE STUENES SKOLE NEDENES SKOLE STINTA SKOLE SANDUM SKOLE ROLIGHEDEN SKOLE EYDEHAVN SKOLE FLOSTA SKOLE LØDDESØL OPPVEKSTSENTER MOLTEMYR SKOLE MYRA SKOLE NESHEIM SKOLE RYKENE SKOLE SANDNES SKOLE STRØMMEN OPPVEKSTSENTER TROMØY BARNEHAGENE HISØY BARNEHAGEENHET BARNEHAGER SENTRUM ØST STINTA BARNEHAGEENHET JOVANNSLIA/ LIA BARNEHAGEENHET ØYESTAD BARNEHAGEENHET OMSORG VEST OMSORG ØST PSYKISK HELSE OG RUS MESTRING OG REHABILITERING AKTIVITET OG SERVICE NAV ØSTRE AGDER KRISESENTER LEGEVAKTEN HISØY SKOLE RÅDMANNEN M/ STAB

2 2

3 Budsjett for enhetene 2011: Enhetenes budsjettall er for de fleste enhetene ikke sammenlignbare mellom 2010 og Dette skyldes blant annet husleie som er lagt inn fra og med 2011 budsjettet. I tillegg kommer endringer i budsjettopplegget for barnehagene. Det tidligere øremerkede tilskuddet til barnehagene er fra og med 2011 lagt inn i rammetilskuddet til kommune. Sammenligning av budsjettall for 2010 og 2011 for den enkelte enhet vil derfor ikke være mulig. Vi viser til Handlingsprogrammets hoveddel for nærmere informasjon om disse forholdene. 3

4 Enhet Enhetsleder 01 Administrasjonsenheten Trond Aslaksen Enhetens visjon og verdigrunnlag Visjon: Gode tjenester og god service enkelt og greit! Verdigrunnlag: - Vi møter hverandre med romslighet og toleranse - Vi viser hverandre tillit og vi tar ansvar - Vi snakker med hverandre og i liten grad om hverandre Enhetens satsingsområder Enheten består av følgende nettverk / avdelinger (antall ansatte i parentes) - Økonominettverket (12) - Regnskapsnettverket (12) - Lønnsnettverket (8) - Jussnettverket (3) - Dokumentsenteret (13) - Interkommunal arbeidsgiverkontroll (9) - Skatteinnfordringen (8) - I tillegg er en ansatt ved kantina i rådhuset tilhørende administrasjonsenheten. Som oversikten viser, spenner enhetens ansvar og oppgaver over et vidt spekter. De fleste av våre tjenester har et internt fokus, dvs. mottakerne av våre tjenester er andre enheter i Arendal kommune. Administrasjonsenheten utgjør en vesentlig del av det indre maskineriet i kommunen, og vårt mål og vårt fokus er i best mulig grad å bidra til at vår tjenesteproduksjon og forvaltning fungerer best mulig har vært preget av store og tunge prosesser i forbindelse med innføring og implementering av nye IKT-systemer og veldig mange ansatte har gjort en fantastisk jobb. Vår enhet har særlig blitt berørt av innføringen av nytt sak-/arkivsystem (ephorte) og nye lønns- og personalsystemer (Agresso lønn og personal, Dossier og Webcruiter). I 2011 blir det i administrasjonsenheten et overordnet fokus på å få satt disse nye systemene skikkelig og på å hente ut de mulige effektene og gevinstene som ligger i dette. Styringskart: Administrasjonsenheten Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: 4

5 Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet Brukerperspektivet. Administrasjonsenheten mangler relevante styringsindikatorer på brukerperspektivet. Enheten har i stor grad interne tjenestemottakere og vi spenner over et vidt spekter. Dette har gjort det vanskelig å definere gode og gjennomgående indikatorer som vi mener å kunne ha nytte av. Fra 2011 (årsmeldingen) tar vi likevel nå sikte på at vi skal ha på plass et indikatorsett. Dette skal bygge på en årlig intern spørreundersøkelse der en kartlegger graden av fornøydhet knyttet til faglig nivå på tjenestene og på servicen som ytes. Som tidligere nevnt vil 2011 bli preget av videre arbeid med å utnytte mulighetene og ta ut effekter av de nye IKT-systemene. Vi vil ha fokus på god kommunikasjon med våre brukere slik at tjenestene kan videreutvikles til beste for disse. Medarbeiderperspektivet Administrasjonsenheten er preget av et godt og solid arbeidsmiljø med et lavt sykefravær. Vi har høyt fokus på trivsel. I planen for økt nærvær har vi vår enhet fokusert på følgende tiltak: God kunnskap og klare ansvarslinjer vedr. oppfølging av sykemeldte (årlig oppdatering fagledere og nettverkskontakter) Gjennomføre årlig medarbeidersamtale med alle ansatte Nettverkssamlinger m/ overnatting for alle avdelinger / nettverk 2 enhetssamlinger i året med bla. fokus på trivsel og stolthet m.m Tilgjengelighetsgaranti fra enhetsleder (svar på e-post senest innen 2 dager) Ulike trivselsfremmende tiltak i de enkelte nettverk / avdelinger Lav score på kjennskap til HMS-håndbok og avviksrapporteringssystemet følges opp i samlinger i nettverk og på enhetsnivå. ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 83, *Regnskap Sentrale nøkkeltall I budsjettet for 2011 er det gjort følgende bemanningsmessige tilpasninger i forhold til budsjettet for Dokumentsenteret er styrket med 1,3 årsverk. 0,8 av dette er stillinger der 2 ansatte har gått i midlertidige avtaler som nå er gjort faste. Lønn er styrket med 0,5 årsverk. 5

6 Det er overført 2 økonomimedarbeidere fra omsorg til Økonominettverket. De skal fortsette sitt arbeid med økonomi innen omsorgsfeltet. Videre er det tilført en ny stilling knyttet oppfølging av de nye forskriftene for finansiering av barnehager. Disse stillingene er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett og inngår i rammen for Skatt har redusert bemanningen med 1,0 årsverk (ubesatt i 2010). Regnskap har i 2009 og 2010 redusert sin bemanning med 0,9 årsverk i tillegg til 0,5 som er ubesatt i Nyopprettet trainéestilling i økonominettverket føres på administrasjonsenhetens budsjett. Dette er innarbeidet i budsjettrammen. Forventede økte inntekter, som følge av trainéens arbeid, vil bli ført på sine respektive ansvarsområder. I 2010 har portoutgiftene vært noe høye. Portobudsjettet er videreført med samme beløp som tidligere da det ikke er rom for økning. Tilsvarende gjelder overtidsbudsjettet, dette er også videreført på samme nivå som Budsjettet er ellers i stor grad videreført på samme nivå. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenester, og forslag til tiltak En stor andel av Administrasjonsenhetens budsjett er knyttet til lønnskostnader. Andre store fellespotter (personforsikring, AFP m.m) berører hele kommunen og kan i liten grad brukes til saldering av vårt budsjett. Reduserte rammer vil derfor i stor grad måtte bety reduksjon av lønnsrelaterte kostnader (fastlønn, vikarlønn, overtid, kompetansetiltak, velferdstiltak o.l). Dette kan vanskelig gjennomføres uten at det får konsekvenser både for mottakerne av våre tjenester og for de ansatte i enheten. 6

7 Enhet Enhetsleder 02 Informasjon og service Anne Cathrine Haugland Enheten består av følgende tjenester: Tolketjeneste, servicesenter, redaksjon for innbygger- og ansattportal, bevillingssaker og politisk sekretariat. I tillegg har enheten vertskommunefunksjon for desentralisert asylmottak. Enhetens visjon og verdigrunnlag Enheten ble opprettet 22. September 2010, som følge av oppdeling av det som tidligere var Publikum og service til to nye enheter; Informasjon og service, samt Organisasjon og IKT. Visjon og verdigrunnlag for Informasjon og service skal utarbeides i samarbeid med de ansatte. Enhetens satsingsområder Yte god service til alle som kontakter kommunen Tilby god og relevant informasjon og dialog med publikum, ansatte og politikere God drift og videreutvikling av innbygger- og ansattportal, som elektroniske førstelinje til informasjon og tjenester Økt tilstedeværelse i sosiale medier Styrke samhandling mellom servicesenter, redaksjon og øvrige nettverk/enheter Døgnåpen forvaltning, i form av elektroniske tjenester, etter hvert som integrasjon mot fagsystemer gjør dette mulig Fokus på effektive arbeidsformer, tidsmessige arbeidsredskaper og kompetente medarbeidere: Likestilling Kompetanseutvikling kompetente medarbeidere HMS, Arbeidsmiljø trivsel Økt nærvær Styringskart: Informasjon og service Det må utvikles eget styringskart for Informasjon og service. I den sammenheng vil det også gjøres et arbeid knyttet til indikatorene for å tilpasse disse best mulig til den nye enheten. Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet HMS og nærværsarbeid: Opplæring av HMS utvalget Gjennomgang på nettverksmøter og enhetssamling Identifisering av risiko i nettverk og arbeidslag - risikoanalyser Utarbeidelse og iverksetting av forebyggende tiltak og tiltak dersom uønsket situasjon inntreffer 7

8 Mestringskurs på servicesenteret evalueres, og eventuelle videre arbeidsmiljøtiltak vurderes Økt nærvær: Det er utarbeidet egen tiltaksplan for nærvær som følges opp av HMS-utvalget. ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 39, *Regnskap Sentrale nøkkeltall: Det er ikke lagt inn noen konsekvensjusteringer i budsjett Bemanning og drift i 2010 blir videreført i Omorganisering med nye stillinger blir løst ved omgjøring av stillinger og ledige stillingshjemler. Enhetslederstillingen for Publikum og service blir omgjort til ny enhetsleder for Informasjon og service. Ledig hjemmel i innovasjonsnettverket blir omgjort til web-redaktør. Ledig hjemmel på Servicesenteret blir omgjort til stilling som arbeidsleder ved Servicesenteret. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: 1. Politiker godtgjørelse det er ikke budsjettsmessig dekning for økning av godtgjørelsene. 2. Tolkenettverket: budsjettet overskrides hvert år etter at det ble tatt bort et tilskudd på 0,7 millioner. Det er ikke tilstrekkelige midler til å dekke lønn og drift som vil utgjøre ca i Prisene justeres opp noe, disse ligger på nivå med andre tolketjenester. Dette vil ikke være nok til å dekke behov for lønnsmidler. Det må gjøres en vurdering av tjenesten. 3. Valg: Det er valg annethvert år. Dette må legges fast inn i budsjettprosessene, anslagsvis 1,5 mill. til kommunevalget. 4. Telefoni: tidligere ble alt oppfølgingsarbeid knyttet til telefoni gjort med en stilling i telefonprosjektet, som er avsluttet, uten at dette tiltaket er lagt inn i driften 8

9 Enhet Enhetsleder 03 Kommunalteknikk og geodata Ole Andreas Hopstock Enhetens visjon og verdigrunnlag Vi leverer tekniske tjenester av høy kvalitet til kommunens innnbyggere. Enhetens satsingsområder Enheten har i 2010 arbeidet med et strategisk kart. Sammenhengen mellom visjonen og de forskjellige satsingsområdene fremgår av kartet. Kartet er knyttet opp mot elementene i styringskartet. Tjenesteproduksjonen til kommunens innbyggere har spesielt fokus på: Gjennomføre vedtatt utbyggingsplan for vann- og avløpssektoren. Oppfylle krav til lover og forskrifter for vannverk og at kravene i utslippstillatelsen for avløpsanlegg overholdes. Gjennomføre drift av det kommunale veinettet der trafikksikkerhet og miljø har høy prioritet. Ajourholde kartverk til bruk for næringsutvikling og boligbygging. Kartmaterialet gjøres tilgjenglig på internett. Enheten vil starte arebidet med å gjennomføre miljøfyrtårnsertifisering av virksomhetene utenfor rådhuset. 9

10 Styringskart: Kommunalteknikk og geodata Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene (92 % vs 95 % f.eks for nærvær). Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet Av resultatene i styringskartet har vi tre klare forbedringsområder: 1. Opplevd egenkompetanse 2. Andel ansatte som kjenner til HMS håndboken 3. Andel ansatte som kjenner til avviksrapporteringssystemet Det har i 2010 blitt satt fokus på disse områdene både i nettverkssamlinger og gjennom arbeidet i arbeidslagene. Arbeidet vil fortsette i 2011 gjennom HMS-utvalgene og utvikling og gjennomføring av kompetanseplanene på alle fagområder. ( tall i 1000 ) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 *Regnskap Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: Enheten har fått en rammeøkning for 2011 på kr Beløpet er i budsjettet foreslått benyttet slik: Kr tilføres ansvar eiendomsskatt. Bakgrunnen for dette er at budsjettet økes slik at det er midler til å gjennomføre den årlige takseringen av nye eiendommer som bebygges eller eiendommer der verdien endres og det må foretas ny taksering. Kr tilføres ansvar parkering. Tiltaket er å redusere inntektskravet som følge av at færre biler parkerer i sentrum de siste årene. Anslaget har vært for høyt. Kr tilføres ansvar drift av kommunale veier. Midlene er planlagt å benytte til å dekke deler av driftskostnaden for vinterdriften evt gjennomføre sommerdrift i snøfattige vintre. 10

11 Tiltak og konsekvenser i forhold til budsjettsituasjonen: a. Kommunale veier Budsjettet for drift av kommunale veier er langt under det som det koster å gjennomføre et nøkternt vedlikehold av veinettet. Det er et sterkt behov for et mer realistisk budsjett i forhold til drift av det kommunale veinettet. I 2010 gjennomførte vi en ny kostnadsvurdering av driften av veinettet med den kjennskapen vi da hadde til bl. a. faste veilyskostnader, beredskapsutgifter til egne og innleide brøytemannskaper og vinterkostnader beregnet ut fra 50% sannsynlighet for at snømengden en gjennomsnittsvinter ikke overskrides. Samlede utgifter til drift ville da ligge på kr. 21,2 mill mot rammene i budsjett 2010 er på kr. 12,8 mill. b. Vannverket Det satses spesielt på kontroll med vannforbruket og lekkasjevannmengde både på det kommunale og det private ledningsnettet, samt renhold av nettet gjennom planlagt spyling av ledningsstrekninger. c. Avløpsanleggene Gjennom systematisk arbeid finne frem til lekkasjepunkter på nettet og hindre innlekking av fremmedvann til avløpsnettet. d. Parkering Inntektene til parkering antas å bli mindre enn budsjettert. Nedgangen vi har sett på gateparkeringen, på parkeringsplassene og i P-Hus Torvet synes å fortsette. I tillegg vil inntektene i P-Hus Torvet bli redusert i 1. tertial som følge av at tunnelen fra Jernbanestasjonen stenges for trafikk fra januar t.o.m. april. I samme tidsrom må det påregnes inntektstap på parkeringsplassene fra Barbu til Langbryggen som følge av planlagte anleggsarbeider på strekningen og stenging av parkeringsplassene på kaiene og langs gaten i perioder. Inntektstapet vil bli beskrevet i tertialrapporten etter 1. tertial Det forventes et større press på parkeringsplassene i Barbuområdet som følge av aktiviteten av Sørlandets kunnskapshavn. For bedre regulering av bruken foreslås en økning av prisene på time og heldagsparkenring samt leieplassene. Det foreslås også en prisøkning på øvrige leieplasser. e. GIS/geodata Det er knyttet noe usikkerhet til behandlingstid og arbeidsmengde for behandling av oppmålingssaker etter ny matrikkellov. f. Bil- og maskinparken Bil- og maskinparken har i løpet av de siste vinterne vært utsatt for stor slitasje. En del maskiner og utstyr ble skiftet ut for tre år side. Men det er viktig at vinterberedskapsutstyret holdes i god stand og at det skiftes ut slik at vi har tilstrekkelig godt utstyr til vinterdriften til enhver tid. 11

12 Enhet Enhetsleder 04 Helse, barn og unge Aslaug Hustadnes Enhetens visjon og verdigrunnlag Vi jobber for fremtiden! Vårt felles verdigrunnlag er et positivt menneskesyn alle vi møter skal behandles med respekt, raushet og toleranse. Hovedmålsetting for alle tjenestene i enhet Helse, barn og unge: Forebyggende og helsefremmende arbeid til barn, unge og deres familier. Tidlig hjelp til barn, unge og deres familier. Fokus på psykisk helse hos barn og unge. Tilby brukerne faglig gode tjenester. Videreutvikle Arendalsmodellen /tverrfaglig samarbeid. Videreutvikle samarbeidet med 2. linje tjenesten. Enhetens satsingsområder Fra 2011 består enheten av 30,78 stilllingshjemler fordelt på ca. 40 personer. Mange jobber deltid. Alle ansatte har sine fysiske arbeidsplasser desentralisert i kommunen på helsestasjoner og skoler. En gang pr. måned møtes alle i enheten i Rådhuset til enhetsmøte. Det blir gitt informasjon, administrativt og faglig. Faggruppene oppdaterer hverandre, og av og til er det eksterne innslag. Det blir avholdt fagmøter jevnlig i de ulike faggruppene. Siden enheten Helse barn og unge er sammensatt av flere tjenester må satsingsområdene tilpasses målgruppene. Jordmortjenesten: Det er jordmortjeneste ved alle kommunens 4 helsestasjoner. De jobber for at alle gravide med familier i Arendal kommune skal få et tilbud hos jordmor, der jordmor ser den enkeltes behov. Målet er å yte god jordmortjeneste for alle gravide i kommunen. Ekstra fokus på oppfølging av unge gravide. Fokus på gravide med rus og eller psykiske helseproblemer. Fokus på gravide som lever med vold i nære relasjoner. Deltar i Forsterket Barn og familieteam. (Modellkommuneprosjektet ) Fortsette med EPDS kartleggingsverktøy for å finne deprimerte gravide kvinner. Jordmortjenesen er ansvarlig for organiseringen av fødsels og foreldreforberedende kurs. Utfordring: Mange fødende drar hjem fra sykehuset få timer etter fødselen, det gir økt behov for tidlig oppfølging fra jordmor og helsesøster. Mange fremmedkulturelle gravide, må bruke tolk, tidkrevende. 12

13 Helsesøstertjenesten Helsestasjonstjenesten: Barn 0 6 år. Fortsetter med drift ved kommunens 4 helsestasjoner His, Sentrum, Tromøy og Eydehavn. Helsestasjonen er et lavterskeltilbud for småbarnsforeldre / familier hvor de kan få veiledning råd og støtte. Helsestasjonens tilbud og satsingsområder: Hjemmebesøk ved helsesøster til alle familier med nyfødt barn. Fokus på å oppdage små barn med ekstra behov og tilby ekstra hjelp. Fokus på barn i risikofamilier. Dvs. barn av rusmisbrukende foreldere, barn av psykisk syke, og barn som opplever vold i (nære relasjoner). Tilby og utføre vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram. Tilby og utføre helsekontroller etter nasjonale retningslinjer. Fortsette med EPDS et kartleggingsverktøy for å finne psykiske reaksjoner/deprimerte mødre 6 8 uker etter fødselen. Tilby foreldreveiledning, individuelt eller i grupper. Tilby gode helsetjenester til fremmedkulturelle abeidsinnvandrere med barn og til asylsøkere med barn. Tilby og gjennomføre Godt samliv, parkurs for førstegangsforeldre. Videreføre og videreutvikle Unge Mødre grupper. Tilby foreldreforberedende kurs. Være koordinator for barn som har rett til Individuell plan. Oppfølging av premature (for tidlig fødte) barn og andre barn med spesielle behov ( Prematur-grupper) Delta i tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier - jfr. Arendalsmodellen. Skolehelsetjenesten: Målgruppen er førskolebarn t.o.m. 10 klasse. Satsingsområder: Fokus på skolebarns fysiske og psykiske helse. I samarbeid med skolene finne frem til barn og foreldre som sliter og som trenger ekstra oppfølging. Tilby foreldreveiledning ved samspillsvansker mellom barn, unge og foreldre. Ekstra fokus på barn av psykisk syke foreldre, rusmisbrukende foreldre og barn som opplever vold i nær familie. Tilby og gjennomføre vaksinasjoner etter nasjonalt vaksinasjonsprogram. Tilby og gjennomføre helsekontroller etter nasjonale retningslinjer. Undervisning med fokus på røyk og rus. Undervisning med fokus på pubertetsutvikling, seksualitet, prevensjon og samliv(holdningsskapende). Samtaler/oppfølgingssamtaler med barn og unge som sliter. Koordinator for Individuell plan. Journalføring/dokumentasjon for journal og arkiv. Delta i og videreutvikle tverrfaglig samarbeid jfr. Arendalsmodellen. Helsesøstrene opplever henvendelser fra mange elever, foreldre og lærere og andre samarbeidspartnere. Tjenesten tilføres stadig nye arbeidsoppgaver, feks. vaksinering mot HVP (livmorhalskreft), veiing av elever på mange klassetrinn. Mange helsesøstre dekker flere skoler. Det er behov for økning av helsesøsterressursen i skolehelsetjenesten. 13

14 Helsetjenesten i videregående skoler: Det er helsesøster knyttet til hver av de videregående skolene i kommunen. Det er fast kontortid (åpen dør hos helsesøster) ved alle skolene. Helsesøster er tilgjengelig for elever, lærere og foresatte, for elevens beste. Det er skolelegetilbud 3 timer pr. uke. Helsesøster er svært mye brukt av elevene, og helsesøstrene opplever at de skulle hatt mer tid til elevene. Mange henvendelser gjelder: Problemer knyttet til psykisk helse Rusproblemer Røyk; forebygging og avvenning (røykeslutt) Prevensjon Seksuelt overførebare sykdommer Undervisning psykisk helse / selvmordsforebyggende kurs Deltakelse i faste tverrfaglige samarbeidsmøter på skolene Helsestasjon for ungdom: Lavterskeltilbud til jenter og gutter opp til 24 år. Åpent hver onsdag kl på Sentrum helsestasjon. Ingen timebestilling. Fokus på: Prevensjon Seksuelt overførbare sykdommer Rus Psykisk helse Ulike andre helseproblemer Ungdommen møter helsesøster, jordmor, lege og en fra Barn og familieteamet. Satser på å videreutvikle et godt tilbud til etnisk norske og flerkullturelle ungdommer. Barn og familieteamet: Barn og familieteamet er psykisk helsetjeneste for barn, ungdom, deres foreldere og øvrige nettverk. Teamet innehar godkjent kompetanse på barne og ungdomspsykiatri, veiledning, gruppe, nettverk og familieterapi. Teamet er et lavterskeltilbud; man trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt, det tar kort tid før man får snakke med noen og tilbudet er gratis. Teamet har base på Kilden, men er ambulerende. Ekstra fokus på barn 0 6 år. Tar i mot ungdommer opptil 20 år. De tilbyr: Samtaler med barn, unge, deres familier og nettverk Viser vei til og samarbeider med andre tjenester med tilbud til barn og unge Veiledning til samarbeidspartnere feks. barnehager, skoler el. andre som jobber med barn Ulike gruppetilbud til barn og foreldre Foreldreveiledningsgrupper Samtaler med barn og unge Kurs og seminarer Forsterket Barn og familieteam; (Modellkommuneprosjektet ) En gang pr. uke møtes jordmor, barnevern, PPT, psykiatrisk sykepleier og helsesøster for å drøfte vanskelige (sammensatte) saker. 14

15 Målgruppen er barn av psykisk syke foreldre, barn av foreldre som har et problematisk forhold til rus eller utøver vold. Målet er å gi helhetlig og systematisk oppfølging av barn fra 0 6 år. Satsingsområde er å øke bevissthet og kompetanse til andre som jobber med barn som ikke har det greit, for eksempel.barnehageansatte. Barn og familieteamet fortsetter med faste samarbeidsmøter med 2. linjetjenesen, ABUP. Videreutvikle tverrfaglig samarbeid jfr. Arendalsmodellen er også et fokusområde. Det gis innspill til Barn og familieteamet fra flere tjenester om at det er behov for en åpen barnehage i kommunen. Viktig tiltak for å nå alle barn og oppdage skjevutvikling tidlig. Det er fremdeles mange barn med minoritetsbakgrunn og barn i risikofamilier som ikke går i barnehage. Barn og familieteamet har sin base i sentrum på Kilden. Lokalene er ufunksjonell lokaler både for medarbeiderne eller brukerne som kommer til samtaler. Logopedtjenesten: Målet er å yte faglig god logopedtjeneste til barn i barnehager og skoler, ut fra tilgjengelige ressurser. Flere av kommunens logopeder har gått over i pensjonistenes rekker, og det viser seg å være svært vanskelig å rekruttere logopeder. Kommunen har derfor en svært liten logopedressurs tilgjengelig, og etterspørselen er langt større enn vi har av ressurser. Logopedtjenesten jobber med følgende: Kartlegging og utredning av barn og unge Veiledning til foreldre, barnehager og skoler. Direkte logopedoppfølging av barn. Hovedarbeidsområder innenfor logopedtjenesten: Generelle språkvansker (utredning/veiledning) Uttalevansker Stamming / løpsk tale Stemmevansker Styringskart: Helse, barn og unge Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene 15

16 Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet Kontinuerlig fokus i enheten på å levere faglig gode tjenester til kommunens barn, unge og deres familier. Kompetanseutvikling etter Kompetanseplan oppdatere og gjennomføre avhengig av behov hos medarbeiderne innenfor gitte økonomiske rammer. Mål: Heve opplevelsen av egen kompetanse. Lovpålagte oppgaver: Jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten: Mål å oppfylle nasjonale retningslinjer og gjennomføre de lovpålagte oppgavene. HMS arbeid: Fokus på Arbeidsmiljø trygghet, tilhørighet og trivsel. Økt nærvær. HMS / Nærværsfokus på enhetsmøter /enhetssamling. Øke andel ansatte som kjenner til HMS håndboken og avviksrapporteringssystemet. Enhetsleder gjennomfører medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten. Fokus på rutiner og internkontroll. Miljøsertifisering av helsestasjonene i ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte* / planlagte årsverk - 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 *Regnskap Ved at stillingen i Pedagogisk veiledningstjeneste overføres Barnevern/Ungdomsteam fra 2011 vil det bli redusert ett årsverk i enheten. (I forbindelse med omorganiseringen ble det i 2010 tatt 1 stillingshjemmel for fagleder helsesøstertjenesten). Sentrale nøkkeltall: Det er administrativt bestemt at Pedagogisk veiledningstjeneste er avsluttet (pensjonist). Stillingshjemmelen med kr ,- skal overføres til enhet 05 Barnevern fra 2011, til stilling i Ungdomsteamet. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: Konsekvensen av at stillingen inndras og midlene overføres til Barnevern ved Ungdomsteamet, er at det vil bli økt arbeidsbelastning for helsesøstrene ved skolene og i Barn og familieteamet. Pedagogisk veileder jobbet med ca. 100 barn i barnehager og skoler siste året. 16

17 Enhet Enhetsleder 05 Barnevern Nils Halvorsen Enhetens visjon og verdigrunnlag Tjenester som gir rett hjelp til rett tid Enhetens satsingsområder 1. Videreutvikling av Arendalsmodellen må bli en felles prioritert oppgave for alle tjenestene som har ansvar i forhold til barn, unge og familier. Dette må være en felles satsning på tvers av sektorgrenser. Formålet med barnevernet er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For å ivareta dette blir det viktig å ha et felles mål for alle ansvarlige tjenester: Tidlig intervenering og hjelp til barn, ungdom og familier som trenger mest hjelp. Dette betyr: a. Samarbeid mellom barnevern, helsepersonell, barnehager og skoler med felles opplegg for kartlegging, intervenering og individuelt tilpasset hjelp til de som trenger ekstra oppfølging. b. Dette arbeidet må gjøres systematisk. Alle tjenestene tar ansvar for hva de skal bidra med. c. Felles kompetansebygging for å kunne møte barn og familier på en åpen, god og trygg måte. d. Utvikle en felles forståelse av hva som må løses og hvem tar ansvaret for hva. e. Strukturert og oppgaveorientert samarbeid rundt barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, særlig for barn i alderen 0 6 år. 2. Utvikle nye møtepunkter og samarbeidsstrukturer med sikte på: a. Helhetlig hjelp til barn og familier, basert på hvilken hjelp de faktisk trenger og på egenarten til de ulike tjenestene. b. Rydde og samordne i tjenestetilbudene i forhold til hvem som gir hjelp til hva. c. Gi klar informasjon til brukergruppene om hva de kan påregne av hjelp fra hvem. 3. I barneverntjenesten må det lages strategier og tiltak for å kunne: a. Håndtere en til tider uhåndterlig saksmengde. b. Unngå fristoverskridelser som ikke er begrunnet i saksforholdet. c. Utvikle egen kompetanse på å lage utredninger til fylkesnemnd. 4. For ungdomsteamet blir det viktig å ha fokus på: a. Prioritering av målgrupper og oppgaver. b. Et funksjonelt registrerings- og dokumentasjonssystem. c. Tilbud om ungdomskontrakter. d. Kjernesamarbeidspartnere og videreutvikling av samarbeidsstrukturer. e. Styrke den faglige kompetansen i forhold til rus og psykiske lidelser. 5. For overformynderiet blir det viktig å: a. Utvikle gode og oversiktlige dokumentasjonssystemer. 17

18 b. Konsolidere og videreutvikle den interkommunale modellen Styringskart: Barnevern Vi viser til årsberetning 2009 for oversikt over styringskart for den enkelte enhet. I denne handlingsplanen tas ikke styringskartet med, men det kommenteres på planer for kommende periode når det gjelder elementer i de ulike perspektivene i styringskartet; brukere, medarbeidere, økonomi og prosesser, rutiner og verktøy. Resultatene for de enkelte indikatorene vil bli rapportert i årsberetning for Videre er det satt i gang et arbeid med å revidere styringskartene, inkludert følgende: Nye og endrede elementer som; mål, suksessfaktorer og indikatorer Nye måltall for indikatorene Planlagt arbeid med kvalitetsutvikling jf. styringskartet 1. Beholde kompetanse: ved å kunne tilby gode arbeidsforhold og spennende arbeidsplasser. 2. Videreutvikle nærsværsprogram og HMS-arbeid følge opplæringsprogram. 3. Oppdatere og gjennomføre kompetanseplaner. 4. Medarbeidersamtaler. 5. Fokus på forbedring av rutiner og internkontroll forberede tilsynsbesøk i ( tall i 1000) Sentrale nøkkeltall Regnskap Oppr. budsj Budsjett HP 2012 HP 2013 HP Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utførte * / planlagte årsverk - 29,80 31,10 ** 31,10 ** 31,10 ** 31,10 ** *Regnskap ** styrking på 1,3 årsverk i barneverntjenesten, 0,8 årsverk. Det er foreløpig ikke lagt inn noen videreføring av de 2 midlertidige årsverkene i Ungdomsteamet, hvor finansieringen stopper Sentrale nøkkeltall: Ungdomsteamet fikk sikret videreføring av bemanningen på 4,6 årsverk ut 2010 gjennom 1. tertialrapport, siden finansieringen av 2 årsverk stoppet pr Det er videre lagt inn en videreføring av 4 stillinger på Ungdomsteamet i Disse vil delvis finansieres ved barnevernsmidler lagt til Fylkesmannen. Arendal kommune vil søke om betydelig andel av denne potten til barnevernstjenester og tilgrensende aktiviteter. Ungdomsteamet har vist at de klarer å fylle det vakuumet som var der tidligere med manglende oppfølging av ungdom som dropper ut av skolen eller som sliter på andre måter. Barnetjenesten får en gradvis styrking på drift og bemanning. Bemanningen økes med 0,5 årsverk ved overføring av midler fra ansvar Prosjekt enslige mindreårige (statstilskudd). Det er lagt inn et tilskudd på ,- for å dekke helårsvirkningen av dette. 18

19 Den styrkingen på 0,5 millioner som bystyret la inn i budsjett 2010 blir brukt til å øke bemanningen i barneverntjenesten med 0,8 årsverk fra Etter 1.tertial 2010 vedtok bystyret 1 million ekstra til utgifter på kommunale fosterhjem og kjøp av plasser statlige institusjoner/profesjonelle fosterhjem. Dette er videreført i forslag til budsjett Det er videre lagt inn ytterligere 1,3 millioner på de samme tiltakene i Disse midlene foreslås også brukt til noe mer midler til sakkyndige utredninger og til litt reduksjon av inntektspost på overføringer fra staten, som har vært urealistisk høy. Eventuelle konsekvenser av rammeendringer for tjenesten og evt. forslag til tiltak: Den største bekymringen er knyttet til presset i barneverntjenesten med kontinuerlig økning i saksmengden de siste årene, og hva denne situasjonen gjør med både brukere og medarbeidere. Styringstallene fra 2009 viste en bekymringsfull økning i korttidsfraværet. 2.tertial 2010 viser en betydelig økning i fristoverskridelser. Denne situasjonen vil vedvare i uoverskuelig fremtid. Dersom saksmengden fortsetter å øke, vil både undersøkelsessaker og iverksetting av tiltak måtte settes ytterligere på vent. I så fall må det settes inn tiltak for å løse dette. Fylkesmannen godtar ikke fristoverskridelse som følge av stort arbeidspress, kun overskridelser som er begrunnet i saksforholdets kompleksitet og tidskrevende undersøkelser. Kommunen vil da risikere bøter for fristoverskridelser. Denne situasjonen må følges nøye utover høsten og vinteren Budsjettforslag 2011 er tilstrekkelig til å dekke kostnadsnivået på driftssiden i Men det tar ikke høyde for kostnadsøkninger i For at budsjettet da skal kunne gå i balanse, må det bli reduksjoner både på iverksetting av tiltak og på antall brukere av barneverntjenesten. 19

20 Enhet Enhetsleder 06 Kulturenheten Kristin Lundby Enhetens visjon og verdigrunnlag Gjøre Arendal til en spennende og synlig kulturby der det er godt å vokse opp. Kommuneplanen : Kulturopplevelser er en grunnleggende faktor for menneskers opplevelse av god livskvalitet. Et rikt og variert kulturliv bidrar til å skape en attraktiv kommune der folk vil bo og næringslivet investerer og utvikler seg. Enhetens satsingsområder Det er et år siden Arendal kulturskole, Arendal bibliotek og Kulturnettverket (kultur og fritid, park og idrett) ble slått sammen til enhet. Vi har sett at det gir oss styrke over hele kulturområdet, og vi arbeider hele tiden mot felles mål. Den viktigste felles satsingen er for barn og unge, og at det i hele kommunen er et blomstrende kulturliv. Biblioteket: Fra kommuneplanen: Arendal bibliotek er kommunens viktigste arena for formidling av litteratur og kunnskap overfor hele befolkningen. Samarbeid med skolen er sentralt. For å ivareta rollen som kompetansebase for hele befolkningen disponerer biblioteket gode teknologiske hjelpemidler og en mediesamling av høy kvalitet. En vanskelig økonomisk situasjon i kommunen fordrer på kort sikt fokus på satsingsområder som kan realiseres uten store økonomiske konsekvenser og omprioriteringer. Satsingsområder 2011: Barne- og familiearrangementer styrkes som satsingsområde. Gjøre bruk av lokale aktører og ressurser, jfr. Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder, kap. om kunstnere Markedsføring/profilering: fortsatt sterk satsting på synliggjøring av bibliotekets tjenester bl.a. gjennom spalten Bibliotekliv i Agderposten og videreutvikling av vår informasjonsstrategi Prosjekt-/utviklingsarbeid: fullføre prosjektet Biblioteket som møteplass for ungdom Implementering og drift av ny bibliotektjeneste ved Arendal fengsel Forsterket fokus på gevinster av miljøsertifisering: redusert strømforbruk og bedre søppelhåndtering Innleveringsautomat tilby våre brukere mulighet til å levere utenom ordinære åpningstider (døgnåpent bibliotek) og oppgradering av inventar i publikumsområder, jfr. forslag i investeringsbudsjett Utfordringer/satsingsområder i HP-perioden : I planperioden vil vi fokusere på de områdene som bibliotekmeldinga (St.meld. 23 ( )) og rullering av Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder trekker fram. Dette innebærer bl.a. videreutvikling av biblioteks funksjoner som møteplass og vår rolle i 20

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010 01 - Administrasjonsenheten... 3 02 - Publikum og service... 6 03 - Kommunalteknikk og geodata... 11 04 - Helse, barn og unge... 14 05 - Barnevern... 17 06 - Kulturenheten... 20 10 - Brannvesenet... 28

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2009-12 Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet 2009-12: Full barnehagedekning fra 1.8.2009 og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Melhus familiesenter

Melhus familiesenter Melhus familiesenter En åpen dør for gravide og småbarnsfamilier i Melhus kommune Hvorfor familiesenter? Flere sentrale føringer ifht å utvikle bedre lokal samhandling mellom hjelpetjenester for barn,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Hvordan har vi brukt UngData?

Hvordan har vi brukt UngData? UUng i Agder 2016 Hvordan har vi brukt UngData? Tone Worren Kløcker, Rådgiver Folkehelse og levekår DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET Folkehelse og levekårsrapport 2014 Planstrategi 2016-2020, Arendal

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010, ENHETENE

ÅRSBERETNING 2010, ENHETENE 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 2 02 PUBLIKUM OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 10 04 HELSE, BARN OG UNGE... 16 05 BARNEVERN... 22 06 KULTURENHETEN... 25 10 ØSTRE AGDER BRANNVESEN... 29 23

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Årsmelding for PPT NG 2013

Årsmelding for PPT NG 2013 Årsmelding for PPT NG 2013 Innhold: Innhold s 1 Innledning s 1 Aktiviteter og hendelser i 2013 s 1 Statistikk s 2 Oversikt antall saker pr kommune s 2 Henvisningsgrunn s 2 Henvisningsgrunn pr kommune s

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer