FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap"

Transkript

1 FOTO: LUJZA H. OLSEN Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap

2 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG EIERSKAP Byråd: Liv Røssland (Frp) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap har overordnet ansvar for kommunens økonomistyring, arbeidsgiverpolitikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektroniske innbygger- og næringslivstjenester og innkjøp. Avdelingen omfatter også Lønns- og regnskapssenteret, Kemneren, Vikarservice og Bergen overformynderi. Byrådsavdelingen bistår de ulike fagbyrådene i deres oppfølging av de kommunale foretak og kommunens eierinteresser i aksjeselskapene. Byrådsavdelingen skal gjennom rådgivning, styring og støtte til alle byrådsavdelingene bidra til at kommunen når sine mål. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose DRIFT (netto utg.) Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengend 0,4 0,1 0,1 0,1 Arbeidsmarkedstiltak * 23,3 27,0 27,0 27,0 28,7 28,7 28,7 28,7 Administrasjon og fellesfunksjoner 323,3 344,2 346,5 338,9 365,6 370,4 375,3 375,3 Sentrale forvaltningstjenester 7,1 6,1 6,1 7,6 6,3 6,3 6,3 6,3 Sentrale budsjettposter -60,2-60,2-60,2-60,2-60,2-60,2-60,2-60,2 Sum netto utgifter 293,9 317,2 319,6 313,5 340,3 345,2 350,0 350,0 * Utgifter til lærlinger regnskapsføres på de tjenesteområdene hvor de arbeider, men budsjetteres samlet på tjenesteområde 11 arbeidsmarkedstiltak. Tjenesteområdet er i tabellen samlet på en linje. INVESTERING (brutto utg.) Vedtatt budsjett 2010 (fra øk.pl.) Beløp i mill Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Administrasjon og fellesfunksjoner 69,5 68,7 52,2 25,0 17,7 Sentrale forvaltningstjenester 0,1 Sum brutto utgifter 73,1 72,2 55,7 28,5 21,2 Investeringsutgiftene under administrasjon og fellesfunksjoner gjelder vårt behov for IKTinvesteringer. IKT-handlingsplan inneholder i 2011 investeringer på 68,7 mill med en driftskonsekvens på 22,7 mill. Prosjektene i IKT-HP gir en estimert gevinst for 2011 på 17 mill. Disse gevinstene kan deles i 2; de som gir oss redusert forbruk som for eksempel ny print-kopi løsning og gevinster som følge av lavere kostnad på nye avtaler for eksempel implementering av ny telefoniavtale. Om lag halvparten av gevinstene planlegges å hentes ut gjennom "cost +". 26

3 Investeringen med 3,5 mill på tjenesteområde 03 gjelder utskifting av biler (minibusser) som benyttes av Byrådsavdeling for helse og omsorg til transport av eldre og funksjonshemmede, i hovedsak til og fra dagtilbud, (finansieres ved leieinntekt budsjettert på Innkjøpsseksjonen). Administrasjon Plangrunnlag Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Mangfold i praksis Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn Det er bevilget kr. 2,65 mill Bystyresak HR-strategi for Bergen Kommune Beskriver rammer, retningslinjer og resultatmål for kommunens HR-politikk Det er ikke bevilget midler til iverksetting. I saken er det anslått behov for 1 mill. til lederutviklingstiltak. Bystyresak Likestillingsmelding for Bergen kommune, Mål og strategier for å oppnå likestilling mellom kjønn. Det skal utarbeides felles handlingsplan for de ulike diskrimineringsgrunnlag i Dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. OVERORDNET MÅLSETTING FOR IKT, HR OG ØKONOMI: Hovedfokus i 2011 vil være å videreutvikle både arbeidsprosesser og organisering for å sikre økt kvalitet og reduserte kostnader. Felles konsernmål: Nærvær Øke arbeidsnærværet med 2 prosentpoeng i løpet av valgperioden til 92,1 % Medarbeidertilfredshet Gjennomsnittscore over 4,5 (resultat ,5) IKT - brukerundersøkelse Gjennomsnittscore 4,5 (resultat ,1) Økonomistyring (budsjettavvik og prognosekvalitet) Gjennomsnittscore 4 (resultat ,6). IKT Bruken av informasjons - og kommunikasjonsteknologi (IKT) i kommunal tjenesteproduksjon har økt kraftig de senere årene. IKT er et virkemiddel for å skape bedre, enklere og mer effektive tjenester i Bergen kommune. Gjennom økt fokus på arbeidsprosesser, vil en kunne skape positiv dynamikk og grunnlag for store effektiviseringsgevinster. Offentlige virksomheter har sin største utgiftsside knyttet til arbeidskraft og potensialet for forbedringer gjennom riktig bruk av teknologi, er derfor stort. 27

4 IKT som virkemiddel gir nytteeffekter på en rekke områder. Ansatte og elever benytter IKT i langt større omfang enn tidligere, og de kommunale verdikjeder er i stor grad sammensatt og avhengig av en velfungerende teknologi. Bergen kommune yter en rekke døgnkontinuerlige tjenester til sine innbyggere, både tradisjonelle forvaltningstjenester innen eksempelvis helse og omsorg, og nyere tjenestetilbud knyttet til elektronisk dialog og innsynstjenester. Ansatte og innbyggere benytter IKT i et elektronisk samspill og forventer at alle løsninger er tilgjengelige hele døgnet (døgnåpen forvaltning). Det tradisjonelle skillet mellom hvem som gir hvilke tjenester til innbyggerne, er også på flere områder i ferd med å bli visket ut. Fokus kan med fordel flyttes enda mer i retning av tjenestenivå og -innhold, slik at en får økt presisjon i bruken av ressurser, samtidig som produksjonen av tjenestene effektiviseres. Seksjon for konkurranse og utvikling Seksjonen er basert på et overordnet mandat for å utvikle og effektivisere konsernet ved hjelp av IKT. Seksjonen har ansvar for å utarbeide og følge opp kommunens vedtatte IKT- strategi og årlige IKThandlingsplaner. Løpende driftsoppgaver er knyttet til virksomhetsutvikling, IKT- arkitektur, informasjonssikkerhet, integrerte elektroniske tjenester, system/avtaleforvaltning. Det pågår en prosess med å identifisere og klargjøre roller innenfor IKT-området for å sikre en helhetlig IKT-organisering i Bergen kommune. Satsingsområder Utarbeide, iverksette og følge opp målsetningene i kommunens overordnede IKT- strategi og løpende IKT-handlingsplaner, Videreutvikle bestiller leverandør modellen på IKT-området Bidra til god virksomhetsutvikling og virksomhetsstyring i Bergen kommune Være kommunens interne konsulentavdeling Lede arbeidet med å tilby fullverdige elektroniske tjenester og prosesser mellom kommunen, innbygger, næringsliv og organisasjoner Informasjonssikkerhet Seksjonen har i tillegg til de IKT- faglige ansvarsområdene systemeierskap for flere av konsernløsninger og tjenester. Dette gjelder blant annet sak-arkivsystem (BKSAK), balansert målstyring, kommuneportal, papirløs forvaltning, tjenestene arbeidsstasjon, telefoni og utskrift-kopi. Samhandling på IKT- området i kommunen og profesjonalisering av bestiller utfører modellen vil være viktige utfordringer i 2011, herunder arbeidet med servicenivå avtaler (SLA) IKT-drift IKT -drift er Bergen kommune sin driftsleverandør innenfor IKT-områet. Avdelingens skal levere konkurransedyktig forretningsteknologi som understøtter brukerne sine behov, herunder stabilitet, tilgjengelighet og tilfredsstillende kapasitet. Sikkerheten må vektlegges høyt, da kommunen har en rekke brukergrupper som arbeider med personsensitivt materiale. Innovasjon har blitt prioritert de siste årene, og gjør at IKT-drift kan tilby løsninger som er helt i samsvar med det som er vanlig i store private selskaper. IKT- drift har hatt utfordrende rammebetingelser de senere år. Konkurransesituasjonen har vært usikker, herunder aktiviteter knyttet til omgjøring til kommunalt aksjeselskap og kanskje på sikt full outsourcing. Rekruttering av spisskompetanse er utfordrende. 28

5 Innkjøpsseksjonen Andre halvdel av vedtatt Innkjøpsstrategi ( ) med tilhørende handlingsplan skal iverksettes. Ny innkjøpsstrategi for vil bli utarbeidet. Elektroniske verktøy knyttet til konkurransegjennomføring, avtaleforvaltning og bestilling skal fullt ut tas i bruk. Innkjøpsseksjonen skal fortsatt ha fokus på kompetanse for innkjøpere og bestillere. Kompetansetiltak for resultatenhetsledere vil bli sterkere vektlagt, det samme gjelder oppfølging av avtalelojalitet og lojalitet til ehandel som obligatorisk bestillingsmetode for innkjøpsavtaler som er tilrettelagt for dette. Flere konkurranser, systematisk oppfølging av inngåtte kontrakter og måling av økonomisk effekt av gjennomførte anskaffelsesprosesser skal alle bidra til verdiskapning for konsernet. Mål for 2011 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2011) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplan -perioden (2014) Følge opp vedtatt Innkjøpsstrategi og sikre at kommunen overholder Lov om offentlige anskaffelser. 1. Antall kunngjøringer både under/over 0,5 mill. på Doffin (database for offentlige anskaffelser - bare obligatorisk for kjøp over 0,5 mill. ) 2. Oppfølging av avtalelojalitet: alle enheter skal kjøpe fra rammeavtaler på områder der dette finnes I 2009 ble det kunngjort 263 anskaffelser på Doffin 1. Alle anskaffelser over 0,2 mill.skjer gjennom Doffin 2. Foreløpig ikke grunnlag for å tallfeste en målsetting for avtalelojalitet 1. Alle anskaffelser over 0,2 mill. skjer gjennom Doffin 2. Foreløpig ikke grunnlag for å tallfeste en målsetting for avtalelojalitet Gjennom bruk av ehandel oppnå enklere innkjøp, reduserte transaksjonskostnader og bedre oppfølging av rammeavtaler Statistikk fra Agresso på andel ehandel hos leverandører med katalog på den. Off. Markedsplassen Ca. 10 % 80 % av alle bestillinger til leverandører med elektronisk katalog på Markedsplassen, skal skje gjennom Agresso ehandel 100 % Arbeidsgiverområdet HR-seksjonen En hovedutfordring i 2011 er å videreføre iverksettingen av vedtatt HR-strategi for konsernet. HRstrategien gir rammer og føringer innenfor fokusområdene: Rekruttere og beholde - Ledelse - Omdømme. Det må sikres at kommunens verdier, Åpen, Kompetent, Pålitelig og Samfunnsengasjert, kommuniseres og innarbeides i hele organisasjonen. HR-seksjonens rolle i den forbindelse er å være rådgiver, lage verktøy og gi prosessbistand til byrådsavdelingene i deres arbeid med å gjennomføre HR-strategien lokalt. Gjennomføringen av HR-strategien representerer en betydelig økt aktivitet på konsernnivå innenfor medarbeiderutvikling og lederutvikling. I en situasjon der kommunens økonomi er anstrengt vil det 29

6 være nødvendig å innføre egenandeler på kurs og samlinger. I saksfremlegget til ny HR-strategi er det estimert behov for 1 mill. kr til lederutvikling. Nærvær Nærværsprosjektet skal opprettholde sitt fokus for å oppnå målsettingen om å øke nærværet med 2 prosentpoeng i perioden I 2011 vil det bli satset på å legge til rette for god integrering av nærværsarbeidet på alle nivå i organisasjonen, slik at arbeidet med å utvikle godt og inkluderende arbeidsmiljø videreføres i sin helhet i linjen når nærværsprosjektet avsluttes. Vikarservice Vikarservice skal levere vikarer til de avdelinger i Bergen kommune som melder behov for vikar og som ikke dekkes av eksisterende innkjøpsavtaler på dette området. I 2011 vil den største utfordringen være å få nytt vikarsystem i drift, og å utarbeide hensiktsmessige samhandlingsrutiner mellom vikarservice og de enkelte avdelinger med vikarbehov. Nye personaladministrative systemer Innføringen av nytt HR-system, samt vikar og turnussystem fortsetter i De nye datasystemene legger til rette for mer effektive og helhetlige arbeidsprosesser, og skal sikre bedre overordnet styring og utvikling av hele HR-funksjonen. Det er betydelige utfordringer knyttet til både å rulle ut systemet, innføre nye arbeidsprosesser og sørge for god og tilstrekkelig opplæring av alle kommunens brukere slik at målsetningene oppfylles og gevinster kan realiseres. Mål for 2011 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2011) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) Konsernmål: Systematisk kompetanseutvikling Leder- og medarbeiderutvikling er satt i system Møteplassene er etablert. 1. Felles-ledelse 2. Grunn-pakke 3. Leder-skole 4. Kursbørsen 2 samlinger i fellesledelse, 5 kurs i grunnpakke1 Lederskolen er startet Konsernmål: Å være en inkluderende arbeidsgiver Underveis-evaluering Mangfold i praksis er gjennomført Tiltakene i handlingsplanen Mangfold i praksis er iverksatt Nytt handlings grunnlag legges frem Konsernmål: Økt nærvær i Bergen kommune Konsernmål for sykefravær 9,9 % i ,9 % i 2011 Konsernmål: Økt medarbeidstilfredshet i Bergen kommune Konsernmål for Medarbeidertilfredshet 4,3 poeng ( av 6,0 mulige) 4,5 poeng 30

7 Økonomisk styring Økonomiseksjonen har ansvar for overordnet budsjettering, økonomioppfølging, regnskap, finansforvaltning og økonomisk internkontroll i Bergen kommune. Seksjonen har et faglig ansvar for å sikre at kommunen har god løpende økonomisk styring og kontroll og skal på samme tid bidra til at arbeidsprosessene innenfor økonomiområdet er både effektive og av god kvalitet. Lønns og regnskapssenteret Senteret har ansvar for transaksjonstjenestene innenfor lønn og regnskap - og skal sørge for at tjenestene er både er effektive og av god kvalitet. Prosjekter for mottak av elektroniske faktura og innføring av nye HR-systemer inneholder klare ambisjoner om effektiviseringsmuligheter på lønns- og regnskapsområdet i 2011 og fremover. Mål for 2011 Verbal beskrivelse av mål Konsernmål: Utvikle og forbedre kommunens løpende økonomistyring Styrke den økonomiske internkontroll og risikostyring Målemetode/ indikator Kombinasjon av budsjettavvik og prognosekvalitet Handlingsplan Forrige resultat 3,6 poeng (av 6 mulige) Nytt mål Videreutvikle rutiner for gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter Handlingsplan Nytt mål Tallfesting av mål for budsjettåret (2011) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) 4 poeng 4,5 poeng Tiltak gjennomført i samsvar med handlingsplan Nye rutiner er innført og følges opp i samsvar med handlingsplan. Ny investeringsmo dul og anleggsmodul i Agresso er tatt i bruk. Virkemidler for å nå målene: Alle ledere har deltatt på konsernkurs i økonomiforvaltning Tett og god oppfølging fra økonomirådgiver Felles konsernkriterier for budsjettmodeller Kemneren Kemneren i Bergen flyttet i september 2008 sammen med Skatt Vest i Nonnesetergaten. Også i 2011 vil nye samarbeidsformer og bedre service til husets kunder være i fokus. Årsmålene til Kemneren i Bergen er i all hovedsak knyttet opp mot innfordringsarbeid og krav gitt av Skattedirektoratet. Hovedmålene er å opprettholde nivået for innfordring av skatter og avgifter med 99,9 % av forskuddstrekk 2011, 99,8 % av arbeidsgiveravgift 2010 og 99,5 % av etterskuddsskatt. 31

8 Ettersynsfrekvensen skal være på 5 % av arbeidsgivermassen. Endringssaker på personlige skattytere, selskap og utbetaling av skatteoppgjør skal være à jour i henhold til de datoer gitt av Skattedirektoratet. Kemneren har en del pågående investeringer, blant annet nytt innfordringssystem for kommunale krav og det nasjonale skatteregnskapet Sofie. Målene med innfordringssystem er blant annet å øke innfordret volum av utestående krav. til driftsbudsjett for tjenesteområde 16 - Administrasjon: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 494,2 488,2 494,3 490,3 534,4 552,8 564,1 564,1 Sum inntekter -170,8-144,1-147,8-151,4-168,8-182,3-188,8-188,8 Netto utgift 323,3 344,2 346,5 338,9 365,6 370,4 375,3 375, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 344,2 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 10,5 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1 Organisatoriske endringer -0,9 Diverse 0,6 2,1 0,4 9,2 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 10,1 2,1 0,4 9,2 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 29,9 17,3 12,2-7,0 Engangstiltak 3,4-1,1-1,4-2,2 Effektivisering -17,0-8,5-1,5 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -5,0-5,0-5,0 Sum Rammeendringer forøvrig 11,3 2,8 4,4-9,2 Sum nettoramme 365,6 370,4 375,3 375,3 Investeringsbudsjett for tjenesteområde 16 - Administrasjon: Beløp i mill. kr Vedtatt budsjett 2010 (fra øk.plan) Beløp i mill Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 45,4 1,5 1,0 1,0 1,0 IKT-HP - Fagsystemer 16,7 16,3 11,2 6,7 3,0 IKT-HP - Fellestjenester 7,5 31,3 20,3 IKT-HP - Felles infrastruktur 7,5 11,0 10,0 9,0 IKT-HP - Integrerte el.tjenester 12,1 8,8 7,4 4,7 Sum brutto utgifter 69,5 68,7 52,2 25,0 17,7 IKT-HP består av flere prosjekter innenfor kategorien fagsystemer hvor fokuset er utvikling, videreutvikling og impementering av ulike systemer for Bergen kommune, for eksempel nytt innfordringssystem for kommunale krav hos Kemneren. IKT-drift har ansvaret for en rekke prosjekter som felles infrastruktur, f.eks. rullering av sentrale servere til elevnettet. I kategorien fellestjenester ligger prosjekter som gjelder felles løsninger for hele kommune, som for eksempel implementering av ny telefoniavtale. Handlingsplanen inneholder også prosjekter i kategorien integrerte tjenester som bl.a. omhandler en forenklet måte å kommunisere internt i kommunen og med innbyggerne, næringslivet og ulike organisasjoner. 32

9 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområdet omfatter Bergen overformynderi og diverse fellesposter. Bergen overformynderi OVERORDNET MÅLSETTING: Forvalte umyndiges midler, og midler tilhørende personer med hjelpeverge. Oppnevne verger og hjelpeverger, samt setteverger og settehjelpeverger. Føre tilsyn med forvaltning av verdier som bestyres av verger, hjelpeverger, og setteverger/settehjelpeverger. Plassere de midler en har til forvaltning i samsvar med reglene i vergemålsloven, med tilstrekkelig sikkerhet og tilfredsstillende avkastning. Sikre at forvaltningen av umyndiges og hjelpetrengendes tarv skjer i tråd med gjeldende regelverk. Utfordringer i tjenestene En opplever generelt økt etterspørsel og pågang etter overformynderiets tjenester. En vesentlig del i økningen i saksmengde kan tilskrives økning i antall asylsaker, der alle som oppgir å være under 18 år skal ha oppnevnt verge eller hjelpeverge dersom de kommer til landet uten verger; - enten fordi foreldrene er døde eller fordi man ikke kjenner deres oppholdssted. Flere eldre samt høyere levealder medfører også at stadig flere personer får behov for overformynderiets tjenester. Som landets nest største overformynderi oppleves en stor pågang fra mindre overformynderiet i ulike kommuner som vil rådføre seg i saker. Forvaltningsmassen utgjorde pr 31/12-09 ca 1,1 mrd., en økning på 20 % fra foregående år. En kan legge til grunn at økning i saksmengde og forvaltningsmasse vil fortsette i økonomiplanperioden, dog uvisst i hvilket omfang. Mål MÅL: - Konkurransedyktig avkastning på forvaltede midler. - Rente til innskyterne f.t. 3,50 % brutto og 3,29 % netto. Kommentarer til driftsbudsjettet Overformynderiet må tilpasse seg utviklingen, og forholde seg til økningen av lovpålagte oppgaver innen ansvarsområdet. Driftsrammen må tilpasses faktisk situasjon, og overformynderiet ser ikke realisme i å oppnå budsjettbalanse innenfor dagens ramme. Kjøp av juridisk bistand har økt jevnt de siste årene, og overformynderiet har ikke i tilstrekkelig grad fått budsjettmessig styrking av disse utgiftene. Økning i antall enslige mindreårige asylsøkere som bosettes i kommunen vil i stor grad gjenspeile økning i nevnte utgifter 33

10 Øvrige opplysninger Avslutningsvis kan nevnes at Stortinget i mars d.å. vedtok ny vergemålslov. Når denne trer i kraft vil overformynderiets virksomhet bli overført fra kommunalt til statlig forvaltningsorgan (fylkesmannen). Det er ikke kjent når den nye loven vil gjøres gjeldende, men det er grunn til å tro at dette vil bli gjennomført i løpet av kommende økonomiplanperiode (tidligst i 2012). til driftsbudsjett for tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 14,5 9,5 9,5 10,0 9,8 9,9 9,9 9,8 Sum inntekter -7,4-3,4-3,4-2,4-3,5-3,5-3,5-3,5 Netto utgift 7,1 6,1 6,1 7,6 6,3 6,3 6,3 6, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 6,1 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,2 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 0,2 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer Sum Rammeendringer forøvrig Sum nettoramme 6,3 6,3 6,3 6,3 Det er ikke foreslått endringer i økonomiplanperioden. Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 11 omfatter arbeidsmarkedstiltak for prioriterte grupper, lønnsutgifter/tilskudd for kommunens lærlinger med tilhørende administrasjonsutgifter. Formålet med lærlingeordningen er å sikre rekruttering av kvalifiserte medarbeidere til førstelinjetjenesten, samt å ivareta Bergen kommunes samfunnsansvar for å utdanne til det generelle arbeidsmarkedet. Yrkesopplæringsavdelingen arbeider med inntak av lærlinger i 18 forskjellige fag. Hovedvekten av inntaket er innenfor helse- og oppvekstsektoren. Helsearbeiderfaget ble innført i I 2009 tok vi inn 60 lærlinger i Helsearbeiderfaget. Når tiltaket er fullt ut innført, planlegger kommunen 250 løpende lærekontrakter i dette faget (årlig inntak på 125). Dette for å bidra til utdanning av tilstrekkelig faglært kompetanse innen helse og omsorg. Utfordringen blir å utdanne tilstekkelig faglært kompetanse i helsearbeiderfaget. Dette for å møte de store utfordringene som etter hvert vil komme i denne sektoren. Mål for 2011 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2011) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) Flere lærlinger blir i Bergen kommune etter endt læretid Undersøkelse 43 % 67 % 75 % 34

11 Tallfesting av mål Tallfesting av innen utgangen av mål for økonomi- Verbal beskrivelse Målemetode/ budsjettåret planperioden av mål indikator Forrige resultat (2011) (2014) Økt rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Antall lærlinger til driftsbudsjett for tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak: Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose Sum utgifter 39,0 51,6 51,6 51,6 53,8 53,8 53,8 53,8 Sum inntekter -15,7-24,6-24,6-24,6-25,1-25,1-25,1-25,1 Netto utgift 23,3 27,0 27,0 27,0 28,7 28,7 28,7 28, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år 27,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,6 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 1,6 Sum nettoramme 28,7 28,7 28,7 28,7 Utgifter til lærlinger regnskapsføres på de tjenesteområdene hvor de arbeider, men budsjetteres samlet på tjenesteområde 11. Utgifter og inntekter i 2009 som gjelder lærlinger og andre arbeidsmarkedstiltak er derfor samlet på dette tjenesteområdet. Det er ikke foreslått endringer i økonomiplanperioden Kommentar til driftsbudsjettet Nye tiltak gjelder innføringen av det nye helsearbeiderfaget, som fra og med 2008 er innarbeidet med 2,1 mill. årlig. Utgiftene er pt. antatt å øke med 3 mill fra 2009 og med ytterligere 7,6 mill fra og med Byrådsavdeling for helse og inkludering er f.o.m tilført 3 mill kroner og fra ,6 mill kroner til dekning av det økte behovet innen helsearbeiderfaget. Helsearbeiderfaget er et prioritert område, og dersom tilgangen på nye lærlinger er tilstrekkelig vil byrådet prioritere å finne ytterligere budsjettdekning, jfr. Målsettingen om økt antall lærlinger i helsearbeiderfaget beskrevet ovenfor. 35

FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D - BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING

FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN KAP. D - BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN 2010-2013 51 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING Byråd: Henning Warloe (H) Kommunaldirektør: Grete Holen Byrådsavdeling for finans, konkurranse

Detaljer

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap Foto: ETAT FOR UTBYGGING Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Byråd: Liv Røssland (Frp) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal 30 har overordnet ansvar

Detaljer

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling FOTO: LUJZA H. OLSEN Byrådsleders avdeling DEL 2 - KAP. 2 - Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom det politiske

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING Stadsporten markerte frem til 1876 grensen mellom byen og Domkirkens landsogn. Bygningen fra 1628 ble brukt til innkreving av avgifter på varer som skulle innføres til byen. Foto: Rolf Hordnes BYRÅDSAVDELING

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Bergen kommunes HR-strategi. Scandic Hotel Bergen City 9. januar 2012 Rune Haugsdal, Bjørg Lædre og Anne-Marit Presterud

Bergen kommunes HR-strategi. Scandic Hotel Bergen City 9. januar 2012 Rune Haugsdal, Bjørg Lædre og Anne-Marit Presterud Bergen kommunes HR-strategi Scandic Hotel Bergen City 9. januar 2012 Rune Haugsdal, Bjørg Lædre og Anne-Marit Presterud Vårt utgangspunkt: Litt om HR-begrepet og om ansvarsdeling innenfor HR-området Innholdet

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling

Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ Byrådsleders avdeling BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad 20 Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup.

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup. Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet 150611 sak 74-11: 10. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): "Det er de siste årene gjennomført store rehabiliteringsarbeider for mange av skolene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Møte med AP3 Nye Asker

Møte med AP3 Nye Asker Møte med AP3 Nye Asker Overordnet organisering, formell styringsstruktur og selskapets virksomhetsgrunnlag Samhandling med eierkommuner Organisering, bemanning, økonomi og oppdrag Oppsummering - suksessfaktorer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN Bystyrets organer BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen 180 Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Skatteetaten 6,4 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett 4,6 milliarder

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes.

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RGS-15/130-4 39497/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

«Fra stykkevis til helt»

«Fra stykkevis til helt» «Fra stykkevis til helt» 11. november2016 Sverre Jostein Bø HR-sjef/Asker kommune Tall og fakta Asker er en del av en voksende hovedstadsregion Politisk styrt (H) 60.000 innbyggere (Norges 11. største

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner»

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Miniseminar 15.03.17. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag Yte tjenester Telemark trenger Gjøre Telemark

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014.

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Interpellasjonen tar opp tema som er viktig å ha fokus på i forhold til politisk styring og kontroll. Befolkningsutvikling

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer