INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor AS 20 Terra Gruppen AS 20 RESULTATREGNSKAP 23 BALANSE 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 27 NOTER 28 REVISJONSBERETNING 48 KONTROLLKOMITEBERETNING 50 TILLITSVALGTE 51 1

3 BANKSJEFEN HAR ORDET OM VANG SPAREBANK Vang Sparebank ble startet i Banken hadde sin første bankdag 10. mars Årslønna for en bankkasserer ble satt til 50 kr. pr. år. Vang Sparebank hadde tilhold i 2. etasje på Klukkarhaugen fra 1890 og frem til januar I 1968 flyttet banken sine lokaler inn i det nye kommunehuset, hvor banken hold til i 17 år. Egne lokaler Våren 1985 kunne Vang Sparebank flytte inn i et eget bygg, som i dag også leier ut lokaler til lensmannskontor og til administrasjon for et selskap i kjellerlokalene. Samarbeid Bankmarkedet er hele tiden i endring, og det stilles stadig nye krav til finansierings- og forsikringsprodukter, samt faglig kompetanse for bankene. Med bakgrunn i dette har Vang Sparebank valgt å gå inn i Terra Gruppen. Vang Sparebank fortsetter som en selvstendig bank, men har nå tilgang til alle produktene som Terra Gruppen utvikler. Terra gruppen er eid av 78 sparebanker i Norge. VELKOMMEN TIL VANG SPAREBANK Banken skal hele tiden tilby kundene et bredt spekter av finansiering, forsikring og sparing. Våre ansatte gjør alltid sitt beste for å yte deg som kunde god service, slik at vi oppleves som en god samarbeidspartner. Vi tar alle våre beslutninger lokalt, og har god lokalkunnskap om markedet i Vang kommune. Vi har som målsetting å kunne bistå våre kunder raskt og effektivt når de trenger dette. Vang Sparebank skal være en samarbeidspartner for deg. Hit skal du komme for å få god rådgiving enten det gjelder sparing, finansiering eller forsikring. 1

4 BANKSJEFEN HAR ORDET Solid opptur: Banken fikk i 2012 sitt beste regnskapsmessige resultat siden 2007, og har gjennom året utviklet seg positivt på en rekke områder. Kundene benytter oss på stadig flere produktområder, og for 2012 ble banken landets beste Terra-bank innen personforsikring. I 2012 bygget vi nye kontorer i lokalene, noe som har medført at alle igjen sitter samlet, til det beste for våre kunder og ansatte. Lokalbankene spiller en stor rolle for de små og mellomstore bedriftene i Norges land. Dette så man tydelig gjennom finanskrisen, og også nå med kommende regulatoriske krav. Vi skal være en forutsigbar samarbeidspartner for vårt næringsliv. Vi jobber hardt hver dag for å være en engasjert og attraktiv partner for våre kunder. Videre spiller lokalbanken også en viktig rolle når det gjelder aktiviteter i lokalmiljøet ovenfor både lag, foreninger, arrangementer og utøvere. I vår nye strategi, utarbeidet for 2012, har vi sagt at vi skal være enda mer engasjert og aktive i lokalsamfunnet. I 2012 har vi derfor brukt kr ,- til å støtte opp ulike lag, tiltak og arrangementer i kommunen det er vi glade og stolte over! Engasjementet vårt for lokalsamfunnet vil fortsette med uforminsket styrke. Arnfinn-Helge Kvam Banksjef Aktivitet i kommunen: Det er moro å være lokalbank i en kommune hvor det er så mange ildsjeler som står på. Gjennom året arrangeres en rekke arrangement spredt over hele kommunen, f.eks Farmendagen i Ryfoss, Familiedag på Filefjell, Tunnelaksjon for sikrere E16 forbi Kvamskleiva (noe som trolig har medført fortgang i saken) osv. Festivalen Vinjerock drar også mange frivillige, og setter virkelig kommunen vår på kartet. 4

5 BANKSJEFEN HAR ORDET Innovangsjon SA har på kort tid gjort en fantastisk jobb for å øke befolkning, trivsel og næring i kommunen, og det er allerede kommet nye bedrifter. Det er blitt dratt i gang aktiviteter som gjør kommunen enda mer attraktiv for innbyggere og nye tilflyttere, f.eks. Fredagskos og næringsdager, for å nevne noe. Disse ulike arrangementene viser at det har vært et udekket behov for samlings- og møteplasser både for personer og bedrifter. Kommunen skal også ha ros for sitt økonomiske bidrag til Innovangsjon SA. Vang Sparebank skal være en moderne og kunderettet bank med stort lokalt engasjement, drevet på grunnverdiene om sikker og tradisjonell sparebankvirksomhet. Vi er en ekte lokalbank hvor du kan ringe dine rådgivere direkte og treffe mennesker. Tilgjengelighet er viktig for oss, og der ser vi at ved siden av åpningstider, telefon og epost, er også hjemmesiden og facebook viktige kanaler. Videre blir bankens app stadig mer populær, og mange av våre kunder bruker appen oftere enn nettbanken. Reiselivspotensiale: Potensialet for å bli blant landets beste reiselivskommuner er absolutt til stede. Midt mellom øst og vest, med unik natur hvor den østlandske og vestlandske møtes, det er Vang. Dette burde vi kunne utnytte mer for å gjøre oss attraktive, og det gir oss flere muligheter til å utvikle mange og ulike konsepter for tilreisende. Beliggenheten midt mellom Oslo og Bergen sikrer oss også det markedsgrunnlaget vi trenger. Med fornyet chartertrafikk til Leirin blir markedet enda større, og her bør Vang sørge for å få sin andel av de tilreisende. Vi satser på kompetanse for våre ansatte, og det er de ansatte som er hovedårsaken til at vi har lyktes så godt. Våre ansatte skal gi god rådgiving og strekke seg langt slik at våre kunder skal få økonomi til å realisere sine drømmer og behov. Jeg er stolt over å jobbe i en bank med røtter tilbake til 1889, med stort samfunnsengasjement og dyktige ansatte. Bankens beliggenhet, i en av Norges beste kommuner, er heller ikke noe minus! Ser man på oversikten over ulike bedrifter som finnes i kommunen, så kan man få ordnet det aller meste lokalt. Det viktigste vi kan bidra med er å støtte opp om hverandre i et bedriftsnettverk og i fellesskap skape økte verdier for lokalsamfunnet. 5

6 STYRETS BERETNING Makroøkonomisk perspektiv FORTSATT GOD VEKST I NORSK ØKONOMI En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien, der veksten er god. Samtidig utgjør svak vekst internasjonalt, og utsikter til fortsatt svak utvikling, et usikkerhetsmoment også for norsk økonomi. VIDERE OPPGANG I NORSK ØKONOMI Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel. Petroleumsaktiviteten gir store ringvirkninger i fastlandsøkonomien, og Norges Bank anslår kapasitetsutnyttingen til å være i overkant av normalnivået. I følge de siste reviderte nasjonalregnskapstallene var den kvartalsvise veksttakten i Fastlands-BNP noe under 1 prosent til og med 3.kvartal i fjor. Statistisk sentralbyrå anslår veksten for hele 2012 å bli 3,4 prosent mot 2,5 prosent i Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten falt i takt med høy sysselsettingsvekst i begynnelsen av 2012, men har senere stabilisert seg. Ved siste måling i oktober (snitt september-november) var arbeidsledigheten 3,2 prosent. Presset i arbeidsmarkedet bidrar til god lønnsvekst, og både SSB og Norges Bank venter at lønnsveksten vil ligge nær eller noe over 4 prosent i årene som kommer. Forbruksveksten har vært moderat gjennom 2012, og husholdningenes sparing har økt. Boligprisene fortsetter å vokse med mellom 7 og 8 prosent på årlig basis. TODELING I INDUSTRIEN Norge er en liten og åpen økonomi. Grunnet svak vekst hos våre handelspartnere, ventes eksporten av tradisjonelle varer å vokse med kun 1,7 prosent gjennom En sterk krone og høy innenlandsk kostnadsvekst har ytterligere svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne. I Norges Banks regionale nettverk meldte eksportindustrien om svak vekst gjennom Motsatt har kontaktene i oljeleverandørnæringen og i bygge- og anleggsnæringen meldt om sterk vekst og gode utsikter, selv om utviklingen her var litt svakere enn tidligere antatt ved siste nettverksrunde. Avdempingen skyldes trolig kapasitetsutfordringer i disse næringene. Investeringsveksten i petroleumsnæringen anslås av SSB til noe under 12 prosent på årsbasis ved utgangen av MODERAT VEKST I PRIVAT KONSUM OG ØKT SPARING I HUSHOLDNINGENE Som følge av god vekst i nominelle lønninger og vedvarende lav inflasjon, har reallønnsveksten vært sterk gjennom Sammen med betydelig boligprisvekst tilsier dette at husholdningene har mulighet til å øke sitt forbruk. Likevel har konsumveksten i husholdningene vært nokså moderat gjennom året, med en årlig veksttakt på rundt 3 prosent gjennom 1-3.kvartal. For hele 2012 forventer SSB en vekst på 3,3 prosent, noe mer enn i Husholdningenes sparerate, sparing som andel av disponibel inntekt, har økt de senere årene. Spareraten har gjennom 2012 ligget mellom 8 og 9 prosent. SSB anslår at spareraten vil ligge i dette intervallet frem til I Finans Norges Forventningsbarometer for 4.kvartal 2012 fremgår det at husholdningenes vilje til å nedbetale gjeld er betydelig, og en må tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivåer på 6

7 STYRETS BERETNING nedbetalingsvilligheten. Økt vilje til å nedbetale gjeld, samt svake utsikter internasjonalt, kan være noen av forklaringsfaktorene for økt sparing. FORTSATT KRAFTIG PRISVEKST I BOLIGMARKEDET Den sterke prisoppgangen i boligmarkedet i 2011 har fortsatt gjennom Ved siste måling i desember hadde boligprisene økt med om lag 8,4 prosent fra samme periode året før. Utviklingen drives av et lavt rentenivå, sterk reallønnsvekst og høy befolkningsvekst. Det er utsikter til videre prisoppgang, men trolig i et noe lavere tempo i årene som kommer. Byggeaktiviteten tok seg kraftig opp i 2011 og denne trenden har fortsatt gjennom Fra januar til november i fjor ble det igangsatt nye boliger, om lag på nivå med hele Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det bli igangsatt flere boliger i 2012 enn i Risiko for boligprisfall bør ses i sammenheng med utviklingen i forholdet mellom eksport- og importpriser, som er en viktig driver for lønnsveksten. Et betydelig fall i oljeprisen, eller stigende importpriser, vil kunne gi lavere inntektsvekst her hjemme og således redusert etterspørsel etter boliger. På den annen side kan økende totale, langsiktige byggekostnader grunnet svak produktivitetsutvikling i byggenæringen og tomteknapphet grunnet av økende sentralisering, redusere fallhøyden i realboligprisnivået. STABIL VEKST I HUSHOLDNINGENES GJELD Kredittveksten samlet sett har vært nokså stabil så langt i 2012, med en årlig veksttakt på rundt 7 prosent hver måned frem til november. Husholdningenes gjeldsvekst har også vist en stabil utvikling, med årlig vekst på om lag samme nivå. Gjeldsveksten i de ikke-finansielle foretakene stabiliserte seg noe i starten av året etter å ha økt gjennom store deler av Selv om årlig vekst har avtatt noe siden juni, er den fremdeles høyere enn ved inngangen av året, og var 6,4 prosent i november mot 6,1 prosent i januar. Kredittveksten i husholdningene er fremdeles høyere enn inntektsveksten, og dermed øker husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nær dobbelt så stor som deres disponible inntekt. Myndighetene utrykker bekymring rundt denne utviklingen. En dekomponering av gjeldsveksten viser imidlertid at en betydelig andel av samlet gjeldsvekst de siste årene skyldes låneopptak i aldersgruppene over 45 år. De største bidragene til gjeldsveksten siden 2000 har kommet fra de øvre inntektsgruppene. Sårbarheten er størst i husholdninger med både høy gjeldsbelastning og lav inntekt. Den utsatte gruppen med både lav inntekt og en gjeld større enn 3 ganger bruttoinntekt, utgjorde 3,8 prosent av husholdningene i følge inntektsstatistikken. Fortsatt inntektsvekst vil gjøre disse husholdningene mer robuste. Husholdningenes formue er betydelig større enn gjelden. DNB Markets anslo i august 2012 husholdningenes samlede formue til å være om lag milliarder kroner ved utgangen av Gjelden utgjorde om lag milliarder kroner ved utgangen av samme periode. Dermed er norske husholdninger samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. På den annen side er den finansielle formuen ujevnt fordelt på husholdningene. Videre er en vesentlig del av den finansielle formuen lite likvid, som for eksempel forsikringstekniske reserver. 7

8 STYRETS BERETNING FORTSATT BETYDELIG USIKKERHET INTERNASJONALT Utsiktene til vekst, særlig i europeisk økonomi, har svekket seg noe gjennom Det er fortsatt ventet et svært lavt rentenivå ute i lang tid fremover, noe som legger bånd på Norges Banks rentesetting. I starten av 2012 gjennomførte den europeiske sentralbanken (ECB) andre runde med låneprogrammet LTRO for å lette likviditetssituasjonen for europeiske banker. Videre annonserte ECB på sensommeren planer om kjøp av statspapirer i gjeldstyngede land. Slike tiltak har bidratt til å redusere påslagene i penge- og kapitalmarkedene, og her hjemme har både banker og andre foretak opplevd økt tilgang på langsiktig markedsfinansiering gjennom Videre annonserte den amerikanske sentralbanken høsten 2012 ytterligere runder med kvantitative lettelser. Det er tegn til bedring i det amerikanske boligmarkedet. Ved årsskiftet 2012/2013 kom republikanere og demokrater til enighet om en avtale for å forhindre automatiske skatteøkninger. På den annen side innebærer de mulig forestående finanspolitiske tilstrammingene et risikomoment, og dersom en ikke kommer til politisk enighet kan i verste fall amerikansk økonomi gå inn i resesjon i løpet av EN VEDVARENDE STERK KRONE OG LAV PRISVEKST Kronekursen styrket seg gjennom Den sterke kronen avspeiler at rentedifferansen mot utlandet har vært på et høyt nivå gjennom hele Ved årsskiftet 2012/2013 kostet en euro 7,34 kroner, noe som innebærer om lag 5 prosent kronestyrkelse gjennom Sammenlignet med gjennomsnittet over de siste 20 år, var kronen om lag 10 prosent sterkere ved utgangen av året. Det operasjonelle målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon på 2,5 prosent over tid. Utviklingen fra 2011 med lav prisvekst fortsatte inn i 2012, og har vedvart gjennom året. Konsumprisindeksen (justert for avgiftsendringer og energivarer) har gjennom 2012 økt med mellom 0,7 og 1,5 prosent på årsbasis. Dette er klart under inflasjonsmålet og den moderate veksten i konsumpriser kan til dels forklares av en sterk krone og lav prisvekst ute. Videre har trolig høy produktivitetsvekst i produksjon av varer og tjenester her hjemme dempet priseffekten av lønnsveksten. NORGES BANK HOLDER RENTEN LAV Etter å ha kuttet styringsrenten med 50 basispunkter i desember 2011, reduserte Norges Bank styringsrenten med ytterligere 25 basispunkter i mars 2012, og styringsrenten har siden ligget uendret på 1,5 prosent. Norges Bank oppjusterte sine anslag for fremtidig styringsrente i Pengepolitisk rapport i juni, og signaliserte da at første renteheving ville komme mellom årsskiftet 2012/2013 og 1.kvartal I Pengepolitisk rapport i oktober ble imidlertid anslagene revidert noe ned, og gjeldende rentebane indikerer en renteheving mellom mars og september i år. En fortsatt ekspansiv pengepolitikk forklares med vedvarende usikkerhet rundt statsgjeld og svekkede vekstutsikter i Europa, samt konsekvensene av en ytterligere styrking av kronen dersom pengepolitikken skulle blitt strammet inn. 8

9 STYRETS BERETNING HØY OLJEPENGEBRUK Statsbudsjettet for 2012 forventes å virke ekspansivt på norsk økonomi. Budsjettet for 2013 ventes også å ha en ekspansiv effekt. Regjeringen legger opp til å benytte mindre petroleumsinntekter enn det handlingsregelen tilsier, men det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, som måler bruk av oljepenger i statsbudsjettet, er like fullt på et svært høyt nivå. 9

10 STYRETS BERETNING Lokalt næringsliv Skal Vang Sparebank lykkes også i fremtiden, er banken avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked, både hva gjelder privat og offentlig sektor. REISELIV Reiselivet i Vang er i all hovedsak basert på aktiviteter, da primært naturaktiviteter, langrenn og alpint, samt en beskjeden grad av gårds- og stølsturisme. Hotell- og serveringsbransjen har hatt nedgang, mens hytteturismen har økt. Aktivitetene som tilbys i Vang er fra lav- til høyterskeltilbud. Naturopplevelser blir stadig viktigere, sammen med tilrettelagte opplevelsesbaserte aktiviteter på både ekstremog normalnivå. Med plassering midt mellom øst og vest, utbedring av E16 og Norges flotteste natur, gir dette stort potensial for utvikling både som skidestinasjon og ulike aktivitetsarrangører. Status Med sin lokalisering er Vang en naturlig destinasjon for kundegruppene på både Øst- og Vestlandet. Det satses tyngst mot Vestlandet og Bergen, men også mot det sentrale Østlandet. Det finnes nå ca fritidsboliger i kommunen. Med utviklingen i hyttemarkedet er de naturlige målgruppene barnefamilier og voksne par. Infrastruktur og oppgradering av E16 har gjort og forventes å gjøre Vang enda mer attraktivt som reisemål, og utviklingspotensialet er stort. Dette avhenger av at alle aktører i bransjen trekker i samme retning. Salgstakten på fritidstomter og fritidsleiligheter har ikke hentet seg helt inn igjen etter finanskrisen men det er igjen optimisme på nasjonalt nivå i markedet. Aktiviteten til de lokale håndverkerne og entreprenøren har opprettholdt seg positivt gjennom Vang har ikke like store markedssvinginger som landet for øvrig, og de lokale bedriftene har tilpasset seg endringene i markedet bra. Utvikling Reiselivet i Vang har fortsatt et stort ubrukt potensial, både som vinter- og sommerdestinasjon. Og med beliggenhet høyt over havet skal man heller ikke glemme mulighetene for bedre utnytting av skuldersesongene. Det utvikles og planlegges stadig nye hytteområder i kommunen blant grunneiere og utbyggere. Det er også planlagt, og i gang flere leilighetsprosjekter. Utviklinga som har vært lover også bra for bygdas bedrifter med tanke på ettermarked. Det ligger også klare forventninger til næringslivet, destinasjonsselskapene og Innovangsjon om å utvikle reiselivsnæringen og utnytte potensialet langt bedre enn i dag. 10

11 STYRETS BERETNING Den sjette Vinjerockfestivalen ble avholdt i 2012 hvor billettene ble utsolgt på rekordtid. Dugnadsånden er på topp for å sette Valdres, Vang og Eidsbugarden på kartet. Også for 2013 ble billettene revet vekk på få minutter. En stadig økende andel av festivaldeltakerne reiser nå til kommunen noen dager i forveien av festivalen for å gå turer i fjellet og oppleve den storslåtte naturen, og blir gjerne værende noen dager etter festivalen. For 2012 var besøkende (festivaldøgn) over tre dager på Vinjerock. Dette gir positive ringvirkninger både lokalt i Vang og langt utover kommunens grenser. Vang Sparebank ser det som naturlig å være en støttespiller og samarbeidspartner for festivalen. PRIMÆRNÆRINGEN Vang kommune er en typisk distriktskommune med til dels små jordbrukseiendommer. Flere av kommunens bønder har de siste årene sluttet som melkebønder, en utvikling på linje med resten av landet. En del bønder går over til kjøttproduksjon i stedet. Positivt er det at flere yngre vil satse videre med jordbruket. Salg av hyttetomter er et bra supplement til inntektene på mange gårder i kommunen. Når det gjelder pelsdyrnæringen i kommunen, har denne fått en oppsving i 2012, og i løpet av året er det tre som har startet opp med pelsdyrfarm. Prisene og markedsutsiktene i næringen for 2012 var gode, og næringen har selv fadderordninger for nyetablerere. Vang Sparebank ser det som særs viktig å være en meget konkurransedyktig leverandør av bank- og forsikringsprodukt til primærnæringen, for å bidra til å skape et bærekraftig landbruk i kommunen vår. NÆRINGSUTVIKLING Hytte og leilighetsbygging er en viktig faktor for kommunens bedrifter, og en viktig sysselsettingsfaktor. Med ca hytter tilsier dette også et potensielt marked for vedlikehold. Innovangsjon SA har gjennom sitt arbeid på kort tid klart å få Vang på kartet, og dette har allerede gitt resultater i form av nye bedrifter. Synshagen Næringspark har samlet mange bedrifter under samme tak, og er med på å skape lokal vekst. INNOVANGSJON Innovangsjon SA er et samvirke stiftet 20. april 2011 av Vang Sparebank og Vinjerock BA. Den ordinære drifta begynte sommeren 2012, med to tilsette på Klokkarhaugen. Aktiviteten har vært stor med 124 møter med både eksisterende og potensielle bedrifter og potensielle tilflyttere. Det har vært gjennomført både faglige og sosiale arrangementer. Organisasjonen består av Næringsutvikler (100 %), Innovangsjonsminister (100 %) og Bostedskartlegger (prosjekt 50 %). 11

12 STYRETS BERETNING Innovangsjon har jobbet med tiltak innenfor satsingsområdene: 1. Arbeid i Vang, 2. Bo i Vang og 3. Blest om Vang. Styret for Innovangsjon SA har vedtatt følgende hovedmålsettinger: innbyggere innen 2020, nye arbeidsplasser hvert år og 3. Skape arenaer for bedrifter og private. Når dette skrives har det allerede lykkes å få etablert nye selskaper i Vang som følge av Innovangsjon sitt arbeid. Både de ansatte og lokalsamfunnet viser et stort engasjement rundt Innovangsjon, noe som lover godt for Vang. FRITIDSEIENDOMMER Fra sommeren 2008 har det vært lavere aktivitet innenfor bygging av nye hytter og fritidsleiligheter. For både 2011 og 2012 har det vært en nedgang i påbegynte prosjekter. Innenfor fritidsmarkedet er det spesielt kjøpesterke vestlendinger som har investert i Vang. hyttemarkedet, og har satt seg som mål å bli landets beste hytteregion. Det er her viktig at Vang både bidrar og sørger for å få sin del av dette_markedet. Den positive utviklingen vil over tid skape behov for flere arbeidsplasser, ulike typer butikker og tjenester i kommunen. Man ser allerede resultater av dette i form av selskaper som tilbyr vaktmestertjenester, opplevelsesbaserte aktiviteter og lignende. Også her er potensialet stort, både innen aktivitetsferie, reiseliv, handelsnæring og kultur. Innen boligbygging har antall nye enheter vært stabil, hvor spesielt Ryfoss har hatt den største veksten ble det bygget tre nye eneboliger og to tomannsboliger, mot bare to i Totalt bygde enheter endte på 29, mot 35 i I 2011 ble det oppsatt 33 nye hytter, mens tallet i 2012 stoppet på 22 hytter. Dette er nær en halvering siste fem år. I verken 2011 eller 2012 ble det igangsatt bygging av fritidsleiligheter. To leiligheter ble bygget om til fritidsleiligheter. Det hersker liten tvil om at Valdres har et godt grep på fritidsmarkedet, og det er mye som tyder på at fritidsmarkedet er på vei opp igjen. Vang bør absolutt ha et godt potensial til å ta del i denne veksten igjen med sin beliggenhet midt mellom øst og vest og stadig utbedring av E16. Valdres som region har økt sin satsning på 12

13 STYRETS BERETNING Vang kommune Vang kommune er en viktig aktør og samarbeidspartner for befolkning, næringsliv og Vang Sparebank. Kommunen har uttrykt ønske om å satse på og legge til rette for utbygging av arbeidsplasser, og bidra til at innbyggere og spesielt ungdom skal trives. Gratis boligtomter, næringsfondet, Masterplan for Filefjell-området og julebord for kommunens yngre garde, er eksempler på tiltak i kommunens regi. Dette får positiv oppmerksomhet også utenfor kommunegrensen, og gir mange gode ambassadører for kommunen. De siste årene har spesielt Ryfoss fått mange nye boliger. ønsker å ta tak og inkludere engasjerte personer på flere plan enn en kommune tradisjonelt sett gjør. Den positive omtalen i sosiale medier, i nettaviser og papirutgaven av ulike medier Innovangsjon har skaffet Vang, er et tydelig tegn på suksess begge veier. Det samme viser engasjementet blant de yngre i befolkningen og oppslutningen fra næringslivet. Kommunen sin positive holdning til etableringen av Innovangsjon, samt dens finansiering av to heltidsstillinger, har gitt Innovangsjon mulighet til å lykkes på et helt annet nivå enn hva som ville vært mulig på dugnadsbasis. Vang Sparebank, som medeier i Innovangsjon, ser naturligvis svært positivt på dette og mener at kommunen på denne måten har utstyrt Innovangsjon med sjumilssko. Denne satsningen sender et svært tydelig signal om at dette er en kommune som satser på sine innbyggere og ønsker nye velkommen, og som 13

14 STYRETS BERETNING Vang Sparebank Vang Sparebank driver tradisjonell, lokal bankvirksomhet i Vang kommune og har en generell sparebankkonsesjon. Banken har ikke utstedt grunnfondsbevis. Vi har i 2012 hatt en nedgang i rentemarginen i forhold til i 2011 som har påvirket driften i negativ retning. Som en liten bank er vi avhengig av å holde rentemarginen på et fornuftig nivå fremover. Banken har hatt en nedgang på provisjonsinntekter fra 2011 til 2012, men disse forventes å øke fremover. Banken har hatt en betydelig økning innen flere produktområder, spesielt i andre halvår. Dette vitner om at banken har konkurransedyktige produkter å tilby innen skadeforsikring, personforsikring, boligkreditt, kredittkort og leasing for å nevne noen produkter. HOVEDMÅL Styret i Vang Sparebank har ansvar for å legge til rette for at bankens kunder også frem i tid skal få gode produkter og tjenester lokalt. Vang Sparebank skal oppleves av våre kunder som en meget attraktiv bank i markedet og et godt alternativ i forhold til bank og forsikringsprodukter sammen med våre samarbeidspartnere. MARKEDSMÅL OG STRATEGIER Generelt Med bakgrunn i bankens solide posisjon i lokalmarkedet skal vi arbeide for å opprettholde vår markedsandel i primærmarkedet, og på sikt øke denne i vårt sekundærmarked. Videre skal arbeidet med å bygge opp en portefølje av lånekunder i resten av landet for å øke inntektene og redusere bankens sårbarhet, men i en kontrollert vekst. Banken har utarbeidet ny strategi for perioden Strategiplanens overordnede visjon er at Vang Sparebank skal være den foretrukne lokalbanken, med en solid plattform som skal bidra til arbeidsplasser, vekst og utvikling i Vang og Valdres. Dette skal gjøres gjennom fokus på kompetanse, kundeservice og mer aktiv deltagelse i Vang. I tillegg skal banken øke sitt bidrag til lokalsamfunnet. Kundegrupper Tradisjonelt har våre kunder primært vært bosatt i Vang kommune eller hatt tilknytning til Vang kommune på annet vis. Fra 2010 har banken hatt en vekst også utenfor sitt primærmarked. Bankens primærområde skal være Vang, med Valdres som sekundært satsningsområde. 14

15 STYRETS BERETNING Produkter Vi skal være en fullservicebank sammen med våre samarbeidspartnere innenfor følgende områder: spareprodukter utlånsprodukter leasing betalingsformidling skadeforsikring livsforsikring tjenestepensjon (OTP) Organisasjon Vang Sparebank skal fremstå som en oppdatert organisasjon, der vi skal sette fokus på kompetanseheving, kundeoppfølging og salg. Gjennom Terra Skolen, Spama og Terra Vis skal våre medarbeidere få den oppdatering som kreves for å kunne bli enda bedre rådgivere for våre kunder. For 2012 har en ansatt fått ansvaret innen kompetanse. Banken har nå en AFR rådgiver og fem sertifiserte forsikringsrådgivere. Det vil i 2013 bli jobbet videre med kompetanse og autorisasjon innenfor flere områder. Banken har gjennom 2012 hatt en vikar, hvor vikarstillingen ble utvidet til 100 % fra sommeren, og en person har gått ut i fødselspermisjon. Vang Sparebank har pr 31/ årsverk innenfor BM, 4 årsverk innenfor PM og 2,1 årsverk innenfor dagligbank, i tillegg til 1 årsverk på regnskap og 1 årsverk på ledelse. Totalt 9,1 årsverk eksl. vikar. Dette fordelt på 6 kvinner og 5 menn. 15

16 STYRETS BERETNING Styrets kommentar til årsregnskapet Styret sier seg godt fornøyd med totalresultatet for 2012, og utviklingen banken har vist gjennom året var likevel preget av en svekket rentemargin, samt noe lavere provisjonsinntekter. Styret er fornøyd med at kostnadene er blitt lavere. Også 2012 har vært ressurskrevende i forhold til oppfølging av misligholdssaker etter tidligere banksjef. Dette vil også kreve noe ressurser i Det underliggende resultat (resultat før tap og skatt) styrket seg med 2 millioner. Styret er meget godt fornøyd med jobben som er gjort for å øke fremtidige provisjonsinntektene til banken. Styret har arbeidet bevisst med å fokusere på å øke inntektene og samtidig holde kostnadene på et fornuftig nivå. Bankens kostnadsnivå har blitt redusert i Styret har individuelt gjennomgått alle engasjement i mislighold og har et stort fokus på å følge opp alle problemengasjement fremover. Banken har slitt med noen store misligholdsengasjement siden 2008 som har vært ressurskrevende og påført banken store tap. Styret ser det som positivt at banken ikke har tatt tap i Det ligger fremdeles noen engasjement til inkasso, men samlet sett føler styret seg trygg på at de totale nedskrivninger av bankens utlånsportefølje tar tilstrekkelig høyde for eventuelle fremtidige tap. Ledelsen har gjennom 2012 vært og vil være, i noe grad bundet opp til arbeidsoppgaver knyttet til sakene etter tidligere banksjef. Den ordinære aktiviteten mot kundemarkedet har vært opprettholdt som normalt. Styret vil fremover fokusere på å redusere kostnadsveksten så mye som mulig og eliminere unødvendige kostnader. Styret er meget fornøyd med den innsats de ansatte viser. Kundetilfredshetsindeksen (KTI) for Vang Sparebank har holdt seg stabil de siste årene, hvilket viser at de ansatte gjør en god jobb ovenfor kundene. Styret ser dog forbedringspotensial og vil fokusere på å forbedre bankens KTI fremover, i tråd med bankens strategiplan. Banken vil fortsatt være solid med god kapitaldekning på nivå med de bedre bankene i landet. Styret ser at margin- og kostnadspresset blir mer og mer utfordrende for bankene fremover, og vil ha fokus på dette. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning fortsatt drift. Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. ÅRSRESULTAT Vang Sparebank fikk et årsresultat etter bokført tap og skatt på mill kroner mot et underskudd på mill. kroner i Total rentenetto var 2,20 %, mot 2,35 % i Driftsresultat Driftsresultat 16

17 STYRETS BERETNING Overskuddsdisponeringen Styret foreslår at bankens overskudd på mill kroner, disponeres med avsetning på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr mill kroner overføres til sparebankens fond som inngår i bankens egenkapital. Balanse Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning til kroner millioner. Egenkapitalen inkludert årets resultat er ved årsskiftet mill. kroner. Sum egenkapital utgjorde 13,48 % av forvaltningskapitalen per 31/ LÅN Forvaltningskapital Egenkapital Bruttoutlån økte det siste året med 4,284 mill. kroner eller 1,05 %. Vi har hatt stabil etterspørsel av utlån gjennom Dette er viktig for å holde lånevolumet oppe, da riktignok med en sunn portefølje. Vi har i tillegg en låneportefølje på 74,08 mill. kroner i Terra Boligkreditt ved utgangen av Dette er utelukkende 1. prioritets boliglån sikret innenfor 60 %. Dette volumet kommer utenom balansen. Terra Boligkreditt har bidratt til at vi som liten bank har kunnet møte konkurransen spesielt i forhold til førsteprioritets boliglån. Vang Sparebank har hatt en renteavkastning på 4,82 %, mot 4,65 % i INNSKUDD FRA KUNDER Innskudd fra kunder har hatt en pen vekst med mill. kroner eller 8,45 %. På innskudd er renteavkastningen på 2,44 %, mot 2,34 % i Banken er en av de få som kan vise til at innskuddsdekningen er over 110 % RISIKOOMRÅDER Bankens risikoområder og vedtatte strategier for å beregne risikoen kan beskrives slik: Likviditetsrisiko Innskudd Utlån/Brutto Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Bankens lånekunder ønsker langsiktig finansiering, og bankens innskuddskunder ønsker i praksis på svært kort varsel å kunne disponere innskudd. Banken har ved dette påtatt seg en likviditetsrisiko. For å sikre at det alltid er tilgang til likviditet, har banken selvpålagte rammer som går ut over lovens krav til beholdning av likvider. Disse rammene setter relativt store krav til likviditetsreserver, og banken har avtalt også trekkrettigheter i to andre banker ved umiddelbare behov. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som lav. 17

18 STYRETS BERETNING Kredittrisiko Utlån, kreditt og garantier inneholder risiko for mislighold og tap. Bankens arbeid med å begrense og overvåke kredittrisikoen er nedfelt gjennom styrets fastlagte retningslinjer og planer på området. Banken skal ha en lav til moderat risiko. Bankens utlån til personkundemarkedet utgjør 68,74 % av totalt utlån (inkluderes andelen av lån i TBK er det riktige tallet 86,74 %). Vi har dessuten en betydelig andel av utlån til kunder i andre kommuner. Styret vurderer kredittrisikoen som moderat, korrigert for avdekkede forhold etter tidligere banksjef. Operasjonell risiko Banken har fokusert på kompetanse og bedre kontroll av operasjonell risiko de siste årene. Arbeidet med Basel2 og ICAAP har også forsterket dette arbeidet. Banken vil fortsette med å sette fokus på reduksjon av operasjonell risiko i Styret vurderer den operasjonelle risikoen som moderat til lav. Renterisiko Renterisikoen er risiko for tap som følge av at renten endrer seg, enten på fastrentelån banken har gitt eller på obligasjoner som banken eier. Banken gir ikke fastrentelån i egen regi, men tilbyr dette gjennom Eiendomskreditt. Banken har endret kravene til obligasjonene den kan kjøpe som gjør at porteføljen fremover kommer til å inneholde papirer av meget lav risiko. Styret vurderer den nåværende porteføljen til å være av lav risiko. Valutarisiko Banken har ingen valutaeksponering utenom beholdning i utenlandsk valuta. Ettersom denne er svært liten har banken bortimot ubetydelig valutarisiko. Kursrisikoen Som følge av plasseringer i verdipapirer er kursrisikoen etter styrets mening liten. Kursrisiko er risiko for tap som følge av nedgang i kursen på verdipapirer. Porteføljen består av obligasjoner og aksjer. Banken har en større aksjeportefølje i Terra Gruppen og Terra Boligkreditt, egenkapitalbevis i 3 sparebanker, 7 obligasjoner, samt noen aksjer i lokale foretak og fellesinstitusjoner. Samlet sett vurderes kursrisikoen som lav. Strategisk risiko Dette er risikoen for at banken ikke skal overleve. Den fundamentale risikoen for styret og ledelsen eller risikoen for at verdiene av gjeld og eiendeler endres på grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av konkurransesituasjonen, bankens produkter og endringer i bankenes rammevilkår. Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Finanstilsynet er bankens kapitaldekning 21,29 %, mens minstekravet er 8 %. Styret kjenner ellers ikke til øvrige forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling utover allerede foretatte tapsavsetninger. Styret mener derfor at årsregnskapet, sammen med denne beretningen, gir et rettvisende bilde av driften i året, og for formuesstillingen ved årsskiftet. Fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapets avleggelse. 18

19 STYRETS BERETNING PERSONALET/ARBEIDSMILJØET Ved utgangen av året hadde banken 11 ansatte (inkludert vikar), hvorav 3 arbeider deltid. Dette utgjør 9,1 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt renholder. De ansatte har stått på og utført en meget god jobb gjennom Styret opplever at de ansatte trives med den stadige utviklingen som finansnæringen må forholde seg til, og er innstilt på å oppdatere seg. En positiv innstilling fra alle har gjort at Vang Sparebank fremstår som en moderne sparebank med et bredt spekter av tjenester. Kvinneandelen av ansatte utgjorde 54 % og i styret 60 %. Likestilling er et fokusområde og vil også være dette for fremtiden. Banken har for de ansatte etablert kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring. Alle fast ansatte er nå tilknyttet disse. Det er styrets oppfatning at banken har et godt arbeidsmiljø. Samlet sykefravær i banken gjennom året har vært 62 dager. Samarbeidet med de ansatte og tillitsvalgte er godt. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 19

20 STYRETS BERETNING Valdres Eiendomskontor AS Vang Sparebank er, sammen med de to andre selvstendige sparebankene i Valdres og Sparebank 1 Hallingdal Valdres, eiere av Valdres Eiendomskontor_AS. Kontoret hadde ved årsskiftet 6,3 årsverk, hvorav 4 er eiendomsmeglere. Valdres Eiendomskontor AS har kontor på Fagernes og er medlem i Terra Eiendomsmegling. Regnskapet for 2012 viser et driftsresultat på ca ,- for eiendomskontoret, noe som vurderes som godt. Det vil bli tatt ut utbytte fra selskapet i år. Valdres Eiendomskontor AS befester sin posisjon som det største eiendomskontoret i Valdres. Terra-Gruppen Styrker lokalbankene Vang Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen og med i Terra-Alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 77 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal En viktig allianse med høy kundelojalitet Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har tilsammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser, kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra- Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. 20

21 STYRETS BERETNING Stordriftsfordeler for lokalbankene Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og infrastruktur inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og kontroll med Terra ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Terra- Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. 21

22 STYRETS BERETNING UTSIKTENE FOR 2013 Vang Sparebank skal fortsette som en kundeorientert lokalbank i Banken skal fortsette å videreutvikle nærhet til kundene og skal bygge opp kompetansen som gjør at kundene opplever Vang Sparebank som et naturlig førstevalg. I 2013 vil det også bli økt fokus på kundearrangement for bankens kunder. Vang Sparebank skal fortsette å være en solid sparebank i 2013 og ikke ta for stor risiko i et fortsatt noe usikkert marked. I 2013 skal det fremlegges og behandles ny finanslov som vil være både omfattende og krevende i sin nåværende form. Store endringer og tilpasninger innen bank og finans vil som følge av ny finanslov kunne komme, og det blir derfor viktig for styret og banken å følge med på utviklingen fremover. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte i året som har gått. Året har vært fylt med både forventninger og utfordringer for ansatte og administrasjonen. Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for at man har hatt fokus på de mål som var satt, og for måloppnåelsen. Styret vil også benytte anledningen til å takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i VANG I VALDRES, 31. DESEMBER 2012 / 15. FEBRUAR 2013 Styret for Vang Sparebank Ola Rogn Tveit Odd Harald Nordsveen Bjørg T Heen Moe Styreformann Nestformann (vara for Gunvor H. Heen) Jorun Karlsen Marianne Barlien Berge Arnfinn-Helge Kvam Styremedlem Styremedlem Banksjef 22

23 RESULTATREGNSKAP (beløp i kroner) Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kred.institusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av obl. og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 1 1 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader 0 0 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/ tap på sert., obl. og aksjer og lignende 0 0 Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

24 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskapet - fortsetter Note Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv Lønn Pensjoner 8d, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Sum avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån 2e Sum tap på utlån, garantier mv Nedskrivn/reverse nedskr. og gev/tap verdipapir som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap 0 0 Sum nedskr./reverse nedskr. og gev/tap på verdipapir - anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overføringer Overført fra+/til (-)sparebankens fond Overført fra gavefond Avsatt til gaveformål Sum overføringer

25 BALANSE EIENDELER (beløp i kroner) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/ drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Brutto utlån 2a,2b,2c Nedskrivninger på individuelle utlån 2d, 2e Nedskrivninger på grupper av utlån 2d, 2e Utlån til og fordringer på kunder Sert., obl. o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Ustedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sert., obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning 3, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9a,9b Andre immaterielle eiendeler 0 0 Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler 91 7 Sum andre eiendeler 91 7 Forskuddsbet. ikke påløpte kost. og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 8d, Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Forskuddsbet. ikke påløpte kost. og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler

26 BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL (beløp i kroner) Note Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital 6, Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier 2a,b,c VANG I VALDRES, 31.DESEMBER 2012 /15.FEBRUAR 2013 I styret for Vang Sparebank Ola Rogn Tveit Odd Harald Nordsveen Bjørg T Heen Moe Styreformann Nestformann (vara for Gunvor H. Heen) Jorun Karlsen Marianne Barlien Berge Arnfinn-Helge Kvam Styremedlem Styremedlem Banksjef 26

27 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (beløp i kr.) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring overfinansiering pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Endring utlån Endring nedskrivning for påregnelig tap utlån Endring innskudd fra kunder Endringer verdipapirer Endring i andre tidsavgrensingposter Endring kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld(korts./langs.) 0 0 Utbetalinger til gaver Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto kontantstrømmer fra perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd mv Kontantbeholdning og innskudd i Norges Bank Sum

28 NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle poster med henvisning til de enkelte poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i REGNSKAPSPRINSIPPER 1.a Periodisering - Inntektsføring /kostnadsføring Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som en eiendel i balansen. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester, tas til inntekt når de betales. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunder ved låneopptak overstiger ikke kostnadene som påløper ved opprettelsen av låneengasjement, slik at disse tas direkte til inntekt. Banken har en moderat gebyrpolitikk og beregner seg ikke høyere gebyrer enn de kostnader tjenesten påfører banken ved etablering av tjenesten. Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det året de mottas. 1.b Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner som pr er definert som anleggsmidler, og delvis omløpsmidler gjeldende obligasjoner, og bokført til anskaffelseskost. Banken kan benytte finansielle derivater for å sikre eksponering mot renterisiko. Det er ingen etablerte derivatavtaler pr

29 NOTER TIL REGNSKAPET UTLÅN OG GARANTIER 2.a Utlån og garantier fordeler seg som følger: Utlån til og fordringer på kunder NOK Kasse-/drifts- og brukskreditt Byggelån Nedbetalingslån Brutto utlån individuelle nedskrivninger på utlån nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Ikke utnyttede kredittrammer Garantier NOK Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Andre garantier Sum garantier Maksimal eksponering for kredittrisiko b Utlån og garantier fordelt etter personkunder og viktige næringer: Næringer Brutto utlån Garantier NOK Personkunder Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Handel Eiendomsdrift/Forvaltning Tjenesteytende næringer Transport/Kommunikasjon Offentlig Andre sektor Sum

30 NOTER TIL REGNSKAPET c Utlån og garantier fordelt geografisk: Geografisk område NOK 1000 Utlån Garantier Utlån Garantier Vang Oppland - utenom Vang Oslo/Akershus Buskerud Øvrige fylker Utlandet SUM d Verdsettelse beskrivelser definisjoner Bankens lån og garantier vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån, blir vurdert i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Alle tapsutsatte nærings- og privatengasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsavsetning. Tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer er lån hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et antatt tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. NOK Tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte Misligholdte engasjementer Et engasjement ansees som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er dekket inn innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. NOK Misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger på utlån Ametafordelt Netto misligholdte

31 NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. NOK Konstaterte tap i perioden med tidligere avsetning Konstaterte tap i perioden uten tidligere avsetning 0 0 Konstaterte tap i perioden Friskmelding Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjement skjer når disse er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå 6 mnd fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. Når tidligere tapsavsetning blir tilbakeført i sin helhet, blir også tidligere ikke inntektsførte renter tatt til inntekt og bokført som renteinntekter. 2.e Tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og spesifisert avsetning på garantiansvar. Individuelle nedskrivninger på utlån skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et eller flere lån har verdifall. Det skal foretas avsetning for garantiforpliktelser, dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Lån hvor det er foretatt individuelle nedskrivninger, er verdsatt til neddiskontert verdi av antatte fremtidige innbetalinger. NOK Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Konstaterte tap i perioden med tidligere avsetning Økte individuelle nedskrivninger på utlån i perioden Nye individuelle nedskrivninger på utlån i perioden Tilbakeførte tidligere individuelle nedskrivninger på utlån = Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Herav spesifisert avsetning på garantiansvar

32 NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Nedskrivninger på grupper av lån og uspesifiserte avsetninger på garantiansvar. Nedskrivninger på grupper av lån skal foretas når det foreligger objektive bevis for at en gruppe av lån har verdifall. Det skal foretas avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Nedskrivninger på grupper av utlån er beregnet med utgangspunkt i bankens risikoklassifiseringssystem basert på en analyse av risiko og historiske tapstall. NOK Nedskrivninger på grupper av utlån og garantier Periodens økning/ -reduksjon i nedskrivninger på grupper av utlån = Nedskrivninger på grupper av utlån Herav uspesifisert avsetning på garantiansvar Tap i resultatregnskapet NOK Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Konstaterte tap i perioden med tidligere avsatt Konstaterte tap i perioden uten tidligere avsatt Inngått på tidligere konstaterte tap Tap i resultatregnskapet Risikoklassifisering Risiko klasse NOK 1000 Utlån 2012 Garantier Utlån 2011 Garantier A ingen risiko B lav risiko C middels risiko D middels-høy risiko E høy risiko Ikke klassifisert Totalt Individuelle nedskrivning Gruppevis nedskrivning Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. I risikoklassifiseringen av personmarkedet inngår etablert sikkerhet, økonomi og andre faktorer. Økonomi består av følgende elementer; husholdningens netto likviditet / brutto inntekt, samt gjeldsgrad. I tillegg avgitt sikkerhet. Andre faktorer består av betalingsvilje. 32

33 NOTER TIL REGNSKAPET 2012 For næringslivskunder skjer klassifiseringen etter økonomi basert på utvalgte nøkkeltall fra kundens regnskaper samt på sikkerhet. I tillegg andre faktorer som betalingsevne. Bankens risikoklassifisering av kunder vil på sikt muliggjøre en bedre overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Bankens største engasjementer er vurdert i forhold til dette. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Tapsutsatte og misligholdte lån er definert som problemengasjement, jfr note 2 d. I tillegg er misligholdte lån og kreditter vurdert iht. utlånsforskriften på vanlig måte. 3. OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER 3. a Obligasjoner (med fast avkastning) fordeler seg som følger: NOK Omløpsobligasjoner Anleggsobligasjoner SUM b Verdsettelse Bankens beholdning av obligasjoner er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på kurser oppgitt av Swedbank First Securities ved årsskiftet. Obligasjonene er anskaffet med den hensikt at de skal tilfredsstille nye likviditetskrav. Anleggsplasseringer er primært gjort i den hensikt at de skal beholdes til forfall. 33

34 NOTER TIL REGNSKAPET c Ovenstående obligasjonsportefølje fordeler seg som følger: NOK 1000 Pålydende Historisk Balanseført Virkelig kostpris verdi verdi *) Risikovekt Risikovekt Risikovekt SUM OBLIGASJONER NOK 1000 Børsnoterte obligasjoner Ikke børsnoterte obligasjoner SUM OBLIGASJONER Beholdningsendringer Inngående balanse Tilgang - Avgang -Nedskrivninger/+reversering av nedskrivninger Utgående balanse *) Virkelig verdi er basert på kurser fra Swedbank First Securities ved årsskiftet. 3. d Spesifikasjon av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Navn Pålydende Markedsverdi Kostpris Bokført verdi DNB ASA Levanger Kommune SSB Boligkreditt AS Fana Sparebank Boligkreditt AS Spb. Øst Boligkreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Sparebank1 Boligkreditt AS Sum Gjennomsnittlig løpetid for hele porteføljen fram til forfall er 3,3 år. 34

35 NOTER TIL REGNSKAPET AKSJER, ANDELER OG EGENKAPITALBEVIS 4.a Regnskapsprinsipper, verdsettelse Aksjer, andeler og egenkapitalbevis er klassifisert som langsiktige plasseringer. Anleggsaksjer, det vil si aksjer som er ment for varig eie, er vurdert til anskaffelseskost. Nedskriving blir foretatt når de virkelige verdiene er vesentlig lavere enn anskaffelseskost, og verdifallet antas til ikke å være forbigående. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes til å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis defineres som børskurs pr Tilknyttet selskap: Vang Sparebank har en eierandel på 25 % i Valdres Eiendomskontor A/S. Den øvrige 75 % eierandel er fordelt likt på Etnedal Sparebank, Vestre Slidre Sparebank, og Sparebank1 Hallingdal Valdres. Ikke revidert regnskap for 2012 viser et årsresultat på kr ,-. Total egenkapital i selskapet utgjør pr kr Det er ingen endring i regnskapsprinsippene inneværende år. 4. b Fordeling NOK Anleggsaksjer Tilknyttet selskap Egnekapitalbevis Aksjefond 0 0 SUM Aksjer i USD er bokført i NOK til kr ,-, hvorav kr ,- er børsnoterte. Aksjer i DK er børsnoterte og bokført i NOK til kr ,- Antall egenkapitalbevis i Sparebank1 Ringerike Hadeland, Hjelmeland Sparebank og Kvinesdal Sparebank utgjør til sammen

36 NOTER TIL REGNSKAPET c Spesifikasjon: Anleggsaksjer og egenkapitalbevis Selskapets navn Antall Historisk Bokført aksjer kostpris verdi Visa Inc A- og C aksjer (US) Terra-Gruppen AS Terra Boligkreditt AS Nets Holding AS (DK) Eiendomskreditt AS Spama Vang Næringsforum* Valdres Radio* Valdres Næringshage AS InnoVangsjon SA Sum anleggsaksjer Sparebank1 Ringerike Hadeland Hjelmeland Sparebank Kvinesdal Sparebank Sum egenkapitalbevis Valdres Eiendomskontor AS Sum tilknyttet selskap Sum aksjer og egenkap.bevis *) Banken har per aksjer i Vang Næringsforum med bokført verdi kr 5,- og Valdres Radio med bokført verdi kr 50,-. Beholdningsendringer anleggsaksjer og egenkapitalbevis til historisk kostpris NOK Inngående balanse Tilgang Avgang Nedskrivning/+reversering av nedskrivning Utgående balanse

37 NOTER TIL REGNSKAPET VARIGE DRIFTSMIDLER 5. a Verdsettelse Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Immaterielle eiendeler Maskiner og inventar Bankbygg Bolig, fritidseiendom, tomt Installasjoner 5. b Spesifikasjon av varige driftsmidler 35 % 30 % 3 % 0 % 25 % Inn- Maskiner, Sum NOK 1000 stallasjon inventar Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost. pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Forretningsbygg Tilbygg/renoveri Boliger NOK 1000 ng kontorlokaler Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost. pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger/ -nedskrivning Fritidseiendom Tomter SUM NOK 1000 Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost. pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger/ -nedskrivning Årets avskrivninger, inklusiv avskrivninger driftsmidler 175 Bokført verdi , inklusiv driftsmidler Banken har løpende husleieavtaler med Vestoppland Politidistrikt og Hero Norge AS, og samlede leieinntekter i 2012 utgjør kr ,-. 37

38 NOTER TIL REGNSKAPET EGENKAPITAL / ANSVARLIG KAPITAL 6. a Bankens egnekapital fordeler seg som følger: Egenkapital NOK Bundne fond: Sparebankens Fond Sparebankens Fond Frie Fond: Gavefond Sum egenkapital b Egenkapital Utviklingen av sparebankens fond er da slik: Egenkapitalendring 2012 NOK 1000 Sparebankens Gavefond fond Egenkapital Overført til/ -fra gavefond 0 0 Årets overskudd overf. til Sparebankens Fond

39 NOTER TIL REGNSKAPET c Ansvarlig kapital / Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er minimum ansvarlig kapital på 8 % av et nærmere definert grunnlag. Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og / eventuell tilleggskapital. Ansvarlig kapital NOK Sparebankens fond Gavefond Netto pensjonsmidler Utsatt skattefordel Kjernekapital Tilleggskapital 0 0 Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategorier NOK 1000 (vektet verdi) Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarked Engasjementer m.pantesikk.i eiend Forfalte engasejementer Obligasjoner med fortrinnsrett Øvrige engasjementer Sum beregningsgr. kredittrisiko Beregningsrunnlag operasjonell risiko Fradrag i kapitalkrav Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Ansvarlig kapital over 8 % Ansvarlig kapital i % 21,29 % 20,11 % 39

40 NOTER TIL REGNSKAPET LIKVIDITETSFORHOLD FINANSIERING Likviditetsforhold og finansiering opplysninger om vilkår. 7. a Restløpetid for hovedposter NOK 1000 SUM Inntil mnd 3 mnd- 1-5 år Over 5 Uten mnd 1år år løpetid Kontanter og fordringer på sentralb Utlån til og fordringer på kredittinst Netto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner Andre eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eindelsposter Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld med restløpetid Gjeld uten restløpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering Kreditter og byggelån er tatt med under intervallet inntil 1 måned. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står også avtale om kredittrammen banken har i med oppgjørsbank. Et sentralt forhold i likviditetsrisikoen er balansen mellom innskudd og utlån, som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Likeledes har bankens egenkapital og plassering av denne en sentral funksjon. Vang Sparebank har hatt god likviditet gjennom hele året. Banken har etablerte avtaler om kreditt og låneavtaler, som hittil ikke har vært utnyttet: Konto kredittavtale med oppgjørsbank - DNB 20 mill. Kommitert låneramme med Totens Sparebank 35 mill. Innskuddsdekningen ved utgangen av året var 110,4 % mot 102,8 % forrige år. Likviditeten siste året har fult ut vært dekket av kundeinnskudd og egenkapitalen. Utlånsveksten vil ved behov bli avlastet med overføring av låneporteføljer til Terra Boligkreditt. Likviditetssituasjonen betraktes som god. 40

41 NOTER TIL REGNSKAPET b Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser NOK 1000 SUM Inntil mnd 3 mnd- 1-5 år Over 5 Uten mnd 1år år løpetid Kontanter og fordringer på sentralbank Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner Andre eiendeler Ikke rentebærende eiendeler Sum eindelsposter Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Øvrige ikke rentebærende gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering Nto.renteeksp.i gj.sn.av forv.kap. 0,0 10,0-0,4 0,0 0,0 0,0-9,7 Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til plassering i verdipapirer. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva og passiva side, i og utenfor balansen, ikke er sammenfallende. Bankens styre har fastsatt maksimumsramme for bankens renterisiko. Ettersom bankens innlån fra kunder og utlån til kunder, i sin helhet er etablert med flytende rente, er det ingen renterisiko på denne aktivitet. Styret har utarbeidet instruks for plassering av likviditet samt interne retningslinjer for finansielle instrumenter definert alternativt som anleggsmidler og omløpsmidler. Med hensyn til porteføljens begrensede størrelse og relativt kort løpetid, betrakter styret renterisikoen som svært begrenset. Totalt sett har banken - etter styrets vurdering - en lav renterisiko. Gjennomsnittelig innskuddsrente for året 2012 har vært 2,44 %. 41

42 NOTER TIL REGNSKAPET OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSMENN 8. a Spesifikasjon i henhold til årsregnskapsforskriften Beløp i hele kroner Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum lønn m.v Administrasjonskostnader Sum lønn og admin. kostnader Rentesubsidierte lån til fast ansatte utgjorde pr kr ,-. Kostnaden knyttet til rentesubsidieringen utgjør i 2012 kr ,-. Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret. Rentesubsidiering, er differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente, og blir fordelsbeskattet av de ansatte. Antall ansatte (10) i Vang Sparebank pr utgjør omregnet til 9 årsverk. 8. b. Lønn, godtgjørelse til daglig leder og honorarer tillitsvalgte Samlet lønn, pensjonsforpliktelse og annen godtgjørelse til; Pensjons-/ forsikringspre Lønn og godtgjørelse Banksjef Styret - 5 medlemmer Kontrollkommite - 2 medlemmer Kontrollkommite samt juridisk bistand inkl.mva Andre tillitsvalgte Det foreligger ingen avtaler om resultatorienterte lønnsvilkår eller andre særskilte godtgjørelser ved fratreden for ansatte inkludert daglig leder, og styrets leder. Honorar til revisor Betalte honorar inkl mva til revisor i 2012, for regnskapsåret 2011, utgjør kr , fordelte med kr ,- til lovpålagt revisjon, og kr ,- til rådgivning og annen bistand. 42

43 NOTER TIL REGNSKAPET c Lån og sikkerhetsstillelse Samlede lån Ansatte samlet, ekslusiv banksjef Styret samlet Forstanderskapet samlet: Kommunevalgte forstandere samlet: Innskytervalgte forstandere samlet: Spesifikasjon av lån m.v. De enkelte medlemmer av styret: Lån og kredittramme Lån og kredittramme - Styreleder Styrets nestleder Styremedlem 0 - Styremedlem Styremedlem 0 De enkelte medlemmer av kontrollkommite: - Leder av kontrollkomite 0 - Medlem av kontrollkomite Medlem av kontrollkomite 0 Spesifikasjon av lån til adm. banksjef og styreformann Beløp Vilkår Rentesats Løpetid Banksjef Arnfinn-Helge Kvam Annuitet - funksjonær betingelser 1,58 % 2/24 år Styrets leder Ola Rogn Tveit Annuitet - ordinære betingelser 4,60%/4,45% 3/14 år 43

44 NOTER TIL REGNSKAPET d Pensjoner; Foretakspensjon og andre sikret ordning. Vang Sparebank har kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som er dekket gjennom DnB Livsforsikring ASA. Banken er tilsluttet den gamle AFP-ordningen, hvoretter ansatte kan fratre ved 62 år med redusert lønn. I henhold til NRS for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Opptjeningen for den enkeltes pensjonsrettigheter er beregnet fra ansettelsen og frem til pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres i samsvar med oppgave fra forsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsmidlene betraktes som en investering, hvor avkastningen på investerte midler reduserer pensjonskostnadene. Aktuarmessig beregning er foretatt av DNB Pensjonstjenester AS. Ved pensjonsberegningene er følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,20 % 4,2 % Forventet avkastning 3,60 % 4,6 % Lønnsregulering 3,25 % 4,0 % G regulering 3,00 % 3,75 % Pensjonsregulering 0,0 % 0,9 % Gjennomsnittlig AGA 6,40 % 6,4 % Det er lønnsgrunnlaget for medlemmene i ordningen pr som er benyttet. 44

45 NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Spesifikasjon av pensjonskostnader Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatførte estimatendringer Periodisert AGA administrasjonsomkostninger Sum pensjonskostnader Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser vedrørende kollektiv pensjonsordning Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidlene Sum netto estimerte pensjonsforpliktelser AGA av netto pensjonsforpliktelse Estimatavvik AGA ikke resultatførte estimatendringer Sum netto overfinansiert pensjonsordning Estimatendringer er amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Overfinansieringen er sannsynliggjort gjennom at forventet kontantverdi av den totale pensjonsforpliktelsen, (både påløpt og fremtidig) overstiger verdien av pensjonsmidlene. Årets pensjonskostnad Årets kostnad foretakspensj.og andre sikret ordn Løpende premier ny AFP mv Sum årets pensjonskostnad

46 NOTER TIL REGNSKAPET OPPLYSNINGER OM SKATTER 9. a Skatter Nedenfor er gjengitt en spesifikasjon over forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad, og årets skattegrunnlag. Resultat før skatter TNOK Renteinntekt skatt -1 - Mottatt aksjeutbytte Ikke fradragsberettigede kostnader 68 Nedskriving obligasjonsbeholdningen 99 + Skattepliktig andel finansinntekter 10 - Endring midlertidige forskjeller -274 Årets skattepliktige inntekt Beregning av skatt: 28 % skatt av årets skattepliktige inntekt 0 Formuesskatt 198 Betalbar skatt i balansen Endring utsatt skatt 977 Årets skattekostnad Korreksjon av skatt tidligere år -38 Årets skattekostnad i resultatregnskapet b Spesifikasjon av midlertidige forskjeller TNOK Endring Netto pensjonsforpliktelse(-)/midler(+) Driftsmilder Boligeiendommer Regnskapsmessig avsetn. for forpl Nedskrivning obligasjoner Likningsmessig underskudd Netto midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel 28 %

47 NOTER TIL REGNSKAPET ANNEN GJELD, SPESIFIKASJON AV ENKELT POSTER Annen gjeld NOK Betalbar skatt Skattetrekk Merverdiavgift Leverandørgjeld Bankremisser Øvrige gjeldsposter SUM ANDRE GEBYRER OG PROVISJONSINNTEKTER, SAMT ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter NOK Garantiprovisjon Formidlingsprovisjoner Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER, SPESIFIKASJON AV ENKELT POSTER Andre driftskostnader NOK Honorar revisjon Terra Gruppen Utgifter fra diverse eksterne tjenester Utgifter driftsmidler Kontingenter og forsikringer Øvrige driftsutgifter Tap ved salg av anleggsmidler Avsetning for fremtidige forpliktelser SUM

48 REVISJONSBERETNING 48

49 REVISJONSBERETNING 49

50 KONTROLLKOMITEÉNS BERETNING 50

51 TILLITSVALGTE I VANG SPAREBANK 51

52 TILLITSVALGTE I VANG SPAREBANK 52

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK 30. september 2012 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2012 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2015 har Vang Sparebank

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

REGNSKAP. Pr SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 31.03.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 1. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 1. kvartal. Den er nå på 2,00%. Det ser nå

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer