Saksnr. Tid Sak Ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Tid Sak Ansvar"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 30/10 Referat fra siste møte Godkjent uten merknader. Klaus Klaus 31/10 Orienteringssaker Fordele post Regnskapsrapport. Kun 35% betalte kontingent på forfall. Døpe om 3010 til Kommunalt driftstilskudd Driftsavtale. Kommer til å gå rundt kr på Utleie Parken. Bingo noe under budsjett. Kommer til ende noe under på inntekter. Kommer til å være et lite underforbruk på kostnader. Ser vanskelig ut å nå budsjett resultat. Organisering av økonomi og inntektsbringende tiltak Wenche tar skrapelodd, Nina tar resten. Kontingent Purring 1 til lagleder mai. Purring 2 fra Nina i juni på SMS (senior) og papir til barn og aldersbestemt. Varsel til oppmann om spilleforbud primo august. Lodd, herunder overskuddslodd 2700 lodd levert ut. Ca. 340 lodd mer enn vi har spillere. Avventer disp. av overskuddslodd til høsten. Grasrotandelen Oddrun deler ut flayer på Kurland. Klaus og Wenche lager roder for resten av inntaksområdet. Har nå 181 Side 1 av 12

2 givere. Bra i forhold til antall medlemmer. Fortsatt stort potensial på rekruttere nye givere. Lørenskog idrettsråd Årsmøte KFK deltok ikke. Barnas dag Arrangeres 12. juni kl Trekanten. KFK og speideren. Kurland vel inn med kr. 5000,-. Selger brus fra kiosken til inntekt for KFK. G99 baker kaker. Folk til å sette opp telt til utsalgssteder. Skuddradar, Allidrett? Organisering kiosk Kioskgruppa består fortsatt bare av Oddrun. Prøver å rekruttere flere medlemmer. Vårdugnad Meget bra oppslutning og resultat. Rett oppdrag til rett lag. Ballfang mot dalen til tatt ut og ordnes av banegruppa med gode hjelpere. 32/10 Sluttoppgjør byggeregnskap Parken Klaus Lørenskog kommune har mail bedt om å bli satt i kontakt med personer som kan være med på å få sluttført regnskap og overføringer av midler mellom Lørenskog kommune og Kurland fotballklubb. KFK svarte i hovedsak som følgende på henvendelsen: Vi sitter med penger på bok. Har mottatt et foreløpig anslag på prosjektkostnad bane. Har ventet på endelig avsluttet prosjektregnskap. Pga av kutt i kvalitet og volum under prosjekteringen og god prosjektledelse, ser det ut til at baneprosjektet ender på ca kr KFK var ansvarlig for kostnader over kr ,- og var derfor aktiv i prosjekteringsfasen for å kutte kostnader, blant annet ble gummi-pad, kantstein og en del av ballfang kuttet. KFK henvendte seg før saken om finansiering av anlegget ble behandlet i kommunestyret, med spørsmål til ordfører om hvordan eventuell differanse mellom kr (budsjett, ferdig finansiert) og prosjektregnskap skulle disponeres. Vi Side 2 av 12

3 argumenterte at deler burde tilfalle KFK, til bruk for inndekning av overskridelser på undervarmeanlegget. Resterende kunne benyttes på anlegget. Ordfører ba KFK vente med denne problemstillingen til prosjektet var vedtatt i kommunestyret. Saken ble tatt opp med kommunen på møter mot slutten av prosjektfasen. Se referat fra siste møte mellom partene. KFK motsatte seg å finansiere asfalt på parkeringsplassen. Denne har langt flere formål en som parkering for aktivitet på Parken. Både kommune og KFK har i ettertid utført de gjenstående oppgavene som var listet i referatet. KFK mener de primære tema på møtet må være å fastsette regnskap for: 1) Kunstgressprosjektet. 2) Andre oppgaver på anlegget som sto ugjort etter at kunstgresset var på plass. Fra Kurland stiller Klaus (leder) og Ole (drifts og eiendomssjef). De har fullmakt som beskrevet ovenfor, i referat om dette temaet sendt kommunen i 2007, samt styrets virksomhetsplan. 33/10 Driftsavtalen på Kurlandsparken Ole Kurland FK har inngått avtale med Lørenskog kommune om å drifte klubbhuset, uteområdene og banen for snaut kr ,- pr år. Avtalen løper ut Kurland FK er ikke fornøyd med avtalen, samt kommunes forståelse og etterlevelse av avtalen. Utfordringene knytter seg til følgende særlig områder: Mulig lekkasje i undervarmeanlegget Forståelsen av og presisjonsnivået på hva som etter avtalen er å betrakte som driftsoppgaver (KFK) og hva som er å betrakte som vedlikeholdsoppgaver (kommunen). Typisk er dyprens av banen en driftsoppgave eller vedlikehold, utskifting av element i badstueovnen. Kompensasjonen i avtalen står ikke i forhold til driftskostnadene KFK er pålagt gjennom avtalen, herunder vaktmestermidlene. Side 3 av 12

4 Kostnadene knyttet til strøm til anlegget. KFK ble forespeilet å kunne benytte kommunens rammeavtale ved kjøp av strøm. Virksomhetsplanen Drift og vedlikehold baner Mål: Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Budsjett: Inntektspost Sum Driftsavtale Lørenskog kommune Støtte fra kretsen (egen søknad) Sum Utgiftspost Sum Gass undervarme Etterfylling glykol Service undervarmeanlegget Leasing traktor med utstyr Forsikring traktor Diesel og service traktor Banemannskap Vedlikehold lys Parken 0 Strøm flomlys Parken Strøm flomlys Torshov Dyprens bane, inkludert etterfylling av gummigranulat Målnett Matjord/sand/dekkbark Sum Under driftsfasen har KFK hatt problemer med å opprettholde trykket i undervarmesystemet. Vi har etterfylt Dowcal (kjøleveske/glykol) for vesentlige beløp. Videre har vi hatt kostnader til søk etter mulig lekkasje. Trykkfallet fortsatt til vi slo av sesongen 09/10. Vi har ikke lykkes å påvise lekkasje, men vi gjøre et nytt søk i vår. Dersom vi lykkes å påvise lekkasje vil KFK reklamere og ha erstatning på ca. kr ,-. Kravet må rettes til Lørenskog kommune, som i sin tur kan rette kravet til Syntek. Dersom vi ikke kan påvise lekkasje vil KFK trolig måtte ta tapet selv. Trykkfallet kan komme av utslipp fra systemet våren Noen barn hadde åpnet en usikret kran i enden av samlestokken og ukjent antall tonn Dowcal rant ut i grunnen. I sak 23/10 fattet styret følgende vedtak: Side 4 av 12

5 Styret støtter forslaget om å kjøre anlegget ut mars og deretter gjennomføre en ny trykktest og eventuelt søk etter lekkasje. Ole varsler kommunen om reklamasjon og ber kommunen reklamere i forhold til Syntec. Det er avtalt møte med kommunen, Syntec og Rognstad etter 17. mai. Distinksjonen drift vedlikehold: KFK henvendte seg som følger i mail til kommunen : Kurland FK har nå bestillt "dyprens" av spilleflaten på Kurlandsparken hos Syntec (leverandøren av kunstgresset). Dyprens må gjennomføres i år, av hensyn til levetid og kvalitet på spilleflaten. Dette er selvsagt også i henhold til leverandøren sine anbefalinger, og ett krav fra leverandøren for at garantien på kunstgresset skal opprettholdes. Vi har diskutert dette en rekke ganger før, og kort oppsummert er vi ikke enige om hvem som skal ta kostnaden ved "dyprens" av banen. Kurland FK mener "dyprens" må regnes som planlagt vedlikehold av banen, og dermed være kommunen sitt annsvar. Kommunen mener dette må ses på som en driftsoppgave som Kurland FK selv må løse. I penger snakker vi om ett beløp på rundt Kr. Da dette er en kostnad som vil repeteres mist hvert annet år gjennom hele levetiden til kunstgresset, er det viktig for oss å få spørsmålet endelig avklart. Vårt syn er altså at "dyprens" må regnes som planlagt vedlikehold, og derfor betales av kommunen (ref driftsavtalen sitt punkt 4.1). Da gjeldende driftsavtale i sin tid ble inngått, ble det fra kommunen sin side referert til NS 3454, som blant annet sier noe om hva som regnes som driftskostnader og hva som regnes som vedlikeholdskostnader. Vi har ikke tilgang på en komplett utgave av NS 3454, men ett utdrag fra denne vi har funnet på nettet, definerer planlagt vedlikehold som følger: "Arbeid som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Planlagt vedlikehold forebygger skader. Eks. maling/beising". Vi mener "dyprens" av banen bør regnes som planlagt vedlikehold i henhold til denne definisjonen. Side 5 av 12

6 Neste styremøte i Kurland FK avholdes tirsdag Før denne dato må jeg ha en endelig avklaring fra deg på hvordan Lørenskog kommune stiller seg til vårt krav om at kommunen må ta denne kostnaden. Saken vil stå på agendaen på ovennevnte styremøte. Dersom kommunen står fast på at dette er kostnader Kurland FK må dekke selv, vil jeg anbefale styret i Kurland FK å bringe tvistespørsmålet inn for avgjørelse i voldgiftsrett, i henhold til driftsavtalen sitt punkt 5.3. Vil gjerne understreke at vi ikke har noe ønske om å måtte gå til ett slikt skritt. Det vil selvsagt være å foretrekke at vi i fellesskap kommer frem til en minnelig løsning. I brev av svarer Lørenskog kommune som følger: KFK hevder at dyprens av Parken er en vedlikeholdsoppgave kommunen har ansvaret for. Lørenskog kommune mener det er en driftsoppgave KFK har ansvaret for. Lørenskog kommune har hatt en gjennomgang både internt og eksternt på spørsmålet om dyprens av kunstgressbaner. Det finnes ingen konkrete definisjoner på hva som er drift og hva som er vedlikehold. Disse begrepene går om hverandre og man møter forskjellige definisjoner avhengig av hvor man slår opp. Lørenskog kommune har en generell regel (som klubben også ble gjort oppmerksom på da avtalen ble inngått) om at oppgaver som bør utføres en gang i året eller oftere er driftsoppgaver. I henhold til driftsmanualen fra leverandøren, bør kunstgresset dyprenses to ganger i året. Når det gjelder definisjonen dere viser til i brevet, arbeid som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje, så er dette oppgaver Lørenskog kommune anser som rene driftsoppgaver. Alle driftsoppgavene Kurland fotballklubb utfører på Kurlandsparken kan komme inn under denne definisjonen. Vedlikehold er i hovedsak oppgaver man utfører når det ikke lenger er formålstjenlig med ordinær drift, når man må iverksette ekstraordinære tiltak for å få standarden opp på et akseptabelt/driftsvennlig nivå igjen. Det er også et poeng at dyprens av banene er oppgaver både Fjellhamar fotballklubb og Lørenskog idrettsforening utfører selv, som en del av driften. KFKs kompensasjon etter driftsavtalen KFK er av den oppfatning av kompensasjonen etter avtalen Side 6 av 12

7 ikke står i forhold til kostnadene knyttet til de oppgaver klubben er pålagt å ha ansvaret for. Særlig har utviklingen i strømkostnader gjort avtalen svært lite fordelaktig for KFK. Når avtalen ble inngått var det en forutsetning at KFK skulle få kjøpe strøm under rammeavtalen til Lørenskog kommune. Denne forutsetningen har ikke blitt etterlevd. Videre kan ikke KFK se at vi er blitt kompensert for kommunens bortfall av kostnader knyttet til vaktmester på anlegget. Samlet sett framstår avtalen så dårlig at den bør vurderes sagt opp eller hevet, dersom kommunen ikke aksepterer en reforhandling. Ole gis fullmakt til å: reklamere på eventuell lekkasje i undervarmeanlegget bruke driftsavtalens tvisteløsningsmekanisme for å avklare om dyprens er drift eller vedlikehold Reforhandling av driftsavtalen iht de forhold som er beskrevet ovenfor, ifm at avtalen løper ut ved årsskiftet. Dersom Ole anbefaler å ikke fornye driftsavtalen, skal dette behandles i styret varsles senest på septembermøtet. 34/10 Driftsstabilitet Vår nettside har vært gjennom en periode med mye nedetid og liten grad av driftsstabilitet. Vi har blitt utsatt for ulike former for angrep. Webmaster har skrevet følgende til vårt webhotell: Vel, vet ikke riktig hvor jeg skal begynne her, men det har kostet meg masse tid. Dugnadsarbeide for vår fotballklubb har jeg nå gjort for flere år føler jeg, men nå til saken. Vi har bare en gang for en del år tilbake blitt hacket, den gangen løste vi det veldig greit, men nå Jeg forstod at noe ikke skulle være som det var i begynnelsen av april, vi fikk ofte Internal server error når siden skulle lastes, etter et par klikk på reload i nettleseren kom siden opp tilsynelatende helt ok. Jeg meldte fra til dere 6 april tror jeg Side 7 av 12

8 det var fordi jeg fant da en fil i rota som ikke hadde noe der å gjøre ( jeg vet nøyaktig hvilke filer som skal ligger der). Den fila var datert Jeg ba om at dere sparte loggene etter våre samtaler på online supporten du finner ganske mange der etter den 6.4. Internal server error dukket også opp hver gang jeg jeg prøvde meg på litt tyngre oppgaver i Backend i Joomla, bl.a sjekk av filstruktur vie et program som leter seg frem etter filer som ikke har gode nok rettigheter. Jeg slettet filen, men forstod at så enkelt var det ikke. I løpet av de nærmeste dagene kom det flere filer. Jeg løftet alle kataloger og filer til min PC for virusskanning og som jeg trodde Kaspersky fant flere filer med trojanere. Alle ble slettet på serveren, men problemet dukket bare opp igjen i større mengder enn tidlgiere. Da dere hadde backup bare 7 dager bak i tid, hadde det ingen hensikt å legge tilbake en kopi som var 7 dager gammel, den inneholdt nok de samme trjoanere. Jeg gikk da til det skritt å slette hele rommet i hotellet, også databasen, med unntak av htaccess fila. Jeg hadde en kopi selv fra , som jeg visste var ren. Lastet den opp på serveren og kjørte installasjonsscrptet som følger med og det så tilynelatende greit ut, men den greide bare å laste halve databasen, hmmm det var merkelig, her er det et tomt hotell og tom database og så greier ikke serveren å laste dette inn. Jeg ble igjen styrket i min tro at det er en feil på serveren. Jeg måtte legge resten av databasen inn manuelt via PhPmyAdmin, (jeg hadde egen kopi av databasen fra samme dato), men da gikk det greit og nettsiden var igjen oppe å gikk - men Adam var ikke i paradis lenge- det gikk bare noen timer i løpet av natta så var trojanere og filer tilbake som før. Det var da jeg begynte å lure på om det ligger noe på serveren som smitter over til vår hotellrom. Jeg fant ikke bare nye filer, men fant også en skjult katalog, ikke via min FTP-klient (FlashFXP), men via eksploreren i Joomla. Der var det mye rart og slettet den. Som hevn dukket det opp enda flere filer i rota i løpet av minutter. Jeg har tatt filene over til min PC og sett på de med Dreamweaver, og det er en hel masse skjemaer, og andre felt som skal grabbe diverse adresser, passord mv. Filer som inneholdt trojanere er slettet og de har jeg ikke, men du finner masse av dem når du nå går inn på vårt domene. Det har seg slik at jeg ga opp og lot det nå bare stå til for å se Side 8 av 12

9 hva som skjedde nå er mange kataloger blitt spist opp slettet av inntrengeren. I rota er det snart ikke en eneste fil som opprinnelig skulle vært der, derimot er det mye grums. For å ikke å miste for mye tid har jeg derfor som en nødløsning lastet opp kopien fra desember 2009 til en annen server ( mitt private hotell hos ProIsp). Lastet opp kopien og kjørte installasjonen, det gikk som smør uten et eneste problem. Nå er den kopien kjørt i 4 dager og jeg har kjørt store og krevende oppgaver som gikk uten problemer. Det er ingenting som tilsier at jeg har hatt grums i kopien fra den er og var ren. Nettsiden fungerer prikkfritt. Jeg har derfor som en nødløsning laget en ny index.php fil på vårt domene som inneholder kun en videresending til mitt private domene (lavo.dk). Filen index_bak.php er den originale(sikkert endret av inntrengeren, har ikke gidda å sett på den en gang). Videre forsøkte jeg meg på Begge deler inneholder komplett filer /kataloger og databaser. Jeg vil at du legger tilbake kopien fra Proisp, da den er oppdatert og rekonstruert (også med ny Joomla versjon som kom i dag) Jeg kunne gjort dette selv, men min sjette sans forteller meg at alt er ikke som det skal være på serveren. Uansett føler jeg usikkerhet ved å slette alle filer/kataloger på hotellrommet via min ftp-klient usikkerheten går på om jeg virkelig får sletta alle filer, kan være en og annen hidden-files som ikke vises. For å si det enkelt: gjør hotellrommet rent og last inn kopien fra Proisp. Jeg forventer at serveren blir grundig sjekket for uhumskehter og fremmedelementer som ikke har noe der å gjøre før ny innlasting blir tatt på vårt hotellrom (kurlandfk.no). Slett fullstendig databasen kurlandf, men ikke slett databasen kurland1, den kjører andre programmer som ikke har noe med Joomla og gjøre (Gallery og Webcalendar) Vi har alltid kjørt siste versjon av Joomla og kjører med maksimalt sikkerhetsnivå, dvs siste versjoner av alle moduler (tredjepartsmoduler),komponenter og plugins. Alle kataloger/filer har rettigheter 755, 644, 444 og lavere. Ingen Side 9 av 12

10 filer/kataloger har rettighet 777 (det burde ligge inne en sperre på serveren om noen kjører med rettighet 777 på sine kataloger/filer). Etter det jeg opplever av service har jeg vært veldig fornøyd, men når jeg fra noen av dine kolleger for beskjed om at det er ikke mer vi kan gjørre, blir jeg litt (bare litt )provosert, man burde i hvertfall tatt seg bryet med å sjekke errorloggen, selv om den tar med seg alle rommene i hotellet. Her kan vi oppgi eksakt dato og klokkeslett på sekundet og da burde man kunne tatt en sjekk. Ett eksempel på en lite matnyttig tilbakemelding er å se på min henvendelse av forespøsel ID: WYT hvor svaret jeg fikk passer bedre fra eventyrverden enn fra et profesjonelt webhotell - det er det vi på godt norsk kaller: god dag mann, økseskaft. Hva har jeg lært av dette: Å ta backup mye oftere og mer regelmessig. Samt å ikke godta alt jeg får av svar fra dine kolleger. Webmaster får fullmakt til å velge hvilke webhotell vi leie plass hos. 35/10 Sportslig utvalg Prioriterte oppgaver Utvalget har ligget nede ifm med leders Afrika-tur. Foreslår at følgende oppgaver prioriteres fram mot ferien. 1. Status grupper og lag - Karlegge antall trenere, ledere, spillere. Status ift mål som beskrevet i styrets handlingsplan for 2010 kap endringene fra protokollen 2. Allidrett 2010/ Videreføre etter samme mal? For hvem? Ansvarlig leder. 3. Rekruttering i barnefotballen - G6 gruppe i serien i høst 4. Spillerutviklingsplan (skoleringsplan) - Trenerverktøy periodisert treningsplan - øvelsesutvalg 5. Dommere - Status 6. Utdanning - Status kurs i år 7. Trenermøter/forum/samlinger Styret slutter seg til prioriteringen beskrevet ovenfor Side 10 av 12

11 36/10 Fastsette styremøter ut året Alle må ta med sine kalendere. Vi skal avtale styremøter fram til årsmøtet. 15. juni 17. august forfall Oddrun 14. september Budsjettseminar 16. og 17. oktober 9. november 19. november kl styrets julebord Torsdag 25. november årsmøte 15. juni 17. august forfall Oddrun 14. september Budsjettseminar 16. og 17. oktober 9. november 19. november kl styrets julebord Torsdag 25. november årsmøte. 37/10 KFK utstyrskolleksjon 2011 Overtrekksdressen til KFK produseres ikke lenger. Lagerest varer ut Det nå avklares om hvilke andre av våre produkter som videreføres i 2011, herunder draktene. Comet sport er på klubbhuset fram til kl , og vil vise oss noen alternativer for Oddrun og Einar får fullmakt til å fastesette KFK utstyrskolleksjon /10 Ansvaret for bøter og gebyrer KFK må i løpet av sesongen betale en rekke gebyrer og bøter. Enkelte av disse kreves refundert av lagene. Klubben dekker alle gebyrer knyttet lagspåmelding, endringer av dette, kampavgifter, sone- og kretslagssamlinger og overgnager. Klubben krever konsekvent refusjon fra lagene ved gebyr for manglende betaling av lisens. Side 11 av 12

12 Når det gjelder lag som uteblir fra kamp uten gyldig grunn, har styret vedtatt følgende i sak 47/08 den : Lagene dekker selv sine bøter knyttet til avvikling av kamper. I 2010 har det dukket opp et nytt gebyr og en ny problemstilling. Det er innført gebyrer for å utsette kamper. Denne type gebyr er knyttet til avkling av kamp og bør dekkes av laget. Tilsvarende gjelder bøter fra krets disiplinær saker på spillere, trenere og ledere. Dersom et lag trekkes etter at det er påmeldt av klubben, vil det påløpe gebyr. Dette er ikke et gebyr ifm avvikling av kamp. Sportslig utvalg har etter innstilling fra gruppene bestemt hvilke lag som skal meldes på. Deretter fremmer styret forslag om påmelding til årsmøtet, som endelig fastsetter hvilke lag som på dette tidspunktet skal meldes på til seriespill. At laget må trekkes kan derfor skyldes dårlig info gruppa eller en dårlig beslutning fra SU, styret eller årsmøtet. Gebyr for utsettelse av kamp dekkes av laget etter hovedregelen beskrevet ovenfor. Gebyr for trekking av lag dekkes av klubben, dersom det ikke er gjort avtale om det motsatte. 39/10 a) Eventuelt Disposisjonsrett kioskkonto Oddrun Stoll, Dagny Øby og Nina Nordeng har disposisjonsrett. Anne Marie Fester skal ikke lenger ha disposisjonsrett. Alle Aktuelle saker til neste møte i juni kl på Klubbhuset: Markedsplan Kommende møter Referent klaus Wike Side 12 av 12

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Trenerkoordinator Fikk nei fra Jørn Olsen. Jobber med neste på lista.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Trenerkoordinator Fikk nei fra Jørn Olsen. Jobber med neste på lista. Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 19.01.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Irene,, Nina, Oddrun og Wenche Forfall: Einar, Irene, Nina 07/11 Innkalling og saksliste

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.01.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Nina,,, Rita, Ole, Mari + Ordfører Åge Tovan og leder hovedutvalg kultur og oppvekst Roar

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Irene,,, Oddrun og Wenche Forfall: Einar, 14/11 Innkalling og saksliste Godkjent med tillegg

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.04.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:,,,, Forfall: Irene, Simen, 31/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 32/12 Referat

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 14.09.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,, Ole, Wenche og Oddrun Forfall: Einar, Irene 55/11 Innkalling og saksliste Godkjent uten

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.03.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,,,, (Sak 24-26 +29) Forfall: Irene, (sak 27 og 28) 24/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.09 Tid: Kl 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Klaus, Stig, Einar (fra sak 09/09), Nina Ole, Oddrun Forfall: Kristin, Nina fra sak 12/09

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.10 Tid: Kl 18.30 19.45 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Oddrun,, Nina, Wenche Forfall: Stig, Einar 55/10 Innkalling, saksliste Klaus 56/10 Referat

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.05.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Lea, Wenche, Klaus, Simen, Nina, Ole, Forfall: Bjørn, 26/13 Innkalling, saksliste Simen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Kun 3 av 7 styremedlemmer møtte. Styret er ikke beslutningsdyktige. Møtet ble vedtatt avlyst.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Kun 3 av 7 styremedlemmer møtte. Styret er ikke beslutningsdyktige. Møtet ble vedtatt avlyst. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10.02.09 Tid: Kl 18.30 19.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Oddrun Forfall: Kristin, Stig, Einar, 14/09 Innkalling, saksliste Kun 3 av 7 styremedlemmer

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr.

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Jacob,, Magny, Solveig, Anne-Marie, Saksnr. Tid Sak Ansvar 04/04 18.30 Innkalling

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 26.09.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 16.03.06 Tid: 19.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til stede:, Jacob, Mari,,,, og Forfall sak 26/06: Mari, og 23/06 19.00 Innkalling og saksliste Sak

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 18.02.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Vidar, Anne Marie og fra sak 31/03 Forfall: Hilda, Morten 22/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 17.03.09 Tid: Kl 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Til:, Einar,, Ole, Forfall: Kristin, Stig, Oddrun 14/09 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak

Saksnr. Tidspunkt Sak Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 21.01.03 Tid: 18.30-22.00 Tilstede:,, Anne Marie, Vidar,. Forfall: Jacob Odrunn og Sted: Klubbhuset 07/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent.

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 08.04.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,,, Anne Marie, Jacob (kun orienteringssakene, sak om trener- og lederforum og eventuelt),

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.06.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 25 Regnskap pr mai Kirsten 26 Evaluering av vinteridrettene

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Møtereferat, GIL møte (etter kurs) 23.03.15

Møtereferat, GIL møte (etter kurs) 23.03.15 Møtereferat, GIL møte (etter kurs) 23.03.15 Punkt Hva Tiltak Ansvarlige Dato for 16. Orienteringssak om Kiosk i B.K. Avtalen mellom B.K og GIL er ikke fornyet. Kiosken må pusses opp for å godkjennes av

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Dato: Torsdag 27. november 2008 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Sak 3 orientering om regnskap 2013 I protokoll fra årsmøte i NPPK 27. april 2014 fikk interimstyret bl.a. i oppdrag å «gjøre nødvendige

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 7. april 2015 Tilstede: Elin Ringen Lovise Hovdal Katrine Selven Stine Berg Anne Grete Reitan Vegard Hovdal Lise Larsen Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Siden forrige

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: Inviterte: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Finn- Ulrik Berntsen Alle avdelingsledere

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 28.08.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 25 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer