Endre bombepunktet til: «Støtte tiltak og frivillige organisasjoner som har gode resultater»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endre bombepunktet til: «Støtte tiltak og frivillige organisasjoner som har gode resultater»"

Transkript

1 1

2 «Støtte tiltak og frivillige organisasjoner som har gode resultater» Stryke ordet «økt» Jonas Nikolaisen «Åpne for bruk av velferdsobligasjoner (Social Impact Bonds) for kriminalitetsforebyggende tiltak» Endre setningen til: «vil overføre hele ansvaret for barnevernet til kommunene, forutsatt at de har god nok kompetanse og robuste fagmiljøer.» Møre og Romsdal Unge Legge til «( ) og private institusjoner» Oppland Unge «Som et ledd i kommunereformen overføre ansvaret for barnevernet i sin helhet til kommunene» Møre og Romsdal Unge «Overføre ansvaret for barnevern til robuste kommuner» «Styrke støtteapparatet rundt fosterfamilier og styrke frikjøpsordningen» «Overføre ansvaret for barnevernet til kommuner, så fremt de er robuste nok» Rogaland Legge til «( ), forutsatt at kommunen er robust nok» 2

3 Legge til: «( ) der det er mulig» Oppland Unge «At alle kommuner skal være tilknyttet en døgnbemannet barnevernsvakt» Legge til følgende tekst mellom «institusjonsplass og «lange køer»: «For barn som krever at en av partene i fosterhjemmet må frikjøpes, vil dagens maksimale lønnsutbetaling ved frikjøp medføre at mennesker med høy utdannelse og god inntjening ikke vil ta til seg barn med utfordringer.» Legge til følgende tekst etter «( ) rekruttere fosterhjem.»: «Der mulighetene ligger til rette for det og er forsvarlig, må muligheten for å plassere barn hos slektninger utforskes.» «At der forholdene ligger til rette for det og er forsvarlig, bør barn bli plassert hos noen i familien» «At fosterforeldre som er frikjøpt og blir sykemeldt, skal få sykepenger fra dag én» «Styrke støtteapparatet rundt forsterfamilier og styrke frikjøpsordningen» «Legge opp til mindre bruk av institusjoner» Endre til: «Barnevernsbarn er overrepresentert på frafallstatistikken og arbeidsledighetsstatistikken. Alt for mange barnevernsbarn har mistet så mye pensum i sine turbulente år at de mangler de nødvendige verktøyene for å delta i samfunnet på linje med andre. Derfor mener at skolene må ha plikt til å gi barn i barneverts omsorg tilpasset undervisning. 3

4 Videre byr det tradisjonelle skoleløpet med klassetrinn på et problem. Når saker tar lang tid er det forståelig at barnet ikke klarer å konsentrere seg om skolen. I løpet av den tiden går man igjennom opptil flere klassetrinn uten å få med seg pensum skikkelig. mener derfor at barnevernsbarn skal kunne, etter vurdering av klassestyrer og med barnets samtykke, fritas fra klassetrinnprinsippet. Undervisningen vil da kun ta utgangspunkt i læringsmålene i de enkelte fag og barnet får undervisning etter hvor langt det har kommet. Det betyr at om barnet eksempelvis trenger tolv år på grunnskolen som i dag er satt til ti år vil det være mulig. vil: Gi skolene plikt til å gi barnevernsbarn tilpasset opplæring Gi barnevernsbarn mulighet for å fritas fra klassetrinnprinsippet, der barnet kun jobber ut ifra læringsmålene i det enkelte fag» «Styrke kompetansen på vold og overgrep gjennom lærer- og førskolelærerutdannelsen, samt gjennom etter- og videreutdanning av lærere og førskolelærere» «Styrke kompetansen på vold og overgrep gjennom lærer- og barnehagelærerutdannelsen» «Heve terskelen for leksefritak og andre særordninger som kan bidra til å senke forventningene til barn i barnevernet» Erstatte avsnittet med: «Mennesker som sliter med rusproblemer eller psykiske vansker er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken. Disse menneskene må sikres et helhetlig, tilrettelagt og langsiktig tilbud. Ekstra viktig er det at unge mennesker fanges opp tidlig.» Legge til «( ) og SLT-koordinatorer» Oppland Unge «Innføre stykkprisfinansiering der staten betaler og pengene følger brukeren» «Det må opprettes egne mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet som har ansvaret for hele behandlingsforløpet og vurderingsoppgaven. MO-sentrene skal 4

5 ha et kompetent tverrfaglig og rusfaglig miljø» «Det må opprettes egne ungdomsmottak som en del av MO-sentrene» Stryke «men det skal også være gjengjeldelse for den straffbare handlingen» Stryke bombepunktet s Studenter, Trondheim, s Studenter,, Troms, Legge til: «Samfunnsstraff Siden 2009 har bruken av samfunnsstraff sunket med over 20%. mener at samfunnsstraff er et godt alternativ til fengselsstraff og ønsker å i større grad ta i bruk dette der det er forsvarlig. Med økende soningskøer og mangel på fengselsplasser ser vi at samfunnsstraff er en effektiv straffemetode som samtidig ivaretar den dømte og bidrar til enklere inkludering og integrering i arbeidsliv, samt lavere tilbakefallsprosent. mener at det offentlige forbruket sammenhengende med fengselsstraff kan minkes ved økt bruk av straffedømte i samfunnstjeneste både i offentlige og private organisasjoner. vil: Legge til rette for økt brukt av samfunnsstraff der det er forsvarlig Endre ordningen for bruk av samfunnsstraff slik at man kan avtjene straffen over lengre tidsperioder en ved dagens ordning. Åpne for at private bedrifter kan benytte seg av dømte til samfunnsstraff for å bidra til raskere integrering i arbeidslivet Åpne for økt bruk av samfunnsstraff som deldom for å bidra til integrering og inkludering i samfunnet etter endt fengselsstraff eller lignende. Gjøre en vurdering av bruk av samfunnsstraff blant ulike Rogaland 5

6 straffedømte for å få maksimal nytteeffekt av ordningen» og og 142 Stryke setningen med tilhørende bombepunkt Rogaland, s Studenter, Karoline Veiden Nytt avsnitt: «Siden sexkjøpsloven og hallikparagrafen ble vedtatt har prostitusjonen, vold mot prostituerte og menneskehandel økt. Lovgivningen har altså ført til at hverdagen har blitt verre for prostituerte. mener derfor at sexkjøpsloven og hallikparagrafen må fjernes.» Med tilhørende bombepunkt: «Oppheve sexkjøpsloven og hallikparagrafen.» «Fjerne straffer for narkotikabruk» Erstatte bombepunktet med: «Øke straffenivået for narkotikaforbrytelser» og fjerne tilhørende tekst i brødteksten «Senke straffene for bruk og besittelse av små mengder narkotika» s Studenter Rang Abdullah, Kristian Balswick, Vegard Hoch- Nielsen, Jens Henrik Korgerud Nordland Sør-Trøndelag «Senke straffenivået på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk» «Senke straffene for bruk og besittelse av små mengder narkotika, og skjerpe straffene for øvrige narkotikaforbrytelser» «Fjerne ordningen med minstestraff for alle seksuelle overgrep, men innføre en høyere minstestraff for overfallsvoldtekter» «Senke straffenivået for bruk og besittelse av brukerdoser av narkotika opp til 10 gram» «Senke straffenivået for bruk og besittelse av brukerdoser av cannabis opp til 10 gram» «Øke straffer for smugling, kjøp og salg av narkotika» Telemark Sindre Nilsskog Lillesand Unge Lillesand Unge Rang Abdullah, Lotte Gjørsvik, Jens 6

7 Henrik Korgerud, Vegard Hoch- Nielsen, Kristian Balswick «At forvaringsdømte som prøveløslates får 5 års prøvetid» «At maksgrensen for forvaring økes fra 21 til 30 år» «At minstetiden for forvaring endres fra 10 til 15 år» «At tiltalte skal kunne dømmes på alle tiltalepunkter, slik at det i praksis blir reell livstidsstraff» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst Stryke bombepunktet med tilhørende tekst Stryke bombepunktet Stryke bombepunktet med tilhørende tekst Legge til: «( ) og indeksregulere», Endre setningen til «retten til fri rettshjelp skal defineres ut i fra den individuelles inntekt» Støtte frivillige og gratis ordninger i regi av jussbuss, JURJ, jussformidlingen og lignende organisasjoner. s Studenter «Gi statlig støtte til alternative rettshjelptiltak som tilbyr gratis juridisk bistand i enkeltsaker» Stryke delkapittelet, Oslo Unge, Troms, 7

8 Stryke bombepunktet og tilhørende tekst, og erstatte med: «Gi journalister innsyn i alle dokumenter som er lagt frem i retten under straffesaker, med unntak av saker der fornærmede er under den til enhver tid gjeldende myndighetsalder» Endre setningen til «gi offentligheten innsyn i alle dokumenter som er lagt frem i retten under straffesaker» Endre bombepunkt til: «Fjerne foreldelsesfristen for seksuelle overgrep» «Sikre digital lagring med fotografering av gjenstander og scanning av dokumenter» Endre setningen til «Dersom rettspsykiatriske vurderinger er nødvendig, skal det være to rettspsykiatriske vurderinger når tiltalen har en strafferamme høyere enn to år.» Sør-Trøndelag Finnmark, Stryke bombepunktet Stryke bombepunktet Trondheim Endre setningen til «redusere antall tingretter» «Si nei til religiøse og andre alternative domstoler som for eksempel Shariadomstolen» «Endre tingsrettsområdene slik at de til enhver tid henger sammen med de eksisterende politidistrikter» «Legge til rette for videooverføring av vitneforklaringer i rettssaker mellom rettslokaler» Jonas Nikolaisen, Alexander Sæthern Oslo Unge «At brudd på konfliktrådets vilkår medfører gjenopptakelse av sak» Legge til: «Forliksrådene utgjør det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Her løses tvister og småkravsaker under ,-, enten ved forlik eller ved dom som kan 8

9 ankes til Tingretten. Forliksrådene skal fungere hurtig og billig for å ivareta rettssikkerheten. I dag er forliksrådenes sekretariat underlagt politiet. Dette mener er uheldig, ettersom rollene som påtalemyndighet og domsmyndighet blandes. Politiet bør ta seg av rene politifaglige oppgaver og forliksrådenes sekretariatsansvar må overføres til Tingrettens administrasjon eller legges under fremtidige regionale rettssentre. Slik vil også den juridiske kompetansen i forliksrådene styrkes.» Med tilhørende bombepunkt: «Flytte forliksrådenes sekretariat fra politiet til Tingretten eller regionale rettssentre» Nytt avsnitt: «Norge bør i større grad utnytte de soningsavtaler vi har med de kriminelles hjemland, og eventuelt reforhandle disse slik at de kan bli mer effektive. Samtidig må det arbeides med å få på plass soningsavtaler med enda flere land, slik at vi kan kjøpe soningsplasser i hjemlandet for de aller fleste som uansett skal utvises.» 68 Med tilhørende bombepunkt: «Forhandle frem og utvide soningsavtaler med andre land for å kunne kjøpe flere soningsplasser i utlandet» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst s Studenter «Sørge for at Norge ivaretar sine menneskerettslige forpliktelser i forbindelse med varetektsfengsling og isolasjon» «Imøtekomme kravene til menneskerettigheter i forbindelse med varetektsfengsel og isolasjon» Stryke «jobbe for» s Studenter «Gi incentiver om å øke antall plasser ved opptaket til den norske fengselsskole» Nordland «La private aktører stå for fangetransport» «Øke det økonomiske handlingsrommet til kriminalomsorgen for å sikre gode Ole Marius Svendsen 9

10 ansettelsesforhold, samt økt sikkerhet for både innsatte og ansatte» «For å ivareta kravet om at barn ikke skal sone sammen med voksne, vil vi legge til rette for flere ungdomsfengsler» Stryke "og ønsker derfor å opprette egne fengsler for denne gruppen" og Og 468 Endre bombepunkt til: «Ikke tilby utdanning i fengsel for mennesker som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning» Amanda Solvåg, Glenn Vilnes Legg til «og rus» s Studenter Stryke «med enklere standard samt» Trondheim Endre «mennesker» til «utenlandske borgere» Endre «utlendinger» til «utenlandske borgere» s Studenter Endre til «( ) for å nå dette målet.» Nytt avsnitt: «Tilbud til offeret og innsattes familie Alvorlige lovbrudd skaper mange ofre. Innsattes familie rammes også hardt av fengsling, både psykisk og økonomisk. mener derfor det må satses på tett oppfølging, rådgivning og kommunikasjon med de innsattes familie. Spesielt er det viktig å ivareta barns behov i en slik situasjon. vil derfor ha en barneansvarlig ved fengslene som kan legge til rette for gode besøksforhold for barn er et viktig tiltak. Kriminalomsorgen må også sørge for tett oppfølging av offeret eller offerets pårørende. Spesielt når den innsatte skal ha permisjon eller løslates fra fengslet.» Med tilhørende bombepunkter: «vil: Tilrettelegge for kontakt mellom innsatte og deres familier gjennom å lage nasjonale s Studenter 10

11 standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Innføre barneansvarlig i fengslene. At offeret og innsattes familie skal ha krav på tilbud om oppfølging. At offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningsmannen skal ha permisjon eller løslates fra fengselet.» «Åpne for bruk av velferdsobligasjoner (Social Impact Bonds) for ettervernstiltak» Endre «DLD» til «Datalagringsdirektivet» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst, Maria Göthner Legge til tekst: «ser at vi har mye kvalifisert personell innenfor forsvaret. Kvinner og menn med krigsskole, befalsskole og annen relevant utdanning av høy kvalitet kan få modulbasert kortere løp på politihøgskolen. Utdanningen i militæret dekker ofte mye av det teoretiske og praktiske på politihøgskolen. mener derfor at man bare trenger den politioperative delen av politihøgskolen. Gode politifolk skapes ikke bare gjennom politihøgskolen, men også gjennom operativitet» og og 530 Legge til tilhørende bombepunkt: «Innføre et modulbasert kortere utdanningsløp for personer med utdannelse fra forsvaret» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst Endre «reklameres» til «promoteres» Finnmark, Endre «øvingslandbyer» til «øvingslandsbyer» Endre bombepunkt til: «At det skal være to politifolk i operativ tjeneste per 1000 innbyggere» 11

12 Erstatte bombepunkt med: «Evaluere lovgivningene vektertjenestene er underlagt, og se på muligheten for å frigi polititjenestene for arbeidsmengde» Endre til: «Øke politiets kapasitet til å gjøre DNA-analyser» «Få godkjent militære utdanninger til sivil bruk, herunder vakttjenester, militærpoliti, sanitet etc» Endre avsnitt og tilhørende bombepunkter til: «For at politiet skal være i stand til å utføre samfunnsoppdraget sitt, er det avgjørende at de sikres tilgang på nødvendige virkemidler. mener det er viktig at politikken setter klare grenser for hvilke maktmidler politiet skal bruke. Fraværet av et politi som bærer våpen har lenge vært, og er fortsatt, et sunnhetstegn for det norske samfunnet. Patruljerende biler må imidlertid ha tilgang på våpen, slik at man har mulighet til å forsvare seg dersom det oppstår en tilspisset situasjon. Bevæpningsmyndighet tildeles operasjonsleder for å sikre raskest mulig respons. Sikre tilgang på innlåste våpen i patruljerende politibiler Gi operasjonsleder bevæpningsmyndighet Gi patruljerende politibiler tilgang til teknologi som gjør det lettere å løse operative oppgaver raskt» Ole Marius Svendsen Nordland Sør-Trøndelag «innføre tazere» «Det bør settes ned et utvalg som gjennomgår hvilken ny teknologi som det allerede nå bør utformes lovreguleringer for, og evt. Forbud mot å bruke» Stryke underkapittelet «Norge må forhandle om å bli en del av Europol på de områdene som ikke omfatter Schengen-avtalen» Oslo Unge «Opprette et kart som tydelig viser hvilket departement som er utpekt som lederdepartement i tenkelige krisesituasjoner» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst, 12

13 Oslo Unge «Endre departementsstrukturen for bedre ivareta samfunnssikkerhet og beredskap, samt klargjøre ansvar» Endre «departementer» til «avdelinger» «Opprette et kart som viser antall operative politifolk» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst Stryke avsnittet med tilhørende bombepunkt Legge til tekst: «For å møte dagens krav til cybersikkerhet og for å finne svakheter i dagens infrastruktur er det nødvendig å rekruttere personer med denne kompetansen.» og og 675 Med tilhørende bombepunkt: «En aktiv rekruttering av «white hat hackers» som en forberedelse mot cybertrusler» Rogaland «At cybersikkerhet som domene administreres av forsvarsdepartementet» «At cybersikkerhet som domene administreres av ett departement» Legge til avsnitt: «Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har besluttet at det som en prøveordning i året 2014 ikke lenger er nødvendig å søke om tillatelse for fotografering og filming fra luften med drone, ubemannede luftfartøy (UAS/UAV etc.), som opereres innenfor synsrekkevidde, så lenge den ikke er i nærheten av eller over et restriksjonsområde. Utenom denne prøveordningen er det ikke gjort noen endringer i regelverket i henhold til droner siden Dette omfatter også bruk av luftbårne sensorer og er fortsatt søknadspliktig. Det er heller ikke gjort noen endringer i regelverket når det gjelder droner utenfor synsrekkevidde, såkalte FPV-baserte droner. Bruk av UAS må den dag i dag søkes til gjennom NSM på lik linje med tillatelsene SAS, Norwegian, Ola Magnus Hersvik 13

14 helikoptre etc. må søke om. Droner krever spesiell tillatelse fra NSM uavhengig av om den er operativ i restriksjonsområder eller ikke. Erstatte bombepunktene med følgende bombepunkt: Regelverket krever en grundig gjennomgang og må fornyes snarest Regelverket bør reguleres etter geografiske områder, der det er inndelt etter de ulike flysonene og bebyggelsesgraden i området i stedet for et generelt regelverk som gjelder i alle områder uavhengig av bebyggelsesgraden og flysoner Ha et forenklet regelverk for bruk av droner innenfor synsrekkevidde og en mindre søknadsprosess deretter Utvide prøveordningen for fotografering og filming fra luften med drone til å gjelde på permanent basis Bedrifter skal kunne ha mulighet for å bruke droner med tillatelse fra staten. Droner skal ikke kun være for privat og statlig bruk. Som et liberalkonservativt parti skal vi gi frihet, ikke stenge dørene for foto/video-produksjon, effektivisering av postdistribusjon eller andre fremtidige nyttemåter av droner Ola Magnus Hersvik «Norske myndigheter må få på plass et norsk regelverk for bruk av droner, særlig med vekt på å styrke personvernet» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst «At politi, norske tollmyndigheter, brannvesen og sivile aktører skal få mulighet til å benytte seg av droner» Stryke bombepunktet med tilhørende tekst Oslo Unge «At Norge ikke skal gå til innkjøp av væpnede droner» «Sikre det norske folks cybersikkerhetskompetanse i skolen» Sør-Trøndelag Mathias Meyer 14

15 «Sikre politiets cybersikkerhet på de politistasjonene det anmeldes flest saker» Legge til: «I norsk rettspraksis finnes det flere eksempler på at den siktede har blitt frikjent for den straffbare handlingen i straffesaken, hvorpå vedkommende har blitt dømt til å betale erstatning for den samme handlingen i den sivile saken. Et eksempel er Karmøy-saken hvor retten kom til at den siktede ikke var skyldig i drap, men hvor han likevel ble dømt til å betale oppreisning til offerets foreldre. mener at en slik praktisering strider mot uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 og at det derfor ikke skal være adgang til å reise sivil sak som springer ut av den samme handlingen som straffesaken omhandler, dersom straffesakens utfall er at vedkommende blir frifunnet.» «vil: - fjerne adgangen til å reise sivil sak etter frifinnelse i straffesak» Mathias Meyer Hannah Atic 15

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses 110 Statistiske analyser Statistical Analyses Kriminalitet og rettsvesen 2009 Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Forskjellen mellom å ha rett og få rett

Forskjellen mellom å ha rett og få rett Forskjellen mellom å ha rett og få rett Barneombudets Tilsynsrapport og klagesystemet til FNs komite i skolen for barns rettigheter Rapport fra Barneombudet: Nr 4-2009 - 2009-1 Utgitt av: Barneombudet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer