Statusrapport for tegnordbokprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport for tegnordbokprosjektet 30.08.03"

Transkript

1 Statusrapport for tegnordbokprosjektet Finn Arild Thordarson Utviklingsavdelingen Møller kompetansesenter

2 Organisasjon Prosjektleder: Finn Arild Thordarson (UTV) Bygging av ordbok/tegndatabase og videoproduksjon: Unni Helland, Randi M. Høidahl og Kjetil Rønning (UTV) Lingvistiske konsulenter: Irene Greftegreff, Sonja Erlenkamp og Guri Amundsen (HiST/ISP) Programmering: IntraPoint AS Grafisk design: Vegard Thinn (freelance) Resultater så langt: Tegnordboka På nåværende tidspunkt har vi klar en tidlig utgave av tegnordboka i fysisk form som et dataprogram og en tegndatabase. Vokabularet er i skrivende stund på ca 450 tegn (i tillegg kommer eksempler) og utvides fortløpende. Ca tegn er ferdiganalysert og vil bli filmet i studio i løpet av september. Vi kan altså regne med tegn i første versjon som lanseres før jul. Tegnordboka består av: TegnViser Windows applikasjon for å vise norsk tegnordbok ( : Versjon 0.3) TegnXML Dataformat for å lagre data som utgjør norsk tegnordbok ( : Versjon 1.0) HVL2XML verktøysapplikasjon for analyse og innlegging av ord i ordlista. Utvikling av TegnViser programmet og definering av TegnXML/lagring av tegn går parallellt, men det skilles mellom program og data. TegnXML 1.0 er definert med følgende attributter: leksem \sitatform \visningsord \kommentar \filnavn \kontekstform \kommentar \filnavn \sekvens start/stopp tidskode Norsk tegnordbok Statusrapport 2

3 Et leksem er en enhet i tegnordboka, dvs. et tegn med tilhørende eksempler (og flere attributter etterhvert som de føyes til). En sitatform er et tegn i nøytral utførelse, såkalt grunnform. Dette er et videoklipp, typisk gjort i studio. Visningsordet er et norsk ord som vises i ordlista i TegnViser. Kommentar er eventuelle tekstlige kommentarer som kan vises under videoen i TegnViser. Filnavn er filnavn til videoklippet som inneholder sitatformen. Siden sitatformer betraktes som enkeltopptak av tegn i nøytral utførelse, lagres hver sitatform som en enkelt videofil. En kontekstform er alltid knyttet til en sitatform. En sitatform kan ha et vilkårlig antall kontekstformer. Kontekstformer vises som eksempler på tegnspråksetninger hvor ordet som sitatformen viser er brukt. Normalt vil kontekstformer finnes i setninger fra lengre autentiske tegnspråkopptak, derfor er det definert en start og stopp tidskode. TegnViser 1.0 er laget for å benytte alle attributter i TegnXML 1.0, og har mulighet for fleksibel styring av video, se figur. TegnViser noen bilder: Versjon 0.3 (bygget ) Norsk tegnordbok Statusrapport 3

4 Designsutkast av TegnViser med grafikk (klar i løpet av september): HVL2XML: Norsk tegnordbok Statusrapport 4

5 Tegnordbokprosjektet på web Vi har kjøpt domenet I skrivende stund er tegnordboka en ren windows-applikasjon og en samling data, men på sikt vil det være naturlig at tegnordboka kan aksesseres via internett. Fram til da, vil domenet inneholde informasjon og trolig også nedlastbare ressurser. Pr. idag er ikke domenenavnet aktivisert, men webstedet er klargjort på som skal peke på når det blir aktivisert. Verktøy/arbeidsrutiner for tegnordbokprosjektet Det tas utgangspunkt i å analysere autentisk tegnspråkmateriell for å hente ut tegn som skal legges inn i tegnordboka (sitatform), klipp fra det analyserte materiellet (kilden) går inn som eksempler til tegnet (dvs. kontekstformer knyttet til sitatformen). For å analysere og hente ut tegn fra kildemateriellet, benyttes TegnSmed. Vi utvider TegnSmed funksjonaliteten noe med å innføre en egen notasjonssystem for å definere sitatformen i TegnSmed dokumentet (HVL-fil). TegnSmed egner seg til å analysere lengre videoklipp, og benyttes til å finne kontekstformer. Vi definerer også sitatformer inne i TegnSmed dokumentet. Etterpå konverteres den analyserte teksten fra TegnSmed (HVL-fil) til TegnXML med en spesiallaget applikasjon, HVL2XML. Denne XML-filen kan vises direkte i TegnViser etterpå. Sitatformene mangler da kun videoopptak av tegn i nøytral form, som produseres i studio og legges inn sammen med tegndata for TegnViser. Vokabularet kan da utvides raskt om man har god kildemateriell tilgjengelig. Å utvide tegnordboka med tegn pr uke er da ikke urealistisk hvis forholdene ligger til rette for det Norsk tegnordbok Statusrapport 5

6 Framdriftsplan 1 år framover Målsetninger September 2003: TegnViser 1.0 klar TegnXML 1.0 klar Vokabular: Ca ord HVL2XML konverterer klar Fordele oppgaver og ansvar for videre utvikling (organisere samarbeidspartnere for videre framdrift) TegnXML 2.0 under utvikling : Utgivelse av CD-ROM med 1. utgave av Norsk Tegnordbok, inneholder TegnViser 1.0 og vokabular på mellom ord : TegnXML 2.0 definert TegnViser 2.0 påbegynt Vokabular: Ca ord : Utgivelse av 2. utgave av Norsk Tegnordbok, med TegnViser 2.0, vokabular minst 2500 ord. Høsten 2004: Videreutvikle til versjon 3? Gjøre Norsk Tegnordbok til online ordbok, Mer fokus på utvide vokabular, mål 5000 ord i 2004? Norsk tegnordbok Statusrapport 6

7 TegnXML målsetninger TegnXML 1.0 er spesifisert til å inneholde leksemer med sitatformer og kontekstformer. Begge har tekstlig kommentar og video knyttet til seg. Sitaform har også et visningsord. Dette gir oss i praksis en enkel norsk-tegnspråk ordliste. TegnXML 2.0 skal videreutvikle hva som kan lagres. Vi ønsker å bevege oss mot en tegnspråk-tegnspråk ordliste. Ønskede utvidelser av data som lagres: Semantisk sortering/kategorisering av tegn Parametrisere tegn etter deres visuelle karakteristikker Opprinnelsesdokumentering av tegnkilder Semantisk sortering/kategorisering av tegn Vi ønsker å kunne søke etter grupper tegn som er naturlig relaterte med hensyn til meningsinnhold. For eksempel å søke etter alle tegn som uttrykker hastighet (fort, sakte, langsomt, kjapt). Dette kan også ses på som en måte å oppnå synonymgruppering av tegn. En annen innfallsvinkel kan også være terskelnivåbeskrivelser eller språkfunksjoner, f.eks. gruppere alle tegn som fungerer som hilsener (hei, hallo, ha det, vi sees). Parametrisere tegn etter deres visuelle karakteristikker Dette er tidligere analysert/diskutert i forprosjektrapporten [Greftegreff 1998], og modellert som detaljert databaseskjema i hovedoppgaven Digital representasjon av norsk tegnspråk [Eilertsen 2000]. Det er naturlig å ta utgangspunkt i dette materiellet, men det bør også tas hensyn til praktiske begrensinger løsningene må kunne implementeres i løpet av relativt kort tid, og være åpne for videre utvidelser. Det er også utviklet mer faglig kunnskap om tegnspråk på lingvistisk plan de siste årene, og dette må også tas med under arbeidet. Opprinnelsesdokumentering av tegnkilder Det må defineres klart og tydelig hvor vi henter tegn i tegnordboka fra. Kontekstformer hentes direkte fra kildefil, sitatformer produseres. Begge må dokumenteres grundig. Det må bestemmes hvilke parametre som skal tas med. Geografiske og demografiske data m.m. Det er naturlig at de to første punktene blir oppgaver for linvistene tilknyttet tegnordbokprosjektet. Det tredje punktet må alle tilknyttet tegnordbokprosjektet avklare sammen, og det er mulig vi bør utvikle et arkivsystem for kildemateriell. Pr. idag er TegnXML 2.0 allerede under utvikling Norsk tegnordbok Statusrapport 7

8 Vedlegg: Evaluering av framdriftsplan fra februar 2003 har vi fulgt opp målsetningene så langt? Ved overtakelse av prosjektet i februar 2003, satte vi følgende målsetning for 2003: a) Frembringe en første utgave av tegnordbok, for eksempel i form av en begrenset tegnoppslagsbok på CD-ROM b) Utarbeide en konkret fremdriftsplan for de neste fem årene, og igangsette dette i løpet av året. Både punkt a) og b) blir oppfylt i 2003 som denne rapporten har beskrevet. Framdriftsplanen pr februar 2003 var: 1. Evaluering 2. Planlegge prosjekframdrift/prosedyre for innsamling 3. Klargjøre tegndatabase og videolagring 4. Modellere brukergrensesnitt 5. Implementere brukergrensesnitt 6. Innsamling, testing, utgivelse 7. Etablere rutiner for vedlikehold og utgivelser, dokumentasjon Se figur på neste side og påfølgende punktvise gjennomgang av framdriftsplanen Norsk tegnordbok Statusrapport 8

9 Langsiktig Februar 2003 Kortsiktig Møller kompetansesenter Teknisk leverandør Møller kompetansesenter Referansegruppe Innspill Sverige Registrere tegn fra video og Danmark Evaluering Dialog Nyinnspilling Lage enkel applikasjon Planlegge prosjektframdrift/prosedyrer Klargjøre tegndb Utgi CD-ROM for innsamling og videolagring Modellere brukergrensesnitt Dialog Implementere brukergrensesnitt 2004? Innsamling, testing, utgivelse Semi-automatisert Etablere rutiner, vedlikehold, produksjon/publisering dokumentasjon 2006? Norsk tegnordbok Statusrapport 9

10 1. Evaluering Arbeidet som er gjort av LS og GAN evalueres. Det må avgjøres om og hva som skal gjenbrukes/bygges videre på mhp databasen, videoløsninger og brukergrensesnitt. De valg som var optimale i 1997 må revurderes siden teknologien har utviklet seg fram til Det bør også hentes inspirasjon og erfaringer fra andre - kontakte Sverige og Danmark og se på deres løsninger for tegnspråkordbok. Resultat: Det har vært samarbeidsproblemer med GAN. I tillegg har vi kommet fram til en annen strategi for utviklingen av tegnordboka, og gjort andre valg av tekniske løsninger. Resultatet er da blitt at vi har bygd opp tegnordboka igjen fra bunn, men dette er også et resultat av erfaringene som er gjort tidligere i prosjektet. Når det gjelder inspirasjon/erfaringer fra andre land, har vi sett på Sverige, Danmark og Finlands løsninger. Danmark: Har en web-basert tegnordbok på Dette er en enkel dansktegnspråk ordliste med emneinndeling. Vi har hatt kontakt med utviklerne. Det har vært mulig å kjøpe konseptet. Men dette tilsvarer den løsningen vi allerede har utviklet (bortsett fra at den danske versjonen er online, mens vår løsning er en Windows applikasjon), og vi får større frihet til å utvikle ordboka utover en enkel ordliste hvis vi lager vår egen løsning. Kostnadsmessig hadde vi heller ikke spart noe på å kjøpe løsningen og tilpasse den. Sverige: Har tidligere utgitt tegnordbok på CD-ROM, i form av en Macromedia Director/Authorware applikasjon. Tilsvarer samme teknologi som vi har brukt til TegnRom serien. Nyere er online tegnordbok på - men denne lite brukervennlig og basert på FileMaker for å produsere websider. Det gir mer inntrykk av videofiler som er arkivert i et katalogsystem enn en ren tegnordbok. Finland: Den mest avanserte løsningen, fins på Basert på Microsoft.NET, med 6000 ord, med søk på tegnspråklige attributter som håndform og bevegelse. Men vanskelig å sette seg inn da det er 100% på finsk. Vi er i kontakt med utviklerne. Den finske løsningen er den mest interessante, og vi har god kontakt med utviklingsmiljøet der. Den finske løsningen er forøvrig sponset av Microsoft og Hewlett-Packard, og de oppfordrer andre til å forsøke å få til tilsvarende sponsing. 2. Planlegge prosjektframdrift/prosedyre for innsamling Etter evaluering vil det bli mer klart hvor omfattende arbeid som ligger foran oss og hvilke områder som må prioriteres. Konkret kravspesifikasjon kan utarbeides, omfanget kan vurderes og milepæler settes opp. En prosedyre for innsamling av materiale må også utarbeides. Her tenker vi på praktiske detaljer rundt selve språkmaterialet, som er en fordel å frambringe parallelt med at database og brukergrensesnitt for innlegging klargjøres: Velge materiale/områder Norsk tegnordbok Statusrapport 10

11 Opptak Registrering av kassetter Digitalisering Lage opptakslister Videoopptak grunnform Kvalitetssikring Resultat: Vi har god oversikt over dimensjonen på prosjektet og omfanget av utviklingsarbeidet som er gjort og under planlegging. Prosjektet holder seg til de rammene som er gitt, og delmål framover er spesifisert. Vi har nå utviklet en enkel arbeidsprosedyre som gjør at prosessen med å samle inn tegn og produsere innhold i tegnordboka er enkel å gjennomføre. Vi har utviklet et konverteringsverktøy som gjør det mulig å bruke TegnSmed for å produsere TegnXML data. Retningslinjer for kriterier for utvelgelse av tegn og kildemateriell er også under arbeid. 3. Klargjøre tegndatabase Norsk tegnspråkordbok vil strukturelt kunne ses på som delt i tre deler: en database, et system for lagring av video som databasen referer til (eventuelt lagres i selve databasen), og et brukergrensesnitt for a) innlegging og redigering av tegn, b) oppslag i tegndatabasen. Selve databasen og videolagringsløsningen bør være klar før et brukergrensesnitt kan ferdigstilles. Resultat: Vi har valgt å gjøre dette skrittvis, og vi har valgt å bruke XML for å strukturere data, TegnXML 1.0, og video lagres som digitale filer, både enkeltklipp og lengre filmopptak. Brukergrensesnitt vil bli modellert trinn for trinn, første trinn er i ferd med å fullføres. Vi ser nå på utvikling av databasestruktur og brukergrensesnitt som en trinnvis løsning, med versjoner. Istedenfor å prøve å lage en ferdig tegnordbok i en omgang, utvider vi en enkel men likevel fullt fungerende tegnordbok som kan brukes underveis inntil vi oppnår en tegnordbok med alle ønskede funksjoner. 4. Modellere brukergrensesnitt Det er ønskelig med innspill fra de som tenkes å bli redaktører i tegnordboka hvordan de forestiller seg det ideelle brukergrensesnitt. Brukervennlighet oppnås kun hvis grensesnittet er vennlig for de som faktisk skal bruke systemet. På grunnlag av dette kan vi lage en kravspesifikasjon. Resultat: Som nevnt ovenfor, er dette en iterativ prosess, og vi er ved versjon 1.0 nå. 5. Implementere brukergrensesnitt Selve utviklingen av brukergrensesnitt, gis til en ekstern partner som tar ansvar for den tekniske siden (programmering) på grunnlag av kravspesifikasjonen Norsk tegnordbok Statusrapport 11

12 Resultat: IntraPoint AS tar seg av den tekniske produksjonen etter kravspesifikasjon fra oss. Vi har et godt samarbeid med dem, og de leverer resultatene etter avtale. Vi kommer til å fortsette samarbeidet. 6. Innsamling, testing og utgivelse Systemet tas i bruk. Feilretting, justeringer og feedback. Kvalitetssikring. Punkt 4-6 her er en delvis iterativ prosess. Det tas sikte på å finne en metode for å utgi det som legges inn i tegndatabasen, for eksempel i form av CD-ROM, DVD, video, bokform eller internettinnhold. Systemet er allerede i bruk internt, og vi har flere personer som jobber med å kvalitetssikre det innholdet som allerede er der. Lingvister og redaktører samarbeider om innhold, og de erfaringene de får, tas med videre i utvidete spesifikasjoner for TegnXML samt legger grunnlag for fremtidige versjoner av TegnViser. Tegnordboka er i den nærmeste framtiden en Windows-applikasjon og kan distribueres via CD-ROM og DVD, og også via Internett men kan ennå ikke kjøres direkte fra et websted, bare lastes ned dersom vi ønsker det. 7. Etablere rutiner for vedlikehold og utgivelser, dokumentasjon Den norske tegnordboka er ikke et produkt som sluttføres i punkt 6, men skal bearbeides og utvides kontinuerlig over lang tid. Det bør utvikles rutiner og finnes gode arbeidsmetoder slik at ordboka kan vokse og redigeres over tid, og at man kan foreta jevne utgivelser. Etterse at all nødvendig dokumentasjon er utarbeidet, herunder også brukerveiledninger og lignende og sørge for at kunnskap/kompetanse som er produsert under prosjektet sikres. Resultat: Dette blir fulgt. Prosjektet utvikler seg i flere retninger samtidig programmet utvikles samtidig som innholdet utvides, og samtidig som erfaringer trekkes ut og neste spesifikasjon av tegndatabasen utvikles. Konklusjon: Prosjektet er foran skjema, og det ser ut til at både fremdriftsplanen fra februar 2003 og den nye langsiktige planen er enkel å overholde Norsk tegnordbok Statusrapport 12

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer