Førerkort og medisiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førerkort og medisiner"

Transkript

1 Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs

2 Bakgrunn Mange leger som har befatning med pasienters førerkortspørsmål føler et visst ubehag. Rollen som pasientens advokat kan komme i konflikt med rollen som sakkyndig premissleverandør. Etter skal vi være både, lege, «advokat, politi og dommer». Pasientens behov for å kjøre kan stride mot fellesskapets behov for beskyttelse mot potensielt risikable sjåfører. Kjennskap til regelverket og hvilke opplysninger som vektlegges, letter imidlertid legens oppgave og bidrar til raskere saksbehandling for pasienten.

3 FØREREN ER ÅRSAKEN! 1,3 millioner mennesker dør i trafikken hvert år!! WHO anslår 2,4 millioner i 2030!! Sivil luftfart ville blitt forbudt i løpet av 1 måned dersom dødstallene var som i veitrafikken! Sitat Klaus Bruggemann Fit to drive - konferansen i Berlin 2013, Jørg Mørland Tidsskriftet Dnlf 14/2013

4 Folkehelseinstituttet har kalkulert ut fra sine by the road undersøkelser at det foregår ca rusturer daglig i Norge! Grunn til å ta det alvorlig?

5

6 Adressa.no

7 Kjøring i alkoholpåvirket tilstand - lovgivning Vestlige land: 0,5 (spenn: 0,2-0,8 ) BAC Relativ risiko 0,2 : 1,03 (NS) 0,5 : 1,38 1,2 : 8,9 Norge: Redusert til 0,2 i 2001 Økende sanksjoner over 0,5 og 1,2 signifikant risikoøkning Blomberg RD et al. J Safety Res. 2009; 40:

8 Pågrepne førere Norge 2015 Kilde: Folkehelseinstituttet (

9 Hvordan blir ruskjøring pådømt? Promille Bot Fengsel Inndragning av førerkort 0,2-0,5 1,5 månedslønner Vanligvis ikke Vanligvis ikke (max 1 år) 0,5-1,2 1,5 månedslønner Vanligvis betinget Minst 1 år over 1,2 1,5 månedslønner Ubetinget (minst 21 dager) Vanligvis 2-5 år Ved utmåling av straffen tas særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. Også personlige forhold kan komme inn og påvirke dommen i positiv eller negativ retning.

10

11

12 VANEDANNENDE LEGEMIDLER FORSKRIVNING OG FORSVARLIGHET HELSETILSYNET 2001 Dokumentdato IK-2755

13 IS IS gabapentin, pregabalin

14 Gjeldende fra

15 IS-1348 heter nå IS-2070 i den nye versjonen IS-1437 Legeveilederen for attestutskriving er trukket tilbake, men skal revideres og man skal foreløpig forholde seg til IS-2070

16 Ikrafttredelse Kapittel 2. Generelle bestemmelser 2. Generelt krav til helse Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse. Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted. Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell 34, jf. 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov 48.

17 Når inntrer meldeplikten? 2.2 Legens meldeplikt (helsekrav til førerkort) Meldeplikt: Dersom optiker, lege eller psykolog vurderer det slik at helsesvekkelsen gjør at vedkommende ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte og denne helsesvekkelsen vil vare mer enn seks måneder, skal samme optiker, lege eller psykolog sende melding til fylkesmannen om at fylkesmannen skal vurdere å be politiet inndra førerkortet. Den optiker, lege eller psykolog som er ansvarlig for vurderingen, skal samtidig gi skriftlig advarsel mot å føre motorvogn med notat i journalen om sin vurdering. Der optiker, lege eller psykolog finner at helsekravene for trafikksikker kjøring ved tiltak kan gjøre at helsekravene er oppfylt før det er gått seks måneder, skal optiker, lege eller psykolog advare førerkortinnehaver mot føring av motorvogn inntil det er forsvarlig å føre motorvogn. Slik advarsel bør også fortrinnsvis skje skriftlig og med journalnotat om vurderingen. Mal: Helsekrav ikke oppfylt til fører (DOC) Mal: Helsekrav ikke oppfylt til fylkesmannen (DOC)

18 5 Undersøkelsen av førerkortsøker Vurdering av om helsekrav er oppfylt for føring av motorvogn skal utover en generell helseundersøkelse omfatte: A) Undersøkelse av sensoriske funksjoner B) Vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser C) Undersøkelse av førlighet D) Vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler E) Blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige skikkethet

19 Til forskrift følger en ny veileder. Førerkort Nye helsekrav (regler) til førerkort fra 1/ Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. Førerkortveileder gjeldende f.o.m. 1. oktober 2016 Det ser ut til at denne gir greie praktiske råd på hvordan aktuelle pasienter skal følges opp. Klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen i dispensasjonssaker

20 Veilederen gjelder ikke bare medikamenter og rus! Men omhandler også: Syn Nevrologiske lidelser Psykiske lidelser Hjerte/kar-sykdommer Utviklingshemminger Diabetes Kognitiv svikt Respirasjonssvikt Nevrologiske lidelser Hørselssvekkelse Medikamenter Førlighetssvekkelse Rusmiddellidelser ADHD Generell helsesvekkelse Førerkort med geografisk begrensing

21 Førerkortforskriften Vedlegg 1 - Helsekrav Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. 36. Helsekrav ved bruk av noen midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav ved noen midler som kan påvirke kjøreevnen, fremgår av tabellen i annet ledd. Listen er ikke uttømmende. Ved all bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen, gjelder kravene i 35.

22 Førerkortforskriften Vedlegg 1 - Helsekrav Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen

23 Forskriften Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen, fortsatt, 35 og 36

24 Veilederen: Under praktiske råd finner du mer informasjon

25 Forskriften Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen, fortsatt

26 Veilederen:

27 FORSKRIFTEN: Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen, fortsatt

28 Om dette sier veilederen: Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler - døgndoser (helsekrav til førerkort) Førekortgruppe 1 Helsekrav oppfylt ved bruk av: oksazepam inntil 30 mg/døgn eller diazepam inntil 10 mg/døgn Helsekrav er også oppfylt ved bruk av følgende legemidler dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring: zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, zolpidem inntil 10 mg/døgn eller nitrazepam inntil 10 mg /døgn, Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner. Førerkortgruppe 2 og 3 Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem døgn av: 37. Ved bruk av to legemidler opplistet i 36, reduseres angitt døgndose med 50 % Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i 36.

29 Opioider ved kronisk (langvarig) smertebehandling (helsekrav til førerkort) Førerkortgruppe 1 Helsekrav oppfylt dersom det er klar medisinsk indikasjon det er minst en uke etter siste doseøkning det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter legemidlene er langtidsvirkende, og det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid Førerkortgruppe 2 og 3 Helsekrav ikke oppfylt. Førerkortgruppe 1, 2 og 3 Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i 36 nr. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %, jf. 37 første ledd. Ved bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. 36 nr. 8, samtidig med opioider, reduseres maksimal døgndose for opioider med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i 36 nr. 4 til 7, jf. 37 andre ledd.

30 OPIOIDER: Førerkortgruppe 1 Kronisk (langvarig) behandling med opioider er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger: Legemiddelbehandlingen gir ikke en virkning som utgjør en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling må dette vurderes regelmessig. Det har gått minst en uke etter siste doseøkning. Behandlingen gis på klar medisinsk indikasjon. Det brukes ikke mer enn maksimal døgndose som tilsvarer 300 mg morfinekvivalenter per os. Det skal tas utgangspunkt i ekvivalenstabell i Norsk legemiddelhåndbok. Der det brukes flere opioider samtidig, skal morfinekvivalenter (for hvert av opioidene) summeres. Legemidlene er langtidsvirkende. For at korttidsvirkende opioider skal regnes som «langtidsvirkende», må de brukes slik at det gir en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet. Dette forutsetter at det inntas med regelmessige mellomrom, fordelt på minimum tre inntak per døgn.

31 OPIOIDER FORTS: Ved inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid må det gå minst 8 timer før kjøring. Ved kombinasjon med andre legemidler må helsekravet vurderes i henhold til 35 og 37. Bestemmelsen om maksimal døgndose tilsvarende 300 mg morfinekvivalenter per os forutsetter at det benyttes et langtidsvirkende morfinpreparat (depotpreparat). Ved bruk av korttidsvirkende opioider som langtidsvirkende opioider må Felleskatalogens doseringsanvisninger følges. I enkelte tilfelle vil det være behov for en ekstra dose langtidsvirkende opioid. Dette er ikke regulert i forskriftskravet ved opioid-behandling. Ved inntak av ekstra dose langtidsvirkende opioid der øvrige helsekrav i 36 nr. 5 og 35 er oppfylt, bør det gå minst 16 timer etter inntak.nytt pr. mai 2017!

32

33 Opioider - kortvarig smertebehandling (helsekrav til førerkort) Førekortgruppe 1, 2 og 3 Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig legemiddelbehandling gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring. Ved bruk av to legemidler opplistet i helsekravene i 36 reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. 36 nr. 8, og opioider, reduseres angitt maksimal døgndose for opioider med 50 prosent. Nytt pr. mai 2017 Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i 36 nr. 4 til 7.

34 Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen, fortsatt

35 HUSK å sjekke praktiske råd, det er ofte oppklarende!! Selve valget «PRAKTISK» kan være noe vanskelig å se!

36 ENDRINGER PR. MAI 2017 Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva (helsekrav til førerkort) Førekortgruppe 1, 2 og 3 Helsekrav oppfylt ved stabil medisinering. Øvrige helsekrav for grunnsykdommen fremgår av de respektive kapitler. Ved bruk av ett legemiddel opplistet i 36 nr. 4 til 7 sammen med antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva, må angitt døgndose reduseres med 50 % for opioider, benzodiazepiner og antihistaminer. Det er ikke krav til reduksjon av døgndose for antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva.

37 Førerkortforskriften Vedlegg 1 - Helsekrav Kapittel 14. Midler som kan påvirke kjøreevnen

38 ENDRINGER PR. MAI 2017 Ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i 36, er helsekravene etter 37 annet ledd ikke oppfylt. Denne bestemmelsen har vist seg å ramme personer som har behov for behandling med legemidler av typene antipsykotika, antiepileptika og/ eller antidepressiva, og der legemiddelbehandlingen ikke fører til trafikksikkerhetsrisiko. Helsedirektoratet vil legge fram forslag om å endre bestemmelsene slik at helsekravene kan være oppfylt ved samtidig bruk av flere antipsykotika, antiepileptika og/ eller antidepressiva. Det vurderes å fjerne 36 nr. 8 og/eller foreta en endring av 37. Et forslag til forskriftsendring vil bli sendt på høring. En forskriftsendring vil kunne tre i kraft høsten 2017.

39 ENDRINGER PR. MAI 2017 Inntil videre vil anbefaling om førerrett ved behandling med flere legemidler som inngår i 36 nr. 8, måtte avgjøres ved søknad om dispensasjon til fylkesmennene dersom vilkårene i 37 ikke er oppfylt. Helsedirektoratet vil anbefale fylkesmennene å ha en dispensasjonspraksis i disse sakene i tråd med varslet forskriftsendring, inntil en forskriftsendring trer i kraft. Kravet til dosereduksjon for legemidler som inngår i 36 nr. 4 til 7 (benzodiazepiner, opioider, antihistaminer) opprettholdes ved samtidig bruk av slike legemidler og antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva med sederende effekt. Helsekravene etter 35 må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon.

40 ENDRINGER PR. MAI 2017 Førerkortgruppe 1, 2 og 3 Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, jf. 36 nr. 8, omfattes ikke av bestemmelsene i 37 om dosereduksjon. Det er ikke angitt maksimal døgndose for disse legemidlene. Behandling med antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1, 2 og 3 under følgende forutsetninger: Legemiddelbehandlingen må ikke utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling anbefales at dette vurderes regelmessig, og minst hvert halvår. For disse legemiddelgruppene må man være særlig oppmerksom på trafikkfarlige sederende, psykomotoriske og atferdsendrende virkninger av legemiddelbehandlingen. Dette gjelder særlig der legemidler som er opplistet i 36 nr. 4 til 7 inngår i behandlingen.

41 har i tabellen under listet opp mye brukte legemidler med uttalte sederende effekter: Antihistaminer Antipsykotika Antidepressiva Antiepileptika Alimemazin (Vallergan) Asenapin (Sycrest) Amitriptylin (Sarotex) * ingen Doksylamin (Zonat ) Klorprotiksen (Truxal) Doksepin (Sinequan) Hydroksyzin (Atarax) Klozapin (Leponex) Klomipramin (Anafranil) Prometazin (Phenergan) Kvetiapin (Seroquel) Mianserin (Tolvon) Levomepromazin (Nozinan) Mirtazapin (Remeron) Olanzapin (Zyprexa) Nortriptylin (Noritren) Trimipramin (Surmontil) * Sederende effekter er individuelle og doseavhengig, nevrologen må vurdere helhetlig. Vi foreslo å ta inn tabellen i veilederen for å hjelpe dere klinikere, men det har foreløpig ikke skjedd!

42 NEL

43

44 ZONAT (doksylamin, et gammelt antihistamin som vel virker omtrent som Vallergan)

45 NEL

46 7 Dispensasjon. Vurdering av dispensasjonsspørsmål er ingen strafferettslig vurdering. Det må i disse sakene foretas en skjønnsmessig vurdering av validiteten og konsekvensene av de prøvesvar som foreligger. En dispensasjonsvurdering skal ikke bygges på prøver alene, men på en kombinasjon av klinisk og laboratoriemessig verifikasjon av opphørt skadelig bruk. I praksis betyr dette at testing i førerkortsaker kan skje i henhold til IS som omhandler medisinske prøver, men man bør vurdere behovet for prøvetaking etter sanksjonære prøver hvis det f. eks kan være vanskelig å fastslå at det virkelig er prøvegivers urin som leveres. Dispensasjon fra bestemmelsene i kapittel 4 til 18 skal bare gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerrett skal ikke inngå i vurderingen. Søknad om dispensasjon avgjøres av Fylkesmannen på søkerens bosted. Klage på Fylkesmannens vedtak sendes Helseklage.no

47

48 Hvordan ser det så ut at prosedyren blir? Fastlegen sender melding til Fylkesmannen om at pasienten bruker for mye medisiner eller alkohol til å oppfylle helsekravet i førerkortforskriften Eventuelt etter å ha prøvd nedtrapping i 6 måneder der man har opplyst og journalført at pasienten ikke oppfyller helsekravet i nedtrappingsperioden. Det er pasientens ansvar å ikke kjøre bil!!! Fylkesmannen sender melding til politiet som inndrar førerkortet Så må man se i forskriften og veilederen hvilke krav som settes til at pasienten kan få tilbake førerkortet Det er pasienten som har ansvaret for å oppfylle kravene med hjelp av fastlegen

49 Prosedyren forts Da er det f. eks slik ved tap av førerrett pga alkohol forbruk gruppe 1 Fastlegen utfyller en ny førerkortattest, hvis prøvene er OK Pasienten oppsøker politiet som opphever sperring Pasienten går til trafikkstasjon og får nytt førerkort med tidsbegrensing

50 11/2014 Veileder IS Prosedyrer for rusmiddeltesting Nye prosedyrer for rusmiddeltesting fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet har utarbeidet nye prosedyrer for rusmiddeltesting. Veileder IS Prosedyrer for rusmiddeltesting, erstatter tidligere rundskriv IS-13/2002 (kvalitetskrav ved medisinske prøver) og IS-14/2002 (kvalitetskrav ved sanksjonære prøver). De nye prosedyrene er basert på disse to rundskrivene, utvalgte internasjonale retningslinjer og litteratur innen fagfeltet. Rusmiddeltesting i andre biologiske materialer som hår og spytt, omtales nå i prosedyrene. Veileder Prosedyrer for rusmiddeltesting

51 Tabell med oversikt over alkoholenheter og innhold av gram alkohol Volum% alkohol Innhold angitt som volum (cl) per glass Alkoholinnhold angitt i gram per glass Juleøl, sterkøl 5,5-9, ,5-26,1 Øl, pils 4, ,6-18 Lettøl 2, Rødvin, hvitvin (svakvin) ,7-14,4 Hetvin (sterkvin) ,5 9-13,2 Likør ,8-19,2 Brennevin 37, ,0-13,8 1 Alkoholenhet (1 AE) er i Norge definert som 15 ml (12,8 g) ren alkohol Eksempler på 1 AE er: En flaske (33 cl) pils på 4,5 vol % Et glass (15 cl) vin på 12 vol % Et lite glass (7,5 cl) sterkvin 20 vol % Et lite glass (4 cl) brennevin 40 vol %

52 Biomarkører for alkoholeksponering Virkningsmarkører/ indirekte markører GGT ASAT/ALAT MCV CDT% Inntaksmarkører/ direkte markører Alkohol EtG EtS PEth Blod Blod Blod Blod Prøvemateriale Prøvemateriale Blod, urin Urin Hår Urin Blod

53 Transferrin (Tf) og CDT % Er et protein og dannes i lever Halveringstid på 7-10 dager (CDT dager!) Består av tre subenheter En enkel polypeptidkjede To uavhengige metallionbindende steder N-terminal del C-terminal del To N-glykankjeder som er lokalisert i C-terminale del Onni & Niemelä, Biomarkers in alcoholism, critical review, Acta Clinica Chemica, 377, (2007), Niemelä & Alatalo. Biomarkers of alcoholconsumption and related liver disease Biomarkører kan fange tidligt riskbruk av alkohol. Heander. Kækartidningen 2011; 45(108):

54 (5) % % (4) 4,5-9 % (3) < 2,5% (2) < 0,9% (1) < 0,5% (0) (6) = hexasialo (1-3%) (7) = heptasialo (< 1,5%) (8) = ocasialo (< 0,5%)

55 Illustrasjon av Thomas Pahr

56 Biomarkører på eksponering for etanol Etylglukuronid (EtG) Etylsulfat (EtS) Dannes ved konjugering av etanol av henholdsvis UGT og sulfonyltransferase. Mindre enn 0,1% av etanoldosen konjugeres til disse to metabolittene. EtG og EtS har betydelig lengre halveringstid enn etanol Kan således påvises i blod og urin etter at etanol er eliminert. Påvisningsvinduet vil avhenge av etanoldosen. 24 t ved inntak av 0,25 g etanol/kg = 17,5 gram alkohol hvis 70 kg 48 t ved inntak av 0,50 g etanol/kg = 35 gram alkohol hvis 70 kg Inntil 5 døgn etter omfattende inntak av etanol

57 EtG/EtS «Falsk positiv» prøve Ved inntak «alkoholfritt» øl og vin Matvarer som inneholder eller er fremstilt med bruk av etanol Munnskyllevann etc. Oftest kortvarig positiv prøve (< 24 timer) ved en kvantifiseringsgrense på 0,1 mg/l. Anbefaling Pasientene informeres om muligheten for denne type «falske» positive prøvesvar legges inn en forsinkelse på 24 t mellom innkalling og tidspunkt for prøveavgivelse. Konsentrasjonen av EtG og EtS er Avhengig av urinens fortynningsgrad Prøvesvar kreatininkorrigeres

58 PEth PEth = fosfatidyletanol Sensitivitet 100%?/ spesifisitet >95%? (nødvendig med mer forskning) Linjær dose respons forhold til nylig inntak av alkohol? Avhengig av utgangsverdi kan PEth påvises i opptil 4 uker etter avsluttet inntak. Ny og lovende biomarkør; mer dokumentasjon nødvendig.

59 Viel et al. Int. J. Mol. Sci. 2012:13;

60 Praktisk bruk og fortolkning

61 Prøvetaking blank

62 Prøvetaking

63 Fordeler Dannes kun i nærvær av etanol PEth-verdiene ser ikke ut til å påvirkes av Alder Kjønn Leversykdom

64 Halveringstid og påvisningstid Halveringstid: 3-5 dager Lengre hos personer med lavt alkoholinntak eller sent i eliminasjonsfasen? Gnann et al Alcohol. Clin. Exp. Res. Vol 36 no 9 Påvisningstid: påvist i opp til 4 uker i studier

65 Fortolkning av verdier Totalavhold er lett å kontrollere- i teorien

66

67 CDT % ER NÅ NÆRMEST DØD SOM ALKOHOLMARKØR?? Fra Tor Hilberg, Fyrst lab, mai 2017

68 Kontroll av alkoholforbruk

69 Tolkning av PEth analysen OBS! Ny nedre grense fra høst 2016 OBS! FYRST 0,05 IKKE IGANGSETTE SANKSJONER PGA ETT PETH SVAR DA ER NY ANAMNESE VIKTIGST SAMT DISKUTERE VIDERE OPPLEGG

70 Hvor stort alkoholinntak tilsvarer en gitt verdi av PEth 16:0/18:1? Konsentrasjon Stort inntak lang tid tilbake 0,08 Mindre inntak kort tid tilbake X Tid Prøvetakingstidspun kt

71 Forslag til mulig kontrollopplegg med PEth og EtG/EtS, der avholdenhet eller lavt alkoholinntak er et krav

72 Forslag til kontrollopplegg for andre rusgivende stoffer enn alkohol

73

74 IKKE BARE LEGENE SOM ER SLEPPHENDTE!! PRODUSERES LEGALT: Både «Valium» og «Rivotril» produseres av det sveitsiske legemiddelfirmaet Hoffmann-La Roche. Roche Norge vil ikke overfor Dagbladet kommentere hvorfor de tror så mange av deres produkter blir innført illegalt til Norge, men skriver i en e-post at «dersom Roche får henvendelser fra Politimyndighetene så vil vi samarbeide på best mulig måte».

75 Dette er forbudsgrenser for rusgivende medikamenter i trafikken der sjåfør ikke har resept. Hvis man har resept på behandling blir det individuell vurdering Det er beregnet rusdoser som tilsvarer forskjellige alkoholpromiller for individer som ikke bruker medikamenter fast - enkeltinntak!

76 Mitt tillegg Stoff Benzodiazepiner og lignende stoffer Straffbarhetsgrense Svarende til 0,2 promille (µm fullblod) Straffeutmålingsgrense svarende til 0,5 promille (µm fullblod) Straffeutmålingsgrense svarende til 1,2 promille (µm fullblod) Referanseområde Ved serumprøver i Terapeutisk Setting (TDM) Alprazolam 0,010 0,020 0,050 0,065-0,130 (12-24 t) Bromazepam 0,100 0,250 0,600 Desmetyldiazepam 0,400 1,000 2,400 Diazepam 0,200 0,500 1,200 0,700 2,00 (12-24 t) Etizolam 0,040 0,100 0,240 Fenazepam 0,005 0,015 0,030 Flunitrazepam 0,005 0,010 0,025 Klobazam 0,600 1,500 3,600 Klonazepam 0,004 0,010 0,025 0,060-0,220 (12-24 t) Lorazepam 0,030 0,075 0,180 Nitrazepam 0,060 0,150 0,350 0,100-0,400 (12-24 t) Oksazepam 0,600 1,500 3,000 0,700 4,00 (12-24 t) Triazolam 0,001 0,0025 0,006 Zolpidem 0,100 0,250 0,600 0,050-0,400 (2-5timer) Zopiklon 0,030 0,060 0,150 0,010-0,050 (12 timer)

77 FHI-rapport Påviste stoffer i utvidede tester, hele landet, 2015

78 FHI-rapport Påviste stoffer i utvidede tester, 2015

79 FHI-rapport Påviste stoffer i utvidede tester, 2015

80 Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen Folkehelseinstituttet.no

81

82 Et benzodiazepin er et benzodiazepin, alle virker over GABA-receptoren Substans Indikasjon/ salgsnavn Halveringstid i timer Ekvipotens til 5 mg diazepam Tid til maksimal virkning Angst og uro T ½ mg timer Alprazolam Xanor 12 0,25-0,5 1-2 Diazepam* Stesolid, Vival, Valium * 0,5-1,5 Oksazepam Alopam, Sobril Klonazepam Rivotril ,25-0,5 0,5-1 Søvnvansker T ½ mg timer Flunitrazepam Flunipam 24 0,25-0,5 1-1,5 Nitrazepam Apodorm, Mogadon ,5-2 Zolpidem Stilnoct, Zolpidem 2, ,5-1 Zopiklon Imovane, Zopiklon 4-6 3,

83

84 Never give up Takk for oppmerksomheten! Avd. for klinisk farmakologi

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er minst like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember 2013 Psykiske lidelser Medikamentbruk Fylkesmannens rolle i førerkortsaker Regelverk og retningslinjer Litt tall fra Aust-Agder Psykiske lidelser - hva omfattes

Detaljer

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Førarkort og opioidbruk Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Utdrag frå helsepers.l. 15 Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest,

Detaljer

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR.

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. AASE HANSEN UTFORDRINGER VED FØRERKORTREGELVERKET Hverdagen som fastlege Hva

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Triumphal Procession of Bacchus, Maerten van Heemskerck, 1538 Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Ragnhild B Skråstad, LIS, Phd Alkoholmisbruk 2.3.2 Avhengighetssyndrom i ICD-10 «Avhengighetsyndrom

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege Vanedannende medkamenter i fengsel Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015 Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 1 Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler rekvirering og forsvarlighet Kun nettversjon

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2014 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort Høringsnotat Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) om førerkort Vegdirektoratet 29. juni 2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ENDRING AV BESTEMMELSER OM ANTIPSYKOTIKA,

Detaljer

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege FØRERKORT DIABETES MELLITUS Eli Løkken ass. fylkeslege Disposisjon Dagens bestemmelser og dispensasjonspraksis Forslag til endringer gjeldende fra 01.01.16 Overgangsordninger Myndighetskrav Vegtrafikkloven

Detaljer

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser HØRINGSNOTAT Bakgrunn 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Formålet var å øke trafikksikkerheten, og å likebehandle forbudet mot ruspåvirket

Detaljer

Førerkortforskriften. Helsekrav

Førerkortforskriften. Helsekrav Førerkortforskriften Helsekrav Nye helsekrav utover en generell helseundersøkelse Sansefunksjoner (syn/hørsel). Kognitiv funksjon, psykisk lidelse og adferdforstyrrelse. Førlighet. Legemiddelforbruk og

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Skal/Skal ikke Søvn og beroligende medikamenter Hva er best for pasienten?

Skal/Skal ikke Søvn og beroligende medikamenter Hva er best for pasienten? (Foto: istockphoto) Skal/Skal ikke Søvn og beroligende medikamenter Hva er best for pasienten? Charlotte L Stokes Spesialist geriatri LIS klinisk farmakologi Haukeland Universitetssjukehus Kasuistikk Forekomst

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Relative ulykkesrisiko 2 Hvordan finner vi ut om legemidler er farlige i trafikken? Kjent for alkohol i flere tiår 160 140 120

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Leger og førerkortvurdering

Leger og førerkortvurdering Leger og førerkortvurdering Tirsdag 24.3.2015 Ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt Det er denne lappen det dreier seg om Plan Regler Roller (ansvar, myndighet og oppgaver) Piller og rus Demens Regler Vegtrafikkloven

Detaljer

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen ass. fylkeslege M. Haugen 14.06.16 1 Fylkesmannen i Hordaland arrangerer heildagskurs i Bergen (Statens hus) 29. september 2016 kl. 0900-1530 påmelding Fylkesmannen i Hordaland kurs og konferansar 2 Fylkesmannen

Detaljer

Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare. Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016

Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare. Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016 Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016 1 Agenda Hva er polyfarmasi? Legemidler som kan gi falltendens

Detaljer

Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker

Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker Høyt rusmiddelforbruk vil ofte medføre at førerkortforskriftens helsekrav ikke

Detaljer

Vedlegg Høringsoppsummering

Vedlegg Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg Høringsoppsummering Forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 25. oktober

Detaljer

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi?

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi? Vanedannende legemidler Benzodiazepiner og z hypnotika Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital andreas.westin@legemidler.no Andreas Austgulen Westin, overlege

Detaljer

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio. Oslo, NSH 14.10.2014 Ny veileder hvordan bruke angst og søvnmedisiner Jørgen G. Bramness psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.no 1 SERAF - Senter for

Detaljer

Fastlegens rolle i førerkortsaker

Fastlegens rolle i førerkortsaker Fastlegens rolle i førerkortsaker MED SÆRLIG VEKT PÅ NYE HELSEKRAV FRA 01.10.2016 SENIORRÅDGIVER KJETIL LENES Førerkortfeltet - et minefelt Generelt bemerkes at ansvarsfordelingen mellom politiet og helsemyndighetene,

Detaljer

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland FØRERKORT Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland November 2012 MELDEPLIKT SYN ADHD MEDIKAMENTER / RUSMISBRUK / LAR ANFALLSLIDELSER GENERELL HELSEVEKKELSE DIABETES GEOGRAFISK BEGRENSET

Detaljer

Førerkort og rusmidler: lar det seg kombinere? Lars Slørdal NTNU/St. Olavs hospital

Førerkort og rusmidler: lar det seg kombinere? Lars Slørdal NTNU/St. Olavs hospital Førerkort og rusmidler: lar det seg kombinere? Lars Slørdal NTNU/St. Olavs hospital «Abstract» NEI!!! Mine potensielle interessekonflikter: Tidligere ansatt ved SRI Tidligere medlem i DRK Tidligere medlem

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering

Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus Hvem er pasientene?

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2013 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/ ass. fylkeslege Linda Svori

Førarkort ein menneskerett? v/ ass. fylkeslege Linda Svori Førarkort ein menneskerett? v/ ass. fylkeslege Linda Svori Ny helseattest og rettleiar til helsekrav for førarrett 01.07.2016 Nytt lovverk med vedlegg Legen vert meir sentral Tilråding om inndraging og

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere.

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere. Vedlegg til rapport «Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m» etter gjennomgang av høringssvar Referansegruppen som har utarbeidet

Detaljer

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER ROGALAND LEGEFORENING 06.02.2013 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Harald Bjarne Hellesen BEGREPET HELSEKRAV Helsekravpyramiden 3 Helsekravene i kortversjon Kl.

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag 2 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske fag November 217 Tittel: Obduksjonsstatistikk

Detaljer

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Oppdatert 17.11.16 Finn Robert Lund Anestesilege Sykehuset Telemark FRL Primærmedisinsk uke utgave 17.11.16 Varden 09.04.2015 Druidprosjektet 2011.

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS Diagnostikk og behandling av alkoholisk delir Forebygging og behandling -Retningslinjer brukt ved Haukeland universitetssjukehus, medisinsk avdeling -Utarbeidet til bruk for inneliggende pasienter Utvikling

Detaljer

PETH-studie i Trondheim, oppsummert om forskningen. Ragnhild Bergene Skråstad PhD, LIS Avdeling for Klinisk farmakologi, St.

PETH-studie i Trondheim, oppsummert om forskningen. Ragnhild Bergene Skråstad PhD, LIS Avdeling for Klinisk farmakologi, St. PETH-studie i Trondheim, oppsummert om forskningen Ragnhild Bergene Skråstad PhD, LIS Avdeling for Klinisk farmakologi, St. Olavs hospital Agenda for kommende 45 minutter Hva er fosfatidyletanol (PEth)

Detaljer

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Spørsmål om rusmiddeltesting? Ring: 917 06 522 (Vakthavende klinisk farmakolog

Detaljer

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT Ass. fylkeslege Aud H. Garmann Askevold 10.02.2016 NY FØRERKORTFORSKRIFT NÅR TRER DEN I KRAFT OG HVA INNEHOLDER DEN Hva inneholder den?? Når trer den i kraft???

Detaljer

Psykofarmaka & hoftebrudd. Marit Stordal Bakken 24.09.15

Psykofarmaka & hoftebrudd. Marit Stordal Bakken 24.09.15 Psykofarmaka & hoftebrudd Marit Stordal Bakken 24.09.15 Innhold Eldre og legemidler Psykofarmaka og hoftebrudd Forskningsresultater I+II Klinisk betydning I+II Diskusjon Sårbarhet Aldersforandringer Sykdomsforandringer

Detaljer

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Tone Indergaard 77 64 21 48 10.03.2015 2014/7115-2 737.1 Deres dato Deres ref. 12.12.2014 2014/153083-001 Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Benzodiazepiner og nedtrapping

Benzodiazepiner og nedtrapping Benzodiazepiner og nedtrapping Benzodiazepiner: Demper angst, men vekker uro Bladet Forskning 1996 Anita Mlodozeniec overlege, phd Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand Virkestoff

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-12-03 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 14/301. Parter Forfatter Suspensjon av autorisasjoner

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 2015 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Definisjon avrusning. Definisjon abstinensbehandling. 11.03.2016. Tradisjonelt mangfold

Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Definisjon avrusning. Definisjon abstinensbehandling. 11.03.2016. Tradisjonelt mangfold Tradisjonelt mangfold Medikament-assistert avrusning: «one size fits all?» Lars Tanum Seksjonssjef dr. med FOU psykisk helsevern Ahus Senter for rus-og avhengighetsforskning/uio Medikament-assistert avrusning

Detaljer

Psykofarmaka & hoftebrudd. Marit Stordal Bakken 16.11.15

Psykofarmaka & hoftebrudd. Marit Stordal Bakken 16.11.15 Psykofarmaka & hoftebrudd Marit Stordal Bakken 16.11.15 Innhold Eldre og legemidler Psykofarmaka og hoftebrudd Forskningsresultater I+II Klinisk betydning I+II Diskusjon Sårbarhet Aldersforandringer Sykdomsforandringer

Detaljer

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol.

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol. Høringsnotat Bakgrunn Vi viser til proposisjon 9 L (2010-2011) og endringslov 17. desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Endringsloven er delvis satt i kraft.

Detaljer

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt i psykiatri Diakonhjemmet Sykehusapotek Farmasidagene 6. november 2014 1

Detaljer

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra 01.07.16) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 Helsekravene for førerkort Forskrift om førerkort m.m. fastsatt av vegdirektoratet 19.01.2004

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

23. mai Veiledet selvhjelp via internett

23. mai Veiledet selvhjelp via internett 23. mai 2017 - Veiledet selvhjelp via internett emeistring Behandling Forskning og utvikling Vi tilbyr internettbaserte selvhjelpsprogram, som blir gjennomført med støtte fra en terapeut Pr i dag behandlingsprogram

Detaljer

Helseattest førerkort

Helseattest førerkort Kurs i offentlig helsearbeid for LiS1 Helseattest førerkort Langesund 26. Oktober 2017 Disposisjon 1. 3 aktuelle paragrafer 2. Hva skal undersøkes 3. Veiledning i Førerkortveilederen 4. Kasuistikker Paragrafer

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Rus og somatisk sykdom

Rus og somatisk sykdom Rus og somatisk sykdom Saranda Kabashi Prosjektkoordinator/Stipendiat Seksjon for rusmiddelforskning Klinikk for laboratoriemedisin Oslo Universitetssykehus Samarbeidsprosjekt Oslo Universitetssykehus

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

Retningslinjer for setterekvirent

Retningslinjer for setterekvirent PROSEDYRE FOR SETTEREKVIRENT AV VANEDANNENDE MEDIKAMENTER I BERGEN KOMMUNE VED TILBAKEKALLING AV RETTEN TIL Å REKVIRERE OG SKRIVE RESEPTER MED MEDIKAMENTER I gruppe A og B Formål Hjelp til leger som påtar

Detaljer

En pille til deg = ti piller til meg

En pille til deg = ti piller til meg Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no En pille til deg = ti piller til meg Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk = Hva gjør

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Gro Selås, overlege Alderspsykiatrisk team Indre Sogn Samling fagnettverk eldremedisin 16. april 2015

Gro Selås, overlege Alderspsykiatrisk team Indre Sogn Samling fagnettverk eldremedisin 16. april 2015 Gro Selås, overlege Alderspsykiatrisk team Indre Sogn Samling fagnettverk eldremedisin 16. april 2015 MÅLSETTING Lære noko om ulike grupper psykofarmaka Lære noko om god bruk av psykofarmaka PSYKOFARMAKA

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2012 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Disposisjon. Legemidler Psykisk lidelser/ utfordrende atferd Bruk av psykotrope legemidler Veien videre

Disposisjon. Legemidler Psykisk lidelser/ utfordrende atferd Bruk av psykotrope legemidler Veien videre Disposisjon Legemidler Psykisk lidelser/ utfordrende atferd Bruk av psykotrope legemidler Veien videre Psykotrope midler Formål: Endre atferd, tanker og følelser Virkemåte: Reagere med hjernens kjemi Legemidler

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) Høringsoppsummering Høringsoppsummering av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Helsedirektoratet 13.06.2016

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no Internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2017 Erstatter

Detaljer

Avdelingsdirektør Bente Moe,

Avdelingsdirektør Bente Moe, Helse meg her og helse meg der- Hvilken betydning har helsen for føreretten? Avdelingsdirektør Bente Moe, Seniorrådgiver Nils Moe, Seniorrådgiver Ole Bjørn Herland, Seniorrådgiver Christopher Le Kjøring

Detaljer

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Entreprenør1

Detaljer

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav STATENS HUS Helse- og omsorgsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 52 09 77,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2013 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Farmakologiske intervensjoner

Farmakologiske intervensjoner Farmakologiske intervensjoner - Farmasøytens rolle i pasientforløp for hoftebrudd 20.05.14 Elizabeth Aa Sykehusapoteket i Trondheim 1 Fast-track hoftebrudd Pasientforløpet startet 1. oktober 2011 Farmasøyt

Detaljer

Legemiddelbruk og hoftebrudd. Marit Stordal Bakken lege/stipendiat SESAM-konferansen 28.05.15

Legemiddelbruk og hoftebrudd. Marit Stordal Bakken lege/stipendiat SESAM-konferansen 28.05.15 Legemiddelbruk og hoftebrudd Marit Stordal Bakken lege/stipendiat SESAM-konferansen 28.05.15 Innhold Legemiddelbruk og hoftebrudd Forskningsresultater I+II Klinisk betydning I+II Diskusjon Hoftebrudd Lårhalsbrudd

Detaljer

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Et veiledningshefte til helse- og sosialarbeidere Viktig kunnskap om eldre og alkohol Eldre tåler ikke alkohol som yngre Alkohol og sovemedisin øker risikoen

Detaljer

Bruk av benzodiazepiner innenfor TSB og psykisk helsevern. Overlege Svein Skjøtskift Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Bruk av benzodiazepiner innenfor TSB og psykisk helsevern. Overlege Svein Skjøtskift Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Bruk av benzodiazepiner innenfor TSB og psykisk helsevern Overlege Svein Skjøtskift Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Kort historisk riss Dempende og søvngivende legemidler er ofte vanedannende

Detaljer

Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014

Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014 Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014 Hva er en legemiddelgjennomgang? - Strukturert/systematisk evaluering

Detaljer

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV Kurs for turnusleger 07.04.2017 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Marit Sjøgren Andersen Hvorfor helsekrav? 28. Juni 2007: Møteulykke mellom vogntog og to personbiler

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Regler for sluttvurdering i fag... 3 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3... 3 Sammenhengen

Detaljer

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo Rett til ratt? Oslo 14. april 2015 10:15-10:40 Psykisk syk bak rattet Hva gjøres innen psykisk helsevern for å hindre at alvorlig syke kjører bil? Jørgen G. Bramness SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning)

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre Angst og søvnforstyrrelser hos eldre -gjenkjenne, vurdere og behandle fra allmennlegens ståsted Raman Dhawan spes i allmennmed., samfunnsmed., psykiatri Overlege Alderspsykiatrisk seksjon, SuS 04.10.12

Detaljer

Drikking og læring Hvordan utepilsen og helgefylla påvirker hjernens evne til læring Jørg Mørland Fagdirektør, Folkehelseinstituttet Professor dr

Drikking og læring Hvordan utepilsen og helgefylla påvirker hjernens evne til læring Jørg Mørland Fagdirektør, Folkehelseinstituttet Professor dr Drikking og læring Hvordan utepilsen og helgefylla påvirker hjernens evne til læring Jørg Mørland Fagdirektør, Folkehelseinstituttet Professor dr med, Universitetet i Oslo Oppdraget Sammenhengen mellom

Detaljer

Hva er APSD? Demenskurs Narvik 15.06.07

Hva er APSD? Demenskurs Narvik 15.06.07 Hva er APSD? Demenskurs Narvik 15.06.07 Torgeir Engstad Geriatrisk avd. UNN Disposisjon Definisjon Forekomst Symptomer og diagnostikk Praktisk tilnærming Ikke medikamentell (orientering, skjerming) Medikamentell

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og førerkort

Psykisk utviklingshemming og førerkort Psykisk utviklingshemming og førerkort Kan personer med diagnose psykisk utviklingshemming ta førerkort? Nye helsekrav for førerkort Nye helsekrav gjeldende fra 01.10.2016 Forskrift om førerkort. Tilgjengelig

Detaljer