Salttransport i fundamenttømmer på Bryggen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salttransport i fundamenttømmer på Bryggen."

Transkript

1 Mycoteam as Vår saksbehandler: Johan Mattsson Telefon: E-post: Fylkeskonservator i Hordaland v/ Per Morten Ekerhovd Postboks 7900 N-5020 ergen Dato: 1. september 2008 Vår ref: Deres ref: Salttransport i fundamenttømmer på ryggen. 1. akgrunn Salt har gjennom en årrekke med undersøkelser og analyser vist seg å være et vesentlig element i forbindelse med bevaring av treverket i fundamentene på ryggen i ergen. Vårt laboratoriearbeid som her rapporteres, har hatt som målsetning å avklare hvordan saltet transporteres opp i fundamenttømmer. Med denne kunnskapen kan vi bedre forklare hvilke effekter som er virksomme for å oppnå den akkumulasjon av salt som har skjedd i fuktutsatt, men værbeskyttet tømmer under bygningene på ryggen. Vi har dessuten fått erfaring av den beskyttende effekten som salt har på vått treverk mot muggsopp fra et tilfelle i Trondheim. Omstendighetene og tolkningene rundt dette eksemplet er også omtalt i denne rapporten. Postadresse esøksadresse Telefon ankgiro Foretaksregisteret Postboks 5 lindern Forskningsveien NO MV 0313 OSLO E-postadresse Telefax IN: Nettadresse: NO

2 Mycoteam as 2/14 2. Forsøksoppsett 2.1 Klima I vårt eksponeringsforsøk ble prøvene plassert i to ulike klimatiske forhold: Romluft (stabil temperatur og lav relativ luftfuktighet), ca. 22 ºC og 20-40% RF. Klimarom (stabil temperatur og høy relativ luftfuktighet), ca. 22 ºC og >75% RF. 2.2 Treverk Det ble laget to typer av forsøksmodeller: Tørr rundstav av furu (28 mm i diameter) ble krysslagt i fire sjikt (foto 1). Fersk, barket rundstokk av furu cm i diameter) ble krysslagt i fire sjikt. Furuene var normalt med henblikk på andel av kjerneved/ytved og årringbredde (foto 2). I tillegg ble prøvestykker av rundstokk plassert stående i både vann og saltvann for å se hvordan eventuell transport av vann og salt skjedde langs med treverket. Foto 1. Forsøksoppsett med rundstav. Foto 2. Forsøksoppsett med ferskt furutømmer. Oversiden av både rundstavene og furustokkene ble hugget ut, slik at de lå i bedre overflatekontakt med den underliggende stokken, på tilsvarende måte som det tidligere er observert på ryggen (foto 3 og 4). Foto 3. nleggsflaten mellom sjiktene er på samme måte som på foto 4. Foto 4. Tømmer fra fundament på ryggen.

3 Mycoteam as 3/ Vann egge modelltypene ble plassert i kar, der det ble fylt på med vann opp til halve tykkelsen av det nederste sjiktet. Forsøket ble utført med to vannkvaliteter; destillert vann og destillert vann med 3,5% NaCl. I tillegg ble laget en parallell av samtlige typer der det ble benyttet skriveblekk i vannet for å tydeligere illustrere eventuelt kapillæroppsug av vann (foto 5 og 6). Vannet ble i samtlige kar etterfylt for å opprettholde konstant vannstand. Foto 5. lekk ble benyttet i enkelte kar for å enklere kunne se vannopptrekk i de krysslagte modellene. Foto 6. Vannoppsug langs med treverket er godt synlig med blekk i vannet. 2.4 Eksponeringstid Forsøket ble utført i en periode på fire måneder (august desember 2006). 3. Resultat 3.1 Fuktmålinger Måling av fuktighet i treverket (% fuktkvote) ble foretatt med Protimeter MMS. Instrumentet måler vektprosent fuktighet. Verdier på ca. 17 % eller lavere karakteriseres som tørt. Verdier over 20 % gir fare for soppvekst. vleses det høyere verdier enn 28 % er det fritt vann i trematerialet. Ved fritt vann tilstede i treverket er avlesninger unøyaktige og de kan kun benyttes som omtrentlige verdier.

4 Mycoteam as 4/14 Fuktmålingene ble foretatt i under- og overkant av stokkene, bortsett fra i nederste sjikt der den nedre målingene er foretatt rett over vannlinjen. Resultatene er vist i figur Under Over 10 0 Sjikt 1 Sjikt 2 Sjikt 3 Sjikt 4 Figur 1. Fuktverdier i de to stokkene ( og ) i hvert av de fire sjiktene i parallell 1 ved eksponering av furutømmer i ferskvann Under 20 Over 10 0 Sjikt 1 Sjikt 2 Sjikt 3 Sjikt 4 Figur 2. Fuktverdier i de to stokkene ( og ) i hvert av de fire sjiktene i parallell 2 ved eksponering av furutømmer i ferskvann.

5 Mycoteam as 5/ Under 20 Over 10 0 Sjikt 1 Sjikt 2 Sjikt 3 Sjikt 4 Figur 3. Fuktverdier i de to stokkene ( og ) i hvert av de fire sjiktene i parallell 1 ved eksponering av furutømmer i saltvann Under Over Sjikt 1 Sjikt 2 Sjikt 3 Sjikt 4 Figur 4. Fuktverdier i de to stokkene ( og ) i hvert av de fire sjiktene i parallell 2 ved eksponering av furutømmer i saltvann. Det var ingen vesentlig forskjell på resultatet i modellene som var i fuktig eller tørt klima. Resultatene fra forsøkene med ferskvann viser ikke noen klare tegn til at det skjer noen fuktvandring opp gjennom de krysslagte sjiktene. Ved forsøkene med eksponering i saltvann, var det litt mer uklare resultat. I det ene tilfellet var det ikke noen tegn til fuktvandring fra det nederste sjiktet og opp i neste, mens det var klare tegn til at dette hadde skjedd i den andre parallellen. Resultatene ser ut til å vise at det på grunn av høyere avleste verdier er større fuktbelastning på de to nederste sjiktene i forbindelse med treverket som er

6 Mycoteam as 6/14 eksponert for saltvann enn med ferskvann. Det er imidlertid viktig å være klar over at fordi fuktmålingene er foretatt med utstyr som måler elektrisk ledningsevne, vil eventuell saltforekomst gi en høyere avlest verdi enn reell fuktverdi. De avleste verdiene i saltvannseksponeringen kan derfor tenkes å være unøyaktige på grunn av dette. Siden de avleste verdiene der dette kan tenkes å være et problem, ligger over fibermetningspunktet, har dette mindre betydning siden slike verdier uansett er unøyaktige. 3.2 Salt Resultatene fra forsøkene med rundstav og furutømmer viste at det var en begrenset salttransport oppover i fundamentmodellene. På grunn av overflatestruktur og farge på treverket er effekten enklest å vise på rundstavene (foto 7-12), men den samme effekten ble registrert på furustokkene. Det var kun i begrenset omfang som det var tegn til at salt vandret opp fra det nederste sjiktet og opp i neste. Det var faktisk en høyere saltvandring i forbindelse med kantene på prøvekamrene enn i treverket (foto 7-12). Foto 7. Salt har trukket opp i den staven som var delvis nedsenket i saltvann. Det var ikke trukket opp vann og salt fra et sjikt til neste via anleggspunktene. Foto 8. Tilsvarende mønster på fordeling av salt i ulike sjikt, der de to øverste sjiktene var fjernet før fotografering. Foto 9. I enkelte tilfeller var det trukket opp noe saltvann i selve anleggspunktet, og i den grad det var ytved i sjikt 2, var det noe spredning av salt langs med treverket. Foto 10. Tilsvarende mønster på spredning av salt i de to sjiktene som i foto 9.

7 Mycoteam as 7/14 Effekten av saltvandring fra et sjikt til neste var ekstra tydelig ved demontering av de to nederste sjiktene. Det var da en tydelig anrikning av salt i anleggspunktet i sjikt 2 (foto 12). Foto 11. Detalj av akkumulert salt på rundstav i sjikt 1. Foto 12. Detalj av akkumulert salt på rundstav i sjikt 2. Ved å sammenligne mønstret for fukttransport og salttransport i stående rundstav, viste det seg å være et identisk bilde med et oppsug like høyt, uavhengig om det skjedde av rent vann, vann med blekk eller vann med salt (foto 13 og 14). Vannet trakk fra tilnærmet 0 til ca. 7,5 cm oppover i overflaten. Variasjonen i høyde var korrelert med forekomst av ytved/kjerneved, der vannet trakk høyt i ytveden og tilnærmet ingenting i kjerneveden. I området av treverket på rundstaven der vannet med saltoppløsning fordampet fra overflaten, skjedde det en tydelig akkumulering av salt. Dette ble etter hvert en omfattende avleiring av salt (foto 14). Foto 13. lekket viser at vannet trakk noen cm opp i treoverflaten - høyest i forbindelse med ytved. Foto 14. kraftig anrikning av salt i fordampningssonen på treverket.

8 Mycoteam as 8/ Vekst av muggsopp I den våte, næringsrike ytveden på furustokkene oppsto det vekst av både muggsopp og råtesopp (barksopp) i forbindelse med forsøket. Generelt ble det en kraftig vekst av muggsopp på den nederste stokken, uansett om den lå i ferskvann eller saltvann (foto 15 og 16). Eventuell vekst av muggsopp høyere opp var mer tilfeldig forekommende (foto 15 og 16), og hadde ingen sammenheng med fuktbelastningen fra vannet. Veksten skyldes en kombinasjon av trefuktighet fra de ferske materialene og den næringsrike overflaten i ytveden. Mest omfattende vekst skjedde i forbindelse med stokkene som var i en høy relativ luftfuktighet. Stokkene som var i tørr romluft fikk raskere en tørr overflate, slik at veksten av muggsopp ble betydelig begrenset i forhold til det våte treverket. Muggsopp Muggsopp Muggsopp Omfattende vekst Omfattende vekst av muggsopp Muggsopp Foto 15. Eksempel på forekomst av muggsopp på furustokker ved eksponering i saltvann. Foto 16. Eksempel på forekomst av muggsopp på furustokker ved eksponering i ferskvann. Rundstavene hadde også noe begroing av muggsopp, men i betydelig mer avgrenset omfang og artsvariasjon enn hva som forekom på furustokkene. Veksten skjedde på treverket som var eksponert i det fuktige miljøet mens det ikke var noen vekst på rundstavene som var eksponert ved en lav relativ luftfuktighet. Veksten av muggsopp på rundstavene i det fuktige miljøet stanset opp etter hvert som forsøket pågikk og det ble en økende akkumulasjon av salter i treoverflaten. Foto 17. Spredt vekst av muggsopp på rundstav som hadde vært eksponert for ferskvann i fuktig romluft. Foto 18. vgrenset vekst av muggsopp på fuktig rundstav i tidlig stadium av forsøket.

9 Mycoteam as 9/ Saltvandring fra sjøvann ved brannslukking I forbindelse med en større brann i Fjordgata i Trondheim natt til 17. mai 2007, ble det benyttet meget store mengder sjøvann som slukkevann. Dette vannet ble ikke fjernet fra den aktuelle bygningen. På grunn av diskusjoner og uavklarte ansvarsforhold, ble det heller ikke foretatt noen uttørking eller rengjøring i løpet av 11 måneder etter brannslukkingen. Treverket i bygningen ble derfor stående vått i lang tid. På grunn av delvis manglende tak etter brannen, hadde store deler av materialene stått våte både på grunn av brannslukkingen og den påfølgende nedbøren. Den aktuelle bygningen var en uisolert tømmerbygning fra andre halvdel av tallet. Langveggen mot øst var stort sett laftet, mens langveggen mot vest var en uisolert reisverksvegg med panel på begge sider. Lafteveggene besto av furutømmer uten tetting i meddragene. æresøyler i 3. og 4. etasje var også furu, akkurat som mesteparten av gulvbjelkene. Store deler av overflatene i bygningen hadde en tydelig forekomst av saltutfellinger og saltkrystaller. Foto 19. Det var ingen synlige tegn til vekst av muggsopp på overflaten av de fuktskadede trematerialene. Foto 20. Flere steder var det godt synlig utfelling av salt. Foto 21. Treoverflatene var til stor del dekket med utfellinger av salt fra sjøvannet som var benyttet ved brannslukkingen. Foto 22. Steder der vannet hadde trukket opp og deretter fordampet, hadde mer akkumulert salt enn andre steder.

10 Mycoteam as 10/14 nalyser av en rekke prøver fra ulike fuktutsatte overflater viste meget liten forekomst av etablerte muggsoppskader noe som var svært annerledes enn hvordan det pleier å se ut etter brannslukking eller vannlekkasjer. 4. Diskusjon 4.1 Saltvandring Vi har ved tidligere forsøk vist at salt som er strødd ut på jorden kan anrikes på treoverflater takket være en kapillært oppsug i treverket og en fordampning fra treoverflaten (foto 23 og 24). Det er dermed vist at denne anrikningen kan skje på treverk som er i jordkontakt der det er en oppstigende bevegelse av vannet takket være kapillære krefter i jorden. Foto 23. I et forsøksfelt i et fundament i Jacobsfjorden ble det lagt ut salt direkte på jordoverflaten og treklosser av nytt treverk på denne jorden. Foto 24. I løpet av tre år ble det en tydelig akkumulering av salt på treoverflate. Det var ingen tegn til mikrobiologisk nedbrytning av treverket til tross for direkte kontakt med fuktig jord. Våre laboratorieforsøk viser entydig at salt fra grunnen ikke trekker opp i krysslagt fundamenttømmer, uansett om det skjer i fuktig eller tørr luft. Det er også kun en meget avgrenset saltvandring i krysslagt rundstav, der det i den direkte kontaktflaten på det overliggende sjiktet til dels kan bli en anrikning av salt. Dette viser at man ikke kan forvente at det raskt kan skje en god overflateanrikning av salt på treoverflater som ligger opp fra grunnen i fundamentene på ryggen. t det likevel er trematerialer i fundamentene på ryggen som har en rik forekomst av salt på overflaten, kan skyldes at det over meget lang tid likevel skjer en viss spredning fra underliggende tømmer. Vi anser det imidlertid som mer trolig at dette er resultat av tilskudd fra saltholdig vann fra både grunnen og andre kilder. Det faktum at man ikke er avhengig av jordkontakt for å oppnå en anrikning av salter på treoverflatene er i grunn en gunstig situasjon. Man kan dermed etablere en konstruktiv beskyttelse av treverket i fundamentene ved å kombinere et luftig fundament (= krypekjeller) med kapillærbrytende sjikt ned mot den fuktige jorden der det ellers ville være fare for høy fuktkvote i treverket og fare for utvikling av råteskader. Hvis det under slike forhold dessuten er mulig å etablere en god tilleggsbeskyttelse av et overflatisk saltsjikt på treverket, vil man ha et sunt og godt fungerende fundament.

11 Mycoteam as 11/14 For å oppnå en effekt av anrikning av salt på overflater i fundamenttømmer, må man dermed se på hvilke kilder som har vært tilstede fra før. En avgrenset effekt av oppstigende fuktighet fra grunnen i treverk som ligger i direkte jordkontakt kan ha forekommet. Transport og lagring i sjøvann er en mulighet. I fremre del av ryggen er trolig sjøvann i samband med springflo en vesentlig faktor. ndre steder kan det tidligere ha vært tilførsel av sjøvann fra bruk, renhold og søl. I tillegg er eventuelt tidligere bruk av salt og/eller saltholdige produkter en aktuell kilde. Effekten av saltvandring ved en slik tilførsel av sjøvann/salt i forhold til ferskvann er vist i figur 5. Oppfukting ved flom Ny anrikning i overflaten Nytt treverk Oppfuktet av sjøvann nrikning i overflaten god beskyttelse Oppfukting ved butikkdrift Utvasking av alt salt og v ått Figur 5. Den antatt mest effektive anrikningen av salt på treoverflater i fundamentene på ryggen skyldes trolig i hovedsak en regelmessig, overflatisk tilførsel av saltvann. Tidligere observasjoner på ryggen viser at det er en klar forekomst av salt på treoverflater i 1. etasje og eventuelt høyere opp i bygningene (foto 25). Dette har trolig mest sammenheng med tidligere tids lagring og bruk av rommene. I tillegg kan en del av saltforekomsten skyldes eventuell bruk av sjøvann i forbindelse med rengjøring og bruk. På enkelte av disse materialene har det skjedd en overflatisk nedbrytning av vedceller, slik at treoverflatene har et fibret utseende (foto 26). Dette har ingen praktisk betydning for holdbarhet eller levetid for treverket.

12 Mycoteam as 12/14 Foto 25. Salt på vegger i 1. etasje har trolig sammenheng med tidligere lagring av salt eller saltholdige produkter. Foto 26. Enkelte steder er det en overflatisk kjemisk nedbrytning av vedcellene på grunn av salt. 4.2 iologisk aktivitet Furustokkene som ble benyttet i forsøkene var våte fra hogsten. I den næringsrike ytveden skjedde det i løpet av kort tid en rask og variert vekst av både muggsopp og barksopp. Dette er helt vanlig og det var tydelig at de beste vekstforholdene var ved eksponering i et fuktig miljø, der uttørkingen av overflaten gikk langsomt. En slik avgrenset og overflatisk vekst av muggsopp og barksopp har meget liten betydning for de fysiske egenskapene og levetiden til treverket. En akkumulasjon av salter i overflaten vil ha en klart hemmende effekt og over tid vil både uttørking av treverket og eventuell akkumulasjon av salter ha en gunstig hemmende effekt mot biologisk aktivitet på/i treverket. 4.2 Saltanalyser Det har i tidligere prosjektarbeid vært tatt ut prøver fra ryggen til saltanalyse. Slik vi ser det, har dette særlig en verdi for å påvise eventuell forekomst av salt. Man må imidlertid utvise forsiktighet med å bli for fokusert på hvor stor prosentandel salt det er i prøvene fordi dette er svært avhengig av hvordan prøvene blir tatt ut. Skraper man på overflaten eller kun skjærer med et tynt sjikt av treoverflaten på materialene som er vist i foto 27 og 28, vil resultatet bli svært annerledes enn om prøven omfatter større del av treverket. Foto 27. Overflatisk forekomst av salt i felt. Foto 28. kkumulert salt på treverk i laboratorieforsøk.

13 Mycoteam as 13/14 vhengig av hvordan prøven tas, vil resultatet av den samme saltmengden kunne variere fra noen få prosent til i prinsipp flere hundre prosent vekt i forhold til treverket. Saltinnhold i en prøve kan derfor lett bli både en umulig og uinteressant verdi. Det er betydelig større verdi å vurdere om det er tilstrekkelig med salt til at dette kan ha en praktisk betydning for å hemme en eventuell biologisk aktivitet. For en soppspore eller insektslarve, er det helt avgjørende at det ikke er forekomst av salt i et slikt omfang at det har en hemmende effekt, slik som vist i figur 5. ctivity Some positive effect of salt Negative effect on growth Lethal effect Saltconsentration Figur 5. Hemmende effekt av salt øker med økende konsentrasjon. Med tanke på at innsmitting av soppsporer og egglegging av treskadeinsekter stort sett skjer via overflaten, er det i dette sjiktet som effekten er mest avgjørende for å unngå etablering og utvikling av skader. Ved å enten se etter overflatiske saltkrystaller eller analyse av nøye utvalgte prøver av det ytterste tresjiktet kan gi viktig informasjon om hvor beskyttet treverket er. Man bør imidlertid ikke fokusere spesielt på hvor mange prosent saltinnhold det er, uten at prøvetakingen er meget godt planlagt og vurdert. 4.3 Sjøvann som slukkevann Skadeeksemplet fra Fjordgata i Trondheim viser at bruk av sjøvann hadde en meget gunstig effekt for å raskt hemme vekst av muggsopp og råtesopp. Til tross for at vannskadet treverk ofte får en rask etablering av hurtigvoksende muggsopper, særlig i den varme årstiden, viste det seg å være et tilnærmet totalt fravær av muggsoppskader i de områdene der det var en overflatisk forekomst av salt. Det kan være vanskelig å se en direkte aktiv bruk av sjøvann ved brannslukking, men det er interessant å se at det var mulig å raskt oppnå en tilsvarende beskyttende effekt som saltforekomsten i fundamentene har på ryggen.

14 Mycoteam as 14/14 5. Konklusjon Tidligere undersøkelser har vist at det kan skje en anrikning av salt fra grunnen og opp i treverk i jordkontakt. Laboratorieforsøkene har nå vist at det ikke skjer noen vesentlig transport av vann eller salt fra treverk som ligger i vann og opp via kontaktflater til overliggende trematerialer. nrikning av salt fra sjøvann kan bli lokalt omfattende på treverk, men allerede ved relativt lave mengder av salt kan likevel gi en god beskyttende effekt. Individuelle tiltak for å oppnå en god beskyttende effekt mot muggsopp og råtesopp ved saltanrikning i treoverflatene anbefales. Vennligst ta kontakt med Johan Mattsson (tlf: ) hvis det er spørsmål eller kommentarer. Med vennlig hilsen Mycoteam as Johan Mattsson Kolbjørn Mohn Jenssen Kopi: Stiftelsen ryggen, v/ Einar Mørk og Inger Marie Egenberg Riksantikvaren, v/ Sjur Helseth

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos. www.mycoteam.no Bakgrunn Gamle bygninger er normale bygninger som har blitt stående ekstra lenge, med

Detaljer

Drywood Test av overflatebegroing

Drywood Test av overflatebegroing Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 9 0 09 E-post: cmw@mycoteam.no DRYWOOD Norge as v/ Kenneth Ervik Kilengaten 8 B N-7 Tønsberg Dato: 4. mai 0 Vår ref: 04 Drywood Test av overflatebegroing

Detaljer

Tveten Gård hovedbygning - fuktlogging

Tveten Gård hovedbygning - fuktlogging Vår saksbehandler: Kolbjørn Mohn Jenssen Telefon dir.: 915 36 246 E-post: kmj@mycoteam.no Oslo Kommune, Kulturetaten v/stian Støle Pb 1453 Vika 0116 OSLO Dato: 18. august 2014 Vår ref: 201403169 Deres

Detaljer

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom.

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ås Kommune v/ Vidar Sørensen Postboks 195 1431 ÅS Dato: 9. oktober 2014 Vår ref: 201409127 Deres ref: Åsgård skole

Detaljer

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Innhold Bakgrunn Prosedyrer Registrering Kartlegging Fuktmåling Muggsoppundersøkelse Utbedring Etterkontroll Dokumentasjon

Detaljer

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder Mycoteam as Vår saksbehandler: Ole Martin Stensli Telefon dir.: 977 63 69 E-post: oms@mycoteam.no Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 2773 Solli N-020 OSLO Dato: 9. januar 204 Vår ref: 204008 Deres ref: Kirkeveien

Detaljer

Oldenveien 21 undersøkelse av fukt og råteskader i hus

Oldenveien 21 undersøkelse av fukt og råteskader i hus Mycoteam as Vår saksbehandler: Trygve Devold Kjellsen Telefon dir.: 920 64 327 E-post: tdk@rnycoteam.no (11 MYCO TEAM Frode Ma ndal Oldenveien 21 7168 Lysøysundet Dato: 4. september 2015 Vår ref: 201508198

Detaljer

Kloakkskader Problem og tiltak

Kloakkskader Problem og tiltak Kloakkskader Problem og tiltak Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Bakterier er vanlig rundt, på og i oss Bakterier

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Kjente skader i stadig nye opplag

Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kolbjørn Mohn Jenssen www.mycoteam.no Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kan vi lære av historien? Kan vi lære av historien? Ytveden er

Detaljer

Linaaegården (Rådhusgata 10) - soppinspeksjon

Linaaegården (Rådhusgata 10) - soppinspeksjon Vår saksbehandler: Tage Rolén Telefon dir.: 481 47 021 E-post: tro@mycoteam.no Fortidsminneforeningen Avd Vestfold Ragnar Kristensen Farmandsveien 30 3110 Tønsberg Dato: 18. mai 2011 Vår ref: 201105035

Detaljer

Mycoteam as Vår saksbehandler: Maria Nunez Telefon dir.: 464 23 235 E-post: mnu@mycoteam.no Polygon Trondheim v/vinjes Transport A/S v/ Rolf Erdal Østre Rosten 98B N-7075 Tiller Dato: 14. februar 2013

Detaljer

Energieffektivisering og soppskader

Energieffektivisering og soppskader Energieffektivisering og soppskader Hvorfor liker sopp isolasjon like mye som huseieren? Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hvorfor

Detaljer

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet.

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no OPAK AS v/ Jan Skau Postboks 128 Skøyen N-0212 Oslo Dato: 11. september 2015 Vår ref: 201508248 Deres ref: Undelstadveien

Detaljer

Nytt om mikrobiologi De «snille skadene»

Nytt om mikrobiologi De «snille skadene» Nytt om mikrobiologi De «snille skadene» Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Nasjonalt fuktseminar 2012 Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Mari Sand Sivertsen Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Råtesopp Bryter

Detaljer

Reinveien 9B - muggsopp

Reinveien 9B - muggsopp Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Peab - Raaen Entreprenør A/S v/ Ernst Jørgensen Postboks 720 N-3196 Horten Dato: 31. mai 2013 Vår ref: 201305228 Deres

Detaljer

Gjerdrum Barneskole Kontroll av fukt og lekkasjer i yttervegger, Østfløya

Gjerdrum Barneskole Kontroll av fukt og lekkasjer i yttervegger, Østfløya Vår saksbehandler: Ingeborg Bjorvand Engh Telefon dir.: 959 99 153 E-post: ibe@mycoteam.no Gjerdrum kommune Vidar Grøtan Postboks 10 N-2024 Gjerdrum Dato: 28. mars 2014 Vår ref: 201401072 Deres ref: Gjerdrum

Detaljer

Holmen renseanlegg Inspeksjon vedrørende muggsoppog/eller

Holmen renseanlegg Inspeksjon vedrørende muggsoppog/eller Vår saksbehandler: Ole Martin Stensli Telefon: 22 96 57 40 E-post: Ole.Martin.Stensli@Mycoteam.no 1/7 Multiconsult AS v/ann Kristin Steffensen Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Dato: 24.04.03 Vår ref.: 200303043/523/1/OMS

Detaljer

Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson

Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson Nye krav og forventinger Offentlige Anbefalte faglige normer Kommersielle

Detaljer

Kontroll av råtesoppskader i fundamenter under bolighus

Kontroll av råtesoppskader i fundamenter under bolighus Mycoteam as Vår saksbehandler: Mari Sand Sivertsen Telefon dir.: 905 32 965 E-post: mss@mycoteam.no Longyearbyen Lokalstyre v/ Morten Langerud Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN Dato: 26. november 2012 Vår

Detaljer

Friskmelding etter skade

Friskmelding etter skade Friskmelding av huset etter vannskaden Fagsjef Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Mycoteam as Først en liten kommentar til ettertanke 1 år 1974 år 1980

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Fallgruber i fuktmåling

Fallgruber i fuktmåling Fallgruber i fuktmåling Mari Sand Austigard, Ph. D Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no Hva kan gå galt i fuktmåling? Feil målemetode Feil målested Manglende ettersyn av måleapparat Manglende hensyn

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Fuktskader etter vannskade ekte eller falske symptomer

Fuktskader etter vannskade ekte eller falske symptomer Fuktskader etter vannskade ekte eller falske symptomer Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos. www.mycoteam.no Problemstillinger Det oppstår svært mange vann- og fuktskader i norske bygninger hvert år. Disse

Detaljer

Jordelektroder utforming og egenskaper

Jordelektroder utforming og egenskaper Jordelektroder utforming og egenskaper Anngjerd Pleym 1 Innhold Overgangsmotstand for en elektrode Jordsmonn, jordresistivitet Ulike elektrodetyper, egenskaper Vertikal Horisontal Fundamentjording Ringjord

Detaljer

Plaget av veps - Hva kan gjøres?

Plaget av veps - Hva kan gjøres? Plaget av veps - Hva kan gjøres? Fagsjef Johan Mattsson Mycoteam AS Veps er vanlig å finne utendørs, både i luften og på forskjellige planter (foto 1). Der er de til lite bry og vi trenger heller ikke

Detaljer

Oppfukting og uttørking i betong

Oppfukting og uttørking i betong Oppfukting og uttørking i betong Bjarte Sæthre Innhold. Oppfukting og uttørking av gammel betong. Hva har vi å forholde oss til når det gjelder vurdering av uttørkingstid av gammel betong. Hvor dypt trekker

Detaljer

Jordvariasjon, avrenningsmønster, plantevernmidler

Jordvariasjon, avrenningsmønster, plantevernmidler 165 Jordvariasjon, avrenningsmønster, plantevernmidler Jens Kværner 1), Tore Sveistrup 1), Ole Martin Eklo 3), Marit Almvik 3), Randi Bolli 3), Marianne Stenrød 3), Espen Haugland 2) / jens.kvarner@jordforsk.no

Detaljer

Huseby leir, befalsforlegningene gjenværende observasjoner i hus 3

Huseby leir, befalsforlegningene gjenværende observasjoner i hus 3 Mycoteam as Vår saksbehandler: Mari Sand Sivertsen Telefon dir.: 905 32 965 E-post: mss@mycoteam.no Bygge Råd AS v/ Arne Joar Haugen Postboks 98 N-2301 Hamar Dato: 18. november 2011 Vår ref: 201108057

Detaljer

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer - Hvordan ta fakta ut av løse luften? Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Tiltak mot soppskader

Tiltak mot soppskader Tiltak mot soppskader Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Hva er en skade? Er det nødvendig med tiltak? Hvilke tiltak er aktuelle? Har tiltakene ønsket

Detaljer

Insekter og inneklima

Insekter og inneklima Insekter og inneklima Fagsjef Johan Mattsson, dr. philos. www.mycoteam.no Hvordan oppfattes skadedyr av privatpersoner og fagfolk? Hvilke skader? Bygningsmessige konsekvenser. Skader på gjenstander og

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Tørking av konstruksjoner etter vannskader

Tørking av konstruksjoner etter vannskader 1 Skadetakskonferanse, 10.-11. januar 2012, Gardermoen Tørking av konstruksjoner etter vannskader Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Generelle hensyn TØRKING MÅ STARTE SÅ RASKT

Detaljer

Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære Problemstilling: Hva skal til for at Store Lungegårdsvanet blir dekket av et 30cm tykt islag? Ingress: Jeg valgte å forske på de første 30cm i Store Lungegårdsvannet. akgrunnen

Detaljer

SPREKKDANNELSER I LAFTEVIRKE

SPREKKDANNELSER I LAFTEVIRKE Oppdragsrapport 22/2009 fra Skog og landskap ------------------------------------------------------------------------------------------------------ SPREKKDANNELSER I LAFTEVIRKE Effekt av å lage sagsnitt

Detaljer

Skjeggkre - biologi. Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos.

Skjeggkre - biologi. Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos. Skjeggkre - biologi Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos. www.mycoteam.no 2 Tre arter i Norge(?) Sølvkre (Lepisma saccharina) Fyrkre (Thermobia domestica) Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) Kilde: pestid.msu.edu

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge/RvR RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge AS v/jan Terje Moe Samarbeid/RvR /kurs /utstyr Fuktteori Kondens og adsorpsjons avfukter Vannsuger m/lensepumpe Vifter/slanger Annet Kjemi,

Detaljer

Besøksrapport_vann 20. februar 2017

Besøksrapport_vann 20. februar 2017 1 Besøksrapport_vann 20. februar 2017 Kunde 2812 Lyngveien brl C/O Fakturamottak P.B. 4391 Vika 8608 MO I RANA - Tlf. - Prosjektnummer 521724620086 Deres referanse nummer Oppdrag mottatt 20.02.2017 Prosjektadresse

Detaljer

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad Oppdragsgiver Vital eiendom Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 Trondheim 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen.

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Bi2 «Energiomsetning» [2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Oppgave 1a, 1b, 1c V1984 Kurven viser hvordan C0 2 -innholdet

Detaljer

Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje

Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje Stavanger/Fagerstrand, 28. august 2014 - lavtox A/S v/svein Huus Folkedal Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv i sokkeletasje Oppdragsgiver: Stavanger

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

RvR samling Tromsø avfukter 31. mai 2012. Proff Norge/RvR

RvR samling Tromsø avfukter 31. mai 2012. Proff Norge/RvR RvR samling Tromsø avfukter 31. mai 2012 Proff Norge/RvR Proff Norge AS v/jan Terje Moe/Erik.Eliassen Samarbeidsavtale / RvR / kurs / utstyr: Vifter/slanger Avfuktere (tema i dag) Vannsuger med lensepumpe

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

Bruksanvisning. Tilkoplingsplugg for hygrometerprobe. NB! Proben passer bare en vei. Tilkopling for Piggelektroder, veggelektroder og hammerelektrode

Bruksanvisning. Tilkoplingsplugg for hygrometerprobe. NB! Proben passer bare en vei. Tilkopling for Piggelektroder, veggelektroder og hammerelektrode Tilkoplingsplugg for hygrometerprobe. NB! Proben passer bare en vei Tilkopling for Piggelektroder, veggelektroder og hammerelektrode Tilkopling for overflate temperatursensor og loggekabel Bruksanvisning.

Detaljer

Målereglement massevirke

Målereglement massevirke Side B2-1 B2 Målereglement massevirke Godkjent av styret i Norsk Virkesmåling 03.09.2014. Erstatter dokument B2 fastsatt av NVM styre 01.01.2014 A B1 C D Målereglement Sagtømmer, Generelle bestemmelser

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

Hotell Offentlig Helse Kontor Offshore Prosjekt SOVESOFA

Hotell Offentlig Helse Kontor Offshore Prosjekt SOVESOFA Hotell Offentlig Helse Kontor Offshore Prosjekt SOVESOFA Førstevalget når flere skal overnatte Hovden Møbel as er Nordens ledende produsent av sovesofa. Vi har et bredt sortiment som kan tilpasses spesielle

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen Rapport - Grønland Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid Helge Paulsen Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Dendrokronologi NNU Rapport 35-2011 Regionalavdeling - Fylkeskonservatoren

Detaljer

GEF Løsningsforslag til oppgaver fra kapittel 9

GEF Løsningsforslag til oppgaver fra kapittel 9 GEF1100 - Løsningsforslag til oppgaver fra kapittel 9 i.h.h.karset@geo.uio.no Oppgave 1 a) Når vi studerer havet, jobber vi ofte med følgende variable: tetthet, trykk, høyden til havoverflaten, temperatur,

Detaljer

Fukt i kompakte tak Resultater fra en feltundersøkelse

Fukt i kompakte tak Resultater fra en feltundersøkelse Fukt i kompakte tak Resultater fra en feltundersøkelse Norsk bygningsfysikkdag 2007 Knut Noreng 1 Fukt i kompakte tak Feltundersøkelse med observasjoner og målinger Kompakte tak der fukt har kommet inn

Detaljer

Klemetsrudhallen, Lofsrudveien 6 luftprøver i fjellhall

Klemetsrudhallen, Lofsrudveien 6 luftprøver i fjellhall Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ateam Inneklimaservice AS v/ Øyvind Andersen Tvetenveien 0671 Oslo Dato: 6. desember 2013 Vår ref: 201311192 Deres

Detaljer

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Telefon: 55 99 86 00/02 Telefax: 55 99 86 01 E- post: paal@cytox.no Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal

Detaljer

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden presentasjon av resultater fra NIVAs målinger 2000 Torbjørn M. Johnsen Arild Sundfjord 28.03.01 Fosenstraumen Fonnesstraumen Kjelstraumen Kjevika

Detaljer

Ta i et tak for taket!

Ta i et tak for taket! Ta i et tak for taket! Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. Spar både penger, arbeidskraft

Detaljer

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku. Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.no Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima? Utvikling

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

«Jorda som dyrkingsmedium: Bruksegenskaper, jordstruktur, jordpakking og tiltak for å motvirke jordpakking»

«Jorda som dyrkingsmedium: Bruksegenskaper, jordstruktur, jordpakking og tiltak for å motvirke jordpakking» «Jorda som dyrkingsmedium: Bruksegenskaper, jordstruktur, jordpakking og tiltak for å motvirke jordpakking» Del 1 Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskaplige universitet 2017 Jorda som dyrkingsmedium

Detaljer

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Jan Martin Nordbotten og Kristin Rygg Universitetet i Bergen Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren har steget fra 280 ppm til 370 ppm siden den industrielle

Detaljer

Informasjon og råd om galvanisert stål. (varmforzinket stål)

Informasjon og råd om galvanisert stål. (varmforzinket stål) Informasjon og råd om galvanisert stål (varmforzinket stål) Din tilhenger er varmforzinket (galvanisert) informasjon og råd for lang holdbarhet. Varmforzinking er en velprøvet metode for å forhindre korrosjon

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Prøvemetoder ved fuktskader - Hvilke finnes og hva prøver de å si noe om?

Prøvemetoder ved fuktskader - Hvilke finnes og hva prøver de å si noe om? Prøvemetoder ved fuktskader - Hvilke finnes og hva prøver de å si noe om? Ingeborg Bjorvand Engh, Ph. D. Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no 14.04.2016 2 14.04.2016 4 Livssyklus for muggsopp Sporeproduksjon

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

-DIN LEVERANDØR AV SPESIALTRELAST

-DIN LEVERANDØR AV SPESIALTRELAST -DIN LEVERANDØR AV SPESIALTRELAST Hallingsagkledning og Hallingsagpanel Hallingsag AS har siden starten i 2004 spesialisert seg på furu som råstoff. Vi produserer og sorterer materialer med margsiden som

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

TERMOGRAFI OG TETTHETSKONTROLL. Presentasjon 13. november 2012

TERMOGRAFI OG TETTHETSKONTROLL. Presentasjon 13. november 2012 TERMOGRAFI OG TETTHETSKONTROLL Presentasjon 13. november 2012 Først litt om firmaer og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi spesialiserte oss på det navnet tilsa, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg

Detaljer

Muggsopp. - kartlegging, tolkning og tiltak. Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS

Muggsopp. - kartlegging, tolkning og tiltak. Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS Muggsopp - kartlegging, tolkning og tiltak Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hva er muggsopp? En stor gruppe

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012 Proff Norge/RvR Introduksjon Proff Norge Proff Norge AS v/jan Terje Moe og Erik.Eliassen Samarbeid/RvR/kurs/utstyr: Vifter/slanger (tema 30.5) Avfuktere

Detaljer

Captain Dønvig s Life-saving Globe

Captain Dønvig s Life-saving Globe 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Hva skjer med sirkulasjonen i vannet når isen smelter på Store Lungegårdsvann?

Hva skjer med sirkulasjonen i vannet når isen smelter på Store Lungegårdsvann? Hva skjer med sirkulasjonen i vannet når isen smelter på Store Lungegårdsvann? Forfattere: Cora Giæver Eknes, Tiril Konow og Hanna Eskeland Sammendrag Vi ville lage et eksperiment som undersøkte sirkulasjonen

Detaljer

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C KJØPEHJELP Dyner Syntetisk fiber Cellulosefiber Dun og fjær Varmeregulerende fôr Velg den rette temperaturen i sengen! En god og varm dyne sørger for at du både sover bedre og våkner mer uthvilt. Riktig

Detaljer

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tjøme kirke, tårn. Tilstandsvurdering med anbefaling av tiltak

Detaljer

Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater

Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater Mari Sand Austigard, Ph. D Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no Er norske barnehager fulle av sopp? -tolkning av analyseresultater

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Vedlikeholdplanlegging 10 11. november 2008 Foredraget er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved byggtermografering Hvilke prioriteringer som må til i tiden som kommer, både på nybygg og i forbindelse

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord

Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord Miljørettet helsevern i Fosen IKS Bjugn Osen Rissa Roan Ørland Åfjord Åset Skole 7170 Åfjord Dato: 16.06.2011 Vår ref.: 11/ Arkiv: 302131 Inneklimamåling ved Åset Skole, Åfjord 16.juni 2011 Kopi til: Folkehelse

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

Nyhet! 82 GRØNN STREK

Nyhet! 82 GRØNN STREK 82 GRØNN STREK kvalitetav panel Hvit kombinert med Grønn Strek. Kombinasjoner skaper spenning og gir særpreg. Skal du bygge nytt eller fornye badet er det viktig at du planlegger nøye før du setter i gang.

Detaljer

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE Beskrivelse Ubehandlet furpanel. Benyttet råstoff er Møbelkvalitet - dvs. furu av beste kvalitet. Gjeldende standard ved sortering er "Bjertnæs Interiørkvalitet" - en

Detaljer

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mål din nye Chalet den nye boen DIMENSJONEN boen chalet og chaletino chalet design

Detaljer

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E)

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E) TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 92 273 Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Konstruktiv beskyttelse. Trysil. Kjemisk beskyttelse. Tolga

Konstruktiv beskyttelse. Trysil. Kjemisk beskyttelse. Tolga Konstruktiv beskyttelse Trysil Kjemisk beskyttelse Tolga Kreosot steinkulltjære før 1900 CCA-salter- Cu/Cr/As fra 1950-tallet Vindusimpregnering oljeløste midler fra 1976 1992 Restriksjoner i Sverige 2002

Detaljer

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene.

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. FUKT I FOKUS Vår målsetting: TA VARE PÅ VERDIER MED RIKTIG FUKTIGHET Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. RELATIV FUKTIGHET ( %RF

Detaljer