Rapport. Vurdering av teknisk tilstand - Strømsbu sag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Vurdering av teknisk tilstand - Strømsbu sag"

Transkript

1 OPPDRAGS GIVER: ASSURANSEGÅRDEN AS OPPDRAG: STÆRK & CO. A.S, HAVNEGATEN 1, 4836 ARENDAL TELEFON: E-POST: WEB: ORG.NR VURDERING AV TEKNISK TILSTAND STRØMSBU SAG OPPDRAGS GIVERS REFERANSE: EIVIND BUCKNER OPPDRAGS NR STED/DATO: ARENDAL, 4 JANUAR 2010 Rapport Vurdering av teknisk tilstand - Strømsbu sag Sammendrag: Ombygging av eksisterende bygninger til kontorlokaler vil medføre omfattende bygningsmessige inngrep som følge av manglende/redusert bæreevne for takkonstruksjon og skader pga sopp og råte. I tillegg vil det bli vanskelig å oppnå tilfredsstillende energitekniske, lydtekniske og akustiske løsninger i dag kreves for kontorbygg. Arealene vil dessuten bli lite arealeffektive pga komplisert fremføring av tekniske anlegg og begrensningene eksisterende søyleutforming representerer. For søndre låve vil det i tillegg bli nødvendig med en komplisert og krevende refundamentering for å unngå fremtidige setninger. Med bakgrunn i ovennevnte vil vi anbefale at eksisterende bygninger rives slik at det kan oppføres et nytt kontorbygg som kan tilfredsstille dagens krav. Emneord: Teknisk tilstand kontorformål, Sopp- og råteskader. Ekte hussopp. Utført av /selvkontroll (dato/sign.): Sidemannskontroll (dato/sign.): Godkjent av (dato/sign.): Sigfrid Våtevik Jan Lindland Jan Lindland Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten spesiell godkjennelse fra firmaet. O:\Assuransegården AS\Strømsbu Sag\07_Prosjektdokumenter\07-04_Diverse\rapport_ doc

2 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING TEKNISK TILSTAND RESULTATER FRA UNDERSØKELSER UTFØRT AV MYCOTEAM Soppinspeksjon Utvidet undersøkelse av gulvet i 1.etg i den nordre låven Råtesoppkontroll av kontorbygning BÆREEVNE Beskrivelse av bæresystemet for nordre låve Beskrivelse av bæresystemet for søndre låve Kapasitet nordre låve Kapasitet søndre låve GRUNNFORHOLD FORURENSNING I GRUNNEN ARKITEKTFAGLIGE OG TEKNISKE VURDERINGER Planløsning Tekniske løsninger Drift og vedlikehold Energiøkonomi Brannteknisk vurdering TOTALVURDERING AV TILSTAND OG NØDVENDIGE TILTAK BILAG A BILAG B BILAG C Soppinspeksjon av to låver Utvidet undersøkelse av gulvet i 1.etasje i den nordre låven Råtesoppkontroll av kontorbygning (samt tilleggsvurdering av råtesoppskader i den søndre låven) 1

3 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag 1 INNLEDNING I rammesøknad datert ble det søkt om ombygging av Strømsbu sag (gnr 502, bnr 55) til kontorbygg. Dette prosjektet hadde som formål å bevare sagas eksteriør (i tråd med reguleringsplan) i kombinasjon med etablering av moderne effektive kontorlokaler i bygget. Underveis i den videre prosjekteringen, og på bakgrunn av omfattende og detaljerte undersøkelser, har det derimot vist seg at bygningen er i dårligere stand enn opprinnelig antatt. Den opprinnelige rammesøknaden er derfor trukket tilbake og prosjektet er vurdert på nytt på bakgrunn av de nye opplysningene om byggets tilstand. Foreliggende rapport gir en samlet gjennomgang av problemstillingene samt en begrunnelse for hvorfor man nå etter en totalvurdering ønsker å rive de eksisterende bygningene. Strømsbu sag består av to separate låvebygninger som vi benevner nordre låve og søndre låve. Begge bygningene er rene trebygninger som står på grunnmurer av naturstein. Forholdene som belyses er skader og nødvendige tiltak for å oppnå moderne og effektive kontorlokaler i forhold til bestandighet, kvalitet og fleksibilitet. Det er foretatt grundige undersøkelser og analyser av den tekniske tilstanden til bygningene av firmaet Mycoteam AS. Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som er spesialister på biologiske bygningsskader. Det er foretatt grunnundersøkelser for å kartlegge dybden til fjell for å kunne vurdere fundamenteringsprinsipper og risiko for setninger. Grunnundersøkelsene er utført av firmaet Ing.R.Rose v/reidar Rose. Niva har foretatt miljøundersøkelser av grunnen i forhold til forurensing. Stærk & Co as har vurdert bæreevnen til konstruksjonene og konsekvensene av nødvendige tiltak både i forbindelse med manglende bæreevne og saneringstiltak pga sopp. A7 arkitekter har vurdert kvaliteter som fleksibilitet, arealutnyttelse, vedlikehold, lydkrav og energikrav. 2

4 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag 2 TEKNISK TILSTAND 2.1 Resultater fra undersøkelser utført av Mycoteam Soppinspeksjon Første rapport fra Mycoteam, datert , beskriver omfattende råtesoppnedbrytning i gulvene mot grunnen i begge bygningene. Bunnsviller og nedre deler av utvendig kledning er også sterkt svekket. Begge bygningene ligger svært nær en bratt fjellskjæring. Dette har medført at fasadene som vender mot skjæringen er svært nedbrutt av råtesopp på grunn av stort fukttilsig. Søndre låve Nordre låve Undersøkelsene avdekket også ekte hussopp i gulvkonstruksjonen i nordre låve. Det ble registrert et ferskt fruktlegeme av ekte hussopp, noe som viser at skadene er i aktiv utvikling. Mycoteam anbefalte å rive opp gulvet for å få kartlagt omfanget av ekte hussopp i konstruksjonene som ligger mot grunnen. Ekte hussopp er den mest fryktede skadesoppen i hus, fordi soppen meget raskt gir kraftig brunråte, har stor utbredelsesevne, og saneringstiltak er ofte omfattende og kostbare. I tillegg til råtesopp og ekte hussopp, ble det registrert pågående angrep av husbukk i flere områder, både i gulv, takbord og støttesøyler. Rapporten er vedlagt, bilag A. Denne inneholder illustrasjoner som viser skadeomgfang Utvidet undersøkelse av gulvet i 1.etg i den nordre låven Andre rapport fra Mycoteam, datert , omfatter nærmere undersøkelser av konstruksjonene mot grunnen i den nordre låven for å få kartlagt omfanget av ekte hussopp. Det ble skåret ut 11 kvadratiske hull i gulvet på 1,5x1,5 meter. Undersøkelsene viser omfattende angrep og utbredelse av ekte hussopp. 3

5 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag Rapporten er vedlagt, bilag B. Denne inneholder illustrasjoner som viser skadeomgfang Råtesoppkontroll av kontorbygning Tredje rapport fra Mycoteam, datert , omfatter nærmere undersøkelser og registrering av skader i fasader og gulv i søndre låve. Rapporten konkluderer med råtesoppskader i bunnsvill og nedre del av fasaden rundt hele bygningen, i tillegg til lokale skader ellers i panelet. Rapporten er vedlagt, bilag C. Denne inneholder illustrasjoner som viser skadeomgfang. 2.2 Bæreevne Beskrivelse av bæresystemet for nordre låve Nordre låve består av 2 etasjer + loft. Det er 4 innvendige bæreakser i langsgående retning av bygningen i tillegg til ytterveggene. Senteravstanden mellom disse bæreaksene er ca 3 meter. I disse bæreaksene er det søyler med senteravstand ca 3 meter. Hver søyle har knekter som starter ca 1,5 meter fra gulvet, slik at fri høyde på hver side av søylene reduseres. I et område på ca 1,2 meter rundt hver søyle stenger dermed knektene for ferdsel. Forholdene er vist på figur 1 og 2. Figur 1 Nordre låve fundamentplan og snitt Søylene i 1etg. står på langsgående sviller som igjen ligger på gulvbjelker som spenner mellom bæreaksene. Gulvbjelkene ligger igjen på bunnstokk som ligger direkte på grunnmur. Konstruksjonen er vist i figur 3. 4

6 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag Figur 2 Soner med konstruksjoner som hindrer ferdsel vist med rødt. Figur 3 Bæreakse nordre låve opplegg søyle 5

7 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag Beskrivelse av bæresystemet for søndre låve Søndre låve består av en underetasje samt en høy etasje med åpen himling til undertak. Det er en innvendig hovedbæreakse i tillegg til ytterveggene i hovedetasjen. I underetasjen er det tettere med søyler. Søyler og bærende yttervegger står på sviller som ligger direkte på mur. Takverket består av takstoler som vist på figur 4. I underetasjen i denne bygningen er det tett med maskiner og utstyr fra tidligere drift. Eksempel på dette er vist i figur 5. Figur 4 Søndre låve plan og snitt 6

8 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag Figur 5 Eksempel på innredning i underetasjen på søndre låve Kapasitet nordre låve Takkonstruksjonen i nordre låve viser tegn til sammenbrudd flere steder, og den har ikke kapasitet til å bære snølaster i henhold til dagens regelverk. Søyler og bjelker er forholdsvis kraftige og bæreevnen er innenfor kravet i forhold til dagens situasjon. Ved en ombygging til kontorlokaler med krav til tyngre konstruksjoner for å ivareta bl.a. lydkrav mellom etasjer og isolert tak, er det sannsynlig at søylene ikke har tilstrekkelig bæreevne Kapasitet søndre låve Takkonstruksjonen i søndre låve er meget slank og har ikke tilstrekkelig kapasitet til å bære snølaster i henhold til dagens krav. 2.3 Grunnforhold Grunnboringer viser at dybden til fjell for nordre låve varierer mellom 2,9 og 1,4 meter langs fasaden mot Strømsbu gård. For Søndre låve varierer dybdene til fjell langs den samme fasaden mellom 3,2 og 11 meter. I området nærmest sjøen ligger det et ca 4 meters sjikt med leirholdige masser. 7

9 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag For øvrig strømmer det vann gjennom grunnen som kommer fra overliggende områder (helt opp mot gartneritomta) og ut i sjøen. 2.4 Forurensning i grunnen NIVAs grunnundersøkelser er gjennomført ihht veiledninger utgitt av Statens forurensningstilsyn. Resultatene ble sammenlignet med SFT`s tilstandsklasser og normverdier. I enkelte av prøvepunktene ble det funnet konsentrasjoner som overskrider normverdien for den anbefalte tiltaksklassen (3). Eventuelle nødvendige tiltak i forhold til dette vil bli ivaretatt i prosjektets videre gang. NIVA har imidlertid uttalt at forholdene ikke tilsier at det dreier seg om spesialavfall eller omfattende miljøtiltak ved oppføring av kontorbygg på tomta. 2.5 Arkitektfaglige og tekniske vurderinger I følge A7 Arkitekter AS ved Even H.Olaisen, vil ombygging av eksisterende Strømsbu sag, medføre utilfredsstillende planløsning og tekniske løsninger. Disse er belyst nedenfor Planløsning Et nybygg gir langt større grad av fleksibilitet for utvikling av nye planløsninger, også sett i forhold til eventuelle fremtidige ombygginger. Dette som et resultat av at bærekonstruksjonen kan tilpasses direkte til byggets funksjon, og at hele arealet innenfor eksisterende yttervegger da kan benyttes fullt ut. Her henvises det også til figur 2 i denne rapport som illustrerer omfanget av bæresøyler og begrensningen disse utgjør. Tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg måtte med den opprinnelige løsningen tilpasses eksisterende forhold på en slik måte at all innredning ble bundet og dermed ingen fleksibilitet Tekniske løsninger Et nybygg gir vesentlige enklere tekniske løsninger med tanke på å løse lyd- og akustikkproblemer, og da særlig lydtransmisjon mellom etasjene. Generelt er det sjelden mulig å tilfredsstille dagens krav til lydteknisk kvalitet fullt ut ved ombygginger. I dette tilfellet, hvor vi har mange søyler, er utfordringen ekstra stor Drift og vedlikehold Et nybygg vil gi lavere driftskostnader og mindre vedlikehold. En ser for seg at hulrommet mellom eksisterende fasade og ny fasade vil medføre et hyppig vedlikeholdsintervall. Det er vesentlig at konstruksjoner som krever vedlikehold er lett tilgjengelig. Dette blir ikke tilfelle ved en ombygging slik som tidligere planlagt. 8

10 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag Energiøkonomi Et nybygg gir i langt større grad muligheter for å oppnå gode energiøkonomiserende løsninger, både bygningsteknisk og sett i forhold til arealeffektivitet. Ved bevaring av fasadene som det var tenkt, som et uisolert skall utenpå en ny yttervegg, måtte den nye ytterveggen pga krav til dagslys og lite vinduer i eksisterende fasade, være i størst mulig grad i glass. Glass har liten isolasjonsverdi i forhold til en isolert vegg, og med en slik løsning ville man ikke kunne tilfredsstille dagens energikrav fullt ut Brannteknisk vurdering Et nybygg gir i langt større grad mulighetene for å oppnå gode branntekniske løsninger. Generelt oppnår man dette ved større bruk av ubrennbare materialer. Eksisterende fasader måtte sprinkles pga faren for påsatt brann. Fasade med trepanel og uisolert reisverk vil ha liten brannmotstand og vil føre til rask spredning og store skader. Sprinkling av fasader regnes for å være et tiltak som reduserer risikoen for at en påsatt brann skal kunne utvikles til en større brann. 9

11 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag 3 TOTALVURDERING AV TILSTAND OG NØDVENDIGE TILTAK. Ekte hussopp utbedres tradisjonelt ved omfattende bygningstekniske inngrep sammen med kjemikaliebehandling. Alt angrepet materiale må fjernes. Da det ofte er sopptråder i tilstøtende materialer, fjernes også dette med en sikkerhetssone på en meter der materialet ligger inn mot steinmur. Ellers er en sikkerhetssone på 50 cm påkrevd. Alle konstruksjoner og organisk materiale mot grunnen må fjernes. Før oppbygning av nye konstruksjoner må grunnen fuktsikres med plast og påstøp. Dette medfører at eksisterende gulv og konstruksjoner som ligger på grunnmurene må fjernes. Dette er konstruksjoner som alle yttervegger og innvendige søyler hviler på. Når disse er fjernet, må det etableres et sammenhengende dekke som hindrer all fukttilgang fra grunnen. Denne utbedringsmetode er en meget komplisert og kostbar arbeidsoperasjon, fordi bygningene må stemples opp stykkevis for å få etablert fuktsikringen og et gulv med de kvaliteter et moderne kontorbygg krever i dag. Det er også påkrevd å fjerne alle løse materialrester og andre organiske gjenstander på jord/fjellgrunnen. Etter renskingen av alt organisk materiale må grunnen overflatesprøytes med kjemikalier. For nordre låve vil dette bli en spesielt komplisert operasjon da bygningen har tre etasjer med nærmere 40 innvendige søyler i hver av de to nederste etasjene i tillegg til bærende yttervegger. Begge bygningene består av flere etasjer, hvilket bidrar til økt kompleksitet ved slike operasjoner. Takkonstruksjonen, som har for liten bæreevne, må skiftes. Fasadene bør plukkes ned eller stemples opp rundt hele bygget for å få skiftet ut råtne bunnstokker. I tillegg må deler av fasaden, spesielt nedre del som er svært råteskadet, skiftes ut. Fasaden mot fjellskjæringen i bakkant bør skiftes i sin helhet og erstattes med fasadematerialer som har bedre egenskaper til å motstå fukttilsiget i dette området enn eksisterende fasademateriale. For søndre låve vil en måtte iverksette de samme tiltakene som for nordre låve. Spesielt utfordrende i denne bygningen er også fundamenteringen, da dybdene til fjell er varierende og store (opp mot 11 meter). Ved en ombygging til moderne kontorlokaler må hele bygningen fundamenteres til fjell med peler der det er dypere enn ca 2-3 meter og det må etableres et selvbærende dekke mot grunnen. Dette for å unngå setninger og for å unngå skader ved en eventuell utvasking av grunnen under bygningen som følge av vannet som strømmer i grunnen under bygningen. Det er ikke tilrådelig å bygge om denne bygningen til kontorlokaler uten refundamentering. Generelt for begge bygningene gjelder at det ved å basere seg på eksisterende konstruksjoner vil det være en viss risiko for at skadesopper og skadedyr kan blomstre opp igjen. Ved å bygge et nytt bygg inne i bygget pådrar man seg en risiko for at fremtidig vedlikehold kan bli komplisert pga tilgjengeligheten til de gamle konstruksjonene i fasaden. Fleksibiliteten i et kontorbygg på ca 400m 2 og med 40 innvendige søyler er dårlig. Søylene har i tillegg knekter som hindrer ferdsel i en sone på 1,2 meter ved hver søyle 10

12 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag pga begrenset fri høyde. Ventilasjonsanlegget må pga liten takhøyde og alle søylene utformes på en lite hensiktsmessig måte som begrenser bruken og fleksibiliteten i lokalene (dvs plassering av arbeidplasser, antall arbeidsplasser og muligheten for å tilpasse planløsninger til brukerne av lokalene). Ombygging av eksisterende bygninger til kontorlokaler vil medføre omfattende bygningsmessige inngrep som følge av manglende/redusert bæreevne for takkonstruksjon og skader pga sopp og råte. I tillegg vil det bli vanskelig å oppnå tilfredsstillende energitekniske, lydtekniske og akustiske løsninger i dag kreves for kontorbygg. Arealene vil dessuten bli lite arealeffektive pga komplisert fremføring av tekniske anlegg og begrensningene eksisterende søyleutforming representerer. For søndre låve vil det i tillegg bli nødvendig med en komplisert og krevende refundamentering for å unngå fremtidige setninger. Med bakgrunn i ovennevnte vil vi anbefale at eksisterende bygninger rives slik at det kan oppføres et nytt kontorbygg som kan tilfredsstille dagens krav. 11

13 Bilag A Soppinspeksjon av to låver

14 Mycoteam as Vår saksbehandler: Truls Bie Telefon dir.: E-post: Stærk & Co AS v/ Sigfrid Våtevik Havnegaten 1 N-4801 Arendal Dato: 19. juni 2009 Vår ref: Deres ref: Strømsbu, Arendal soppinspeksjon av to låver Oppdrag Mycoteam har fått i oppdrag å foreta en råtesoppvurdering av tilgjengelige konstruksjoner i to låver på Strømsbu, Arendal, med tanke på anvisning av nødvendige tiltak i konstruksjoner som skal beholdes. Inspeksjon Inspeksjonen ble utført av Truls Bie i Mycoteam AS. Sigfrid Våtevik fra Stærk & Co AS var tilstede ved starten av inspeksjonen. Vaktmester Kjetil Myhren foretok enkelte avdekninger på våre anvisninger. Oppdragsgiver Stærk & Co AS v/ Sigfrid Våtevik. Foto 1. To låver. Låven mot nord er nærmest i bildet. Oppsummering Visuell vurdering og råtedrilling av bæresøyler og takkonstruksjon i de to låvene gir lite indikasjoner på alvorlige råtesoppskader. Det er imidlertid registrert omfattende råtesoppnedbrytning i store deler av gulvene i 1. etasje (nord) og underetasje (sør), i tillegg til i bunnsvill og nedre del av utvendig kledning. I de midtre delene av gulvkonstruksjonen i låven mot nord er det registrert angrep av ekte hussopp. Risikoen for flere skjulte angrep av ekte hussopp i gulvkonstruksjonen anses som stor, og ny visuell vurdering/prøvetaking av bunnsvill og andre elementer som skal bevares anbefales etter riving av de delene som uansett skal fjernes. I 3. etasje/loft i låven mot nord er det registrert pågående angrep av husbukk i flere områder, både i gulv, takbord og støttesøyler. Nedbrytningen virker foreløpig ikke å være veldig stor, men en nærmere vurdering bør foretas etter riving. Tiltak utføres som beskrevet i rapporten. Mycoteam as Telefon: / Telefax: E-post: Nettadresse: Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3 B Foretaksregisteret: NO IBAN: NO

15 Mycoteam as Prosjektnr.: /6 1. Innledning 1.1 Bakgrunn To låver tidligere brukt til sagbruk skal totalrehabiliteres og bygges om til kontorer. Fasadene er vernet, og så mye som mulig av disse ønskes derfor beholdt. Innvendig skal mye av konstruksjonene rives, med unntak av bæresøyler og deler av takkonstruksjonene. Tilbygg mot sør i den sørlige låven skal også rives. Mycoteam har fått i oppdrag å foreta en vurdering av konstruksjonene med tanke på råtesoppskader og eventuelle nødvendige tiltak. Undersøkelsene er utført med spesielt fokus på konstruksjoner som skal beholdes, og kartlegging av eventuelle skader av ekte hussopp. 1.2 Bygning/konstruksjon Låven mot nord er over tre etasjer, mens låven mot sør er over to etasjer. I 1. etasje (kalt underetasje i låven mot sør) er det i begge låvene tregulv lagt på gråstein mot grunnen. Mindre deler av gulvene er støpt, i transportsonen midt i bygningene. Begge låvene har gjennomgående bæresøyler opp gjennom alle etasjene. Ringmurer og støttemurer er i gråstein. Låvene har stående trepanel utvendig. Det er varierende avstand mellom bakkenivå og nedkant av panelet. Låvene ligger mot en bratt skråning på østsiden. 1.3 Undersøkelse og metoder Tilgjengelige deler av låvene er visuelt kontrollert, med tanke på registrering av råtesoppskader og nødvendige tiltak. Materialprøver er tatt med for analyse av skadegjørere (prøve nr :1-20). En råtedrill er benyttet til måling av reststyrke i et utvalg bærende konstruksjoner, med tanke på svekkelser på grunn av råtesopper. Se vedlegg for nærmere beskrivelse av metoder. 2. Observasjoner og resultater Vedlagte planskisser viser omtrentlig plassering av registrerte råtesopp- og insektskader. For resultater av analyser av medbrakte prøver, se vedlegg. 2.1 Nordre låve 1. etasje Det er registrert angrep av ekte hussopp og stor nedbrytning i gulvkonstruksjonen i fire områder midt i 1. etasje, se vedlagte skisse og foto 2. I tillegg er det registrert nedbrytning på grunn av andre råtesopper i bunnsviller, utvendig panel og tilstøtende gulv langs alle ytterveggene (foto 3 og 4). Skadene er spesielt omfattende inn mot ytterhjørner, især mot det nordøstre hjørnet. I enkelte områder er det tilgang for visuell inspeksjon ned i gulvkonstruksjonen. Det ligger mye råtesopp- og muggsoppskadet materiale i direkte kontakt med jordgulvet, i tillegg til at det er en del muggsoppvekst på undersiden av gulvbordene. Det er foretatt råtedrilling av bæresøyler i 1. etasje, uten at det er registrert tegn til svekkelser eller råtesoppskader (foto 5).

16 Mycoteam as Prosjektnr.: /6 Foto 2. Angrep av ekte hussopp - store sprekkeklosser og overflatisk soppvekst. Foto 3. Råtesoppskader i nedkant av utvendig panel og i tilstøtende gulv. Foto 4. Råtesoppskader i bunnsvill og nedkant av utvendig panel. Foto 5. Råtedrilling av bæresøyler. Ingen tegn til svekkelser i råtedrillingspunktene. 2. etasje Det er registrert aktive angrep av husbukk i gulvbord i flere områder av 2. etasje. I tillegg er det angrep av husbukk i nedkant av bæresøyler i et par områder markering ved prøve 9 og rett ovenfor prøve 8 på vedlagte skisse (foto 6 og 7). Nedbrytningen i hussbukkangrepet treverk virker foreløpig ikke å være veldig omfattende. Råtedrilling av utvalgte bæresøyler understøtter dette. I enkelte områder er det registrert lokalt stor nedbrytning i gulvkonstruksjonen, på grunn av andre råtesopper enn ekte hussopp. Det er også noe lokale skader i utvendig kledning ved trappa mot sør og i et par områder på vestveggen. Foto 6. Angrep av husbukk i nedkant av bæresøyle. Foto 7. Angrep av husbukk i nedkant av bæresøyle og anleggssvill.

17 Mycoteam as Prosjektnr.: /6 3. etasje Heller ikke i denne etasjen er det registrert omfattende nedbrytning på grunn av råtesopp eller insekter i tilgjengelige deler av bæresøyler eller i de bærende delene av takkonstruksjonene. Det er imidlertid registrert en god del nedbrytning på grunn av råtesoppskader og/eller husbukkangrep i takbord, taksperrer og gulvbord (foto 8). Ved trappa på sørveggen er det lokale råtesoppskader i utvendig panel og i svill (foto 9). Foto 8. Råtesoppskader i svill og utvendig panel ved trapp på sørveggen. Foto 9. Utflyvningshull til husbukk i taksperre. 2.2 Søndre låve Underetasje Store deler av gulvkonstruksjonen og bunnsviller i underetasjen er sterkt svekket av råtesopp, spesielt mot det nordvestre hjørnet og langs hele østveggen (foto 10). Det er ikke registrert tegn til angrep av ekte hussopp i tilgjengelige deler av konstruksjonene, men en ny kontroll av bunnsviller anbefales etter riving av gulvet. Det er ikke registrert tegn til alvorlige svekkelser på grunn av råtesopp eller insekter i tilgjengelige deler av bæresøylene i underetasjen. Vi ble fortalt at tilbygget mot sør skal rives, og har følgelig ikke foretatt noen kontroll av tilstanden her. Foto 10. Pillråttent gulv i den nordvestre delen. Hovedetasje Det er generelt registrert lite skader forårsaket av råtesopp- og insekter i tilgjengelige konstruksjoner i denne etasjen.

18 Mycoteam as Prosjektnr.: /6 I et par områder langs vestveggen er det registrert lokale råtesoppskader i svill i ytterveggen (foto 11). I tillegg er det registrert råtesoppskader i utvendig panel i enkelte områder på østveggen. Foto 11. Råtesoppskader i bakkant av svill på vestveggen. 3. Skadevurdering Se vedlagte faktablader for beskrivelse av skadegjørerne. Visuell vurdering og råtedrilling av bæresøyler og takkonstruksjon i de to låvene gir lite indikasjoner på alvorlige råtesoppskader. Det er imidlertid registrert omfattende råtesoppnedbrytning i store deler av gulvene i 1. etasje (nord) og underetasje (sør), i tillegg til i bunnsvill og nedre del av utvendig kledning. Skadene skyldes direkte fuktpåvirkning utenfra og fra grunnen. I de midtre delene av gulvkonstruksjonen i låven mot nord er det registrert angrep av ekte hussopp. Risikoen for flere skjulte angrep av ekte hussopp i gulvkonstruksjonen anses som stor, og ny visuell vurdering/prøvetaking av bunnsvill og andre elementer som skal bevares anbefales etter riving av de delene som uansett skal fjernes. I 3. etasje/loft i låven mot nord er det registrert pågående angrep av husbukk i flere områder, både i gulv, takbord og støttesøyler. Nedbrytningen virker foreløpig ikke å være veldig stor, men en nærmere vurdering bør foretas etter riving. 4. Tiltak 4.1 Retningslinjer for utbedring av soppskader Ekte hussopp utbedres tradisjonelt ved omfattende bygningstekniske inngrep sammen med kjemikaliebehandling av angrepet murverk: Stans fukttilførselen. Identifiser utbredelsen av skaden. Fjern alt angrepet treverk med en sikkerhetssone på ca 1/2 meter (i lengderetningen) inn i friskt treverk. Fjern all synlig overflatevekst fra infiserte murvegger. Fuger i teglvegger krasses, og veggen hullbores. Infisert murverk behandles med soppdrepende kjemikalier beregnet for sanering av ekte hussopp, med en sikkerhetssone på (1/2-)1 meter inn i friskt område. Arbeidet bør overlates til et spesialfirma. Treverk som skal legges inn i soppangrepet område skal være trykkimpregnert, klasse AB. Dersom det er kappet i treverket som legges inn i angrepet område, behandles kappflatene med soppdrepende kjemikalier beregnet for hussoppsanering.

19 Mycoteam as Prosjektnr.: /6 Langtidserfaringen med utbedring etter denne metoden er meget gode når det ikke oppstår nye fuktproblemer, og metoden gir også en viss sikkerhet ved fremtidige fuktproblemer, på grunn av kjemisk beskyttelse av treverk og murverk. Skader av andre råtesopp enn ekte hussopp, som f. eks. kjellersopp og tømmersopp, utbedres uten bruk av kjemikalier. All fukttilgang må stanses, og råtesoppskadete materialer skiftes med en sikkerhetssone på ca 20 cm (i lengderetningen) inn i friske materialer. Generelle forholdsregler ved utbedring av råtesoppskader I forbindelse med utbedring av råteskader bør man ta visse forholdsregler. Råtesoppskadet treverk er ofte i større eller mindre grad også infisert av muggsopp. Det er uheldig å puste inn muggsoppsporer i store mengder og det er fare for spredning av sporer til omkringliggende områder. De som utfører riving/saneringsarbeidet anbefales å benytte støvmaske (eventuelt friskluftmaske) ved arbeidet. For å beskytte tilstøtende lokaler kan dører og åpninger tettes med bygningsplast. Alternativt kan man montere en avtrekksvifte som skaper undertrykk i det aktuelle rommet slik at muggsoppinfisert luft føres ut av bygningen og ikke inn i tilstøtende boligrom. 4.2 Anbefalte tiltak for låvene på Strømsbu, Arendal Mye av de registrerte råtesopp- og insektskadene blir automatisk borte ved fjerning av innvendige konstruksjoner som uansett skal rives. Det er imidlertid viktig å foreta lokale kjemikaliebehandlinger på tilstøtende murverk og jordbakke i områder med angrep av ekte hussopp (1. etasje låve mot nord), før støping av nytt dekke. Vi anbefaler også at det foretas en ny visuell vurdering med prøvetaking av bunnsviller i ytterveggene etter fjerning av gulvkonstruksjonene, både med tanke på skjulte angrep av ekte hussopp og ønsket om å bevare så mye som mulig av fasadene. Råtesoppskadete deler av bunnsviller og utvendig panel bør kappes og erstattes med friskt virke. Svillene bør legges med kapillærbrytende sjikt mot grunnmur. Treverk nedbrutt på grunn av angrep av husbukk skiftes lokalt, og holdes under framtidig oppsikt med tanke på videreutvikling. Omgjøring av låvene til kontorer vil sannsynligvis gjøre forholdene mindre fordelaktige for husbukklarvene, og på den måten redusere skadeutviklingen. Vi anbefaler en detaljert kartlegging av omfanget av husbukkskader etter innvendig riving. Vennligst kontakt Truls Bie (tlf: ) for ny kontroll etter at innvendige konstruksjoner er revet, og dersom det er spørsmål til rapporten. Med vennlig hilsen Mycoteam as Hege Bull Jenssen Fagansvarlig råte Truls Bie Seniorrådgiver Vedlegg: generelt om råtedrillmetoden, resultater av materialprøveanalyser, planskisser som viser registrerte soppskader i låvene, faktablader om ekte hussopp, muggsopp, gråråte, barksopp, stjerneskinn, husbukk, råteborebiller, stripet borebille

20 Vedlegg til rapport tilhørende prosjektnr Vedlegg 1 Råtedrill Råtedrill (Resistograph E 300 eller E 400) er et instrument som registrerer tettheten (uttrykt ved dreiemomentet til motoren) til materialene. Råtedrillundersøkelsen utføres ved at et ca 2 mm tykt spesialbor føres gjennom materialet. Instrumentets skriver gir en utskrift av tettheten til materialet i skala 1:1. Ved kontroll av en trebjelke vil bl.a de enkelte årringene komme frem - og eventuelle svekkelser i materialene (råteskader) vil gi fall i materialenes tetthet og registreres som fall i kurven. Resistograph E 400 har mulighet for å overføre dataene elektronisk til en pc for videre bearbeiding/grafisk fremstilling. Analyseresultater- materialprøver Tabell 1. Resultater av prøveanalyser, 18514: 1-20, Strømsbu Arendal, Prøvenr Prøvested Type Resultater 18514: 1 Nord, 1.etg.gulv mot nordlig Tremateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans) utgang 18514: 2 Nord, 1.etg, drager under søyle Tremateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans) ved trapp mot nord 18514: 3 Nord, 1.etg, underside gulvbord Tapeavtrekk Hussoppsporer - Moderat forekomst Muggsopp (flere arter) - Moderat vekst 18514: 4 Nord, 1.etg, svill sørvestre ytterhjørne Tremateriale Gamle råtesoppskader (skadegjører uidentifisert) Ingen tegn til ekte hussopp 18514: 5 Nord, 1.etg, gulv mot sørlig Tremateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans) utgang 18514: 6 Nord, 1.etg, overgang tre/støp Tremateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans) mot sør 18514: 7 Nord, 1.etg, gulvbjelke mot øst/nord Tremateriale Gråråte Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 18514: 8 Nord, 2.etg, gulv ved trapp Tremateriale Gråråte 18514: 9 Nord, 2.etg, boremel gulv Boremel Boremel av husbukk (Hylotrupes bajulus) og stripet borebille (Anobium punctatum) 18514: 10 Nord, loft,boremel + treverk drager Tremateriale Husbukk (Hylotrupes bajulus) og stripet borebille (Anobium punctatum) 18514: 11 Nord, loft, gavl mot nord Tremateriale Barksopp (Leucogyrophana mollis) Muggsopp: Phoma sp. - Moderat vekst 18514: 12 Nord, utvendig bunnsvill vest Tremateriale Barksopp: Leucogyrophana mollis Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 18514: 13 Sør, bunnsvill ytterhjørne nordvest Tremateriale Gamle råtesoppskader (skadegjører uidentifisert) Ingen tegn til ekte hussopp 18514: 14 Sør, øvre bunnsvill midt på vestvegg Tremateriale Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) Edderkoppspinn Gamle råtesoppskader (skadegjører uidentifisert) Ingen tegn til ekte hussopp 18514: 15 Sør,østvegg,panel ytterhjørne Tremateriale Gråråte sørøst 18514: 16 Sør, gulvbord mot nord Tremateriale Barksopp (Leucogyrophana mollis) Stjerneskinn (Asterostroma cervicolor) 18514: 17 Sør, østvegg midt på bunnsvill Tremateriale Gamle råtesoppskader (skadegjører uidentifisert) Ingen tegn til ekte hussopp Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 18514: 18 Sør, vestvegg, bunnsvill Tremateriale cf. Vedmusling (Gloeophyllum sepiarium) Ingen tegn til ekte hussopp Snutebiller (Curculionidae) 18514: 19 Sør, gulvbjelke ved inngang Tremateriale Gamle råtesoppskader (skadegjører uidentifisert) Ingen tegn til ekte hussopp Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 18514: 20 Sør, gulvbjelke midt i underetasje Tremateriale Gamle råtesoppskader (skadegjører uidentifisert) Ingen tegn til ekte hussopp

21 Strømsbu, Arendal - to låver (Sør. Planskisse underetasje. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesoppskader) Nord Sør = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) 1 = Prøvetakingssteder Inspisert /tb

22 Strømsbu, Arendal - to låver (Sør. Planskisse hovedetasje. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesoppskader) Nord Sør = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) Inspisert /tb

23 Strømsbu, Arendal - to låver (Nord. Planskisse 1. etasje. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesoppskader) Nord Sør = Ekte hussopp = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) = Muggsopp 1 = Prøvetakingssteder Inspisert /tb

24 Strømsbu, Arendal - to låver (Nord. Planskisse 2. etasje. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesoppskader) Nord 9 10 Sør 8 = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) = Treskadeinsekter 1 = Prøvetakingssteder Inspisert /tb

25 Strømsbu, Arendal - to låver (Nord. Planskisse 3. etasje. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesoppskader) Nord 11 Sør = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) 1 = Treskadeinsekter = Prøvetakingssteder Inspisert /tb

26 Mycoteam as Vår saksbehandler: Truls Bie Telefon dir.: E-post: Stærk & Co AS v/ Sigfrid Våtevik Havnegaten 1 N-4801 Arendal Dato: 28. september 2009 Vår ref: Deres ref: Strømsbu, Arendal - utvidet undersøkelse av gulvet i 1. etasje i den nordre låven Oppdrag Mycoteam har fått i oppdrag å foreta nærmere undersøkelser av gulvkonstruksjonen mot grunnen i den nordlige av to låver, med tanke på registrering av omfanget av fukt- og soppskader og angivelse av nødvendige tiltak. Inspeksjon Inspeksjonen ble utført av Truls Bie i Mycoteam AS. Sigfrid Våtevik i Stærk & Co AS og Ottar i Kruse Smith Entreprenør AS var tilstede i starten av inspeksjonen. I forkant av vår inspeksjon har sistnevnte foretatt åpninger i gulvkonstruksjonen, som anbefalt i e- post sendt til Våtevik Oppdragsgiver Stærk & Co AS. Oppsummering Det er registrert omfattende angrep av ekte hussopp i den vestlige halvdelen av gulvkonstruksjonen i nordlåven, samt spredte angrep i den østre delen. Skadene sitter i hovedsak inn mot transportsonen midt i låven. I den østlige halvdelen av gulvkonstruksjonen er det registrert stort fukttilsig i grunnen og omfattende råtesoppskader, både ekte hussopp og andre råtesopper, i bunnstokker og nedre del av utvendig kledning på østveggen. Det er fortsatt ikke registrert tegn til alvorlige svekkelser i bæresøyler. I den vestlige halvdelen er det imidlertid angrep av ekte hussopp i bunnstokker under en del av søylene inn mot transportsonen. Det er svært mye løst treverk i jord- og steinmassene under gulvkonstruksjonen. Mye av materialene er angrepet av ekte hussopp og/eller andre råtesopper. I tillegg har sannsynligvis alle materialene i større eller mindre grad vekst av muggsopp. Hele gulvkonstruksjonen må åpnes, og soppskadene utbedres som beskrevet i denne rapporten. Mycoteam as Telefon: / Telefax: E-post: Nettadresse: Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3 B Foretaksregisteret: NO IBAN: NO

27 Mycoteam as Prosjektnr.: /4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Mycoteam har tidligere utført en soppundersøkelse av alle tilgjengelige deler av to låver på Strømsbu i Arendal, se vår rapport datert På bakgrunn av registrerte råtesoppskader og risikoen for ytterligere skjulte skader i gulvkonstruksjonen i den nordlige låven, er avgrensede inspeksjonshull laget i alle deler av gulvet. Mycoteam har på bestilling fra Stærk & Co foretatt en ny vurdering av tilstand og skadeomfang i gulvkonstruksjonen. 1.2 Bygning/konstruksjon Gulvkonstruksjonen i den nordre låven består av to oppforede deler med en ikke oppforet transportsone i midten. I ytterveggene er det i hovedsak tre bunnstokker oppå hverandre, med den nederste vekselvis på stein og i direkte jordkontakt. Det er lufting en del steder mellom bunnstokk og stein. Gulvbjelkene ligger også på steinstøtter. Grunnen består av jord og stein, i tillegg til veldig mye løse, organiske materialer. Se for øvrig rapport datert Undersøkelse og metoder Det er foretatt en visuell inspeksjon av tilgjengelige deler av gulvkonstruksjonen i den nordre låven. I tillegg er det foretatt en rask inspeksjon av øvrige deler av den nordre låven, med tanke på eventuelle synlige endringer i skadebildet siden inspeksjonen i juni Det er tatt fuktmålinger i utvalgte deler av gulvkonstruksjonen. Materialprøver er tatt med for analyse av skadegjørere. 2. Observasjoner og resultater 2.1 Gulvkonstruksjon Se vedlagte oppdaterte skisse over 1. etasje i den nordre låven. Nummereringen av gulvåpningene følger skissen. I hver av gulvåpningene har det vært mulig å kontrollere kryperommet noe utover i alle retninger, avhengig av den varierende avstanden mellom bjelkelag og jord/steingrunnen. Ved forrige inspeksjon ble det registrert angrep av ekte hussopp i gulvbord rett på jord i transportsonen, både mot nord og sør i den nordre låven. Ved inspeksjonen den ble det registrert et nytt fruktlegeme av ekte hussopp i gulvbordene mot nord (foto 1), noe som viser at skadene er i aktiv utvikling. Som det går fram av vedlagte skisse er det registrert angrep av ekte hussopp på grunnen og i bunnstokk i omtrent hele den vestlige delen, inn mot transportsonen (foto 2-3). Det er ikke registrert angrep av ekte hussopp i nedkant av bæresøylene som hviler mot den angrepne bunnstokken. I hull nummer 2 (se skisse) er det registrert kraftig angrep av ekte hussopp i to bjelker. Mellom hull 4 og 6 er det registrert angrep av ekte hussopp i samtlige bjelker (ikke i bjelken nærmest sørgavlen). Vi antar ut fra observasjonene i tilgjengelige deler at hussoppangrepet strekker seg i mer eller mindre hel lengde av den vestlige delen. Det ligger generelt veldig mye løse organiske materialer blant steiner og jord, og mye av materialene i tilgjengelige deler i den vestre delen er angrepet av ekte hussopp (prøve nr :1). I tillegg er det registrert muggsoppvekst på materialene i grunnen (prøve nr.

28 Mycoteam as Prosjektnr.: / :2-3). Muggsoppveksten er ikke tegnet inn på vedlagte skisse, ettersom vi antar at dette gjelder alle løse organiske materialer i større eller mindre grad. I den østre delen av låven er det registrert angrep av ekte hussopp i bunnstokk, gulvbjelker og utvendig kledning i ytterhjørnet mot nordøst (hull 11, prøve nr :4). I samme område og videre nedover langs østveggen er det også registrert angrep av andre råtesopper. Utvendig terreng faller inn mot østveggen, og grunnen i denne delen er generelt våtere enn i den vestre delen. Mange gulvbjelker inn mot østveggen har også råtesoppskader i oppleggspunktene. Det er i tillegg registrert vekst av ekte hussopp mellom steiner på grunnen i et område like ved hull 8. Det er ikke registrert angrep i tilgjengelige trematerialer i dette området, men ny kontroll må gjennomføres i forbindelse med rehabiliterings-/utbedringsarbeidene. Ut mot låvens ytterhjørner er det gamle råtesoppskader i bunnstokker. Ved hull 1, 5 og 11 er det i tillegg registrert råtesoppskader i utvendig kledning og reiseverk i et område omtrent halvannen meter opp fra gulvet. Foto 1. Fruktlegeme av ekte hussopp i gulvbord på jordgrunnen i den nordlige delen av transportsonen. Foto 2. Angrep av ekte hussopp i gulvkonstruksjonen i hull 2. Foto 3. Angrep av ekte hussopp i løsmasser på grunnen. Tabell 1. Resultater av prøveanalyser, 19229: 1-4, Strømsbu Arendal, Prøvenr Prøvested Type Resultater 19229: 1 Hull 1, løst på grunnen Tremateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans) 19229: 2 Gulvbjelke ved hull 2 Soppmateriale Muggsopp (flere arter) Sporer av ekte hussopp - Moderat forekomst 19229: 3 Hull 3, løse materialer Tremateriale Muggsopp (Penicillium sp.) - Moderat vekst Sotpartikler - Moderat forekomst 19229: 4 Hull 11, bjelke Tre- og soppmateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans)

29 Mycoteam as Prosjektnr.: /4 2.2 Øvrige forhold nordre låve Etter ønske fra Våtevik har vi laget fasadeskisser som viser omtrentlig omfang av registrerte råtesoppskader i utvendig kledning. Ved inspeksjonen den ble det foretatt en rask befaring i 2. og 3. etasje av låven, med tanke på eventuell videreutvikling av skader registrert Det ble ikke registrert tegn til alvorlig skadeutvikling siden juni, men hauger av boremel i mange områder viser at det fortsatt er aktive husbukkangrep i konstruksjonene. 3. Skadevurdering Avdekninger i gulvkonstruksjonen har vist at omfanget av råtesoppskader er mye større enn hva som ble registrert ved den første inspeksjonen. Hele gulvet må åpnes, og alle skader utbedres. 4. Tiltak 4.1 Retningslinjer for utbedring av soppskader For generell beskrivelse av muggsoppsanering / råtesoppsanering, se rapport datert Tiltak i gulvkonstruksjonen i den nordre låven Hele gulvet åpnes, og alt råtesoppskadet treverk kappes vekk, med sikkerhetssone på henholdsvis 50 cm (ekte hussopp) og 20 cm (andre råtesopper). Treverk som kappes på grunn av ekte hussopp overflatesprøytes i kappflatene med hussoppdrepende kjemikalier. Vi regner med å bli kontaktet for avmerking av nødvendige kappinger etter at gulvet er åpnet. Alle løse materialrester og andre organiske gjenstander på jord/fjellgrunnen må fjernes. I områder med hussoppangrep overflatesprøytes grunnen med kjemikalier for hussopputbedring etter opprensingen. Før oppbygning av nye konstruksjoner bør grunnen fuktsikres med plast og eventuelt en påstøp. Masser må graves vekk inn mot østveggen, slik at vann dreneres vekk fra trekonstruksjonene. Se for øvrig forrige rapport, datert Vennligst kontakt Truls Bie (tlf: ) for avmerking/oppfølging etter at gulvkonstruksjonen er helt åpnet, og/eller dersom det er spørsmål til denne rapporten. Med vennlig hilsen Mycoteam as Hege Bull Jenssen Fagansvarlig råte Truls Bie Seniorrådgiver Vedlegg: oppdaterte skisser over gulvkonstruksjonen og alle fasader i den nordre låven

30 Strømsbu, Arendal - nordre låve (Planskisse 1. etasje. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesopp- og insektskader) Nord Vest 3 9 Øst Sør = Ekte hussopp = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) 1 = Områder hvor gulvet er åpnet Inspisert og /tb

31 Strømsbu, Arendal - nordre låve (Fasade mot nord (øverst) og vest. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesopp- og insektskader) = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) Inspisert og /tb

32 Strømsbu, Arendal - nordre låve (Fasade mot sør (øverst) og øst. Ikke måleriktig, kun ment for omtrentlig angivelse av råtesopp- og insektskader) = Ulike råtesopper (kjellersopp/tømmersopper o.l.) Inspisert og /tb

33 Assuransegården as Vurdering av teknisk tilstand Strømsbu sag Bilag B Utvidet underøkelse av gulvet i 1.etasje i den nordre låven

34 Mycoteam as Vår saksbehandler: Truls Bie Telefon dir.: E-post: Stærk & Co AS v/ Sigfrid Våtevik Havnegaten 1 N-4801 Arendal Dato: 28. september 2009 Vår ref: Deres ref: Strømsbu, Arendal - utvidet undersøkelse av gulvet i 1. etasje i den nordre låven Oppdrag Mycoteam har fått i oppdrag å foreta nærmere undersøkelser av gulvkonstruksjonen mot grunnen i den nordlige av to låver, med tanke på registrering av omfanget av fukt- og soppskader og angivelse av nødvendige tiltak. Inspeksjon Inspeksjonen ble utført av Truls Bie i Mycoteam AS. Sigfrid Våtevik i Stærk & Co AS og Ottar i Kruse Smith Entreprenør AS var tilstede i starten av inspeksjonen. I forkant av vår inspeksjon har sistnevnte foretatt åpninger i gulvkonstruksjonen, som anbefalt i e- post sendt til Våtevik Oppdragsgiver Stærk & Co AS. Oppsummering Det er registrert omfattende angrep av ekte hussopp i den vestlige halvdelen av gulvkonstruksjonen i nordlåven, samt spredte angrep i den østre delen. Skadene sitter i hovedsak inn mot transportsonen midt i låven. I den østlige halvdelen av gulvkonstruksjonen er det registrert stort fukttilsig i grunnen og omfattende råtesoppskader, både ekte hussopp og andre råtesopper, i bunnstokker og nedre del av utvendig kledning på østveggen. Det er fortsatt ikke registrert tegn til alvorlige svekkelser i bæresøyler. I den vestlige halvdelen er det imidlertid angrep av ekte hussopp i bunnstokker under en del av søylene inn mot transportsonen. Det er svært mye løst treverk i jord- og steinmassene under gulvkonstruksjonen. Mye av materialene er angrepet av ekte hussopp og/eller andre råtesopper. I tillegg har sannsynligvis alle materialene i større eller mindre grad vekst av muggsopp. Hele gulvkonstruksjonen må åpnes, og soppskadene utbedres som beskrevet i denne rapporten. Mycoteam as Telefon: / Telefax: E-post: Nettadresse: Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3 B Foretaksregisteret: NO IBAN: NO

35 Mycoteam as Prosjektnr.: /4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Mycoteam har tidligere utført en soppundersøkelse av alle tilgjengelige deler av to låver på Strømsbu i Arendal, se vår rapport datert På bakgrunn av registrerte råtesoppskader og risikoen for ytterligere skjulte skader i gulvkonstruksjonen i den nordlige låven, er avgrensede inspeksjonshull laget i alle deler av gulvet. Mycoteam har på bestilling fra Stærk & Co foretatt en ny vurdering av tilstand og skadeomfang i gulvkonstruksjonen. 1.2 Bygning/konstruksjon Gulvkonstruksjonen i den nordre låven består av to oppforede deler med en ikke oppforet transportsone i midten. I ytterveggene er det i hovedsak tre bunnstokker oppå hverandre, med den nederste vekselvis på stein og i direkte jordkontakt. Det er lufting en del steder mellom bunnstokk og stein. Gulvbjelkene ligger også på steinstøtter. Grunnen består av jord og stein, i tillegg til veldig mye løse, organiske materialer. Se for øvrig rapport datert Undersøkelse og metoder Det er foretatt en visuell inspeksjon av tilgjengelige deler av gulvkonstruksjonen i den nordre låven. I tillegg er det foretatt en rask inspeksjon av øvrige deler av den nordre låven, med tanke på eventuelle synlige endringer i skadebildet siden inspeksjonen i juni Det er tatt fuktmålinger i utvalgte deler av gulvkonstruksjonen. Materialprøver er tatt med for analyse av skadegjørere. 2. Observasjoner og resultater 2.1 Gulvkonstruksjon Se vedlagte oppdaterte skisse over 1. etasje i den nordre låven. Nummereringen av gulvåpningene følger skissen. I hver av gulvåpningene har det vært mulig å kontrollere kryperommet noe utover i alle retninger, avhengig av den varierende avstanden mellom bjelkelag og jord/steingrunnen. Ved forrige inspeksjon ble det registrert angrep av ekte hussopp i gulvbord rett på jord i transportsonen, både mot nord og sør i den nordre låven. Ved inspeksjonen den ble det registrert et nytt fruktlegeme av ekte hussopp i gulvbordene mot nord (foto 1), noe som viser at skadene er i aktiv utvikling. Som det går fram av vedlagte skisse er det registrert angrep av ekte hussopp på grunnen og i bunnstokk i omtrent hele den vestlige delen, inn mot transportsonen (foto 2-3). Det er ikke registrert angrep av ekte hussopp i nedkant av bæresøylene som hviler mot den angrepne bunnstokken. I hull nummer 2 (se skisse) er det registrert kraftig angrep av ekte hussopp i to bjelker. Mellom hull 4 og 6 er det registrert angrep av ekte hussopp i samtlige bjelker (ikke i bjelken nærmest sørgavlen). Vi antar ut fra observasjonene i tilgjengelige deler at hussoppangrepet strekker seg i mer eller mindre hel lengde av den vestlige delen. Det ligger generelt veldig mye løse organiske materialer blant steiner og jord, og mye av materialene i tilgjengelige deler i den vestre delen er angrepet av ekte hussopp (prøve nr :1). I tillegg er det registrert muggsoppvekst på materialene i grunnen (prøve nr.

36 Mycoteam as Prosjektnr.: / :2-3). Muggsoppveksten er ikke tegnet inn på vedlagte skisse, ettersom vi antar at dette gjelder alle løse organiske materialer i større eller mindre grad. I den østre delen av låven er det registrert angrep av ekte hussopp i bunnstokk, gulvbjelker og utvendig kledning i ytterhjørnet mot nordøst (hull 11, prøve nr :4). I samme område og videre nedover langs østveggen er det også registrert angrep av andre råtesopper. Utvendig terreng faller inn mot østveggen, og grunnen i denne delen er generelt våtere enn i den vestre delen. Mange gulvbjelker inn mot østveggen har også råtesoppskader i oppleggspunktene. Det er i tillegg registrert vekst av ekte hussopp mellom steiner på grunnen i et område like ved hull 8. Det er ikke registrert angrep i tilgjengelige trematerialer i dette området, men ny kontroll må gjennomføres i forbindelse med rehabiliterings-/utbedringsarbeidene. Ut mot låvens ytterhjørner er det gamle råtesoppskader i bunnstokker. Ved hull 1, 5 og 11 er det i tillegg registrert råtesoppskader i utvendig kledning og reiseverk i et område omtrent halvannen meter opp fra gulvet. Foto 1. Fruktlegeme av ekte hussopp i gulvbord på jordgrunnen i den nordlige delen av transportsonen. Foto 2. Angrep av ekte hussopp i gulvkonstruksjonen i hull 2. Foto 3. Angrep av ekte hussopp i løsmasser på grunnen. Tabell 1. Resultater av prøveanalyser, 19229: 1-4, Strømsbu Arendal, Prøvenr Prøvested Type Resultater 19229: 1 Hull 1, løst på grunnen Tremateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans) 19229: 2 Gulvbjelke ved hull 2 Soppmateriale Muggsopp (flere arter) Sporer av ekte hussopp - Moderat forekomst 19229: 3 Hull 3, løse materialer Tremateriale Muggsopp (Penicillium sp.) - Moderat vekst Sotpartikler - Moderat forekomst 19229: 4 Hull 11, bjelke Tre- og soppmateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans)

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder

Kirkeveien 161 oppfølgende inspeksjon i fuktutsatte områder Mycoteam as Vår saksbehandler: Ole Martin Stensli Telefon dir.: 977 63 69 E-post: oms@mycoteam.no Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 2773 Solli N-020 OSLO Dato: 9. januar 204 Vår ref: 204008 Deres ref: Kirkeveien

Detaljer

Linaaegården (Rådhusgata 10) - soppinspeksjon

Linaaegården (Rådhusgata 10) - soppinspeksjon Vår saksbehandler: Tage Rolén Telefon dir.: 481 47 021 E-post: tro@mycoteam.no Fortidsminneforeningen Avd Vestfold Ragnar Kristensen Farmandsveien 30 3110 Tønsberg Dato: 18. mai 2011 Vår ref: 201105035

Detaljer

Oldenveien 21 undersøkelse av fukt og råteskader i hus

Oldenveien 21 undersøkelse av fukt og råteskader i hus Mycoteam as Vår saksbehandler: Trygve Devold Kjellsen Telefon dir.: 920 64 327 E-post: tdk@rnycoteam.no (11 MYCO TEAM Frode Ma ndal Oldenveien 21 7168 Lysøysundet Dato: 4. september 2015 Vår ref: 201508198

Detaljer

Kontroll av råtesoppskader i fundamenter under bolighus

Kontroll av råtesoppskader i fundamenter under bolighus Mycoteam as Vår saksbehandler: Mari Sand Sivertsen Telefon dir.: 905 32 965 E-post: mss@mycoteam.no Longyearbyen Lokalstyre v/ Morten Langerud Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN Dato: 26. november 2012 Vår

Detaljer

Holmen renseanlegg Inspeksjon vedrørende muggsoppog/eller

Holmen renseanlegg Inspeksjon vedrørende muggsoppog/eller Vår saksbehandler: Ole Martin Stensli Telefon: 22 96 57 40 E-post: Ole.Martin.Stensli@Mycoteam.no 1/7 Multiconsult AS v/ann Kristin Steffensen Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Dato: 24.04.03 Vår ref.: 200303043/523/1/OMS

Detaljer

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet.

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no OPAK AS v/ Jan Skau Postboks 128 Skøyen N-0212 Oslo Dato: 11. september 2015 Vår ref: 201508248 Deres ref: Undelstadveien

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Gjerdrum Barneskole Kontroll av fukt og lekkasjer i yttervegger, Østfløya

Gjerdrum Barneskole Kontroll av fukt og lekkasjer i yttervegger, Østfløya Vår saksbehandler: Ingeborg Bjorvand Engh Telefon dir.: 959 99 153 E-post: ibe@mycoteam.no Gjerdrum kommune Vidar Grøtan Postboks 10 N-2024 Gjerdrum Dato: 28. mars 2014 Vår ref: 201401072 Deres ref: Gjerdrum

Detaljer

Tiltak mot soppskader

Tiltak mot soppskader Tiltak mot soppskader Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Hva er en skade? Er det nødvendig med tiltak? Hvilke tiltak er aktuelle? Har tiltakene ønsket

Detaljer

Tveten Gård hovedbygning - fuktlogging

Tveten Gård hovedbygning - fuktlogging Vår saksbehandler: Kolbjørn Mohn Jenssen Telefon dir.: 915 36 246 E-post: kmj@mycoteam.no Oslo Kommune, Kulturetaten v/stian Støle Pb 1453 Vika 0116 OSLO Dato: 18. august 2014 Vår ref: 201403169 Deres

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Rapport. for. Vegger. Enebolig GREVEFARET 3. Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK. Utført av: Tømrermester. Bernt Hagen. Fuskegata 12, 3158 Andebu

Rapport. for. Vegger. Enebolig GREVEFARET 3. Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK. Utført av: Tømrermester. Bernt Hagen. Fuskegata 12, 3158 Andebu 1 for på Enebolig GREVEFARET 3 Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK Utført av: Tømrermester Bernt Hagen Fuskegata 12, 3158 Andebu Tlf: 004745080060 Post: I denne rapporten er det følgende tilstandsgrader: 2 Begrenset

Detaljer

Ås kirke befaring i tårn og på loft

Ås kirke befaring i tårn og på loft Mycoteam as Vår saksbehandler: Mari Sand Austigard Telefon dir.: 905 32 965 E-post: mari@mycoteam.no Høyer Finseth AS v/ Victoria Rygh Nordhagen Engebrets vei 5 0275 Oslo Dato: 3. juli 2015 Vår ref: 201506189

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Reinveien 9B - muggsopp

Reinveien 9B - muggsopp Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Peab - Raaen Entreprenør A/S v/ Ernst Jørgensen Postboks 720 N-3196 Horten Dato: 31. mai 2013 Vår ref: 201305228 Deres

Detaljer

Huseby leir, befalsforlegningene gjenværende observasjoner i hus 3

Huseby leir, befalsforlegningene gjenværende observasjoner i hus 3 Mycoteam as Vår saksbehandler: Mari Sand Sivertsen Telefon dir.: 905 32 965 E-post: mss@mycoteam.no Bygge Råd AS v/ Arne Joar Haugen Postboks 98 N-2301 Hamar Dato: 18. november 2011 Vår ref: 201108057

Detaljer

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom.

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ås Kommune v/ Vidar Sørensen Postboks 195 1431 ÅS Dato: 9. oktober 2014 Vår ref: 201409127 Deres ref: Åsgård skole

Detaljer

Mycoteam as Vår saksbehandler: Maria Nunez Telefon dir.: 464 23 235 E-post: mnu@mycoteam.no Polygon Trondheim v/vinjes Transport A/S v/ Rolf Erdal Østre Rosten 98B N-7075 Tiller Dato: 14. februar 2013

Detaljer

Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson

Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson Nye krav og forventinger Offentlige Anbefalte faglige normer Kommersielle

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Drywood Test av overflatebegroing

Drywood Test av overflatebegroing Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 9 0 09 E-post: cmw@mycoteam.no DRYWOOD Norge as v/ Kenneth Ervik Kilengaten 8 B N-7 Tønsberg Dato: 4. mai 0 Vår ref: 04 Drywood Test av overflatebegroing

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Nasjonalt fuktseminar 2012 Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Mari Sand Sivertsen Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Råtesopp Bryter

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Soppsaneringer i bygninger

Soppsaneringer i bygninger Soppsaneringer i bygninger Anticimex AS Stein Norstein 2012 04 15 Vi har to typer soppsaneringer i hus Sanering av sopp som lager råte. råtesopper Disse ødelegger huset, men er lite farlige for mennesker

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Råtesopp- og insektskader i hus. Mer vanlig enn folk tror

Råtesopp- og insektskader i hus. Mer vanlig enn folk tror Råtesopp- og insektskader i hus Mer vanlig enn folk tror Ikke bare en trusel moteldre hus Skader som skyldes angrep av råtesopper og insekter i bygningssammenheng, påfører samfunnet store kostnader og

Detaljer

Energieffektivisering og soppskader

Energieffektivisering og soppskader Energieffektivisering og soppskader Hvorfor liker sopp isolasjon like mye som huseieren? Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hvorfor

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning.

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.02: Malingsflass, puss- og råteskader på innsiden av vegg på fra foregående bilde. Side 1 av 22 Bilde 2.03: Defekt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Fredrikstad fengsel. Fredrikstad kommune. Prosjektnummer: Dokumentnummer: 10 Rev.: 03

TILSTANDSRAPPORT. Fredrikstad fengsel. Fredrikstad kommune. Prosjektnummer: Dokumentnummer: 10 Rev.: 03 TILSTANDSRAPPORT Fredrikstad fengsel Kunde: Prosjekt: Fredrikstad kommune Fredrikstad fengsel Prosjektnummer: 26942001 Dokumentnummer: 10 Rev.: 03 Rapportstatus: Endelig Oversendelse for kommentar Utkast/internt

Detaljer

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14 FORELØPIGE SKISSER - 02.07.4 8,5 5,3 4,7 8,5 TILBYGG MED TAKTERRASSE a TEGNFORKLARING Eksisterende Hus Nye tilbygg med Terrasse/Veranda P P 0,0 6,0 GARASJE MED TAKTERRASSE GNR./BNR. 24/224 7,0 NY VERANDA

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos. www.mycoteam.no Bakgrunn Gamle bygninger er normale bygninger som har blitt stående ekstra lenge, med

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Håndverkeren. Antikvarisk Restaurering. Tilstandsrapport. Dato: Prosjekt: Gamle Glittre Hakedal

Håndverkeren. Antikvarisk Restaurering. Tilstandsrapport. Dato: Prosjekt: Gamle Glittre Hakedal Tilstandsrapport Håndverkeren Antikvarisk Restaurering Prosjekt: Gamle Glittre Hakedal Dato: 02-06-2014 Oppdragsgiver: Nittedal Kommune. Margret Lie Wessel Utført av: Leif Jacobsen og Maybrit Rasmussen

Detaljer

Nytt fra Byggforskserien

Nytt fra Byggforskserien Norsk murdag 2013 Nytt fra Byggforskserien Tore Kvande 1 Dagens tema Klikk og finn Egen inngang til passivhusrelevante anvisninger Nye anvisninger siden sist 2 Byggdetaljer 523.242 Murte yttervegger av

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU NIKU Oppdragsrapport 140/2010 Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU Gjenanvendte bygningsdeler i Jostedalen kirke? Rapport I forbindelse med et prosjekt for Riksantikvaren

Detaljer

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ 1 Innhald: 1. Innleiing og eigedomsdata 2. Konklusjon 3. Tilstandsanalyse 4. Bildedokumentasjon Side 2 av 17 1. Innleiing 1.1 Generelt TDV

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Befaring utført i august 2010 av museumshåndverker Odd Inge Bjerkestrand 2 Beskrivelse av Milnbrygga Eiendom: Milnbrygga Gnr: 8 Bnr: 95 Adresse: Dikselveien

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Friskmelding etter skade

Friskmelding etter skade Friskmelding av huset etter vannskaden Fagsjef Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Mycoteam as Først en liten kommentar til ettertanke 1 år 1974 år 1980

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Råtekontroll av taubanebukker på Hiorthhamn, Svalbard

Råtekontroll av taubanebukker på Hiorthhamn, Svalbard NIKU Oppdragsrapport 141/2011 Råtekontroll av taubanebukker på Hiorthhamn, Svalbard Anne-Cathrine Flyen Johan Mattsson Bakgrunn Feltundersøkelser på Svalbard utført i perioden 2002-2009 av Sysselmannen,

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Pilestredet 84 B fukt- og soppkontroll av kjeller og loft, samt luftanalyser i leilighetene og hvilebrakken

Pilestredet 84 B fukt- og soppkontroll av kjeller og loft, samt luftanalyser i leilighetene og hvilebrakken Vår saksbehandler: David Hauer Telefon dir.: 901 88 632 E-post: dha@mycoteam.no Boligbygg Oslo KF v/ Kjartan Nogva Postboks 1192 Sentrum 0107 OSLO Dato: 27. januar 2009 Vår ref: 200811229 Deres ref: 40400

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

Klemetsrudhallen, Lofsrudveien 6 luftprøver i fjellhall

Klemetsrudhallen, Lofsrudveien 6 luftprøver i fjellhall Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ateam Inneklimaservice AS v/ Øyvind Andersen Tvetenveien 0671 Oslo Dato: 6. desember 2013 Vår ref: 201311192 Deres

Detaljer

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder. TEKNISK NOTAT TIL: Knarberg båtforening v/roar Aasvang Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110493n1 Prosjekt: 110448 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Runar Larsen Knarberg båthavn,

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg Eksisterende bygg Registrering og opptegning av eksisterende bygg Plan, snitt og fasader av 6 bygninger og 2 tun 1. 3. 2. 4 5. 4. 6. Innhold Transformasjonsklasser Bygg 1 - redskapsbod Bygg 2 - bolig

Detaljer

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E)

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E) TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 92 273 Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Multiconsult utførte befaring i området 20. september 2012. Overgangen mellom området med antatt leiravsetninger og områder med bart berg/tynt løsmassedekke ble kartlagt. Opplysningene i løsmassekartet

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn:

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn: GEOTEKNSIK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014 Enebakk kommune Flateby sentrumsutvikling AS Til: v/ byggesaksavdeling v/vidar Kolstad Oppdragsnavn: Emne: Tiltaksklasse (SAK10): Oppdragsgiver:

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Undersøkelse av boligen. Symptomer

Undersøkelse av boligen. Symptomer Undersøkelse av boligen Symptomer Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Skadeinsekter og soppangrep

Skadeinsekter og soppangrep Skadeinsekter og soppangrep I denne oppgaven vil jeg fortelle om skadeinsekter og soppangrep på hus. Jeg vil beskrive kjennetegn på forskjellige arter og typer soppangrep, hvilke kriterier som må være

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

FORSLAG TIL BRANNSIKRING

FORSLAG TIL BRANNSIKRING INGENIØR TOM PAULSEN & SIV.ING JØRGEN BERG 3 APRIL 2000 FORSLAG TIL BRANNSIKRING ENGERJORDET OPPSUMMERING Etter rekkehusbranner i distriktet ba styret i Engerjordet Sameie brannvesenet om en vurdering

Detaljer

Randsfjordmuseene AS

Randsfjordmuseene AS Dato, 28.05.2014 Notat fra befaring av Gjervika 64/13, Trevatn, Søndre Land Foto av Gjervika fra No. Gardsbruk, 1996. Tømrestue og høylåve i Gjervika. Bakgrunn Befaring av bygningene på Gjervika ble utført

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland Bergen Kommune Etat for Byggesak og private planer Postboks Bergen

Fylkesmannen i Hordaland Bergen Kommune Etat for Byggesak og private planer Postboks Bergen Fylkesmannen i Hordaland 04.11.2013 Bergen Kommune Etat for Byggesak og private planer Postboks 7700 5020 Bergen SAKSNUMMER 201331334. Gjelder avslag på søknad om takoppløft fasade mot øst og vest. Eiendom:

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

Fukt i kompakte tak Resultater fra en feltundersøkelse

Fukt i kompakte tak Resultater fra en feltundersøkelse Fukt i kompakte tak Resultater fra en feltundersøkelse Norsk bygningsfysikkdag 2007 Knut Noreng 1 Fukt i kompakte tak Feltundersøkelse med observasjoner og målinger Kompakte tak der fukt har kommet inn

Detaljer