LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl i Verås grendahus, Verås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Fastsetting av medlemsavgift og fortøyningsavgift for Styret foreslår ingen endring av medlemskontingent for 2012, men gjør justeringer dersom moderorganisasjonen forandrer sin. Kontingenten videreføres med kr.200 Med støtte fra havnene forelåes fortøyningsavgiften på kr 1000,- videreført også for Bakgrunnen for dette er at havnene står ovenfor større utskiftinger/fornyelser av kostbart bryggemateriell. De enkelte havneenhetene bestemmer selv innen 14 dager før årsmøte dato om den forhøyede avgiften skal opprettholdes for den aktuelle havnen i det kommende år. 6. Innkomne forslag Ingen innkomne forslag 7. Havnesjefen orienterer 8. Valg av styre for 2011 etter valgkomiteens innstilling 9. Medlemsmøte Informasjon fra KNBF Styret ber om medlemmenes støtte til å utarbeide en strategi for LBF for o LBF s fremtidige veivalg o Grad av samarbeid med Lindås kommune o Standard på havneanleggene Årsmelding for Lindås Båtforening 2010 Lindås Båtforening hadde ved utgangen av 2010, 226 medlemmer. 13 nye medlemmer og 8 utmeldte. Foreningen disponerer totalt 128 båtplasser, fordelt på Risa 67, Spjeldnessund 27, Sævråsvåg 45 og Myking 16. Økonomien er i god ballanse, det vises til separat regnskap. Alle havner har venteliste. Arbeidsåret 2010 har vært rolig. Styret har hatt 3 møter pluss årsmøte. I tillegg har deler av styret hatt 4 arbeidsmøter, hvor oppdatering etter årsmøte, kommunedelsplan og innmelding i frivillighetsregister har vært diskutert. 1

2 Som normalt er, så dreier aktivitetene seg hovedsakelig om arbeid i havnene hvor det etter styrets mening arbeides tilfredsstillende. Havnekontaktene er her nøkkelpersonell. Medlemmenes egeninteresse vil i stor grad prege foreningens aktivitet. Styret etterlyser noe av den entusiasme som kan utvikle båtlivet videre i vårt område. Styret mener at vi har noe av Norges fineste turområder for båtlivet og dette kan vi sammen utvikle til fellesskapets beste. Fra moderorganisasjonen KNBF har det vært arbeidet aktivt med organisering rundt frivillighetsregisteret og momskompensasjon. LBF har på oppfordring fra KNBF søkt og fått kr refundert som momskompensasjon i 2010 (for år 2009) Nye vedtekter for LBF ble vedtatt på årsmøte i fjor. Disse er modernisert for å tilpasse oss til reglene for momskompensasjon, grasrotandel og i større grad enn tidligere få frem LBF s ideelle målsetning. Lindås kommune arbeider med kommunedelsplan. Dette er en omfattende plan i flere deler som er noe vanskelig å holde full oversikt over. Planarbeidet er i sluttfasen og sendes ut på høring i Kommuneplan samfunnsdelen er en langsiktig og overordna del av det kommunale planhierarkiet etter plan- og bygningsloven. Den består av kommuneplan, kommunedelsplaner, arealplaner, sektorplaner og andre kommunale planer. Styret gjør oppmerksom på viktigheten av at medlemmene deltar i høringsprosessen for samfunnsdel, arealdel og kommunedelsplaner. Disse legger rammer for vår virksomhet. Kommunedelsplan for Lindåsneset og Mongstad ble godkjent i Kommunedelsplan for Lindåsosene, Lygra og Lurefjorden har høringsfrist medio mars Arealplan har høringsfrist tidlig mars LBF har hatt en hjemmeside på internett, hvor informasjon om alle aktiviteter i LBF kan finnes. Denne har vært passiv siden Arbeidet med revitalisering ihht mandat fra siste årsmøte har pågått hele For å få tilgang til en domene under.no, så må laget være registrert i enhetsregisteret. Arbeidet er på gang og vil bli sluttført i Styret søker og anbefaler en sterkere kontroll med båter som ligger fortøyd i foreningens brygger. Et nytt registreringsskjema er utarbeidet for bruk i hver havn. Dette er tatt i bruk. Havnereglement er oppdatert og skal følges til medlemmenes beste. Regler for dugnadspenger er innarbeidet ihht til årsmøtes anbefaling. Forsikringsordningen for KNBF, Norske Sjø, drives fortsatt videre. Gå inn på internett og se hvilke medlemsfordeler KNBF og Norske Sjø har å tilby, og region vest, Medlemmer som ikke disponerer internett kan ta kontakt med styre for informasjon. LBF deltok ikke på KNBF Båtting i Trondheim, men på region Vest sitt årsmøte i Bergen. KNBF viderefører ordningen med besiktigelsesmenn. Her gjennomføres det regelmessig kursing sentralt. Styret oppfordrer medlemmer med interesser for dette om å ta kontakt. KNBF arbeider på landsplan for et obligatorisk båtregister. Fra KNBF har vi mottatt følgende vurdering av regnskapsplikten for LBF (På forespørsel); 2

3 1. Regnskapet skal være revisorgodkjent. Det er ikke krav om at regnskapet skal føres etter noen spesiell norm, f. eks. Regnskapsstandard for frivillige organisasjoner eller som aktivitetsregnskap. Dette er valgfritt. Det er heller ikke spesielle krav til dokumentasjon for momskravet etter Forenklet modell, som vi benytter. 2. Det vil være både vedtektenes formålsparagraf, paragrafer som sier noe om frivillig arbeid og allmennyttige formål og oppløsning, men også selskapsformen som velges. 3. En forening med omsetning på inntil 5 mill. trenger kun 2 valgte revisorer - intet krav til engasjert/betalt revisor (jeg legger til grunn samme krsv som til idrettslag). Over 5 mill. - engasjert/betalt revisor (registrert eller statsautorisert). Strandsoneloven har fått en skjerpet håndheving. KNBF følger saken nøye. Ref. tidligere kommentarer til kommunedelsplan for Lindås hvor dette nå håndheves strengt. Generelle betraktninger sett fra styrets side. LBF er en ideell organisasjon. Medlemmene er vår felles ressurs. For at vi skal kunne drive effektivt og økonomisk optimalt så er det helt avgjørende at dette gjenspeiles i våre vedtekter og arbeidsmoral. Strandsonen er ikke en gode som alle har tilgang til automatisk. Vårt virke skal arbeide mot målsetningen om at flest mulig innenfor vår krets skal få mulighet til dette innenfor rimelige grenser. For å få dette til, så er det fellesskapet som må ha fortrinn. Styret ønsker å utarbeide en strategi for en mer langsiktig arbeidsplan for LBF. Denne er ikke klar til årsmøte, hovedsakelig for at man ønsker å tilpasse denne til kommuneplan for Lindås. Havnekontaktene er det viktigste leddet i driften av havnen du tilhører. Vedkommende skal alltid orienteres om alle forhold som har betydning for havnen. Bryggeeierne plikter uoppfordret til å ta ansvar for eget nærområde og også utføre mindre vedlikehold på felles område. Større oppgaver utføres i fellesskap etter havnens plan og ledet av havnekontakt. Havnereglement for LBF skal følges uoppfordret av medlemmene. Styret tar det som en god forutsetning at medlemmene viser ansvar for våre felles verdier. Registreringsskjema for din båt i brygga sendes uoppfordret til havnekontakten. Strømuttak i havnene gjennom vinteren har vist seg å være en utfordring. De som bruker strøm kontinuerlig må ta det ansvar det er å registrere og melde inn til havnekontakten bruken. Sikkerheten i havneanleggene må stadig ha høy fokus. LBF disponerer skråplan som skal sikres forsvarlig. Miljøansvar i og rundt anleggene våre har fortsatt høy fokus. Det registreres at ting som er definert som spesialavfall blir etterlatt uten adresse noen ganger. LBF takker Verås Grendahus for velvillig disponering ifm møter i foreningen. Havnesjefen Orienterer Generelt Alle bryggeeiere oppfordres til å ta mindre vedlikehold på bryggene sine selv, som å skrape og rengjøre utliggere. Fortøyninger skal være ihht foreningens anbefaling. Modifisering av bryggeplassen skal ikke foretas uten etter samråd med havnekontakt. 3

4 Risa havn: Havnen har 67 plasser og alle er besatt. Venteliste for plass i havnen. Det er skråplan/opptrekk for mindre båter, parkeringsplass for ca 40/50 biler og strøm og vann på bryggene. Det er port til bryggeanlegget som holdes låst hele tiden. Medlemmene har utlevert hver sin nøkkel. Nøkkelen til porten passer også til service boden. Her står sikringsskapet for bryggestrømmen, automatsikringer. Bruken av skråplanet i havnen er relativt stor. Det er et sikkerhetsmessig pålegg å holde bommen for skråplanet nede. Båtforeningen står ansvarlig for at dette pålegget følges og en har derfor måttet låse bommen. Det er samme nøkkel her som til havnen og boden. NÅR SKRÅPLANET FORLATES ETTER BRUK SKAL BOMMEN VÆRE LUKKET OG LÅST. I året som gikk er det nedlagt 135 dugnadstimer fra medlemmene, skiftet bord og beising av brygger, sjekk av fortøyninger, skifting av utslitte utliggere, og rydding av parkeringsplass. Det er fortsatt noen utligger som må skiftes på grunn av koroksjon og slitasje. Veien ned til skråplanet og kai har vert gravd opp og laget grøft i og området asfaltert. Det har vert avholdt et møte for havnen og med konklusjon at vi skulle ha kontakt med kommunen om bygging av slipp/lift noe kommunen stilte seg positiv til denne søknaden vil bli sendt straks over nytt år. NB! For nye og gamle medlemmer: Den store plassen ved buss skuret som vi parkerer på er ingen offisiell parkeringsplass, men snuplass for busser. Dersom medlemmene i havnen skal få beholde denne plassen som i dag til parkeringsformål, må bilene parkeres med omhu og omtanke. Det forutsettes at alle båteierne også informerer sine besøkende venner om dette. Det innskjerpes også at skråplanet aldri må blokkeres over tid på noen som helst måte, men skal holdes fritt tilgjengelig for alle til enhver tid.! Risa er et stort havneanlegg og har den største andelen av brygger som ikke brukes av eierne selv. Havnekontaktene må uoppfordret holdes orientert om hvilke båter og eiere som til enhver tid benytter plassene. I.h.h. til havnereglementet skal alle båter over 33 fot total lengde klareres ved søknad til foreningen før bryggeplass eventuelt kan tilvises. Spjeldnessund havn. Havna består av 27 plasser og er uten utvidelsesmuligheter. Det er naust/bu og lagringsplass på land for mindre båter. Det har i år blitt innløst og videresolgt en båtplass. Alle plasser er besatt og det er venteliste. Anlegget har en blanding mellom nytt og gammelt matriell, men store utskiftinger er trolig ikke nødvendig før om ett par år. Det har vært ett rolig år med lite dugnadsaktivitet, annet enn skraping av egne brygger, noe reperasjoner på bryggen under gangbroene og generell opprydding. Der har også vært dykkere og skrapt skjell osv. fra fortøyninger og brygge. En har ikke kommet lenger på båt opptrekket for småbåter som var tenkt laget, men planene er der fortsatt. 4

5 De enkelte bryggeeierne oppfordres til å holde god orden i bua, og ikke lagre noe form for ildsfarlige væsker som bensin og lignende i naustet. En minner også om at all videre leie av båtplass skal foregå via havnekontakten. En oppfordrer alle til å melde fra om båtplasser som ikke er tenkt brukt i sesongen slik at de kan leies ut til andre, da det er stor mangel på båtplasser på Lindås. Sævråsvåg havn. Havna omfatter totalt 45 plasser, stor kai med god plass til parkering og muligheter for vinterlagring av båter, eit skråplan med trekkvogn og ein slipp for utsetting av både småbåter og litt større båter, strøm og vatn til vask og spyling. I 2010 har me jobba mykje dugnad; me har laga ny plattning,rekkverk og kledd forstøttningsmuren ved den nye slippen, spylt og olja bryggeanlegget, malt benkar, malt og montert flaggstang med vimpel med LBF logo på og ellers gjort vanleg vedlikeholdsarbeid. Vidare har me rydda litt skog på området og jobba mykje dugnad med den gamle saga som er under restaurering. No er saga nyrestaurert utvendig og det er lagt nytt golv inne. Neste trinn er å sette i stand saga, høvelen og turbin hjulet. Der har me har fått oss eit flott klubbhus me kan vere stolte øve :) Myking Båthavn. Havnen på Myking har vært i funksjon siden våren P.t 16 båtplasser Parkeringsplass og gangvei frem til bryggene er opparbeidet. Eierforholdet rundt havna er til godkjenning. Før dette er avklart må havna vente på mulighet for utvidelse. Kommuneplan er positiv til Myking Båthavn sitt innspel ang kjøp av Storskjæret. Pr idag er det ikkje kome innsigelser mot planen. Imidlertid må ein venta til I slutten av mars 2011 då fristen for innsigelser er over Deretter skal kommunen sende planen til høyring hos myndigehetene, Fylkesmannen, fiskerimyndigheter mm. Kommunestyret vil forhåpentlig i første møte etter sommarferien, behandla og vedta planen. Først når endeleg plan er vedtatt kan Storskjæret kjøpast og skiljast frå. Innkomne forslag Ingen nye forslag er innkommet ihht frist i vedtektene. Styrets sammensetning i 2010 Formann Olav Steinsland, 5955 Lindås Nestformann Arvid Kvalheim, 5955 Lindås Kasserer Kjell Ove Viken, 5955 Lindås Sekretær Bjørn Tore Bildøe, 5955 Lindås Havnesjef Tore Waage, 5955 Lindås 1. Styremedlem Nils Inge Titland, 5955 Lindås 2. Styremedlem Rune Lie, 5957 Myking Havnekontakt for Risa Magnar Kjeilen og Oddvar Eikemo, 5955 Lindås Havnekontakt for Spjeldnessund Jon Thorson, 5955 lindås Havnekontakt for Sævråsvåg Kjell Ove Høgheim, 5957 Myking 5

6 Havnekontakt Myking Revisorer Tur og festkomité Valgkomité Yngvar Hodnekvam, 5957 Myking Jan Sølve Fimland og Tor Vabø Helge Fimland, Ståle Vabø, Marianne Oppedal Øyvind Øverland Henning Fosse Aktiviteter i foreningen i Tur komiteen hadde suksess med sine arrangementer i året som gikk. Dingja er tradisjon og Merkesdal etter hvert også. Arrangementer gjør seg imidlertid ikke selv. Styret takker turkomiteen for arbeide som er nedlagt for å aktivisere medlemmene i felles arrangementer. Valg 2010 ved valgkommitee Følgende posisjoner skal velges: Formann velges for 1 år Nestformann Kasserer Havnesjef Styremedlem 1 1 Havnekontakt Risa (Magnar Kjeilen er på valg) Havnekontakt Spjeldnessund velges for 2år Havnekontakt Sæveråsvåg velges for 2år 1 revisor (Jan Sølve Fimland er på valg) 3 medlemmer til Tur og festkomité (Interesserte personer i et medlems nære familie bør også kunne foreslås som medlem til denne komiteen.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Medlemsmøte Informasjon fra KNBF Momskompensasjon og frivillighetsregister Besiktigelsesmannsordningen Norske Sjø Hva er medlemmene opptatt av Båtplasser? Ref. arealplan for Lindås. Havneområder? Kostnader? Sosiale aktiviteter? Lindås, Februar 2011 Olav Steinsland (Sign) 6

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 11 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske og administrative ansvar for drift og forvaltning

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer