Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013"

Transkript

1 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

2 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet

3 Nytt godkjenningsmerke, det gamle fortsatt godkjent inntil videre.

4 Regelverket Plan- og bygningsloven (PBL) Regulerer utforming og bruk av materialer til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) Krav til funksjoner og egenskaper Definerer minimumskrav Veiledning om TEK Forklarer forskriftens krav Utdyper innholdet Gir føringer for utførelse og materialbruk Gode råd

5 TEK07 : obligatorisk fra TEK10 : obligatorisk fra TEK15 : passivhusstandard i 2015? TEK20 : nesten nullenergibygg i 2020?

6 Forskrifter TEK 97 VTEK

7 TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) Krav til funksjoner og egenskaper Minimumskrav Elektronisk veiledning (på nettet)

8 Funksjonskrav Formål eller oppgave som skal oppfylles i det ferdige byggverket. Oppgis gjerne kvalitativt - Beskrives med ord Eksempel på funksjonskrav Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.

9 Ytelser Teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, kapasitet eller egenskap hos byggverk, bygningsdel, installasjon eller utearealer Oppgis om mulig kvantitativt med tall Er målbare Kan etterprøves Eksempel på ytelser U-verdier, brannmotstand, lydreduksjonstall, dimensjoner (lengde, bredde, høyde)

10 Preaksepterte ytelser Ytelse angitt av myndighet i veiledning til TEK 10, som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften. Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.

11 Verifikasjon Skriftlig bevis for oppfyllelse av krav og ytelser. Dokumentasjon Alt skriftlig materiale som utarbeides i et byggeprosjekt, inklusive verifikasjonen.

12

13

14

15 Glass som sikrer mot: Personskade Støy Lys Krav om bruk av glass som sikrer mot personskade, støy og lys er gitt i TEK hærverk innbrudd prosjektiler - skudd Krav om bruk av glass som sikrer mot innbrudd, hærverk og skudd, må komme fra prosjekterende, kommuner, forsikringsselskaper (FG), eller andre. eksplosjoner stråling brann Ikke krav fra forskrifter Krav om bruk av glass som sikrer mot brann, og tilrettelegger for rømming, samt sikrer verdier, er gitt i TEK

16 Fra veiledningen: Fra TEK 10 Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

17 Hvordan oppfylle kravene? Benytte materialer og utførelser beskrevet i norske eller europeiske standarder. eller dokumentere at produktet og utførelse tilfredsstiller kravene gitt i TEK 10.

18 Tredje del - krav til byggverk Kapittel 10. Konstruksjonssikkerhet Fra TEK Personlig og materiell sikkerhet Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader.

19 Fra TEK Nedfall fra og sammenstøt med byggverk (1) Tak- og fasadematerialer med påmontert utstyr og innretninger skal utføres og festes slik at de ikke faller ned under forutsatte klimatiske forhold og dimensjonerende laster.

20 Tredje del - krav til byggverk Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Fra TEK Sikkerhet ved brann Risikoklasser Brannklasser Bæreevne og stabilitet Sikkerhet ved eksplosjon Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Brannceller Materialer og produkters egenskaper ved brann

21 Tredje del - krav til byggverk Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Fra TEK Tekniske installasjoner Generelle krav om rømning og redning Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Utgang fra branncelle Rømningsvei tilrettelegging for rømning av husdyr Tilrettelegging for manuell slokking tilrettelegging for redings- og slokkemannskap

22 Fra TEK 10 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Krav om universell utforming av byggverk Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse Krav om tilgjengelig boenhet Boenhet i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. For boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan gjelder tilsvarende for inngangsplanet. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

23 Bytte prosjekterings-modell Tidligere modell: voksen mann 185 cm høy rekker opp til 226cm, løper fort ser skarpt hører godt tenker klart. upåvirkelig av pollen og støv.

24 ..til en mangfoldig modell

25 Universell utforming: Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Gjelder byggverk for publikum og arbeidsbygninger. Byggverk for publikum: Alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang. Anlegg kan være sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger og liknende. Arbeidsbygning: Byggverk med arbeidsplasser der det utføres arbeid av ulik karakter, for eksempel kontor, fabrikk, verksted, museum og liknende. Arbeidsbygning er ofte byggverk for publikum og omvendt. Hovedfunksjoner: Benyttes kun i forbindelse med bolig. Betegnelsen benyttes for å angi krav om tilgjengelighet. Hovedfunksjoner er definert som stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Tilgjengelig boenhet: For å oppnå tilgjengelighet til bygning og boenhet, og for å oppnå en arealfordeling som gir brukbarhet for flest mulig, er rullestol brukt som dimensjonerende faktor både for adkomst og planløsning

26 Bolig Tilgjengelig boenhet Arbeidsbygning / byggverk for publikum Kun basiskrav Rullestolen er dimensjonerende Rullestolen er dimensjonerende krav til luminans- og fargekontrast

27 Universell utforming TEK 10 NS /2:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids og publikumsbygg Del 2: Boliger

28 12-6. Kommunikasjonsvei Fra TEK 10 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes. Veiledningen sier: Kommunikasjonsvei benyttes som begrep for atkomst i byggverk og omfatter blant annet korridor, svalgang og trapperom. Begrepet brukes ikke om arealer internt i en boenhet. Kravet gjelder for atkomst til alle deler av byggverket. For atkomstvei til byggverk benyttes begrepet gangatkomst. At byggverket er sikkert og funksjonelt utformet innebærer at fare for skade på personer unngås. (5)For byggverk med krav om universell utforming skal i tillegg til første til tredje ledd, følgende være oppfylt: e) Blendende motlys skal unngås i kommunikasjonsvei. Veiledningen sier: Vindu som plasseres i enden av korridor, kan gi blending som gjør det vanskelig å orientere seg.

29 Balkong og terrasse mv. Fra TEK 10 (1) Balkong og terrasse mv. skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet. (2) Ved høydeforskjell større eller lik 0,5 m skal det sikres med rekkverk, jf (3) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt: a)atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på maksimum 25 mm. Veiledningen sier: Til tredje ledd bokstav a Hensikten med kravet er å sikre likestilt bruk av balkonger, terrasser og uteplasser og at rullestolsbrukere får trinnfri atkomst. Avfaset vil si at kantene på terskelen ikke er rette, men skråskjært ca. 45.

30 Dør. port mv. Fra TEK 10 (2) Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende: a)inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m. b)dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m. c)dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m. d)dør skal ha fri høyde minimum 2,0 m. Veiledningen sier: Til annet ledd Forventet ferdsel og transport omfatter ferdsel av personer og husdyr, samt transport av møbler og utstyr i henhold til byggets funksjon. Krav til fri bredde i dør til og i rømningsvei for å ivareta sikkerhet ved rømning, fremgår av veiledningen til 11-13, syvende ledd og 11-14, femte ledd.

31 Fri bredde Preaksepterte ytelser fra veiledning 4. nov 2010 Følgende ytelser må minst være oppfylt: Dør til rømningsvei må ha fri bredde på minimum 0,9 m eller modulmål på 10 M for utvendig karm.

32 Dør. port mv. Fra TEK 10 (3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende: a)dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4. Tilsvarende gjelder også for heis og løfteplattform. Veiledningen sier: Til tredje ledd Byggverk med krav om universell utforming er beskrevet i I byggverk med krav om universell utforming er det viktig at dører er godt synlige og lette å bruke for flest mulig uavhengig av brukerforutsetninger. Til tredje ledd bokstav a Synlighet oppnås ved kontrast mellom farge på bakgrunn og farge på dør. Ved valg av farge på dør benytter man bakgrunnen som referanse. Dersom flatene i synsfeltet er like store, benytter man den lyseste fargen som referanse. En fargekontrast betyr at fargen på objektet avviker fra fargen på bakgrunnen. Luminanskontrast betyr at objektets luminans avviker fra dens bakgrunn. Luminanskontrasten er en kontrast i lyshet eller gråtone. Utstyr som automatisk døråpner, låsesystem, frontpanel for styring av heiser og lignende må tilsvarende være godt synlig i forhold til omliggende flater.

33 Dør. port mv. Fra TEK 10 (3) b)dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N. Veiledningen sier: Til tredje ledd bokstav b Hensikten med bestemmelsen er å sikre at personer med redusert armkraft/håndkraft kan åpne dører. Tunge dører og dører med dørlukkere kan være vanskelig å åpne, særlig for barn og eldre personer. Dersom man skal åpne dør fra rullestol eller benytter andre ganghjelpemidler blir dette ekstra komplisert. Preaksepterte ytelser For dører som krever større åpningskraft enn 20 N må utstyr som sikrer minst like god tilgjengelighet benyttes. Slikt utstyr kan være dørautomatikk. Dører som må være selvlukkende, dvs. som har dørpumpe, må ha dørautomatikk.

34 Trapp. Fra TEK 10 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a)trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider.. Veiledningen sier: Til første ledd Kravene i første ledd gjelder for alle trapper i byggverk. Åpninger i trappeløp og rekkverk må tilfredstille krav gitt i

35 Trapp. Fra TEK 10 (2) For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet gjelder i tillegg til første ledd, følgende: a) Fri bredde skal være minimum 1,1 m og fri høyde skal være minimum 2,1 m. b)håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant. Håndlist skal føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. Håndlist skal følge trappeløpet, også rundt repos. Veiledningen sier: Til annet ledd bokstav b For å forhindre fall samt sikre god gangkomfort skal hovedtrapp ha håndlister i to høyder utformet og plassert slik at de gir godt grep. Hensikten med krav om håndlist i to høyder er at både voksne og barn skal kunne bruke håndlisten når de går i trappen. Hensikten med at håndlisten skal ha avrundet avslutning er bl.a. for å unngå at klær kan hekte seg fast i håndlisten.

36 Trapp. Fra TEK 10 (3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet ledd, følgende: a) Hovedtrapp skal ha fri bredde på minimum 1,2 m. b)håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Ved begynnelse av hver etasje skal etasjeangivelse markeres taktilt på håndløperens underside. Håndlist skal føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. c)det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Veiledningen sier: Til tredje ledd bokstav b Hensikten med taktil markering av etasjeangivelse på håndlisten er at blinde på en enkel måte skal kunne vite hvilken etasje man er i. Markeringen er også viktig med hensyn til orientering i evakueringssammenheng..

37

38 Rekkverk Fra TEK 10 (1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. (2) Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2 m. Veiledningen sier: Til første ledd Balkong, terrasse o.l. må ha rekkverk eller annen anordning som hindrer at personer faller ut. Rekkverket skal ha slik høyde og utforming at personer ikke utsettes for fare for fall, og slik at barn ikke kan skade seg eller lett kan klatre over. Til annet ledd Krav til minimumshøyde for rekkverk i trapper og ramper er forskjellig fra krav til minimumshøyde for rekkverk på balkonger og tribuner. Hensikten med krav til høyere rekkverk på balkong og tribune er sikkerhet og trygghetsfølelse

39 Rekkverk Fra TEK 10 (3) Håndlist på rekkverk skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn. (4) Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m være maksimum 0,10 m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05 m. (5) For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming og skal håndlist ha et tilnærmet rundt tverrsnitt og være synlig med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Veiledningen sier: Til tredje ledd For håndlist på rekkverk i trapp er det generelle kravet at håndlisten skal være i høyde 0,9 m over trinn. For ramper og enkelte trapper er det krav om rekkverk i to høyder, jf og For beregning av luminanskontrast, se Lys = å se eller ikke se, 2. utgave desember 2010, Norges Blindeforbund

40

41 12-17 Figur 1: Maksimumsmål på åpninger i rekkverk.

42 Fra TEK Vindu og andre glassfelt. (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal ikke benyttes med mindre det er foretatt sikring mot fare ved sammenstøt eller fall. Sikring kan utføres ved brystning eller avskjerming med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, eller bruk av personsikkerhetsrute. (2) Glassfelt og glassdør i kommunikasjonsvei skal ha personsikkerhetsrute dersom det ikke avskjermes på annen måte.

43 Vindu og andre glassfelt. Fra TEK 10 (3) Glassfelt i kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i glassfelt. (4) Vindu i byggverk der barn kan oppholde seg skal ha barnesikring fra og med andre etasje. (5) Renhold og vedlikehold av vindu og andre glassfelt skal kunne utføres uten fare.

44 Til første ledd Hensikten med kravet er å sikre at personer eller husdyr ikke skader seg ved at glass knuses ved sammenstøt eller at glass som knuses faller ned og skader andre. Kravet omfatter alle byggverk. Med vindu og andre glassfelt menes glass i yttervegg, innervegg og dør inklusiv eventuelt sidefelt, for eksempel dør til balkong. Krav til glassfelt og dør i kommunikasjonsvei er beskrevet i annet og tredje ledd. Glass må dimensjoneres for de laster som kan oppstå, jf Et glasstak må eksempelvis dimensjoneres for snø-, vind- og egenlaster. Et glassfelt som skiller arealer på ulikt nivå kan ha samme funksjon som et rekkverk og må dimensjoneres tilsvarende for horisontale laster.

45 Glass som tak og fasademateriale skal også være sikret i henhold til Sikring mot knusing som kan volde skade kan oppfylles på to måter: 1. Sikring ved bruk av personsikkerhetsrute reduserer både faren for at ruten knuser ved sammenstøt og at man skader seg på bruddflatene i glasset. Personsikkerhetsruter er konstruert slik at de tåler en gitt motstand, samt at det ved knusing av glasset oppstår et ufarlig brudd, jf. definisjon i 2. NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg. 3. Sikring med 0,8 m brystningshøyde (avstand fra underkant vindu/glassfelt til gulv) eller tilfredsstillende høyde på annen type avskjerming hindrer faren for sammenstøt med glasset. Ved bruk av brystning eller avskjerming kan det benyttes glass som ikke er klassifisert som personsikkerhetsrute. 4. Gjelder ikke bolig fra jan 13.

46 12-20 Figur 1: Sikring av glassfelt med kontrastmerket glassmarkør på begge sider, med forskjellig mønster for dør og glassfelt.

47 Men BE gir også følgende svar: Er det krav om sikkerhetsruter i boliger? Svar: TEK10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom vinduenes underkant er minst 0,8m over gulv. Likevel må prosjekterende alltid vurdere om løsningen kan utgjøre særlig fare for barn ved fall eller lek. Dersom dèt er tilfelle må det foretas sikring med sikkerhetsruter eller avskjerming. jf. også i forskriften. Klippet fra: (ofte stilte spørsmål)

48 OBS! Glassene får Rekkverksfunkjson Ikke alltid sikkehets glass

49 Kapittel 13. Miljø og helse Fra TEK Termisk inneklima Termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk.

50 Fra TEK Lys (1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning. (2) Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre virksomheten tilsier noe annet Utsyn Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn med mindre virksomheten tilsier noe annet

51 U-verdi = W/m²K Forteller hvor mye varme en bygningsdel slipper ut pr. m², ved temperaturforskjell på 1K Angir hvor god varmeisolasjonen er Lav U-verdi = positivt Høy U-verdi = negativt Vegg med 20cm glava=0,2 W/m²K 4mm enkelt glass=5,8 W/m²K

52 14-2. Energieffektivitet Fra TEK 10 To alternative dokumentasjons- Metoder: Energitiltak Energirammer (samlet netto energibehov)

53 Kapittel 14. Energi Fra TEK Energieffektivitet (1) Bygning skal tilfredsstille nivå angitt i 14-3 eller ha totalt netto energibehov mindre enn energirammer angitt i Minstekrav i 14-5 skal oppfylles enten 14-3 eller 14-4 legges til grunn. For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder likevel kun 14-5 annet ledd og 14-6.

54 14-3. Energitiltak Fra TEK 10 (1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter: a) Transmisjonsvarmetap: 1. Andel vindus- og dørareal 20 % av oppvarmet BRA 2. U-verdi yttervegg 0,18 W/(m 2 K) 3. U-verdi tak 0,13 W/(m 2 K) 4. U-verdi gulv 0,15 W/(m 2 K) 5. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme 1,2 W/(m 2 K) 6. Normalisert kuldebroverdi, der m 2 angis i oppvarmet BRA: - småhus 0,03 W/(m 2 K) - øvrige bygninger 0,06 W/(m 2 K). b) Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: 1. Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell: - småhus 2,5 luftvekslinger pr. time - øvrige bygninger 1,5 luftvekslinger pr. time.

55 Generelt om energitiltaksmetoden Er ei sjekkliste som ved å følges gir et energieffektivt bygg. Kommentar: Grad av energieffektivitet (kwh/m 2 år) framkommer imidlertid ikke. Krever ikke energiberegninger Metode gir rom for å fravike ett eller flere av tiltakene ( Teknisk bytte ), men det må dokumenteres at varmebehovet ikke økes. Uavhengig av bygningskategori 56

56 14-4. Energirammer Fra TEK 10 (kwh pr m 2 oppvarmet BRA per år): Småhus: /oppvarmet BRA Boligblokk: 115 Barnehage: 140 Kontorbygg: 155 Skolebygg: 120 Universitet/Høyskole: 160 Sykehus: 300 (335)* Sykehjem: 215 (250)* Hoteller: 220 Idrettsbygg: 170 Forretningsbygg: 210 Kulturbygg: 165 Lett industri/verksteder: 175 (190)* ( )* gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko spredning av forurensning/smitte

57 Energirammemetoden Generelt om energirammemetoden Energirammer gitt som maksimal tillatt energibehov innenfor aktuell bygningskategori (kwh/m 2 år). Alle energiposter ikke lenger bare oppvarming Stor frihet mht valg av løsninger Hvordan dokumentere? Energiberegning ihht. NS 3031 Energibudsjett Sjekkliste som dokumenterer inputverdier i beregningene 58

58 Hvordan oppfylle kravet: U-verdi 1,2W/m²K gjelder som gjennomsnitt for samlet areal av alle vinduer, glassfelt og dører i bygningen, inkludert karm/ramme og eventuelle sprosser, poster og losholter

59 Omfordeling U-verdi vindu 1,2 W/m²K Samlet glass-, vindus- og dørareal: maksimalt 20% av bygningens oppvarmede bruksareal (BRA) Kravet kan fravikes dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens varmetapstall ikke økes, såkalt omfordeling. Gjennomsnittlige U-verdi for alle vinduene i en bygning kan uansett ikke overskride 1,6 W/m²K. Hvis noen vindu har dårligere U-verdi enn 1,6 W/m²K, så må de resterende vinduene være tilsvarende bedre. Arealveid gjennomsnittlig U-verdi for alle vinduer og dører i en bygning skal være maksimum 1,2 W/m²K ved oppfyllelse av samtlige energitiltak, eller 1,6 W/m²K ved omfordeling av energitiltak.

60 14-5. Minstekrav Fra TEK 10 (1) Følgende minstekrav skal oppfylles: Tabell: Minstekrav U-verdi yttervegg [W/(m 2 K)] U-verdi tak [W/(m 2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m 2 K)] U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m 2 K)] 0,22 0,18 0,18 1,6 3,0 Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling pr. time) (3) I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus: a) U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA skal være mindre enn 0,24 b) Total solfaktor for glass/vindu (g t) skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov.

61 Regneeksempler: Fra TEK 10 U-verdi glassandel 1,2 0,20 0,24 1,6 0,15 0,24 0,8 0,30 0,24

62 Komfort styrer også glassvalg God U-verdi forhindrer kaldras Dårlig U-verdi = kaldras

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Universell utforming som del av et samlet lysdesign sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Innhold: 1. Bakgrunn og formål s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Formål s. 4 1.3 Målgruppe

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer