Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT"

Transkript

1 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Christen Soleim, UiB (Leder), Heidi Adolfsen, UiT (Nestleder) Gunnar Bendheim, HiST Kjetil Solvik, NMH, Marianne Øhrn Johannessen, UiA Kristian Myhre, NSO Richard Borge, FSAT Lars Arne Aasen, KD (vara for Joar Nybo) Tove Kristin Karlsen Tina Lingjærde Anne Kathrine Foss Haugen (referent) Tid: Mandag 23.april 2014 kl 10:00-15:00 Møtested: FSAT, møterom i 8 et., Forskningsveien 3B, Oslo (se kart) FSAT Innkalling møte i styret for FSAT 23. april 2015

2 Agenda Sak 1. Referat fra styremøte Sak 2. Orienteringer a) FS Brukerforum b) Møte i FS-Planleggingsgruppen c) Status organiseringsprosjektet d) Status lokalisering e) Strukturmeldingen f) Nom opptaket 2015 Orienteringssaker Sak 3. Status avtaler Sak 4. Strategiarbeidet Vedtakssaker: Sak 5. Navneforslag for organisasjonen Sak 6. Videre prosess for grafisk profil Sak 7. Stillingsinstruks direktør Sak 8. Avtale mellom FSAT og institusjonene om bruk av FS Drøftingssaker: Sak 9. Fusjoner Sak 10. Finansieringsmodell og fusjoner Sak 11. Dialogmøtet hos KD Sak 12. Eventuelt FSAT Innkalling møte i styret for FSAT 23. april 2015

3 Dokumenter til FSAT-styremøte Sak 1 Referat fra møte i styret for FSAT FSAT Sak 3 Sak 4 Notat vedrørende status avtaler Driftsavtale mellom USIT og FSAT (ettersendes) Resultat SWOT-analyse for FSAT Framdriftsplan for det videre strategiarbeidet FSAT FSAT FSAT Sak 5 Sak 6 Sak 7 Vedtaksforslag navn Notat vedrørende forslag til navn for organisasjonen Oppdragsbeskrivelse for ny logo Vedtaksforslag stillingsinstruks Stillingsinstruks direktør FSAT FSAT FSAT FSAT FSAT Sak 8 Vedtaksforslag Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og institusjonene Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og institusjonene FSAT FSAT Sak 9 Notat vedrørende institusjonsfusjoner FSAT Sak 10 Notat vedrørende finansieringsmodell og fusjoner FSAT Hilsen Christen Soleim Leder for FSAT-styret Grete Christina Lingjærde Direktør FSAT FS Innkalling til møte i styret for FSAT 2. mars 2015 Side 3

4

5 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT Referat Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Heidrun Hole, WACT Marianne Øhrn Johannessen, UiA Gunnar Bendheim, HiST Richard Borge, FSAT Kristian Myhre, NSO Observatør: Joar Nybo, KD Vertsorganisasjonen: Johannes Falk Paulsen, UiO (frem til lunsj) Tove Kristin Karlsen, UiO (fra lunsj) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT): Bente Ringlund Bunæs Tina Lingjærde Kathy Foss Haugen (referent) Agnethe Sidselrud (under sak 4, 8 og 9) Forfall: Møteleder: Referent: Kjetil Solvik, NMH Hogne Ulla, NSO Christen Soleim, UiB Tina Lingjærde/Kathy Foss Haugen Dato: 2. mars 2015 Sist endret:

6 Dagsorden Sak 1 Referat fra styremøte Sak 2 Orienteringer a) Samhandlingsforum b) Møte i Planleggingsgruppen c) Møte med KD d) SO-Oppstartseminar e) Status organiseringsprosjektet f) Status lokalisering g) Strategiarbeidet Sak 3 Status avtaler Sak 4 Leveranseplan STAR-prosjektet Sak 5 Status navn for organisasjonen Sak 6 Høringsuttalelse NOU 2014:14 om fagskole Sak 7 Årsberetning 2014 for FS Sak 8 Forslag til målstruktur for FSAT Sak 9 Årsrapport til KD Sak 10 Avtale mellom FSAT og institusjonene som skal ta i bruk FS Sak 11 Fusjoner i Sak 12 Eventuelt FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 2

7 Styreleder ønsket velkommen. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Ingen saker ble meldt til eventuelt. 1. Referat fra møte i styret for FSAT Styreleder orienterte. I følge referatet skulle det ha blitt lagt frem stillingsinstruks for direktør på dette møtet. Styreleder beklager dette, og saken vil komme på neste styremøte. Styret hadde ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Orienteringer a. Samhandlingsforum 19. januar Styreleder og daglig leder orienterte. Samhandlingsforum består av leverandører av nasjonale fellestjenester til norsk forskning og høyere utdanning. Disse er BIBSYS, CRIStin, FSAT, NSD og UNINETT. Universitets- og høgskolerådet er observatør. Beslutning om dette samarbeidet er fattet av styreledere og daglige ledere for de ulike organisasjonene. Forumet tar opp saker som blant annet arkitektur og overordnede funksjons- og prosessbeskrivelser for nasjonale fellestjenester. På møtet i januar gikk man gjennom forskningsprosessen. Neste møte holdes høsten 2015 og arrangeres av FSAT og CRIStin. UHRs administrasjonsutvalg og IT-direktører fra sektoren skal også inviteres. b. Møte i FS-Planleggingsgruppen februar Daglig leder orienterte. FS-Planleggingsgruppen arbeidet videre med programmet for FS-Brukerforum Andre saker som ble behandlet var rutiner for GAUS og problemstillinger knyttet til en mulig integrasjon med nytt system for SMS-varsling ved kriser. Krisesystemet er anskaffet av KD. Gruppen behandlet også innkomne ønsker og prioritering av disse. c. Møte med Kunnskapsdepartementet 9. februar Styreleder orienterte. Kunnskapsdepartementet inviterte til møte om rolle- og ansvarsfordeling mellom FSAT som et 1-4.(4)-tiltak og UiO som vertskapsinstitusjon. Fra FSAT stilte styreleder og direktør. Foranledningen var diskusjoner mellom FSAT og UiO om økonomiforvaltning, kostnadsberegninger og kjøp av administrative tjenester. Styret for FSAT har et faglig og strategisk ansvar for virksomheten, mens UiO er vertskapsinstitusjon med ansvar for de ansatte, og har et overordnet revisjons- og sikkerhetsansvar. Direktør rapporterer til styret i faglige spørsmål og til UiO i administrative saker. Fordelene med et 1-4.(4)-tiltak er at en slipper å bygge opp et stort administrativt apparat, da en kan bruke vertsinstitusjonen til dette. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 3

8 Det ble i møtet presisert at det er viktig med et godt samarbeid mellom UiO og FSAT, og at aktuelle saker løses i samarbeid uten å involvere KD. Foreløpig er det ikke klart hvor mange administrative tjenester FSAT skal kjøpe fra UiO. I budsjettet til FSAT for 2015 er det lagt inn kjøp av ett årsverk. Finansieringen av FSAT i dag er todelt: den baseres både på direkte bevilgning fra KD og kontingent fra brukerinstitusjonene. Det ble på møtet i KD nevnt at det kan komme endringer i framtiden vedrørende finansieringsmodellen til FSAT. Det ble også nevnt at i lys av den pågående strukturdebatten kan bli endringer i organiseringen av administrative støttefunksjoner og tjenester. d. SO-Oppstartseminar februar Bente R. Bunæs orienterte. Oppstartseminar ble i år holdt i Oslo. Det arrangeres to årlige seminarer. Innspill som ble tatt opp på oppsummeringsseminaret ble gjennomgått. Det har kommet få store endringer de siste årene, på grunn av utvikling av det nye systemet som skal tas i bruk i Det er noen endringer i rutiner, og den store saken i år er mer likebehandling av søkere som søker om særskilt vurdering. Tidsplan for opptak og prøveopptak ble diskutert. To eksterne gjester deltok på seminaret. Det ble i denne saken påpekt fra styret at det er viktig at FSAT ser helthetlig på studieadministrasjon. e. Status organiseringsprosjektet Daglig leder orienterte. Prosjektgruppen er videreført og den arbeider nå med funksjons- og bemanningsplan. Planen skal være ferdig til 1. april, og alle ansatte skal være innplassert innen 1. juli. Funksjonsplanen skal forhandles med fagforeningene, mens bemanningsplanen skal drøftes. Nye stillinger vil bli lyst ut internt. f. Status lokalisering Daglig leder orienterte. Eiendomsavdelingen har nå undertegnet kontrakten om leie av lokaler i Fridtjof Nansens vei Lokalene skal være innflytningsklare 1. desember Det er opprettet en flyttekomité, som nå arbeider med kartlegging av de ansattes behov. Lokalene skal totalrenoveres, og tidsplanen er stram. g. Strategiarbeidet Styreleder orienterte. Styret skal ha en strategisamling 19. mars kl Første del holdes sammen med alle ansatte, og det skal være en reprise av kompetansemessen som ble holdt på Leangkollen, slik at hele styret skal bli kjent med organisasjonen. Alle grupper skal presentere seg og kan komme med innspill til strategiarbeidet. Det planlegges to foredrag som kan gi noen perspektiver. En om vyer om fremtiden for studieadministrasjon og en om teknologiutvikling. Siste del av dagen skal firmaet Sonat hjelpe oss med å gjennomføre en SWOT-analyse. Styret skal bli enige om de overordnede strategiske utfordringene, som FSAT skal arbeide videre med, og styret vil diskutere disse på møter utover våren. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 4

9 3. Status avtaler Daglig leder orienterte. Status på avtaler ble gjennomgått. Det arbeides videre med avtalene fremover. Avtale med CRIStin er undertegnet og var vedlagt innkallingen. CRIStin kjøper 7,5 årsverk til utvikling. Avtalen spesifiserer ikke de konkrete leveransene, men det forutsettes at CRIStin skal ha årsplanen klar til 1. februar. Avtalen gjelder i ett år, men kan forlenges. Mal for avtaler, utarbeidet av DIFI har blitt benyttet. Styret diskuterte avtalen med CRIStin og hadde følgende kommentarer: - DIFIs mal passer ikke like godt for avtaler mellom organer som begge ligger administrativt under UiO, men den bidrar til å tydeliggjøre rettigheter og plikter til begge parter februar for ferdigstillelse av årsplan fra CRIStin er veldig sent, med tanke på avklaring av ressurser og prioriteringer i FSAT forøvrig. - Denne typen avtaler bør for fremtiden først og fremst ha fokus på hva som skal leveres av FSAT, når det skal være levert og til hvilken kostnad. - Juridiske forhold som regulerer forholdet mellom kunde og leverandør, bør ha mindre plass, idet staten er både kunde og leverandør. Styret ba om at det tas hensyn til dette når avtaler med andre skal inngås eller fornyes og når avtalen med CRIStin skal fornyes. Statusen på øvrige avtaler ble tatt til orientering. 4. Leveranseplan STAR-prosjektet Agnethe Sidselrud presenterte leveranseplanen for prosjektet. Mandat for STARprosjektet ble behandlet på styremøtet , og styret har bedt om at prosjektet fremlegger en leveranseplan. Leveranser innbefatter: 1. Rapporter slik spesifisert i kravspesifikasjon av 2012; 2. Etablering av teknisk driftsplattform for rapportverktøyet (servere, utviklings-, test- og produksjonsmiljø); 3. Brukerstøtte, dokumentasjon og rutiner for utarbeidelse og bruk av rapporter i rapportverktøyet. Prosjektet avsluttes Forankring hos FSinstitusjonene foregår via etablerte fora. Kommentarer og spørsmål fra styret: - Styret savner informasjonsplan. Det er i tillegg viktig at prosjektet og FSAT sørger for at informasjon når hele sektoren, også på ledernivå. - Styret savner informasjon om styrevedtaket fra 2012 vedrørende beregning av studentenes tilordning til studieprogram, som det refereres til i leveranseplanen. Vedtaket skal legges ved referatet. - Leveranseplanen trekker frem behov for ny server og ekstra kostnader. Dette legges inn i driftsavtalen med USIT og tas inn i det overordnete driftsregnskapet. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 5

10 5. Status navn for organisasjonen Daglig leder orienterte. Det er opprettet en gruppe som skal utarbeide forslag til navn for organisasjonen. Forslag til navn skal være klart til styremøtet 23. april. Hvis en finner et ønsket navn, så sender FSAT søknad til KD om navneendring. Innspill fra styret: - Det er viktig at navnet sees i sammenheng med målbildet for FSAT. - Når et eventuelt nytt navn er funnet og vedtatt av styret, kan arbeidet med å designe logo starte. Det er mange ulike måter det kan gjøres på. - Styret ønsker å være involvert i hvordan dette skal gjøres i forbindelse med styremøtet i april. 6. Høringsuttalelse NOU 2014:14 om fagskole Styreleder orienterte. Det pågår en høring om organisering av fagskoler. I dag eies fagskolene av fylkene, men det diskuteres om eierskapet skal overføres til staten. Det ligger også inne forslag til felles samordnet opptak til fagskoler, og dette vil være enklere dersom fagskolene har et felles opptaksreglement og en felles eier. Styret diskuterte saken og hadde følgende merknader: - Det bør presiseres tydeligere at fordelene kommer ved å benytte eksisterende system - FSAT kan bidra med teknisk løsning - En eier bidrar til forenkling av systemet 7. Årsberetning 2014 for FS Styreleder innledet. Det er et overforbruk i FS på kr i I SO er det et underforbruk på 5,5 mil hvor 5,2 er øremerket. Totalt går FSAT i balanse ved regnskapsårets slutt i Styret diskuterte saken og kom med følgende merknader: - Dokumentet bør også omtale prioriteringer - Konsekvensene for underbruk av timer i gruppen for FS-støtte (herunder brukerstøtte) bør kommenteres. - Styret ønsket et bredere og mer overordnet perspektiv på oppsummeringen ved senere årsberetninger - Det er viktig å ta med omtale av gevinstrealisering for virksomhetens aktiviteter og resultater - Utfordringer i samarbeid med sektoren bør omtales - Dokumentet rettes mot en bestemt målgruppe det er viktig at man er bevisst på dette. - Betaling for konsulenttjenester i forbindelse med fusjoner bør fremkomme i Årsberetningen. Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen med de endringer som framkom på møtet. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 6

11 8. Forslag til målstruktur for FSAT Styreleder innledet. Kunnskapsdepartementet forventer at FSAT skal utarbeide en målstruktur som svarer til senterets oppgaver og formål, samt egne virksomhetsmål og styringsparametre for 2015, og at disse presenteres i «Årsrapport ( )». Stortinget har vedtatt et overordnet mål for FSAT. Videre har FSAT gjennom organisasjonsprosjektet høsten 2014 utviklet et målbilde for organisasjonen. Målbildet ble definert som beskrivelse av ønsket fremtid for FSAT. Med utgangspunkt i dette, ble det lagt frem et forslag til virksomhetsmål for FSAT. Det er viktig at vi lager en målstruktur for fremtiden, samtidig som den kan endres dersom den ikke er funksjonell. Styret diskuterte det fremlagte forslaget og kom følgende innspill: - Innspill på kvantitative styringsparametre: gjennomføring av NOM-opptaket (under virksomhetsmål 1), antall kurs og konferanser der FSAT har vært bidragsyter (under virksomhetsmål 2), resultat i samsvar med budsjett for virksomheten (under virksomhetsmål 3), antall prosjekter med internasjonalt samarbeid (virksomhetsmål 4) - Et eget virksomhetsmål knyttet til arbeidsmiljø på FSAT legges til i dokumentet. - Kvalitativ styringsparameter for virksomhetsmål 4 suppleres med perspektivet på gevinstrealisering - Målstrukturen legges inn i plandelen av «Årsrapport ( )», og vil fra neste år brukes som utgangspunkt og ramme for den årlige rapporteringen til KD. - Det bør etterhvert gjøres en arbeidsmiljøundersøkelse og en brukerundersøkelse. Resultatet av disse undersøkelsene vil gjøre det lettere å gjøre analyse av målene. Vedtak: Forslag til målstruktur vedtas med de endringer som framkom på møtet. 9. Årsrapport til Kunnskapsdepartementet Daglig leder la frem årsrapporten. Dokumentet bærer preg av at det er tre organisasjoner som er slått sammen midt i året, og at dette dermed er et unntaksår. FSAT vil fra neste år rapportere som én organisasjon og med utgangspunkt i den vedtatte målstrukturen. I forbindelse med økonomirapporteringen vil det i 2015 være samsvar mellom tiltakskoder, budsjett og regnskap. Vi vil da få en standardisert måte å rapportere på, og denne vil følge UiOs mal for slike tertialrapporter. Styret diskuterte det fremlagte dokumentet og kom med innspill til rettelser og endringer: - Omtale av fusjoner i styrets beretning justeres i tråd med drøfting av saken om fusjoner - Styrets beretning suppleres med omtale av kontakten med sektoren og hvordan brukermedvirkning ivaretas - Styret savnet mer vurdering og analysene av måloppnåelsen i dokumentet, men det vil bli bedre i 2016 i forbindelse med rapporteringen - Dokumentet må innledes med kort orientering om sammenslåingen. Rapportdelen deles i FS og SO, plandelen deles etter de nye virksomhetsmålene for FSAT FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 7

12 Vedtak: Forslag til årsrapport for FSAT for vedtas med de innspill som ble fremsatt på møtet. Rapporten sendes til Kunnskapsdepartementet innen 15. mars. 10. Avtale mellom FSAT og institusjonene som skal ta i bruk FS Saken utsettes til neste møte. 11. Fusjoner i Daglig leder innledet. Det pågår diskusjon om strukturendringer i sektoren. De forestående fusjonene er et stort og omfattende arbeid for FSAT. Flere institusjoner har meldt ønske om assistanse fra FSAT til sitt arbeid med sammenslåing av FS-baser. FS er et virksomhetskritisk system, og har overføring av data til mange andre systemer. FS har kompetanse og erfaring med institusjonsfusjoner og sammenslåing av baser. FSAT har invitert alle institusjoner som skal fusjonere til et informasjonsog oppstartsmøte tirsdag 3. mars. Med mange fusjoner er det viktig å se på hvordan dette kan standardiseres. Styret diskutert saken og følgende fremkom i møtet: - FSAT skal bistå sektoren i å realisere strukturendringen på en god måte og innenfor vedtatte tidsrammer. FSAT skal ikke være en begrensende faktor for fusjonene. - Det er viktig at strukturendringer som vedtas våren 2015, konsekvensutredes med tanke på ressurssituasjon i FSAT - Konsekvensutredningen må ta for seg både inneværende og neste år - Det er viktig å sikre nok fusjonskompetanse i FSAT - Det er vesentlig å avklare hvilken rolle og hvilket ansvar FSAT og institusjonene skal ha i prosessen. Rolle- og ansvarsfordeling må avklares i en dialog med sektoren - Utredningen må inneholde risikovurdering - Utredningen må drøfte om/hvordan mekanismer i finansieringsmodellen påvirkes av strukturendringene - FSAT må lage informasjonsplan og sørge for god informasjon i relevante fora Notatet om funksjoner må også omhandle de punktene som framkom på møtet styret. Styret ønsker at notatet legges fram igjen for styret på neste møte. Styret ønsker jevnlig oppdatering i møtene i Eventuelt Det kom kommentar om at Riksrevisjonen nå har gjennomgått institusjonenes rapportering til NSD. Styret vil eventuelt komme tilbake til saken i et senere møte når tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen foreligger. Neste møte: torsdag 19. mars kl FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 8

13 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT Oslo, 16. april 2015 Status på avtaler En rekke avtaler må fornyes/inngås når nå SO, FS og SUN er blitt til Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT). Høsten 2014 har det vært stor aktivitet knyttet til etableringen av FSAT. De avtalene hvor det er størst behov for reelle avklaringer er derfor prioritert. Status er som følger: Avtale mellom KD og UiO om drift av FSAT: Et utkast til avtale har vært på høring. UiO og FSAT hadde begge innspill til utkastet. KD har sendt ut et nytt utkast til avtale i januar Avtalen er ikke inngått mellom partene pr. d.d. Avtaler mellom FSAT og UiO Avtale om administrative tjenester UiO har sendt ut et utkast til avtale. FSAT har kommet med tilbakemeldinger på utkastet. Dialog om denne avtalen er påbegynt. Avtale om driftstjenester UiO har estimert priser for Utkast til driftsavtale for alle systemer, driftet av USIT for FSAT, er sendt fra USIT. FSAT har hatt interne møter med de ansvarlige for de ulike systemene som skal driftes; SO, FS, Datavarehus, RUST, GAUS og Tableau. FSAT har deretter kommet med tilbakemeldinger, og et forhandlingsmøte med USIT er avholdt. Arbeidet er nå i sluttfasen. Avtaler om levering av utviklingstjenester FSAT må overta USITs avtaler om levering av utviklingstjenester til CRIStin, NSD (ITAR) og UiO/UiB (Datavarehus). Det tas sikte på at disse avtalene blir ferdigstilt i løpet av 1. kvartal. CRIStin-avtalen er ferdigstilt og signert. De andre er under arbeid. Avtaler med institusjonene Avtaler som tidligere er inngått med institusjonene av Samarbeidstiltaket FS og Samordna opptak videreføres i FSAT. Det er behov for en ny avtale med institusjonene om bruk av FS. Forslag til avtale er laget til styremøtet 23. april.

14

15 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S ( ) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt tjenestesenter skal forvalte, utvikle og vedlikeholde studieadministrative system og tjenester for universiteter og høyskoler. Tjenestesenteret skal blant annet legge til rette for og gjennomføre et effektivt og korrekt studentopptak til grunnutdanningene ved universiteter og høyskoler. Gjennom organisasjonsprosjektet høsten 2014 har FSAT utviklet et målbilde for organisasjonen og styret har på bakgrunn av dette arbeidet vedtatt en målstruktur for FSAT. Som et ledd i styrets videre arbeid med strategi for FSAT har styret gjennomført en SWOTanalyse for å få oversikt over virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler. 2. SWOT-analysen Analysen ble foretatt på styreseminaret 19. mars Styret kom frem til følgende resultat: Styrker Helhetlig fellesløsning: Systemer og tjenester utviklet ved FSAT sørger for helhetlig løsning for hele UH-sektor i Norge. Institusjoner trenger ikke å utvikle eller anskaffe egne systemer og tjenester. Helhetlige nasjonale løsninger for opptak og studieadministrasjon sikrer likebehandling Tillit i sektoren: Systemer utviklet ved FSAT har vært i bruk i sektoren gjennom flere år og har fungert bra. Systemer og tjenester har tillitt i sektoren og hos myndighetene. Samarbeid/ Medvirkning: FSAT har en etablert og velfungerende modell for samarbeid og brukermedvirkning. FSAT har etablerte brukerfora og arbeids- og ekspertgrupper for de ulike systemene og tjenestene, og disse er godt forankret hos brukerne. Kostnadseffektivt Systemer og tjenester utviklet og forvaltet av FSAT er billigere mtp

16 timepris sammenlignet med utviklingstjenester hos private aktører. Det er i tillegg mer kostnadseffektivt å utvikle fellesløsninger samt å samle driften av tjenestene som FS, SO, CRIStin og DV hos FSAT. Endringsvilje FSAT har vist,stor grad av smidighet og fleksibilitet og evne til dialog med UH-sektoren i dens rolle som bestiller av systemer og tjenester. Institusjonene har på sin side vist en evne til å omstille seg og ta i bruk nye tjenester og systemer. Profesjonell utviklingsmetodikk FSAT benytter utviklingsmetodikken SCRUM. Dette bidrar til smidig og iterativ prosess med raske leveranser og tett dialog med kunden/bestilleren. Metodikken bidrar også til kompetanseutveksling og dublering av kompetanse internt i utviklerteamet. Høy kompetanse FSAT har lang erfaring med utvikling av fellesløsninger og representerer høy kompetanse innenfor alle ansvarsområder: opptak, studieadministrasjon, systemutvikling, standardisering og digitalisering av administrative arbeidsprosesser. Langt frem internasjonalt FSAT er i front internasjonalt når det gjelder utvikling av fellesløsninger og standardisering av studieadministrative arbeidsprosesser. FSAT både leder og bidrar i flere internasjonale prosjekter på dette området. Attraktiv og stabil arbeidsplass Har monopol på flere tjenester Har mulighet til å skreddersy løsninger Svakheter Ulike kulturer Organisasjonene som samorganiseres i FSAT er på ulik størrelse og har og har forskjellige kompetanseområder. De preges av ulike kulturer av samarbeid, samhandling og arbeidsmiljø Sårbarhet FSAT har nøkkelpersoner med meget omfattende ansvarsområde. Dette bidrar til stor sårbarhet ved et eventuell bortfall av kompetanse eller kapasitet. Monopol hemmer innovasjon Mangel på konkurranse i sektoren kan på sikt bidra til svekket evne til å tilby innovative løsninger og tjenester. Dårlig forutsigbare på leveranser Mangel på standardisering For homogent organisert samarbeid Fellesløsninger og veletablert samarbeid med faste brukerfora og ekspertgrupper bidrar til noe ensidige innspill: for eksempel kun fra superbrukere og ikke fra fagpersoner (vitenskapelig ansatte). Ikke konkurransedyktige på lønn

17 Gammel teknologi/teknisk gjeld Muligheter Utnytte mandatet gitt av en ambisiøs eier. Mandatet for FSAT og det vedtatte overordnete målet for virksomheten gir store og spennende muligheter for å ivareta sentrale oppgaver for hele UH-sektoren. Mandatet gir FSAT mulighet til å etablere seg som en viktig aktør for studieadministrative tjenester i Norge. Totalleverandør av stud.adm. informasjon, tjenester og prosesser Etter samordning av FS og SO, dekker FSAT et stort ansvarsområde. Det er på sikt mulig å overta flere oppgaver relatert til studieadministrative tjenester, som for eksempel tjenester som i dag ligger hos NOKUT eller Uninett. Tettere samarbeid med fagmiljø i sektoren FSAT i sin rolle som totalleverandør av tjenester gir mulighet til tettere dialog og utvidelse av sine tjenester for vitenskapelig ansatte ved institusjonene. Standardisering av prosesser FSAT er en totalleverandør på flere av de studieadministrative tjenestene og har en unik mulighet til å bidra til standardisering og innføring av like rutiner for studieadministrative arbeidsprosesser. Fusjonsgevinst Samorganisering av så store kompetanse miljøer som FS og SO gir en viktig gevinst av å samle kompetanse og bidra til synergi mellom fagmiljøene. Dette bidrar til realisering av gevinstene. Struktur i UH-sektoren Færre og større kunder gjør det enklere å jobbe med standardisering av tjenestetilbudet. Færre institusjoner i UH-sektor gir færre beslutningspunkter og mer effektive prosesser. Samarbeid med andre aktører i sektoren som Uninett, Nokut, DBH FSAT samler tjenester for opptak og studieadministrasjon og som et foretak er FSAT en selvstendig aktør som bør samarbeide tett med andre aktører med lignende mandat for fellestjenester for sektoren som NOKUT, Uninett og DBH. Pådriver for utvikling nasjonalt og europeisk FSAT er i front internasjonalt når det gjelder utvikling av fellesløsninger og standardisering av studieadministrative arbeidsprosesser. FSAT både leder og bidrar i flere internasjonale prosjekter på dette området. Pådriver for digitalisering FSAT har kompetanse både innenfor studieadministrasjon og systemutvikling og bør derfor være sentral i å utvikle digitale løsninger for UH-sektoren. Noe uavklart forhold til flere aktører Her ligger det store muligheter hvis FSAT får til en bedre avklaring. Trusler Finansieringsmodellen De omfattende strukturendringene i UH-sektor kan bidra til uforutsigbarhet i finansieringsmodellen for FSAT. Det er derfor viktig at

18 strukturendringene konsekvensutredes ved FSAT. Teknologisk utvikling Manglende økonomisk handlingsrom og manglende konkurransedyktighet i rekruttering av ansatte med utviklerkompetanse kan bidra til utvikling av stadig større «teknisk gjeld». Økt tempo i fremtidig teknologisk utvikling kombinert med stadig større prosjektportefølje for FSAT samt større teknisk kompeksitet av leveransene og større krav til integrasjoner av løsningene kan resultere i leveranser som ikke er i tråd med nyeste teknologi. Struktur i UH-sektoren. Større og færre kunder Strukturendringene i UH-sektor kan bidra til at de største kundene ikke lenger ønsker å benytte seg av fellestjenestene utviklet av FSAT da de ofte trenger en videre tilpasning p.g.a institusjonens egenart. De største kundene vil være robuste nok til å utvikle egne og skreddersydde løsninger. Uavklart forhold til UiO/USIT Hvis arbeidsfordelingen ikke blir avklart kan dette være en trussel for FSAT. Manglende samarbeid med andre aktører i sektoren som Uninett, NOKUT og DBH FSATs store oppgaveportefølje kan bidra til at dialogen holdes i større grad med institusjonene og ikke med andre aktører som tilbyr fellesløsninger for sektoren som Uninett, NOKUT og DBH. Hvem gjør hva av de ulike aktørene? Sitter flere og utvikler relativt like tjenester på samme tid, slik at ressursbruken blir dårlig og aktører «kjemper» om de samme oppgavene Fusjonsprosessene utfordrer ordinær drift og utvikling. Strukturendringene i UH-sektor er kostbare å gjennomføre med tanke på de tekniske sammenslåingene av datagrunnlaget og databasene. Det kreves kompetanse og ressurser ved FSAT og hos driftsleverandøren USIT. FSAT blir seg selv nok Virksomheter med stadig større oppgaveportefølje og mer kompleks intern organisasjonsstruktur kan miste effektiviseringsgevinsten og stordriftsfordelen ved å etablere omfattende og krevende rutiner for intern samhandling. Brukernærhet kjenner vi brukerne godt nok Fellesløsninger og veletablert samarbeid med faste brukerfora og ekspertgrupper bidrar til noe ensidige innspill: for eksempel kun fra superbrukere og ikke fra fagpersoner (vitenskapelig ansatte). Ikke endre oss raskt nok Økende oppgave portefølje og økende størrelse på virksomheten, samt eierskap til standardiseringsprosesser og mangel på konkurranse i sektoren kan hemme endringsevnen for virksomheten. Lite investeringsvilje Manglende økonomisk handlingsrom fra eier og/eller manglende vilje til omstilling ved brukerinstitusjoner kan hemme utvikling av tjenester og

19 innovasjon for FSAT. Manglende satsing økonomisk lite handlingsrom for innovasjon Manglende ressurstilførsel kan på sikt bidra til svekket evne til å tilby innovative løsninger og tjenester. Konkurranse fra arbeidsmarkedet Manglende konkurransedyktighet og lite økonomisk handlingsrom bidrar til svekket evne til å rekruttere de beste utviklere og forvaltere. 3. Fokusområder På bakgrunn av SWOT-analysen kom styret frem til følgende fokusområder for FSAT: - Videreutvikle samarbeidet med sektoren og andre aktører (12 stemmer) - Pådriver for standardisering og digitalisering av prosesser (10 stemmer) - Være innovative (6 stemmer) - Profesjonell totalleverandør (4 stemmer) - Investere i kompetanse (3 stemmer) - Internasjonalisering (2 stemmer) - Brukermedvirkning (1 stemme) - FSAT historien veien til gevinst (1 stemme)

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 FSAT-15-019. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 FSAT-15-019. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Heidrun Hole, WACT Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

HVA SKAL ORGANISASJONEN

HVA SKAL ORGANISASJONEN 16.04.2015 Versjon: 17.04-1 ORGANISASJONSNAVN HVA SKAL ORGANISASJONEN HETE? Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Prosess... 3 4. Kriterier... 3 5. Navn... 4 6. Resultat... 5 7. Innspill

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 21. september 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 21. september 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 21. september 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Marianne Øhrn Johannessen, UiA Kjetil Solvik, NMH Gunnar

Detaljer

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-081 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Felles Studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 17. desember 2015 FSAT Til stede:

Referat. Felles Studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 17. desember 2015 FSAT Til stede: Felles Studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Gunnar Bendheim,

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder FS strategi 2013- Brukerforum 28.10.2013 Christen Soleim - styreleder Samarbeidstiltaket og systemet FS Systemet FS Studieadministrativt informasjonssystem Utviklet for norsk UH-sektor Brukere: Norske

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Bakgrunn Historien om FS Arbeidsoppgaver Budsjett 2014 Organisering Presentasjon 13.03.14 2 Historien om FS - vekst Arbeidet startet i 1993 I 1996/1997 ble FS

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-131 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Referat FSAT. Møte i STAR-prosjektgruppe 22.10.2014. Tid: Onsdag 22. oktober kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b Møterom i 8.et. Felles studentsystem

Referat FSAT. Møte i STAR-prosjektgruppe 22.10.2014. Tid: Onsdag 22. oktober kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b Møterom i 8.et. Felles studentsystem FSAT Felles studentsystem Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Anne Lise Fimreite Knut Kalgraff Skjåk Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Anne Lise Fimreite Knut Kalgraff Skjåk Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.11.2015 Utkast til Referat - Vedtas endelig i styremøte 19. februar Møte i styret for CRIStin 11. desember 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-048 Til styret Sak 14 Notat vedrørende finansieringsmodell og fusjoner Kostnader som institusjonene skal dekke består av to elementer. Det er utgifter

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-16-103 OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-099 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer