Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT"

Transkript

1 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Christen Soleim, UiB (Leder), Heidi Adolfsen, UiT (Nestleder) Gunnar Bendheim, HiST Kjetil Solvik, NMH, Marianne Øhrn Johannessen, UiA Kristian Myhre, NSO Richard Borge, FSAT Lars Arne Aasen, KD (vara for Joar Nybo) Tove Kristin Karlsen Tina Lingjærde Anne Kathrine Foss Haugen (referent) Tid: Mandag 23.april 2014 kl 10:00-15:00 Møtested: FSAT, møterom i 8 et., Forskningsveien 3B, Oslo (se kart) FSAT Innkalling møte i styret for FSAT 23. april 2015

2 Agenda Sak 1. Referat fra styremøte Sak 2. Orienteringer a) FS Brukerforum b) Møte i FS-Planleggingsgruppen c) Status organiseringsprosjektet d) Status lokalisering e) Strukturmeldingen f) Nom opptaket 2015 Orienteringssaker Sak 3. Status avtaler Sak 4. Strategiarbeidet Vedtakssaker: Sak 5. Navneforslag for organisasjonen Sak 6. Videre prosess for grafisk profil Sak 7. Stillingsinstruks direktør Sak 8. Avtale mellom FSAT og institusjonene om bruk av FS Drøftingssaker: Sak 9. Fusjoner Sak 10. Finansieringsmodell og fusjoner Sak 11. Dialogmøtet hos KD Sak 12. Eventuelt FSAT Innkalling møte i styret for FSAT 23. april 2015

3 Dokumenter til FSAT-styremøte Sak 1 Referat fra møte i styret for FSAT FSAT Sak 3 Sak 4 Notat vedrørende status avtaler Driftsavtale mellom USIT og FSAT (ettersendes) Resultat SWOT-analyse for FSAT Framdriftsplan for det videre strategiarbeidet FSAT FSAT FSAT Sak 5 Sak 6 Sak 7 Vedtaksforslag navn Notat vedrørende forslag til navn for organisasjonen Oppdragsbeskrivelse for ny logo Vedtaksforslag stillingsinstruks Stillingsinstruks direktør FSAT FSAT FSAT FSAT FSAT Sak 8 Vedtaksforslag Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og institusjonene Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og institusjonene FSAT FSAT Sak 9 Notat vedrørende institusjonsfusjoner FSAT Sak 10 Notat vedrørende finansieringsmodell og fusjoner FSAT Hilsen Christen Soleim Leder for FSAT-styret Grete Christina Lingjærde Direktør FSAT FS Innkalling til møte i styret for FSAT 2. mars 2015 Side 3

4

5 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT Referat Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Heidrun Hole, WACT Marianne Øhrn Johannessen, UiA Gunnar Bendheim, HiST Richard Borge, FSAT Kristian Myhre, NSO Observatør: Joar Nybo, KD Vertsorganisasjonen: Johannes Falk Paulsen, UiO (frem til lunsj) Tove Kristin Karlsen, UiO (fra lunsj) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT): Bente Ringlund Bunæs Tina Lingjærde Kathy Foss Haugen (referent) Agnethe Sidselrud (under sak 4, 8 og 9) Forfall: Møteleder: Referent: Kjetil Solvik, NMH Hogne Ulla, NSO Christen Soleim, UiB Tina Lingjærde/Kathy Foss Haugen Dato: 2. mars 2015 Sist endret:

6 Dagsorden Sak 1 Referat fra styremøte Sak 2 Orienteringer a) Samhandlingsforum b) Møte i Planleggingsgruppen c) Møte med KD d) SO-Oppstartseminar e) Status organiseringsprosjektet f) Status lokalisering g) Strategiarbeidet Sak 3 Status avtaler Sak 4 Leveranseplan STAR-prosjektet Sak 5 Status navn for organisasjonen Sak 6 Høringsuttalelse NOU 2014:14 om fagskole Sak 7 Årsberetning 2014 for FS Sak 8 Forslag til målstruktur for FSAT Sak 9 Årsrapport til KD Sak 10 Avtale mellom FSAT og institusjonene som skal ta i bruk FS Sak 11 Fusjoner i Sak 12 Eventuelt FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 2

7 Styreleder ønsket velkommen. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Ingen saker ble meldt til eventuelt. 1. Referat fra møte i styret for FSAT Styreleder orienterte. I følge referatet skulle det ha blitt lagt frem stillingsinstruks for direktør på dette møtet. Styreleder beklager dette, og saken vil komme på neste styremøte. Styret hadde ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Orienteringer a. Samhandlingsforum 19. januar Styreleder og daglig leder orienterte. Samhandlingsforum består av leverandører av nasjonale fellestjenester til norsk forskning og høyere utdanning. Disse er BIBSYS, CRIStin, FSAT, NSD og UNINETT. Universitets- og høgskolerådet er observatør. Beslutning om dette samarbeidet er fattet av styreledere og daglige ledere for de ulike organisasjonene. Forumet tar opp saker som blant annet arkitektur og overordnede funksjons- og prosessbeskrivelser for nasjonale fellestjenester. På møtet i januar gikk man gjennom forskningsprosessen. Neste møte holdes høsten 2015 og arrangeres av FSAT og CRIStin. UHRs administrasjonsutvalg og IT-direktører fra sektoren skal også inviteres. b. Møte i FS-Planleggingsgruppen februar Daglig leder orienterte. FS-Planleggingsgruppen arbeidet videre med programmet for FS-Brukerforum Andre saker som ble behandlet var rutiner for GAUS og problemstillinger knyttet til en mulig integrasjon med nytt system for SMS-varsling ved kriser. Krisesystemet er anskaffet av KD. Gruppen behandlet også innkomne ønsker og prioritering av disse. c. Møte med Kunnskapsdepartementet 9. februar Styreleder orienterte. Kunnskapsdepartementet inviterte til møte om rolle- og ansvarsfordeling mellom FSAT som et 1-4.(4)-tiltak og UiO som vertskapsinstitusjon. Fra FSAT stilte styreleder og direktør. Foranledningen var diskusjoner mellom FSAT og UiO om økonomiforvaltning, kostnadsberegninger og kjøp av administrative tjenester. Styret for FSAT har et faglig og strategisk ansvar for virksomheten, mens UiO er vertskapsinstitusjon med ansvar for de ansatte, og har et overordnet revisjons- og sikkerhetsansvar. Direktør rapporterer til styret i faglige spørsmål og til UiO i administrative saker. Fordelene med et 1-4.(4)-tiltak er at en slipper å bygge opp et stort administrativt apparat, da en kan bruke vertsinstitusjonen til dette. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 3

8 Det ble i møtet presisert at det er viktig med et godt samarbeid mellom UiO og FSAT, og at aktuelle saker løses i samarbeid uten å involvere KD. Foreløpig er det ikke klart hvor mange administrative tjenester FSAT skal kjøpe fra UiO. I budsjettet til FSAT for 2015 er det lagt inn kjøp av ett årsverk. Finansieringen av FSAT i dag er todelt: den baseres både på direkte bevilgning fra KD og kontingent fra brukerinstitusjonene. Det ble på møtet i KD nevnt at det kan komme endringer i framtiden vedrørende finansieringsmodellen til FSAT. Det ble også nevnt at i lys av den pågående strukturdebatten kan bli endringer i organiseringen av administrative støttefunksjoner og tjenester. d. SO-Oppstartseminar februar Bente R. Bunæs orienterte. Oppstartseminar ble i år holdt i Oslo. Det arrangeres to årlige seminarer. Innspill som ble tatt opp på oppsummeringsseminaret ble gjennomgått. Det har kommet få store endringer de siste årene, på grunn av utvikling av det nye systemet som skal tas i bruk i Det er noen endringer i rutiner, og den store saken i år er mer likebehandling av søkere som søker om særskilt vurdering. Tidsplan for opptak og prøveopptak ble diskutert. To eksterne gjester deltok på seminaret. Det ble i denne saken påpekt fra styret at det er viktig at FSAT ser helthetlig på studieadministrasjon. e. Status organiseringsprosjektet Daglig leder orienterte. Prosjektgruppen er videreført og den arbeider nå med funksjons- og bemanningsplan. Planen skal være ferdig til 1. april, og alle ansatte skal være innplassert innen 1. juli. Funksjonsplanen skal forhandles med fagforeningene, mens bemanningsplanen skal drøftes. Nye stillinger vil bli lyst ut internt. f. Status lokalisering Daglig leder orienterte. Eiendomsavdelingen har nå undertegnet kontrakten om leie av lokaler i Fridtjof Nansens vei Lokalene skal være innflytningsklare 1. desember Det er opprettet en flyttekomité, som nå arbeider med kartlegging av de ansattes behov. Lokalene skal totalrenoveres, og tidsplanen er stram. g. Strategiarbeidet Styreleder orienterte. Styret skal ha en strategisamling 19. mars kl Første del holdes sammen med alle ansatte, og det skal være en reprise av kompetansemessen som ble holdt på Leangkollen, slik at hele styret skal bli kjent med organisasjonen. Alle grupper skal presentere seg og kan komme med innspill til strategiarbeidet. Det planlegges to foredrag som kan gi noen perspektiver. En om vyer om fremtiden for studieadministrasjon og en om teknologiutvikling. Siste del av dagen skal firmaet Sonat hjelpe oss med å gjennomføre en SWOT-analyse. Styret skal bli enige om de overordnede strategiske utfordringene, som FSAT skal arbeide videre med, og styret vil diskutere disse på møter utover våren. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 4

9 3. Status avtaler Daglig leder orienterte. Status på avtaler ble gjennomgått. Det arbeides videre med avtalene fremover. Avtale med CRIStin er undertegnet og var vedlagt innkallingen. CRIStin kjøper 7,5 årsverk til utvikling. Avtalen spesifiserer ikke de konkrete leveransene, men det forutsettes at CRIStin skal ha årsplanen klar til 1. februar. Avtalen gjelder i ett år, men kan forlenges. Mal for avtaler, utarbeidet av DIFI har blitt benyttet. Styret diskuterte avtalen med CRIStin og hadde følgende kommentarer: - DIFIs mal passer ikke like godt for avtaler mellom organer som begge ligger administrativt under UiO, men den bidrar til å tydeliggjøre rettigheter og plikter til begge parter februar for ferdigstillelse av årsplan fra CRIStin er veldig sent, med tanke på avklaring av ressurser og prioriteringer i FSAT forøvrig. - Denne typen avtaler bør for fremtiden først og fremst ha fokus på hva som skal leveres av FSAT, når det skal være levert og til hvilken kostnad. - Juridiske forhold som regulerer forholdet mellom kunde og leverandør, bør ha mindre plass, idet staten er både kunde og leverandør. Styret ba om at det tas hensyn til dette når avtaler med andre skal inngås eller fornyes og når avtalen med CRIStin skal fornyes. Statusen på øvrige avtaler ble tatt til orientering. 4. Leveranseplan STAR-prosjektet Agnethe Sidselrud presenterte leveranseplanen for prosjektet. Mandat for STARprosjektet ble behandlet på styremøtet , og styret har bedt om at prosjektet fremlegger en leveranseplan. Leveranser innbefatter: 1. Rapporter slik spesifisert i kravspesifikasjon av 2012; 2. Etablering av teknisk driftsplattform for rapportverktøyet (servere, utviklings-, test- og produksjonsmiljø); 3. Brukerstøtte, dokumentasjon og rutiner for utarbeidelse og bruk av rapporter i rapportverktøyet. Prosjektet avsluttes Forankring hos FSinstitusjonene foregår via etablerte fora. Kommentarer og spørsmål fra styret: - Styret savner informasjonsplan. Det er i tillegg viktig at prosjektet og FSAT sørger for at informasjon når hele sektoren, også på ledernivå. - Styret savner informasjon om styrevedtaket fra 2012 vedrørende beregning av studentenes tilordning til studieprogram, som det refereres til i leveranseplanen. Vedtaket skal legges ved referatet. - Leveranseplanen trekker frem behov for ny server og ekstra kostnader. Dette legges inn i driftsavtalen med USIT og tas inn i det overordnete driftsregnskapet. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 5

10 5. Status navn for organisasjonen Daglig leder orienterte. Det er opprettet en gruppe som skal utarbeide forslag til navn for organisasjonen. Forslag til navn skal være klart til styremøtet 23. april. Hvis en finner et ønsket navn, så sender FSAT søknad til KD om navneendring. Innspill fra styret: - Det er viktig at navnet sees i sammenheng med målbildet for FSAT. - Når et eventuelt nytt navn er funnet og vedtatt av styret, kan arbeidet med å designe logo starte. Det er mange ulike måter det kan gjøres på. - Styret ønsker å være involvert i hvordan dette skal gjøres i forbindelse med styremøtet i april. 6. Høringsuttalelse NOU 2014:14 om fagskole Styreleder orienterte. Det pågår en høring om organisering av fagskoler. I dag eies fagskolene av fylkene, men det diskuteres om eierskapet skal overføres til staten. Det ligger også inne forslag til felles samordnet opptak til fagskoler, og dette vil være enklere dersom fagskolene har et felles opptaksreglement og en felles eier. Styret diskuterte saken og hadde følgende merknader: - Det bør presiseres tydeligere at fordelene kommer ved å benytte eksisterende system - FSAT kan bidra med teknisk løsning - En eier bidrar til forenkling av systemet 7. Årsberetning 2014 for FS Styreleder innledet. Det er et overforbruk i FS på kr i I SO er det et underforbruk på 5,5 mil hvor 5,2 er øremerket. Totalt går FSAT i balanse ved regnskapsårets slutt i Styret diskuterte saken og kom med følgende merknader: - Dokumentet bør også omtale prioriteringer - Konsekvensene for underbruk av timer i gruppen for FS-støtte (herunder brukerstøtte) bør kommenteres. - Styret ønsket et bredere og mer overordnet perspektiv på oppsummeringen ved senere årsberetninger - Det er viktig å ta med omtale av gevinstrealisering for virksomhetens aktiviteter og resultater - Utfordringer i samarbeid med sektoren bør omtales - Dokumentet rettes mot en bestemt målgruppe det er viktig at man er bevisst på dette. - Betaling for konsulenttjenester i forbindelse med fusjoner bør fremkomme i Årsberetningen. Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen med de endringer som framkom på møtet. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 6

11 8. Forslag til målstruktur for FSAT Styreleder innledet. Kunnskapsdepartementet forventer at FSAT skal utarbeide en målstruktur som svarer til senterets oppgaver og formål, samt egne virksomhetsmål og styringsparametre for 2015, og at disse presenteres i «Årsrapport ( )». Stortinget har vedtatt et overordnet mål for FSAT. Videre har FSAT gjennom organisasjonsprosjektet høsten 2014 utviklet et målbilde for organisasjonen. Målbildet ble definert som beskrivelse av ønsket fremtid for FSAT. Med utgangspunkt i dette, ble det lagt frem et forslag til virksomhetsmål for FSAT. Det er viktig at vi lager en målstruktur for fremtiden, samtidig som den kan endres dersom den ikke er funksjonell. Styret diskuterte det fremlagte forslaget og kom følgende innspill: - Innspill på kvantitative styringsparametre: gjennomføring av NOM-opptaket (under virksomhetsmål 1), antall kurs og konferanser der FSAT har vært bidragsyter (under virksomhetsmål 2), resultat i samsvar med budsjett for virksomheten (under virksomhetsmål 3), antall prosjekter med internasjonalt samarbeid (virksomhetsmål 4) - Et eget virksomhetsmål knyttet til arbeidsmiljø på FSAT legges til i dokumentet. - Kvalitativ styringsparameter for virksomhetsmål 4 suppleres med perspektivet på gevinstrealisering - Målstrukturen legges inn i plandelen av «Årsrapport ( )», og vil fra neste år brukes som utgangspunkt og ramme for den årlige rapporteringen til KD. - Det bør etterhvert gjøres en arbeidsmiljøundersøkelse og en brukerundersøkelse. Resultatet av disse undersøkelsene vil gjøre det lettere å gjøre analyse av målene. Vedtak: Forslag til målstruktur vedtas med de endringer som framkom på møtet. 9. Årsrapport til Kunnskapsdepartementet Daglig leder la frem årsrapporten. Dokumentet bærer preg av at det er tre organisasjoner som er slått sammen midt i året, og at dette dermed er et unntaksår. FSAT vil fra neste år rapportere som én organisasjon og med utgangspunkt i den vedtatte målstrukturen. I forbindelse med økonomirapporteringen vil det i 2015 være samsvar mellom tiltakskoder, budsjett og regnskap. Vi vil da få en standardisert måte å rapportere på, og denne vil følge UiOs mal for slike tertialrapporter. Styret diskuterte det fremlagte dokumentet og kom med innspill til rettelser og endringer: - Omtale av fusjoner i styrets beretning justeres i tråd med drøfting av saken om fusjoner - Styrets beretning suppleres med omtale av kontakten med sektoren og hvordan brukermedvirkning ivaretas - Styret savnet mer vurdering og analysene av måloppnåelsen i dokumentet, men det vil bli bedre i 2016 i forbindelse med rapporteringen - Dokumentet må innledes med kort orientering om sammenslåingen. Rapportdelen deles i FS og SO, plandelen deles etter de nye virksomhetsmålene for FSAT FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 7

12 Vedtak: Forslag til årsrapport for FSAT for vedtas med de innspill som ble fremsatt på møtet. Rapporten sendes til Kunnskapsdepartementet innen 15. mars. 10. Avtale mellom FSAT og institusjonene som skal ta i bruk FS Saken utsettes til neste møte. 11. Fusjoner i Daglig leder innledet. Det pågår diskusjon om strukturendringer i sektoren. De forestående fusjonene er et stort og omfattende arbeid for FSAT. Flere institusjoner har meldt ønske om assistanse fra FSAT til sitt arbeid med sammenslåing av FS-baser. FS er et virksomhetskritisk system, og har overføring av data til mange andre systemer. FS har kompetanse og erfaring med institusjonsfusjoner og sammenslåing av baser. FSAT har invitert alle institusjoner som skal fusjonere til et informasjonsog oppstartsmøte tirsdag 3. mars. Med mange fusjoner er det viktig å se på hvordan dette kan standardiseres. Styret diskutert saken og følgende fremkom i møtet: - FSAT skal bistå sektoren i å realisere strukturendringen på en god måte og innenfor vedtatte tidsrammer. FSAT skal ikke være en begrensende faktor for fusjonene. - Det er viktig at strukturendringer som vedtas våren 2015, konsekvensutredes med tanke på ressurssituasjon i FSAT - Konsekvensutredningen må ta for seg både inneværende og neste år - Det er viktig å sikre nok fusjonskompetanse i FSAT - Det er vesentlig å avklare hvilken rolle og hvilket ansvar FSAT og institusjonene skal ha i prosessen. Rolle- og ansvarsfordeling må avklares i en dialog med sektoren - Utredningen må inneholde risikovurdering - Utredningen må drøfte om/hvordan mekanismer i finansieringsmodellen påvirkes av strukturendringene - FSAT må lage informasjonsplan og sørge for god informasjon i relevante fora Notatet om funksjoner må også omhandle de punktene som framkom på møtet styret. Styret ønsker at notatet legges fram igjen for styret på neste møte. Styret ønsker jevnlig oppdatering i møtene i Eventuelt Det kom kommentar om at Riksrevisjonen nå har gjennomgått institusjonenes rapportering til NSD. Styret vil eventuelt komme tilbake til saken i et senere møte når tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen foreligger. Neste møte: torsdag 19. mars kl FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 8

13 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT Oslo, 16. april 2015 Status på avtaler En rekke avtaler må fornyes/inngås når nå SO, FS og SUN er blitt til Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT). Høsten 2014 har det vært stor aktivitet knyttet til etableringen av FSAT. De avtalene hvor det er størst behov for reelle avklaringer er derfor prioritert. Status er som følger: Avtale mellom KD og UiO om drift av FSAT: Et utkast til avtale har vært på høring. UiO og FSAT hadde begge innspill til utkastet. KD har sendt ut et nytt utkast til avtale i januar Avtalen er ikke inngått mellom partene pr. d.d. Avtaler mellom FSAT og UiO Avtale om administrative tjenester UiO har sendt ut et utkast til avtale. FSAT har kommet med tilbakemeldinger på utkastet. Dialog om denne avtalen er påbegynt. Avtale om driftstjenester UiO har estimert priser for Utkast til driftsavtale for alle systemer, driftet av USIT for FSAT, er sendt fra USIT. FSAT har hatt interne møter med de ansvarlige for de ulike systemene som skal driftes; SO, FS, Datavarehus, RUST, GAUS og Tableau. FSAT har deretter kommet med tilbakemeldinger, og et forhandlingsmøte med USIT er avholdt. Arbeidet er nå i sluttfasen. Avtaler om levering av utviklingstjenester FSAT må overta USITs avtaler om levering av utviklingstjenester til CRIStin, NSD (ITAR) og UiO/UiB (Datavarehus). Det tas sikte på at disse avtalene blir ferdigstilt i løpet av 1. kvartal. CRIStin-avtalen er ferdigstilt og signert. De andre er under arbeid. Avtaler med institusjonene Avtaler som tidligere er inngått med institusjonene av Samarbeidstiltaket FS og Samordna opptak videreføres i FSAT. Det er behov for en ny avtale med institusjonene om bruk av FS. Forslag til avtale er laget til styremøtet 23. april.

14

15 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S ( ) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt tjenestesenter skal forvalte, utvikle og vedlikeholde studieadministrative system og tjenester for universiteter og høyskoler. Tjenestesenteret skal blant annet legge til rette for og gjennomføre et effektivt og korrekt studentopptak til grunnutdanningene ved universiteter og høyskoler. Gjennom organisasjonsprosjektet høsten 2014 har FSAT utviklet et målbilde for organisasjonen og styret har på bakgrunn av dette arbeidet vedtatt en målstruktur for FSAT. Som et ledd i styrets videre arbeid med strategi for FSAT har styret gjennomført en SWOTanalyse for å få oversikt over virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler. 2. SWOT-analysen Analysen ble foretatt på styreseminaret 19. mars Styret kom frem til følgende resultat: Styrker Helhetlig fellesløsning: Systemer og tjenester utviklet ved FSAT sørger for helhetlig løsning for hele UH-sektor i Norge. Institusjoner trenger ikke å utvikle eller anskaffe egne systemer og tjenester. Helhetlige nasjonale løsninger for opptak og studieadministrasjon sikrer likebehandling Tillit i sektoren: Systemer utviklet ved FSAT har vært i bruk i sektoren gjennom flere år og har fungert bra. Systemer og tjenester har tillitt i sektoren og hos myndighetene. Samarbeid/ Medvirkning: FSAT har en etablert og velfungerende modell for samarbeid og brukermedvirkning. FSAT har etablerte brukerfora og arbeids- og ekspertgrupper for de ulike systemene og tjenestene, og disse er godt forankret hos brukerne. Kostnadseffektivt Systemer og tjenester utviklet og forvaltet av FSAT er billigere mtp

16 timepris sammenlignet med utviklingstjenester hos private aktører. Det er i tillegg mer kostnadseffektivt å utvikle fellesløsninger samt å samle driften av tjenestene som FS, SO, CRIStin og DV hos FSAT. Endringsvilje FSAT har vist,stor grad av smidighet og fleksibilitet og evne til dialog med UH-sektoren i dens rolle som bestiller av systemer og tjenester. Institusjonene har på sin side vist en evne til å omstille seg og ta i bruk nye tjenester og systemer. Profesjonell utviklingsmetodikk FSAT benytter utviklingsmetodikken SCRUM. Dette bidrar til smidig og iterativ prosess med raske leveranser og tett dialog med kunden/bestilleren. Metodikken bidrar også til kompetanseutveksling og dublering av kompetanse internt i utviklerteamet. Høy kompetanse FSAT har lang erfaring med utvikling av fellesløsninger og representerer høy kompetanse innenfor alle ansvarsområder: opptak, studieadministrasjon, systemutvikling, standardisering og digitalisering av administrative arbeidsprosesser. Langt frem internasjonalt FSAT er i front internasjonalt når det gjelder utvikling av fellesløsninger og standardisering av studieadministrative arbeidsprosesser. FSAT både leder og bidrar i flere internasjonale prosjekter på dette området. Attraktiv og stabil arbeidsplass Har monopol på flere tjenester Har mulighet til å skreddersy løsninger Svakheter Ulike kulturer Organisasjonene som samorganiseres i FSAT er på ulik størrelse og har og har forskjellige kompetanseområder. De preges av ulike kulturer av samarbeid, samhandling og arbeidsmiljø Sårbarhet FSAT har nøkkelpersoner med meget omfattende ansvarsområde. Dette bidrar til stor sårbarhet ved et eventuell bortfall av kompetanse eller kapasitet. Monopol hemmer innovasjon Mangel på konkurranse i sektoren kan på sikt bidra til svekket evne til å tilby innovative løsninger og tjenester. Dårlig forutsigbare på leveranser Mangel på standardisering For homogent organisert samarbeid Fellesløsninger og veletablert samarbeid med faste brukerfora og ekspertgrupper bidrar til noe ensidige innspill: for eksempel kun fra superbrukere og ikke fra fagpersoner (vitenskapelig ansatte). Ikke konkurransedyktige på lønn

17 Gammel teknologi/teknisk gjeld Muligheter Utnytte mandatet gitt av en ambisiøs eier. Mandatet for FSAT og det vedtatte overordnete målet for virksomheten gir store og spennende muligheter for å ivareta sentrale oppgaver for hele UH-sektoren. Mandatet gir FSAT mulighet til å etablere seg som en viktig aktør for studieadministrative tjenester i Norge. Totalleverandør av stud.adm. informasjon, tjenester og prosesser Etter samordning av FS og SO, dekker FSAT et stort ansvarsområde. Det er på sikt mulig å overta flere oppgaver relatert til studieadministrative tjenester, som for eksempel tjenester som i dag ligger hos NOKUT eller Uninett. Tettere samarbeid med fagmiljø i sektoren FSAT i sin rolle som totalleverandør av tjenester gir mulighet til tettere dialog og utvidelse av sine tjenester for vitenskapelig ansatte ved institusjonene. Standardisering av prosesser FSAT er en totalleverandør på flere av de studieadministrative tjenestene og har en unik mulighet til å bidra til standardisering og innføring av like rutiner for studieadministrative arbeidsprosesser. Fusjonsgevinst Samorganisering av så store kompetanse miljøer som FS og SO gir en viktig gevinst av å samle kompetanse og bidra til synergi mellom fagmiljøene. Dette bidrar til realisering av gevinstene. Struktur i UH-sektoren Færre og større kunder gjør det enklere å jobbe med standardisering av tjenestetilbudet. Færre institusjoner i UH-sektor gir færre beslutningspunkter og mer effektive prosesser. Samarbeid med andre aktører i sektoren som Uninett, Nokut, DBH FSAT samler tjenester for opptak og studieadministrasjon og som et foretak er FSAT en selvstendig aktør som bør samarbeide tett med andre aktører med lignende mandat for fellestjenester for sektoren som NOKUT, Uninett og DBH. Pådriver for utvikling nasjonalt og europeisk FSAT er i front internasjonalt når det gjelder utvikling av fellesløsninger og standardisering av studieadministrative arbeidsprosesser. FSAT både leder og bidrar i flere internasjonale prosjekter på dette området. Pådriver for digitalisering FSAT har kompetanse både innenfor studieadministrasjon og systemutvikling og bør derfor være sentral i å utvikle digitale løsninger for UH-sektoren. Noe uavklart forhold til flere aktører Her ligger det store muligheter hvis FSAT får til en bedre avklaring. Trusler Finansieringsmodellen De omfattende strukturendringene i UH-sektor kan bidra til uforutsigbarhet i finansieringsmodellen for FSAT. Det er derfor viktig at

18 strukturendringene konsekvensutredes ved FSAT. Teknologisk utvikling Manglende økonomisk handlingsrom og manglende konkurransedyktighet i rekruttering av ansatte med utviklerkompetanse kan bidra til utvikling av stadig større «teknisk gjeld». Økt tempo i fremtidig teknologisk utvikling kombinert med stadig større prosjektportefølje for FSAT samt større teknisk kompeksitet av leveransene og større krav til integrasjoner av løsningene kan resultere i leveranser som ikke er i tråd med nyeste teknologi. Struktur i UH-sektoren. Større og færre kunder Strukturendringene i UH-sektor kan bidra til at de største kundene ikke lenger ønsker å benytte seg av fellestjenestene utviklet av FSAT da de ofte trenger en videre tilpasning p.g.a institusjonens egenart. De største kundene vil være robuste nok til å utvikle egne og skreddersydde løsninger. Uavklart forhold til UiO/USIT Hvis arbeidsfordelingen ikke blir avklart kan dette være en trussel for FSAT. Manglende samarbeid med andre aktører i sektoren som Uninett, NOKUT og DBH FSATs store oppgaveportefølje kan bidra til at dialogen holdes i større grad med institusjonene og ikke med andre aktører som tilbyr fellesløsninger for sektoren som Uninett, NOKUT og DBH. Hvem gjør hva av de ulike aktørene? Sitter flere og utvikler relativt like tjenester på samme tid, slik at ressursbruken blir dårlig og aktører «kjemper» om de samme oppgavene Fusjonsprosessene utfordrer ordinær drift og utvikling. Strukturendringene i UH-sektor er kostbare å gjennomføre med tanke på de tekniske sammenslåingene av datagrunnlaget og databasene. Det kreves kompetanse og ressurser ved FSAT og hos driftsleverandøren USIT. FSAT blir seg selv nok Virksomheter med stadig større oppgaveportefølje og mer kompleks intern organisasjonsstruktur kan miste effektiviseringsgevinsten og stordriftsfordelen ved å etablere omfattende og krevende rutiner for intern samhandling. Brukernærhet kjenner vi brukerne godt nok Fellesløsninger og veletablert samarbeid med faste brukerfora og ekspertgrupper bidrar til noe ensidige innspill: for eksempel kun fra superbrukere og ikke fra fagpersoner (vitenskapelig ansatte). Ikke endre oss raskt nok Økende oppgave portefølje og økende størrelse på virksomheten, samt eierskap til standardiseringsprosesser og mangel på konkurranse i sektoren kan hemme endringsevnen for virksomheten. Lite investeringsvilje Manglende økonomisk handlingsrom fra eier og/eller manglende vilje til omstilling ved brukerinstitusjoner kan hemme utvikling av tjenester og

19 innovasjon for FSAT. Manglende satsing økonomisk lite handlingsrom for innovasjon Manglende ressurstilførsel kan på sikt bidra til svekket evne til å tilby innovative løsninger og tjenester. Konkurranse fra arbeidsmarkedet Manglende konkurransedyktighet og lite økonomisk handlingsrom bidrar til svekket evne til å rekruttere de beste utviklere og forvaltere. 3. Fokusområder På bakgrunn av SWOT-analysen kom styret frem til følgende fokusområder for FSAT: - Videreutvikle samarbeidet med sektoren og andre aktører (12 stemmer) - Pådriver for standardisering og digitalisering av prosesser (10 stemmer) - Være innovative (6 stemmer) - Profesjonell totalleverandør (4 stemmer) - Investere i kompetanse (3 stemmer) - Internasjonalisering (2 stemmer) - Brukermedvirkning (1 stemme) - FSAT historien veien til gevinst (1 stemme)

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer