Presentasjon med 3 innfallsvinkler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon med 3 innfallsvinkler:"

Transkript

1 Fagkommunikasjon: Fokus på økonomisk og juridisk fagspråk INNLEDNING Presentasjon med 3 innfallsvinkler: Et skille mellom fagspråk og allmennspråk, nødvendig liksom andre relevante skiller i tekstmassen (sjangre osv) Noen spesifikke trekk ved økonomisk og juridisk språk: økonomi her: en praksis definert gjennom sitt hovedmål: salg kjøp Bedriften som fagterreng som produserer fagspråklige tekster

2 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Translatøreksamen ved NHH Fagoversettelse: Primært økonomisk og juridisk Behov for avklarende kriterier for fagspråk i prosessen med utvelgelse av tekster (kvalitetssikring) 2 nettbaserte kurs i terminologi: Termdist (nordisk) Spik (Bachelorprogram i samarbeid med UiB)

3 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Fagoversettere: Jobber pr. definisjon med tekster/fagtekster Fagoversettelse og terminologi: Likhet: Begge disipliner tar utgangspunkt i begrepet (=budskapsenheten) begrepet følgelig den primære størrelsen Forskjell: Fagoversettelse er tekstorientert; Terminologi er vokabularorientert (paradigme) Tekster: Heterogen masse inndeles etter flere kriterier: Typer tekster (språkinterne kriterier) Sjangre (språkinterne + sosiale + psykologiske kriterier) sjangerbevissthet et krav til fagoversettere sjangre er kulturbundne (tekstkultur) variasjon i strukturering og i midler for kohesjon og koherens. Eks.: Argumentasjon, inndeling og presentasjon av rettsregler, avgjørelser, dommer, kjennelser,

4 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Like avgjørende for en fagoversetter å kunne artsbestemme tekster ut fra et generisk kriterium, som gir et skille fagspråk allmennspråk i visse sammenhenger identisk med skille term ikke-term Terminologi som begrep forutsetter begrepet fagspråk og vice versa Fagtekster: Skal fylle en objektiv, målrettet funksjon, som gir egne sjangerkonvensjoner, som altså er kulturbundne Mål her: Identifisere kriterier som gjør det mulig å etablere en absolutt dikotomi mellom fagspråk og allmennspråk: en både teoretisk og praktisk nødvendighet

5 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Fagspråk vs allmennspråk = mer korrekt: fagdiskurs vs allmennsdiskurs fordi terminologi og fagspråk opererer på det DISKURSIVE nivået (=tekstnivå) Rammen er BRUKEN av språk(systemet) Fagspråk observerbart bare som autentiske tekster Fra et kommunikativt og semiotisk ståsted: Fagkommunikasjon: Også et mer dekkende uttrykk står for et videre begrep idet det innlemmer andre tegnsystemer og presentasjonsformer enn språklige midler (som imidlertid må tolkes gjennom språket) Reduksjon av språket til 2 motpoler : (a) Språket som system; (b) Tekster (=realisert språk) - AU! er en tekst; STOP! (trafikkskilt) er en tekst, men ikke-tekst hvis fjernet fra sin tilsiktede plass i trafikkbildet koherensen fjernes

6 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier?

7 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Vi er alle daglige fagspråkbrukere, for eksempel som trafikanter, men: Asymmetrisk kommunikasjonssituasjon regulerende direktive tekster (vi må, skal, kan) en tilslutningskontrakt : Vi kan ikke forhandle oss fram til individuell tilpasning til trafikkreglene

8 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Vesentlig poeng: Fagområdet manifesterer seg språklig som begreper, som danner en begrepsstruktur Fagspråk er dermed tekster som produseres om og rundt denne strukturen Det diskursive nivået : fagspråk bare som autentiske tekster, som kan defineres i en teksttypologi og i et sjangerperspektiv (jfr. ovenfor) Undersøkelser av fagspråk (syntaks, stil, ) må basere seg på autentiske tekster, på forhånd avgrenset og identifisert som fagspråklige, ikke på systemsetninger

9 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Tilnærminger til begrepet fagspråk : Kommunikativ Pragmatisk Kognitiv Stilistisk?? Syntaktisk?? Pragmatisk-kommunikative kriterier effektive for avgrensing; Tekster produseres I en gitt situasjon Av noen til noen Tillagt en bestemt funksjon (hensikt)

10 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Fagspråk definert og avgrenset gjennom den klassiske kommunikasjonsmodellen: Budskap: Tekst med et faglig budskap, forankret i et fagområde, knyttet til tid og sted Produsent av budskapet: Avsender: En fagperson/et fagkollektiv Mottaker (som ev kommuniserer tilbake): FP/FK, Framtidig fagperson (FFP) (symmetrisk eller asymmetrisk kommunikasjon) Referanseområde: Et fagområde, begrep som krever en eller annen form for definisjon Kode: Naturlig språk, andre tegnsystemer, kunstig språk. For vellykket kommunikasjon: Avsender og mottaker kjenner og bruker samme kode Kanal: Skriftlig medium, lydbølger, psykologisk forbindelse som gjør det mulig å etablere og opprettholde kommunikasjonen Tekstene som produseres: brukstekster (informative, argumentative, direktive/normative tekster ikke-fiktive tekster (variablene kan etterprøves) Gir: FP/FK FP/FK/FFP

11 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? En annen vinkling: Hvilke tekstarter produserer FP/FK for å meddele faglige budskap til FP/FK/FFP? Forsker: Artikler, innlegg, lærebøker, rapporter,. Regulerende myndighet: Rettsregler, instrukser, avgjørelser, Produsent: Håndbøker, analyser, rapporter, forhandlinger, avtaler,.; bruker fagspråket som redskap i produksjonen av sine varer og tjenester Herfra utledes et kriterium for begrepet fagspråk : FAGLIG AUTORITET føyer seg til et annet sentralt kriterium: kunnskap OG regulering av atferd i samfunnet Poeng: Fagbegrepene har et opphavssted et forankringssted før de vandrer ut i samfunnets tekstmasse, mer eller mindre gjenkjennelige

12 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Økonomi her: Økonomisk virksomhet, næringsvirksomhet, altså en PRAKSIS styrt av rettsregler, regelverk, nasjonale, internasjonale (som ICC) JUS: 3 tekstbeskrivelsesplan (Anne Lise Kjær, dansk fagspråkforsker): Beskrivelsesplan Bestemmelsesplan Handlingsplan JUS og ØKONOMI: Abstraherer handlinger, goder, personer (=rettsubjekt: fysisk person, juridisk person) Immaterielle referenter, hvorav materielle gjenstander kan avledes (dokumenter, betalingskort, nettbank i tilknytning til funksjonen oppgjør for en transaksjon )

13 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Jusens hovedformål: Ikke primært å frambringe ny kunnskap, men å ordne, regulere menneskelig virksomhet og atferd Følgelig: Jusens tekster primært normative Ikke inndeling i sant/ikkesant, men i grad av formålstjenlighet Tekstene fra handlingsplanet: primært direktive (imperativ!) Jusens tekster oppfyller kriteriet faglig autoritet Økonomiske tekster (her: næringsvirksomhet med 2 ytterpunkter: salg kjøp) kan også betraktes som normative fordi avtalebasert (styrt av rettsregler, ev. sedvane) - direktive eller basert på direktiver

14 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Det normative det direktive - i våre tekster kan relateres til pragmatikkens språkhandlingsteori den illokusjonære kraft språkhandlinger tilsvarer juridisk bindende handlinger Dette et essensielt kriterium som kan innføres for å skille fagspråk fra ikkefagspråk Kriteriet avspeiles bl.a. i avsenders distanse til egen tekst (avsenders grad av tilstedeværelse i teksten) altså til realitetene i egen tekst Dette gir en inndeling i 3 TEKSTLAG i tilknytning til den aktuelle fagsonen her brukt TARIFFOMRÅDET som eksempel: Tekster produsert av partene i arbeidslivet for å regulere retter og plikter seg imellom

15 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (A) Primærtekster det primære tekstlaget: Begrepenes opphavsted forankringssted deres rettmessige kontekst begrepenes 0-punkt Avstanden mellom tekst og avsender på et minimum da tekst og begrepskilde sammenfaller Tekstene formidler forhandlinger dialoger (Vi/Dere), omdannet til skriftlige tekster Avsender, identifisert i tid og rom, er til stede i teksten Vi/Dere strykes erstattes av Partene (..er enige om), eller skjules i passivkonstruksjoner Avsender står fullt ut ansvarlig for tekstens budskap budskapet gis full tilslutning Teksten normerer forholdet mellom partene Teksten = total språkhandling og redskapet for handlingen: tilfører begrepet (=det proposisjonale innholdet) illokusjonær kraft = her: juridisk bindende virkning Begrepet i utgangspunktet produkt av en lokusjonær handling (den språklige formuleringen) Det normative: formidlet ved bruk av deontisk modalitet: skal, verb i presens

16 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Partene forplikter seg til å : Ikke en informasjon om en mental tilstand, men avsenders bindende utsagn om å pålegge seg en forpliktelse Omdanning av direkte tale: Vi forplikter oss til å Som overtid regnes arbeidstid som går ut over den alminnelige arbeidstid : Teksten gir kraft (juridisk) til begrepet overtid (som altså aktualiseres i en tekst) Primærtekstene: preget av interaksjon: autentisk jeg/vi autentisk du/dere Dette i lys av fagspråkets objektive karakter: Jeg i for eksempel testament, avtale, tilsettings- og oppsigelsesbrev, forretningsbrev etc: Handler ikke om avsender som privatperson, men som rettssubjekt.

17 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (B) Sekundærtekster det sekundære tekstlaget Distanse mellom avsender og den konkrete faglige aktiviteten som utgjør referanseområdet Avsender befinner seg utenfor aktiviteten, men innenfor tariffområdet betraktet som en sektor av samfunnslivet Tekstlaget faller sammen med beskrivelsesplanet (jfr ovenfor) et metanivå : Forklare, kommentere, endre, utvikle normene: forskning, undervisning, læreverk Sekundærtekstene har faglig autoritet, men ikke illokusjonær kraft (=ikke juridisk bindende virkninger)

18 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (C) Tertiærtekster (det tertiære tekstlaget) Tekstlag der avstanden til fagsonen er maksimal tekster som produseres utenfor fagsonen Avsender: instanser som befinner seg utenfor fagkollektivet Avsender er uten ansvar for fagsonens realiteter vurderer, kommenterer, rapporterer i informasjonsøyemed - mottaker: Det brede publikumet Begrepene transporteres ut fra sitt opphavssted: den konkrete faglige aktiviteten inn i allmennsfæren Avterminologisering, eller begrepene må regnes som sitatformer i tekstene Ikke-fagspråklige tekster Tertiærtekster dermed: Ikke-fagspråklige tekster Eks.: Konkurser i norske media i franske media omtalt som faillites défaillances faillite rommer et mer spesifikt juridisk begrep pr. i dag erstattet av redressement judiciaire i 1985 basert på en annen tankegang og prosedyre

19 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Oppsummering For fagoversettere: avgjørende å gjenkjenne tekster etter kriterier som fagspråk, typologi, sjanger Kriterier for å skille ut begrepet fagspråk : Analyse basert på den klassiske kommunikasjonsmodellen Faglig autoritet illokusjonær kraft (=juridisk bindende virkning) (gjelder primært tekster fra det juridiske handlingsplanet og fra tariffområdet jfr. ovenfor)

20 3. Økonomiens mikroenhet bedriften som terreng for bruk og utvikling av fagspråk Illustrasjon på det uoppløselige forholdet mellom faglig terreng og bruken av språket innenfor dette terrenget: Fagspråk = spesialisert kunnskap, innsikt ikke mulig å oversette en tekst man ikke har utfylt et fortolkningsskjema av (=man ikke forstår budskapet i) Presentasjon av et redskap: Et veikart beregnet på fagoversettere: innsiktsramme for å gi rammeinnsikt En praksis: økonomisk virksomhet: salg kjøp

21 3. Økonomiens mikroenhet bedriften som terreng for bruk og utvikling av fagspråk Tekst: Bærer i seg flere lag med forutsetninger bakenforliggende forhold implisitter Fagtekst realiserer et utsnitt av et fagunivers essensielt: FAGKUNNSKAP

22 Bruk av språket produsere en tekst: må kunne relateres til en mental forestilling om noe vi responderer på Bakgrunnskunnskap, som danner mentale skjemaer fortolkningsskjemaer I faglig kommunikasjon: De mentale skjemaene må være utfylt med fagkunnskap

23 Innsiktsramme og rammeinnsikt Fra oversetterenes ståsted: Faglig innsikt: et mentalt bilde av i hvilken kunnskapssfære saksforholdet skal plasseres: vesentlige begreper og forholdet mellom disse et bilde av disses posisjon i en struktur / et system Oversetteren trenger innsiktsramme og rammeinnsikt

24 Innsikt i økonomiske realia = grep om rammer for og inndeling av økonomisk praksis Fra språkkompetanse til domenekompetanse (begreps- og sjangerkunnskap): For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder (?) Stillingen medfører/har/impliserer/.for stillingen er det berammet/fastsatt/stipulert/ en prøvetid Kjøpere og selgere må stille sikkerhet for potensielle forpliktelser Et domene består av en totalitet av begreper som danner en begrepsstruktur / begrepshierarki, bestemt av relasjonene mellom begrepene. Eks.: Kjøp(savtale) transport spedisjon - levering reklamasjon - oppgjør Grep om rammene gir evne til å posisjonsbestemme temaer og tilhørende begreper

25 Økonomisk praksis De grunnleggende begrepene for økonomisk praksis Tilbud Etterspørsel Tilbud Aksept Bestilling Salg Avtale Kjøp

26 Disse grunnleggende begrepene denoterer handlinger og impliserer dermed aktører og gjenstander Fysisk person Juridisk person Bedrift Gjenstander: Varer - tjenester

27 Bedriften internt Bedriften kan brytes ned til et varierende antall funksjoner, som for eksempel: Organisering - Planlegging Drift Produksjon og logistikk Administrasjon internt regnskap Ledelse Styring F&U.

28 Bedriftens kommunikasjon med partnere / motparter Leverandører Kunder Forvaltningen BEDRIFTEN Kreditt- og finansaktører Arbeidskraft

29 Bedriften eksternt Bedriften i relasjon til markedene og forvaltningen går inn i en lang rekke juridisk regulerte roller ofte dannes det speilvendte (konverse) rollebegreper: Avtalepart: Avtalepart: arbeidsgiver arbeidstaker selger kjøper leverandør kunde forsikringsgiver forsikringstaker hovedmann agent kommittent kommisjonær oppdragsgiver benefisiant (i remburs) oppdragsgiver leverandør (i ansk.direktivet)

30 Samfunnet, større fellesskap, organer regulerer hver og en av bedriftens funksjoner: Myndighetene, rettsapparatet Tilsyn (Mattilsynet, Konkurransetilsynet, ) WTO EU-kommisjonen ICC (Inco-termene, Fellesregler for remburs og dokument-inkasso)

31 Lov- og regelverk som regulerer hver og en av bedriftens funksjoner: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Avtalerettslige regler (lov- og ulovfestede) Dekningsloven Finansieringsvirksomhetsloven Forurensningsloven Gjeldsloven Kjøpsloven Inkassoloven Konkurranseloven Konkursloven Panteloven Selskapsloven Skatteloven.

32 Inndeling av bedrift etter ulike kriterier Inndelingskriterier ligger til grunn for kategorisering og etablering av begrepssystemer Bedrift etter: Størrelse: storbedrift, smb, småbedrift Plass i distribusjons-/produksjonskjeden: produsent, agent, kommisjonær, mekler, grossist, detaljist, handelsbedrift,. Type aktivitet/produkt: produksjonsbedrift, oljebedrift, handelsbedrift, tjenestebedrift, frisørsalong, Jurdisk form: enkeltpersonforetak, selskap, AS, BA, DA,.

33 Oversikt over rammene basert på funksjonsanalyse Mentalt bilde av økonomisk praksis basert på bedriftens varierende funksjoner (funksjonsanalyse) Disse funksjonene strukturerer domenets språkbruk og dermed tekstproduksjonen

34 Funksjoner (A) Overordnede interne funksjoner Bedriften Oppretting Organisering Opphør AS Enkeltperson Logistikk Konkurs Sletting Oppløsning Tvangsoppløsning Oppløsning i GF

35 Funksjoner (B) Bedriftens funksjoner i relasjon til markedene Bedriften Produksjon Salg Kjøp Innhenting av midler Oppfyllelse av forpliktelser rapportering Innhenting av arbeidskraft

36 Funksjoner Blikk på 3 funksjoner (a) Kjøp Direktekjøp Anbud Outsourcing Underleveranser. prosedyrer faktoring roller inkasso Arbeidskraft bemanningsbedrifter

37 Funksjoner (b) Salg Bestilling transport levering fakturering betaling faktoring betalingsformidling spedisjon inkasso betalingssystemer Konnossement avregning(ssentral) SWIFT remburs

38 Funksjoner (c) Innhenting av midler Finansmarkedet Kredittmarkedet Emisjon Kredittinstitusjoner Finansielle instrumenter Lån/Kreditt, låntaker - långiver Aksjer, obligasjoner kassekreditt derivater Meklere, meklerhus..

39 Oppsummering Oppsummering Bevissthet om rammer og terreng for økonomisk praksis Tilnærme seg økonomisk praksis som en rekke relaterte funksjoner hver funksjon gir opphav til roller og gjenstander (konkrete og abstrakte) Begrepenes tilhørighet/plass i strukturen synliggjøres (som for eksempel faktoring, som relateres til funksjonen oppgjør ) Begrepene blir lettere sporbare letter tilegnelse av grep om domene og tema Fremgangsmåten illustrerer 2 vesentlige sider ved fagoversettelse: Oversettelse er grunnleggende onomasiologisk, liksom terminologien: Bevege seg fra en gitt virkelighet via begrepene (som er i teksten) fram til måltekstens overflate identisk med metode og tankegang i terminologi Det er begrepene som skal restitueres, ikke ord/uttrykk. Såkalt ord-til-ordoversettelse er ikke oversettelse, men noe helt irrelevant. Overføring av terminologi fra språk A til språk B er begrepsoverføring altså overføring av budskap. Oversettelse er mer syntagmatisk enn paradigmatisk i tillegg til budskapet: innrettet mot naturlighet, dynamisk ekvivalens, og er dermed brukerorientert

40 TEST Posisjonsbestem (tema og begrep) i følgende ytring: > Dagens effektive betalingssystem i Norge er en funksjon av at vi har både et velfungerende avregningssystem (NICS) og effektive distribusjonskanaler til kundene. >Avspasering akkord oppbud dokumentinkasso, faktoring, balanse > Taushetsplikt, strukturert produkt, utlegg, konkurranse med forhandlinger

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 0 Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 1 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for oppgaven... 1 1.2 Problemstilling... 2 1.3 Oppbygging av oppgaven... 3 2 Teori... 3 2.1 Lønns- og belønningssystem...

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Institutt: ILN EmnekodeRETKOM4104 Emnenavn: Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 4 Semester:Høst 2008 Gruppe 2

Institutt: ILN EmnekodeRETKOM4104 Emnenavn: Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 4 Semester:Høst 2008 Gruppe 2 Institutt: ILN EmnekodeRETKOM4104 Emnenavn: Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 4 Semester:Høst 2008 Gruppe 2 2 Innholdsfortegnelse 1 Del I Klarhet s. 2 1.1 Om klarspråk og forvaltningen s. 2 1.2

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Av Kari Bachmann, Kirsten Sivesind, Azita Afsar og

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer