Presentasjon med 3 innfallsvinkler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon med 3 innfallsvinkler:"

Transkript

1 Fagkommunikasjon: Fokus på økonomisk og juridisk fagspråk INNLEDNING Presentasjon med 3 innfallsvinkler: Et skille mellom fagspråk og allmennspråk, nødvendig liksom andre relevante skiller i tekstmassen (sjangre osv) Noen spesifikke trekk ved økonomisk og juridisk språk: økonomi her: en praksis definert gjennom sitt hovedmål: salg kjøp Bedriften som fagterreng som produserer fagspråklige tekster

2 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Translatøreksamen ved NHH Fagoversettelse: Primært økonomisk og juridisk Behov for avklarende kriterier for fagspråk i prosessen med utvelgelse av tekster (kvalitetssikring) 2 nettbaserte kurs i terminologi: Termdist (nordisk) Spik (Bachelorprogram i samarbeid med UiB)

3 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Fagoversettere: Jobber pr. definisjon med tekster/fagtekster Fagoversettelse og terminologi: Likhet: Begge disipliner tar utgangspunkt i begrepet (=budskapsenheten) begrepet følgelig den primære størrelsen Forskjell: Fagoversettelse er tekstorientert; Terminologi er vokabularorientert (paradigme) Tekster: Heterogen masse inndeles etter flere kriterier: Typer tekster (språkinterne kriterier) Sjangre (språkinterne + sosiale + psykologiske kriterier) sjangerbevissthet et krav til fagoversettere sjangre er kulturbundne (tekstkultur) variasjon i strukturering og i midler for kohesjon og koherens. Eks.: Argumentasjon, inndeling og presentasjon av rettsregler, avgjørelser, dommer, kjennelser,

4 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Like avgjørende for en fagoversetter å kunne artsbestemme tekster ut fra et generisk kriterium, som gir et skille fagspråk allmennspråk i visse sammenhenger identisk med skille term ikke-term Terminologi som begrep forutsetter begrepet fagspråk og vice versa Fagtekster: Skal fylle en objektiv, målrettet funksjon, som gir egne sjangerkonvensjoner, som altså er kulturbundne Mål her: Identifisere kriterier som gjør det mulig å etablere en absolutt dikotomi mellom fagspråk og allmennspråk: en både teoretisk og praktisk nødvendighet

5 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Fagspråk vs allmennspråk = mer korrekt: fagdiskurs vs allmennsdiskurs fordi terminologi og fagspråk opererer på det DISKURSIVE nivået (=tekstnivå) Rammen er BRUKEN av språk(systemet) Fagspråk observerbart bare som autentiske tekster Fra et kommunikativt og semiotisk ståsted: Fagkommunikasjon: Også et mer dekkende uttrykk står for et videre begrep idet det innlemmer andre tegnsystemer og presentasjonsformer enn språklige midler (som imidlertid må tolkes gjennom språket) Reduksjon av språket til 2 motpoler : (a) Språket som system; (b) Tekster (=realisert språk) - AU! er en tekst; STOP! (trafikkskilt) er en tekst, men ikke-tekst hvis fjernet fra sin tilsiktede plass i trafikkbildet koherensen fjernes

6 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier?

7 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Vi er alle daglige fagspråkbrukere, for eksempel som trafikanter, men: Asymmetrisk kommunikasjonssituasjon regulerende direktive tekster (vi må, skal, kan) en tilslutningskontrakt : Vi kan ikke forhandle oss fram til individuell tilpasning til trafikkreglene

8 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Vesentlig poeng: Fagområdet manifesterer seg språklig som begreper, som danner en begrepsstruktur Fagspråk er dermed tekster som produseres om og rundt denne strukturen Det diskursive nivået : fagspråk bare som autentiske tekster, som kan defineres i en teksttypologi og i et sjangerperspektiv (jfr. ovenfor) Undersøkelser av fagspråk (syntaks, stil, ) må basere seg på autentiske tekster, på forhånd avgrenset og identifisert som fagspråklige, ikke på systemsetninger

9 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Tilnærminger til begrepet fagspråk : Kommunikativ Pragmatisk Kognitiv Stilistisk?? Syntaktisk?? Pragmatisk-kommunikative kriterier effektive for avgrensing; Tekster produseres I en gitt situasjon Av noen til noen Tillagt en bestemt funksjon (hensikt)

10 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Fagspråk definert og avgrenset gjennom den klassiske kommunikasjonsmodellen: Budskap: Tekst med et faglig budskap, forankret i et fagområde, knyttet til tid og sted Produsent av budskapet: Avsender: En fagperson/et fagkollektiv Mottaker (som ev kommuniserer tilbake): FP/FK, Framtidig fagperson (FFP) (symmetrisk eller asymmetrisk kommunikasjon) Referanseområde: Et fagområde, begrep som krever en eller annen form for definisjon Kode: Naturlig språk, andre tegnsystemer, kunstig språk. For vellykket kommunikasjon: Avsender og mottaker kjenner og bruker samme kode Kanal: Skriftlig medium, lydbølger, psykologisk forbindelse som gjør det mulig å etablere og opprettholde kommunikasjonen Tekstene som produseres: brukstekster (informative, argumentative, direktive/normative tekster ikke-fiktive tekster (variablene kan etterprøves) Gir: FP/FK FP/FK/FFP

11 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? En annen vinkling: Hvilke tekstarter produserer FP/FK for å meddele faglige budskap til FP/FK/FFP? Forsker: Artikler, innlegg, lærebøker, rapporter,. Regulerende myndighet: Rettsregler, instrukser, avgjørelser, Produsent: Håndbøker, analyser, rapporter, forhandlinger, avtaler,.; bruker fagspråket som redskap i produksjonen av sine varer og tjenester Herfra utledes et kriterium for begrepet fagspråk : FAGLIG AUTORITET føyer seg til et annet sentralt kriterium: kunnskap OG regulering av atferd i samfunnet Poeng: Fagbegrepene har et opphavssted et forankringssted før de vandrer ut i samfunnets tekstmasse, mer eller mindre gjenkjennelige

12 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Økonomi her: Økonomisk virksomhet, næringsvirksomhet, altså en PRAKSIS styrt av rettsregler, regelverk, nasjonale, internasjonale (som ICC) JUS: 3 tekstbeskrivelsesplan (Anne Lise Kjær, dansk fagspråkforsker): Beskrivelsesplan Bestemmelsesplan Handlingsplan JUS og ØKONOMI: Abstraherer handlinger, goder, personer (=rettsubjekt: fysisk person, juridisk person) Immaterielle referenter, hvorav materielle gjenstander kan avledes (dokumenter, betalingskort, nettbank i tilknytning til funksjonen oppgjør for en transaksjon )

13 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Jusens hovedformål: Ikke primært å frambringe ny kunnskap, men å ordne, regulere menneskelig virksomhet og atferd Følgelig: Jusens tekster primært normative Ikke inndeling i sant/ikkesant, men i grad av formålstjenlighet Tekstene fra handlingsplanet: primært direktive (imperativ!) Jusens tekster oppfyller kriteriet faglig autoritet Økonomiske tekster (her: næringsvirksomhet med 2 ytterpunkter: salg kjøp) kan også betraktes som normative fordi avtalebasert (styrt av rettsregler, ev. sedvane) - direktive eller basert på direktiver

14 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Det normative det direktive - i våre tekster kan relateres til pragmatikkens språkhandlingsteori den illokusjonære kraft språkhandlinger tilsvarer juridisk bindende handlinger Dette et essensielt kriterium som kan innføres for å skille fagspråk fra ikkefagspråk Kriteriet avspeiles bl.a. i avsenders distanse til egen tekst (avsenders grad av tilstedeværelse i teksten) altså til realitetene i egen tekst Dette gir en inndeling i 3 TEKSTLAG i tilknytning til den aktuelle fagsonen her brukt TARIFFOMRÅDET som eksempel: Tekster produsert av partene i arbeidslivet for å regulere retter og plikter seg imellom

15 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (A) Primærtekster det primære tekstlaget: Begrepenes opphavsted forankringssted deres rettmessige kontekst begrepenes 0-punkt Avstanden mellom tekst og avsender på et minimum da tekst og begrepskilde sammenfaller Tekstene formidler forhandlinger dialoger (Vi/Dere), omdannet til skriftlige tekster Avsender, identifisert i tid og rom, er til stede i teksten Vi/Dere strykes erstattes av Partene (..er enige om), eller skjules i passivkonstruksjoner Avsender står fullt ut ansvarlig for tekstens budskap budskapet gis full tilslutning Teksten normerer forholdet mellom partene Teksten = total språkhandling og redskapet for handlingen: tilfører begrepet (=det proposisjonale innholdet) illokusjonær kraft = her: juridisk bindende virkning Begrepet i utgangspunktet produkt av en lokusjonær handling (den språklige formuleringen) Det normative: formidlet ved bruk av deontisk modalitet: skal, verb i presens

16 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Partene forplikter seg til å : Ikke en informasjon om en mental tilstand, men avsenders bindende utsagn om å pålegge seg en forpliktelse Omdanning av direkte tale: Vi forplikter oss til å Som overtid regnes arbeidstid som går ut over den alminnelige arbeidstid : Teksten gir kraft (juridisk) til begrepet overtid (som altså aktualiseres i en tekst) Primærtekstene: preget av interaksjon: autentisk jeg/vi autentisk du/dere Dette i lys av fagspråkets objektive karakter: Jeg i for eksempel testament, avtale, tilsettings- og oppsigelsesbrev, forretningsbrev etc: Handler ikke om avsender som privatperson, men som rettssubjekt.

17 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (B) Sekundærtekster det sekundære tekstlaget Distanse mellom avsender og den konkrete faglige aktiviteten som utgjør referanseområdet Avsender befinner seg utenfor aktiviteten, men innenfor tariffområdet betraktet som en sektor av samfunnslivet Tekstlaget faller sammen med beskrivelsesplanet (jfr ovenfor) et metanivå : Forklare, kommentere, endre, utvikle normene: forskning, undervisning, læreverk Sekundærtekstene har faglig autoritet, men ikke illokusjonær kraft (=ikke juridisk bindende virkninger)

18 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (C) Tertiærtekster (det tertiære tekstlaget) Tekstlag der avstanden til fagsonen er maksimal tekster som produseres utenfor fagsonen Avsender: instanser som befinner seg utenfor fagkollektivet Avsender er uten ansvar for fagsonens realiteter vurderer, kommenterer, rapporterer i informasjonsøyemed - mottaker: Det brede publikumet Begrepene transporteres ut fra sitt opphavssted: den konkrete faglige aktiviteten inn i allmennsfæren Avterminologisering, eller begrepene må regnes som sitatformer i tekstene Ikke-fagspråklige tekster Tertiærtekster dermed: Ikke-fagspråklige tekster Eks.: Konkurser i norske media i franske media omtalt som faillites défaillances faillite rommer et mer spesifikt juridisk begrep pr. i dag erstattet av redressement judiciaire i 1985 basert på en annen tankegang og prosedyre

19 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Oppsummering For fagoversettere: avgjørende å gjenkjenne tekster etter kriterier som fagspråk, typologi, sjanger Kriterier for å skille ut begrepet fagspråk : Analyse basert på den klassiske kommunikasjonsmodellen Faglig autoritet illokusjonær kraft (=juridisk bindende virkning) (gjelder primært tekster fra det juridiske handlingsplanet og fra tariffområdet jfr. ovenfor)

20 3. Økonomiens mikroenhet bedriften som terreng for bruk og utvikling av fagspråk Illustrasjon på det uoppløselige forholdet mellom faglig terreng og bruken av språket innenfor dette terrenget: Fagspråk = spesialisert kunnskap, innsikt ikke mulig å oversette en tekst man ikke har utfylt et fortolkningsskjema av (=man ikke forstår budskapet i) Presentasjon av et redskap: Et veikart beregnet på fagoversettere: innsiktsramme for å gi rammeinnsikt En praksis: økonomisk virksomhet: salg kjøp

21 3. Økonomiens mikroenhet bedriften som terreng for bruk og utvikling av fagspråk Tekst: Bærer i seg flere lag med forutsetninger bakenforliggende forhold implisitter Fagtekst realiserer et utsnitt av et fagunivers essensielt: FAGKUNNSKAP

22 Bruk av språket produsere en tekst: må kunne relateres til en mental forestilling om noe vi responderer på Bakgrunnskunnskap, som danner mentale skjemaer fortolkningsskjemaer I faglig kommunikasjon: De mentale skjemaene må være utfylt med fagkunnskap

23 Innsiktsramme og rammeinnsikt Fra oversetterenes ståsted: Faglig innsikt: et mentalt bilde av i hvilken kunnskapssfære saksforholdet skal plasseres: vesentlige begreper og forholdet mellom disse et bilde av disses posisjon i en struktur / et system Oversetteren trenger innsiktsramme og rammeinnsikt

24 Innsikt i økonomiske realia = grep om rammer for og inndeling av økonomisk praksis Fra språkkompetanse til domenekompetanse (begreps- og sjangerkunnskap): For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder (?) Stillingen medfører/har/impliserer/.for stillingen er det berammet/fastsatt/stipulert/ en prøvetid Kjøpere og selgere må stille sikkerhet for potensielle forpliktelser Et domene består av en totalitet av begreper som danner en begrepsstruktur / begrepshierarki, bestemt av relasjonene mellom begrepene. Eks.: Kjøp(savtale) transport spedisjon - levering reklamasjon - oppgjør Grep om rammene gir evne til å posisjonsbestemme temaer og tilhørende begreper

25 Økonomisk praksis De grunnleggende begrepene for økonomisk praksis Tilbud Etterspørsel Tilbud Aksept Bestilling Salg Avtale Kjøp

26 Disse grunnleggende begrepene denoterer handlinger og impliserer dermed aktører og gjenstander Fysisk person Juridisk person Bedrift Gjenstander: Varer - tjenester

27 Bedriften internt Bedriften kan brytes ned til et varierende antall funksjoner, som for eksempel: Organisering - Planlegging Drift Produksjon og logistikk Administrasjon internt regnskap Ledelse Styring F&U.

28 Bedriftens kommunikasjon med partnere / motparter Leverandører Kunder Forvaltningen BEDRIFTEN Kreditt- og finansaktører Arbeidskraft

29 Bedriften eksternt Bedriften i relasjon til markedene og forvaltningen går inn i en lang rekke juridisk regulerte roller ofte dannes det speilvendte (konverse) rollebegreper: Avtalepart: Avtalepart: arbeidsgiver arbeidstaker selger kjøper leverandør kunde forsikringsgiver forsikringstaker hovedmann agent kommittent kommisjonær oppdragsgiver benefisiant (i remburs) oppdragsgiver leverandør (i ansk.direktivet)

30 Samfunnet, større fellesskap, organer regulerer hver og en av bedriftens funksjoner: Myndighetene, rettsapparatet Tilsyn (Mattilsynet, Konkurransetilsynet, ) WTO EU-kommisjonen ICC (Inco-termene, Fellesregler for remburs og dokument-inkasso)

31 Lov- og regelverk som regulerer hver og en av bedriftens funksjoner: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Avtalerettslige regler (lov- og ulovfestede) Dekningsloven Finansieringsvirksomhetsloven Forurensningsloven Gjeldsloven Kjøpsloven Inkassoloven Konkurranseloven Konkursloven Panteloven Selskapsloven Skatteloven.

32 Inndeling av bedrift etter ulike kriterier Inndelingskriterier ligger til grunn for kategorisering og etablering av begrepssystemer Bedrift etter: Størrelse: storbedrift, smb, småbedrift Plass i distribusjons-/produksjonskjeden: produsent, agent, kommisjonær, mekler, grossist, detaljist, handelsbedrift,. Type aktivitet/produkt: produksjonsbedrift, oljebedrift, handelsbedrift, tjenestebedrift, frisørsalong, Jurdisk form: enkeltpersonforetak, selskap, AS, BA, DA,.

33 Oversikt over rammene basert på funksjonsanalyse Mentalt bilde av økonomisk praksis basert på bedriftens varierende funksjoner (funksjonsanalyse) Disse funksjonene strukturerer domenets språkbruk og dermed tekstproduksjonen

34 Funksjoner (A) Overordnede interne funksjoner Bedriften Oppretting Organisering Opphør AS Enkeltperson Logistikk Konkurs Sletting Oppløsning Tvangsoppløsning Oppløsning i GF

35 Funksjoner (B) Bedriftens funksjoner i relasjon til markedene Bedriften Produksjon Salg Kjøp Innhenting av midler Oppfyllelse av forpliktelser rapportering Innhenting av arbeidskraft

36 Funksjoner Blikk på 3 funksjoner (a) Kjøp Direktekjøp Anbud Outsourcing Underleveranser. prosedyrer faktoring roller inkasso Arbeidskraft bemanningsbedrifter

37 Funksjoner (b) Salg Bestilling transport levering fakturering betaling faktoring betalingsformidling spedisjon inkasso betalingssystemer Konnossement avregning(ssentral) SWIFT remburs

38 Funksjoner (c) Innhenting av midler Finansmarkedet Kredittmarkedet Emisjon Kredittinstitusjoner Finansielle instrumenter Lån/Kreditt, låntaker - långiver Aksjer, obligasjoner kassekreditt derivater Meklere, meklerhus..

39 Oppsummering Oppsummering Bevissthet om rammer og terreng for økonomisk praksis Tilnærme seg økonomisk praksis som en rekke relaterte funksjoner hver funksjon gir opphav til roller og gjenstander (konkrete og abstrakte) Begrepenes tilhørighet/plass i strukturen synliggjøres (som for eksempel faktoring, som relateres til funksjonen oppgjør ) Begrepene blir lettere sporbare letter tilegnelse av grep om domene og tema Fremgangsmåten illustrerer 2 vesentlige sider ved fagoversettelse: Oversettelse er grunnleggende onomasiologisk, liksom terminologien: Bevege seg fra en gitt virkelighet via begrepene (som er i teksten) fram til måltekstens overflate identisk med metode og tankegang i terminologi Det er begrepene som skal restitueres, ikke ord/uttrykk. Såkalt ord-til-ordoversettelse er ikke oversettelse, men noe helt irrelevant. Overføring av terminologi fra språk A til språk B er begrepsoverføring altså overføring av budskap. Oversettelse er mer syntagmatisk enn paradigmatisk i tillegg til budskapet: innrettet mot naturlighet, dynamisk ekvivalens, og er dermed brukerorientert

40 TEST Posisjonsbestem (tema og begrep) i følgende ytring: > Dagens effektive betalingssystem i Norge er en funksjon av at vi har både et velfungerende avregningssystem (NICS) og effektive distribusjonskanaler til kundene. >Avspasering akkord oppbud dokumentinkasso, faktoring, balanse > Taushetsplikt, strukturert produkt, utlegg, konkurranse med forhandlinger

INNHOLD. Innledning 12. Kapittel 1: Kommunikasjon 14. Kapittel 2: Sjanger 20. Kapittel 3: Med språket som verktøy 26

INNHOLD. Innledning 12. Kapittel 1: Kommunikasjon 14. Kapittel 2: Sjanger 20. Kapittel 3: Med språket som verktøy 26 INNHOLD Innledning 12 Kapittel 1: Kommunikasjon 14 Hva er kommunikasjon? 15 Kommunikativ kompetanse 15 Kommunikasjon har alltid et formål 16 Retorikk: læren om målrettet kommunikasjon 17 Konvensjoner 17

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Første skisse kjerneelementer i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Første skisse kjerneelementer i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.5-13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk som adresserer

Detaljer

UiB :: INF111 :: Øving 2

UiB :: INF111 :: Øving 2 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4

Detaljer

Kort repetisjon fra 3. forelesning. Hva er identitetsteori? Type identitet og tokenidentitet Identitetsteori og reduksjonisme

Kort repetisjon fra 3. forelesning. Hva er identitetsteori? Type identitet og tokenidentitet Identitetsteori og reduksjonisme Kort repetisjon fra 3. forelesning Hva er identitetsteori? Type identitet og tokenidentitet Identitetsteori og reduksjonisme Hva taler for typeidentitetsteori? Oppløser problemet med mental-fysisk interaksjon

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Skole s, osialisering sosialisering o g og samfunn 1

Skole s, osialisering sosialisering o g og samfunn 1 Skole, sosialisering og samfunn 1 Mappeoppgave 2 Sosialisering og samfunn Mediers betydning for dannelse og sosialisering. I denne oppgaven skal dere drøfte betydningen av ulike medier for dannelse og

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kurs i terminologi og terminologiarbeid

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Kurs i terminologi og terminologiarbeid Trondheim, 30. nov. 1. des. 2010 Riktige termer gir godt fagspråk Om kurset Språkrådet... er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet.

Detaljer

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepets relevans for realkompetansevurdering Realkompetansevurdering skal ta utgangspunkt i kompetansemålene Læreplanene for fag angir læringsutbyttet (kompetanser),

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv Harald Askeland 1 Hvorfor fokusere verdier som plattform for ledelse? Konsensus Dilemmaer og motstrid Identitet omkring virksomhetens

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Samarbeidet mellom Standard Norge og Språkrådet. Åse Wetås Direktør, Språkrådet

Samarbeidet mellom Standard Norge og Språkrådet. Åse Wetås Direktør, Språkrådet Samarbeidet mellom Standard Norge og Språkrådet Åse Wetås Direktør, Språkrådet Mer norsk i standarder! Språkrådet skal arbeide for å styrke norsk fagspråk og norsk terminologi. Dette er en viktig del av

Detaljer

Konstruktivistisk Veiledning

Konstruktivistisk Veiledning Konstruktivistisk Veiledning innhold innhold 09.15 Introduksjon til konstruktivistisk veiledning 10.15 Visualisering som redskap i konstruktivistisk veiledning. Videoopptak visualisering. 11.30 Lunsj 12.30

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Teorien om indre og ytre empiri. Nanoterapi del

Teorien om indre og ytre empiri. Nanoterapi del Teorien om indre og ytre empiri Teorien om den indre og ytre empiri Introduksjon Funksjon i nanopsykologi og nanoterapi Manuset inngår i det teoretiske grunnlaget for nanopsykologi og nanoterapi og for

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk?

Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk? Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk?») og 13 (Ryen: «Fremmedspråksinnlæring») i pensumboka SPRÅK. EN GRUNNBOK, Universitetsforlaget

Detaljer

For mer informasjon om dynamisk holdbarhet, se her; http://www.stand.no/wpcontent/uploads/2016/03/stand001-vedlegg-1-dynamisk-holdbarhet.

For mer informasjon om dynamisk holdbarhet, se her; http://www.stand.no/wpcontent/uploads/2016/03/stand001-vedlegg-1-dynamisk-holdbarhet. FORDELING AV HOLDBARHETSTID Reduksjon av matsvinn er et overordnet mål i samfunnet. Matsvinn knyttet til at grenseverdier for holdbarhet mellom partene i verdikjeden passeres, utgjør en betydelig del.

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og

Detaljer

Å lede gode skriveprosesser

Å lede gode skriveprosesser Å lede gode skriveprosesser Grunnleggende ferdigheter LK06/2013: alle faglærere har et felles ansvar Elevene trenger de grunnleggende ferdighetene som redskaper for læring i alle fag, i arbeidslivet og

Detaljer

Omgrep og omgrepssystem Knut Jonassen Trondheim 30. november 2010

Omgrep og omgrepssystem Knut Jonassen Trondheim 30. november 2010 Omgrep og omgrepssystem Knut Jonassen Trondheim 30. november 2010 Kurs i terminologi 2010-11-30 -- 12-01 1 Det semiotiske triangelet (Den utvida Ogdens trekant) Omgrep Term Referent Definisjon Kurs i terminologi

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid.

Forslag til for- og etterarbeid. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig å informere elevene om hva de skal se. Når de er forberedt blir alltid utbytte av forestillingen bedre. Dette er en norsk musikal som

Detaljer

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN Vedlegg 1 Oppdragsgivers spesifikasjon R Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdrag som omfattes av rammeavtalen... 2 3. Forholdet til kommuneadvokaten... 3 4. Ansvarlige advokater...

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-39 Kompetansemål Tema og læringsmål Hvordan jobber vi? (Metoder) presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser Evaluering som prosjektarbeid Engangsoppgave med gitte betingelser Egenskaper ved en evaluering Engangsoppgave Ett bestemt IT-system skal evalueres Skal gi et troverdig resultat Vi skal kunne stole på

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SENSURVEILEDNING. Oppgavetekst: Sammenlign den rollen fornuften spiller for moralen hos Platon, Hume og Kant.

SENSURVEILEDNING. Oppgavetekst: Sammenlign den rollen fornuften spiller for moralen hos Platon, Hume og Kant. EXPH6001 Del 1: Filosofi og vitenskapsteori Høst 13/Skriftlig eksamen, 6 t. Sammenlign den rollen fornuften spiller for moralen hos Platon, Hume og Kant. Dybvig og Dybvig: kapitlene 2, 9 (særlig s. 230-9)

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner Kapittel 2 Godkjenning av tvisteløsningsorgan 4. Godkjenning 5. Rapportering og

Detaljer

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Informasjonsutveksling og M&A Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Oslo, 13. september 2017 1 M&A og konkurranserett Kommersielle og rettslig hensyn Utveksling av informasjon mellom kjøper og selger

Detaljer

Forståelse og bruk av fagbegreper - differensiert undervisning

Forståelse og bruk av fagbegreper - differensiert undervisning Forståelse og bruk av fagbegreper - differensiert undervisning Differensiering er en viktig strategi for å tilpasse opplæringen til elevenes ulike faglige behov. Derfor er det viktig å differensiere arbeidet

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

JURISTETIKK Etisk refleksjon og profesjonsetiske normer. Jakob Elster

JURISTETIKK Etisk refleksjon og profesjonsetiske normer. Jakob Elster JURISTETIKK Etisk refleksjon og profesjonsetiske normer Jakob Elster Læringskrav Kunnskap Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner.

Detaljer

NY FINANSFORETAKSLOV. Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge

NY FINANSFORETAKSLOV. Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge NY FINANSFORETAKSLOV Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge Disposisjon 1 1. Bakgrunn - arbeidet frem mot lovproposisjon lovens formål og sentrale forarbeider

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Bokens overordnede perspektiv

Bokens overordnede perspektiv Kapittel 1 Bokens overordnede perspektiv Monica Storvik Organisasjonsteori Organisasjonsteorien har til hensikt å forklare: Hvordan virkeligheten ser ut. Hvordan den henger sammen. Teorien bygger på innsamling

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

MARKEDSFØRING OG SALG. Innhold

MARKEDSFØRING OG SALG. Innhold MARKEDSFØRING OG SALG Innhold Kapittel 1 Markedsføring i et nøtteskall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Supertech AS... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Markedsføring... Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Faglig råd elektro Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Grunnleggende ferdigheter (Vg1) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer