Presentasjon med 3 innfallsvinkler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon med 3 innfallsvinkler:"

Transkript

1 Fagkommunikasjon: Fokus på økonomisk og juridisk fagspråk INNLEDNING Presentasjon med 3 innfallsvinkler: Et skille mellom fagspråk og allmennspråk, nødvendig liksom andre relevante skiller i tekstmassen (sjangre osv) Noen spesifikke trekk ved økonomisk og juridisk språk: økonomi her: en praksis definert gjennom sitt hovedmål: salg kjøp Bedriften som fagterreng som produserer fagspråklige tekster

2 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Translatøreksamen ved NHH Fagoversettelse: Primært økonomisk og juridisk Behov for avklarende kriterier for fagspråk i prosessen med utvelgelse av tekster (kvalitetssikring) 2 nettbaserte kurs i terminologi: Termdist (nordisk) Spik (Bachelorprogram i samarbeid med UiB)

3 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Fagoversettere: Jobber pr. definisjon med tekster/fagtekster Fagoversettelse og terminologi: Likhet: Begge disipliner tar utgangspunkt i begrepet (=budskapsenheten) begrepet følgelig den primære størrelsen Forskjell: Fagoversettelse er tekstorientert; Terminologi er vokabularorientert (paradigme) Tekster: Heterogen masse inndeles etter flere kriterier: Typer tekster (språkinterne kriterier) Sjangre (språkinterne + sosiale + psykologiske kriterier) sjangerbevissthet et krav til fagoversettere sjangre er kulturbundne (tekstkultur) variasjon i strukturering og i midler for kohesjon og koherens. Eks.: Argumentasjon, inndeling og presentasjon av rettsregler, avgjørelser, dommer, kjennelser,

4 Fagoversettelsens ståsted: Begrunnelse for dette skillet Like avgjørende for en fagoversetter å kunne artsbestemme tekster ut fra et generisk kriterium, som gir et skille fagspråk allmennspråk i visse sammenhenger identisk med skille term ikke-term Terminologi som begrep forutsetter begrepet fagspråk og vice versa Fagtekster: Skal fylle en objektiv, målrettet funksjon, som gir egne sjangerkonvensjoner, som altså er kulturbundne Mål her: Identifisere kriterier som gjør det mulig å etablere en absolutt dikotomi mellom fagspråk og allmennspråk: en både teoretisk og praktisk nødvendighet

5 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Fagspråk vs allmennspråk = mer korrekt: fagdiskurs vs allmennsdiskurs fordi terminologi og fagspråk opererer på det DISKURSIVE nivået (=tekstnivå) Rammen er BRUKEN av språk(systemet) Fagspråk observerbart bare som autentiske tekster Fra et kommunikativt og semiotisk ståsted: Fagkommunikasjon: Også et mer dekkende uttrykk står for et videre begrep idet det innlemmer andre tegnsystemer og presentasjonsformer enn språklige midler (som imidlertid må tolkes gjennom språket) Reduksjon av språket til 2 motpoler : (a) Språket som system; (b) Tekster (=realisert språk) - AU! er en tekst; STOP! (trafikkskilt) er en tekst, men ikke-tekst hvis fjernet fra sin tilsiktede plass i trafikkbildet koherensen fjernes

6 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier?

7 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Vi er alle daglige fagspråkbrukere, for eksempel som trafikanter, men: Asymmetrisk kommunikasjonssituasjon regulerende direktive tekster (vi må, skal, kan) en tilslutningskontrakt : Vi kan ikke forhandle oss fram til individuell tilpasning til trafikkreglene

8 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Vesentlig poeng: Fagområdet manifesterer seg språklig som begreper, som danner en begrepsstruktur Fagspråk er dermed tekster som produseres om og rundt denne strukturen Det diskursive nivået : fagspråk bare som autentiske tekster, som kan defineres i en teksttypologi og i et sjangerperspektiv (jfr. ovenfor) Undersøkelser av fagspråk (syntaks, stil, ) må basere seg på autentiske tekster, på forhånd avgrenset og identifisert som fagspråklige, ikke på systemsetninger

9 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Tilnærminger til begrepet fagspråk : Kommunikativ Pragmatisk Kognitiv Stilistisk?? Syntaktisk?? Pragmatisk-kommunikative kriterier effektive for avgrensing; Tekster produseres I en gitt situasjon Av noen til noen Tillagt en bestemt funksjon (hensikt)

10 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? Fagspråk definert og avgrenset gjennom den klassiske kommunikasjonsmodellen: Budskap: Tekst med et faglig budskap, forankret i et fagområde, knyttet til tid og sted Produsent av budskapet: Avsender: En fagperson/et fagkollektiv Mottaker (som ev kommuniserer tilbake): FP/FK, Framtidig fagperson (FFP) (symmetrisk eller asymmetrisk kommunikasjon) Referanseområde: Et fagområde, begrep som krever en eller annen form for definisjon Kode: Naturlig språk, andre tegnsystemer, kunstig språk. For vellykket kommunikasjon: Avsender og mottaker kjenner og bruker samme kode Kanal: Skriftlig medium, lydbølger, psykologisk forbindelse som gjør det mulig å etablere og opprettholde kommunikasjonen Tekstene som produseres: brukstekster (informative, argumentative, direktive/normative tekster ikke-fiktive tekster (variablene kan etterprøves) Gir: FP/FK FP/FK/FFP

11 1. Skille mellom fagspråk og allmennspråk: Hvilket nivå og hvilke kriterier? En annen vinkling: Hvilke tekstarter produserer FP/FK for å meddele faglige budskap til FP/FK/FFP? Forsker: Artikler, innlegg, lærebøker, rapporter,. Regulerende myndighet: Rettsregler, instrukser, avgjørelser, Produsent: Håndbøker, analyser, rapporter, forhandlinger, avtaler,.; bruker fagspråket som redskap i produksjonen av sine varer og tjenester Herfra utledes et kriterium for begrepet fagspråk : FAGLIG AUTORITET føyer seg til et annet sentralt kriterium: kunnskap OG regulering av atferd i samfunnet Poeng: Fagbegrepene har et opphavssted et forankringssted før de vandrer ut i samfunnets tekstmasse, mer eller mindre gjenkjennelige

12 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Økonomi her: Økonomisk virksomhet, næringsvirksomhet, altså en PRAKSIS styrt av rettsregler, regelverk, nasjonale, internasjonale (som ICC) JUS: 3 tekstbeskrivelsesplan (Anne Lise Kjær, dansk fagspråkforsker): Beskrivelsesplan Bestemmelsesplan Handlingsplan JUS og ØKONOMI: Abstraherer handlinger, goder, personer (=rettsubjekt: fysisk person, juridisk person) Immaterielle referenter, hvorav materielle gjenstander kan avledes (dokumenter, betalingskort, nettbank i tilknytning til funksjonen oppgjør for en transaksjon )

13 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Jusens hovedformål: Ikke primært å frambringe ny kunnskap, men å ordne, regulere menneskelig virksomhet og atferd Følgelig: Jusens tekster primært normative Ikke inndeling i sant/ikkesant, men i grad av formålstjenlighet Tekstene fra handlingsplanet: primært direktive (imperativ!) Jusens tekster oppfyller kriteriet faglig autoritet Økonomiske tekster (her: næringsvirksomhet med 2 ytterpunkter: salg kjøp) kan også betraktes som normative fordi avtalebasert (styrt av rettsregler, ev. sedvane) - direktive eller basert på direktiver

14 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Det normative det direktive - i våre tekster kan relateres til pragmatikkens språkhandlingsteori den illokusjonære kraft språkhandlinger tilsvarer juridisk bindende handlinger Dette et essensielt kriterium som kan innføres for å skille fagspråk fra ikkefagspråk Kriteriet avspeiles bl.a. i avsenders distanse til egen tekst (avsenders grad av tilstedeværelse i teksten) altså til realitetene i egen tekst Dette gir en inndeling i 3 TEKSTLAG i tilknytning til den aktuelle fagsonen her brukt TARIFFOMRÅDET som eksempel: Tekster produsert av partene i arbeidslivet for å regulere retter og plikter seg imellom

15 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (A) Primærtekster det primære tekstlaget: Begrepenes opphavsted forankringssted deres rettmessige kontekst begrepenes 0-punkt Avstanden mellom tekst og avsender på et minimum da tekst og begrepskilde sammenfaller Tekstene formidler forhandlinger dialoger (Vi/Dere), omdannet til skriftlige tekster Avsender, identifisert i tid og rom, er til stede i teksten Vi/Dere strykes erstattes av Partene (..er enige om), eller skjules i passivkonstruksjoner Avsender står fullt ut ansvarlig for tekstens budskap budskapet gis full tilslutning Teksten normerer forholdet mellom partene Teksten = total språkhandling og redskapet for handlingen: tilfører begrepet (=det proposisjonale innholdet) illokusjonær kraft = her: juridisk bindende virkning Begrepet i utgangspunktet produkt av en lokusjonær handling (den språklige formuleringen) Det normative: formidlet ved bruk av deontisk modalitet: skal, verb i presens

16 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Partene forplikter seg til å : Ikke en informasjon om en mental tilstand, men avsenders bindende utsagn om å pålegge seg en forpliktelse Omdanning av direkte tale: Vi forplikter oss til å Som overtid regnes arbeidstid som går ut over den alminnelige arbeidstid : Teksten gir kraft (juridisk) til begrepet overtid (som altså aktualiseres i en tekst) Primærtekstene: preget av interaksjon: autentisk jeg/vi autentisk du/dere Dette i lys av fagspråkets objektive karakter: Jeg i for eksempel testament, avtale, tilsettings- og oppsigelsesbrev, forretningsbrev etc: Handler ikke om avsender som privatperson, men som rettssubjekt.

17 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (B) Sekundærtekster det sekundære tekstlaget Distanse mellom avsender og den konkrete faglige aktiviteten som utgjør referanseområdet Avsender befinner seg utenfor aktiviteten, men innenfor tariffområdet betraktet som en sektor av samfunnslivet Tekstlaget faller sammen med beskrivelsesplanet (jfr ovenfor) et metanivå : Forklare, kommentere, endre, utvikle normene: forskning, undervisning, læreverk Sekundærtekstene har faglig autoritet, men ikke illokusjonær kraft (=ikke juridisk bindende virkninger)

18 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk (C) Tertiærtekster (det tertiære tekstlaget) Tekstlag der avstanden til fagsonen er maksimal tekster som produseres utenfor fagsonen Avsender: instanser som befinner seg utenfor fagkollektivet Avsender er uten ansvar for fagsonens realiteter vurderer, kommenterer, rapporterer i informasjonsøyemed - mottaker: Det brede publikumet Begrepene transporteres ut fra sitt opphavssted: den konkrete faglige aktiviteten inn i allmennsfæren Avterminologisering, eller begrepene må regnes som sitatformer i tekstene Ikke-fagspråklige tekster Tertiærtekster dermed: Ikke-fagspråklige tekster Eks.: Konkurser i norske media i franske media omtalt som faillites défaillances faillite rommer et mer spesifikt juridisk begrep pr. i dag erstattet av redressement judiciaire i 1985 basert på en annen tankegang og prosedyre

19 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språk Oppsummering For fagoversettere: avgjørende å gjenkjenne tekster etter kriterier som fagspråk, typologi, sjanger Kriterier for å skille ut begrepet fagspråk : Analyse basert på den klassiske kommunikasjonsmodellen Faglig autoritet illokusjonær kraft (=juridisk bindende virkning) (gjelder primært tekster fra det juridiske handlingsplanet og fra tariffområdet jfr. ovenfor)

20 3. Økonomiens mikroenhet bedriften som terreng for bruk og utvikling av fagspråk Illustrasjon på det uoppløselige forholdet mellom faglig terreng og bruken av språket innenfor dette terrenget: Fagspråk = spesialisert kunnskap, innsikt ikke mulig å oversette en tekst man ikke har utfylt et fortolkningsskjema av (=man ikke forstår budskapet i) Presentasjon av et redskap: Et veikart beregnet på fagoversettere: innsiktsramme for å gi rammeinnsikt En praksis: økonomisk virksomhet: salg kjøp

21 3. Økonomiens mikroenhet bedriften som terreng for bruk og utvikling av fagspråk Tekst: Bærer i seg flere lag med forutsetninger bakenforliggende forhold implisitter Fagtekst realiserer et utsnitt av et fagunivers essensielt: FAGKUNNSKAP

22 Bruk av språket produsere en tekst: må kunne relateres til en mental forestilling om noe vi responderer på Bakgrunnskunnskap, som danner mentale skjemaer fortolkningsskjemaer I faglig kommunikasjon: De mentale skjemaene må være utfylt med fagkunnskap

23 Innsiktsramme og rammeinnsikt Fra oversetterenes ståsted: Faglig innsikt: et mentalt bilde av i hvilken kunnskapssfære saksforholdet skal plasseres: vesentlige begreper og forholdet mellom disse et bilde av disses posisjon i en struktur / et system Oversetteren trenger innsiktsramme og rammeinnsikt

24 Innsikt i økonomiske realia = grep om rammer for og inndeling av økonomisk praksis Fra språkkompetanse til domenekompetanse (begreps- og sjangerkunnskap): For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder (?) Stillingen medfører/har/impliserer/.for stillingen er det berammet/fastsatt/stipulert/ en prøvetid Kjøpere og selgere må stille sikkerhet for potensielle forpliktelser Et domene består av en totalitet av begreper som danner en begrepsstruktur / begrepshierarki, bestemt av relasjonene mellom begrepene. Eks.: Kjøp(savtale) transport spedisjon - levering reklamasjon - oppgjør Grep om rammene gir evne til å posisjonsbestemme temaer og tilhørende begreper

25 Økonomisk praksis De grunnleggende begrepene for økonomisk praksis Tilbud Etterspørsel Tilbud Aksept Bestilling Salg Avtale Kjøp

26 Disse grunnleggende begrepene denoterer handlinger og impliserer dermed aktører og gjenstander Fysisk person Juridisk person Bedrift Gjenstander: Varer - tjenester

27 Bedriften internt Bedriften kan brytes ned til et varierende antall funksjoner, som for eksempel: Organisering - Planlegging Drift Produksjon og logistikk Administrasjon internt regnskap Ledelse Styring F&U.

28 Bedriftens kommunikasjon med partnere / motparter Leverandører Kunder Forvaltningen BEDRIFTEN Kreditt- og finansaktører Arbeidskraft

29 Bedriften eksternt Bedriften i relasjon til markedene og forvaltningen går inn i en lang rekke juridisk regulerte roller ofte dannes det speilvendte (konverse) rollebegreper: Avtalepart: Avtalepart: arbeidsgiver arbeidstaker selger kjøper leverandør kunde forsikringsgiver forsikringstaker hovedmann agent kommittent kommisjonær oppdragsgiver benefisiant (i remburs) oppdragsgiver leverandør (i ansk.direktivet)

30 Samfunnet, større fellesskap, organer regulerer hver og en av bedriftens funksjoner: Myndighetene, rettsapparatet Tilsyn (Mattilsynet, Konkurransetilsynet, ) WTO EU-kommisjonen ICC (Inco-termene, Fellesregler for remburs og dokument-inkasso)

31 Lov- og regelverk som regulerer hver og en av bedriftens funksjoner: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Avtalerettslige regler (lov- og ulovfestede) Dekningsloven Finansieringsvirksomhetsloven Forurensningsloven Gjeldsloven Kjøpsloven Inkassoloven Konkurranseloven Konkursloven Panteloven Selskapsloven Skatteloven.

32 Inndeling av bedrift etter ulike kriterier Inndelingskriterier ligger til grunn for kategorisering og etablering av begrepssystemer Bedrift etter: Størrelse: storbedrift, smb, småbedrift Plass i distribusjons-/produksjonskjeden: produsent, agent, kommisjonær, mekler, grossist, detaljist, handelsbedrift,. Type aktivitet/produkt: produksjonsbedrift, oljebedrift, handelsbedrift, tjenestebedrift, frisørsalong, Jurdisk form: enkeltpersonforetak, selskap, AS, BA, DA,.

33 Oversikt over rammene basert på funksjonsanalyse Mentalt bilde av økonomisk praksis basert på bedriftens varierende funksjoner (funksjonsanalyse) Disse funksjonene strukturerer domenets språkbruk og dermed tekstproduksjonen

34 Funksjoner (A) Overordnede interne funksjoner Bedriften Oppretting Organisering Opphør AS Enkeltperson Logistikk Konkurs Sletting Oppløsning Tvangsoppløsning Oppløsning i GF

35 Funksjoner (B) Bedriftens funksjoner i relasjon til markedene Bedriften Produksjon Salg Kjøp Innhenting av midler Oppfyllelse av forpliktelser rapportering Innhenting av arbeidskraft

36 Funksjoner Blikk på 3 funksjoner (a) Kjøp Direktekjøp Anbud Outsourcing Underleveranser. prosedyrer faktoring roller inkasso Arbeidskraft bemanningsbedrifter

37 Funksjoner (b) Salg Bestilling transport levering fakturering betaling faktoring betalingsformidling spedisjon inkasso betalingssystemer Konnossement avregning(ssentral) SWIFT remburs

38 Funksjoner (c) Innhenting av midler Finansmarkedet Kredittmarkedet Emisjon Kredittinstitusjoner Finansielle instrumenter Lån/Kreditt, låntaker - långiver Aksjer, obligasjoner kassekreditt derivater Meklere, meklerhus..

39 Oppsummering Oppsummering Bevissthet om rammer og terreng for økonomisk praksis Tilnærme seg økonomisk praksis som en rekke relaterte funksjoner hver funksjon gir opphav til roller og gjenstander (konkrete og abstrakte) Begrepenes tilhørighet/plass i strukturen synliggjøres (som for eksempel faktoring, som relateres til funksjonen oppgjør ) Begrepene blir lettere sporbare letter tilegnelse av grep om domene og tema Fremgangsmåten illustrerer 2 vesentlige sider ved fagoversettelse: Oversettelse er grunnleggende onomasiologisk, liksom terminologien: Bevege seg fra en gitt virkelighet via begrepene (som er i teksten) fram til måltekstens overflate identisk med metode og tankegang i terminologi Det er begrepene som skal restitueres, ikke ord/uttrykk. Såkalt ord-til-ordoversettelse er ikke oversettelse, men noe helt irrelevant. Overføring av terminologi fra språk A til språk B er begrepsoverføring altså overføring av budskap. Oversettelse er mer syntagmatisk enn paradigmatisk i tillegg til budskapet: innrettet mot naturlighet, dynamisk ekvivalens, og er dermed brukerorientert

40 TEST Posisjonsbestem (tema og begrep) i følgende ytring: > Dagens effektive betalingssystem i Norge er en funksjon av at vi har både et velfungerende avregningssystem (NICS) og effektive distribusjonskanaler til kundene. >Avspasering akkord oppbud dokumentinkasso, faktoring, balanse > Taushetsplikt, strukturert produkt, utlegg, konkurranse med forhandlinger

INNHOLD. Innledning 12. Kapittel 1: Kommunikasjon 14. Kapittel 2: Sjanger 20. Kapittel 3: Med språket som verktøy 26

INNHOLD. Innledning 12. Kapittel 1: Kommunikasjon 14. Kapittel 2: Sjanger 20. Kapittel 3: Med språket som verktøy 26 INNHOLD Innledning 12 Kapittel 1: Kommunikasjon 14 Hva er kommunikasjon? 15 Kommunikativ kompetanse 15 Kommunikasjon har alltid et formål 16 Retorikk: læren om målrettet kommunikasjon 17 Konvensjoner 17

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

UiB :: INF111 :: Øving 2

UiB :: INF111 :: Øving 2 UiB :: INF111 :: Øving 2 En øving skrevet av Martin Kolbeinsvik Innholdsfortegnelse 1 Sjakk og språkoversettelse...2 Omfang og verdensbilde...3 Gyldighet og dens relevans...3 Gyldighetsbetont omfang...4

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

Kurs i terminologi og terminologiarbeid

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Kurs i terminologi og terminologiarbeid Trondheim, 30. nov. 1. des. 2010 Riktige termer gir godt fagspråk Om kurset Språkrådet... er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet.

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepets relevans for realkompetansevurdering Realkompetansevurdering skal ta utgangspunkt i kompetansemålene Læreplanene for fag angir læringsutbyttet (kompetanser),

Detaljer

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.5-13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk som adresserer

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

For mer informasjon om dynamisk holdbarhet, se her; http://www.stand.no/wpcontent/uploads/2016/03/stand001-vedlegg-1-dynamisk-holdbarhet.

For mer informasjon om dynamisk holdbarhet, se her; http://www.stand.no/wpcontent/uploads/2016/03/stand001-vedlegg-1-dynamisk-holdbarhet. FORDELING AV HOLDBARHETSTID Reduksjon av matsvinn er et overordnet mål i samfunnet. Matsvinn knyttet til at grenseverdier for holdbarhet mellom partene i verdikjeden passeres, utgjør en betydelig del.

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk?

Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk? Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk?») og 13 (Ryen: «Fremmedspråksinnlæring») i pensumboka SPRÅK. EN GRUNNBOK, Universitetsforlaget

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Terminologi og fagoversettelse

Terminologi og fagoversettelse Terminologi og fagoversettelse Terminologikurs 25. november 2013 Jan.Roald@nhh.no og Ingrid.Simonnas@nhh.no Inter-, intranasjonalt /kulturelle faktorer Språk = kommunikasjonsmiddel for en stat (intranasjonalt)

Detaljer

Konstruktivistisk Veiledning

Konstruktivistisk Veiledning Konstruktivistisk Veiledning innhold innhold 09.15 Introduksjon til konstruktivistisk veiledning 10.15 Visualisering som redskap i konstruktivistisk veiledning. Videoopptak visualisering. 11.30 Lunsj 12.30

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43433483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-044736 Saksnummer 2014/102332

Detaljer

KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012

KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for lingvistiske og nordiske studier KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012 Ifølge forskrifter om bevilling

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

Terminologi den tradisjonelle tilnærminga. Trondheim 30.11.2010 Johan Myking

Terminologi den tradisjonelle tilnærminga. Trondheim 30.11.2010 Johan Myking Terminologi den tradisjonelle tilnærminga Trondheim 30.11.2010 Johan Myking Disposisjon A Kva er terminologi? B Historisk bakgrunn og kontekst C Grunnprinsipp i GTT D Fire semiotiske grunnelement Nyttige

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Risikofordeling i kontrakter sett fra en økonoms ståsted

Risikofordeling i kontrakter sett fra en økonoms ståsted Risikofordeling i kontrakter sett fra en økonoms ståsted Eirik Gaard Kristiansen Professor Institutt for samfunnsøkonomi Historie 60 tallet - Risikodeling Karl Borch (risikodeling av eksogen risiko) Tore

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Individuelt og kollektivt ansvar for arbeidsmiljøet Helse Nord, Bodø, 4. november 2010

Individuelt og kollektivt ansvar for arbeidsmiljøet Helse Nord, Bodø, 4. november 2010 Individuelt og kollektivt ansvar for Helse Nord, Bodø, 4. november 2010 Geir R. Karlsen, UiT Hvem har ansvar for? Arbeidsgivers ansvar for i AML må forstås i lys av arbeidsgivers ulovfestede styringsrett.!

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER Arne Didrik Kjørnæs og Egil Myklebust 1 1. TYPER AV FORRETNINGSAVTALER Løpende leveranseavtaler med fortløpende oppgjør Leveranse

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

MARKEDSFØRING OG SALG. Innhold

MARKEDSFØRING OG SALG. Innhold MARKEDSFØRING OG SALG Innhold Kapittel 1 Markedsføring i et nøtteskall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Supertech AS... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Markedsføring... Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47691913.aspx Ekstern anbuds ID 2014-142936 Saksnummer 129/2014 Konkurranse

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Fag: Godhet, diakoni og sosial transformasjon

Fag: Godhet, diakoni og sosial transformasjon Fag: Godhet, diakoni og sosial transformasjon Forma let med faget Godhet og barmhjertighetsarbeid var sentrale elementer i livet og gjerningen til Jesus Kristus slik vi møter ham i Det nye testamentes

Detaljer

CE-merking og forfalskninger

CE-merking og forfalskninger CE-merking og forfalskninger Utleiekonferansen 2013 Knut Sollesnes Hva er CE-merking? CE-merking skal sikre at visse produkter tilfredsstiller bestemte krav til helse og sikkerhet. Merket er ikke en kvalitetsgaranti,

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier:

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier: SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012 Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 70 % og oppgave 2 teller 30 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Gjør rede for følgende teorier:

Detaljer

Parallellspråkleg terminologiutvikling i høgare utdanning ei skisse til løysing

Parallellspråkleg terminologiutvikling i høgare utdanning ei skisse til løysing Parallellspråkleg terminologiutvikling i høgare utdanning ei skisse til løysing Nasjonal infrastruktur for UH-terminologi Marita Kristiansen, marita.kristiansen@nhh.no NHH, Institutt for fagspråk og interkulturell

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201103032 11/1870 JCW,R5.05.2011 Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Kor é termen? Presentasjon av EØS-EU-basen. Cecilie Ovrum Enhet for EØS-oversettelse, UD

Kor é termen? Presentasjon av EØS-EU-basen. Cecilie Ovrum Enhet for EØS-oversettelse, UD Kor é termen? Presentasjon av EØS-EU-basen Cecilie Ovrum Enhet for EØS-oversettelse, UD Bakgrunn Forhandlinger i 1990 mellom EF og EFTA om et europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS). De deler av EF/EUs

Detaljer

Omgrep og omgrepssystem

Omgrep og omgrepssystem Terminologikurs 2014-10-28 Omgrep og omgrepssystem KNUT JONASSEN Det semiotiske triangelet (Den utvida Ogdens trekant) Omgrep Term Referent Definisjon 2 Omgrepet omgrep (NS-ISO 704) Omgrep: mental representasjon

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

Skjulte egenskaper (hidden characteristics)

Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Ny klasse av situasjoner, kap. 7 i Hendrikse (Se bort fra avsnitt 7.5; ikke kjernepensum) Forskjellig fra skjult handling (hidden action) (kap. 6) Men her: Skjulte

Detaljer

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001 Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.10.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

FYR-skolering. 12.-14.oktober 2015. Norsk og DH del 2. Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande

FYR-skolering. 12.-14.oktober 2015. Norsk og DH del 2. Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande FYR-skolering 12.-14.oktober 2015 Norsk og DH del 2 Elin Hoem Lie og Linn Maria Magerøy-Grande MÅL OG MØTEPLASSER Sammenfallende kompetansemål i fellesfag og programfag Årshjul Form og Farge Uke 37-39

Detaljer

Kognitive utfordringer i samhandling om pasienter med kognitive utfordringer

Kognitive utfordringer i samhandling om pasienter med kognitive utfordringer samhandling om pasienter med kognitive utfordringer Påstand: Når kunnskapsforskjellene blir for store bryter samhandlingen sammen. For å forstå hvorfor det skjer må vi forstå begrepene: Kunnskapsnivå:

Detaljer

Øivin Andersen Norsk termbank Universitetet i Bergen FAGTEKST OG AGENTIVITET. Abstract. 1 Innledning. féiti

Øivin Andersen Norsk termbank Universitetet i Bergen FAGTEKST OG AGENTIVITET. Abstract. 1 Innledning. féiti Øivin Andersen Norsk termbank Universitetet i Bergen rz FAGTEKST OG AGENTIVITET Abstract Innledning féiti . Utgangsliypotesene n Prosjektet fokuserer på tre aktivitetsområder elle, subdomencr i norsk offshore

Detaljer

Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon?

Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? v/ Kirsti Torbjørnson leder for forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS Hva skal jeg snakke om?

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier.

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier. Bakgrunn ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransjeorganisasjoner i mer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer