Elhub Rolle og informasjonsmodell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub Rolle og informasjonsmodell"

Transkript

1 Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon mai 2014

2 Innhold 1 Innledning Endringslogg Om rollemodellen Referanser Rollemodellen Definisjoner Rollemodell diagram Rolledefinisjoner Domendefinisjoner Informasjonsmodell Konseptuell informasjonsmodell for grunnlagsdata Konseptuell informasjonsmodell for måleverdier Elhub side 1

3 1 Innledning 1.1 Endringslogg Dato Versjon Endring Utkast v0.1 Første utkast Utkast v0.2 Lagt in rollemodell og informasjonsstruktur Utkast v0.3 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.4 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.5 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.6 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Utkast v0.7 Oppdatert etter gjennomgang i ekspertgruppemøte Endelig versjon etter gjennomgang og tilbakemeldinger fra ekspertgruppene 1.2 Om rollemodellen Dette dokumentet viser et utdrag av roller og domener for Elhub definert i rollemodellen for det europeiske kraftmarkedet fra ebix, EFET og ETSO. Definisjoner av roller og domener er oversatt til norsk, med tillegg av eksempler der dette har vært hensiktsmessig. Rollemodellen er tenkt å være et levende dokument som oppdateres etter hvert som nye prosjekter eller forskrifter gjør det nødvendig med endringer i dokumentet. Det engelske rollenavnet i tabellen under er hentet fra ENTSO E dokument ENTSOE role modelv (2). Noen nye Roller er lagt til i forbindelse med innføring av datahub i Norge. Disse er merket Ny. Det er også gjort enkelte endringer i rolledefinisjonene for å tilpasse disse til innføring av en datahub. 1.3 Referanser [1] Rollemodell for det europeiske kraftmarkedet fra ebix, EFET og ENTSO E (The Harmonised Electricity Market Role Model): https://www.entsoe.eu/publications/electronic datainterchange edi library/edi work products library/general/ [2] Unified Modeling Language (UML ), version 2: [3] Nåværende rollemodell for det norske kraftmarkedet: [4] Nordic Imbalance Settlement: Handbook for Market Participants, Elhub side 2

4 2 Rollemodellen 2.1 Definisjoner Rollemodellen fra ebix, ENTSO E og EFET baserer seg på UML metodikk. I rollemodellen vises roller, domener og assosiasjoner mellom disse. En Rolle representerer den eksterne atferden til en aktør. Aktører kan ikke dele en rolle. Aktører utfører sine oppgaver ved å agere i roller, som kraftleverandør, balanseansvarlig og nettoperatør. Rollene beskriver eksterne interaksjoner med andre aktører i relasjon til bestemte forretningsprosess. Et Domene representerer et begrenset område, som er unikt identifisert, for et spesielt formål og der forbruk, produksjon eller utveksling av energi kan bestemmes. En Aktør representerer en organisasjon eller en del av en organisasjon som deltar i bestemte forretningsprosesser. Innenfor en bestemt forretnings transaksjon vil en aktør agere i et spesifikt sett av roller. Rollemodellen benytter i hovedsak 4 ulike symboler: Rolle vises som en fyrstikkmann og indikerer en rolle som uføres av en aktør i bransjen. Klasse vises som et rektangel og indikerer et domene relatert til fysiske eller logiske objekter. Assosiasjon vises som en pil med åpen pilspiss og viser ansvar mellom roller og domener. Endepunktene til en assosiasjons kan ha en kardinalitet som viser begrensninger i antall objekter det kan være i endepunktet, for eksempel: 1 = ett objekt 0..1 = ingen eller ett objekt = ett eller flere objekter = ett eller flere objekter Generalisering vises som en pil med lukket pilspiss og viser at rollen eller domenet som ligger ved pilspissen er en generalisering av rollen eller domenet in andre enden av pilen. Den spesialiserte rollen eller domenet vil arve alle egenskaper (attributter) som tillegger den generelle rollen eller domenet, og kan i tillegg ha egne egenskaper. Målet med rollemodellen er å bryte ned kraftmarkedet til et sett med autonome (uavhengige) roller og domener som senere kan benyttes til å definere forretningsprosesser og forretningstransaksjoner. En aktør kan ha flere roller i markedet. Elhub side 3

5 Sammen med rollemodelldiagrammet finnes en liste over definisjoner for roller og domener. I forbindelse med utveksling av informasjon vil en markedsaktør kunne finne hvilke roller han innehar og hvilke utvekslinger han må forholde seg til. En rolle må kunne stå på egne ben innenfor rollemodellen, med andre ord inneha en autonom funksjon i markedet. 2.2 Rollemodell diagram class Rollemodell Name: Rollemodell Author: annep Version: 1.0 Created: :48:48 Updated: :50:21 Domener::Måler Opererer og vedlikeholder Måleroperatør Målev erdiansv arlig Målev erdiadministrator Har A Målepunktadministrator Håndterer data for Administrerer måleverdier for Er ansvarlig for administrasjon av Administrerer Domener::Register Måleradministrator Målepunktansv arlig Administrerer målerinformasjon for Er ansvarlig for å opprette og avslutte Har Domener:: Har Samler inn data fra Målepunkt Kobler sammen Domener:: Nettleie-avregningsansvarlig Utv ekslingspunkt beregner/aggregerer avregningsdata for Kan være tilknyttet Måledatainnsamler 1 Håndterer avviksoppgjør for Leverer tilgang til Domener:: Av regningspunkt Er balanseansvarlig for Av v iksoppgjørsansv arlig Fakturerer bruker i Domener:: Nettområde Nettoperatør Beregningsansv arlig Opererer Beregner/aggregerer innenfor Tillhører 1 Domener:: Prisområde Faktureringsansvarlig Har en nettleie kontrakt med Domener:: Forbruksavregningspunkt Domener:: Produksjonsav regningspunkt Bruker Bruker Har leveringsplikt innen Sluttbruker kan inngå avtale med 3. part Aktør koblet til nett Har en kraftleveransekontrakt med Produsent Har en kontrakt med beregner/aggregerer avregningsdata for Balanseansv arlig Har kontrakt med Avregningsansvarlig Kraft-avregningsansvarlig Leveransepliktig kraftlev erandør Figur 1 Elhub Rollemodell 2.3 Rolledefinisjoner Rolle Aktør koblet til nett Party connected to grid Beskrivelse En rolle som har anledning til enten å forbruke eller produsere kraft basert på en etablert nettleiekontrakt med nettilknytningstilbyder, og en kraftleveransekontrakt med en kraftleverandør. Elhub side 4

6 Rolle Avregningsansvarlig Imbalance Settlement Responsible Avviksoppgjørsansvarlig Local Settlement responsible Balanseansvarlig Balance Responsible Party Beregningsansvarlig (Oppgavegiver) Metered Data Aggregator Faktureringsansvarlig, label:sluttbruker Billing agent, customer Balance Supplier Beskrivelse En rolle som er ansvarlig for avregning av forskjellen mellom avtalte og realiserte volumer for energiprodukter for de balanseansvarlige i et balanseområde. (NBS) En rolle som er ansvarlig for avviksoppgjør ved korrigering av målerverdier for ett Målepunkt. (for både time og profilavregnede) Ny Dette er en utvidelse av rollen "Saldooppgjørsansvarlig" som kun var ansvarlig for profilavregnede MP. En rolle som har en kontrakt for finansiell sikkerhet og balanseansvar med avregningsansvarlig for et balanseområde, som gir balanseansvarlig lov til å operere i markedet. Dette er den eneste rollen som kan kjøpe og selge energi på engros nivå. Tilleggsinformasjon: Med balanse menes i denne sammenheng at avtalt forbruk eller produksjon må være lik faktisk forbrukt eller produsert volum. En balanseansvarlig er ofte (i europeisk sammenheng) eid i felleskap av flere aktører. En rolle ansvarlig for å etablere og kvalitetssikre måledata fra måleverdiansvarlig. Dataene er beregnet (aggregert) i henhold til markedsregler. Kommentarer: Denne rollen heter Oppgavegiver i Norsk rollemodell 1 Rollen Beregningsansvarlig mottar kvalitetssikrede målerverdier fra rollen Måleverdiansvarlig og aggregerer disse i henhold til markedsregler, som pr nettområde, per Balanseansvarlig etc. En rolle ansvarlig for å fakturere Sluttbruker. Ny Vil bli introdusert i forbindelse med en regningsmodell. Rollen har ansvar for fakturering av sluttbruker, og dette utgjør forskjellen fra den eksisterende rollen Faktureringstjenesteyter i EDIEL rollemodell. Etter introduksjon av en regningsmodell vil rollen ligge under kraftleverandør. Per i dag er denne rollen plassert hos den enkelte aktøren som foretar fakturering. Iht. eksisterende Ediel definisjon: En rolle som selger differansen mellom den energien som er kjøpt gjennom fastenergikontrakter og variabelt kraftforbruk av aktør koblet til kraftnett. I tillegg selger kraftleverandøren differansen mellom fastenergikontrakter, for aktør koblet til kraftnett, og målt produksjon. De facto definisjon i det norske markedet er imidlertid at denne rollen selger den totale energien som er kjøpt av en aktør koblet til nett. Ny kraftleverandør og Gammel kraftleverandør kan brukes for å skille, i f.eks. leverandørbytteprosessen. 1 Rollemodell for det norske kraftmarkedet, Elhub side 5

7 Rolle Kraft avregningsansvarlig Energy Settlement Responsible Leveransepliktig kraftleverandør Supplier of last resort Måledatainnsamler Metered Data Collector Målepunkt administrator Metering Point Administrator Metering Point Responsible Måleradministrator Meter Administrator Måleroperatør Meter Operator Måleverdiadministrator Metered Data Administrator Beskrivelse En rolle ansvarlig for å avregne kraft for ett eller flere målepunkt. Ny Vil bli introdusert i forbindelse med en regningsmodell. Rollen har ansvar for avregning av kraft mot sluttbruker. Se også Nettleieavregningsansvarlig, som tar for seg nettavregningsdelen mot sluttbruker. Etter introduksjon av en regningsmodell vil rollen vil ligge under kraftleverandør. Per i dag er denne rollen plassert hos den enkelte aktøren som foretar fakturering. Dette er en spesialisering av rollen kraftleverandør. Er ansvarlig for å selge kraft til sluttbruker som ikke har inngått kraftleveranse via kraftleverandør. En rolle ansvarlig for måleavlesning og kvalitetskontroll på avlesningen. En rolle ansvarlig for en database over målepunkter og parter tilknyttet målepunktene Kommentarer: Elhub vil være den autorative kilde for grunndata og målepunktinformasjon Den norske beskrivelsen tilpasset Elhub avviker fra ENTSO E sin beskrivelse når det gjelder ansvar for opprette, vedlikeholde og avslutte målepunkter. Definisjonen tilpasset Elhub avviker også fra dagens norske rollemodell hvor definisjonen er «En rolle ansvarlig for registrering av parter tilknyttet målepunkter innenfor et nettområde og tilhørende tekniske spesifikasjoner. Målepunktadministrator er ansvarlig for å opprette og avslutte målepunkter.» Ny En rolle ansvarlig for å opprette, vedlikeholde og avslutte målepunkt, herunder tildeling av ID (målepunktid). En rolle ansvarlig for en database over målere og tilhørende registre. En rolle ansvarlig for installering, vedlikehold, testing, sertifisering og frakobling av fysiske målere. Ny En rolle ansvarlig for å administrere måledata for Måleverdiansvarlig. Rollen ivaretar historiske verdier for målepunktene. Kommentarer: Rollen administrerer enkeltobservasjoner for det enkelte målepunkt. Aggregering av målerverdier, bl.a. for avregningsformål forutsettes gjort av rollen Beregningsansvarlig. Rollen vil ivaretas av aktøren Elhub. Elhub side 6

8 Rolle Måleverdiansvarlig Metered Data Responsible Grid Access Provider Nettleieavregningsansvarlig Grid Settlement Responsible Nettoperatør Grid Operator Produsent Producer Sluttbruker Consumer Systemoperatør System Operator 3. part Third Party Beskrivelse En rolle ansvarlig for å etablere og validere måledata fra måledatainnsamler. Rollen er ansvarlig for å sende oppdaterte verdier for målepunktene til Elhub. Kommentarer: Rollen er kun ansvarlig for enkeltobservasjoner for det enkelte målepunkt. Aggregering av målerverdier, bl.a. for avregningsformål forutsettes gjort av rollen Beregningsansvarlig. Elhub vil være den autorative kilde for måleverdier En rolle ansvarlig for gi tilgang til strømnettet og tilhørende bruk for forbruk eller produksjon til aktør koblet til og innenfor et nett En rolle ansvarlig for å avregne nettleie for ett eller flere målepunkt. Ny Etter introduksjon av en regningmodell vil rollen ligge under Elhub. vil ha ansvar for å opprette og vedlikeholde nett tariffer. Per i dag er denne rollen plassert hos. En rolle som opererer ett eller flere nettområder. En rolle som produserer strøm. En rolle som forbruker strøm. En rolle som er ansvarlig for et stabilt kraftsystem i et overføringsnett i et geografisk område. Systemoperatøren vil også bestemme og være ansvarlig for kapasitet og utveksling mellom balanseområder. Hvis nødvendig kan rollen redusere tilgjengelig kapasitet for å oppnå operasjonell stabilitet. Med er overføringsnett som nevnt over, menes sentralnett eller regionalnett med fokus på sluttkunde eller distribusjonsnett. En rolle som kan utføre tjenester for og på vegne av en aktør koblet til nett. Tabell 1 Definisjon av roller 2.4 Domendefinisjoner Domene Beskrivelse Måler En fysisk enhet som inneholder en eller flere registre Register Målepunkt Metering Point Avregningspunkt Accounting Point En fysisk eller logisk enhet som måler energiprodukter Et punkt der energiprodukter måles Den minste enheten der det er et balanseansvar og/eller hvor det kan foretas leverandørskifte. Det kan være et fysisk eller logisk punkt. Avregningspunkt er en spesialisering av Målepunkt. Elhub side 7

9 Domene Forbruksavregningspunkt Consumption Accounting Point Produksjonsavregningspunkt Production Accounting Point Utvekslingspunkt Exchange Point Nettområde Metering Grid Area Prisområde Market Balance Area Tabell 2 Definisjon av domener Beskrivelse Et Avregningspunkt benyttet for avregning av forbruk. Forbruksavregningspunkt er en spesialisering av Avregningspunkt. Et Avregningspunkt benyttet for produksjon. Produksjonsavregningspunkt er en spesialisering av Avregningspunkt. Et målepunkt som måler energiutveksling mellom nettområder. Et utvekslingspunkt kan være koblet til både sentralnett og underliggende nett. Dette en spesialisering av Målepunkt. Et nettområde er et fysisk område der forbruk, produksjon og utveksling kan måles. Nettområdet er avgrenset av målere for periodisk avlesning av inn og utmating fra nettområdet. Nettområde kan benyttes for å etablere sum av profilavregnede målepunkter og nettap. Et geografisk område bestående av ett eller flere nettområdet med felles markedsregler for hvordan avregningsansvarlig gjennomfører balanseavregning og som har samme pris for ubalanse. Et prisområde kan også defineres ut fra flaskehalser i nettet. Elhub side 8

10 3 Informasjonsmodell 3.1 Konseptuell informasjonsmodell for grunnlagsdata Figuren nedenfor viser en konseptuell skisse over informasjonsmodellen for grunnlagsdata med fokus på målepunkt, sluttbruker og aktørene i kraftmarkedet. Informasjonsinnhold in de enkelte elementene er listet opp i etterfølgende tabeller. class Informasjonsmodell Grunnlagsdata Name: Informasjonsmodell Grunnlagsdata Author: perber Version: 1.0 Created: :16:44 Updated: :38:55 Markedsaktør Måledatainnsamler Balanseansvarlig 1 +Fakturamottaker Sikkerhetsobjekt Kraftleveransekontrakt Gyldig kraftlev erandør og Balanseansvarlig i nettområde +Kontaktperson 0..1 Sikkerhetsobjekt Nettilknytningskontrakt Aktør koblet til nett Av giftsprofil 1 Av regningspunkt 1 +Fakturamottaker +Kontaktperson Sikkerhetsobjekt Sluttbrukeropplysninger Anleggsadresse Målepunkt +Adresse 1 +Fakturaadresse 1 Utvekslingspunkt Nettområde Sikkerhetsobjekt Postadresse Adresseinformasjon 1 Figur 2 Overordnet informasjonsmodell grunndata Kort beskrivelse av klassene og deres hensikt: Klasse Aktør Måledatainnsamler Balanseansvarlig i nettområdet Beskrivelse Følger av rollemodellen Følger av rollemodellen, spesialisering av aktør Følger av rollemodellen, spesialisering av aktør Følger av rollemodellen, spesialisering av aktør Følger av rollemodellen, spesialisering av aktør Kobling som angir hvilke kraftleverandører som er gyldige i et nettområde, dvs. som kan påta seg kraftleveranser for målepunkt i det aktuelle nettområdet. Denne er knyttet til målepunkt fremfor nettområde for å kunne ivareta avvikende Elhub side 9

11 balanseansvarlige for forskjellige funksjoner (eks. produksjon og forbruk) i ett og samme nettområde. Nettområde Følger av rollemodellen Utvekslingspunkt Spesifisering av målepunkt og følger av rollemodellen. Angir spesielt hvilket nettområde som et målepunkt utveksler kraft med. Målepunkt Samling av felles informasjon om målepunkter, inkludert målepunktid og knytning til nettområde. Avregningspunkt Samling av informasjon om målepunktet og dets (i stor grad fysisk bestemte) egenskaper, inkludert status og type (herunder fysisk eller virtuelt). Avregningspunkt omfatter også muligheten for en hierarkisk struktur og tilhørighet. I første omgang er dette tenkt benyttet for å representere tilhørighet på tvers av produksjon og forbruk (som er deler av samme fysiske måler), samt aggregering der dette måtte være relevant (typiske ved produksjonsanlegg med flere målepunkt som skal fremstå som ett målepunkt utad). Denne strukturen kan imidlertid også benyttes til andre (kundesentriske) formål som rapportering og aggregering, men dette er ikke inkludert i noen forretningsprosesser enda. Nettilknytningskontrakt Et målepunkts nettilknytning og leie er representert gjennom denne klassen, som utgjør en kobling mellom målepunkt, nettilknytningstilbyder og sluttbruker. Denne klassen representerer i begrenset grad sensitiv informasjon i markedet, men underlegges like fullt egnet beskyttelse for innsyn og endring. Kraftleveransekontrakt Kraftleveranser ivaretas gjennom denne klassen. I tillegg til å omfatte de nødvendige knytninger til kraftleverandør, målepunkt og sluttbruker, er det en forutsetning i markedet at det foreligger en nettilknytningskontrakt forut for at det kan inngås en kraftleveransekontrakt. Denne klassen representerer kommersielt sensitive opplysninger knyttet til kraftleverandørenes kundeporteføljer, og beskyttes således tilsvarende. Aktør koblet til nett Referanseklasse for å identifisere sluttbrukere kraftmarkedet enten dette gjelder personlige sluttbrukere eller organisasjoner. Klassen inneholder ingen personinformasjon eller andre sensitive opplysninger. Sluttbrukeropplysninger Alle personopplysninger og/eller sensitiv informasjon om personer og/eller firmaer er samlet i denne klassen, slik at egnet beskyttelse kan implementeres både med tanke på innsyn, så vel som mekanismer for dette, slik som kryptering. Adresseinformasjon Adresser vil ha to formål i modellen kilde for anleggsadresser og fysiske lokasjoner for målepunkt, samt adresser for sluttbrukere, herunder hjem og fakturaadresser etc. Avhengig av formål kan det vurderes kryptering for beskyttelse av også denne klasse. Avgiftsprofil Avgiftsprofil som er obligatorisk knyttet til hvert målepunkt og tilhørende sluttbruker. Dette vil også være en klasse for håndtering av andre aspekter som er unike for hver kobling mellom et målepunkt og en sluttbruker, så som Næringskode. I det følgende er attributtene til noen av de sentrale klassene beskrevet. Elhub side 10

12 3.1.1 Informasjonselementer Målepunkt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Ansvarlig rolle Målepunkt ID GS1 (EAN) Måledatainnsamler ID nøkkel Målerplassering string(30) Ikke koder, ikke lange beskrivelser. Målernummer String(30) Nettområde nøkkel Fra nettområder Anleggsbeskrivelse String(30) Ikke koder, ikke lange beskrivelser. Målepunktstatus enum 2 Aktivt Inaktivt Deaktivert Type målepunkt enum Produksjon Forbruk Kombinert Utveksling Undertype målepunkt Enum Liste for Produksjon 3 Liste for Forbruk 4 Anleggsadresse ID nøkkel Referanse til adresse Informasjonselementer Avregningspunkt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Ansvarlig rolle Tilknyttet målepunkt ID GS1 (EAN) Bruk av denne må avklares. Foreløpig ikke aktuell. Tilknyttet MP Behandling 5 enum Separat/Felles behandling Avregningsmetode enum E01/ Profilavregnet E02/ Timesavregnet 2 Enum betyr her at feltet består av en enumerasjon. Slike felter vil bestå av en verdi fra et sett av faste verdier som angitt i kolonnen for gyldige verdier. 3 Fra NBS [4]: Hydro, Wind, Nuclear, Gas turbine/diesel production, Solar, Wave, Combined heat and power 4 Fra NBS [4]: Grid losses (metered/profiled), Pumped (NO), Pumped Storage (NO). 5 Må fylles ut dersom Tilknyttet målepunkt ID er benyttet. Angir hvorvidt disse punktene kan prosessmessig behandles separat, eller om de må håndteres felles. Elhub side 11

13 Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig aktør Ansvarlig rolle Innhentingsmetode enum (tid) E13/Fjernavlest E14/Manuelt avlest E16/Umålt Avlesningsfrekvens heltall (tid) Antall avlesninger per år For profilavregnede avregningspunk t, ikke relevant for timesavregnede punkter. Antall siffer heltall Antall siffer på måler Effektgrense kw heltall (tid) NB! Denne klassen arver også samtlige felter fra Målepunkt, se over Informasjonselementer Utvekslingspunkt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Koblet til nettområde Nøkkel (tid) Tilknyttet målepunkt ID GS1 (EAN) Kun i de tilfeller der det finnes to målere på samme utvekslingspunkt, og der verdiene mellom disse må koordineres. Tilknyttet MP Behandling enum Separat/Felles behandling NB! Denne klassen arver også samtlige felter fra Målepunkt, se over Informasjonselementer Aktør koblet til nett Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Sluttbruker ID ID Elhub Aktør koblet til nett i forhold til denne informasjonsmodellen er en identifikator av en kunde/aktør i kraftmarkedet med enten gyldige og/eller utgåtte kontrakter tilknyttet. En aktør i kraftmarkedet er i denne sammenheng en juridisk kontraktspart på et målepunkt, eventuelt med ytterligere referanser til andre interessenter. Denne klassen inneholder ingen personopplysninger. Alle slike opplysninger er samlet i neste klasse, som er underlagt fullmaktstyring for enhver tilgang. Elhub side 12

14 Merk også at denne klassen ivaretar to relasjoner til neste klasse en for fakturamottaker og en for kontaktperson. Fakturamottakeren er å betrakte som part i tilhørende kontrakter, mens kontaktpersonen har ingen slik knytning. Ingen av disse knytningene omfatter anleggseier. Denne interessenten er ikke tenkt lagret i Elhub, men skal eventuelt kunne hentes fra matrikkel registeret ved behov basert på anleggsadressen Informasjonselementer Sluttbrukeropplysninger Dette er en generalisert klasse for informasjon om sluttbrukere, og har således to spesialiseringer som angitt under: Firma og Person. Som følge av dette er innholdet i denne klassen meget redusert. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Sluttbruker ID ID Elhub Juridisk enhet Numerisk(11) Fødselsnummer eller org.nummer, evt. D nummer. Alt. Juridisk enhet 6 String(30) Internasjonalt identitietsnr. (pensjon, e.l.) Land 7 ISO alpha 2 (char(2)) Må fylles ut. For NO er Juridisk enhet avhengig element (D), for andre er Alt. Juridisk enhet (D) Informasjonselementer Person Dette er en spesialisering av Personopplysninger for å ivareta informasjon om privatpersoner som kunder i kraftmarkedet. Grunnet den tette knytningen til personopplysninger, er ikke denne klassen tegnet inn i det overordnede diagrammet. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Fornavn string(50) Mellomnavn string(50) Etternavn string(50) Fødselsdato DDMMYY Enten må Juridisk enhet eller fødselsdato fylles ut for privatpersoner. Dette feltet er 6 Til bruk for utenlandske fødselsnumre. Fødselsnummer vil bli benyttet for å få tilgang til å lese og gi nye rettigheter til innsyn mot måledata. Av denne grunn trenger vi et felt for å håndtere internasjonale identiteter også men kan godt være i samme felt som over, gitt at validering av norske numre kan gjennomføres uansett. 7 For å angi hvorvidt en sluttbruker er norsk eller er utenlandsk statsborger og i så fall fra hvilket land. Elhub side 13

15 irrelevant og skal IKKE fylles ut for foretak Informasjonselementer Firma Dette er en spesialisering av Personopplysninger for å ivareta informasjon om en firmakunde i kraftmarkedet. Grunnet den tette knytningen til personopplysninger, er ikke denne klassen tegnet inn i det overordnede diagrammet. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Næringskode string For foretak. Firmanavn string For foretak Informasjonselementer Adresseinformasjon Informasjonselement Type/format Gyldige verdier 8 Ansvarlig Ansvarlig rolle Gatenavn (StreetName) gatenr Husnr (Bygning nummer) + Bokstav (BuildingNumber) Etasjenr (Etasje) (FloorIdentification) Postnummer (PostCode) Poststed string (Statkart) heltall (Statkart) D1 O1 Fremdeles grunnlag for diskusjon hvorvidt dette skal/kan være med (HNR). string O1 Hvis gatenavn finnes. heltall (Statkart) string (Statkart) string (Statkart) O1 M Hvis gatenavn finnes., alt. 9, alt., alt., alt., alt. M Vurderes., alt. Stedsnavn(PlaceName) string O, alt. Kommune (MunicipalityCode) Land (CountryCode) heltall (Statkart) char (ebix) ISO alpha 2 D Hvis Land = NO., alt. M, alt. 8 Dx er påkrevde felter dersom tilhørende felter for "gruppering" (d.v.s. x) er fylt ut, O er frivillige/mulige verdier 9 Avhengig av hvorvidt dette er en anleggs eller postadresse. for anleggsadresse, kraftleverandør for postadresse. Elhub side 14

16 Informasjonselement Type/format Gyldige verdier 8 Ansvarlig Ansvarlig rolle (char(2)) Boenhetsnummer string O, alt Informasjonselementer Postadresse Informasjonselement Type/format Gyldige verdier 10 Ansvarlig Ansvarlig rolle Postboks string O C/o string O Attention string O Et parallelt spørsmål er knyttet til innsyn mot denne klassen for spesielt skjermede kunder. Dette temaet er p.t. under avklaring i forhold til hvilke data som skal være tilgjengelig for hvilke aktører sluttkundens nettselskap og/eller kraftleverandør: både i forhold til tilgang til personopplysninger, så vel som knytning mellom denne informasjonen og adresse Informasjonselementer Anleggsadresse Informasjonselement Type/format Gyldige verdier 11 Ansvarlig Ansvarlig rolle Gardsnr (Gårdsnummer) Bruksnummer Seksjonsnummer Festenummer heltall (Statkart) heltall (Statkart) heltall (Statkart) heltall (Statkart) D2 Målepunktadministrator D2 Målepunktadministrator D2 Målepunktadministrator D2 Målepunktadministrator Adressebeskrivelse (Fritekst adresse) (Address_Description) string O Pga. HNR. Målepunktadministrator Lokasjon (GPS) (Location) (float(8.5), float(8.5)):wg S84(dec) O Pga. HNR. Målepunktadministrator Informasjonselementer Kommunikasjon Denne klassen ivaretar informasjon om kommunikasjonskanaler ovenfor kunder telefon, e post og andre. Klassen er tett knyttet til adresseinformasjon, og er derfor ikke tatt med i den overordnede illustrasjonen. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle 10 Dx er påkrevde felter dersom tilhørende felter for "gruppering" (d.v.s. x) er fylt ut, O er frivillige/mulige verdier 11 Dx er påkrevde felter dersom tilhørende felter for "gruppering" (d.v.s. x) er fylt ut, O er frivillige/mulige verdier Elhub side 15

17 Kanal ID ID Elhub Type kommunikasjon Enum e post telefon telefax mobiltelefon mm. Informasjon string(80) Informasjonselementer kraftleveransekontrakt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle ID nøkkel Fakturamottaker ID nøkkel Ref. til aktuell Sluttbruker. Nettilknytningskontrakt ID nøkkel Ref. til gjeldende kontakt for nettleie/ tilknytning. Etableringsdato ISO 8601 dato/tid, UTC Gyldig fra dato ISO 8601 dato/tid, UTC Opphørsdato ISO 8601 dato/tid, UTC Kansellert dato ISO 8601 dato/tid, UTC Kundestatus enum Z41 Dødsfall Z42 Flytting fra ett målepunkt til et annet Z43 Tilleggsmålepunkt (Nyanskaffelse) Leveranseplikt j/n Etterfølgende avtale nøkkel Kun ved dødsfall, konkurs, etc. hvor et bo overtar avtaleforplikte lsen. Elhub Målepunktadministrator Elhub side 16

18 Informasjonselementer nettilknytningskontrakt Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Nettoperatør ID nøkkel Målepunktadministrator Sluttbruker ID nøkkel Målepunktadministrator Etableringsdato ISO 8601 dato/tid, UTC Elhub Målepunktadministrator Gyldig fra dato ISO 8601 dato/tid, UTC Elhub Målepunktadministrator Opphørsdato ISO 8601 dato/tid, UTC Elhub Målepunktadministrator Kontaktperson ID nøkkel Ref. til aktuell Sluttbruker. Elhub Målepunktadministrator Etterfølgende avtale nøkkel Kun ved dødsfall, konkurs, etc. hvor et bo overtar en avtaleforpliktelse. Elhub 12 Målepunktadministrator Informasjonselementer Avgifter Avgifter er tenkt ivaretatt gjennom en dynamisk struktur bestående av fire klasser: Avgiftsprofil som er obligatorisk knyttet til hvert målepunkt og tilhørende sluttbruker. Dette vil også være en klasse for håndtering av andre aspekter som er unike for hver kobling mellom et målepunkt og en sluttbruker, så som Næringskode. Avgifter som er beregningsbasis og måte for en angitt avgift. Denne klassen må ha en instans for hver type avgifter som skal eksistere, samt beregningsgrunnlag: Fast, basert på tid, eller på volum. Avgiftspost er samlingen av avgifter for en angitt avgiftsprofil. I tabellen under er de primære dataelementene beskrevet, men strukturen på disse er ikke endelig definert enda ut over det som foreligger i figuren over informasjonsmodellen. Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Forbrukskode enum XX Husholdning XY Hytter og fritidseiendom YY Gatelys YZ Drivhus ZZ Annet energisalg Elsertifikatplikt Prosentpoen g (1/100 prosent) Enova avgift Prosentpoen g / heltall 12 Vil følge tilsvarende endring som for kraftleveransekontrakten. Elhub side 17

19 Enova avgiftstype enum Forbruksbasert Fast Elavgift MVA prosent Prosentpoen g heltall (prosent) 3.2 Konseptuell informasjonsmodell for måleverdier Figuren nedenfor viser en konseptuell skisse over informasjonsmodellen for måleverdier med fokus på målepunkt og tidsserier. Informasjonsinnhold in de enkelte elementene er listet opp i etterfølgende tabeller. class Informasjonsmodell Måleverdier Name: Informasjonsmodell Måleverdier Author: annep Version: 1.0 Created: :41:53 Updated: :36:03 Målepunkt Tidsserie Måleverdi Volum Målerstand Figur 3 Konseptuell informasjonsmodell måleverdier Informasjonselementer Tidsserie Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Ansvarlig rolle Målepunkt ID nøkkel Knytning til gyldig målepunkt Tidsserie ID ID Entydig referanse for tidsserien for et målepunkt Elhub Elhub Elhub side 18

20 Måleenhet enum kwh Mwh varh kvarh Tidsserie type enum E17 Forbruk E18 Produksjon Produktkode 13 enum ProductCode_CodeType (ebix type), verdier: Energy Active Energy Reactive Energy Reactive, capacitive Energy Reactive, inductive Informasjonselementer Måleverdi Informasjonselement Type/format Gyldige verdier Ansvarlig Rolle Tidsserie ID nøkkel Knytning til gyldig tidsserie Elhub Slutt av tidsperiode ISO 8601 Dato/tid, UTC Måleverdiansvarlig Verdistatus (ebix: QuantityQualityCode) enum 21 Midlertidig 46 Ingen verdi Måleverdiansvarlig 56 Estimert 58 Tilbaketrukket 81 Endelig estimert 127 Målt Valideringsmetode enum Angir på hvilket steg en verdi har feilet: null/v000 i/r V001 Manglende intervallverdier V002 Positiv tallverdi V003 Maksimal installert effekt V004 Dynamiske Påkrevd hvis Verdistatus!= 127 Måleverdiansvarlig 13 Presisering av tidsserie type Elhub side 19

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer