Velkommen Hvaler, Våler, Råde, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Rømskog, Marker, Rygge, Hobøl, Moss og Skiptvet kommuner!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen Hvaler, Våler, Råde, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Rømskog, Marker, Rygge, Hobøl, Moss og Skiptvet kommuner! www.kskonsulent."

Transkript

1 Velkommen Hvaler, Våler, Råde, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Rømskog, Marker, Rygge, Hobøl, Moss og Skiptvet kommuner!

2 Velkommen v/ KS Østfold Akershus / Fylkesmannen i Østfold

3

4 1. Hvorfor trenger vi innbyggerdialogen for å treffe en riktig beslutning om en evt. kommunesammenslåing?

5 Lovgrunnlaget Inndelingslova 10 «Innbyggjarhøyring. Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte.» En innbyggerhøring vil altså kun være rådgivende for kommunene, og kommunestyret kan velge å se bort fra det rådet som gis.

6 Hvorfor innbyggerdialog? Informasjon: Innspill fra befolkningen kan bidra til at viktig informasjon kommer på bordet, slik at beslutningene som fattes blir bedre. Forankring og tillit: God innbyggermedvirkning kan gi politikken bedre forankring blant innbyggerne og gi dem tillit til at de folkevalgte lytter og tar hensyn til deres behov, og at de blir representert på en god måte. Læring: Politikerne kan lære om befolkingens ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger og prioriteringer. På den måten kan dialog gi bedre gjensidig forståelse og tillit mellom innbyggere og folkevalgte.

7 Ulike formål - innbyggerdialog Gi innbyggerne informasjon Høre innbyggenes mening og innspill Få innbyggernes råd eller stemme Argumentere for ulike løsninger Hva er viktig for innbyggerne: Få balansert og viktig informasjon, få vite hva «eliten» mener, få anledning til å si sin mening, gi innspill og råd, få stemme. Opplevelse av å bli hørt, at kommunen bruker innspillene den får inn, tar hensyn til avstemmingen. Få en god begrunnelse for kommunens beslutning.

8 Lokalt lederskap 1. Reelt lokalt initiativ og eierskap til prosessen. Det er lokale politiske og administrative ledere som har satt i gang arbeidet på grunnlag av lokale forhold og erkjente utfordringer og muligheter. 2. Politisk engasjement i den forstand at politikere har gått ut og flagget sine synspunkter. 3. Klare anbefalinger fra ordførere og rådmenn kan ha stor betydning for utfallet i folkeavstemminger. (Gjelder både i favør og disfavør av sammenslåing). 4. Kommunens elite (ordfører og rådmann) og innbyggerne la i stor grad vekt på de samme argumentene. 5. Den kommunale eliten har kommunisert godt med velgerne. Velgerne har hatt tiltro til elitens argumenter og eliten har ikke «snakket forbi» velgerne.

9 Åpne inkluderende prosesser 1. Aktiv involvering av alle grupper av innbyggere, næringsliv og kommunalt ansatte, få fram alle spørsmål og argumenter, både for- og motargumenter. 2. Innbyggermedvirkning er en viktig del av sammenslåingsprosessene og viktig for å skape engasjement, dekke informasjonsbehovet og gjøre det mulig for innbyggerne å gjøre seg opp en kvalifisert mening rundt sammenslåingsspørsmålet. God medvirkning kan også bidra til større tillit og forankring til prosessene. 3. Et godt og balansert informasjonsopplegg, målrettet i mot interessentgrupper er viktig.

10 Summing Hvorfor er innbyggerdialogen på dagsorden hos oss?

11 2. Hva er innbyggerne opptatt av ved en evt. kommunesammenslåing?

12 Kunnskap om hva vi har og hva vi får 1. Målsetningene er tydelige og angir konkrete tiltak som vil komme innbyggerne til gode som følge av en sammenslåing. Dette synes å være viktig for å få tilslutning til kommunesammenslåingen. 2. Det har gjennom prosessen blitt tydeliggjort konkrete utfordringer som kommunene står overfor i framtiden. I flere av casene har det også blitt pekt på konkrete og håndgripelige resultater av en sammenslåing. 3. Kommuneledelsen har kunnskap om hvilke fysiske, sosiale og kulturelle elementer innbyggerne i de ulike lokalsamfunnene verdsetter, og som de er opptatt av å ikke miste.

13 Hva er innbyggerne opptatt av ved en evt. kommunesammenslåing? Hensyn som er av materiell art og handler om næringsutvikling, kommuneøkonomi og tjenestetilbud er viktigst. Den enkelte innbygger stemmer primært det som tjener egne materialistiske interesser, mens lokaldemokrati og lokal tilknytning har liten betydning for selve stemmegivingen i folkeavstemminger. Innbyggerne får kunnskap om hvilke fysiske, sosiale og kulturelle elementer som blir endret ved en sammenslåing. Hva vil de miste, hva vil de beholde, hva kommer i stedet og hva vil bli nytt? Kommuneledelsen har kunnskap om hvilke fysiske, sosiale og kulturelle elementer innbyggerne i de ulike lokalsamfunnene verdsetter, og som de er opptatt av å ikke miste.

14 «Seks råd fra Valdres» - erfaringer i Bruk ulike høringsmetoder vent med å fastsette tidspunkt for folkeavstemning. Bruk informasjonsfoldere, lokale media, folkemøter mm 2. Ved flere aktuelle sammenslutningsalternativer, få avklart hvilke som er aktuelle. 3. Involvere flest mulig til aktivt å delta i debatten og synliggjør standpunkter. 4. Få fram både fordeler og ulemper ved en sammenslutning gjennom informasjonsopplegget. Forankre info-opplegget politisk. 5. Lag en skisse til organisasjonsmodell: Hvilke tjenester som fortsatt skal være desentralisert, hvilke som skal plasseres på ett sted og hvilke konsekvenser dette har for de ansatte. Forankre politisk. 6. Konsekvensene av å fortsette som nå (0-alternativet) bør synliggjøres. Det bør legges vekt på å synliggjøre de utfordringer og problemer som små kommuner står overfor, og en bør få fram fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid. Kilde: DEN VANSKELIGE DIALOGEN. Om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i Telemarksforskning.

15 Summing Hva er innbyggerne mest opptatt av hos dere?

16 3. Hvilken nytte kan vi ha av å utvikle en enkel kommunikasjonsstrategi?

17 Eksempel på mal for Kommunikasjonsstrategi Innledning Kort info om lokal prosess Hensikten med kommunikasjonsstrategien er: Involverte parter skal ha en felles forsta else for de kommunikasjonsutfordringene vi sta r ovenfor i prosessen, og et bevisst forhold til hvordan vi møter utfordringene. Forankre betydningen av a informere om prosessen og kommunisere med ma lgruppene. Uansett hva som blir resultatet av kommunereformen, skal berørte ma lgrupper oppleve at prosessen har vært a pen og inkluderende og at de har fa tt mulighet til a delta.

18 Utfordringer Kommunen har flere kommunikasjonsutfordringer: 1) Engasjement Hvordan bidra til tilstrekkelig kunnskap om kommunereformen? Hvordan engasjere innbyggerne til debatt? 2) Utfordrer identitetsoppfatningen hos innbyggerne Hva betyr en kommunesammensla ing for mitt lokalmiljø? Hva betyr en sammensla ing for kommunale tjenester og min mulighet til a pa virke? Emosjonelle faktorer blir dominerende, og det kan være vanskelig a ta inn fakta na r man er emosjonelt berørt 3) Komplisert budskap Det kan være vanskelig a kommunisere helhet med flere sammenslåingsalternativer Selve begrepet «kommunereform» kan oppleves litt tungt og vanskelig, og kan derfor være fremmedgjørende i seg selv

19 Kommunikasjonsma l Ma lene for kommunikasjonsarbeidet er: Økt innsikt og kunnskap om bakgrunnen for at Regjeringen ønsker en ny kommunereform Økt kunnskapen om hva kommunereformen og de ulike alternativene betyr for innbyggerne Bred, a pen debatt og meningsbryting Avklarte forventninger i forhold til hva og na r det er mulig a pa virke Involverende prosesser preget av tillit, gjensidig forsta else, eierskap og felles engasjement for framtidig utvikling Eierskap og legitimitet til den endelige beslutningen Ma lgrupper Ulike ma lgrupper vil kreve ulike virkemidler og kanaler. De viktigste ma lgruppene er: Innbyggerne i kommunen generelt Spesielle ma lgrupper blant innbyggerne, f.eks. barnefamilier, eldre og ungdom Ansatte Media Politikere Næringsliv Frivillige organisasjoner

20 Prinsipper for kommunikasjon A penhet Medvirkning Inkludering aktiv informasjon Disse prinsipper bør være i tra d med kommunens kommunikasjonsstrategi. 1) A penhet En a pen og gjennomsiktig prosess bidrar til god forsta else, og det gir innsyn i prosessen. A penhet vil utvide representasjonen slik at flere gruppers behov, kunnskap og erfaringer blir lagt til grunn. Legg til rette for en a pen og opplyst samfunnsdebatt Ha god dialog med media og sikre dem og innbyggerne innsyn 2) Medvirkning Medvirkning fra innbyggerne vil gi bedre forankring og eierskap til resultatet. Engasjert meningsbryting, a penhet og innsyn i prosessen gir legitimitet til den endelige beslutningen. Legg til rette for innbyggernes medvirkning og innflytelse Del informasjon, og etabler fysiske møteplasser og digitale kanaler sa innbyggerne fa r mulighet til a fremme sine synspunkter

21 3) Inkludering Alle grupper skal involveres. Det skaper større engasjement og medansvar. A penhet og involvering skal sørge for at alle interesser blir hørt, samtidig som det styrker tillit og demokratikompetanse. Sørg for at relevant informasjon na r fram til alle Tilpass informasjon og kommunikasjon til ma lgruppene 4) Aktiv Kommunen skal gjøre aktuell informasjon tilgjengelig fortløpende. Aktiv informasjon og kommunikasjon om prosessen er en forutsetning for aktiv deltakelse. Vær aktivt, og gi korrekt og aktuell informasjon til rett tid Legg til rette for at mottakeren kan kommunisere og dele informasjon

22 Eksempel på beskrivelse av roller og ansvar Roller Ansvar Internkommunikasjon Ekstern kommunikasjon Rådmann og rådmannens ledergruppe Kommunikasjonsavdeling Ledere Medarbeidere Vedta alle viktige kommunikasjonstiltak Kvalitetssikre intern kommunikasjon Planlegge, forberede og gjennomføre kommunikasjonstiltak etter oppdrag fra rådmannen Gi råd om kommunikasjon til ledelse på alle nivå Rett og plikt til å informere om fakta om Kommunereformen ut fra eget kunnskapsgrunnlag Rett til å informere om fakta om Kommunereformen ut fra eget kunnskapsgrunnlag Foreslå kommunikasjonstiltak for politisk nivå. Følge opp vedtak. Kvalitetsikre eksternkommunikasjon Vedta kommunikasjonstiltak etter fullmakt. Planlegge, forberede og gjennomføre kommunikasjonstiltak etter oppdrag fra politisk organ og rådmann. Gi råd om kommunikasjon til folkevalgte og ledelse på alle nivå Rett og plikt til å informere om fakta om Kommunereformen ut fra eget kunnskapsgrunnlag Rett til å informere om fakta om Kommunereformen ut fra eget kunnskapsgrunnlag

23 Aktivitetsplan På bakgrunn av punktene ovenfor utarbeides en aktivitetsplan med informasjons- og kommunikasjonstiltak i henhold til milepælsplanen for prosessen. Eksempler på aktiviteter er: legge til rette for aktuell og omfattende informasjon på kommunens nettside lytte og skape aktivitet i sosiale medier som facebook, twitter og instagram produsere brosjyrer og artikler gi innspill til lokalpressen arrangere folkemøter, informasjonsmøter i velforeninger og møter med næringslivet. Innbyggerundersøkelse Aktivitetsplanen skal være et levende dokument som oppdaterer kontinuerlig. Rammeverket for planen: Ma l Målgruppe Budskap Kanal Dato Ansvar Budsjett Kommentarer

24

25 4. ERFARINGSDELING Vi setter oss først i grupper på tvers og deler erfaringer med innbyggerdialog så langt i prosessen. Vi setter oss deretter sammen kommunevis og forteller høydepunkt fra erfaringsdelingen med de andre kommunene. Hva slags grunnfilosofi skal vi ha for vår innbyggerdialog?

26 4. ERFARINGSDELING Vi setter oss først i grupper på tvers og deler erfaringer med innbyggerdialog så langt i prosessen. Vi setter oss deretter sammen kommunevis og forteller høydepunkt fra erfaringsdelingen med de andre kommunene. Hva slags grunnfilosofi skal vi ha for vår innbyggerdialog?

27 5. Hvilke metoder for innbyggerdialog kan vi velge mellom? Hva er sterke og svake sider ved de ulike metodene?

28 Prosessuelle virkemidler vi kan bruke A. Folkeavstemming B. Opinionsundersøkelser C. Utvidede folkehøring, søkekonferanser D. Fokusgrupper E. Høring F. Referansegrupper og innbyggerpanel

29 A. Folkeavstemning Forutsetter at det er gjennomført en bred og inkluderende prosess der positive og negative sider ved ulike alternativer er belyst og gjort kjent for innbyggerne. Ikke for mange alternativ. Sterke sider: En formell kommunikasjonskanal mellom styrende og styrte. Det representative demokratiet suppleres i et viktig spørsmål innbyggernes spørres direkte. Alle kan bruke stemmeretten. Alle stemmer teller like mye. Høy representativitet. Kommunestyret kan få et tydelig råd fra innbyggerne. Folkeavstemning har relativt høy legitimitet i befolkningen. Svake sider: Ved å gjennomføre en «politisk bindende» folkeavstemming overlater politikerne til innbyggerne å fatte en avgjørelse i et veldig komplisert spørsmål. Kompliserte spørsmål blir overforenklet. Støtter opp om de motsetningsorienterte trekkene knyttet til politiske spørsmål. «Skyttergravsdebatt»: Hver side kun er opptatt av finne argumenter for eller mot. Kan være uheldig for det videre samarbeidet dersom en mulig sammenslåing ikke blir realisert. Folkeavstemmingen kan bli en kanal for spesielt engasjerte interessegrupper. Kan være i strid med noen demokratiske idealer der man har dialog om ulike sider av en sak og i fellesskap søker løsninger gjennom en «demokratisk læringsprosess». Egner seg best når: Et begrenset antall alternativer kan stemmes over, og innbyggerne er godt informert.

30 B. Opinionsundersøkelser - spørreundersøkelser Opinionsundersøkelser kan gjennomføres ved telefonintervju eller utsendte svarskjema. Sterke sider: Gir et representativt inntrykk av befolkningens synspunkter med relativt små feilmarginer. Gir muligheter for å fange opp mer nyansert synspunkter blant innbyggerne, f.eks. grad av sikkerhet, hvorfor de stemmer det ene eller andre, styrken i standpunktene, forutsetninger for å endre standpunkt o.l. Slik sett kan en opinionsundersøkelse gi et mer representativt uttrykk for folkemeningen enn en folkeavstemming. Kan inneholde åpne spørsmål, der respondentene selv formulerer svaret (utsendte svarskjema). Gjør det mulig å få kjennskap til styrken i innbyggernes synspunkter, samt årsaker og forutsetninger for å stemme det ene eller andre. Kan erstatte folkeavstemning. Svake sider: Spørsmålene vil være forhåndsdefinerte, fare for at undersøkelsen fokuserer på spørsmål som ikke innbyggerne er opptatt av. Dersom spørsmålene som stilles har vært lite debattert og fokusert på forhånd, kan man risikere å få lite gjennomtenkte svar. Egner seg best når: Opinionsundersøkelser kan brukes flere ganger fra start- til sluttfase. Spørsmål og synspunkter fra innbyggerne i tidlig fase kan danne grunnlag for dialog-, debatt- og informasjonstiltak i en senere fase.

31

32

33

34 C. Utvidede folkehøring, søkekonferanser Utvidete folkehøringer: Vi samler en tilfeldig utvalgt og representativ gruppe. Vi presenterer gruppen for synspunkter og argumenter for og mot et forslag om f.eks. kommunesammenslåing. En slik samling kan f. eks. starte med en paneldebatt der representanter med ulike synspunkter deltar. Hoveddelen av samlingen bør imidlertid brukes til gruppearbeid, og oppsummering. Søkekonferanser: En arrangert møteplass for politikere, ansatte og innbyggere. Gruppearbeid, der deltakerne får medvirke i en prosess. Få fram synspunkter og meningsutveksling mellom de ulike gruppene. Virkeligheten oppleves forskjellig. Hensikten er å få et mer fullstendig virkelighetsbilde.

35 C. Utvidede folkehøring, søkekonferanser Sterke sider: Skaper engasjement og forankrer prosessen i befolkningen. Kan danne et viktig grunnlag for politisk debatt, og bidra til å gi politikerne et bedre grunnlag for å ta egne standpunkt og begrunne sine valg. Kommer i direkte dialog med innbyggerne. Dette gir muligheter for å fange opp synspunkter og holdninger som ikke kommer fram gjennom opinionsundersøkelser og den offentlige debatten ellers. Gjennom gruppearbeid og samtaler kan deltakerne få bedre innsikt og forståelse av hva en kommunesammenslåing innebærer. Svake sider: Kan være en utfordring å videreføre arbeidet slik at konferansen ikke bare blir en «happening». Dersom oppfølgingen svikter, kan man risikere at entusiasme og forventninger blir snudd til det motsatte. Vil ikke gi et like representativt inntrykk av holdningene til bestemte spørsmål som en opinionsundersøkelse. Egner seg best når: Vi skal skape engasjement, forankre og fremme innsikt, få fram ulike synspunkt fra alle kategorier av innbyggere.

36 D. Fokusgrupper Fokusgrupper er en form for gruppeintervju, der formålet er å intervjue ulike grupper med fellestrekk (f.eks. i forhold til alder, bosted, interesser) og få fram ulike synspunkter i gruppene, og mellom gruppene. Vi bruker få, sentrale spørsmål, mange/alle får si noe til hvert spørsmål medlemmer. Sterke sider: Muliggjør direkte dialog. Kan gi et godt bilde på holdningene til temaet / spørsmålene i ulike grupper. Alle har muligheter for å komme til orde samtidig som det blir lettere å få til god gruppedynamikk. Gir mer inngående innsikt i holdninger og meninger blant ulike deler av befolkningen, interessegrupper (næringsliv) etc. Får inntrykk av hvilke argumenter og synspunkter som har størst gjennomslagskraft. Svake sider: Det er ikke sikkert at de synspunkter som kommer fram er representativ for de innbyggerne gruppen er ment å representere. For å få høy representativitet må man etablere mange grupper - arbeidskrevende. Egner seg best når: Man skal få innsikt i holdninger og meninger blant ulike grupper i befolkningen.

37 E. Høring Høring er en måte å samle inn innbyggernes synspunkter på. Opp til den enkelte å engasjere seg. Gir muligheter til å komme med mer begrunnede syn og kommentarer. Høringen kan gjennomføres med bruk av ulike metoder. Innbyggerne kan f.eks. gis anledning til å tilkjennegi sine synspunkter gjennom internett, brev til kommunen, telefon eller personlig kontakt. Sterke sider: Alle innbyggere får anledning til å uttale seg, og innbyggerne står fritt til å fremme det de måtte ha på hjertet. En metode for å få inn ulike synspunkter fra innbyggerne. Svake sider: Vil ofte være de mest engasjerte og ressurssterke som uttaler seg. Synspunktene som kommer inn er som regel lite representative for ulike befolkningsgrupper, eller befolkningen som helhet. Synspunkter og spørsmål som kommer inn gjennom høring må følges opp og diskuteres i etterhånd pga lav representativitet. Egner seg best når: man ønsker å åpne for innspill og synspunkter. Må kombineres med andre tiltak i innbyggerdialogen.

38 F. Referansegrupper og innbyggerpanel Med referansegrupper og innbyggerpanel menes fora hvor man oppnevner faste representanter for innbyggerne til å komme med innspill til hele eller deler av prosessen i en mer eller mindre avgrenset periode. Referansegrupper vil normalt ha 4 7 personer, mens et innbyggerpanel normalt er bredere sammensatt. Sterke sider: Permanente grupper som kan følge prosessen over tid og gi råd til kommunen. Oppdraget kan være å komme med synspunkt på om prosessen legges opp slik at den involverer og tar hensyn til innbyggerne, fanger opp deres synspunkter og behov, og at disse blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. Kan brukes til å formidle ønsker og behov i forhold til utredning av framtidig tjenesteutvikling i en eventuell ny kommune. Svake sider: Kan mangle representativitet. Representantene kan bli sosialisert inn slik at det blir vanskelig å se prosessen fra utsiden. Egner seg best når: Kommunen trenger innspill til utredning, og til utforming av prosesser.

39 Oppsummert

40 God lunsj

41 6. Hvordan tilpasser vi innbyggerdialogen til ulike målgrupper? Hvilke kanaler velger vi?

42

43

44

45

46

47 Ambassadører Elevråd Ungdomsråd Ungdomspolitikere Blogger Sosiale medier Kafedialog Referansegruppe Tankesmie - framtidskommunen Konsert og ungd. panel Skoler Idrettslag Frivillige organisasjoner

48

49

50 Samarbeid med media Skrive kronikker Pressemelding Tilrettelegge informasjon vinkle mot nyhetsverdi

51 7. Hvordan leder vi prosessene og oppsummerer? Hvordan følger vi opp? Og hvordan melder vi tilbake?

52 10 kjennetegn ved gode prosesser 1. Invitasjonen er godt tilpasset målgruppen. Hva trigger? Mat og drikke, eller andre ting som trekker? 2. Media er informert. 3. Rammene for prosessen er tydelig kommunisert. 4. Bruk av enkle metoder, varierte metoder, metoder som får flest mulig til å være engasjert samtidig. Prosessen er tilpasset målgruppen. 5. Nøytral men engasjert prosessleder. 6. Tydelige instruksjoner, både verbalt og visuelt. 7. Prosessleder fremmer energi ved å anerkjenne og takke for bidrag. Takhøyde - ulike virkeligheter er flott! 8. Demokratisk og rettferdig fordeling av tid til deltakerne i plenum. 9. God tidsstyring. Møteplagere «nøytraliseres». 10. Effektiv oppsummering. Oppsummering som viser forpliktelse til å ta innspillene videre. Informasjon om videre prosess og hvordan tilbakemelding vil bli gitt.

53 Hva kjennetegner god oppfølging? Bearbeiding av informasjon / innspill Sende oppsummering tilbake til deltakerne Publisere i sosiale medier, lage nettsideartikler om innspillene Bruke innspillene i saksgrunnlag Kontakte media nyhetsvinkling på innspill Sentrale aktører viser til innspillene i intervju

54 8. Verksted Hvordan vil vi legge opp den videre innbyggerdialogen? Hver kommune får mulighet til å planlegge veien videre med råd og veiledning fra seminarlederne. Hver kommune lager plan / videreutvikler sin plan for innbyggerdialog. Vi deler høydepunkt fra arbeidet på tvers av kommunene.

55

56 Våler

57

58

59

60

61

62

63 Rømskog

64

65

Velkommen til kurs i INNBYGGERDIALOG. KS-Agenda Møtesenter 19. oktober 2015. Kursledere: Anna Tokle Amundsen og Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent

Velkommen til kurs i INNBYGGERDIALOG. KS-Agenda Møtesenter 19. oktober 2015. Kursledere: Anna Tokle Amundsen og Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent Velkommen til kurs i INNBYGGERDIALOG KS-Agenda Møtesenter 19. oktober 2015 Kursledere: Anna Tokle Amundsen og Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent Innledende perspektiver: Innbyggerdialog og kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Oppstartsamling Arbeid med intensjonsavtale. Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg 25. August 2015

Oppstartsamling Arbeid med intensjonsavtale. Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg 25. August 2015 Oppstartsamling Arbeid med intensjonsavtale Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg 25. August 2015 Presentasjon Tema for dagen Spilleregler for et tillitsfullt samarbeid Visjoner Verdier og styringsprinsipper

Detaljer

Medvirkning og innbyggerdialog1

Medvirkning og innbyggerdialog1 Medvirkning og innbyggerdialog1 Inndelingsloven regulerer fastsettelse og endring av kommune- og fylkesgrenser. Lovens formål er som følger: «Formålet med denne lova er å leggje til rette for ei kommune-

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 16/217-1 INNBYGGERHØRING ELLER FOLKEAVSTEMMING OM FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 16/217-1 INNBYGGERHØRING ELLER FOLKEAVSTEMMING OM FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 16/217-1 INNBYGGERHØRING ELLER FOLKEAVSTEMMING OM FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Hva tenker innbyggeren? Erfaringer fra sammenslåinger og ny veileder for lokaldemokrati

Hva tenker innbyggeren? Erfaringer fra sammenslåinger og ny veileder for lokaldemokrati Hva tenker innbyggeren? Erfaringer fra sammenslåinger og ny veileder for lokaldemokrati Møte i prosjektlederforum kommunereform Ørland 9. januar 2015 Seniorrådgiver Torbjørn Wekre www.distriktssenteret.no

Detaljer

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg Kommunereformen Medvirkning og innbyggerdialog Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms Bent Aslak Brandtzæg 1 Hva skal jeg si noen om? Kort om historikk og utfordringer knyttet til kommunestrukturen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 4983/15 Arkivsaksnr.: 15/1132-2

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 4983/15 Arkivsaksnr.: 15/1132-2 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 4983/15 Arkivsaksnr.: 15/1132-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNESTRUKTUR HØRING AV INNBYGGERNE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): KMDs notat om medvirkning

Detaljer

Innkalling til møte 7

Innkalling til møte 7 Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune Innkalling til møte 7 Tid: Mandag 07.12.15 kl. 17.00 19.00 Sted: Kommunehuset Sakliste: Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 6: 31. 08. 2015 Sak 2: Formell

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1554-0 Arkiv: 026 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 07.05.2015 Innbyggerinvolvering i kommunereformen Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/5597-37 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerinvolvering og kommunikasjon. Presentasjon på seminar om oppgavemeldingen, , Bø.

Kommunereformen. Innbyggerinvolvering og kommunikasjon. Presentasjon på seminar om oppgavemeldingen, , Bø. Kommunereformen Innbyggerinvolvering og kommunikasjon Presentasjon på seminar om oppgavemeldingen, 15.04.2015, Bø Ole Sverre Lund Hva skal jeg snakke om? Prosessen i Sandefjord, Andebu og Stokke Suksessfaktorer

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold. Kommunereform - høring av innbyggerne, jfr. inndelingslovas bestemmelser

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold. Kommunereform - høring av innbyggerne, jfr. inndelingslovas bestemmelser Arkivsaksnr.: 14/934-36 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Kommunereform - høring av innbyggerne, jfr. inndelingslovas bestemmelser Hjemmel: Inndelingslova Styringsgruppas

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Styringsgruppen for kommunereformen innkalles i sak 13/16 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49

Detaljer

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Demokrati, deltakelse og digitalisering Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Hvorfor lokaldemokratiutvikling? Kommunelovens formålsparagraf: "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

Detaljer

Innspurten -Hva er viktig de neste fire ukene?

Innspurten -Hva er viktig de neste fire ukene? Innspurten -Hva er viktig de neste fire ukene? Stine J. Utler Rådgiver, stine.utler@kdu.no Steinkjer, 19.april 2016 Innhold 1. Rådmannens/prosjektleders rolle i den kommende måneden 2. Involvering av innbyggere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret felles møte med Lunner SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Kommunestyret felles møte med Lunner SAKSLISTE MØTEINNKALLING Kommunestyret felles møte med Lunner Dato: 19.03.2015 kl 1500 Sted: Hadeland VGS, Auditoriet Arkivsak: 15/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og

Detaljer

Innbyggerinvolvering de kommende 15 ukene - hvordan og hvilken høringsmåte?

Innbyggerinvolvering de kommende 15 ukene - hvordan og hvilken høringsmåte? Innbyggerinvolvering de kommende 15 ukene - hvordan og hvilken høringsmåte? Torbjørn Wekre Seniorrådgiver, Kompetansesenter for distriktsutvikling, torbjorn.wekre@kdu.no Trondheim, 17. mars 2016 «Utredningene

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 16/ Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/639-24 Saksbehandler: Olaug Haugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/2015 28.04.2015

Detaljer

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Rådmennenes rolle i prosessen Ole Sverre Lund Telemarkforsking Forsker, Telemarkforsking Rådmann, Andebu kommune (12 år)

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess

Kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess Kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess 1. Innledning Ringerikstinget besluttet 26. november 2014 følgende: 1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Fet kommune og Skedsmo kommune 2. mai 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Mandat... 3 4. Målgrupper... 4 5. Suksesskriterier... 4 6. Kanaler:... 5 7. Roller

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» Trondheimsveien KYRKSÆTERØRA Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» Trondheimsveien KYRKSÆTERØRA Melding om vedtak Side 1 av 5 Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 07.04.2016 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 49 Deres referanse «REF» HEMNE KOMMUNE Trondheimsveien

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 012/16 Kommunestyret PS 04.02.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-024, K1-002 14/910 Innbyggerinvolvering i kommunereformen Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 13.01.2016 16/6 Kommunestyre 20.01.2016 16/4 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN Trykte

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer)

4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer) 4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer) Innspill fra Innbyggerdialog-gruppa Arbeidet med kommunerformen er en fin anledning til å styrke lokaldemokratiet og involvere innbyggerne i viktige prosesser og

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Arbeidsøkt 10. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 10. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 10 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

Politisk lederskap og dialog gjennom sosiale medier Et utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FOU) utført av Gambit Hill+Knowlton Strategies for KS

Politisk lederskap og dialog gjennom sosiale medier Et utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FOU) utført av Gambit Hill+Knowlton Strategies for KS Politisk lederskap og dialog gjennom sosiale medier Et utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FOU) utført av Gambit Hill+Knowlton Strategies for KS Q1 2017. 1 Politisk lederskap og dialog gjennom sosiale

Detaljer

Medvirkning med virkning - generelt og i kommunereformen

Medvirkning med virkning - generelt og i kommunereformen Medvirkning med virkning - generelt og i kommunereformen Kommunekonferansen 20.-21. november 2014, Refsnes Gods Moss Jan Erling Klausen NIBR/UiO Medvirkning generelt og i kommunereformen Medvirkning innenfor

Detaljer

Samhandle med lokalsamfunnet

Samhandle med lokalsamfunnet Samhandle med lokalsamfunnet Folkevalgt lederskap av lokalsamfunnet Stille seg i spissen for den lokale utviklingen Men involvere innbyggerne Være åpen for nye løsninger i politikk, organisering og praksis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Ajourført 23. Juni 2016.

Ajourført 23. Juni 2016. Kommuner Innbyggerhøringer folkemøter og undersøkelser Folkeavstemninger r og retningsvalg Vedtak om ev. sammenslåing Frist 1. Juli 0101 Halden Politikere deltok på folkemøte 27.04 i Aremark. Planlegger

Detaljer

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november 2014 Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Landstingets uttalelse, februar 2012 Landstinget er KS øverste styrende organ. Det avholdes hvert

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser

Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser Innbyggermedvirkning i kommunereformen Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser Formål Fremskaffe erfaringer med de to mest brukte måtene å høre innbyggere på i forbindelse med

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 27.04.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ORGANISERING, FRAMDRIFT, INNBYGGERDIALOG OG KOSTNAD

KOMMUNEREFORMEN ORGANISERING, FRAMDRIFT, INNBYGGERDIALOG OG KOSTNAD Arkivsak-dok. 14/00556-25 Saksbehandler Ann Opheim Jørgensen Saksgang Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN ORGANISERING, FRAMDRIFT, INNBYGGERDIALOG OG KOSTNAD Endelig vedtak: Kommunestyret Vedlegg: Notat: Status

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av prosess om kommunestruktur i Nord-Aurdal kommune

Prosjektplan for gjennomføring av prosess om kommunestruktur i Nord-Aurdal kommune Prosjektplan for gjennomføring av prosess om kommunestruktur i Nord-Aurdal kommune 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Nasjonalt: I Sundvollen-erklæringen høsten 2013 slo regjeringen Solberg fast at den vil

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Kommunestrukturprosjektet «Framtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling»

Kommunestrukturprosjektet «Framtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling» Kommunestrukturprosjektet 2004-2005 «Framtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling» Kommunestrukturprosjektet i Oppland 2004-2005 Oppsummering: Mange gode prosesser med relativt stort

Detaljer

DAGSSAMLING OM KOMMUNEREFORMEN 1. APRIL TROMSØ. INNLEGG VED TOR BJØRKLUND

DAGSSAMLING OM KOMMUNEREFORMEN 1. APRIL TROMSØ. INNLEGG VED TOR BJØRKLUND DAGSSAMLING OM KOMMUNEREFORMEN 1. APRIL TROMSØ. INNLEGG VED TOR BJØRKLUND HVORDAN SKAL FOLKET HØRES? DISPOSISJON: 1. Folkeavstemninger generelt 2. Lokale folkeavstemninger i Norge 3. Lokale folkeavstemninger

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund Leikanger 23. April 2015 Ole Sverre Lund Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1978 Erfaring: Daglig leder O.S. Lund Konsulenttjenester, 2015 Rådmann, Andebu kommune, 2002-2014 Stabssjef, Stokke

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal

Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal 2014 Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal Prosessplan kommunereformen for Ytre Namdal og Bindal bakgrunn for reformen, forventninger og veien videre fram til endelig politisk

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015 Fredrik Rivenes, prosessveileder KS Mulighetenes kommune Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Litt om meg 66 år Siviløkonom fra

Detaljer

Gunne Morgan Knai, varaordfører Bjørn Brekke Paul Johan Moltzau Ove-Henning Morthen

Gunne Morgan Knai, varaordfører Bjørn Brekke Paul Johan Moltzau Ove-Henning Morthen K2 MØTEREFERAT Til: Forhandlingsutvalgene Saksnr. 2015/876-36 Dato: Mandag 4. april 2016 Tid: Kl. 09.00 12.00 Sted: Ullensaker rådhus Tilstede: Hurdal kommune Runar Bålsrud, ordfører Gunne Morgan Knai,

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den Planprogram for kommuneplanen 2015-2027 Delplan for medvirkning og informasjon Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 1 INNHOLD 1. Hvorfor medvirkning fra innbyggere?... 3 2. Hva er

Detaljer

Politisk lederskap og demokratitiltak kjennetegn, sentrale utfordringer og erfaringer

Politisk lederskap og demokratitiltak kjennetegn, sentrale utfordringer og erfaringer Politisk lederskap og demokratitiltak kjennetegn, sentrale utfordringer og erfaringer Frode M. Lindtvedt, fagleder lokaldemokrati og styring 28. Mai 2015 Hvorfor politisk lederskap og demokratitiltak?

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 13/8768 Saksbehandler: Christine Norum, telefon: 33 06 78 02 Rådmann Kommunesammenslåing Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 04.09.2013 034/13 Rådmannens innstilling

Detaljer

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Hobøl kommune Sammen på vei til Nye Askim 2020. Prosjektkoordinator

Detaljer

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Areal (km²), 2014 1621 Ørland 73,1 km² landareal og 0,08 km² ferskvann 1627 Bjugn 355,83 km² landareal og 27,97 km² ferskvann Bjugn

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes. Innledning stats- og kommunalrett 6. januar 2017

Dosent Ingun Sletnes. Innledning stats- og kommunalrett 6. januar 2017 Dosent Ingun Sletnes Innledning stats- og kommunalrett 6. januar 2017 09.01.2017 Emnet Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene Kommunevalg og kommuneinndeling Regler om statlig organisering Regler

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan tirsdag 29.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger,

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

PROGRAM FOR PROSESS, ORGANISERING OG FRAMDRIFTSPLAN FOR KOMMUNEREFORM, FASE 1 OG 2

PROGRAM FOR PROSESS, ORGANISERING OG FRAMDRIFTSPLAN FOR KOMMUNEREFORM, FASE 1 OG 2 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/934-18 Ark.: 026 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 131/14 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn PROGRAM FOR PROSESS, ORGANISERING

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg»)

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Fylkesmannen i Østfold Prosjektleder Torleif Gjellebæk 31.02.2015 KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR 31.01.15 (Korrigert 09.02.15, med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Innholdet i denne

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 Marit Voll, fylkesleder KS Nord-Trøndelag og Marit Moe, spesialrådgiver, KS Nord-Trøndelag KS og kommunene,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

Kommunikasjon for Orkland

Kommunikasjon for Orkland Kommunikasjon for Orkland Rådmannskollegiet Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord Mars 2017 1 Kortfattet sammendrag Når flere kommuner skal slås sammen til èn er informasjonsbehovet stort. Evaluering av

Detaljer

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker Saksframlegg Saksbehandler: Alf Harald Holmboe Saksnr.: 17/6 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer