Årsberetning, Trondheim Astronomiske Forening 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning, Trondheim Astronomiske Forening 2007"

Transkript

1 Årsberetning, Trondheim Astronomiske Forening 2007 Sammendrag Medlemsmassen økte fra 131 til 133 i løpet av Observatoriet ble brukt til seriøse observasjoner, ren fornøyelse og til fotografering. Det har vært få observasjonskvelder grunnet få dager med gode værforhold. De rutinemessige tingene som medlemsmøter, medlemsblad og hyppig informasjon til medlemmene om astronomiske begivenheter ble gjort på en måte som styret betrakter som tilfredsstillende. Oppslutningen om møtene har sunket fra typisk deltakere i tidligere år til typisk i Årsaken er ikke kjent. Det ble arrangert en vellykket foreningstur til Røros i høst hvor åtte TAF-medlemmer deltok. Det ble holdt to eksterne foredrag i 2007, mens vi arrangerte stjernekveld for åtte skoleklasser og studentgrupper på observatoriet. Det ble på Generalforsamlingen i 2007 besluttet å forsøke å finansiere nytt hovedteleskop på observatoriet i Bratsberg gjennom salg av andeler og søknader om fondsmidler. Resultatet pr. 31. desember var kr , hvorav TAF eier andeler for kr På Ekstraordinær Generalforsamling 13. desember ble det vedtatt å kjøpe en 14 tommer Celestron CGE 1400 XLT til ca. kr utstyr for ca. kr Restbeløpet er planlagt disponert i Det ble i 2007 bygget to fast fundamenterte stålsøyler omgitt av treplatting med vindskjerming til oppmontering av medbrakte teleskop utenfor observatoriet i Bratsberg. Det ble også planert et 3x4 meter stort grusbelagt område hvor andre teleskop kan settes opp. Det ble et driftsunderskudd for 2007 på kr mot et budsjettert underskudd på kr Medlemmer og medlemskap. Medlemsavgiften var uforandret kr. 200,- for ordinært medlemskap, og kr. 100,- for henholdsvis abonnement (innmelding etter 1. oktober), familiemedlemskap og juniorer (aldersgrense 18 år). Det ble besluttet å øke disse satsene til henholdsvis kr. 250,- og kr. 125,- fra og med TAF hadde ved årets slutt 133 medlemmer. Ni personer meldte seg inn og sju meldte seg ut i løpet av året. Valg og styre. På generalforsamlingen i april ble følgende valgt i henhold til innstilling fra Valgkomiteen : Leder : Birger Andresen (ett år, ny etter Terje Bjerkgård) Nestleder : Terje Bjerkgård (ny etter Birger Andresen) Tur- og Møtekoordinator : Ljubomir Nestorovic (ny etter Tom Reidar Henriksen) Sekretær : Erlend Langsrud (ny etter Silje Kufaas Tellefsen). Ekstraordinært valg. Varamedlem : Erlend Rønnekleiv (ny etter Erlend Langsrud) Styret har ellers bestått av Stein O. Wasbø (Kasserer og materialforvalter). Side 1 av 5

2 Hele valgkomitéen ble gjenvalgt. Den består av Albin Kristiansen (leder), Knut Sverre Grøn og Asle Schei (gjenvalg). Geir Jacobsson ble gjenvalgt som revisor. Alle valgene ble gjort uten motkandidater og i henhold til innstillingen fra valgkomitéen. Arrangementer. Medlemsmøter. Det ble i tillegg til Generalforsamling avholdt åtte medlemsmøter og en Ekstraordinær Generalforsamling. Foredragsholder med astrofaglig bakgrunn ble brukt på fire møter; Professor Jan Myrheim (NTNU) holdt to foredrag, Professor Jens Oluf Andersen (NTNU) holdt et foredrag og Dr. Mari Anne Killie (Universitetet i Oslo) holdt et foredrag. Møtene samlet typisk deltakere, hvilket er noe mindre enn foregående år. Møteprogram og referater blir lagt ut på foreningens nettsider: Styremøter. Det ble avholdt to styremøter i Mange saker er diskutert og avgjort via e- post. Observasjonskvelder. På grunn av mye dårlig vær ble det arrangert svært få observasjonskvelder på observatoriet i Bratsberg i 2007 på tross av ganske mange forsøk. Det var dårlig oppmøte på de som ble gjennomført, men det er heller ikke rart siden værforholdene ikke var gode på disse arrangementene. TAF hadde besøk av åtte skoleklasser og studentgrupper på observatoriet. Med et unntak var det heller dårlige observasjonsforhold. Ytterligere tre skoleklasser måtte gi opp på grunn av dårlig vær. Tom Reidar Henriksen arrangerte en vellykket observasjonskveld for Stjørdal skole den 13. november. Turer. Det ble arrangert en vellykket foreningstur til Røros i høst hvor åtte TAF-medlemmer deltok. Eric Jensen hadde med sin 15 tommer Dobsonmonterte Newton-reflektor. Været var godt fredagskvelden, men det skyet over utpå lørdagen. Lørdag var det sammenkomst med våre kolleger i Røros Astronomiforening som bidro blant annet med nydelig mat, drikke og godt humør. Turen er grundig rapportert i Corona 4/2007. Publikasjoner, foredrag og profilering i media. Det ble som planlagt utgitt 4 nummer av medlemsbladet Corona i 2007 med totalt 122 sider. 23 personer har bidratt til medlemsbladet. Seks av disse er ikke TAF-medlemmer. Sju medlemmer har benyttet tilbudet om å få medlemsbladet elektronisk i pdf-format. Det ble holdt to eksterne foredrag i TAF regi i Det ene var for Vitensenteret (Birger Andresen) og det andre for Ringve Skole (Terje Bjerkgård). I tillegg holdt Bernhard Røsch foredrag om astronomi for Båtklubben. Følgende TAF-medlemmer bidro i 2007 til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) sitt tidsskrift Astronomi : Eric A. Jensen (artikkel om observasjon under ferietur i Østerrike) Per-Jonny Bremseth (et bilde + seks tegninger av kometer og Jupiter) Bjørn Willmann (bilde) Bengt Erik Erlandsen (bilde) Pål Tengesdal (bilde) Birger Andresen (tre bilder og en artikkel om R Coronae Borealis) Erlend Langsrud (billedbehandling av et av Birgers bilder) TAF hadde fem innlegg i Adresseavisens spalte Spør Adressa i Side 2 av 5

3 Birger Andresens bilde fra måneformørkelsen 4. mars ble vist på Dagsrevyen samme kveld. Birger ble også intervjuet på direkten av NRK Trøndelag i Midtbyen sammen med Knut Jørgen Røed Ødegaard i juni. I januar ble TAF sine internettsider flyttet til domenet Stein O. Wasbø gjorde en kjempejobb under flyttingen. TAF sin e-postliste blir meget godt administrert av Herman Ranes og blir i tillegg til diverse informasjon, også brukt til forskjellige diskusjoner. Birger Andresen laget søkekart for NAS for enkelte himmelobjekter samt nye offisielle kart for variable stjerner i samarbeid med Variable Stjernegruppen i NAS. Han assisterte også NAS med å lage sekvenser med sammenligningsstjerner for observasjon av variable stjerner. Observasjoner og astronomiske begivenheter. Birger Andresen og Terje Bjerkgård rapporterte i 2007 henholdsvis 52 og 34, til sammen 86, observasjoner av solflekker til CV-Helios Network v/kjell Inge Malde. Birger Andresen (92 obs. av 34 ulike stjerner) og Terje Bjerkgård (80 observasjoner av 11 ulike stjerner) bidro med til sammen 172 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 40 ulike variable stjerner i Observasjonene av variable stjerner rapporteres til VSNET i Japan via Variable Stjernegruppen i NAS og direkte til American Association of Variable Star Observers. Deler av måneformørkelsen den 4. mars var synlig fra Trondheim bød på to fantastiske kometer. I januar ble komet McNaught et lett synlig objekt på morgen- og kveldshimmelen. Den var endog synlig på høylys dag når den var nærmest sola. Birger Andresen klarte å fotograferte kometen mens sola var over horisonten. Den maksimale lysstyrken var utrolige -6 mag. Mange TAF ere fikk gleden av å se kometen på tross av mye dårlig vær den knappe uken den var lett synlig herfra. I oktober økte komet Holmes sin lysstyrke med ca. en million ganger i løpet av et halvt døgn. Maksimal lysstyrke på ca. 2 mag ble nådd rett etterpå. Komethodet ekspanderte raskt. Utstrekningen ble faktisk over en grad ved årsskiftet. Den hadde da fremdeles en lysstyrke på ca. 3 mag. Utrolig mange flotte bilder ble tatt av TAFmedlemmer. Komet Holmes 1. januar 2008 (Foto: Birger Andresen, 70mm f/6.8 TeleVue Ranger og Canon EOS 350D digitalkamera (3x180sekunder)) Innkjøp av utstyr og annet. Nytt hovedteleskop til ca. 70 tusen kroner, en Celestron 14 CGE 1400 XLT, ble på ekstraordinær generalforsamling vedtatt innkjøpt sammen med en rik utstyrspakke til ca. 30 tusen kroner. Dette ble bestilt i Innkjøpet ble i hovedsak finansiert ved oppsparte TAF-midler og salg av andeler med en pris på kr. 100,- pr andel. Pr. 31/12-07 var det solgt andeler for utrolige kr TAF eier andeler for kr Kr av disse er grunnbevilgning vedtatt på generalforsamling i april 2007, kr er Side 3 av 5

4 Årsrapport for 2007 for Trondheim Astronomiske Forening tildeling fra Westin-fondet (som forvaltes av Norsk Astronomisk Selskap), mens kr. 500 stammer fra salg av T-skjorter samt gaver. Andre TAF-medlemmer eier andeler for kr , mens fire eksterne andelseiere har bidratt med kr Det er to store eksterne andelseiere: Saavel Autronica Ansattes VELforening (kr ) og NTNU Institutt for Fysikk (kr ). Alle bidragsytere takkes for å ha gitt TAF mulighet til å realisere en meget god instrumentpark oppe på observatoriet. Det nye teleskopet prøves av Stein Ommund Wasbø under innvielseskvelden den 13. mars. Terje Bjerkgård til høyre og Birger Andresen til venstre. Foto: Brynjar Berg. Restbeløpet på ca. 25 tusen kroner + eventuelle ekstra midler som kommer inn i 2008 er planlagt disponert i Utbedringer på observatoriet. Det ble i 2007 gjort en fantastisk dugnadsinnsats for å bygge to fast fundamenterte stålsøyler omgitt av treplatting med vindskjerming til oppmontering av medbrakte teleskop utenfor observatoriet i Bratsberg. I tillegg ble et ca. 3x4 meter stort område, kalt Dobson-åsen, planert og gruslagt. Dette området skal også brukes til oppstilling av andre teleskop. I dette arbeidet deltok et titalls personer i tidkrevende dugnadsarbeid. Spesielt berømmes Bjørn Willmann og Per Sæterhaug for kjempeinnsats. Utbyggingen kostet kr i materialer, betong, sand, grus, stål og annet, samt innkjøpte tjenester ved tilvirkningen av stålsøylene. Alt dugnadsarbeidet ble gjort uten betaling. Arbeidet er dokumentert i Corona nr. 4/2007. Side 4 av 5

5 Regnskap Regnskapet viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr Regnskapsposter med avvik på over kr fra budsjett er: 1) Innkjøp observatorium, ny platting og Dobson-oppstillingsplass (-9 819,83) 2) Mer til honorar for foredrag (flere foredrag/stjernekvelder) (+2 250,-) 3) Renteinntekter (+2 301,-) 4) Medlemsavgift (+1 200,-) 5) Mindre utgifter til tur (+1 080,-) NB! Regnskapsposter knyttet til kjøp for videresalg er sett i sammenheng og framgår ikke i lista over hvis netto avvik er mindre enn kr Resten av avviket i forhold til budsjett skyldes summen av en rekke mindre poster. Samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr Av dette er følgende allerede disponerte midler: kr er avsatt på egen konto øremerket til framtidig betaling av festeavgift kr er avsatt til TAF sin andel i nytt hovedteleskop med utstyr kr er eksterne andeler i nytt hovedteleskop med utstyr. Tilsagnet på kr fra Westin-fondet til nytt hovedteleskop med utstyr blir utbetalt til TAF ved dokumentert bestilling i TAF hadde ved årets slutt eiendeler (teleskoper/optisk utstyr) til en regnskapsmessig verdi på kr , og salgsartikler (T-skjorter) til en verdi av kr (=102 stk). Det er spart betydelige utgifter til trykking gjennom at FESIL fremdeles sponser TAF med billig papir og trykking. Det ble også spart store portoutgifter, anslagsvis 6-7 tusen kroner, ved at egnet post sendes ut via TAF-lista og at Corona og annen post i størst mulig grad leveres direkte på døra til medlemmene av TAFs egne postbud. Regnskapsdetaljene er vist i vedleggene nedenfor. Trondheim Astronomiske Forening, 25. mars 2008 Birger Andresen Terje Bjerkgård Stein O. Wasbø Leder Nestleder/Redaktør Kasserer/materialforvalter Erlend Langsrud Ljubomir Nestorovic Erlend Rønnekleiv Sekretær Tur- og Møtekoordinator Varamedlem Side 5 av 5

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer