«Her er støi, her er larm, her er brøl, du/ har du hørt en mer liflig musikk?»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Her er støi, her er larm, her er brøl, du/ har du hørt en mer liflig musikk?»"

Transkript

1 «Her er støi, her er larm, her er brøl, du/ har du hørt en mer liflig musikk?» I 1898 starta arbeidet med å etablere ein hamneby for utskiping av svensk jenrnmalm inst i Ofotfjorden i Nordland. Staden, Narvik, var elles nokså bortgjømt i forhold til resten av landsdelen, og på sjølve staden der den nye byen og det nye hamneanlegget kom opp var det frå før berre fire tradisjonelle fiskarbondegardar. Desse vart omskapt i eit «amerikansk» tempo til ei industrihamn i løpet av tida mellom 1898 og 1902, med all den ståk og støy det innebar. Dette skulle også bli del av byidentiteten då byen feira sitt 25-årsjubileum i Korleis gjekk folk i byen si oppfatning av byens sjel att i forhold til deira resepsjon av lyden av byen? Byidentitet og sansing av byen I samband med arbeidet med Oslo bys historie presenterte Knut Kjeldstadli ulike metodiske tilnærmingar til problematikken «byidentitet»: «Vi kan skrive om byer som objektive størrelser som topografi, sosiale formasjoner og økonomi. Slik får vi vite om byenes fortid, nåtid og framtid». Eller ein kan «skrive om byer som menneskers subjektive opplevelse av hva byene var i fortid, nåtid og framtid». 1 Han meinte det slett ikkje var heilt enkelt. Å få tak i opplevinga av byen var truleg det vanskelegaste, og for å gripe den lanserte han eit «tenkeord», eit ord som vekte assosiasjon, som var eit fleirtydig snarare enn eit ferdig omgrep. Tenkeordet var omgrepet «byidentitet». 2 Byidentiteten er ikkje var nokon «enhetlig og entydig størrelse», og blir på mange vis oppfatta ut frå kven dei andre er, og det endrar seg over tid. Det finst med andre ord fleire versjonar av «byidentitet», og Kjelstadli meiner dei var knytt til mennesket. 3 Byen som sådan har ingen idenitet. I britisk sjargong snakka ein om at «she lies there», eller «byen» reagerte slik og slik. Byen er ikkje eit subjekt. Det er heller slik at nokon i byen er subjekt, og då er det klårgjørande og nødvendig å snakke om kven dei handlande subjekta er. 4 Forestillinga om byen og Narviks identitet heng kanskje sterkare saman med ei siste form for identitet som Kjeldstadli lanserte, nemleg å få fram det særeigne ved byen i den omhandla tidsepoken. Berre slik kan ein «fornemme og forstå» korleis folk i byen lever sine ulike liv. 5 Korleis blir trer Narvik «skarpere fram»? Det var då han lanserte det ikkje-essensialistiske omgrepet, det assosiasjonsskapande «tenkeordet» som «byidentitet», «mentalt kart», «domene», «bysystem» og «bykategorier»». 6 I dette låg det både økonomiske og sosiale sider, 1

2 men også kulturelle, og det innebar at forskaren først og fremst må gripe ein slags større heilskap og «essens», for å samanfatte, og trekkje trådene saman, gjerne mot slutten av framstillinga. Berre slik får ein eit bilete av korleis byen «eigentleg» var, eller byens «identitet». 7 Industribyen i nord Narvik skilte seg som nemnt frå dei andre nordnorske byane. Det har vore snakka om to typar idealbyar i nord, som ytterpunkt på ei akse - «nettverksbyen» og «sentralstaden». Sentralstaden inngjekk ofte inngår i eit hierarki etter viktige funksjonar overfor omlandet, og «handelsoppland» eller «sirkumferens», og byenes lokale eller regionale omland har forklart kor viktige dei var og kva økonomiske funksjonar dei hadde. Bodø og Tromsø slike byar. Dei tente omlandet med handel og tenester av privat og offentleg karakter. Nettverksbyen var i sterkare grad knytt til eit omfattande handelssystem skapt av kommunikasjonane. Narvik var ein slik by, eit knutepunkt i eit handelssystem som inngjekk i eit stort nettverk der malm var det sentrale elementet. 8 Då malmskipingane starta i 1903, gjekk malmen til Frankrike, England, Canada, Tyskland og Belgia. 9 Der inngjekk hamnebyar i Narviks nettverk. Dei vart bunde til einannan som mottakar for stål- eller jernverk i nærleiken. Slik vart også Narvik del av nettverket av dei store jern- og stålbyane i Europa og Nord-Amerika, med stålgigantar som Thyssen og Krupp i Düsseldorf, Duisburg og Essen. For dei tre siste byane var mottakarhamna Rotterdam i Nederland, og slik vart også Narvik kopla opp mot den byen. 10 På sine returar frå britiske hamner fekk byen tilbake kol og koks som vart LKAB sitt koll-lager, og brukt der eller sendt til Sverige. Byen vart ein del av ein tosidig kollhandel mellom Skandinavia og Storbritannia. Byen hadde en maltrafikk som langt overgikk skipstrafikken andre stader. Jernbanedriften til LKAB var privat, og sysselsette fleire hundre arbeidarar. I tillegg syssesette NSB og staten til ulike tider jernbanefolk. Slik vart Narvik knytta til andre konjunkturar enn byar som Bodø, Tromsø, Harstad og Trondheim. Tyske og britiske vanskar i stålindustrien virka inn på livet i Narvik, og byen vart prisgitt forhold i ulike delar av nettverket. Det vart også eit evig tilbakevendande tema i byens første 50 år. Dersom det var mykje lyd i og rundt hamneanlegget i Narvik, var det einsbetydande med stor aktivitet og god økonomi. Det var lyden av arbeid og inntekter. 11 2

3 Narviks særpreg For mange av dei som forsøkte å få Narvik til å «tre skarpere fram», var lyden av byen sentral i framlegga på konstruksjon av Narvikidentitet. Når tilreisande eller utanforståande skildra byen, la dei vekt på den moderne industribyen, som Lofotpostens redaktør Paulsen karakteriserte med noko av «eventyrets forjættelse». Inne bak fjella i Sverige låg store skattar gjømt. Men som i eventyret sat Narvik på «gullnøkkelen» som gjorde at ein kunne hente dei rike skattane fram. Med si isfrie hamn hadde byen nøkkelen til porten. 12 Livet og lyden kunne formeleg hørast når ein fekk fortalt om dagleg trafikk inn og ut av byen for jernbanevogner, og lasting av tonns dampdrivne malmbåtar som vart fylt opp av malmlasta si i løpet av 6-7 timar. Båtane dampa inn og ut av hamna i ein ustanseleg trafikk, og ute på reden låg det opp mot malmskip å venta på tur samstundes. Alt dette, og «den veldige jernbanetrafikk» ga byen «et preg av liv og travelhet». Eit omgrep som stadig vart brukt om byen Narvik var omgrepet «nybyen». Det reflekterte ikkje berre byens karakter som ny, i forstand av ung i forhold til dei andre og eldre nordnorske eller norske byane. «Nybyen» spegla også at byen var annleis i forhold til tradisjonelle nordnorske og norske byar. Den norske historikaren Yngvar Nielsen karakteriserte byen i 1900 som ein representant for «civilitationens» inntog i Ofoten. Det moderne kom til den bortgjømte avkroken. 13 Det fanst ikkje maken i landet. Bladet Nordlys frå Tromsø meinte malmtrafikken sette byar som Trondheim «fullstendig i skyggen». Tromsø kunne «man overhodet ikke» samanlikne med. 14 Med det store malmlasteanlegget midt i byen skapte det eit særpreg utanom det vanlege. Frå første anleggsspade var stukke i gjorda prega aktiviteten Narvik meir enn andre nordnorske byar. Arbeidsprosessane skapte eit eiget bybilde, med lyd og lukt, og ein av dei første tilreisande reisereporterane til byen vart slått av; «ja her er liv». 15 Det «travle, larmende liv» som utfolda seg langs Narvikbukta fengsla han stort, og det skapte ei eiga stemning: «Lokomobiler stønner og puster ( ) vogne med grus og sten farer op og ned mellem sjøen og plateauet ovenfor, og nu og da vælter røgen tilveirs i tætte skyer, medens dumpe drøn ruller hult mellem de høie fjelde, og en regn af sten suser afsted langt ud over den stille, blanke bugt.» 16 Narvikmusikken peikte framover og inn i moderniteten. Lyd og lukt symboliserte ei ny tid, med sivilisasjon, pengeøkonomi, ny teknologi og nye menneske. Lydane symboliserte «lif og business». Svenske Louis Amèen skreiv i ein artikkel i den svenske turistforeningas årbok om lyden av Narvik i Her var det «hamrandet ( ) bultandet och spikandet». 17 Livet på bolagsområdet verka inn på livet i byen. «Ude ved malmkaien merkedes liv», kunne ein tilreisande Harstadværing fortelje. I hamna låg båtane «og svælgede i den deiligste A-B-C-D- 3

4 malm». 18 Nede ved sjølve lastekaiene vart malmen tømt frå vognene til ei malmrenne med ei stålplate, det ein kalla eit «slagbord» framfor utløpet. Plata som skulle dempe for skader malmen kunne påføre lasterommet når han vart rent ned i rommet, hadde sin eigne klang. Vi skal sjølvsagt vare oss vel for generaliseringar, men alle dei som kom utafrå vart slått av lyden av denne byen. Den var så særmerkt at dei valte å skrive heim om det, nær sagt same kor dei kom frå. På heile bolagsområdet gjekk det dessutan dampdrivne lokomotiv til og frå lastekaiene, direkte frå malmtog eller frå opplag. Frå 1901 og til 1925 skaffa LKAB seg i alt 21 dampdrivne lokomotiv til skiftetjeneste eller liknande. Bolaget hadde i alt 11 av Nordens til si tid kraftigaste skiftelok. 19 Metalldunk, lyden av bremsene og samankoplinga av lok og vognsett ga gjenklang mellom fjella. Alle dei dampdrivne lokomotiva og i tillegg ein 8-10 andre dampdrivne innretningar i og rundt Narvik hamn var og med på å skape støv- og luftforureiningsplager. Det var ikkje uvanleg at det låg eit lokk av røyk over Bolagsområdet som også spreidde seg til bydelane Frydenlund og Oscarsborg. Det var derfor mang ein klesvask som hengte utsett til for sot og støv. Dette førte til at mange husmødre etter kvart bygde seg uthus med tørkeloft. 20 At det visuelle og lydmessige inntrykket var særeigent for Narvik kunne også folk inne i byen stadfeste. Legefrua i Narvik, Edith Astrup reiste stadig mellom Narvik og Kristiania. I eit minne frå denne tida legg ho vekt på at mangelen på dei vante lydane frå Narvik førte tim insomnia i hovudstaden. Livet der var for stille, samanlikna med dei kjente og kjære Narvik-lydane, skapt av livsgrunnlaget til byen i Ofoten. 21 Kor kom så legefrua frå? Jo ho tilhørte det betre borgaskap i Tromsø, den største byen i landsdelen på slutten av 1800-talet, då ho voks opp. Hennar utsegn om Narviks sjel kan på mange måtar tolkast som skilnaden mellom nettopp Tromsø og Narvik. Viss ikkje Astrup hadde vore så uvant med dei nye lydane ville ho neppe merka seg dei i sitt møte med den nye byen. Dette var nettopp det ho ville fremje som noko særeige ved Narvik. I tillegg vart det trekt fram som noko positivt. Det var slett ikkje rekna for støy. Korfor denne haldninga var så dominerande blant mange av dei som skreiv om Narvik-lydane, skal vi komme tilbake til. Narviks fysiognomi tilsa at støy og lyd frå det nye anlegget vart demokratisk fordelt. Jernbanen som kom ned frå fjella i aust og ned til fjorden og hamna, slynga seg inn i byen og delte byen i to lik ei elv. Enden av denne elva av stål og slippers gjekk så ut, som elva, i eit delta, der rangerstasjonar, malmopplag og kaianlegg vart liggande som i elvedeltaets trekant ut mot havet og vika nedafor. Dermed vart det få segregerte bumiljø i den nye byen. Alle som 4

5 skulle livnære seg av sitt i byen måtte finne seg ei tomt eller ein bustad langs elva og deltaet. Lydane frå anlegget og hamna vart såleis distribuert til alle som heldt til rundt anlegget om dei budde i villa eller på eit kott i kjellaren. Rett nok kom det opp ein «villaby» også her, men i motstetnad til andre liknande industribyar, såkalla «company towns», vart ikkje arbeidarbustandene lokalisert nær anlegget, medan funksjonær og disponentbustadene kom opp i meir attraktive bustadområde. Jensine Skaanevik Baardsen voks opp i mellomkrigsåra i eit av desse einebustadstroka som NSB kjøpte for sine arbeidarar og funksjonærar. Alle i gata hennar var jernbanemenn i NSB; konduktørar, vognvisitørar, verkstadarbeidarar, bokhaldarar og ingeniørar. Nærleiken til deltaet - det såkalla Bolagsområdet var ikkje berre positivt. Særleg ille var larmen og ristinga frå vognvendaren. Det var ein teknisk installasjon som låg kloss opp i husa utafor anleggsområdet. Den skulle skake laus frosen malm frå vognene om vinteren, og når denne prosessen vart gjennomført, minnest Jensine at mora flytta servise og dekketøy tilbake i skaphyllene. Elles var sjølvsagt støvplagen stor. Store delar av byen var plaga av malmstøv som vinden spreidde frå dei opne malmdungene og rundt i byen, men få klagde. Bolaget var livsgrunnlaget til denne byen. Slik var det også med lyden, som langt frå vart rekna som like sjenerande. 22 «Sanse- og forståelsesmessig» forming av identitet i Nettverksbyen I samband med byjubileet i 1926 fekk Narvik ei eiga «heimstaddiktning» gjennom ein tekstkonkurranse. Det vart invitert til konkurranse om å lage Narviksong. I dag ligg songane i kommunearkivet på Rådhuset. Kva lagnad tekstane fekk veit vi lite om. Vi veit berre at dei sjeldan har blitt framført. Det er likevel interessant å spørje seg kva tekstforfattarane assosierte med den nye byen. Kva kjenneteikna heimstaddiktinga om malmbyen? Anniken Greve har skrive at forminga av «staden» ikkje berre skjer gjennom den fysiske forminga, men at det også skjer ei «sanse- og forståelsesmessig» forming. 23 Fleire av Narviksongane er uttrykk for det. «Heimstad»-identiteten har blitt skulda for å oversjå skiljet mellom «stad» og «samfunnseining». Gjennom kulturelle uttrykk kunne ein skape forestillingar om staden, eller lokaliseringa som var overordna alt anna. «Heimstaden» vart kulturelt konstruert gjennom dikting og songar, men var langt på veg konstituert gjennom erfaringar og opplevingar. Staden framstod heller som eit fastpunkt for ei livsverd, ein «lokalisert dagleglivsarena», enn ein kulturell konstrusjon. I Narvik kan det sjå ut som om Narviksongane sansa denne livsverda. Byens identitet vart på mange måtar uttrykt gjennom lokalbefolkningas kjensler for byens puls. Her var det at lyden av Narvik skulle spele ei sentral rolle. 5

6 At Narvik var ein arbeidarby, eller aller helst «arbeidets by» kjem fram i fleire av songane. I ein av dei skriv diktaren: «Arbeidet kaller, og arbeidet lønner/daglig vårt stræv med sin glede påny/det er en arv vi vil gi vore sønner:/skjenke dem Narvik som arbeidets by». 24 Andre diktarar legg også vekt på «arbeidet». Ein skildrar korleis «arbeidets larm som om dagene spøker/stummer ei hen når at natten går inn». 25 Narvik var byen der arbeidet pågjekk natt og dag, utan pause. Den utanforståande måtte også sjå det. Det skulle denne setninga understreke: «titt må en fremmed rett underende stanse/her er det arbeidets verd som gir rang». 26 Arbeidet var viktig i Narvik. Det vart også understreka i diktet med denne formuleringa: «Her er arbeidstok ja, som duer/her er slit, her er stræv dagen lang..». 27 Det livfulle arbeidslivet kjenneteikna ein industriby. Ein diktar understreka det med følgande strofe: «Du aldri sover, aldrig dø/ du altid fremad vandre». 28 Gjennom industrien vart byen prega av støy og larm, og slik vart larmen eit symbol på det morderne og framtidsretta. Byen innst i Ofoten var prega av meir trafikk og støy. Her var «færdselens taktfaste gang». 29 I ein song heitte det at «Her er støi, her er larm, her er brøl, du/ har du hørt en mer liflig musikk?/ her er latter og graat, her er fred, du/ her er arbeidets jevne trafik». 30 Igjen var det arbeidet som skapte byens sjel. «En dag blev det liv på det ensomme sted», kunne en av Narvik-songane fortelje, før han seinare optimistisk tilføydde: «og la det være tegnet i arbeidets jag, at byen vil vokse sig stor». Trua på at industrien var framtida var også eit gjennomgåande tema. Ein hadde berre sett starten på eit eventyr. 31 Narvik var framtidas by. Det var derfor ikkje uventa at Narvikfolk sjølv ville ha det med i sine songar. I ein song skriv forfattaren at «arbeidets rytme, dets puls vi fornemmer/ hørbart i togenes larmende gang/hjulene, skipet og malmen er stemmer/ skiftende toner i arbeidets gang». Byens larm og ståk var så og si byens sjel. Det blir understreka ytterligare av andre: Malmtogene «tordner og lyner», sirenene ved Bolaget «toner vakkert goddag», mens «arbeidets larm» aldri stummer hen når «natten går inn». 32 «Togenes skratten høres i natten/kvikt mellem drøn fra et malmlastet sett/ Malmlast som suser/ ned gjennom sluser/skraller som torden mot slagbordets brett». 33 Dei moderne innretningane i industrien skapte ein «arbeidets rytme», ein industrialismens «puls». Maskinens takt kunne samanliknast med kroppens hjarterytme. Industriens larm og støy var på mange måtar Narviks musikk. Narviksongene var bokstaveleg talt Narviks songar. Dei var byens song, eller det ein av diktarane kalla «malmklangens ekko», noko som både konstituerte byen sitt og utanverdas syn på byen. Ein ser tydeleg også korleis dette prega befolkninga si eiga oppfatning av byen. «Vidt over verden/gled malmets færden/bort paa nationernes dampende skrog», står det skriven i ein Narvik-song. 34 Ein annan diktar skreiv slik om malmskipa: «kommer i flokker som hvaler og 6

7 niser/mektige skibe som gjest for en stund/ Mange nasjoner!/hør hvor det toner/vakkert goddag med sirenenes klang!/fjellet det svarer/de fremmede karer/ synger sitt ekko til velkomst hver gang». 35 Narviks rolle som nettverksby kom også godt fram gjennom lyden av industrien. I diktet «Sang for Narvik» heiter det mellom anna: «Øster i Sverige de svartmalmen henter op ifra gruperne, gravkald og rå. Vester i England verkstederne venter: Ovner vil smelte, og slegger vil slå» 36 Lyd som identitetsmarkør Lyden av Narvik står sentralt i folks forståing av byens identitet, byens puls og byens hjarte. «Arbeidets rytme, dets puls vi fornemmer/hørbart i togenes larmende gang/hjulene, skibet og malmen er stemmer/skiftende toner i arbeidets song». Slik forsøkte befolkningas eigne diktarspirar å fange byens identitet i ein «fortetta tekst», som poesien er. Dersom ein på svært få ord ville male fram byen, var dette det folk sjølv først kom på når dei skulle skildre Narvik. Dette var det nye, den aldri sovande byen; «Arbeidets larm som om dagene spøker/stummer ei hen når at natten går inn/togenes skratten/høres i natten/kvikt mellem drøn frå et malmlastet sett/malmen som suser/ned gjennom sluser/skraller som torden mot slagbordets brett». Malmklangen var tydeleg; «Malmklangens ekko gir håp dig å eie/ slik du den hører i folket ditt bo/og mens det låter/avsked frå båter..» På mange vis var lydene av Narvik også ei skilje mellom nytt og gamalt. Moderniseringsprosessen kunne formeleg fangast i lyden av den nye byen: «inne i fjorden lå der en vik/taus i århundreders ro». Slik skildra ein av forfattarane før-tilstanden, det førindustrielle Narvik. «En dag blev der liv på det ensomme sted/man minerte, det ljomet i fjellet». Lyd har med andre ord blitt brukt når folk ville fange og sanse byen, men også indirekte for å skildre moderniseringsprosessane og endringane i nyare norsk historie. Støy er med andre ord ofte positivt ladd, det representerer framsteg, modernitet og ikkje minst levebrød. Lyden av Narvik var lyden liv. Var det støy var det jobb, var det jobb var det voner om tryggheit og framtidstru s s.61. 7

8 s s s s s Myhre, JE: Byenes hamskifte. Fra førindustriell til industriell by, i "Nyere byhistorie i Norden". Skriftserie B, nr 32. ISV.UITØ.Tromsø 1992, s LKABs malmskeppningar enligt konnossements-vigt under 1903, i TGO-protokoll for 1904,s.1267.TGO-arkivet. SRA- Arninge. 10 Fremover, og Myhre, JE: Byenes hamskifte. Fra førindustriell til industriell by, i "Nyere byhistorie i Norden". Skriftserie B, nr 32. ISV.UITØ.Tromsø 1992, s Lofotposten, Yngvar Nielsen: Fra Ofoten, i DNTs årbok for 1900.s Nordlys, Folkebladet, (K.B: «Fra jernbaneanlegget og den vordende by nordpaa»), høsten 1900.s.106. Nabibl. 16 Folkebladet, (K.B: «Fra jernbaneanlegget og den vordende by nordpaa»), høsten 1900.s.106. Nabibl. 17 Louis Améen: «Luleå-Ofotenbanan», i Svenska turiskföreningens årsskrift s Fremover, Harald Berger og Leif Simonsen: «Lokomotivene på Ofotbanen og litt til. En uhøytidelig billedutstilling fra Ofotbanen gjennom nesten 100 år.» Biblioteket til HiN. Jan/feb s Rolf Vanje: «Vår by husker du?», i Årbok for Ofoten museum Narvik 1998.s Edith Astrup: «Fra Narviks barndom. Utdrag av et radiomanuskript 1937», s.18. Lokalsamlinga, Nabibl. 22 Berg, Per-Helge: Gatelangs i Narvik, Bind I, Narvik 1999.s Anikken Greve: Her. Et bidrag til stedets filosofi. Avhandling for Dr.art.graden. UiTø 1998.s Utkast til Narvik-song, melodi L, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv Utkast til Narvik-song, melodi A II, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv. 28 Utkast til Narvik-song, melodi A II, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv. 29 Utkast til Narvik-song, melodi A II, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv. 30 Utkast til Narvik-song, melodi H, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv. 31 Utkast til Narvik-song, melodi F, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv Utkast til Narvik-song, melodi H, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv Utkast til Narvik-song, melodi L, Narviks jubileum Narvik kommunearkiv. 8

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane 1 FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Else Mundal er professor i norrøn filologi og arbeider for tiden ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying PhD-avhandling Dag Kittang Trebyen Trondheim - forvitring og fornying Ein studie av ein byplandiskurs Institutt for byggekunst, historie og teknologi Fakultet for arkitektur og billedkunst Til Kaja Forord

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

FRÅ MINNESOTA TIL HARDANGER

FRÅ MINNESOTA TIL HARDANGER WENCHE ØVERGAARD FRÅ MINNESOTA TIL HARDANGER Ei nærlesing av tre dikt av Robert Bly og Olav H. Hauges omsetjingar av dei. Ei umsetjing bør vera som ein podekvist frå eit tre, ha same eigenskapar som mortreet.

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen 1845-1945 Dette er eit bilete frå avdukinga av Wergelandsstatuen på Eidsvolls plass i Christiania 17. mai 1881 Fotograf: Worm-Petersen Eigar:

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier? «prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave» (Hertzberg

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer