Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker «mor- og datter-konkurranse» i Posten 3. Fristende for tilbydere å være uten tariffavtale? 4. Domstol-nei til tillegg for ekstraordinært vær 5. Øko-mat, dialog og sosiale krav 6. EU nådde ikkje måla for «grøne innkjøp» framlegg til innovative og effektive innkjøp Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 8. juni i Næringslivets Hus trommes det sammen til stor og gratis internasjonal konferanse, der søkelyset rettes mot sider ved moderniseringen av reglene for offentlige anskaffelser i EU. Bak står Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og NHO. En rekke sentrale problemstillinger for norske leverandører og offentlige oppdragsgivere står på programmet. Muligheten er dermed å få innføring i det nye som om noen år i en eller annen utgave blir norske regler for offentlige anskaffelser. Påmeldingsfristen er 1. juni. Ikke siden 2004 har det vært en tilsvarende internasjonal konferanse om offentlige innkjøp i Norge. Det var i forbindelse med at EU hadde besluttet innføring av det regelverket som la grunnlaget for dagens norske regelverk. Den gang var det NHO og organisasjonens europeiske talerør, nå BUSINESSEUROPE, den gang UNICE, som sto bak arrangementet som samlet en rekke internasjonale krefter. Det var før Difi ble etablert. Nå er det NHO og Difi som trår til, og samler en rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere som retter søkelyset mot sentrale problemstillinger i moderniseringen av regelverket som EU-kommisjonen dro i gang sent i Det er ventet at EUs medlemsland skal ta regelverket i bruk senest i løpet av 2014, men det vil ta ytterligere noe tid før den norske utgaven trer i kraft. Vi må først gjennom en ekstraprosess sammen med de to andre EFTA-landene som utgjør EØS sammen med EU. Om regelverk. SMB, kontrakter På Difi/NHO-konferansen skal Georg Riekeles gi en innføring i den moderniseringen av EU/EØS-regelverket som Kommisjonen gav støtet til. Han er kabinettsmedlem til kommisæren for det indre marked i EU-kommisjonen, Michel Barnier. Under vignetten «modernisering» skal også avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi delta hans tema er sentralisering av innkjøp hva med SMB? Adm.dir ved Selbusjøen hotell, Arild Øyen, skal 1

2 ta for seg hva som er det gode innkjøp for småbedrifter. Oppdeling av kontrakter, med særlig vekt på bygg og anleggs-kontrakter, er temaet for advokat Torill Engh i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), og ytterligere tre internasjonale gjester skal på talerstolen, hvorav to fra Handelshøyskolen i København: Det er professor Christina Tværnø, som er ekspert på offentlig-privat samarbeid, og hun spør: Hvordan kan offentlige/private avtaler gi mer innovasjon sett i et økonomisk og juridisk perspektiv? Hennes kollega, Grith Ølykke, ass. professor, tar for seg forholdet mellom offentlige anskaffelser og konkurranserett. Også anskaffelseseksperten Olof Erixon i Svenskt Näringsliv, som er NHOs søsterorganisasjon i Sverige, stiller spørsmål: Er egenregireglene blitt for fleksible? og e-innkjøp, self-cleaning osv. Elektroniske anskaffelser er selvsagt med, og daglig leder i Amendor AS, Gunnar Østgaard, tar for seg slike og spør om forslaget til nye innkjøpsregler vil bidra til mer effektive innkjøp. Advokat Anders Venemyr, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, bidrar med «Avvisning av leverandør og det såkalte «self-cleaning»-konseptet, advokat Andreas Pihlstrøm i NHO med «Planlegging av anskaffelser hvordan sikre gode møteplasser», mens advokat Thomas Nordby, Arntzen de Besche Advokatfirma AS spør om hvilken effekt tilsynsorgan for offentlige anskaffelser gir. Ikke minst er profesjonalisering viktig, og rådgiver Torstein Fjeldet Lunde i Inventura, skal gi deltakerne på moderniseringskonferansen svar på om det er noe å tjene på det. Påmeldingsfristen er 1. juni, og påmelding skjer til (Kirsten Z. Fleischer, tlf: Programmet finner du her. Gransker «mor- og datter-konkurranse» i Posten To selskap i samme selskapsgruppe konkurrerte mot hverandre i Postens konkurranse om flyfrakttjenester. Det ene datterselskapet - hadde den kontrakten som snart løp ut, mens det andre morselskapet - vant konkurransen om det nye i kamp med i alt fire andre tilbydere. Ingen av konkurrentene klaget på avgjørelsen. Morselskapet hadde varslet at det i sin helhet ville basere seg på bruk av datterselskapets tjenester hvis de fikk den nye kontrakten. Med andre ord at det samme selskapet fortsatte som kontraktpartner bare i en annen juridisk påkledning. Saken ble klaget inn for EFTAs overvåkingsorgan, som nå gransker om dette er lovlig. EFTAs overvåkingsorgan grep fatt i klagen for et års tid siden, da norske myndigheter ble bedt om å redegjøre for saken. Det fremgår av svaret at Posten hadde kontrakt med selskapet West Air Sweden AB for flyfrakttjenester fram til sommeren 2011, men at West Air Europe AB vant konkurransen om kontrakten for de samme tjenestene for perioden deretter. Begge er en del av samme selskapsgruppe. West Air Europe AS er morselskapet i gruppen, og eier 100 prosent i selskapet West Air Holding AB, som igjen eier 100 prosent av West Air Sweden AB. Tidligere i år meldte overvåkingsorganet seg på nytt, da med behov for en del avklaringer. 2

3 I konkurransen om kontrakten etter sommeren 2011, som ble gjennomført etter forhandlet prosedyre etter forsyningsforskriften, meldte både West Air Sweden og West Air Europe seg på. Førstnevnte hadde sin egen autorisasjon for kommersiell flyging, mens West Air Europe lente seg til datterselskapets autorisasjon i pakt med kvalifikasjonskravene, og varslet at de ville benytte West Air Sweden som underleverandør. Begge var dermed kvalifisert til å bli med i forhandlingene om kontrakten. Tildelingskriteriet var det økonomisk beste tilbudet. Forbedret sitt tilbud Innen tidsfristen kom det i alt åtte tilbud fra de kvalifiserte, inklusive ett fra hvert av de to West Air-selskapene. De to leverte først identiske tilbud, men West Air Europe forbedret sitt tilbud underveis i forhandlingene, ifølge redegjørelsen fra norske myndigheter. Redegjørelsen er bygget på informasjon fra Posten Norge AS. Da de endelige tilbudene ble sendt inn, viste det seg at tilbudet fra West Air Europe var annerledes enn tilbudet fra West Air Sweden når det gjelder de kommersielle vilkårene. Til sammen fem selskap leverte endelige tilbud innen fristen løp ut. De to West Air-selskapene er to forskjellige atskilte juridiske enheter, og norsk lovgivning gir ikke anledning til å avvise tilbydere alene av den grunn at de hører hjemme i samme selskapsgruppe. De to ble spurt hvorfor de kom med hvert sitt tilbud, og i redegjørelsen fra Norge kommenteres det ikke med annet enn at selskapene ønsket det slik. Nå vil EFTAs overvåkingsorgan gjerne vite nærmere hva selskapenes svar gikk ut på. Best på pris Etter evalueringen av tilbudene kom Posten fram til at West Air Europe hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Selskapet kom best ut på pris, men på de andre underkriteriene lå de to West Air-selskapene likt. De fem tilbyderne som deltok i forhandlingene ble informert om avgjørelsen, men ingen klaget innen den oppsatte tidsfristen. I disse dager arbeider de norske myndigheter med svar på ytterligere spørsmål i saken fra EFTAs overvåkingsorgan. I tillegg til å ville vite mer i detalj hvorfor de to West Airselskapene ønsket å konkurrere med hverandre, vil overvåkingsorganet også få dokumentert om vilkårene var oppfylt for at West Air Europe i sin helhet kunne basere seg på West Air Sweden i sin drift. Det gjelder også for kravet om dokumentasjon for at tilstrekkelige ressurser fra underleverandøren ville bli stilt til rådighet for oppfyllelsen av kontrakten. Fristende for tilbydere å være uten tariffavtale? I de bransjene som omfattes av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, fins flere konkurrerende tariffavtaler. I praksis blir det den enkelte innkjøpssjef som må velge hvilken som skal legges til grunn, påpeker NHO i en høringsuttalelse. Det er et brudd med hevdvunnen praksis om at dette er tariffpartenes domene. En bedrift som er bundet av en tariffavtale, kan ikke tilby andre vilkår enn det som fremgår av tariffavtalen, og det kan føre til at det bedriftene synes det er en ulempe å være tariffbundet. Det kan ikke være hensikten med forskriften, fremholder NHO. 3

4 Arbeidsdepartementet sendte for en tid tilbake på høring et forslag om hvem som skal føre tilsyn med etterlevelsen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Likeledes bad departementet om synspunkter på innføring av overtredelsesgebyr, bl.a. for brudd på nevnte regelverk. NHO skriver i sin uttalelse at, slik de forstår regelverket, må oppdragsgiver tydelig angi hvilken tariffavtale og hvilke deler av denne det skal ta utgangspunkt i. I og med at dette er et oppdrag som settes ut til private aktører, vil det være en privat tariffavtale det skal tas utgangspunkt i, ikke oppdragsgiverens egen tariffavtale, skriver NHO og ber om at dette presiseres i forskriften, slik at misforståelser unngås. Konkurrerende tariffavtaler Det finnes en rekke konkurrerende tariffavtaler innenfor de bransjer som berøres av forskriften, fremholder NHO, og poengterer at det ikke vil være opplagt hvilken avtale det da skal tas utgangspunkt i. I høringssvaret viser NHO et eksempel fra transporttjenester for gods, der det er fire ulike tariffoverenskomster med tre ulike minstelønnssatser. Hva skal velge som utgangspunkt, spør NHO, hva om ulike offentlige innkjøpere velger forskjellig? Hva skal være grunnlaget for tilsyn? Dette gis det ingen veiledning om i forslaget til regelverk, og NHO ber om et møte med departementet for å finne praktiserbare løsninger. At tariffavtalevalget i praksis etter forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter delegeres til innkjøpssjefene i de enkelte kommuner, fylkeskommuner og statlige enheter, synes NHO prinsipielt er meget betenkelig. Systematikken, heter det, bryter eklatant med prinsippet om at tariffavtalevalget er partenes domene. Valget av én tariffavtales bestemmelser innebærer samtidig at de andre tariffavtalene ikke er «gode nok». En tilbyder som er bundet av «feil» tariffavtale med høyere lønnssatser, vil dermed få sitt tilbud avvist. Ulempe å være tariffbundet? - Tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger vil videre medføre at en tariffbundet bedrift ikke kan tilby sine arbeidstakere andre vilkår enn de som fremgår av egen tariffavtale, fremholder NHO. Effekten av dette forslaget vil derfor være at en gitt anskaffelse i realiteten reserveres for tariffbundne NHO-medlemmer og uorganiserte bedrifter, mens tariffbundne bedrifter i Virke og Spekter ekskluderes fra konkurransen, eller eventuelt motsatt. Når offentlige anskaffelser utgjør anslagsvis 330 milliarder norske kroner hvert år, vil det etter hvert fremgå ganske klart at det er en ulempe å være tariffbundet bedrift. Det kan ikke være hensikten med forskriften. Videre er der grunn til å anta at den praksis som etter hvert vil utkrystallisere seg med basis i Arbeidstilsynets tilsyn, får smitteeffekt i lønnsoppgjøret. Ingen arbeidsgiverorganisasjon vil kunne leve med at ens medlemmer tilbud avvises i anbudskonkurranser, fordi en annen tariffavtales nivåer blir lagt til grunn. NHO er skeptisk til innføring av overtredelsesgebyr, men erkjenner at et slikt gebyr kan være egnet dersom overtredelsene er mange og regelbruddet fremstår som tilstrekkelig klart. Slik situasjonen er nå, mener imidlertid NHO at det ikke grunnlag for å innføre et slikt gebyr. NHO er også imot at Arbeidstilsynet skal ha tilsynsmyndighet med forskriften, og således også at Arbeidstilsynet skal få hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr. 4

5 Domstol-nei til tillegg for ekstraordinært vær Når man skal inn på det norske markedet for drift og vedlikehold av veier gjennom å vinne anbudskonkurranser i regi av Statens vegvesen, er kalkylejobben ytterst krevende. Entreprenøren skal ligge lavest i pris, samtidig som f.eks. det norske vinterværet, ikke minst i Nord-Norge, er vanskelig å forutse fire år framover i tid. Lemminkäinen Norge AS prøvde seg på å balansere ut lav pris, fortjeneste og god værprognose i et tilbud. De vant kontrakten, men så oppsto ekstraordinære værforhold. De gikk til retten for å få tilleggsvederlag, men Hålogaland lagmannsrett sa nei: I slike kontrakter er det entreprenøren som har risikoen. I saken for Hålogaland lagmannsrett (LH ) var det to problemstillinger, begge etter søksmål fra Lemminkäinen Norge AS og begge gjaldt krav om tilleggsvederlag. Entreprenørselskapet vant fram på det ene punktet - med krav om tilleggsvederlag som følge av uriktige/ufullstendige opplysninger i tilbudsgrunnlaget om historisk saltforbruk. Derimot nådde Lemminkäinen fram med tilsvarende krav som følge av ekstraordinære værforhold. Selskapet vurderer å anke dommen i lagmannsretten inn for Høyesterett, fremgår det av selskapets nettsider. Bakgrunnen for saken er at entreprenørselskapet vant konkurransen om en drifts- og vedlikeholdskontrakt med Statens vegvesen for perioden for Tromsøområdet. Vinteren 2009/2010 oppviste ekstraordinære værforhold, og i den forbindelse kom krave tom tilleggsvederlag. Retten var enig i at værforholdene den vinteren var ekstraordinære etter kontrakten, men mente at Lemminkäinen ikke har klart å sannsynliggjøre at de har hatt noe nettotap på grunn av disse værforholdene. Derfor ble selskapet heller ikke tilkjent tilleggsvederlag. Risiko Lagmannsretten peker i utgangspunkt på at kontrakten er en funksjonskontrakt, der entreprenøren har påtatt seg en betydelig risiko for de værmessige forholdene. Rett nok måtte selskapet sette på store ressurser som følge av værforholdene, større enn det som var lagt til grunn i tilbudet. Således var det påløpt større kostnader enn anslått i tilbudet. Imidlertid fremholder retten at selskapet har spart utgifter på andre deler av vinterdriften, og at dette må sees i sammenheng. I motsatt fall ville byggherren måtte betale tilleggsvederlag for alle poster som ble høyere enn det som er lagt til grunn i tilbudet, men at det ikke på tilsvarende måte kan gjøres fradrag for sparte utgifter. Risikoen ved en funksjonskontrakt var Lemminkäinen villig til å ta for å komme inn på markedet, heter det: Underkalkulasjon - Det er mye som tyder på at selskapet foretok en underkalkulasjon for å komme inn på det norske markedet for vegvedlikehold. I følge selskapets egne opplysninger innga de anbud før de fikk kontraktene med vegvesenet i Arendalsområdet og i Karlsøy/Tromsø. Lemminkäinen kalkulerte kostnadene til fjerning av is i grøfter og stikkrenner i femårsperioden totalt ville komme på ca kroner, mens vegvesenet mener at forsiktig kalkulasjon tilsa at dette var sju millioner for lavt, skriver lagmannsretten. Til tross for et betydelig tap på nærværende kontrakt innga Lemminkäinen nytt tilbud på det samme kontraktsområde for perioden Domstolen fremholder: 5

6 - Deres tilbud på 228 millioner kroner var ca. 100 millioner kroner lavere enn Mesta, som var den eneste tilbyderen utenom Lemminkäinen. Lemminkäinen ser åpenbart et fortjenestepotensial i denne type oppdrag. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Øko-mat, dialog og sosiale krav Difi og Initiativ for etisk handel inviterer til nettverksmøte om sosiale krav i offentlige anskaffelser. Det kom kritikk i Stortinget om å bruke offentlige innkjøp til å fremme kjøp av økologisk mat, Forsvarsbygg benytter leverandørdialog for å redusere bruk av olje til oppvarming, og to Oslo-bydeler får revisjonskritikk for gjennomføring av anskaffelser. Norge deltar i et EUnettverk for SMB, der bl.a. offentlige innkjøp står på dagsordenen, og forsvarsbudsjettene skal økes for å få plass til kampfly-kjøpet. I Danmark konkurranseutsetter kommuner nå hele avdelinger, mens Miljöstyrningsrådet i Sverige tar initiativ til en tankesmie for å fremme innovative miljøanskaffelser. Nettverksmøte om sosiale krav 31. mai Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Initiativ for etisk handel inviterer til nettverksmøte om sosiale krav i offentlige anskaffelser torsdag 31.mai kl i Difis lokaler på Grev Wedels plass 9, 2.etg. Tema denne gang vil være ledelsesforankring og praktiske utfordringer med å komme i gang med sosiale krav. Det blir blant annet presentasjon av Helse Sør-Øst ved spesialrådgiver Grete Solli og tidligere innkjøpsdirektør Anders Skumsnes. Vi ber om påmelding til innen 28.mai. Strid om kjøp av økologisk mat Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen «Velkommen til bords», sluttet næringskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, til regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen Flertallet pekte spesielt på offentlige innkjøp som et virkemiddel for å nå dette målet. Mindretallet derimot ville advare mot en slik praksis, fordi det, etter deres mening, vil sende et signal til befolkningen om at vanlig norsk landbruksproduksjon nærmest mangler myndighetenes godkjenning som sunn og sikker mat. Forsvarsbygg med leverandørdialog Forsvarsbygg har miljømålsettinger om å utfase bruk av olje til oppvarming av Forsvarets bygg, og har nå lyst ut en idékonkurranse for miljøvennlige varmeanlegg og har hatt 18 representanter fra potensielle tilbydere på informasjonsmøte. Forsvarsbygg deltar som partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO og KS. Første fase i dette pilotprosjektet er at Forsvarsbygg gjennomfører en idékonkurranse hvor formålet er å innhente innovative idéforslag på totalløsninger for å dekke hele oppvarmingsbehovet med ikke-fossile energikilder for ett eller flere valgfrie anlegg. Frist for innlevering av forslag 8.juni kl. 12:00. 6

7 Revisjonskritikk til Oslo-bydeler Kommunerevisjonen i Oslo har revidert to bydelers anskaffelser, kontroll og oppfølging av tjenester levert av private leverandører til utviklingshemmede. Begge bydelene, Frogner og Nordre Aker, hadde etablert rutiner for anskaffelser av tjenester til utviklingshemmede og for oppfølging av kontraktene som er inngått med de private leverandørene. Blant revisjonens hovedkonklusjoner: Begge bydelene hadde fornyet kontrakter om kjøp av dagsenterplasser i 2010 uten å benytte kommunens samkjøpsavtale, begge bydeler benyttet kontrakter som ikke var utformet av kommunen, og det var svakheter ved kontroll og oppfølging av leverandørenes etterlevelse av kontrakt i begge bydelene. Offentlige innkjøp i SMB-nettverk Norge deltar nå i et nyopprettet nettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) i EU. Nettverket kan bidra til bedre markedstilgang og større verdiskaping for norsk næringsliv.på et møte i SMB-nettverket nylig, deltok statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra Nærings- og handelsdepartementet. Hovedtemaet for møtet var små bedrifters tilgang til markeder, blant annet gjennom tilgang til offentlige anskaffelser.- Hvis offentlige innkjøp innrettes slik at de i større grad resulterer i innovative løsninger, kan dette bidra til økt verdiskapning for næringslivet, sier Ingebrigtsen til den norske EUdelegasjonens nettside. Kampfly-kjøp krever styrket budsjett I følge ny statistikk fra SIPRI, er Norge det land i Europa som bruker mest penger på militært materiell, sa forsvarsminister Espen Barth Eide da han presenterte Forsvarets nye langtidsplan for leverandørindustrien. - Kun åtte land møter i dag NATOs krav om å bruke 20 % av forsvarsutgiftene på materiellinvesteringer. Seks nasjoner bruker mindre enn 10 %. Vår materiell-investeringsandel de siste ti årene er blant de høyeste i NATO. I 2012 budsjettet er det avsatt 8,1 milliarder til investeringer i materiell. I tillegg kommer 2 milliarder til eiendom, bygg og anlegg. Dette er nivå som vi skal holde også inn i neste langtidsperiode. Faktisk planlegger vi en reell økning av forsvarsbudsjettet på ytterligere 7 %. Dette er en midlertidig styrking av budsjettet for å gi rom til anskaffelsen av nye kampfly. Konkurranseutsetter hele avdelinger I jakten på besparelser har flere danske kommuner nå valgt å konkurranseutsette hele avdelinger til private virksomheter. Det gjelder park- og veiavdelinger. Fram til nå har kommunene typisk satt enkeltutgaver ut på anbud, som f.eks. gressklipping eller ansvaret for kommunens parker, men det endrer seg nå. Det er adm.dir. i HedeDanmark, Carsten With Thygesen, som sier dette til Danmarks radio. HedeDanmark er Danmarks største leverandør når det gjelder håndtering av grønne områder i Danmark. Selskapet har nettopp overtatt driften av en kommunes park- og veiavdeling, og snart skjer det samme for to andre. Tankesmie for miljøinnovasjon I Sverige initierer Miljöstyrningsrådet nå en tankesmie som skal lokke flere til å tenke ut og bidra til nye, fremtidige løsninger for bærekraftig utvikling. Tankesmien skal se bort fra tradisjonell tenkning og rette søkelyset mot såkalte «transformativa upphandlingar», det vil si løsninger som er helt nye konsepter for å løse mange av de miljøproblemene 7

8 som dagens teknikk ikke rår med. Tankesmien er en del av Miljöstyrningsrådets satsing på innovasjonsspørsmål, heter det. EU nådde ikkje måla for «grøne innkjøp» EU nådde ikkje sitt mål om 50 prosent «grøne» innkjøp i Det syner resultata av ei undersøking som no er lagde fram. Men stoda er ikkje heilsvart, heiter det frå EU-kommisjonen. Dei finn fleire teikn på positive trendar og at det går føre seg «grøne» innkjøp i heile Europa i ein eller annan utgåve. Sverige og Danmark er mellom dei beste i klassen, syner det seg. Det går like eins fram av undersøkinga at bruk av livslaupskostnader ved kontrakttildeling framleis berre gjeld nokre få. Attende i 2008 sette EU seg som mål at i 2010 skulle 50 prosent av alle offentlege innkjøp vere «grøne», det vil seie at dei skulle ha med seg eitt eller fleire av dei «grøne» EU-kriteria innanfor prioriterte produktområde som bygg, transport, reinhaldsprodukt og tenester. På vegner av EU-kommisjonen har Centre for European Policy Studies and the College of Europe gjennomført ei undersøking for å finne ut korleis det no var med bruken av «grøne» kriterium. 850 offentlege verksemder i 26 medlemsstatar var med, og det var samla inn informasjonar om kontraktar i perioden 2009/2010 til ei samla verdi på nærare 900 milliardar kroner. Resultata synte at målet frå 2008 ikkje var nådd. I 26 prosent av dei kontraktane som sist var gjorde i tida for undersøkinga, fann dei alle dei «grøne» EU-kriteria, men i 55 prosent av desse kontraktane var minst eitt av kriteria til stades. Så, skriv EUkommisjonen i ei melding, sjølv om målet frå 2008 ikkje er nådd, går det føre seg ei form for «grøne innkjøp» i stor skala i Europa. Noko positivt Dersom tala frå dei kontraktane i undersøkinga som vart avslutta sist, vart samanlikna med alle kontraktane frå tida , kjemd det òg fram ei positiv utvikling. I alle kontraktane som vart gjorde i var det eit eller anna «grønt» kriterium med i 29 prosent av kontraktane. Dersom ein berre ser på dei siste kontraktane, er talet 55 prosent. Når ein samanliknar verdien av kontraktane med talet på kontraktar, fann dei i undersøkinga ut at 38 prosent av den samla kontraktverdien hadde med seg «grøne» krav. Fire land ligg i fremste rekkje når det gjeld å nytte slike kriterium: Belgia, Danmark, Nederland og Sverige. I kontraktane i desse landa fanst alle EU-kriteria med i mellom 40 og 60 prosent av alle kontraktane som vart gjorde i I heile 12 land fann ein dette i mindre enn 20 prosent av kontraktane. Lågaste pris nyttast mest Det var òg med eit spørsmål om kva slags hovudkriterium som vart nytta ved kontrakttildelinga anten pris eller det tilbodet som er det økonomisk beste for oppdragsgjevaren samla sett. Det synte seg at 64 prosent av dei som svarte, i hovudsak nytta lågaste pris som det avgjerande kriterium, medan berre ein liten del svarte at dei i hovudsak la til grunn tildelingsmetodar bygt på livslaupskostnader berre seks prosent. Resten nyttar ei blanding av desse kriteria. 8

9 Resultata frå denne undersøkinga høyrer med når EU-kommisjonen no er i gang med å gjennomgå politikken sin når det gjeld å fremje auka bruk av «grøne» kriterium i offentlege innkjøp. 34 framlegg til innovative og effektive innkjøp 34 innspel til ein meir intelligent offentleg innkjøpsstrategi i Danmark. Det er det Dansk Industri, søsterorganisasjon til NHO, nå har lagt på bordet. Føremålet med alle innspela er dels og gjere offentlege innkjøp meir effektive, men òg slik at dei i aukande grad kan nyttast til og fremje innovasjon både i det offentlege og hos tilbydarane. For ei tid sidan skipa den danske regjeringa ei arbeidsgruppe som skulle hjelpe i arbeidet med å utvikle ein «intelligent offentleg innkjøpsstrategi». Dei 34 tilrådingane frå Dansk Industri er meint som eit innspel til denne gruppa. Nokre av tilrådingane gjeld einskilde bransjar, medan andre grip over fleire. Danske offentlege verksemder kjøper kvart år for nær 290 milliardar kroner, og Dansk Industri har to perspektiv for tilrådingane sine: Dei skal syne korleis den offentlege sektoren kan sikre seg meir kostnadseffektive innkjøp, samstundes som innkjøpsvolumet i større grad vert nytta til og fremje innovasjon i verksemdene. Dei sektorovergripande framlegga til tiltak er delte i tre bolkar ein som gjeld økonomisk styring, ein som femner over nye innkjøpsmodellar og ein som tek for seg betre innkjøpsprosessar. Livslaupskostnader Totaløkonomi må vere den raude tråden i innkjøp, heiter det mellom dei fem innspela som gjeld økonomi. Omgrepet totaløkonomi dekkjer her livslaupstenking, det vil seie at ein legg til grunn økonomien i heile levetida til varen eller tenesteytinga. Med andre ord er det meir enn berre innkjøpsprisen som skal reknast med. Det bør, skriv Dansk Industri, vere klare retningsliner for korleis totaløkonomiske kriterium, til dømes standardar, skal nyttast ved vurderinga av tilbod. Budsjettrutinane i det offentlege må tilpassast og støtte bruken av totaløkonomiske kriterium, heiter det, og der det eignar seg, kan det i kravspesifikasjonen stillast krav ut over korleis produktet skal virke. Det gjeld til dømes kvalitet, estetikk, utforming og ulike sosiale krav. Innkjøpsmetodane må i høgare grad verte tilpassa dei varene og tenesteytingane som skal kjøpast inn. Ei rekkje krav er knytte til tilbodsmodellane. Der det er verknadene av det som vert kjøpt inn, som gjeld, bør funksjonskrav stillast i tevlinga, slik Dansk Industri ser det. Der leverandøren leverer ytingane han har kontrakt på, tidlegare enn det som krevst, bør han få løn for strevet. Like eins er det mellom krava frå Dansk Industri eit punkt som gjeld at leverandøren berre skal få betalt dersom dei måla som er sette opp for ytinga, er nådd. Tevlingsprega dialog og offentleg-private innovasjonspartnarskap høyrer med i «tiltakspakka» frå den danske næringslivsorganisasjonane. Det gjer også såkalla «omvendte tilbod», det vil seie at ein oppdragsgjevar kunngjer kor mykje pengar han tenkjer å nytte på oppgåva. Då er det opp til leverandørane å kome med tilbod på best mogeleg bruk av desse pengane for å få den beste kvaliteten. Rettleiingar og samanhengande handlingsplanar trengst for å støtte ulike tilbodsmodellar. 9

10 Transaksjonane Dansk Industri slår fast at medan danske styresmakter i gjennomsnitt nyttar 26 arbeidsdagar på å gjennomføre ei tevling, nyttar dei fem beste EU-landa tilsvarande 14 arbeidsdagar på det same. Fleire verkemiddel kjem frå Dansk Industri når det gjeld å vere meir effektive i prosessane: Alle offentlege oppdragsgjevarar må skaffe seg sentrale einingar som kan hjelpe med å gjennomføre tevlingar, og tilbod frå leverandørar bør ikkje avvisast berre på grunn av formelle feil og manglar. Som ledd i arbeidet med tilbodsstrategiane bør det vurderast korleis transaksjonskostnadene kan reduserast, og digitalisering og gode døme er andre framlegg som kan vere til hjelp i denne delen av strategiarbeidet. Du finn tiltaka frå Dansk Industri her. 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Tildelingskriterier og kontraktsvilkår Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning 2016 Tildelingskriterier Hjemmel foa 8-11 i del II og kapittel

Detaljer

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Grønne millioner til norske bedrifter Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Program Millionar til miljøinnovasjon Kva er Eco Innovation? Forprosjektstøtte

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

«Sosial dumping»-forskriften Forslag om milliongebyr ved grove regelbrudd

«Sosial dumping»-forskriften Forslag om milliongebyr ved grove regelbrudd Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2012 Fredag 27. januar 1. Forslag om milliongebyr ved grove regelbrudd 2. Forsvar for

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Evalueringskonferansen 29.-30. september 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling

Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling Foto: Jo Michael Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling Tiltaksforum, Loen 12.11.14 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige NHO KS

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Satser på KOFA som håndhevingsorgan

Satser på KOFA som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2010 Fredag 12. november 1. Satser på KOFA som håndhevingsorgan 2. Skreddersydd innkjøpshjelp

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Høyringsnotat. Høyringsfrist Høyringsfristen vert sett til seks veker.

Høyringsnotat. Høyringsfrist Høyringsfristen vert sett til seks veker. Høyringsnotat Meirverdiavgiftslova 6-2, jf. meirverdiavgiftsforskrifta 6-2-1 Forslag til endring i meirverdiavgiftsforskrifta Innleiing I forslaget til statsbudsjett for 2016 føreslår regjeringa å gje

Detaljer