Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid mellom velforeninger i en kommune"

Transkript

1 Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013)

2 FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN KOMMUNE. Velbevegelsen er en utpreget grasrotorganisasjon hvor de enkelte velforeningene (også kalt grendelag, bygdelag, beboerforeninger, strøksforening og lignende) oftest opptrer enkeltvis. Det kan imidlertid bli behov for kontakt og samarbeid mellom lokale foreninger både for å utveksle erfaringer og for å samordne synspunkter i en sak, f.eks. overfor kommunen. Kontakt og samarbeid kan skje blant foreninger innenfor et boligområde, bygd, tettsted eller bydel. På dette nivået er det mest naturlig at samarbeidet er uformelt og dreier seg om enkeltsaker. Behovet for å formalisere samarbeidet melder seg gjerne når flere velforeninger over hele eller i en større del av kommunen ser nytten av å ha en lokal paraplyorganisasjon i ryggen. Definisjonen på et fellesutvalg er at det er et partipolitisk nøytralt samarbeidsorgan hvor alle velforeningene i kommunen kan bli medlem. Opprettelse av et fellesorgan for alle velforeningene i en kommune er til stor hjelp både for vellene og for kommunen. Vanligvis brukes betegnelsen fellesutvalg om fellesorganer for velforeningene, men storvel og velforbund blir også brukt. Dette heftet bygger i hovedsak på erfaringene fra et prosjekt hvor Norges Velforbund mottok prosjektmidler fra Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet. Prosjektet gikk ut på å gi råd og stimulere til opprettelse av fellesorganer for velforeninger Vi legger hovedvekten på det formaliserte samarbeidet mellom velforeningene, men innledningsvis vil vi si noe om det uformelle samarbeidet. UFORMELT SAMARBEID MELLOM VELLENE Det er ofte et utbredt uformelt samarbeid mellom velforeninger, og mellom velforeninger og andre organisasjoner og næringslivet. Initiativet kan komme fra vellene eller fra kommunen. Oftest skjer samarbeidet fra sak til sak, f.eks. i planspørsmål, trafikksaker eller angående bygging av et forsamlingslokale. Det siste var tilfelle i en kommune nær Oslo, hvor 4 velforeninger som dekker et geografisk avgrenset område rundt 'midtpunktet' jernbanestasjonen, gikk sammen og bygget et større forsamlingslokale på en felles tomt. Disse fire foreningene dannet andelslaget som eier huset. De har samarbeidet i en konkret sak, men de har foreløpig ikke dannet noe fellesorgan som også kunne arbeide med andre fellessaker. SAMARBEID ENKELT-VEL OG KOMMUNE En undersøkelse gjort av Norges Velforbund viste at hele 96 % av medlemsforeningene samarbeidet med kommunen. De fleste av disse fant samarbeidet tilfredsstillende. Den etaten man hadde mest kontakt med var teknisk og deretter fulgte kulturetaten. De fleste av foreningene hadde gjennomført konkrete samarbeidstiltak med kommunen. I de fleste tilfellene var det velforeningene som tok initiativet til samarbeidet. Kommunen er altså en meget sentral samarbeidspartner for de enkelte velforeningene. SAMARBEID I DELER AV EN KOMMUNE Vi har sett enkelte eksempler på formalisert samarbeid mellom velforeninger i deler av en kommune. Bakgrunnen er da gjerne at de geografiske forholdene ligger mer til rette for et lokalt formalisert samarbeid, enn at man lager et fellesorgan for hele kommunen. Relasjonene mellom lokale storvel eller miljøforum og bydelene i Oslo er eksempler på slikt samarbeid. De vurderingene som gjøres nedenfor om fellesorganer for hele kommunen, kan i hovedtrekk overføres til fellesorganer for velforeninger i deler av kommunen. 2

3 FORMÅL MED FELLESORGAN FOR VELFORENINGENE I EN KOMMUNE I formålsparagrafen bør følgende nedfelles: Fellesutvalgets formål er å: - være et bindeledd mellom medlemsforeningene i kommunen og på deres vegne fremme saker som er av felles interesse. - virke som velforeningenes representant utad i saker av allmenn interesse for disse, eller i saker som gjelder flere velforeninger. - være et bindeledd til Vellenes Fellesorganisasjon. Et fellesutvalg kan styrke velforeningenes kontakt med kommunen og bidra til at velforeningene får informasjon om de saker som berører deres geografiske område. Å bedre rammebetingelsene for samarbeid mellom den enkelte velforening og kommunen er en viktig oppgave for et fellesutvalg. En rammeavtale som formaliserer samarbeidet mellom fellesutvalget, velforeningene og kommunen, er et godt verktøy som styrker samarbeidet. Fellesutvalget kan koordinere velforeningenes felles ønsker og interesser i større plansaker og angående tiltak som omfatter flere vel. Fellesutvalget vil representere helheten, og kan ha større tyngde og troverdighet overfor myndigheter, organisasjoner, grunneierlag, trafikkselskap etc. I enkelte saker kan fellesutvalget også søke samarbeid med andre organisasjoner dersom det er naturlig. Noen kommuner sender ut reguleringssaker, kommuneplaner og andre saker/tiltak som har innvirkning på nærmiljøet både til fellesutvalget og til velforeningene. Et fellesutvalg kan også være en pådriver overfor myndighetene i enkeltsaker som velforeningene arbeider med. MEN, og dette er et meget sentralt poeng: Et fellesorgan skal ikke ta oppgaver fra det enkelte vel. Velforeningene skal selv forsøke å løse sine saker ut fra lokale behov. Fellesutvalget skal gjøre vellene bedre i stand til å løse sine oppgaver. Fellesutvalget kan komme inn i en senere fase, hvis et enkelt vel ønsker assistanse. Et fellesutvalg kan bidra til skolering av velforeningene. Det kan skje gjennom åpne møter, kurs eller seminarer. Halvårlige møter vil kunne gi velforeningene anledning til å utveksle erfaringer og skaffe seg kunnskap og informasjon. Et fellesutvalg bør bistå med å stifte nye velforeninger, enten etter henvendelse fra en gruppe beboere eller fra kommunen. For å styrke samarbeidet kan fellesutvalget også arrangere fellesmøter mellom velforeningene og kommunen eller andre. Felleutvalget kan bidra til å styrke Vellenes Fellesorganisajon ved å bidra til å formulere, og løse, nasjonale oppgaver HVILKE FORDELER HAR KOMMUNENE AV AT DET DANNES FELLESORGAN FOR VELFORENINGENE? Et fellesutvalg kan være høringsorgan, gi og motta informasjon fra befolkningen, gjennomføre felleskampanjer og bidra til å utløse lokale ressurser og dugnadsinnsats. Velforeningene utgjør en av flere viktige arenaer for lokaldemokrati og nærmiljøarbeid. Synspunkter fra velforeningene, som blir samkjørt gjennom et fellesutvalg, kan ha stor betydning for utforming av kommunens planer og tiltak. Fellesutvalget kan lette kontakten med velforeningene ved å oppdatere adresselister og sørge for formidling av planer og informasjon. Fellesorganet kan representere kontinuitet overfor kommunen. En rammeavtale vil klargjøre og forenkle samarbeidet. I enkelte kommuner er det nesten en forutsetning for et godt samarbeid med vellene at de danner et fellesorgan HVA SKAL TIL OG HVORDAN DANNER MAN ET FELLESUTVALG? Noen forutsetninger er viktige. Det bør være et visst antall vel i kommunen, gjerne 10 eller flere. Det bør ikke være sterke motsetninger mellom de mest aktive velforeningene i kommunen. Det bør finnes et antall aktive og engasjerte tillitsvalgte i disse foreningene som ser potensialet og nytten av et fellesutvalg. Dette kan gjerne være personer med et kontaktnett ute i lokalsamfunnet og i kommunen. Det opprinnelige initiativet til dannelse av et fellesutvalg kan også komme fra kommunen. Samarbeidsklimaet mellom vel og kommune bør være brukbart, selv om velforeningene også kan danne et fellesutvalg med grunnlag i misnøye med kommunens holdning overfor lokalsamfunnet. Selve prosessen med å stifte et fellesutvalg for velforeningene går gjennom ulike faser, og vil ta noe tid. Saken skal diskuteres i de enkelte vel og trenger å modnes. Underveis er det viktig at ildsjeler og kommune ikke gir opp. Vellenes Fellesorganisasjon 3

4 kan også bistå i en slik prosess. Selve framgangsmåten kan være følgende: - Initiativet kommer fra interesserte vel-ledere. De møtes og danner en uformell arbeidsgruppe. De diskuterer saken i egne vel, tar kontakt med kommunen for å klarlegge interessen og innhenter nærmere opplysninger f.eks. hos Vellenes Fellesorganisasjon eller hos fellesutvalg i andre kommuner. - Neste trinn er så å innkalle til et første møte for alle velforeningene i kommunen. Alle velforeningene bør kontaktes på telefon i tillegg til den skriftlige invitasjonen. - Under møtet presenterer velforeningene seg i 2-3 minutter for å bli kjent med hverandre. Arbeidsgruppen legger fram og begrunner formålet med et fellesorgan. - Noen ønsker at kommunen skal være representert på møtet slik at de kan gi uttrykk for sitt syn på et oppstart av et fellesutvalg og et eventuelt fremtidig samarbeid. - Er interessen for å gå videre tilstede, kan f.eks. møtet avsluttes med å nedsette et interimsstyre. - Interimsstyret sørger for at referat sendes ut, og ber velforeningene om å diskutere saken i sine egne styrer. Interimsstyret utarbeider forslag til vedtekter, og har også kontakt med kommunen underveis. - Når denne fasen er gjennomført, innkalles til et formelt stiftelsesmøte. Er holdningen positiv blant velforeningene til fellesorganet, foretar man den formelle stiftelsen. (Erfaringen har vist at på dette tidspunktet har de fleste velstyrene bare fått diskutert selve spørsmålet om fellesutvalg, men ikke fattet noe formelt vedtak om å bli medlem.) Vedtekter vedtas så. Det velges et styre og man fastsetter kontingent til fellesutvalget. Vedtektene krever tilpasning til lokale forhold. Man bør videre starte diskusjonen på dette møtet om en mulig rammeavtale med kommunen. - Referat fra møtet sendes ut og velforeningene oppfordres til å melde seg inn. - Først nå fatter de fleste velstyrene det formelle vedtaket om å bli medlem av fellesorganet. ORGANISERING OG NAVN Det er frivillig medlemskap i fellesorganet. Alle velforeningene i kommunen tilbys medlemskap. Fellesutvalget kan bestå av f.eks. 2 representanter for hver medlemsforening. Disse møtes halvårlig. Årsmøtet holdes om vinteren / våren, og her behandler man de vanlige organisatoriske sakene som beretning, økonomi og valg. På det andre halvårsmøtet tar man opp aktuelle temaer, eventuelt etter innspill fra enkeltvel eller f.eks. i samråd med ordfører eller rådmann. Noen fellesutvalg har et årsmøte hver vår og innkaller i tillegg til temamøter og lignende ved behov. ØKONOMI Fellesutvalget bør søke kommunen om økonomisk støtte til driften, og gjerne få dette bakt inn i en samarbeidsavtale med kommunen. Noen fellesutvalg har fått en egen post på kommunebudsjettet. I tillegg betaler medlemsforeningene en kontingent til felleutvalget. Det er ulike måter å beregne kontingenten på: Et grunnbeløp, pluss et beløp pr. husstand som er med i den enkelte velforeningen, Et beløp pr. hussand i den enkelte velforeningen Lik kontingent for alle medlemsforeningene. Uansett bør man holde et lavt kontingentnivå i startfasen f.eks. kan kr. 300 være passelig. OPPGAVER OG SAMARBEID MED KOMMUNEN Hvilke oppgaver fellesutvalgene vanligvis arbeider med og hvordan de samarbeider med kommunen, vil variere fra kommune til kommune ut fra lokale behov og interesser. I den første driftsfasen er det viktig at styret er aktivt utad. De bør både følge innspill fra medlemsforeningene, men også ta egne initiativ i saker som berører alle velforeningene. Man bør bruke lokale media til å profilere fellesutvalget og velforeningenes virksomhet. Kontakten med kommunen i enkeltsaker bør gå direkte mellom det enkelte vel og den berørte etat. Hovedregelen bør være at posten går direkte til det enkelte vel, men gjerne med kopi til fellesutvalget. Men også et annet opplegg kan fungere i praksis. Post kan gå til fellesorganet som så fordeler videre til de berørte vellene. Dette forutsetter en person i fellesutvalgets styre, som har tid til å gjøre dette. Ellers vil det bli forsinkelser. Fordelen med en slik ordning er at de ulike kommunale etatene kanskje lettere husker å sende ut sakspapirene, når de bare har en adresse å sende til. En bør imidlertid være oppmerksom at noen kommuner ønsker at fellesutvalgene skal sende ut post, hovedsakelig for at kommunen skal spare penger. NB: Rutinen for post er viktig for hvordan fellesutvalget vil fungere, og må tenkes nøye gjennom. Et viktig saksområde 4

5 for velforeningene er plansaker. Fellesutvalget kan bidra til å stimulere til medvirkning i kommuneplanens langsiktige del eller arealdel. Man kan arbeide for at velforeningene skal få informasjon om og delta aktivt i planprosessen, samt være høringsinstans ved kommunedelplaner og reguleringsplaner. Velforeninger kan påberope seg å være part i en plansak, dvs. å ha rett til å få alle dokumenter, samt å kunne anke vedtak man er uenig i til overordnet organ. Det anbefales at fellesutvalget etablerer en rammeavtale som regulerer samarbeidet og som forplikter kommunen til å informere og bruke velforeningene. I rammeavtalen skisseres opplegg for gjensidig kontakt og møter. Det er viktig at etatssjefene blir godt orientert om avtalen, slik at de følger opp i praksis. Fellesutvalget engasjerer seg ofte for å skaffe kommunale budsjettposter til nærmiljøtiltak. Det kan være til enkle anlegg, eller sosiale og kulturelle aktiviteter. Det er viktig å kunne støtte lokale initiativ, og da trenges noen begrensede midler for å kunne utløse dugnadsinnsats. Tilskuddsordninger i form av økonomiske gulrøtter får ofte store ringvirkninger i nærmiljøet. Medlemmene i velforeningene er ofte ikke villig til selv å betale for slike tiltak på grunn av "gratispassasjer-problemet." Man vil ikke betale for noe som også naboen kan bruke uten å betale. Fellesutvalget kan bli bedt om å komme med en innstilling når velforeningene enkeltvis søker økonomisk støtte fra kommunen. Her tilsier erfaringene at man bør være tilbakeholden i startfasen så man ikke forskjellsbehandler. Dette kan skape spenninger og konflikter internt mellom velforeningene i en viktig oppbygningsfase. Senere kan fellesorganet være mer åpen for å prioritere blant velforeningene som søker kommunal støtte. I noen kommuner er det komiteer hvor både kommunen og fellesutvalget er representert, som tildeler økonomiske midler. Ellers er det en rekke saksområder man kan ta opp fra fellesutvalgets side i samarbeid med aktuelle etater; opplegg for kultur- og trivselstiltak, trafikksikkerhetstiltak, sikkerhetstiltak mot ulykker i nærmiljøet, drifts- og vedlikeholdsavtaler for grønt-, friarealer og lekeplasser, samarbeid med helse- og sosialetaten, og med skolen, TV-aksjonen, Aksjon Rusken osv. Noen felleutvalg er representert i ulike komiteer sammen med representanter for kommunen. Kommunen kan påta seg en kontorfunksjon for fellesorganet; dvs. at man bruker kulturkontoret til utsendelser til vellene. Noen fellesutvalg har tilgang til fast kontorplass i kommunens lokaler. Fellesorganet må jevnlig sende ajourførte lister over kontaktpersoner i velforeningene til kommunens ulike etater og Vellenes Fellesorganisasjon. VELLENES FELLESORGANISASJON Vi tror det er mange fellesoppgaver som lettere lar seg løse på kommuneplan enn på landsplan, men likevel trenger man en nasjonal paraplyoganisasjon som VFO. Fellesutvalgene og VFO utfyller hverandre, og VFO oppfordrer fellesutvalgene til selv å melde seg inn i VFO. Derved kan man nyte godt av de medlemsfordeler vi har. VFO kan bistå i stiftelsesprosesser primært med råd over telefon og i en viss grad delta på møter. FORHOLDET TIL LOKALUTVALG OG GRENDEUTVALG Det finnes andre områderettede organer i en del kommuner. f.eks. lokalutvalg, som oftest er oppnevnt av kommunen, og har en viss formell relasjon til kommunen. Personene er vanligvis valgt på åpne allmøter i kommunedelene. Velforeninger kan gjerne samarbeide med slike lokalutvalg, men rollefordelingen kan noen ganger bli uklar. Det kan være vanskelig å etablere fellesutvalg for velforeningene i kommuner med lokalutvalg, hvis kommunen aktivt bruker lokalutvalgene f.eks. som høringsinstans. Her kan allikevel velforeningene påberope seg partsrollen. Betegnelsen grendeutvalg er ikke entydig, men ofte brukes den om et utvalg bestående av representanter for de frivillige organisasjonene i en grend eller kommunedel. I noen tilfeller deltar også skolen ved FAU. Også betegnelsen nærmiljøutvalg brukes. Velforeningene kan inngå i slike utvalg på linje med andre organisasjoner. Det er mulig å danne fellesorganer i kommuner med en blandet struktur av velforeninger og grendeutvalg.. FORHOLDET TIL BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER Et fellesorgan kan også tilby direkte medlemskap til store borettslag og boligsameier Ellers kan mindre borettslag og sameier være medlemmer i et lokalt vel, eller gå sammen og danne velforeninger i sine geografiske områder 5

6 MULIGE PROBLEMER OG FALLGRUVER Det motargumentet som oftest blir reist når ideen om et fellesutvalg legges fram, er at dette vil bli et byråkratisk organ som vil redusere innflytelsen til det enkelte vel, og bli et forsinkende ledd og en bremsekloss i saksgang og -behandling. Det er en mulighet for at dette kan skje, hvis man ikke er oppmerksom på denne fallgruven. Fellesutvalget bør være en katalysator i samarbeidet mellom kommunen og velforeningene. Fellesutvalg skal primært være et talerør for felles ønsker og interesser hos velforeningene og en informasjonskanal til og fra kommunen. Fellesutvalget representerer medlemsforeningene og ikke kommunen. Dette er deres legitime grunnlag. Fellesutvalget må, særlig i startfasen, være forsiktig med å ta opp saker som kan skape motsetninger mellom velforeningene. Ulike interesser kan splitte og gi fellesutvalget representasjonsproblemer. I fellesutvalg med få vel, som f.eks. bare dekker deler av en kommune, kan man ta inn i vedtektene at man skal være 100 % enige om å behandle en sak, før den tas opp til behandling av fellesorganet. Fellesutvalget skal ikke primært være et avlastningsorgan for kommunen. Det er et selvstendig organ som også kan gi uttrykk for velforeningenes misnøye med kommunale planer og tiltak. I en kommune hvor det er en klar forståelse for fellesutvalgets rolle, vil man kunne akseptere dette. Man er uenige i enkelte saker, men samarbeider likevel i andre. Kommunen kan likevel oppleve fellesutvalget som en trussel eller som et irritasjonsmoment. Blir kommunen passiv eller uinteressert i samarbeid over tid, blir det tungt å arbeide. Det er viktig med aktive og engasjerte personer i ledelsen av fellesutvalget. De bør ha tid til å drive og bør sitte en stund, slik at man skaper stabilitet i ledelsen. Samtidig bør man arbeide med å rekruttere nye personer, slik at man unngår den andre ytterligheten; at man sitter så lenge at man blir en propp i systemet uten at det skjer fornyelse. Kontakten og kommunikasjonen med velforeningene er sentral. Det gir legitimitet og aksept for at det fellesorganet arbeider med, er riktig og viktig. Et aktivt og riktig organisert fellesutvalg er en katalysator for samarbeid og ikke en bremsekloss. God kommunikasjon er en nøkkelfaktor. VFO har eksempler på vedtekter i fellesutvalg og rammeavtaler mellom fellesutvalg og kommuner. OVERORDNEDE FØRINGER ANGÅEDE SAMARBEID MELLOM OFFENTLIG OG FRIVILLING SEKTOR Foreningen Frivillighet Norge og KS har gått sammen om en samarbeidsplattform som fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor. Plattformen er et viktig grunnlag for en lokal frivillighetspolitikk som inneholder tiltak for fortsatt vekst i frivilligheten til beste for hele samfunnet. Dette er retningslinjer for å få et samarbeid på rett spor. Dersom plattformens prinsipper blir lagt til grunn, er sjansene store for at samarbeidet blir en gullgruve fremfor en fallgruve. Samarbeidsplattformen kan være et viktig utgangspunkt også for vellenes samarbeid med kommunen. Mer informasjon på Ajourført juni 2013 Norges Velforbund ble stiftet i 1974 som en interesse- og serviceorganisasjon for beboer- og områdeforeninger i Norge. Forbundet gikk dessverre konkurs i mars Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) ble stiftet tre uker senere for å ivareta noen av de viktigste fellesoppgavene til NVF. VFO kjøpte domener, nettportal og medlemsregistre fra bostyret etter NVF. VFO er en partipolisk uavhengig landsomfattende sammenslutning av velforeninger og deres fellesutvalg. Velforeninger, bygdelag, grendelag borettslag og andre beboerforeninger kan bli medlem. Formålet er å støtte opp om initiativ og innsats fra beboere i by og bygd. Vellenes Fellesorganisasjon Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo Telefon E-post: 6

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring

Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring Velarbeid, velstruktur og velgrenser i Bærum 2016 Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring Arbeidsprogram 2015/2016: 8.9 Igangsette en diskusjon i medlemsforeningene om velgrenser,

Detaljer

Kommunedelsutvalg; hva er det?

Kommunedelsutvalg; hva er det? Kommunedelsutvalg; hva er det? Oppsummering og diskusjonsunderlag for for Kommunereformprosessen i kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten 1 Hva er et kommunedelsutvalg? Kommunedelsutvalg er beskrevet

Detaljer

Samhandle med lokalsamfunnet

Samhandle med lokalsamfunnet Samhandle med lokalsamfunnet Folkevalgt lederskap av lokalsamfunnet Stille seg i spissen for den lokale utviklingen Men involvere innbyggerne Være åpen for nye løsninger i politikk, organisering og praksis

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Arbeidsøkt 10. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 10. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 10 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2013

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2013 VIRKSOMHETSPLAN 2009-2013 NORGES VELFORBUND Norges `Veiforbund -for deg der du bor Norges Velforbund - for deg der du bor Innledning Norges Velforbund (NVF) med sine vel 9000 medlemsforeninger og med mer

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Innlegg på konferanse om Fornyelse av Lokaldemokratiet 12. juni 2017 Agenda 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen 2. På vei mot en lokalutvalgsmodell

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon Vellenes Fellesorganisasjon Kulturdepartementet Frivillighetsmelding@kud.dep.no 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: Therese Koppang-epost 15.06.2017 kl. 15.15 Erik Sennesvik 06.08.2017

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... VEDTEKTER FOR Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber... 2 1-2 Medlemskap og kontingent... 2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... 2 1-4 Organisatoriske bestemmelser... 3 1-5

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Å flytte fokus. Fra politisk styring til utviklingsmotor. Om lokaldemokrati og et kommunedelsutvalgs rolle etter sammenslåing

Å flytte fokus. Fra politisk styring til utviklingsmotor. Om lokaldemokrati og et kommunedelsutvalgs rolle etter sammenslåing Å flytte fokus Fra politisk styring til utviklingsmotor Om lokaldemokrati og et kommunedelsutvalgs rolle etter sammenslåing Lillestrøm, 12. juni 2017 Ingrid Lien Litt historikk Skjerstad og Bodø gikk sammen

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing 4. Juni 2015 Lokaldemokrati og kommunesammenslåing Beat for beat Laholmen, Stømstad Bakgrunn: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro i 1992. «Lokal Agenda 21» handlet om

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB

VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber... 2 1-2 Medlemskap og kontingent... 2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... 2 1-4 Organisatoriske bestemmelser...

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

RAPPORT I STIKKORD FRA GRUPPE 1 leder Thor Edquist og skriver Anne Kirsti Johnsen

RAPPORT I STIKKORD FRA GRUPPE 1 leder Thor Edquist og skriver Anne Kirsti Johnsen RAPPORT I STIKKORD FRA GRUPPE 1 leder Thor Edquist og skriver Anne Kirsti Johnsen A. Forestill dere at de kommunene dere representerer skal inngå i en ny kommune. Er det noe ved Bysamfunn og landsbygd

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for BK Seniorklubben

Vedtekter for BK Seniorklubben Vedtekter for BK Seniorklubben Revidert i henhold til NBF s basisvedtekter, vedtatt av årsmøtet 25.02.14 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.02.14 *) og gjort gjeldende fra 25.02.14 Revidert i henhold

Detaljer

NORMALVEDTEKTER. for. ATLs fylkesavdelinger

NORMALVEDTEKTER. for. ATLs fylkesavdelinger s. 1 av 5 Normalvedtekter ATLs fylkesavdelinger 2004 NORMALVEDTEKTER for ATLs fylkesavdelinger Vedtatt av landsstyret 3. juni 2004 s. 2 av 5 Normalvedtekter ATLs fylkesavdelinger 2004 1 ATLs fylkesavdelinger

Detaljer

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 1 2 STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 Frivillighet Norges organisasjon er et verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har vedtatt at Frivillighet

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg

Kommunalt foreldreutvalg Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til vedtekter 1 INNHOLD: 1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer / Styre 4. Årsmøte 5. Valgkomité 6. Møteordning/saksgang 7. Praktiske funksjoner 8. Komiteer / ad hoc-grupper

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer.

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. 1. Hva slags eldreråd har kommunen etablert? ETT KRYSS MULIG 1: Kommunalt eldreråd 2: Interkommunalt

Detaljer

Formål med planlegging Fagseminar plan og byggesak november 2009

Formål med planlegging Fagseminar plan og byggesak november 2009 Forholdet mellom gråsonene i, eller snarere bruken av kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering: Faglig Økonomisk Skjønnsmessig og Rettssikkerhetsmessig Ved Landskapsarkitekt Kjell Seberg Planlegger

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Rælingen Kommunale Foreldreutvalg KFU

Rælingen Kommunale Foreldreutvalg KFU Rælingen Kommunale Foreldreutvalg KFU Vedtekter 1 INNHOLD: 1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer / Styre 4. Vedtekter 5. Møteordning/saksgang 6. Praktiske funksjoner 7. Komiteer / ad hoc-grupper Forkortinger

Detaljer

VELforbundets vedtekter

VELforbundets vedtekter VELforbundets VEDTEKTER_etter Landsmøtet 2013 side 1 VELforbundets vedtekter Vedtatt på landsmøtet 26. mars 2011, med endringer på landsmøtet 4. mai 2013. 1 NAVN OG STATUS Organisasjonen ble stiftet 10.06.2010

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Foreldreråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldreråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Foreldreråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Alle foreldre ved skolen danner foreldrerådet/foreldreforeningen. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrerådets arbeidende organ. I praksis betyr

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune 1 Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017 (Vedtatt av xxxx xx.xx.2016) 1. Formål 1.1 Mål for nærdemokratiordningen Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har

Detaljer

samarbeid med lokale foreninger og lag

samarbeid med lokale foreninger og lag Stifinner-kommunenes samarbeid med lokale foreninger og lag v/ Ståle Opedal International Research Institute of Stavanger Kjennetegn ved foreninger og lag Antall medlemmer: 18 % har 1-2 medlemmer 3 % har

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen?

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Plan- og bygningsloven plandelen Hvilke grep må vi ta? Områderegulering og detaljregulering Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Ved Landskapsarkitekt Kjell Seberg Fagansvarlig plan

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUND ØSTRE VELFORENING

VEDTEKTER FOR LUND ØSTRE VELFORENING VEDTEKTER FOR LUND ØSTRE VELFORENING vedtatt på Velforeningens stiftelsesmøte den 31.05.2012. sist endret i generalforsamling 11.05.2015 1 Velforeningens navn Foreningens navn er Lund Østre Velforening.

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»?

Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»? ORGANISASJONSTEORI Hva er en organisasjon? Forbundet er en organisasjon. Det vet de fleste. Men hva er egentlig en «organisasjon»? En vanlig definisjon på en organisasjon er: En organisasjon er to eller

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. April 2013

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. April 2013 Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden April 2013 Problemstillinger Hva slags ordninger har vært prøvd ut, og hva har vært bakgrunnen og hensikten med dem? Hvordan har de ulike ordningene fungert

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

Heimdal Bridgeklubb. org.nr

Heimdal Bridgeklubb. org.nr Innhold KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KLUBBER...2 1-1 Definisjon, oppgaver, formål og forpliktelser...2 1-2 Medlemskap og kontingent...2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...3

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner?

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Flekkefjord 29.02.16 Prosessveileder Dag Petter Sødal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Etablering av nye kommuner hva skjer med lokaldemokratiet?

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer