Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid mellom velforeninger i en kommune"

Transkript

1 Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013)

2 FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN KOMMUNE. Velbevegelsen er en utpreget grasrotorganisasjon hvor de enkelte velforeningene (også kalt grendelag, bygdelag, beboerforeninger, strøksforening og lignende) oftest opptrer enkeltvis. Det kan imidlertid bli behov for kontakt og samarbeid mellom lokale foreninger både for å utveksle erfaringer og for å samordne synspunkter i en sak, f.eks. overfor kommunen. Kontakt og samarbeid kan skje blant foreninger innenfor et boligområde, bygd, tettsted eller bydel. På dette nivået er det mest naturlig at samarbeidet er uformelt og dreier seg om enkeltsaker. Behovet for å formalisere samarbeidet melder seg gjerne når flere velforeninger over hele eller i en større del av kommunen ser nytten av å ha en lokal paraplyorganisasjon i ryggen. Definisjonen på et fellesutvalg er at det er et partipolitisk nøytralt samarbeidsorgan hvor alle velforeningene i kommunen kan bli medlem. Opprettelse av et fellesorgan for alle velforeningene i en kommune er til stor hjelp både for vellene og for kommunen. Vanligvis brukes betegnelsen fellesutvalg om fellesorganer for velforeningene, men storvel og velforbund blir også brukt. Dette heftet bygger i hovedsak på erfaringene fra et prosjekt hvor Norges Velforbund mottok prosjektmidler fra Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet. Prosjektet gikk ut på å gi råd og stimulere til opprettelse av fellesorganer for velforeninger Vi legger hovedvekten på det formaliserte samarbeidet mellom velforeningene, men innledningsvis vil vi si noe om det uformelle samarbeidet. UFORMELT SAMARBEID MELLOM VELLENE Det er ofte et utbredt uformelt samarbeid mellom velforeninger, og mellom velforeninger og andre organisasjoner og næringslivet. Initiativet kan komme fra vellene eller fra kommunen. Oftest skjer samarbeidet fra sak til sak, f.eks. i planspørsmål, trafikksaker eller angående bygging av et forsamlingslokale. Det siste var tilfelle i en kommune nær Oslo, hvor 4 velforeninger som dekker et geografisk avgrenset område rundt 'midtpunktet' jernbanestasjonen, gikk sammen og bygget et større forsamlingslokale på en felles tomt. Disse fire foreningene dannet andelslaget som eier huset. De har samarbeidet i en konkret sak, men de har foreløpig ikke dannet noe fellesorgan som også kunne arbeide med andre fellessaker. SAMARBEID ENKELT-VEL OG KOMMUNE En undersøkelse gjort av Norges Velforbund viste at hele 96 % av medlemsforeningene samarbeidet med kommunen. De fleste av disse fant samarbeidet tilfredsstillende. Den etaten man hadde mest kontakt med var teknisk og deretter fulgte kulturetaten. De fleste av foreningene hadde gjennomført konkrete samarbeidstiltak med kommunen. I de fleste tilfellene var det velforeningene som tok initiativet til samarbeidet. Kommunen er altså en meget sentral samarbeidspartner for de enkelte velforeningene. SAMARBEID I DELER AV EN KOMMUNE Vi har sett enkelte eksempler på formalisert samarbeid mellom velforeninger i deler av en kommune. Bakgrunnen er da gjerne at de geografiske forholdene ligger mer til rette for et lokalt formalisert samarbeid, enn at man lager et fellesorgan for hele kommunen. Relasjonene mellom lokale storvel eller miljøforum og bydelene i Oslo er eksempler på slikt samarbeid. De vurderingene som gjøres nedenfor om fellesorganer for hele kommunen, kan i hovedtrekk overføres til fellesorganer for velforeninger i deler av kommunen. 2

3 FORMÅL MED FELLESORGAN FOR VELFORENINGENE I EN KOMMUNE I formålsparagrafen bør følgende nedfelles: Fellesutvalgets formål er å: - være et bindeledd mellom medlemsforeningene i kommunen og på deres vegne fremme saker som er av felles interesse. - virke som velforeningenes representant utad i saker av allmenn interesse for disse, eller i saker som gjelder flere velforeninger. - være et bindeledd til Vellenes Fellesorganisasjon. Et fellesutvalg kan styrke velforeningenes kontakt med kommunen og bidra til at velforeningene får informasjon om de saker som berører deres geografiske område. Å bedre rammebetingelsene for samarbeid mellom den enkelte velforening og kommunen er en viktig oppgave for et fellesutvalg. En rammeavtale som formaliserer samarbeidet mellom fellesutvalget, velforeningene og kommunen, er et godt verktøy som styrker samarbeidet. Fellesutvalget kan koordinere velforeningenes felles ønsker og interesser i større plansaker og angående tiltak som omfatter flere vel. Fellesutvalget vil representere helheten, og kan ha større tyngde og troverdighet overfor myndigheter, organisasjoner, grunneierlag, trafikkselskap etc. I enkelte saker kan fellesutvalget også søke samarbeid med andre organisasjoner dersom det er naturlig. Noen kommuner sender ut reguleringssaker, kommuneplaner og andre saker/tiltak som har innvirkning på nærmiljøet både til fellesutvalget og til velforeningene. Et fellesutvalg kan også være en pådriver overfor myndighetene i enkeltsaker som velforeningene arbeider med. MEN, og dette er et meget sentralt poeng: Et fellesorgan skal ikke ta oppgaver fra det enkelte vel. Velforeningene skal selv forsøke å løse sine saker ut fra lokale behov. Fellesutvalget skal gjøre vellene bedre i stand til å løse sine oppgaver. Fellesutvalget kan komme inn i en senere fase, hvis et enkelt vel ønsker assistanse. Et fellesutvalg kan bidra til skolering av velforeningene. Det kan skje gjennom åpne møter, kurs eller seminarer. Halvårlige møter vil kunne gi velforeningene anledning til å utveksle erfaringer og skaffe seg kunnskap og informasjon. Et fellesutvalg bør bistå med å stifte nye velforeninger, enten etter henvendelse fra en gruppe beboere eller fra kommunen. For å styrke samarbeidet kan fellesutvalget også arrangere fellesmøter mellom velforeningene og kommunen eller andre. Felleutvalget kan bidra til å styrke Vellenes Fellesorganisajon ved å bidra til å formulere, og løse, nasjonale oppgaver HVILKE FORDELER HAR KOMMUNENE AV AT DET DANNES FELLESORGAN FOR VELFORENINGENE? Et fellesutvalg kan være høringsorgan, gi og motta informasjon fra befolkningen, gjennomføre felleskampanjer og bidra til å utløse lokale ressurser og dugnadsinnsats. Velforeningene utgjør en av flere viktige arenaer for lokaldemokrati og nærmiljøarbeid. Synspunkter fra velforeningene, som blir samkjørt gjennom et fellesutvalg, kan ha stor betydning for utforming av kommunens planer og tiltak. Fellesutvalget kan lette kontakten med velforeningene ved å oppdatere adresselister og sørge for formidling av planer og informasjon. Fellesorganet kan representere kontinuitet overfor kommunen. En rammeavtale vil klargjøre og forenkle samarbeidet. I enkelte kommuner er det nesten en forutsetning for et godt samarbeid med vellene at de danner et fellesorgan HVA SKAL TIL OG HVORDAN DANNER MAN ET FELLESUTVALG? Noen forutsetninger er viktige. Det bør være et visst antall vel i kommunen, gjerne 10 eller flere. Det bør ikke være sterke motsetninger mellom de mest aktive velforeningene i kommunen. Det bør finnes et antall aktive og engasjerte tillitsvalgte i disse foreningene som ser potensialet og nytten av et fellesutvalg. Dette kan gjerne være personer med et kontaktnett ute i lokalsamfunnet og i kommunen. Det opprinnelige initiativet til dannelse av et fellesutvalg kan også komme fra kommunen. Samarbeidsklimaet mellom vel og kommune bør være brukbart, selv om velforeningene også kan danne et fellesutvalg med grunnlag i misnøye med kommunens holdning overfor lokalsamfunnet. Selve prosessen med å stifte et fellesutvalg for velforeningene går gjennom ulike faser, og vil ta noe tid. Saken skal diskuteres i de enkelte vel og trenger å modnes. Underveis er det viktig at ildsjeler og kommune ikke gir opp. Vellenes Fellesorganisasjon 3

4 kan også bistå i en slik prosess. Selve framgangsmåten kan være følgende: - Initiativet kommer fra interesserte vel-ledere. De møtes og danner en uformell arbeidsgruppe. De diskuterer saken i egne vel, tar kontakt med kommunen for å klarlegge interessen og innhenter nærmere opplysninger f.eks. hos Vellenes Fellesorganisasjon eller hos fellesutvalg i andre kommuner. - Neste trinn er så å innkalle til et første møte for alle velforeningene i kommunen. Alle velforeningene bør kontaktes på telefon i tillegg til den skriftlige invitasjonen. - Under møtet presenterer velforeningene seg i 2-3 minutter for å bli kjent med hverandre. Arbeidsgruppen legger fram og begrunner formålet med et fellesorgan. - Noen ønsker at kommunen skal være representert på møtet slik at de kan gi uttrykk for sitt syn på et oppstart av et fellesutvalg og et eventuelt fremtidig samarbeid. - Er interessen for å gå videre tilstede, kan f.eks. møtet avsluttes med å nedsette et interimsstyre. - Interimsstyret sørger for at referat sendes ut, og ber velforeningene om å diskutere saken i sine egne styrer. Interimsstyret utarbeider forslag til vedtekter, og har også kontakt med kommunen underveis. - Når denne fasen er gjennomført, innkalles til et formelt stiftelsesmøte. Er holdningen positiv blant velforeningene til fellesorganet, foretar man den formelle stiftelsen. (Erfaringen har vist at på dette tidspunktet har de fleste velstyrene bare fått diskutert selve spørsmålet om fellesutvalg, men ikke fattet noe formelt vedtak om å bli medlem.) Vedtekter vedtas så. Det velges et styre og man fastsetter kontingent til fellesutvalget. Vedtektene krever tilpasning til lokale forhold. Man bør videre starte diskusjonen på dette møtet om en mulig rammeavtale med kommunen. - Referat fra møtet sendes ut og velforeningene oppfordres til å melde seg inn. - Først nå fatter de fleste velstyrene det formelle vedtaket om å bli medlem av fellesorganet. ORGANISERING OG NAVN Det er frivillig medlemskap i fellesorganet. Alle velforeningene i kommunen tilbys medlemskap. Fellesutvalget kan bestå av f.eks. 2 representanter for hver medlemsforening. Disse møtes halvårlig. Årsmøtet holdes om vinteren / våren, og her behandler man de vanlige organisatoriske sakene som beretning, økonomi og valg. På det andre halvårsmøtet tar man opp aktuelle temaer, eventuelt etter innspill fra enkeltvel eller f.eks. i samråd med ordfører eller rådmann. Noen fellesutvalg har et årsmøte hver vår og innkaller i tillegg til temamøter og lignende ved behov. ØKONOMI Fellesutvalget bør søke kommunen om økonomisk støtte til driften, og gjerne få dette bakt inn i en samarbeidsavtale med kommunen. Noen fellesutvalg har fått en egen post på kommunebudsjettet. I tillegg betaler medlemsforeningene en kontingent til felleutvalget. Det er ulike måter å beregne kontingenten på: Et grunnbeløp, pluss et beløp pr. husstand som er med i den enkelte velforeningen, Et beløp pr. hussand i den enkelte velforeningen Lik kontingent for alle medlemsforeningene. Uansett bør man holde et lavt kontingentnivå i startfasen f.eks. kan kr. 300 være passelig. OPPGAVER OG SAMARBEID MED KOMMUNEN Hvilke oppgaver fellesutvalgene vanligvis arbeider med og hvordan de samarbeider med kommunen, vil variere fra kommune til kommune ut fra lokale behov og interesser. I den første driftsfasen er det viktig at styret er aktivt utad. De bør både følge innspill fra medlemsforeningene, men også ta egne initiativ i saker som berører alle velforeningene. Man bør bruke lokale media til å profilere fellesutvalget og velforeningenes virksomhet. Kontakten med kommunen i enkeltsaker bør gå direkte mellom det enkelte vel og den berørte etat. Hovedregelen bør være at posten går direkte til det enkelte vel, men gjerne med kopi til fellesutvalget. Men også et annet opplegg kan fungere i praksis. Post kan gå til fellesorganet som så fordeler videre til de berørte vellene. Dette forutsetter en person i fellesutvalgets styre, som har tid til å gjøre dette. Ellers vil det bli forsinkelser. Fordelen med en slik ordning er at de ulike kommunale etatene kanskje lettere husker å sende ut sakspapirene, når de bare har en adresse å sende til. En bør imidlertid være oppmerksom at noen kommuner ønsker at fellesutvalgene skal sende ut post, hovedsakelig for at kommunen skal spare penger. NB: Rutinen for post er viktig for hvordan fellesutvalget vil fungere, og må tenkes nøye gjennom. Et viktig saksområde 4

5 for velforeningene er plansaker. Fellesutvalget kan bidra til å stimulere til medvirkning i kommuneplanens langsiktige del eller arealdel. Man kan arbeide for at velforeningene skal få informasjon om og delta aktivt i planprosessen, samt være høringsinstans ved kommunedelplaner og reguleringsplaner. Velforeninger kan påberope seg å være part i en plansak, dvs. å ha rett til å få alle dokumenter, samt å kunne anke vedtak man er uenig i til overordnet organ. Det anbefales at fellesutvalget etablerer en rammeavtale som regulerer samarbeidet og som forplikter kommunen til å informere og bruke velforeningene. I rammeavtalen skisseres opplegg for gjensidig kontakt og møter. Det er viktig at etatssjefene blir godt orientert om avtalen, slik at de følger opp i praksis. Fellesutvalget engasjerer seg ofte for å skaffe kommunale budsjettposter til nærmiljøtiltak. Det kan være til enkle anlegg, eller sosiale og kulturelle aktiviteter. Det er viktig å kunne støtte lokale initiativ, og da trenges noen begrensede midler for å kunne utløse dugnadsinnsats. Tilskuddsordninger i form av økonomiske gulrøtter får ofte store ringvirkninger i nærmiljøet. Medlemmene i velforeningene er ofte ikke villig til selv å betale for slike tiltak på grunn av "gratispassasjer-problemet." Man vil ikke betale for noe som også naboen kan bruke uten å betale. Fellesutvalget kan bli bedt om å komme med en innstilling når velforeningene enkeltvis søker økonomisk støtte fra kommunen. Her tilsier erfaringene at man bør være tilbakeholden i startfasen så man ikke forskjellsbehandler. Dette kan skape spenninger og konflikter internt mellom velforeningene i en viktig oppbygningsfase. Senere kan fellesorganet være mer åpen for å prioritere blant velforeningene som søker kommunal støtte. I noen kommuner er det komiteer hvor både kommunen og fellesutvalget er representert, som tildeler økonomiske midler. Ellers er det en rekke saksområder man kan ta opp fra fellesutvalgets side i samarbeid med aktuelle etater; opplegg for kultur- og trivselstiltak, trafikksikkerhetstiltak, sikkerhetstiltak mot ulykker i nærmiljøet, drifts- og vedlikeholdsavtaler for grønt-, friarealer og lekeplasser, samarbeid med helse- og sosialetaten, og med skolen, TV-aksjonen, Aksjon Rusken osv. Noen felleutvalg er representert i ulike komiteer sammen med representanter for kommunen. Kommunen kan påta seg en kontorfunksjon for fellesorganet; dvs. at man bruker kulturkontoret til utsendelser til vellene. Noen fellesutvalg har tilgang til fast kontorplass i kommunens lokaler. Fellesorganet må jevnlig sende ajourførte lister over kontaktpersoner i velforeningene til kommunens ulike etater og Vellenes Fellesorganisasjon. VELLENES FELLESORGANISASJON Vi tror det er mange fellesoppgaver som lettere lar seg løse på kommuneplan enn på landsplan, men likevel trenger man en nasjonal paraplyoganisasjon som VFO. Fellesutvalgene og VFO utfyller hverandre, og VFO oppfordrer fellesutvalgene til selv å melde seg inn i VFO. Derved kan man nyte godt av de medlemsfordeler vi har. VFO kan bistå i stiftelsesprosesser primært med råd over telefon og i en viss grad delta på møter. FORHOLDET TIL LOKALUTVALG OG GRENDEUTVALG Det finnes andre områderettede organer i en del kommuner. f.eks. lokalutvalg, som oftest er oppnevnt av kommunen, og har en viss formell relasjon til kommunen. Personene er vanligvis valgt på åpne allmøter i kommunedelene. Velforeninger kan gjerne samarbeide med slike lokalutvalg, men rollefordelingen kan noen ganger bli uklar. Det kan være vanskelig å etablere fellesutvalg for velforeningene i kommuner med lokalutvalg, hvis kommunen aktivt bruker lokalutvalgene f.eks. som høringsinstans. Her kan allikevel velforeningene påberope seg partsrollen. Betegnelsen grendeutvalg er ikke entydig, men ofte brukes den om et utvalg bestående av representanter for de frivillige organisasjonene i en grend eller kommunedel. I noen tilfeller deltar også skolen ved FAU. Også betegnelsen nærmiljøutvalg brukes. Velforeningene kan inngå i slike utvalg på linje med andre organisasjoner. Det er mulig å danne fellesorganer i kommuner med en blandet struktur av velforeninger og grendeutvalg.. FORHOLDET TIL BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER Et fellesorgan kan også tilby direkte medlemskap til store borettslag og boligsameier Ellers kan mindre borettslag og sameier være medlemmer i et lokalt vel, eller gå sammen og danne velforeninger i sine geografiske områder 5

6 MULIGE PROBLEMER OG FALLGRUVER Det motargumentet som oftest blir reist når ideen om et fellesutvalg legges fram, er at dette vil bli et byråkratisk organ som vil redusere innflytelsen til det enkelte vel, og bli et forsinkende ledd og en bremsekloss i saksgang og -behandling. Det er en mulighet for at dette kan skje, hvis man ikke er oppmerksom på denne fallgruven. Fellesutvalget bør være en katalysator i samarbeidet mellom kommunen og velforeningene. Fellesutvalg skal primært være et talerør for felles ønsker og interesser hos velforeningene og en informasjonskanal til og fra kommunen. Fellesutvalget representerer medlemsforeningene og ikke kommunen. Dette er deres legitime grunnlag. Fellesutvalget må, særlig i startfasen, være forsiktig med å ta opp saker som kan skape motsetninger mellom velforeningene. Ulike interesser kan splitte og gi fellesutvalget representasjonsproblemer. I fellesutvalg med få vel, som f.eks. bare dekker deler av en kommune, kan man ta inn i vedtektene at man skal være 100 % enige om å behandle en sak, før den tas opp til behandling av fellesorganet. Fellesutvalget skal ikke primært være et avlastningsorgan for kommunen. Det er et selvstendig organ som også kan gi uttrykk for velforeningenes misnøye med kommunale planer og tiltak. I en kommune hvor det er en klar forståelse for fellesutvalgets rolle, vil man kunne akseptere dette. Man er uenige i enkelte saker, men samarbeider likevel i andre. Kommunen kan likevel oppleve fellesutvalget som en trussel eller som et irritasjonsmoment. Blir kommunen passiv eller uinteressert i samarbeid over tid, blir det tungt å arbeide. Det er viktig med aktive og engasjerte personer i ledelsen av fellesutvalget. De bør ha tid til å drive og bør sitte en stund, slik at man skaper stabilitet i ledelsen. Samtidig bør man arbeide med å rekruttere nye personer, slik at man unngår den andre ytterligheten; at man sitter så lenge at man blir en propp i systemet uten at det skjer fornyelse. Kontakten og kommunikasjonen med velforeningene er sentral. Det gir legitimitet og aksept for at det fellesorganet arbeider med, er riktig og viktig. Et aktivt og riktig organisert fellesutvalg er en katalysator for samarbeid og ikke en bremsekloss. God kommunikasjon er en nøkkelfaktor. VFO har eksempler på vedtekter i fellesutvalg og rammeavtaler mellom fellesutvalg og kommuner. OVERORDNEDE FØRINGER ANGÅEDE SAMARBEID MELLOM OFFENTLIG OG FRIVILLING SEKTOR Foreningen Frivillighet Norge og KS har gått sammen om en samarbeidsplattform som fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor. Plattformen er et viktig grunnlag for en lokal frivillighetspolitikk som inneholder tiltak for fortsatt vekst i frivilligheten til beste for hele samfunnet. Dette er retningslinjer for å få et samarbeid på rett spor. Dersom plattformens prinsipper blir lagt til grunn, er sjansene store for at samarbeidet blir en gullgruve fremfor en fallgruve. Samarbeidsplattformen kan være et viktig utgangspunkt også for vellenes samarbeid med kommunen. Mer informasjon på Ajourført juni 2013 Norges Velforbund ble stiftet i 1974 som en interesse- og serviceorganisasjon for beboer- og områdeforeninger i Norge. Forbundet gikk dessverre konkurs i mars Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) ble stiftet tre uker senere for å ivareta noen av de viktigste fellesoppgavene til NVF. VFO kjøpte domener, nettportal og medlemsregistre fra bostyret etter NVF. VFO er en partipolisk uavhengig landsomfattende sammenslutning av velforeninger og deres fellesutvalg. Velforeninger, bygdelag, grendelag borettslag og andre beboerforeninger kan bli medlem. Formålet er å støtte opp om initiativ og innsats fra beboere i by og bygd. Vellenes Fellesorganisasjon Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo Telefon E-post: 6

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring

Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring Velarbeid, velstruktur og velgrenser i Bærum 2016 Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring Arbeidsprogram 2015/2016: 8.9 Igangsette en diskusjon i medlemsforeningene om velgrenser,

Detaljer

Kommunedelsutvalg; hva er det?

Kommunedelsutvalg; hva er det? Kommunedelsutvalg; hva er det? Oppsummering og diskusjonsunderlag for for Kommunereformprosessen i kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten 1 Hva er et kommunedelsutvalg? Kommunedelsutvalg er beskrevet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2013

VIRKSOMHETSPLAN 2009-2013 VIRKSOMHETSPLAN 2009-2013 NORGES VELFORBUND Norges `Veiforbund -for deg der du bor Norges Velforbund - for deg der du bor Innledning Norges Velforbund (NVF) med sine vel 9000 medlemsforeninger og med mer

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB

VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber... 2 1-2 Medlemskap og kontingent... 2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... 2 1-4 Organisatoriske bestemmelser...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

VELforbundets vedtekter

VELforbundets vedtekter VELforbundets VEDTEKTER_etter Landsmøtet 2013 side 1 VELforbundets vedtekter Vedtatt på landsmøtet 26. mars 2011, med endringer på landsmøtet 4. mai 2013. 1 NAVN OG STATUS Organisasjonen ble stiftet 10.06.2010

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Heimdal Bridgeklubb. org.nr

Heimdal Bridgeklubb. org.nr Innhold KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KLUBBER...2 1-1 Definisjon, oppgaver, formål og forpliktelser...2 1-2 Medlemskap og kontingent...2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...3

Detaljer

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer.

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. 1. Hva slags eldreråd har kommunen etablert? ETT KRYSS MULIG 1: Kommunalt eldreråd 2: Interkommunalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra...

Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... 1 (Basisvedtekter for NBFs klubber) Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

samarbeid med lokale foreninger og lag

samarbeid med lokale foreninger og lag Stifinner-kommunenes samarbeid med lokale foreninger og lag v/ Ståle Opedal International Research Institute of Stavanger Kjennetegn ved foreninger og lag Antall medlemmer: 18 % har 1-2 medlemmer 3 % har

Detaljer

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014 Arealplanleggingen i praksis Samplan Bergen 20.11. 2014 Ulike veier fra kommuneplan til gjennomføring Samarbeid ( innenfor ) Medvirkning ( utenfor ) Befolkning Andre myndigheter Interessegrupper Kommunen

Detaljer

Vedtekter for Molde Bridgeklubb

Vedtekter for Molde Bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.februar 2016 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den og gjort gjeldende fra INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber 2 Definisjon, oppgaver,

Detaljer

RAPPORT I STIKKORD FRA GRUPPE 1 leder Thor Edquist og skriver Anne Kirsti Johnsen

RAPPORT I STIKKORD FRA GRUPPE 1 leder Thor Edquist og skriver Anne Kirsti Johnsen RAPPORT I STIKKORD FRA GRUPPE 1 leder Thor Edquist og skriver Anne Kirsti Johnsen A. Forestill dere at de kommunene dere representerer skal inngå i en ny kommune. Er det noe ved Bysamfunn og landsbygd

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing 4. Juni 2015 Lokaldemokrati og kommunesammenslåing Beat for beat Laholmen, Stømstad Bakgrunn: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro i 1992. «Lokal Agenda 21» handlet om

Detaljer

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Referent: Rigmor Arnkværn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg

Kommunalt foreldreutvalg Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til vedtekter 1 INNHOLD: 1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer / Styre 4. Årsmøte 5. Valgkomité 6. Møteordning/saksgang 7. Praktiske funksjoner 8. Komiteer / ad hoc-grupper

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Organisering av grunneiere og utbyggere for samhandling med kommunen praktiske eksempler

Organisering av grunneiere og utbyggere for samhandling med kommunen praktiske eksempler Organisering av grunneiere og utbyggere for samhandling med kommunen praktiske eksempler Bjarne Meel Mars 2010 Disposisjon Privat organisering Muligheter og begrensninger Forholdet til andre parter og

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole.

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 FORENINGENS NAVN 1.1 FAU Lutvann skole. Stiftet 27. januar 2016. 2 FORMÅL 2.1 FAU skal ivareta de foresattes interesser i skolesammenheng

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12.

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12. 1 VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. 1 Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner?

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Flekkefjord 29.02.16 Prosessveileder Dag Petter Sødal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Etablering av nye kommuner hva skjer med lokaldemokratiet?

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 17.00 (se del 1) SAKSLISTE NR 8 DEL 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

Detaljer

INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE INFORMASJONSREGLEMENT ÅPENHET, INNSYN OG INFORMASJON GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.a. - Kommunelovens pålegg om informasjon I Kommunelovens 4 heter det: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

NÅR DU REPRESENTERER FFO

NÅR DU REPRESENTERER FFO NÅR DU REPRESENTERER FFO - en introduksjon til brukerrepresentanter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Kjære alle frivillige i FFO! Takk for at du har valgt å bli brukerrepresentant for Funksjonshemmedes

Detaljer

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene.

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene. Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 24. oktober 2010 1. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.00 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune 1 Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017 (Vedtatt av xxxx xx.xx.2016) 1. Formål 1.1 Mål for nærdemokratiordningen Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Dokumentasjon, fremstilling og formidling

Dokumentasjon, fremstilling og formidling Dokumentasjon, fremstilling og formidling En introduksjon Hva er barn og unges interesser? De fysiske løsninger l som best tjener og legger til rette for et utemiljø som er tilpasset barn og unge behov

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Vedtekter for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg

Vedtekter for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg Vedtekter for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 1. Formålsparagraf 1. Fredrikstad kommune ønsker gjennom opprettelse av lokalsamfunnsmodellen å fremme et bredt demokratisk engasjement hos byens innbyggere.

Detaljer

SKEDSMOKORSET SPILLFORENING

SKEDSMOKORSET SPILLFORENING Vedtekter Hyperion Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) i Skedsmo Skedsmokorset Spillforening Versjon 3.5 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av SKSFs 4. ordinære

Detaljer