Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning"

Transkript

1 NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, /1210-6/PEJA 11/ /FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser til Datatilsynets brev med krav om redgjørelse om ny e-postløsning i Narvik kommune datert 30.juni 2011, og vil her redegjøre for de spørsmålsstillingene som Datatilsynet ønsker svar på. Narvik kommune har gjennom mange år benyttet Lotus Notes som sin plattform for e-post. Denne løsningen har krevd stadig mer ressurser til sikker drift og vedlikehold og kommunen har med dagens økonomiske og ressursmessige situasjon funnet det formålstjenlig å se etter ny og bedre løsning for kommunens ansatte som krever mindre driftsressurser og følgelig er rimeligere i drift. Løsningen som kommunen valgte for e-post Google Apps er en moderne og framtidsrettet løsning som også har andre funksjoner for bedre og mer effektiv samhandling som kommunen kan velge å ta i bruk etter behov. I dette ligger det mulighet for effektiv deling av informasjon gjennom dokumenter, presentasjoner, regneark, skjema og verktøy for tegning. Ved å også ta i bruk disse verktøyene vil kommunalt ansatte få mulighet til å samhandle internt på en effektiv og ressursoptimal måte. Løsningen med Google Apps baserer seg på at drift skjer i Google sine datasenter, og følgelig vil data lagres i deres systemer. Google har beskrevet en høy prestandard for datasikkerhet gjennom sitt Security Whitepaper som er vedlagt. Kommunen har i denne prosessen hatt fokus på brukervennlighet, rasjonell drift, personvern og sikkerhet for lagrede data. IT drift og utvikling, Rådhuset, 8512 Narvik Tlf.: , Faks: E-post:

2 1. Spørsmål fra Datatilsynet om redgjørelse for hvilke personopplysninger som kommunen skal behandle i ny e-post løsning (Google Apps). sv: Det primære anvendelsesområdet er e-post til/fra- og mellom kommunens ansatte. Kommunens reglement er tydelig på at ingen person-sensitive opplysninger (innhold) skal sendes med e-post og dette har vært gjeldende også med tidligere system for e-post. Avsender har ansvar for e-postens innhold og for kommunalt ansatte vil risiko for å sende ut e-post med sensitive personopplysninger med a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger - begrenses ved systematisk opplæring og kommunikasjon av gjeldende interne rutiner. Hvis avsender er ekstern part er det som med tidligere system avsender selv som er ansvarlig for sending av innhold i egen e-post og har bekreftet ved innsending at dette faktisk kan sendes med e-post. Man kan allikevel forestille seg at avsender ikke innehar nok teknisk kompetanse til å vurdere om den elektroniske kommunikasjonskanalene er sikker nok for sitt bruk, men dette vil da også kunne sees i parallell til ordinær postforsendelse, der en vanlig avsender ikke kan anses å kunne vurdere gjeldende sikkerhetsnivå i postens distribusjonssystem. Kommunen har for øvrig en rekke IT-fagsystemer som benyttes av de tjenesteytende enhetene for utførelse av ulike kommunale tjenester og for saksbehandling på en sikker og akseptabel måte der systemmessig personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt. Personopplysningslovens 2 1. ledd viser til at personopplysninger defineres som opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. I denne konteksten (e-post konto for kommunalt ansatte) vil personopplysninger som fast (systemmessig) behandles som del av løsningen være opplysninger om fornavn og etternavn, samt kryptert passord til den enkelte kommuneansatte. Dette utgjør da sammen den kommunalt ansatte sin epostkonto hos Google. Da Google Apps også inneholder andre verktøy for effektiv intern samhandling gjennom deling av dokumenter, presentasjoner, regneark, skjema eller tegning- er det formålstjenlig for Narvik kommune å utnytte det fulle potensialet som ligger i verktøyet ved å vurdere andre anvendelser som kan gi ressursmessige, eller økonomiske gevinst for Narvik kommune og kommunens ansatte. Vi vil poengtere at det i dette ikke ligger noen form for saksbehandling da all saksbehandling foregår i andre kommunale fagsystemer. Noen få eksempler på områder som kan være aktuelt å benytte de øvrige verktøyene i Google Apps til er: a. Ferielister der navn på enhetsleder og kommunalt telefonnummer lagres sammen med tidsperiode for ferie. b. Rutiner og retningslinjer som skal være kjent for alle kommunalt ansatte (eks. Rutiner for bruk av Internett og e-post) c. Dokumenter for opplæring og formidling av kompetanse i organisasjonen. d. Register over IT systemer/fagapplikasjoner- med tilhørende navn på teknisk driftsansvarlig, systemeier og systemansvarlig. e. Rammeverk for interne avtaler om leveranse av tjenester mellom kommunale enheter - SLA (Service Level Agreement). f. Samstilling av økonomitall fra ulike enheter til sentral støttefunksjon i økonomienheten. g. Påmeldinger til felles samlinger og kurs for kommunalt ansatte. Side 2 of 11

3 De personopplysningene det vil være snakk om å lagre i ovennevnte eksempler gjelder kommunalt ansatte og innebærer navn, telefonnummer, e-postadresse og organisasjonstilhørighet. Alt dette er åpent tilgjengelige personopplysninger som også publiseres på kommunens websider. 2. Spørsmål fra Datatilsynet om risikovurderinger som kommunen har foretatt i anledning behandling av personopplysninger i Google Apps. sv: Det er gjennomført en helhetlig risikoanalyse tilknyttet innføringen av nytt IT-system som er gjennomgått i Kommunens informasjonssikkerhetsutvalg og vedlagt her i sin helhet. Liste over de forhold som er vurdert opplistes for ordens skyld allikevel her: a. En systematisk analyse av hvilke trusler opplysningene er utsatt for. b. Hvor stor sannsynlighet er det for at uvedkommende vil forsøke å få tilgang til opplysninger? c. Hvor stor er faren for at opplysninger blir endret? d. Hvor stor er faren for at opplysningene ikke er tilgjengelig når de behøves? e. Vurdere risikoen for at det kan skje systematiske eller menneskelige feil som påvirker sikkerheten rundt opplysningene. f. Er det fare for at opplysningene eksponeres for ytre fysisk påvirkning som vanninntregning, brann eller elektromagnetisme? g. Vurdere hvilke skadevirkninger det vil få dersom noen av de risikoene som knytter seg til behandlingen skulle materialisere seg. h. På bakgrunn av dette vurdere hvilke sikkerhetstiltak som må etableres for å oppnå kravet om tilfredsstillende informasjonssikkerhet. i. Sikkerhetstiltak både innenfor organisatoriske, fysiske og tekniske må beskrives. j. Vurdere hvordan sikkerheten knyttet til bruken av mobile enheter ivaretas. Risiko er i vedlegget beskrevet ut fra sannsynlighet/hyppighet (eks. sjelden..svært ofte) og skadeomfang/konsekvens (eks. ubetydelig..katastrofe). Det er verd å merke seg at det i flere tilfeller ikke kan beskrives noen sannsynlighet/hyppighet da det ikke forefinnes noe anvendbart referansemateriale for denne typen hendelser. Hovedområder for hvilke scenarier en slik løsning er utsatt for kan kort oppsummeres til: uønsket tilgang, tap av data, tjenesten (Google Apps) er ikke tilgjengelig- og at ansvar for tjenesten (inkludert sikkerhetsrevisjon) utydeliggjøres. Narvik kommune mener å ha gjennomført en grundig risikoanalyse tilknyttet tjenesten for e-post med Google Apps og gjennom egen trusselvurderingen som er inkludert i risikoanalysen. De emnene som tas opp i trusselvurderingen er: k. Identifisering risiko ved bekjentgjøring av fornavn og etternavn i e-postadresse. l. Autentisering gjennom kombinasjon av navn og passord fare for avsløring. m. Autorisasjon hvem har tilgang og utøver administrasjon for informasjonssystemet. n. Data-innbrudd fare for uautorisert tilgang. o. Kontinuitet planlagt eller ikke planlagt nedetid for tjenesten. p. Monitorering av hendelser mulighet til å oppdage uautorisert bruk. q. Lagring av informasjon innen EU eller USA 3dje parts innsyn. r. Exit overgang til annen leverandør. s. Kompromittering av sensitive opplysninger ved samhandling og deling. t. Mulige juridiske hinder ved iverksettelse av ny teknologi-plattform. Ved vurdering av risikobildet for flytting fra eksisterende løsning var det klart at fysiske lokaliteter og tilgang på teknologi-ressurser utgjorde en viktig faktor. I dette ligger det risiko for at organisasjonen ikke klarer å skaffe og vedlikeholde spesialkompetanse til drift av nok et Side 3 of 11

4 spesialisert IT-system, samt at eksisterende fysiske rammer tilsier at det på nåværende tidspunkt ikke er ønskelig å belaste kommunens datasentral ytterligere ved å tilføre nytt system for e-post. Google gjennomfører jevnlig sikkerhetsrevisjoner av egne systemer. Dette skjer ved at et 3. parts revisjonsfirma reviderer og tilgjengeliggjør sine funn i en revisjonsrapport. Narvik kommune har avtale med Google om å få tilgang til disse 3. parts revisjonsrapportene og vil gjennom innsyn i disse ta opp tema som kan være aktuelle i kommunens informasjonssikkerhetsutvalg. Gjennom systematisk fokus på hendelser og utfordringer tilknyttet bruk av ulike IT systemer i kommunens sikkerhetsutvalg bestående av kommunens sikkerhetsansvarlig samt representanter fra ulike områder og tillitsvalgte vil generelle tiltak for håndtering og sikring av personopplysninger ivaretas. Risiko tilknyttet ulike IT-systemer og menneskers behandling av opplysninger enten dette er på et fysisk eller elektronisk nivå vil alltid være tilstede men ved systematisk gjennomgang og fokus på bygging av kompetanse i organisasjonen er det mulig å minske risiko og i noen tilfeller eliminere denne helt. 3. Spørsmål fra datatilsynet om eventuell avtale inngått med Google direkte, samt oversikt over sikkerhetstiltak Google kan tilby for løsningen. Sv: I vedlagte Security Whitepaper beskrives databehandler (Google) sine strategier med flere lag av sikkerhet for datalagring, datatilgang og overføring. Dette bygger på kontroll over ti nøkkelkomponenter som beskrives kort her. All tekst under er utdrag hentet fra Google s dokument Security Whitepaper: Google Apps Messaging and Collaboration Products og er ment som hjelpetekst. For korrekte definisjoner om innhold og omfang- viser vi til orginalversjonen av Security Whitepaper (vedlagt). Google Corporate sikkerhets-policy. Grunnlaget for Google s engasjement for sikkerhet beskrives gjennom et sett av retningslinjer som dekker fysisk, konto, data, organisatoriske tjenester, nettverk og sikkerhet for datasystemer, applikasjonstjenester, systemtjenester, endrings-styring, hendelses-styring og data senter sikkerhet. Disse retningslinjene gjennomgås regelmessig internt hos Google for å sikre at de er hensiktsmessige og tilpasset. Organisatorisk sikkerhet. Google har opprettet et eget team med en ekspertgruppe innen informasjonssikkerhet, applikasjonssikkerhet og nettverkssikkerhet. Dette teamet er ansvarlig for å vedlikeholde selskapets forsvarssystemer, vedlikeholde prosesser tilknyttet sikkerhetsrevisjoner og bygging av sikker infrastruktur. Verdier klassifisering og kontroll. Google har en omfattende fokus på kontroll og praksis for å ivareta sikkerhet for kundeinformasjon. Google sine applikasjoner kjøres i et distribuert miljø der man i stedet for å samle kundedata på en server eller sett med servere- distribuerer kundedate over en delt infrastruktur sammensatt av Google sine egnenutviklede servere som er lokalisert på mange av Google sine datasenter. Google Apps benytter et distribuert filsystem utviklet for å håndtere store mengder data fra et stort antall maskiner. Brukerdata lagres strukturert i en stor distribuert database. Data deles opp i mange mindre fragmenter og spres utover mange systemer slik at at ingen data forsvinner hvis et del-system faller ut. Disse data-fragmentene gis også tilfeldige filnavn og lagres ikke i klar tekst slik at de ikke skal kunne leses av mennesker. Tilgang til data fra applikasjonsingeniører i en feilrettingssituasjon hos Google er basert Side 4 of 11

5 på streng kontroll der autentisering av personell skjer gjennom utstedelse av et eget x509 sertifikat. Videre fordrer administrativ tilgang til produksjonsdatabaser at oppkobling skjer ved bruk av PKI. (Public Key Infrastructure). Tilgang vil også alltid behovprøves. Personellsikkerhet. Google sine ansatte er påkrevd å oppføre seg i henhold til selskapets normer med hensyn til konfidensialitet, etikk, hensiktsmessig bruk og profesjonelle standarder. Ved ansettelse vil Google ikke bare verifisere utdannelse og tidligere arbeidsforhold, men vil også utføre referansesjekker internt og eksternt. Hvis mulig vil det gjennomføres rulleblad, kreditt, immigrasjon og sikkerhetssjekk. Omfanget av bakgrunnssjekk avhenger av hvilken posisjon som er aktuell. Alt personell gjennomgår opplæring innen sikkerhet ved oppstart. Alle ansatte hos Google er ansvarlig for å videreformidle hendelser innen sikkerhet og personvern til ansatte med spesielt ansvar for sikkerhet. Interne rapporteringsrutiner sikrer at ansatte anonymt kan rapportere enhver etisk problemstilling som oppstår. Fysisk og miljømessig sikkerhet. Google sine datasenter er geografisk distribuert og baserer seg på mange ulike fysiske sikringstiltak. Teknologi og sikkerhetsmekanismer som benyttes på disse lokasjonene kan variere ut fra lokale forhold som bygningsmessig lokasjon og regionale forhold. Datasenter vil alltid være utrustet i henhold til industristandard beste praksis og innebærer bruk av teknologi for tilgangskontroll, alarmsystem, interne og eksterne kamera samt sikkerhetsvakter. Alle kamera og alarmer overvåkes sentralt og områdene patruljeres regelmessig av sikkerhetsvakter ved bruk av sykler, Segway og T3 motion scootere. Det benyttes videre høyoppløselige kamera med videoanalyse og andre systemer for å oppdage og finne forsøk på innbrudd. Tilgang til et Google datasenter begrenses til Google ansatte, godkjent besøk og godkjent tredjepart som jobber i datasenteret. Retningslinjer for besøkende gjelder også for Googleansatte som ikke normalt har tilgang til produksjonsområdene. Google begrenser tilgang inne i datasenter basert på roller ikke posisjon. Dette resulterer i at selv øverste ledelse ikke har automatisk tilgang til Google sine datasenter. IT arkitekturen er bygget på overlapping og dublering av funksjoner for robusthet og kontinuerlig vedlikehold. For å støtte kontinuerlig drift 24/7 er datasentrene utrustet med redundant strømtilførsel der også dieselaggregater med generatorer tar over strømproduksjon ved utfall over lengre tid. Andre systemer som ivaretar fysisk sikring inkluderer kjøleanlegg i datarom og brannalarm. Side 5 of 11

6 Operasjonell sikkerhet. Skadelig programvare er en signifikant risiko i dagens IT miljøer. Google tar slike trusler mot eget nett og kunder seriøst, og benytter ulike metoder for å forebygge, oppdage og ufarliggjøre skadelig programvare. Strategisk innebærer første del av dette å forebygge mot infeksjon ved manuell og automatisert skanning ved å sjekke Google sin søke-index for webområder med skadelig innhold. Dernest tas det i bruk ulike antivirus skannere for å finne skadelig programvare som kan ha sluppet igjennom første skanning. Monitorering på interne systemer ivaretas ved innhenting av data om nettverkstrafikk, Google sine ansattes bruk av systemene og annen kjennskap til sårbarheter. Vurdering av sårbarhet håndteres fortløpende gjennom et eget team som jobber aktivt med scanning for å finne sikkerhets-trussler. Når en legitim trussel oppdages av sikerhetsteamet blir denne logget og prioritert etter alvorlighetsgrad og deretter tildelt en intern eier for videre oppfølgning. Innmeldte hendelser som kan påvirke konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet til systemets data- håndteres gjennom en egen prosess for sikkerhetshendelser. For å sikre at hendelser som gjelder informasjonssikkerhet får en rask behandling er et sikkerhetsteam tilgjengelig 24/7 som støtte for alt personell. Nettverkssikkerhet ivaretas av flere lage med forsvarsmekanismer. Dette for å beskyttenettverket fra forsøk på eksterne dataangrep. All datatrafikk må tilfredsstille Google sine krav til sikkerhet for å kunne overføres på nettverkene. Uautoriserte pakker blir automatisk droppet. Operativsystemene på Google sine servere er basert på en strippet og herdet variant av Linux som er tilpasset med kun de komponentene som er nødvendig for å kjøre Google sine applikasjoner. Systemet er designet for å ivareta full kontroll over både maskinvare og programvare. Sikkerhetsoppdateringer foretas på lik linje til hele den homogene infrastrukturen og hvis en modifisering oppdages som ikke er Google standard, vil systemet returnere automatisk til forrige tilstand. Slike automatiserte, selvhelbredende mekanismer er utformet med tanke på å kunne monitorere og oppdage forandringer som skaper ustabilitet og til å gi informasjon om uønskede hendelser i nettverket. Ved å benytte et robust system med rutiner for endringshåndtering der man benytter sentraliserte mekanismer for registrering, godkjenning og sporing av forandringer ønsker Google å minimalisere risiko for å introdusere uautoriserte modifikasjoner til Google sitt operativsystem. Tilgangskontroll. Alle ansatte i Google får ved ansettelse tildelt en konto for brukeridentifikasjon. Denne kontoen blir benyttet for å identifisere den ansattes aktivitet på Google sitt nettverk inkludert tilgang til ansattdata og kundedata. Ved ansettelse får en ansatt tildelt brukerident fra HR avdelingen og gis da tilgang til et sett med standard privilegier. Der det benyttes passord eller passordfraser vil systemene være satt opp til å benytte sterke regler for passord inkludert utløpsdato, restriksjoner for gjenbruk av passord og tilstrekkelig passord lengde. Kontroll med autorisasjon inkludert tilgangsrettigheter og nivå baseres på den ansatte sin jobb-funksjon og rolle. I dette benyttes konseptet med minst mulig privilegier og need to know for å matche nødvendig tilgang til definerte ansvarsområder. Ansatte i Google vil i utgangspunktet kun tildeles begrensede tilganger til interne ressurser som epost, intranett og ansatt-informasjon. Forespørsel om utvidet tilgang følger en formell prosess som innebærer en forespørsel og en tilgang gitt av data eller systemeier basert på Google sin sikkerhetsinstruks. Tilganger administreres av arbeidsflytverktøy som vedlikeholder inspeksjonslogg over alle endringer. Google har som policy å loggføre all administrativ tilgang til ethvert produksjonssystem og data. Hvis nødvendig er disse loggdata Side 6 of 11

7 tilgjengelig for sikkerhetspersonell hos Google. Systemutvikling og vedlikehold. Gjennom hele levetiden til applikasjoner, systemer og tjenester vurderer Google rutinemessig sikkerhet og implikasjoner tilknyttet disse. I dette ligger det at individer og team tilknyttet Google skal implementere passende sikkerhetsforanstaltninger i applikasjoner, systemer og tjenester som utvikles i samsvar med kjennskap til eventuell risiko. Google benytter en rekke tiltak for å sikre at de programvareprodukter og tjenestene som tilbys brukere holder en høy standard av sikkerhet. Gjennom interne konsulenttjenester til Google sine produkt og engineering team, tilbyr Google Security Team intern bistand innenfor: o Evaluering av sikkerhet og risiko ved prosjekter på design nivå. o Risikovurderinger tilknyttet implementering av produkter. o Gjennomgående konsultasjoner om risiko og mulige løsninger. Sikkerhet er betraktet som kjernen i design og utviklingsprosessene hos Google der utviklerteamene kan bygge på ulike rammeverk for et prosjekt. Google har utviklet og tilpasset sikkerhetsrevisjoner til ulike rammeverk. Hos Google har man innsett viktigheten- og behovet for at alle ressurser innehar kompetanse innen sikkerhet og tilhørende praksis ved programmering. Det gjennomføres derfor et kompetansebyggings program som i dag inkluderer: o Sikkerhetsopplæring for nye ingeniører o Utvikling og vedlikehold av omfattende dokumentasjon for sikkerhet ved programmering. o Målrettede referanser til dokumentasjon og opplæringsmateriell. o Tekniske presentasjoner om sikkerhetsspørsmål o Nyhetsbrev innen tema sikkerhet o Gjentagende konferanser med sikkerhet som tema. Sikkerhet på implementeringsnivå gjennomføres av medlemmer av Google Security Team og vil typisk gjennomføres i de senere stadier av utviklingsprosessen med fokus på sikkerhet ved implementering. Målsettingen er å validere at produktet er robust i forhold til relevante sikkerhets-trussler. Gjenvinning av data ved katastrofe, opprettholdelse av drift. For å minimalisere avbrudd på grunn av maskinvare som feiler, naturkatastrofer eller annet, har Google implementert et system for krisehåndtering ved alle sine datasenter. Dette systemet innebærer multiplisering av komponenter for å minimalisere risikoen for at enkeltkomponenter skal kunne forårsake nedetid: o Data replikering og backup til multiple systemer i datasenter og til sekundært datasenter. o Høy-hastighets forbindelser mellom flere geografisk spredte datasenter gir lavere risiko hvis en hendelse inntreffer i en hel region. o Ledelse av de ulike datasentrene er også distribuert for å gi en lokasjonuavhengig, 24/7 dekning og administrasjon. Det gjennomføres katastrofeøvelser jevnlig i henhold til katastrofeplan. Side 7 of 11

8 Regelverk og juridiske rammeverk. Google følger standard juridiske prosesser ved forespørsler fra tredjepart om innsyn i data. Innsyn kan bare oppnås gjennom en dokumentert juridisk prosess som ransakelsesordre, rettskjennelse, stevning gjennom et lovfestet vedtak, eller gjennom brukers samtykke. Ved mottak av en anmodning om utlevering av informasjon vil Google s juridiske team gjennomgå om forespørselen akseptabel er i henhold til gjeldende lovverk. Hvis forespørselen er juridisk valid er det vanlig prosedyre hos Google å informere den individuelle brukeren- eller organisasjonen om forespørselen unntatt i de tilfellene der en nødsituasjon oppstår eller der dette forhindres av lov. Google ivaretar en sterk personvern policy for å ivareta sikkerhet for kundedata. Denne kan finnes i sin helhet på : og er tilknyttet alle applikasjoner innenfor Google Apps. Mer detaljert om personvern finnes på Google legger vekt på at de ikke eier noen kundedata og ønsker å fortsette med det! Følgende prinsipper legges til grunn for håndtering av kundedata: o Google vil ikke dele data med andre med unntak som beskrevet i Google Privacy Policy. o Google tilrettelegger verktøy for kunder som ønsker å ta med seg data til annen leverandør. Brukerdata blir bare skannet eller indeksert i følgende tilfeller for å gi brukerne en tjeneste med høyere kvalitet: o Noen brukerdata som e-post og dokumenter blir skannet og indeksert slik at brukere innen domenet kan søke etter informasjon på egen Google Apps konto. o E-post skannes slik at Google kan gjennomføre filtrering av spam. o Med unntak av når brukere velger å publisere informasjon åpent er data som ligger i Google Apps ikke en del av den generelle google.com indeksen (søkemotoren). Scanning og indeksering foregår helt automatisk uten involvering fra mennesker. Google kan også velge å fjerne uønsket innhold som overtrer Terms of Service for Google Apps produktene. Safe Harbor Google overholder og opererer i henhold til Safe Harbor rammeverket og er registrert under dette avtaleverket hos det amerikanske handelskammer. SSAE16 (tidl. SAS70-II) Innebærer at det gjennomføres sikkerhetsrevisjoner hos Google utført av en uavhengig 3. part (revisor) etter en gitt industristandard. Formålet er å validere interne rutiner og bekrefte at disse gjennomføres effektivt og hensiktsmessig. Etter gjennomført revisjon vil revisjonsfirma fremskaffe rapport om disse forholdene. Side 8 of 11

9 Øvrige sikkerhetsmessige tilpassninger og muligheter I tillegg til ulike kontrollpunkter som er beskrevet av Google for å ivareta sikkerhet og personvern for kundedata, har Google Apps også flere opsjoner for sikkerhet som kan iverksettes av domene-administratorer (Narvik kommune): o Single Sign On (SSO) Gir administratorer muligheter for flere autentiserings mekanismer som sertifikater, brikker, biometrisk og annet. o Passord lengde og styrke administratorer kan sette nødvendig passordlengde for brukere på domenet. Indikatorer viser passordstyrke og kan hjelpe til med å identifisere passord som ikke holder tilstrekkelig nivå. o Administratorbasert Single Sign-out. Administratorer kan nullstille en brukers informasjonskapsler for å unngå uautorisert tilgang til konto. Dette vil logge brukeren ut fra alle nettlesersesjoner og fordrer ny autentisering ved neste pålogging. o Sikker nettleser oppkobling (SSL - HTTPS) gir administratorer mulighet for å stille inn for alle brukere på domenet at de skal benytte HTTPS protokollen ved oppkobling mot Google Apps. Informasjon som sendes via HTTPS er kryptert fra den forlater Google fram til mottakerens PC. o Ved bruk av retningslinjer for Transfer Layer Security TLS for Simple Mail Transfer Protocol - SMTP kan administratorer gjennomføre retningslinjer utformet for sikker sending og mottak av e-post mellom spesifikke domener. For eksempel kan en administrator spesifisere at all ekstern epost som sendes fra lønnskontoret til banken skal sikres med TLS eller settes på vent hvis TLS ikke kan benyttes. På samme måte kan administrator iverksette en sikker TLS forbindelse mellom domenet (narvik.kommune.no) og eksterne samarbeidspartnere som juridiske rådgivere og revisorer eller andre samarbeidspartnere der ansatte behøver økt sikkerhet. o Søk etter arkivert epost. Ved bruk av Google Message Discovery som er en del av Postini-tjenesten, kan man sette opp et sentralisert og søkbart epost arkivdepot for organisasjonen for søk gjennom arkiv og lagring av epost. Slutt på tekst fra Security Whitepaper Narvik kommune har i denne sammenhengen ikke inngått gjensidig avtale med Google om leveranse av løsning for e-post, men med systemintegrator Avalon Information Systems AB som i denne sammenhengen refererer til Google s dokument Google Apps Technical Support Services for beskrivelse av tjenestenivå og kundestøtte fra Google. Da leveransen for E-posttjenesten er basert på Coud-computing, er det heller ingen lokale ITinstallasjoner hos Narvik kommune som fordrer ekstra avtale om support fra leverandør ut over de tjenestenivåene som er listet i standardavtalen fra Google. 4. Spørsmål fra Datatilsynet om eventuell databehandleravtale mellom kommunen og Google, samt en beskrivelse av informasjonssystemets utforming og plassering. Sv: Informasjon om informasjonssystemets utforming og plassering er beskrevet i vedlagte Security Whitepaper. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker ikke Google å frigi detaljerte opplysninger rundt datasentrenes plassering ei heller tekniske detaljer som kan være kompromitterende i et sikkerhetsperspektiv. EU direktivet om beskyttelse av personopplysninger ble iverksatt i 1998 og forhindret utveksling av data med personopplysninger til land utenfor EU som ikke tilfredsstilte Europaunionens standard for tilstrekkelig personvern. Selv om både USA og EU deler felles målsetting om økt personvern for landenes innbyggere er det allikevel forskjellig tilnærming. For å bygge bro over disse forskjellene og frambringe et verktøy for å strømlinjeforme samarbeidet mellom USA og Europa, ble det utviklet et avtale-rammeverk for databehandling Side 9 of 11

10 av personopplysninger. Dette rammeverket kalles Safe Harbor (se vedlegg) og innebærer at organisasjoner og bedrifter som tilslutter seg dette overholder EU s krav til personvern. Google er listet her og forholder seg strengt til denne avtalen. Gjennom dokumentet Security Whitepaper, Google s tilslutning til Safe Harbour-avtalen og Narvik kommune s tilgang til sikkerhetsrevisjonsrapporter fra 3dje parts revisjonsfirma og sett i lys av at formålet med leveransen primært er E-post til kommunalt ansatte er det ønskelig at dette i sum skal tilfredsstille myndighetenes krav om databehandleravtale. 5. Spørsmål fra Datatilsynet om hvordan følgende problemstillinger er avklart med Google: a. Sikkerhetskopiering sv: Prosedyrer for sikkerhetskopiering er nærmere beskrevet i Security Whitepaper. Ved replikering og backup lagres data på flere systemer på samme datasenter og replikeres samtidig til et sekundært datasenter. Dette for å sikre at ingen data tapes ved katastrofer eller uønskede hendelser. b. Hvem hos Google som har tilgang til kommunens personopplysninger sv: Google beskriver i Security Whitepaper et rigid system for autorisasjon og tilgangskontroll før ansatte får tilgang til produksjonsdata. Det er utover dette ikke navngitt noen enkeltperson som har tilgang til kommunens data. Google beskriver også at håndtering av produksjonsdata for virussjekk og indeksering skjer maskinelt. c. På hvilken måte kommunen skal gjennomføre sikkerhetsrevisjon hos Google. sv: Kommunen har etter avtale med Google tilgang til SSAE 16 rapporter fra sikkerhetsrevisjoner fra 3.dje parts revisjonsfirma. Disse revisjonsrapportene mottas jevnlig etter hver revisjon- og skal rutinemessig taes opp til behandling i kommunens informasjonssikkerhetsutvalg. I tillegg til de punktene som er nevnt vil vi også generelt kommentere mulighetene i systemet for mobile brukere. Dette vil være et område som vil kreve langsiktig fokus på gode rutiner, kompetansebygging og systemmessige sikkerhetsmekanismer i kombinasjon. Dette er også en ny mulighet for mange brukere krever en ansvarlig holdning fra den enkelte ansatte i forhold til håndtering av mobile enheter ved bruk i det offentlige rom, tap eller tyveri. I løsningen fra Google ligger det systemmessige administrative funksjoner som innebærer at brukerdata på mobil enhet raskt kan slettes av administrator og at informasjon gjøres utilgjengelig for annen part. Dette er allikevel ikke å anse som noen erstatning for brukeropplæring og holdnings skapende arbeid men vil være et svært nyttig verktøy ved tap av mobil enhet. Vi håper dette gir et tilfredsstillende bilde av vurderingene tilknyttet ny e-postløsning i Narvik kommune. Med vennlig hilsen Per Jakobsen Enhetsleder IT Drift og Utvikling Side 10 of 11

11 Side 11 of 11

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN 1.1 TJENESTEKOMPONENT "BOX.COM" Tjenesten BOX.COM tilbyr en sikker samarbeidsplattform for deling av dokumenter enten dette er mediafiler, eller rene tekstdokumenter

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer