Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo)"

Transkript

1 Referat N4HA lørdag 16. september på Hellerud (Oslo) Til stedet: Jens Olav Rydningen (JOR), Julie B. Tøllefsen (JBT), Thor C. Grosås (TCG), Gaute E. Gjein (GEG), Maren L. Fløistad (MLF), Jørn J. Hedlund (JJH), Marthe Kopland (MK). Jens Olav forteller om hvordan praksis har vært med referering osv. Sak 0: Godkjenning av innkalling, saksliste og tidsplan / program. Informerer om at kun e-post blir brukt. Prat om oppretting av e-postlister på domenet vårt. Gjennomgang av tidsplan. Sak 1-06/08 Internt arbeid styret Hvor mye legger vi i styrearbeidet? JO fortalte om tidligere erfaringer. Hva gjør vi? Beredskapsgruppe, alumnytt, høstkurs, styrekonferanse, Forteller om styremøtene i forrige periode. 9 av 10 ble gjennomført. Det siste på landsleiren ble avlyst. Opplyste om tidligere vedtak: - mal for styremøtegjennomføring - kjøp av domene og webhotell samt nytt design - kontaktfylkemal - styrekonferanse hvert år - opprette beredskaspgruppe - danne en internasjonal post på budsjettet - vedtok sikkerhetsmal - lage freesbee - innkjøp av nytt miljøtorgutstyr, møteklubbe, spill, førstehjelpskoffert, - støtte Kristine Rise fra internasjonal post. a) Gjennomgang av arbeidsoppgaver styreverv Vararepresentantene: innkalt til alle styremøtene, kan ha ansvar for kontaktfylker, i tillegg til andre oppgaver som blir tillagt disse. Styremedlem: Pålegges ulike oppgaver, samt faste oppgaver i styret, kontakt med fylket Sekretær: Skriver referat på styremøtene, sendes leder. (Diskusjon av referatpraksis.) Sende ut innforskriv til alumnklubbene (skrivingen av infoskrivet går på rundgang). Arkiverer referater og alumnnytt. Være ansvarlig for å sende ut informasjon og pressemeldinger internt og eksternt.

2 Kasserer: Økonomisk ansvarlig for N4HA. Oppdatere styret på økonomien. Søke om økonomiske midler. Holde seg orienter om økonomiske spørsmål i organisasjonen. Nestleder: Pålegges ulike oppgaver, samt faste oppgaver i styret, kontakt med fylket. Skal kunne ta over leders oppgaver. Skal kunne representere leder. Leder: Hovedansvarlig for styrets oppgaver, samt sørge for at det blir gjort. Ansvarlig for uttaleleser utad. Delegere oppgaver. Følge opp handlingsplan og årsmøtevedtak. Følge opp kontakten med 4H Norge. Innkalle til styremøte. b) Gjennomgang av styrets arbeidsoppgaver (fastsatte) Fastsatt i handlingsprogrammet. (Diskusjon av styrets ansvar ovenfor miljøtorget på landsleir.) c) Organisering av styremøtene JOR går igjennom tidligere plan. Vedtak: - Styremøtet holdes i løpet av en helg. - Ankomst og innkvartering skjer fredag ettermiddag/kveld. - Det lages to referater, et for internt bruk og et eksternt bruk. - Det velges en arrangementansvarlig for neste styremøtet som har ansvar for arrangementet utenom det ansvarlige. - Det kan settes av tid til etterarbeid og gruppearbeid i løpet av helgen. - Arrangementansvarligs oppgave er innkvartering, program utenom det fastsatte formelle styremøteprogrammet samt kontakt med den lokale alumnklubben. - Leder (nestleder) innkaller til møtet. - Ustyr som bør være tilstede ved møte: o se redigert plan for krav til styremøte. d) Økonomisk gjennomgang Vedtak: TCG redigerer reiseregningsskjemaet før neste styremøte. JOR redegjør for reiseregningsskjemaer og andre utlegg. TCG redegjør for økonomi. Ragnhild har før regnskap fram til B-design og reiseregninger er utbetalt. Thor ser på mulig kostnadskutt ved domene og webhotell leie. Thor kontakter Nils Einar som har hatt ansvaret for webrelaterte saker. Ca kr på konto. Det er kr mindre enn ved starten, hvor kr av utgående utgifter er et lån til miljøtorget i Det er sannsynligvis et pluss på ca kr fra årets miljøtorg (2006). Vedtaket om fordelingen av overskuddet fra miljøtorget som ble fattet på årsmøtet ble tolket dit hen at det ikke hadde tilbakevirkende kraft og følgelig ikke gjelder for miljøtorget for Styret ser på fordelingen av årets overskudd som et styreanliggende. Dette taes opp under eventuelt. Diskusjon om reiseregninger og regning for matutgifter. Diskusjon av nye regler for dekking av reisegodtgjørelse. Vedtak: Vedtatt nye regler. Se eget vedlegg.

3 Sak Innhold i ansvarsområder a) Kontaktfylke ordningen Informere fylkene. Ringe de ofte. Være med på et arrangement. Se gammel mal. Diskutere opplegget fremover. En liten rapport fra hver alumnklubb legges fram på hver styremøte. Vedtak: Malen beholdes slik som den er. b) Kontaktfylkeordnings/beredskapsgruppe-koordinator Pusher litt på deltakerne i styret slik at de gjør jobben sin med kontakt med fylkene. Følge opp at planen blir fulgt. Legger fram rapporten på hvert styremøte om hvordan tilstanden er i fylkene. Passe på at kontakten blir gjort. Følge opp beredskapsgruppa. c) Webredaktør Ansvarlig for hjemmesidene. Sørge for at sidene er brukervennlige og videreutvikle disse. Webansvarlig legger ut informasjon på siden og oppdaterer disse. d) Alumnytt ansvarlig Hovedansvarlig for alumnnytt. Stoffet i bladet kommer fra alle i styret. Purre på fylkene for å få innhold fra dem. Passe på at bladet godkjennes før det trykkes. Det skal gis ut et nummer i halvåret. Ansvarlig for å sende inn bidrag til alumnsiden i Aktivitet 6 ganger i året. e) Materialforvalter Holde oversikt over eiendelene samt deres lagringsplass. Være ansvarlig for nettbutikken og salg av produkter. Følge opp bestilling av evt. nye produkter. f) Sikkerhetsansvarlig Sikre oppfølging av sikkerhetssmalen ved arrangementene.

4 Sak 3-06/08 Fordeling ansvarsområder internt i styret a) Kontaktfylker Jens Olav Rydningen Julie B. Tøllefsen Thor Grosås Gaute E. Gjein Maren L. Fløistad Jørn J. Hedlund Marthe Kopland Heidi Strånd 4H Norge, STÆA, Jurtappen A3, FIFA, Vigga, MORAL, HOMLA H.A.N.S.A, VAR, FAHLIØST NIFYEA, NØFF, SVEA BASE, NTAK GVAA, TELEalumn SOFA, OPAL b) Kontaktfylkekoordinator Marthe Kopland c) Webredaktør Gaute E. Gjein. (Jørn hjelper til med teknisk oppdatering.) d) Alumnytt ansvarlig Julie B. Tøllefsen e) Materialforvalter Thor Grosås f) Sikkerhetsansvarlig Jørn J. Hedlund Sak 4-06/08 Gjennomgang fra Årsmøte i N4HA 2006 a) Vedtekter Lest igjennom vedtekter. b) Handlingsplan Lest igjennom tidligere. c) Budsjett Gjennomgang av budsjettet. d) Miljøtorgfordelingsnøkkel Opplyst om de nye reglene ved fordeling av over- eller underskudd. e) Siste års senior på høstkurs Opplyst om reglene for deltakelse på høstkurs for seniorer. f) Årsmøteprotokoll Opplyst om protokollen. Sak 5-06/08 Post a) Fylkespost JOR referer post. Brev fra IFYE, IFYE post, Nordisk leir, Landskurs. Vedtak: JOR representerer landsstyret og JBT representerer N4HA på Landskurset. b) Merkesystem JOR leser opp brev angående merkesystemet. Vedtak: GEG representerer N4HA i utvalget. c) Studietur Gambia januar 2007

5 Informerer. JOR har søkt personlig om å delta. d) Samarbeid landsstyret Informerer om vedtakene som er vedtatt med tanke på samarbeidet. N4HA får lov til å stille med en representant som observatør på landsstyremøtene, og tilsvarende får landsstyret lov til å stille med en representant som observatør på styremøtene i N4HA styre. Vedtak: Leder (vara: nestleder) representerer N4HA som observatør i landsstyret. Vedtak: P-referatet fra landsstyremøtene (personalsaker trekkes bort) sendes alle deltakerne i styret til Norske 4H alumner. e) Visjon 4H Styret mener at en visjon på en linje sier alt for lite for 4H og blir en forenkling. Vedtak: Forslaget for å støtte landsstyrets forslag om visjon på en linje ble nedstemt 4 mot 1. Gaute skal utarbeide et forslag om svarbrev til landsstyret, dette skal godkjennes av styret (via mail) før det sendes landsstyret innen 1. november. Sak 6-06/08 Representasjon a) STÆA 30 år Vedtak: Gaute E. Gjein representerer Norske 4H alumner. 200 kr kan disponeres til gave. b) Kontaktkonferansen 2006 Avholdes på Sundvollen hotell. Jens Olav Rydningen representerer 4H Norge sammen med Astrid Solberg. c) Nasjonal konferanse om Inkluderende fritidsmiljø. Vedtak: Maren L. Fløistad representerer Norske 4H alumner. d) Høstkurs SOFA - Breim Søknad mottatt fra SOFA om støtte til høstkurset. Vedtak: Norske 4H alumner støtter kurset med kr, samt 200 kr per deltaker med forutsetning av at deltakeravgiften settes ned med 200 kr per pers. Det forutsettes også at det i etterkant sendes inn regnskap. Norske 4H alumner støtter en representant på kurset samt denne personens reiseutgifter. Dersom flere reiser, deles summen på disse. Vi ønsker at dette også skal sette standarden for dekking av utgifter videre. Ved dette kurset reiser 3 stk, ergo dekkes 1/3 av kostnadene ved reise samt 1/3 av egenandelen for hver deltaker fra styret. Sak 7-06/08 Arbeid videre a) Hefte for alumnklubbene Vedtak: JOR og MLF ser på heftet og gjør dette ferdig. b) Brosjyre til plakettmottakere felles for hele landet JOR viser fram utkast til brosjyre fra A3. Vedtak: Martin Strand og Lars Ole Hortemo blir spurt om å lage utkast til vervebrosjyre for plakettmottakerne i JJH lager en DVD som er klar til plakettfestene til plakettmottakerne i c) Neste alumnytt

6 Vedtak: Julie undersøker priser på forskjellige trykkerier. d) Neste styrekonferanse Vedtak: Vi forespør SVEA og A3 om å arrangere styrekonferanse enten siste helga i februar eller første helga i mars. Dersom vi får et negativt svar, spør vi VIGGA. Sak 8-06/08 Logo N4HA Vedtak: Kløveren i logoen vår er den samme som 4H Norge sitt symbol. På forrige årsmøte i 4H Norge ble det byttet symbol. Pga. dette skiftet, har styret nå vedtatt at vi også innarbeider det nye symbolet i vår logo. Sak 9-06/08 Styremøter N4HA Vedtak: november i Vestfold februar i Trondheim mai i Tromsø. Sak 10-06/08 Diverse a) Beredskapsgruppe. Vedtak: Marthe lager et lite infoskriv om Beredskapsgruppa. Oppdaterer informasjonen om deltakerne på Beredskapsgruppa. b) Kristine Rises kontrakt. Vedtak: JOR kontakter Kristine Rise for å skaffe kviteringer og oversikt over hva pengene hun mottok har blitt brukt til. c) Publisering av epostadresser på nettet. Vedtak: Epostadressene publiseres ikke direkte, men på en hensiktsmessig måte. d) Miljøtorfordelingsnøkkelen. Vedtak: Med bakgrunn av styremøtevedtak fra i fjor, samt årsmøtevedtaket i år, vedtas det at overskuddet fra årets miljøtorg deles med fordelingsnøkkelen 70 % til A3 og 30 % til Norske 4H alumner. e) Innforskriv. Vedtak: Gaute E. Gjein skriver infoskriv. Infoskrivet skal innholde: - Årsmøteprotokoll - Info om kontaktfylkeordningen - Info om hjemmesiden - Info om alumnytt - Info om beredskapsgruppa - Info om styrekonferansen i Info om høstkurset i regi av SOFA i Info om søknadsmuligheten for IFYE programmet

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA

B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA B-referat styremøte nr. 01/14 for Sjøhaug Naturistsenter SA Dato: 12.02.14 kl. 17.00 Sted: ATEA Brynsalléen 2 Oslo Tilstede: Per, Mona, Per, Svein-Tore, Ivar, Heidi og Mai-Britt (referent) Fraværende:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer