ÅRSMELDING BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING"

Transkript

1 BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : ÅRSMELDING STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING Leder: Medlemmer: Guro Kirkerud Ingeborg Semb Magnar Linderud Øystein Snuggerud Ola Krageberg Jorid Sønstegaard (fram til :::: Harald Tusvik Observatører: Nils Hestehagen Gjøvik kommune Knut A Hanstad BiriGard 2. VIRKSOMHET OG VIRKSOMHETSOMRÅD Generell virksomhet Styringsgruppa har hatt 13 møter og behandlet 99 saker i 2003 Vi har hatt ett medlemsmøte der hovedmålsettingen var å informere om prosjekter BBF er involvert i. Ett nytt medlemsmøte/folkemøte er planlagt gjennomført i mars 2004 som et samarbeid mellom ny og gammel styringsgruppe. I tillegg til interne møter, har BBF vært involvert i flere prosjekter og representert i ulike sammenhenger: Vi har i samarbeid med Biri sentrumsforening og frivillige lag og foreninger arrangert Biridagen 2003, 20.juni BBF har i flere sammenhenger vært i dialog med Gjøvik kommune, Areal og Utvikling, for å komme med innspill i kommunenes tenkning rundt utvikling av Biriområdet. En tettstedsanalyse er på trappene. BBF har bidratt til at Biri Næringsforum er avviklet og avsluttet. BBF har overtatt underskudd og vil legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet i bygda, både ved representasjon i styringsgruppa og ved et tett samarbeid med Biri sentrumsforening. BBF har samarbeidet med andre frivillige organisasjoner i bygda, f.eks den komiteen som var oppnevnt for å komme med innspill til kommuneplan.

2 Biri.no Portalen ble formelt åpnet 10. mai BBF eier følgende domenenavn: biri.no, biri.org, biri.info,. Aktivitet: Foreløpig er det et begrenset antall organisasjoner, bedrifter og private med egne hjemmesider. Det er konkrete tiltak på gang for samlet innmelding av frivillige organisasjoner i Biri, knyttet opp mot visittkort/og evt hjemmesider. I tillegg pågår det forhandlinger knyttet til Biri Sentrumsforening om kollektiv innmelding, og individuelle hjemmesider. Antall medlemmer er pr medlemmer, (10 fam,medlemsskap, 7 org./bedrifter samt 44 private medlemmer (Alle disse er automatisk medlemmer også av BBF). 81 brukere individuelle brukere (har adgang til deler av portalen, inkl. ekstranett). Redaksjon: I hovedsak har redaksjonen bestått av Harald Tusvik og Knut Hanstad. Det er flere personer som har vært engasjert direkte, men av ulike grunner er disse engasjementene blitt relativt kortvarige. Vurdering av sidene: Mest besøkte sider er Dagens bilde, og Hva skjer i Biri. Mye av aktiviteten som skjer i Biri er annonsert på portalen. Besøk/trafikk: Planer/Aktiviteter: Det pågår samtaler mellom biri.no og Biriavisa om redaksjonelt samarbeide. Redaksjonen er utvidet med en medarbeider (Arne Kjørstad) ivaretar hva skjer i Biri, samt Biri Sanitetsforening sine hjemmesider. Økonomi: Se BBF s økonomi/regnskap. Biri Herredshus og Kremmerodden Biri Bygdeforum har dette året hatt dialog med Gjøvik kommune, vedr. videre drift av Kremmerodden og Biri herredshus som fellesarenaer i bygda. Utgangspunktet var at Gjøvik kommune ville selge begge stedene. Pr er avtalen at BBF skal utarbeide et forslag til driftavtale med Gjøvik kommune når det gjelder Biri Herredshus. BBF foreslår for Gjøvik kommune at Kremmerodden fortsatt leies ut til Biri Jeger og fiskeforening. BBF har søkt kommunen om kulturmidler til opprusting av uteområdet foran Biri Herredshus. Det er ikke avklart om BBF får slike midler.

3 PROSJEKTER BiriGard BiriGard er skilt ut som et eget prosjekt fra Bygdeforumet, og skal ledes av en ekstern styringsgruppe. Bygeforumet vil frem til valg av selskapsform være den juridiske enheten og eie planer og skisser. Utviklingen av BiriGard har tatt lengre tid enn forventet. Forretningsutvikling er krevende og tar ofte mer tid enn forventet. Gledelig var det at SND signaliserte at det hadde tro på prosjektet, dette underbygger og styrker prosjektet. Også egenkapitalen er nå på plass. Det har i løpet av 2003 blitt brukt mye tid på skaffe samarbeidspartnere og bygge allianser for prosjektet. Dette har vi lykkes godt med, noe som er viktig for å sikre prosjektetutviklingen fremover. Biri Coop Marked og Biri Travbane er blant mange viktige for å få dette til. Det er viktig å skape lokal forankring for å sikre bygda styring på utviklingen av prosjektet. Nødvendige forundersøkelser og utredninger vil bli satt i gang i løpet av våren Resultater av disse forventes å være klare i løpet høsten Gruppa er positiv og tror at dette vil bli en viktig utvikling for Biri. Biri senter En gruppe Biriungdommer tok i 2002 initiativ til å utrede mulighetene for å skate inn i Biri Senter. Dette fordi senteret har stått tomt i lengre tid og fordi de mente det var behov for en innendørs saktehall på Indre Østland. BBF ønsket å følge opp initiativet og har fått midler til forprosjekt fra SND. Det utredes nå muligheter for å etablere et multiaktivitetssenter med plass for idrettslag, skatere, kulturaktiviteter og evt. treningsstudio. Forprosjektet skal være ferdig i mars Målet er å etablere kontakter med aktuelle interessenter og gjøre prosjektet interessant for aktuelle driftsaktører. BBF samarbeider med Biri IL, Madshus skifabrikk og Gjøvik kommune om utvikling av ideen. Biri sentrum BBF samarbeider med Gjøvik kommune om utviklingen av tettstedet Biri. Kommunen har fått midler fra Husbanken til å utvikle en tettstedsanalyse av Biri BBF har deltatt i utforming av søknaden og skal aktivt bidra i prosjektet. BBF har også dialog med eieren av Biri Mølle, som er svært interessert i å se utviklingen av området som en del av en helhetlig utvikling av Biri sentrum. Birirevy Beauty Biri På initiativ fra Ola Krageberg er det inneværende år startet opp en revygruppe i Biri. BBF har kun bidratt med moralsk støtte og støtte i arbeidet med å skaffe noen midler fra kommunen.

4 Styringsgruppa for revyen består av : Hege Hagen Kjersti Krageberg Ola Krageberg Foreløpig består gruppa av disse tre + 9 aktive medlemmer og ca. 10 interessert. Revygruppa fikk kroner i driftsstøtte av Gjøvik kommune, men driften inneværende år har vært billig og ved årets slutt har de fortsatt kroner på bok. Gruppa har hatt regelmessige møter hver 14. dag og er ved årets slutt optimister. De har hatt noe inspirasjonshjelp fra Toten amatørteater og etter noe famling har de nå klare visjoner for 2004 : tekstutvikling, egenproduksjon i januar og februar rollefordeling, innstudering i mars og april ramme for forestilling klar i mai lage forestilling tekniske løsninger august forestillingen vises i oktober 3. ØKONOMI Den økonomiske situasjonen i Biri Bygdeforum preges av at flere av prosjektene tar tid å gjennomføre. Alle offentlige tilskudd kommer hovedsakelig etterskuddsvis, noe som gjør at Bygdeforumets likviditet blir presset. Biri Bygdeforum har utestående gjeld på BiriGard og biri.no. Det er brukt mye penger på utviklingen av biri.no. Dette er midler som planlagt skulle dekkes inn av annonse- og medlemsinntekter. Målet er ikke oppnådd i Det er i denne sammenhengen inngått en nedbetalings- og utviklingsavtale med Honne. Det er innhentet egenkapital på kr fra eksterne aktører og tilskudd fra SND til utredning av Multisportsenteret. Totalrammen er på kr Driften i 2003 gikk med i underskudd. Dette bidrog til å svekke egenkapitalen tilsvarende i Biri Bygdeforum har en driftskreditt på kr i DnB NOR ved nyttår. Biri Bygdeforum har mottatt tilskudd fra SND sammen med Gjøvik kommune til i egenkapital som kommer i tillegg. Det forventes økte inntekter på biri.no og kostnadsdekning av deler av BiriGard i løpet av Det vil skape bedre økonomiske utsikter for Biri Bygdeforum. I tillegg har Fylkesmannens landbruksavdeling bidratt med kr Overskudd i 2004 vil bli brukt til nedbetaling av kassekredritt. Driften av styringsgruppa baserer seg på idealistisk arbeid. I gjennomsnitt har medlemmene i styringsgruppa inneværende år brukt ca. 100 timer på BBF. Det betyr at det er nedlagt en gratis innsats på ca. 700 timer i 2003.

5 Økonomiske forpliktelser Skogbrukets Kursinstitutt, kr mva. Det er inngått en nedbetalingsavtale med Honne på denne fordringen. Biri Bygdeforum har en driftskonto i DnB NOR på kr Ved årets slutt er benyttet. Exedra InnoVision ved Knut A Hanstad har lagt ned kr i arbeidsinnsats i utviklingen av BiriGard. Innfrielse av dette beløper betinger realisasjon av BiriGard. Dette er derfor ikke tatt inn i regnskapet. Knut A Hanstad har i tillegg gått inn med ca 500 timer gratis innsats for BBF/biri.no.

6 FORSLAG TIL BUDSJETT BIRI BYGDEFORUM 2004 Inntektsbudsjett Inntekter kostnader Inntekter Biri.no Provisjon av Biri.no Medlemskap Prosjektinntekter Andre inntekter Inntekt estimat Kostnadsbudsjett Møtekostnader Vedlikehold Biri.no Utestående Honne Porto Kopiering Renter Utestående Hanstad Driftskostnad Driftsoverkudd

7 Forslag til handlingsplan Biri Bygdeforum OMRÅDE AKTIVITETER TIDSFRISTER ANSVARLIG Økonomi BBF skal ved årets slutt være i økonomisk balanse. Medlemsverving Ved årets slutt skal BBF ha 30 bedriftsmedlemmer /organisasjoner 150 private medlemmer Prosjektmidler BBF skal jobbe aktivt for å skaffe mulige prosjektmidler for arbeid med bygdeutvikling/innlandsutvikling. Prosjektene Biri Gard og Multisportssenteret overdras til aktuelle aktører for videreføring/etablering. Det er et mål at BBF får dekket reelle utgifter ved en slik overdragelse. Samarbeidsavtale I løpet av året skal BBF jobbe for å inngå en avtale med Gjøvik kommune som avklarer Bygdeforumets rolle inn mot kommunen. Hvilke samarbeidsform kan BBF og kommunen ha felles nytte av i arbeidet med bygdeutvikling og næringsutvikling i Biri? Biri sentrum Beauty Biri Biri Gard Biri.no Nettstedet skal bli Norges beste bygdeportal. I samarbeid med tilsatt tettstedsutvikler i Gjøvik kommune vil BBF bidra aktivt til at analyse av og plan for tettstedsutvikling blir visjonær og framtidsrettet, både med tanke på næringsutvikling og med tanke på Biri som ett godt sted å bo. Forprosjektet for Biri Gard gjennomføres og det det søkes eksterne samarbeidspartnere. Det etableres kontakt mellom Biri-no og Biriavisa om redaksjonelt samarbeide. Redaksjonen utvides med en medarbeider som ivaretar hva skjer i Biri, samt Biri Sanitetsfor. sine hjemmesider. Det legges til rette for opplæring i bruk av nettportalen bl.a. gjennom kursing av alle elever ved ungdomsskolen og medlemmer i BBF. Multisportssenter Forprosjektet for Multisportssenteret

8 gjennomføres. Biri Herredshus Det er et mål å beholde Biri Herredshus som bygdas kultur og forsamlingshus. Biri Bygdeforum vil i samarbeid med Gjøvik kommune avklare framtidig drift. Bygdeidentitet BBF ønsker å bidra til at innbyggerne i Biri møtes og Annet Organisasjon BBF støttter aktivt opp om revygruppa som har som mål å vise sin første bygderevy i oktober. BBF vil i samarbeid med andre aktører bidra til at Biridagene opprettholdes som arena. Biri Bygdeforum skal ha to medlemsmøter i året i tillegg til årsmøtet. BBF skal inneværende år ikke engasjere seg i nye prosjekter. Hovedmålet er å avslutte store forprosjekter og få disse videreført i hovedprosjekter drevet av aktuelle aktører Styringsgruppa skal inneværende år jobbe aktivt for å utvikle medlemsorganisasjonen BBF skal være en attraktiv møteplass for mennesker som ønsker å bidra til at Biri utvikler seg til et spennende sted for fremtiden. H:\dokumenter\Ymse\BIRI BYGDEFORUM-arbeidsplan.doc

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer