Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Det forutsettes at de vedlagte dokumentene og informasjonen er lest i gjennom, slik at vi kan slippe å lese opp dokumentene på møtet, og heller bruke tiden på å svare på spørsmål. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Sameierne bes registrere seg ved å signere på den fremlagte oppmøteliste ved inngangen til møtelokalet. En sameier pr. seksjon. Sameiere med skriftlig fullmakt signerer på den seksjonen fullmakten gjelder for. Fullmakten leveres til styret. Side 1 av 25

2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Hundsund 4 Sameie avholdes onsdag kl. 19:00 i Hundsund Grendesenter på Fornebu. Til behandling foreligger: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen d) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Årsberetning for Årsregnskap for 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til henholdsvis vedlikeholdsfond og egenkapital. 4. Godtgjørelse til styret Styret foreslår en godtgjørelse til styret på til sammen kr ,- 5. Innkomne forslag a) Forslag til endring av husordensreglene og vedtektene. b) 5 forslag innsendt fra Kristin Stangebye Marthinsen Innkomne forslag er vedlagt innkallingen. 6. Valg av styre Styret ble valgt for en tjenestetid på 2 år på ekstraordinært sameiermøte 2. mars Det er derfor ingen styremedlemmer på valg før på neste års ordinære sameiermøte. Fornebu, 14. mars 2012 Styret i Hundsund 4 Sameie Henning Knudtzen/sign Knut Bakke/sign Torbjørn Ek/sign Kristine G Kittelsen/sign Side 2 av 25

3 Årsberetning for 2011 Generelt om sameiet Styre Sameiets styre har siden valget på ekstraordinært sameiermøte 2. mars 2011 hatt følgende sammensetning: Styreleder Henning Knudtzen Lilleruts Vei 71 Styremedlem Knut Bakke Lilleruts Vei 101 B Styremedlem Torbjørn Ek Lilleruts Vei 83 Styremedlem Kristine G Kittelsen Lilleruts Vei 71 Varamedlem Tore Bang Lilleruts Vei 97 B Varamedlem Frank Roland Lilleruts Vei 75 C Styret består i dag av 1 kvinne og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger Sameiet består av 59 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , har gårdsnr. 49 og bruksnr. 924 i 0219 Bærum kommune. Adresse er: Lilleruts Vei 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 og 101. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Selskapsnr. hos forretningsfører er Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med B.O. Drift AS som kan kontaktes på telefon Vaktmestertjenestens oppgaver er regulert i en egen oppdragsavtale. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne og måtte betale for tjenesten som vaktmester utfører selv. Renhold Sameiet har avtale med Faks Miljørenhold AS om renhold av sameiets fellesarealer. Snøbrøyting og strøing Sameiet har avtale om snørydding og strøing for sesongen 2011/2012 med B.O. Drift AS som kan kontaktes på telefon Vedlikehold av plener og beplantning Det er pr. 31. desember 2011 ikke inngått noen avtale med gartner for vedlikehold av plener og beplantning for sesongen Side 3 av 25

4 Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggs-innretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes for hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet er for strøm til fellesområdene tilsluttet avtalen som OBOS har inngått på vegne av boligselskapene som er forvaltet av OBOS. LOS (Agder Energi AS) står for kraftleveransen, er basert på spotpris og løper til Nettleie betales til Hafslund AS Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Styrets arbeid Styrets beretning omfatter tidsrommet fra etablering av sameiet og frem til 31. desember, og vil også i fremtiden følge kalenderåret på samme måte som regnskap og budsjett. Møter Sameiet ble konstituert i ekstraordinært sameiermøte 3. mars Siden da er det avholdt ytterligere 1 ekstraordinært sameiermøte og 9 styremøter. Styret har lagt opp arbeidsformen slik at både styremedlemmer og varamedlemmer møter på styremøtene. Styremøtene har fungert som arbeidsmøter der sakene er behandlet, arbeidsoppgaver fordelt og vedtak fattet. Det er fra det enkelte styremøte skrevet protokoll som er signert av både tilstedeværende styremedlemmer og varamedlemmer. Styret har på alle møter vært vedtaksfør, og konsentrert referat fra møtene er sendt ut til sameierne med e-post. Styret besluttet på første møte primært å kommunisere elektronisk med sameierne. HMS helse, miljø, sikkerhet Dette er en lovpålagt del som løpende følges opp av styret. Vi har i 2011 ikke hatt en eneste kontroll fra det offentlige. Det er i løpet av høsten gjennomført en befaring med Asker og Bærum Brannvesen i forbindelse med etablering av automatisk varsling av brann, der det ble avdekket en del mangler i leveransen fra entreprenør. Styret har også gjennomført en befaring av fellesområdene. Begge befaringene har hatt elementer av HMS relatert saker, og disse vil bli fulgt opp som HMS relaterte saker. Brannvern er en meget viktig del av vår sikkerhet. Styret vil minne om og oppfordre til at den enkelte sameier minst årlig gjennomfører en test av røykvarslere og skifter batteri, samt sjekker at brannslange og eventuelle pulverapparater er intakte. For de boligene som har installert gass, vil styret sterkt oppfordre til installasjon av gasslekkasjevarsler. Side 4 av 25

5 Felles reklamasjoner Styret foretok i september en befaring på sameiets område for å avklare forhold som kunne gi grunnlag for reklamasjon overfor utbygger på grunn av mangler og feil, og å få en oversikt over eiendommen. Befaringen konkluderte med over 50 forhold som det skulle reklameres på. En del av punktene er det gjort noe med, men da noen av punktene var relativt omfattende og vi har møtt liten velvilje fra utbygger, fant styret det klokt å få hjelp av bygningsteknisk kompetanse. Denne saken vil ikke bli avsluttet før en gang i løpet av Styret har også fått henvendelser om feil og mangler relatert til den enkelte seksjon, men har henvist til at eier selv må ta det opp med utbygger/entreprenør. Vedlikehold Styret har arbeidet mye med å få på plass avtaler for vaktmestertjenester, renhold av fellesarealer og snøbrøyting/strøing for sesongen 2011/2012. Det er også inngått vedlikeholdsavtaler for vedlikehold av ventilasjonsanleggene på nr. 71 og 73, heisene, elektriske anlegg inklusiv portanlegg, garasjeport, varmtvann og fjernvarmeanlegget samt gass. Sameiet har ansvaret for gassanlegget fra fordelingssentralen ved nr. 81. Ansvaret frem til fordelingssentralen ligger hos Hundsund Huseierforening som også er ansvarlig for drift og etterfylling av gass. Gassanlegget krever årlig ettersyn. I vedlikeholdsavtalen for gass ligger også avtale om årskontroll av gass-anlegget i hver enkelt seksjon. For dette vil NVS som avtalepart kontakte den enkelte sameier for avtale i løpet av våren. Denne årskontroll er ikke inkludert i felleskostnadene. Garasjegulvet ble vasket 1 gang i løpet av høsten, og det er tydelig at det er behov vask av garasjen hver vår og høst. Vask av oppgangene i nr. 71 og 73 samt oppgangen fra garasjen mellom kjedehusene blir vasket en gang pr. uke. Det har vist seg at det er noe varierende kvalitet på denne tjenesten og styret vil holde dette under oppsikt. Heiser Dette første året har vært problemfritt og uten driftsstopp for heisene i sameiet. Det har vært noen klager på at heisdørene er for harde og ikke reagerer mot blokkering samt støy fra heisdørene. I følge leverandøren som har sett på det flere ganger så er et ingen klemrisiko forbundet med dørene, og etter ettersyn har støyen blitt borte. Sameiet har en løpende serviceavtale med Otis AS for heisene. Hageanlegg Uteområdet ble ferdig i løpet av sommeren 2011, og vedlikeholdet har etter avtale med styret vært i varetatt av entreprenøren som har anlagt det. Uteområdets utforming og beplantningen er i stor grad gitt i de reglene som er satt av Bærum kommune for hele Fornebu-utbyggingen. Det er utført en del rydding i løpet av høsten 2011 på området ned mot vannet på Koksabuktsiden. Sameiets uteområde fremstår som velstelt og trivelig. Det ble i forbindelse med anleggingen satt ut en del benker og søppelkasser. Det viste seg etter hvert at søppelkassene ble et miljøproblem, og styret besluttet at de skulle fjernes. Det er styrets oppfatning at vi bør forsøke å opprettholde dagens nivå. Det betyr at plenarealene holdes velstelte og friske. Trær og busker beskjæres og holdes i trim. Trær, hekker og busker som er døde eller døende, erstattes av nye tilsvarende eller av alternativer. Innkjørsler og gangveier skal holde en akseptabel standard samt at alle kantsteiner skal være fast fundamentert. Styret er ikke helt fornøyd med inngangspartiet foran nr. 71 og73. Området vil sannsynligvis bli bedre når tun 2 blir ferdig, men inn til da, vil styret ta initiativ overfor utbygger for å få oppgradert dette området i løpet av våren Det gjelder også området foran Jonoe. Trafikk og parkering Sameiet har beboerparkering i egen garasje. Antallet parkeringsplasser er etter styrets mening noe begrenset hvilket skyldes Bærum kommunes vedtatte parkeringsnorm for Fornebu-utbyggingen. Som Side 5 av 25

6 en kuriositet kan nevnes at det for første gang er vedtatt et maksimalt antall parkeringsplasser pr. bolig i motsetning til tidligere hvor man måtte ha plass til et minimum. I garasjeanlegget er det ved årsskifte 3 plasser som er merket med "F". Disse plassene er gjesteplasser med spesiell tanke på bevegelseshemmede gjester. Ellers så er det avsatt 9 gjesteplasser for hele sameiet foran blokka. Det er forutsatt at det ikke parkeres på veien mellom kjedehusene, og i snuplassen. Dette vil bli skiltet. Styret ser for øvrig at parkering kan bli et problem. Det har til tider vært enkelt som holder noe høy hastighet, spesielt på veien mellom kjede-husene. Det er tett mellom husene og mange barn på området så det henstilles til at man beveger seg i skrittfart mellom kjedehusene. Hva som har forbløffet styret er at det er observert flere som bruker plenen foran Jonoe som snarvei mellom Langoddveien og Lilleruts vei. Dette har også fortsatt etter at det ble satt opp sperring i form av store steiner langs plenen mot Langoddveien. Skader på fellesområder Det er rapportert 2 skadetilfeller vedrørende garasjeporten som hovedsakelig skyldes mangelfull kunnskap om betjening av automatiske porter. Den ene skaden har skadevolder gjort opp for. Den andre er fremdeles udekket. Ellers så har det vært en vannskade i nr. 71 som til slutt berørte 4 seksjoner. Årsaken var dårlig utført rørleggerarbeid, og er i sin helhet dekket av entreprenør. Gjennomførte og planlagte tiltak forøvrig I tillegg til tiltak nevnt andre steder i redegjørelsen har styret arbeidet med følgende saker. Styret mottok i siste del av september 2011 nabovarsel for Hundsund Arcasa Tun 2. Styret videresendte dette som vedlegg til epost til samtlige eiere i sameiet, og informerte samtidig om at hver enkelt som følte de ble berørt av planene selv måtte sende inn anmerkninger til planene til arkitektfirmaet innenfor fristen 30. september Det leverte kabel-tv og bredbåndsopplegget fra Telenor viste seg å ha en del barnesykdommer i tillegg til at tilbudet var mangelfullt og dyrt. Styret tok derfor kontakt med alternative leverandører for å sjekke mulighet for å inngå ny avtale. Mulighetene viste seg å være begrenset da utbygger har gjort bindende avtale for hele Fornebu-utbyggingen med en leverandør. Det ble inngått avtale med Canal- Digital med prosjektgjennomføring i månedsskiftet november/desember. For de fleste sameierne gikk gjennomføring uten store problemer, og de tilbakemeldinger som gis er positive med unntak av hastigheten på det trådløse bredbåndet. Det henger høyst sannsynlig sammen med plasseringen av ruteren. Styret har utarbeidet og fått vedtatt et sett husordensregler som utfylling til sameiets vedtekter. I den forbindelse ble det etablert retningslinjer for en enhetlig solskjerming og skjerming ellers. Styret innhentet også tilbud fra leverandør av markiser og screens. Det har vært arbeidet en del med uteområdene blant annet er det fjernet en del busker og kratt for å åpne mot strandområdet i Koksabukta. Styret vil i løpet av 2012 ha fokus på oppfølging av felles reklamasjoner til utbygger/ entreprenør, inngå avtale med gartner om vedlikehold av grøntanlegget inkl. beskjæring og eventuell nyplanting av busker og trær, 1. års befaring av sameiets felleseiendom garasje, boder, uteområder og fasader samt en løsning for automatisk avlesning og avregning av varmtvanns-, varme-, gass- og vannforbruk. Beboerinfo For å forenkle kommunikasjonen med boerne i sameiet, har styret etablert en Facebookgruppe der alle kan komme med innspill og kommentarer til alt som vedrører sameiet og vår felles trivsel. I tillegg har sameiet anskaffet eget domene, "hundsund4.no", og det er etablert en egen hjemmeside Side 6 av 25

7 Styret har tatt i bruk e-post som det primære kommunikasjons- og informasjonsmedium overfor beboerne fremfor vanlig post. Trivsel Styret er at den oppfatning at trivselsfaktoren i Hundsund 4 Sameie er høy, noe vi stadig får en bekreftelse på gjennom kontakten med eiere og beboere. Dette er et område som styret har stort fokus på og som vi arbeider for at vi skal beholde. Ikke minst viktig er det at alle nye beboere blir tatt inn i varmen og føler at de er velkomne i bofellesskapet. Styret er derfor svært opptatt av at eierne i den grad det er mulig, slutter opp om og deltar på det ordinære årsmøtet 25. april. Årsregnskapet for 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Innkrevde felleskostnader i 2011 var til sammen kr ,-. Avviket i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at det i budsjettet ble lagt inn inntekter for hele året, mens innbetalingene har startet opp på forskjellige tidspunkt i løpet av året. Andre inntekter på kr ,- består i hovedsak av innbetaling av oppstartkapital. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at dette har vært første driftsåret, og at kostnadene for sameiet har vært vanskelig å anslå. Budsjettet har dermed blir satt altfor høyt. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital, se balansen. Styret foreslår også at kr ,- overføres til et vedlikeholdsfond i samme forhold, og ber om fullmakt til det. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Utover en overføring av kr ,- av innestående på driftskonto til en konto med bedre avkastning er styret ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Sameiet er regnskapsmessig oppdelt i 5 grupper: blokk (BL), leilighetsvillaer (VI), kjedehus (KJ), garasje med boder (GA) og næringsseksjon (NÆ). Til orientering er resultat regnskapet for den enkelte gruppe vedlagt. Budsjett for 2012 Til orientering for sameiermøtet vedlegges budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet er ikke delt opp i grupper. Kommunale avgifter i Bærum kommune Det er forventet en økning av de kommunale avgiftene med ca 10 %. Side 7 av 25

8 Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 er budsjettert med en økning på kr ,-. Premieendringen reflekterer hovedsakelig at sameiets eiendom ble tatt i bruk på forskjellige tidspunkter i 2011 og at utbygger derfor dekket forsikringen for de elene av eiendommen som ikke var overtatt av sameiet. Det er også hensyntatt at byggekostnadsindeksen har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr , 3,55 % for innskudd fra kr til kr og 3,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året Budsjettet er gjort opp med et moderat underskudd. Styret føler at det er behov for et fullt driftsår for å få grunnlag for en mer presis budsjettering. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Fornebu, 14. mars 2012 Styret i Hundsund 4 Sameie Henning Knudtzen/sign Knut Bakke/sign Torbjørn Ek/sign Kristine G Kittelsen /sign Side 8 av 25

9 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til egenkapital blokka Til egenkapital kjedehus Til egenkapital villahus Til egenkapital garasje Til egenkapital næringsseksjon Side 9 av 25

10 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital blokk Egenkapital kjedehus Egenkapital villahus Egenkapital næring Egenkapital garasjer SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar Fornebu, 14. mars 2012 Styret i Hundsund 4 Sameie Henning Knudtzen/sign Knut Bakke/sign Torbjørn Ek/sign Kristine G Kittelsen/sign Side 10 av 25

11 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskaps- skikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Note 2: Innkrevde felleskostnader Felleskostnader blokk Fjernvarme blokk Felleskostnader næring Oppstartsmidler A konto gass blokk A konto gass næring A konto gass villa Felleskostnader villa Felleskostnader kjede Garasje Fjernvarme villa A konto gass garasje Fjernvarme kjede Fjernvarme næring Sum innkrevde felleskostnader Note 3: Andre inntekter Ekstra innbetaling Opprydning reskontro 369 Sum andre inntekter Note 4: Styrehonorar Det har ikke vært utbetalt honorar til styret for perioden 2010/2011. Note 5: Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr Note 6: Konsulenthonorar Andre konsulenthonorarer Sum konsulenthonorar Note 7: Drift og vedlikehold Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanl Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Note 8: Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Sum kommunale avgifter Side 11 av 25

12 Note 9: Energi / fyring Elektrisk energi Fjernvarme Sum energi / fyring Note 10: Andre driftskostnader Driftsmateriell -557 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kontorkostnader -147 Porto Bankgebyr -801 Sum andre driftskostnader Note 11: Finansinntekter Renter av driftskonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Sum finansinntekter Note 12: Kortsiktige fordringer Mellomregning Hundsund Huseierforening Sum kortsiktige fordringer Note 13: Garantiansvar / andel anleggsmidler Selskapet eier 0,1378 deler av Hundsund Huseierforening. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i selskapet og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i selskapet og utgjør kr ,-. Selskapets andel i selskapet vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat i selskapet er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges huseierforeningens regnskap. Note 14 Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. Selskapet er derfor ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Side 12 av 25

13 Side 13 av 25

14 Side 14 av 25

15 Hundsund 4 sameie Boligblokk RESULTATREGNSKAP PR Tekst Note Hittil i år Virkelig Hittil i år Budsjett Avvik Hittil i fjor Virkelig Hele året Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER SAMEIE ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER RES. FINANSINNT/KOSTN RESULTAT Side 15 av 25

16 Hundsund 4 sameie Kjedehus RESULTATREGNSKAP PR Tekst Note Hittil i år Virkelig Hittil i år Budsjett Avvik Hittil i fjor Virkelig Hele året Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER SAMEIE ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER RES. FINANSINNT/KOSTN RESULTAT Side 16 av 25

17 Hundsund 4 sameie Leilighetsvillaer RESULTATREGNSKAP PR Tekst Note Hittil i år Virkelig Hittil i år Budsjett Avvik Hittil i fjor Virkelig Hele året Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER SAMEIE ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER RES. FINANSINNT/KOSTN RESULTAT Side 17 av 25

18 Hundsund 4 sameie Garasje RESULTATREGNSKAP PR Tekst Note Hittil i år Virkelig Hittil i år Budsjett Avvik Hittil i fjor Virkelig Hele året Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: DRIFT OG VEDLIKEHOLD SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD RESULTAT Side 18 av 25

19 Hundsund 4 sameie - Næringsseksjon RESULTATREGNSKAP PR Tekst Note Hittil i år Virkelig Hittil i år Budsjett Avvik Hittil i fjor Virkelig Hele året Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER SAMEIE ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER RES. FINANSINNT/KOSTN RESULTAT Side 19 av 25

20 Side 20 av 25

21 Side 21 av 25

22 Side 22 av 25

23 Side 23 av 25

24 Innkommet forslag a Forslag til ordinært sameiermøte i Hundsund 4 Sameie Forslag til endring av Husordensreglene I dag: 6 - Inngangsdører og postkasser Hver enkelt seksjonseier plikter å merke ringeklokke og postkasse med den/de som til enhver tid bebor leiligheten. Ny: 6 - Inngangsdører og postkasser Hver enkelt seksjonseier plikter å merke inngangsdør/ringeklokke og postkasse. Lilleruts vei 71 og 73 Ringeklokker/tablåer i Lilleruts vei 71 og 73 skal merkes med navn. System for ringetablåene i blokka er inkludert i avtalen med Lefdal installasjon. Navn som skal stå på ringetablå sendes til ansvarlig i i styret og styret ordner med det praktiske rundt dette. Leilighetsvillaene og kjedehus For leilighetsvillaene og kjedehusene gjelder følgende standard for enhetlig merking av postkasseskilt: 1) Postkasseskilt skal være i hvit plast med sort skrift. Størrelse 58x94mm (5 linjer, maks 23 karakterer/linje, øverste linje skal ha husnummer (eks 75 D), øvrige linjer skal ha personnavn/firmanavn). 2) Følgende skilt er valgt: 3) Postkassen skal alltid merkes med den som til enhver tid bebor leiligheten. 4) Postkasseskiltet legges inn i "lommen" på innsiden av postkassedøren. Skru av en av mutterne og legg skiltet inn i lommen uten å lime skiltet på platen. Forslag til endring av Vedtekter 6 Rettslig rådighet over seksjonene I dag: Ethvert salg eller bortleie skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysninger om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for bortleie av tilleggsdel til seksjon. Endres til: Ethvert salg skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysninger om ny eier. Enhver utleie av seksjon eller tilleggsdel til seksjon skal meldes skriftlig til sameiets styre med opplysninger om hvem som er ny leietaker (navn/e-postadresse og telefon). 7 Ordinært årsmøte I dag: Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut skriftlig til eiere med kjent adresse. Endres til: Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut via e-post til eiere med kjent e-postadresse. Side 24 av 25

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Åstadtunet Boligsameie avholdes torsdag 26. mars 2015 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396 Billingstad Til

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Sameiet Spinnerikroken 10 & 12 Til behandling foreligger: Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Spinnerikroken 10 & 12 avholdes 13.03.2013 kl. 17.30 i aulaen Gudeberg skole. 1. KONSTITUERING

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge 1 Sameiet Nygaard Brygge Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge Velkommen til ordinært sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2014

Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Åstadtunet boligsameie avholdes torsdag 27. mars 2014 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396

Detaljer

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord 1 Sameiet Idun Nord Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Kanalveien

Til beboerne i Sameiet Kanalveien 1 Sameiet Kanalveien Til beboerne i Sameiet Kanalveien Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer