NALOKSON. Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NALOKSON. Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson"

Transkript

1 Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson Vurdering av utdeling av Nalokson nesespray i Asker kommune

2 NALOKSON Forebygging av opioidoverdoser med utlevering av nasal Nalokson Bakgrunnen for notatet: Styringsgruppa skal ta stiling til Asker kommune, virksomheten Psykisk helse- og rustjenester deltagelse i prosjekt for utlevering av nasal nalokson i regi av Nasjonal overdosestrategi Beskrivelse av prosjektet: Nasjonal overdosestrategi har som mål i å redusere antallet overdosedødsfall årlig med en langsiktig nullvisjon. Helsedirektoratet som er ansvarlig for overdosestrategien, har gitt SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning ansvar for et forskningsprosjekt i Oslo og Bergen for utdeling av nalokson, «motgift», i nesespray til brukere og andre som kan tenkes å være tilstede når overdose(r) skjer. Dette prosjektet ble startet i 2014 og skal vare ut overdosestrategiens prosjektperiode. Et viktig mål for overdosestrategien er myndiggjøring av brukerne og deres syn på seg selv. De er ofte tilstede ved livstruende overdose før ambulansen kommer. Strategien vil gi brukerne kunnskap og redskap til å bidra selv slik at en situasjon kan snu fra hjelpeløs tilskuer til myndig aktør. Opplæring i livreddende førstehjelp (kameratredning) og nasal nalokson nevnes som aktuelle tiltak i strategien. Nalokson er et effektivt middel ved livstruende opioidoverdose, bådeintravenøs og intramuskulært. Nalokson er standard motgift og brukes i hele verden av ambulanse og annet helsepersonell ved livstruende overdoser. Nalokson er uskadelig selv i store doser, og kan ikke påføre noen annen skade enn en kraftig abstinens. Nalokson har ingen misbrukspotensiale. 1

3 Nalokson som nesespray suges opp gjennom neseslimhinnen. Dette gir rask effekt. Nesesprayen er lettere å administrere og kan gjøres lettere tilgjengelig enn Nalokson i sprøyteform. Ulike forskningsprosjekter peker i samme retning, nemlig at Nalokson nesespray gir rask klinisk respons (dvs normalisering av åndedrett) og blir tatt godt imot av brukergruppen. Kombinasjonen av opplæring supplert med «take-home-naloxone» fører til synkende overdose-dødsfall ( EMCDDA 2016). Flere land i Europa og andre land har introdusert «take-home naloxone»- programmer, første gang i I WHO sine retningslinjer fra 2014, anbefales det at take-home naloxone» burde være tilgjengelig for alle som er trolige vitner til en overdose. Hvordan naloksonprosjektet skal videreføres ved strategiens avslutning er ikke besluttet. Helsedirektoratet skal gi Helsedepartementet anbefalinger om dette seinest i løpet av første halvdel av Slike anbefalinger vil blant annet omfatte hvorvidt utdeling av nasal nalokson bør skje nasjonalt. Ring etter ambulanse Gjennomfør lungeredning Bruk nalokson nesespray Medisinen: Pakningen inneholder 1 sprøyte med 2ml oppløsning (5 doser, markert med målestreker på utsiden av sprøyten) og 1 neseforstøver. 1 dose(0,4ml) inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid og hjelpestoffer. Legemiddelet kan kun brukes til én pasient. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25 grader C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.» Det er ingen instruksjon om at den skal kastes på noen spesiell måte. Når holdbarheten går ut ønsker man at SERAF får sprøytene tilbake, evt at man bruker de utgåtte i opplæringsøyemed, som instruksjonssprøyter. Holdbarheten står på boksen og naloksonen har en holdbarhet på 2-3 år. 2

4 Prosess: Helsedirektoratet annonserte på kommunenettverk november 2015 en mulig nasjonal utvidelse av utlevering av nalokson nesespray. De oppfordret pilotkommunene til å søke om å bli innlemmet i denne utvidelsen. Dette ble behandlet i prosjektgruppa og styringsgruppa i Asker på nyåret Styringsgruppa tok en beslutning om å «vise sin interesse» for tiltaket overfor Helsedirektoratet i februar Brevet ble formulert som en interesse fordi de rammene på dette tidspunktet var lite beskrevet fra Helsedirektoratet sin side. I april 2016 foreslo SERAF en utvidelse til Asker, Drammen, Stavanger, Trondheim og Sandnes som et resultat av en halvveisevaluering for Nalokson nesespray pilotprosjekt. Helsedirektoratet og Helseog omsorgsdepartementet godtok det våren Den offisielle invitasjonen fra SERAF til Asker kommune om deltagelse i prosjekt for utlevering av nasal nalokson i regi av Nasjonal overdosestrategi kom i juni Det er avklart av prosjekteier at en eventuell deltagelse ikke krever en politisk beslutning. Det er dermed styringsgruppa sin oppgave å ta en avgjørelse om denne deltagelsen. Deltagelsen er behandlet i prosjektgruppa etter at Asker kommune ble pekt ut som den nasjonale utvidelsen og prosjektgruppa anbefaler at Asker kommune å takke ja til dette. Rammer: SERAF legger til grunn at kommunen peker ut et lavterskeltiltak som skal ha ansvaret for utdeling av nasal nalokson og for opplæring av brukerne i de enkelte kommunene. Overdosestrategien vil dekke alle utgifter til nasal nalokson i 2016 og Det samme gjelder opplæring av ansvarlige i kommunene. Det er ansatt ansvarlige koordinatorer for naloksonprosjektet som ivaretar Oslo og Bergen kommuner. Disse personen skal også ivareta de andre kommunene i forhold til opplæring av kommunens ansatte. Overdosestrategien har ikke midler til å lønne kommunalt ansatte for å gjøre arbeidet, men anser at dette arbeidet vil inngå naturlig i kommunens generelle lavterskeltilbud til brukerne. Det er ikke satt noen tidspunkt hvor de forslåtte kommunene må ha startet opp sin eventuelle deltagelse. 3

5 Organisering: Det skal pekes ut et lavterskel tiltak som utleveres nalokson- sprayen, og som skal stå for opplæringen av målgruppa. Tiltaket skal være en del av det allerede eksisterende hjelpeapparatet. Det er ingen krav om at ansatte som veileder og utleverer Nalokson- nesespray til brukere har helsefaglig utdanning. En lege må være bindeledd mellom utleveringsstedet/opplæringen og sykehusapoteket på Ullevål. Det trengs ikke resept fra lege for de som får sprayen, da nesesprayen ikke er reseptbelagt. Vanligvis er dette den legen som er knyttet til lavterskeltiltaket allerede. Denne legen skal stå for bestilling av medisinen. I Oslo er det eksempelvis en lege som bestiller for ulike enheter organisert under velferdsetaten, mens Kirkens bymisjon bruker sin egen lege. Vanligvis bestilles 20 til 100 spray per gang. Opplæringen av ansatte gjøres ved et 2- timers kurs fra de ansvarlige koordinatorene. Ansatte i kommunen leverer ut sprayen til målgruppa. Det er anonymt hvem som får med seg medisinen, men alle skal ha vært gjennom en prat/kort kurs/opplæring i hva man gjør i en overdosesituasjon, HLR, overdoseforebyggende tiltak og naloksonens begrensninger. Alle får forespørsel om de ønsker å delta i forskningsbiten, men dette er frivillig. Hvis man er med på forskningsbiten må man skrive under med personnummer og fullt navn. Dette anonymiseres til forskningsbruk. Målgruppe: SERAF mener at brukerne er den viktigste målgruppe for utlevering på dette tidspunktet og at denne utleveringen bør prioriteres i oppstartsfasen. I Oslo kommune vurderes dette av leder på det enkelte tjenestested om de ansatte skal bruke sprayen. Ved Sprøyterommet i Oslo brukes ikke nesesprayen av de ansatte, og begrunnelsen er at Ambulansetjenesten er stasjonert geografisk nært. Overdosetall i Asker: Tallene for dødelige overdoser i Asker varierer fra år til år. Slik er det også for sammenlignbare kommuner. 4

6 Tabell 1: Antall narkokautløste dødsfall i Asker i perioden etter bostedsadresse. Folkehelseinstituttet I forhold til tall på ikke-dødelige overdoser vet vi lite om dette fra tidligere. Det finnes noen tall fra Ambulansetjenesten tilbake i tid. Feltsykepleien og Ambulansen har nå et samarbeid hvor alle overdoser blir registrert, med eller uten personalia (avhengig av samtykke). Dermed vil tallet på pasienter med overdoser som Ambulansen behandler vil bli mer sikkert fremover. Omfang av distribusjon i Asker: SERAF legger til grunn i sine beregninger at det er 60 nesesprayer som er nødvendig for å nå brukerne i målgruppa. Det opplyses om fra SERAF at dette estimatet er basert på antall dødsfall i Asker og / eller befolkningstall og må ansees som "educated guess". Utpekte et tjenestested som skal stå for opplæring og distribusjon i Asker: Tiltaket skal implementeres i de den allerede eksisterende hjelpeapparatet uten ekstra ressursbruk. Feltsykepleien utøver stor fleksibilitet i forhold til når og hvor de utøver sine arbeidsoppgaver. Den er organisert i en avdeling hvor store deler av brukermålgruppa får tjenester. Feltsykepleien i Asker holder kurs i HLR for brukere allerede. Det er en legeressurs på 10% knyttet til Feltsykepleien 5

7 Feltsykepleien er den tjenesten som møter flest brukere i aktiv rus og som til tider har store helseutfordringer. Samtidig har Feltsykepleien lite pårørendekontakt. Feltsykepleien samarbeider tett med andre lavterskeltiltak, både ideelle og kommunale tiltak. Utlevering av nasal Nalokson innebefatter samme målgruppe som favner annet forebyggende arbeidet som Feltsykepleien allerede gjør; utdeling av sprøyter, røykefolie, ernæringsdrikker osv. Avdelingen Mestringshuset har et pårørendetilbud både for psykisk helse og rus. Disse behandlerne sier det er få pårørende som er i målgruppen for nasal Nalokson det vil si at de lever nært på familiemedlemmer som er i aktiv rus og utsetter seg for overdosefare over tid. ROP, poliklinikken i spesialisthelsetjenesten sier de har lite kontakt med målgruppe av brukere og av pårørende. HLR- kurs og nalokson- utlevering må ikke finne sted i isolasjon fra øvrige tjenester. Det er livstruende og traumatiske hendelser som ikke skal passere uten samtale og motivasjon til endring. Innspill: Prosjektgruppa bestående av Asker kommune; kommuneoverlegen og Fleksible Ambulante Tjenester, Politiet i Asker, Ambulansetjenesten i Asker, poliklinikken i Asker (ROP) og LAR-Nett Asker anbefaler prosjektet og mener det er viktig at det legges noen føringer i forhold til bruk av sprayen for ansatte. Kirkens Feltarbeid i Asker er utelukkende positive til prosjektet og ønsker på sikt muligheten til å kunne bidra. Mestringshuset er positive til prosjektet, og har noen innspill i forhold til epilepsi og barn. Dette er ivaretatt. A-LARM sier at dette prosjektet ikke favner deres målgruppe og har dermed ingen innspill. Vurdering: Prosjektrapporten til SERAF sier det ikke er rapportert inn uventede alvorlige hendelser knyttet til bruken av nesespray. Den viser også at Ambulansen bare tilkalles i litt over halvparten av overdosehendelsene, mens opplæringen av brukerne anbefaler klart at Ambulansen alltid skal tilkalles. Ambulansen har meldt inn en ny bekymring: den kliniske vurderingen på stedet når nesesprayen er brukt og pasienten ikke ønsker mer helsehjelp. Anbefalingen om å bruke nesepray i tillegg til profesjonell hjelp opprettholdes.det er rapportert inn et høyt antall «påfyll», det vil si at brukere kommer tilbake til utleveringsstedet for å få ny spray. Det er for tidlig å si noe om effekten på mortalitet da data fra dødsårsregistre for 2015 ikke er tilgjengelig før slutten av SERAF oppsummerer prosjektrapporten 2015 med et inntrykk av at pilotprosjektet er utelukkende positivt, fordi det «styrker brukermedvirkning, øker livskvalitet og verdighet i en marginalisert gruppe og potensiale for å redde liv» (Prosjektrapport 2015,s. 7. Senter for rus- og avhengighetsforskning, UIO). Opplæringen inneholder også en opplæring i førstehjelp og mulighet til å formidle mer kunnskap om overdoseforebygging. 6

8 Tilbudet med utdeling av nasal Nalokson til målgruppa er å ansees som en ikke-lovpålagt tjeneste. Det må derfor vurderes opp mot andre lavterskel -helsetiltak i kommunen, og i praksis prioriteres fremfor noe annet. Samtidig har kommunen forpliktet seg til å ha et ekstra fokus på overdoser ved å være en del av den nasjonale overdosestrategien og deltager som pilotkommune. Foreløpig er dette et tiltak som ikke vil kreve mye ressurser opp mot målet om færre overdoser. Det implementeres i det eksisterende hjelpeapparatet og sprayen og opplæringen av ansatte vil bekostes av SERAF ut Situasjonen vil se noe annerledes ut etter Sluttevaluering fra Seraf må avventes før pilotprosjektet blir besluttet avsluttet eller om det videreføres nasjonalt..det opplyses fra Feltsykepleien om at det er mye heroin i Asker. De hører det fra pasientene og de ser det på hva de deler ut av sprøyteutstyr. Tallene i forhold til dødelige overdoser er usikre, og kan være vanskelige å tolke. Vi vet derfor ikke med sikkerhet om tendensen er stigende eller synkende. Asker kommune er eneste pilotkomme med høyere tall på dødelige overdoser etter oppstart i strategien (tall fra FHI for 2014). Det understrekes at disse tallene og vurdering av tendenser er vanskelige. Prosjektleder har fått bekreftet at Drammen kommune har behandlet saken i styringsgruppa og de starter opplæring av ansatte i løpet av august Anbefalinger: Prosjektleder anbefaler styringsgruppa å ta en avgjørelse om at Asker kommune, virksomheten Psykisk helse og rus skal ta imot tilbudet fra SERAF om å innføre utdeling av nasal Nalokson til målgruppa og at utdeling av nesesprayen skal i første omgang rettes mot brukerne i lavterskelmiljøet. Prosjektleder anbefaler at tjenestestedet Fleksible ambulante tjenester, Feltsykepleien, står for opplæring av målgruppa og utlevering av nesesprayen og pekes ut som ansvarlig for utlevering av nasal Nalokson. Dette ut i fra vurderingen om å prioritere brukerne i miljøet. Prosjektleder anbefaler at brukerne i det aktive rusmiljøet prioriteres til å få utlevert sprayen. Prosjektleder anbefaler styringsgruppa å avgjøres hvordan eller om andre målgrupper, som pårørende og ansatte, skal få utlevert nesesprayen til eget bruk. 7

9 Kilder: Amundsen EJ. Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i Artikkel Oslo: Folkehelseinstituttet; (FHI 2016) Brosjyre laget av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) UiO. Strang J, McDonald R. Preventing opioid overdose deaths with take-home naloxone, EMCDDA- rapport 20 ISSN (EMCDDA 2016) Helsedirektoratet. Ja visst kan du bli rusfri- men først må du overleve. Nasjonal overdosestrategi IS Oslo; Helsedirektoratet /Sider/default.aspx Lobmaier P, Madah-Amiri D., Clausen T. Nalokson med neseforstøver i Oslo og Bergen; Halvveisrapport. prosjektrapport for 2015, Senter for rusog avhengighetsforskning UiO, ( SERAF 2016) NALOKSON- KAMERATREDNING Ved mistanke om overdose av opioider: Stimulere Ring 113 Pustehjelp Stabilt sideleie Nalokson Møter med mulighet for innspill fra Mestringshuset, A-LARM, Boteamet, Feltsykepleien og Kommuneoverlegen, Politiet, Ambulansetjensten i Asker, Informasjon fått fra Philip Lobmaier, forsker, SERAF. Innspills møter med tjenestene 8

10 9

Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI

Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI 2017 Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI Innhold Bakgrunn... 2 Naloksonprosjektet i Arendal... 3 Organisering...

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Bakgrunn : Overdosesdødsfall 1977-2013 Kilde: FHI 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Oslo Norge Kilde: EMCDDA / FHI Bakgrunn: Et internasjonalt folkehelseproblem

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT OVERDOSER

HANDLINGSPLAN MOT OVERDOSER Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve HANDLINGSPLAN MOT OVERDOSER Enhet levekår, overdosestrategi Innhold Innledning... 3 Overdoser... 4 Definisjoner... 4 Risikofaktorer... 4 Kartlegging...

Detaljer

Handlingsplan mot overdoser 1

Handlingsplan mot overdoser 1 Handlingsplan mot overdoser 1 Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve Arendal kommune, enhet levekår Innhold Innledning... 3 Overdoser... 4 Definisjoner... 4 Risikofaktorer... 4 Kartlegging...

Detaljer

Nalokson- Veier videre. Erfaringsseminar. Øystein Bruun Ericson, Prosjektkoordinator

Nalokson- Veier videre. Erfaringsseminar. Øystein Bruun Ericson, Prosjektkoordinator Nalokson- Veier videre Erfaringsseminar Øystein Bruun Ericson, Prosjektkoordinator Naloksonprosjektet Hvor er vi i dag? Hva har vi enda ikke fått til? 2018 - Veier videre Nasjonal Overdosestrategi 2014-2017

Detaljer

jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Drammen kommune

jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Drammen kommune qwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Handlingsplan for å forebygge overdoser og overdosedødsfall jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Sam Stone https://www.youtube.com/watch?v=uoyq4wecsp8 http://www.metrolyrics.com/sam-stone-lyrics-johnprine.html Nullvisjonen «Vi har en visjon om at

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus LAVterskelkonferansen 2016; Holmenkollen Park 28-29 november Sam Stone https://www.youtube.com/watch?v=uoyq4wecsp8

Detaljer

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Nasjonal overdosestrategi 2013 2018 «Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve» Bakgrunn: Norge

Detaljer

L A V T E R S K E L. Vi ønsker alle ei riktig god jul og et fredfylt nytt år! Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige

L A V T E R S K E L. Vi ønsker alle ei riktig god jul og et fredfylt nytt år! Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige L A V T E R S K E L Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige Hvis ikke hyperlenkene virker: kopier og lim inn i browser Statsbudsjettet 2018 Overdosestrategien videreføres

Detaljer

PÅFYLLINGSSKJEMA (HUSK Å LES GJENNOM INFORMSASJONSSKRIV OG SIGNER VED SAMTYKKE PÅ SISTE SIDE) ID# (eks. HAU0602)

PÅFYLLINGSSKJEMA (HUSK Å LES GJENNOM INFORMSASJONSSKRIV OG SIGNER VED SAMTYKKE PÅ SISTE SIDE) ID# (eks. HAU0602) PÅFYLLINGSSKJEMA (HUSK Å LES GJENNOM INFORMSASJONSSKRIV OG SIGNER VED SAMTYKKE PÅ SISTE SIDE) Dato: Navn: Trener navn: Treningssted: Personnummer: ID# (eks. HAU0602) FOR INTERVJUER: LES HVERT SPØRSMÅL.

Detaljer

Første opplæring Sted: Dato:

Første opplæring Sted: Dato: ID # Første opplæring Sted: Dato: Fødselsdato: / / Kjønn: Mann Kvinne Har du fått naloksontrening før?: o Ja ( påfyllskjema) o Nei 1. Opioid bruk: Opioid bruk- daglig/ nesten daglig Opioid bruk- ikke daglig/

Detaljer

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 25.09.2013 Martin Blindheim

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 25.09.2013 Martin Blindheim Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste TSB 25 september 2013 Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Nasjonal overdosestrategi Bakgrunn

Detaljer

Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus

Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Bakgrunn Stortingsmeldinga om narkotikapolitikken i 2012, Se meg!, foreslo at det skulle utvikles en overdosestrategi Strategien ble

Detaljer

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune PORSGRUNN KOMMUNE Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune Norge er et av de land i Europa som har flest overdosedødsfall i forhold til innbyggertall. Stortinget vedtok i 2013

Detaljer

«men først må du overleve»

«men først må du overleve» «men først må du overleve» Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall for 2016-2017 INNHOLD Innledning...3 Bakgrunn...3 Forprosjekt..3 Beskrivelse av russituasjon i sentrum 3 Nasjonale føringer...4

Detaljer

Definisjon narkotikadødsfall

Definisjon narkotikadødsfall Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Brå dødsfall i Norge Selvmord 2012: 515 døde (svakt fallende) Alkoholdødsfall («alkoholforgiftninger») 2012: 331 døde (fallende)

Detaljer

Denne søknaden omfatter innhenting av helseopplysninger fra personer som er døde etter overdose i perioden

Denne søknaden omfatter innhenting av helseopplysninger fra personer som er døde etter overdose i perioden v4-29.07.2015 ASKER KOMMUNE v/bente Øfsti Postboks 353 1372 ASKER Deres ref.: Vår ref.: 15/11006-2 Saksbehandler: Kari Steig Dato: 20.01.2017 Innvilgelse av søknad om dispensasjon fra taushetsplikten i

Detaljer

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Overdosearbeidet i Bergen La oss først se på arbeidet med nasjonal overdosestrategi Nasjonal overdosestrategi 2013 2018 - et krafttak mot narkotikadødsfall

Detaljer

Info fra Helsedirektoratet

Info fra Helsedirektoratet Info fra Helsedirektoratet Kari Åkre Avdeling psykisk helse og rus Lavterskel nettverkssamling Holmen fjordhotell 8 og 9 Juni 2015 Viktige satsinger Nasjonal overdosestrategi 2014 2017 Noen tall nasjonalt,

Detaljer

Samarbeid og medvirkning

Samarbeid og medvirkning Samarbeid og medvirkning 2015 Oversikt over aktiviteter i 2015, Pårørendesenteret og sekretariatet Januar 5/1: Samarbeidsmøte med SLT-koordinator Asker. 7/1: Foredrag (1,5 time) og bidrag inn i debatt.

Detaljer

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Forebyggende overdoser Oppsøkende på gata Der de rusavhengige er Høykompetente sykepleiere med god kunnskap om rusmidler Skape gode relasjoner

Detaljer

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve

Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve Bakgrunn Stortingsmeldinga om narkotikapolitikken i 2012, Se meg!, foreslo at det skulle utvikles en overdosestrategi Strategien ble formelt igangsatt

Detaljer

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 16.10.2013 KoRus-samling Ålesund

Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve. 16.10.2013 KoRus-samling Ålesund Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus KoRus-samling Ålesund 16 oktober 2013 Javisst kan du bli rusfri men først må du overleve Nasjonal overdosestrategi Bakgrunn Se meg!

Detaljer

LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK NOV.

LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK NOV. LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK 2016. 8-9.NOV. LAR-legemiddelassistert rehabilitering ANSVARET FOR LAR PASIENTER I FINNMARK BLE OVERFØRT FRA UNN-TROMSØ JANUAR 2016 TIL VPP-RUSTEAM I

Detaljer

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet LAV konferansen 2 og 3 juni 2014 Jon-Aksel T. Jacobsen, prosjektleder, velferdsetaten, Oslo kommune Bakgrunn: Nå den mest vanskeligstilte gruppen av

Detaljer

STAVANGER FENGSEL KONTAKTBETJENTENE HAR EN SENTRAL ROLLE I REHABILITERINGEN KONTAKTBETJENT AVDELINGSLEDER SYKEPLEIER TILBAKEFØRINGSKOORDINATOR

STAVANGER FENGSEL KONTAKTBETJENTENE HAR EN SENTRAL ROLLE I REHABILITERINGEN KONTAKTBETJENT AVDELINGSLEDER SYKEPLEIER TILBAKEFØRINGSKOORDINATOR STAVANGER FENGSEL STAVANGER FENGSEL STARTET PROSJEKTET 1. APRIL 2017 INNENFOR EKSISTERENDE RAMMER HØY SIKKERHET, 71 PLASSER FORDELT PÅ FIRE AVDELINGER DET HAR VÆRT 135 LØSLATELSER I ÅR PROSJEKTGRUPPE KONTAKTBETJENT

Detaljer

Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling?

Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling? Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling? Nb: Korrigert på bakgrunn av opplysninger fra møtedeltakerne Behovet 3000-5000 opiatbrukere nås ikke av LAR Personer med kortvarig ruskarriere og

Detaljer

Vår ref.: 2017/44 REK ref.:2016/2000 Dato: 07/03/17

Vår ref.: 2017/44 REK ref.:2016/2000 Dato: 07/03/17 Ola Dale NTNU NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr. 999 148 603 Vår ref.: 2017/44 REK ref.:2016/2000

Detaljer

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse En konkretisering av implementeringsarbeidet med å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel v/ Gro Solbakken, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Forebygging av overdosedødsfall

Detaljer

Forståelsen av Statens helsetilsyns oppheving av vedtak om skifte av substitusjonslegemiddel

Forståelsen av Statens helsetilsyns oppheving av vedtak om skifte av substitusjonslegemiddel Forståelsen av Statens helsetilsyns oppheving av vedtak om skifte av substitusjonslegemiddel Toril Sagen fagsjef Avdeling for spesialisthelsetjenester Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn kompetanse

Detaljer

Overdoseforebygging sett fra kommuneoverlegens kontor

Overdoseforebygging sett fra kommuneoverlegens kontor Overdoseforebygging sett fra kommuneoverlegens kontor 28.11.17 Madli Indseth Kommuneoverlege Drammen kommune Disposisjon Bakgrunn/forholdene i Drammen kommune Arbeidet med overdoseforebygging Utfordringer

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall Verdens Overdosedag 2016 på Festplassen. Foto: Silje Svarstad... men først må du overleve... Forord Et dødsfall er ett for mye. Frem til 2015

Detaljer

Hepatitt C hvordan stanse epidemien?

Hepatitt C hvordan stanse epidemien? Side 1 Hepatitt C hvordan stanse epidemien? Lavterskelkonferansen 2017 Overlege Kjersti Ulstein, Hepatitt C-klinikken, Prindsen mottakssenter Oslo kommune, Velferdsetaten Dagens tema Hepatitt C Forekomst,

Detaljer

Sluttrapport Bilder som redder liv

Sluttrapport Bilder som redder liv Sluttrapport Prosjektnavn: Bilder som redder liv Prosjektnummer: 2010/1/0484 Søkerorganisasjon: Norsk Folkehjelp Bilder som redder liv Forord Prosjektet «bilder som redder liv» er et ettårig prosjekt som

Detaljer

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK Kommunaldirektør Magne Ervik Lavterskelkonferansen 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Satsninger i rusfeltet 2012 2017

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL INSTANYL NESESPRAY MOT GJENNOMBRUDDSSMERTER VED KREFT Kjære lege Vennligst les og gjør deg kjent med følgende informasjon før

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall. Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall. Foto: Verdens Overdosedag 2016 på Festplassen (Silje Svarstad) «men først må du overleve...» Innholdsfortegnelse Forkortelser:... 2 Sentrale

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE Rådmannens innstilling: Rask psykisk helsehjelp videreføres i samme omfang fra 2017.

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

RAPPORT Overdoser på Sprøyterommet i Oslo

RAPPORT Overdoser på Sprøyterommet i Oslo RAPPORT Overdoser på Sprøyterommet i Oslo 2015-2016 RAPPORT - Utgiver Velferdsetaten, Prindsen mottakssenter Skrevet av Mari Kjølberg og Hanne Langaas Forside illustrasjonsfoto Maxim Morin-Gendron 1 Innhold

Detaljer

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Helse og Velferdskontor Heimdal 71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Foto: Geir Hageskal Til barn og unges beste. Ingunn Egtvedt og Line Fischer Østlyng Oversikt Kort presentasjon av

Detaljer

Prosjektdirektiv. Organisering

Prosjektdirektiv. Organisering 1 Prosjektdirektiv Overdosestrategi for Fredrikstad kommune Planlagt startdato: Juni 2014 Planlagt sluttdato: Desember 2017 Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune Prosjekteier: Seksjon Helse og velferd Utfylt

Detaljer

Forlengelse av sprøyteromslovens virketid (midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika)

Forlengelse av sprøyteromslovens virketid (midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika) Forlengelse av sprøyteromslovens virketid (midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika) Høringsfrist: 2. februar 2007. Forlengelse av prøveordning med lokaler

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for tjenesteområ de psykisk helseårbeid og rusomsorg

Tjenestebeskrivelse for tjenesteområ de psykisk helseårbeid og rusomsorg Tjenestebeskrivelse for tjenesteområ de psykisk helseårbeid og rusomsorg Rustjenesten Rustjenesten er kommunens oppfølgingstilbud til personer over 18 år med rusutfordringer. Tjenestebeskrivelsen gir en

Detaljer

KIRKENS BYMISJON HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL PERMANENT SPRØYTEROM 0030 OSLO O S L O. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 DEP Dato:

KIRKENS BYMISJON HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL PERMANENT SPRØYTEROM 0030 OSLO O S L O. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 DEP Dato: Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 DEP Dato: 10.12.2008 0030 OSLO Vår ref. 08/1658/STST Deres ref. 200805422 -MKL KIRKENS BYMISJON HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL PERMANENT SPRØYTEROM Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL INSTANYL NESESPRAY MOT GJENNOMBRUDDSSMERTER VED KREFT KJÆRE LEGE Vennligst les og gjør deg kjent med følgende informasjon før

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall primærnemnder) 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Anbefaling fra

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Anita Berg Tennøy Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Nasjonalt topplederprogram November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Midt-Norge

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILEDNING TIL FARMASØYTER OM EKSPEDERING AV INSTANYL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILEDNING TIL FARMASØYTER OM EKSPEDERING AV INSTANYL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILEDNING TIL FARMASØYTER OM EKSPEDERING AV INSTANYL INSTANYL NESESPRAY MOT GJENNOMBRUDDSSMERTER VED KREFT KJÆRE FARMASØYT Vennligst les og gjør deg kjent med følgende informasjon

Detaljer

LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK. ved Bettina Blakstad

LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK. ved Bettina Blakstad LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK ved Bettina Blakstad KUNNSKAP OG ERFARING Være et alternativ eller et supplement til profesjonell behandling, eller som henvisningsinstans. - 35 års erfaring - Landsdekkende

Detaljer

Heroinassistert Behandling (HAB) i Norge? Philipp Lobmaier PhD & LIS lege SERAF & OUS, Søndre Oslo DPS

Heroinassistert Behandling (HAB) i Norge? Philipp Lobmaier PhD & LIS lege SERAF & OUS, Søndre Oslo DPS Heroinassistert Behandling (HAB) i Norge? Philipp Lobmaier PhD & LIS lege SERAF & OUS, Søndre Oslo DPS Mulig interessekonflikt Mottatt honorar fra Indivior, et legemiddelfirma som utvikler og markedsfører

Detaljer

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR?

Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge. LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Hva er LAR? Legemiddelassistert Rehabilitering i Nord-Norge LARiNORD en del av Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge Hva er LAR? Legemiddelassistert rehabilitering Poliklinisk behandlingstilbud

Detaljer

LAR Vestfold pr 29.05.15

LAR Vestfold pr 29.05.15 LAR Vestfold pr 29.05.15 Rus- og psykiatriforum 29.05.15 Kjersti Skulstad-Johnsen og Hallbjørg Indgaard Bruu LAR Vestfold Sykehuset i Vestfold, Avdeling for rusbehandling Ansatte pr 01.04.15 18 personer

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Mer av det som virker - Rask psykisk helsehjelp i Norge Ketil Nordstrand Seniorrådgiver, avdeling for psykisk helse og rus

Mer av det som virker - Rask psykisk helsehjelp i Norge Ketil Nordstrand Seniorrådgiver, avdeling for psykisk helse og rus Mer av det som virker - i Norge Ketil Nordstrand Seniorrådgiver, avdeling for psykisk helse og rus Pilotprosjektet avsluttet Hva skjer nå? 2 Regjeringen vil: Sikre utbredelse av dokumentert effektive arbeidsmåter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Bergen kommune 8. Januar 2014. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune

Bergen kommune 8. Januar 2014. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Bergen kommune 8. Januar 2014 Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak 1 x Psyk. Hjelpepleier/miljøterapeut

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Det blåser en retningslinjevind over helsenorge. Helsedirektoratet utvikler Nasjonale retningslinjer og veiledere på løpende bånd, som et virkemiddel for å bringe

Detaljer

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Høringskonferanse 24. august 2009 25.08.2009 1 Noen milepæler 1998: LAR som nasjonalt tilbud 2000: Rundskriv som regulerer

Detaljer

Overdosedødsfall Hva er det og hva gjør vi med det?

Overdosedødsfall Hva er det og hva gjør vi med det? Overdosedødsfall Hva er det og hva gjør vi med det? Thomas Clausen Professor (Dr. med) thomas.clausen@medisin.uio.no Gardermoen; 03.04.16 Hvorfor er det viktig? Blant unge voksen; 15-49 år; Overdose er

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no 19.Sept 2014 Norske anbefalinger Anbefalinger om fysisk aktivitet Voksne og eldre bør være i moderat fysisk aktivitet minst

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune LPS 31.3.2011 Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune Trondheim kommune helse- og overdoseteamet Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak Hjelpepleier

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

for å få indikasjoner på om SWITCH-kampanjen har gitt resultater og om det har skjedd en overgang til heroinrøyking blant brukerne.

for å få indikasjoner på om SWITCH-kampanjen har gitt resultater og om det har skjedd en overgang til heroinrøyking blant brukerne. L A V T E R S K E L Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige Dette er årets andre nyhetsbrev fra Helsedirektoratets Overdosestrategi 2014-17. Det neste vil komme i begynnelsen

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: G05 &13 Arkivsaksnr.: 14/9111-2 Dato: 29.10.2014

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: G05 &13 Arkivsaksnr.: 14/9111-2 Dato: 29.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: G05 &13 Arkivsaksnr.: 14/9111-2 Dato: 29.10.2014 HØRING - UTVIDET RETT TIL REKVIRERING AV PREVENSJONSMIDLER FOR HELSESØSTRE OG JORDMØDRE

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Samvalg når pasienten er med og bestemmer

Samvalg når pasienten er med og bestemmer Samvalg når pasienten er med og bestemmer Rune Kløvtveit, nestleder, Brukerutvalget Helse Sør-Øst Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef kbp Sykehuset Innlandet, prosjektleder Kunnskapsstøtte Samvalg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Regjeringen prioriterer psykisk helsevern - bedre regelverk og bedre behandling

Regjeringen prioriterer psykisk helsevern - bedre regelverk og bedre behandling Helse- og omsorgsdepartementet Regjeringen prioriterer psykisk helsevern - bedre regelverk og bedre behandling Oslo Kongressenter, 19.10.16 Oslo kongressenter 19.10.2016 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

Overdoseteam i Bodø kommune

Overdoseteam i Bodø kommune Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.06.2016 47451/2016 2016/4425 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/17 Råd for funksjonshemmede 25.08.2016 16/19 Ruspolitisk råd 25.08.2016

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder HVORDAN DU BRUKER INSTANYL Pasientveiledning Viktig informasjon om Instanyl Gjør deg kjent med denne viktige informasjonen og sørg for å lese pakningsvedlegget i boksen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 FELLES FOR TJENESTENE... 3 1.2 NÆRMERE OM HELSETJENESTEN... 5 1.3 NÆRMERE OM SOSIALTJENESTEN... 6 1.4 NÆRMERE OM BOKOLLEKTIVTJENESTEN...

Detaljer

Nytt fra SERAF LAR-relevant nyere forskning. Thomas Clausen Professor (Dr. med) Tromsø;

Nytt fra SERAF LAR-relevant nyere forskning. Thomas Clausen Professor (Dr. med) Tromsø; Nytt fra SERAF LAR-relevant nyere forskning Thomas Clausen Professor (Dr. med) thomas.clausen@medisin.uio.no Tromsø; 13.-14.06.16 Aktuelle LAR-relevante tema Pågående forskningsprosjekter/debatter NorCOMT-prosjektet

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet

Utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Utkast til nasjonal strategi for bekjempelse av virale hepatitter Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Oppdrag til Folkehelseinstituttet fra Helse- og omsorgsdepartementet: Utarbeide utkast til en «koordinert,

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer