ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010"

Transkript

1 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

2 ÅRSMELDING 2010

3 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god jobb i 2010, noe som også gjenspeiles i bruker og medarbeiderundersøkelsene som er gjennomført. Selskapet har hatt følgende hovedfokus: Drift: herunder forbedring av system og service Organisasjon: intern omorganisering og forbedringer av arbeidsprosesser Felles ikt prosjekter: bistå kommunene i implementeringen av de ulike prosjektene Som følge av fellesprosjektene har selskapet rekruttert viktig kompetanse for ivaretakelse av den videre forvaltning og utvikling av tjenestene. Selskapet har nå god kompetanse for å møte fremtidige utfordringer. Økonomien er god og danner grunnlag for stabil drift fremover og bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Bente Rist Styreleder

4 Innledning Selskapet ble stiftet 16. oktober 2002 og 14. april 2003 ble selskapet registrert i Brønnøysundregistrene. IKT Agder IKS eies av Aust-Agder fylkeskommune, Arendal, Froland og Grimstad kommuner. IKT Agder IKS er lokalisert i Arendal kommune med fysisk lokalisering og selskapsadresse Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Eierne nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe som vurderte av selskapet og selskapsavtalen. Arbeidsgruppens rapport ble høsten 2010 politisk behandlet og vedtatt. I selskapsavtalen er formål endret til: I gjeldende selskapsavtale står det følgende Selskapet skal være deltakernes driftog innkjøpsselskap og faglig instans for eiernes Informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger. Gruppen mener at selskapet også skal delta i utviklingen av IKT området og i forslag til ny selskapsavtale har en derfor foreslått dette endret til Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området. Selskapet har lagt følgende målstruktur til grunn: Visjon er: Utvikling i samarbeid Overordnede mål: Være brukerorientert Levere kosteffektive tjenester For eiere og brukere være en profesjonell leverandør av IKT tjenester Eierkommunene avsluttet formelt en stor IKT satsing i 2010 og selskapet er i ferd med å ivareta denne satsingen i forhold til drift og forvaltning. Dette vil også ha fokus primo Satsingen har harmonisert og standardisert systemporteføljen som nå driftes av selskapet. I 2010 ble selskapet fyrtårnsertifisert. Dette gjennom en større kartlegging innenfor miljø, energi, avfallshåndtering med mer. Arbeidet har styrket selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse. Selskapet har i 2010 ikke forurenset det ytre miljø. IKT Agder IKS har en rolle som totalleverandør, og det er opp til IKT Agder IKS å vurdere når en skal bruke eksterne leverandører. Med bakgrunn i arbeidsgruppens utredning har selskapet påbegynt arbeidet med ny strategi, som forventes ferdig medio Som vedlegg til årsrapporten følger årsregnskapet med noter, revisjonsberetning, informasjon om selskapets drift utarbeidet av de enkelte avdelinger og oppsumering fra årlig evalueringsmøte SLA.

5 Glød - Offensiv - Tydelig - Troverdig ÅRSMELDING 2010 I side 5

6 Virksomheten Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste organ og deltakere utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette. Representantskapet hadde 2 møter i I disse møtene ble følgende saker behandlet: - Årsmelding og regnskap Budsjett Strategiområder for IKT Agder IKS Representantskapet bestod i 2010 av følgende medlemmer: Leder Laila Øygarden Aust-Agder fylkeskommune Representant Sigmund Pedersen Froland kommune Representant Hans Antonsen Grimstad kommune Representant Toril Rolstad Larsen Arendal kommune Vararepresentant Tormod Vågsnes Arendal kommune Vararepresentant Vidar Bjørkli Froland kommune Vararepresentant Per Egil Mangor Pedersen Grimstad kommune Vararepresentant Oddvar Skaiaa Aust-Agder fylkeskommune Styret Styret har i 2010 gjennomført 10 styremøter. I tillegg har det vært løpende kontakt mellom daglig leder og styreleder. Viktig saker som har vært behandlet i styret er: - Medarbeiderundersøkelse for selskapet - Brukerundersøkelse og omdømme for selskapet - Regnskap for Budsjett Oppfølging av fellesprosjektene - Strategiutvikling for selskapet - Daglig drift av selskapet - Instruksverk for selskapet - Styreopplæring ÅRSMELDING 2010 I side 6

7 Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder Bente Rist Arendal kommune Nestleder John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune Styremedlem Helge Moen Grimstad kommune Styremedlem Marin Castberg Froland kommune Ansattesrepresentant Atle Frydenlund IKT Agder IKS Observatør fra de ansatte Geir Fosse IKT Agder IKS Varamedlem Jon Eiklund Grimstad kommune Varamedlem Ingunn Kilen Thomassen Arendal kommune Varamedlem Willy Hægeland Froland kommune Varamedlem Ebba Laabakk Aust- Agder fylkeskommune Varamedlem ansattes rep Geir Fosse IKT Agder IKS Selskapet oppfyller kravene til kjønnsrepresentasjon i henhold til reglene i aksjelovens Ansatte Pr hadde IKT Agder IKS 48 ansatte og 3 lærlinger. Selskapet samarbeider med fylkeskommunen om lærlingplasser. Kvinneandelen i selskapet tilsvarer 26%. Blant ledere i IKT Agder IKS er kvinneandelen 40%. De ansatte i IKT Agder IKS representerer 6 ulike land. Økonomi Både i 2009 og 2010 har selskapet hatt ekstraordinære aktiviteter (prosjekter) med finansiering fra tidligere års overskudd i tillegg til ordinær drift. Regnskapsføring etter Kommunal Standard tilsier at bruk av fonds behandles før regnskapsresultatet mens Norsk Standard (som vi fører etter) tilsier at bruk av fonds føres etter regnskaps-resultatet. Det betyr at selskapets regnskap både for 2009 og 2010 viser regnskapsmessige underskudd. Selskapet hadde i 2010 betydelige større rentekostnader enn ordinær drift skulle tilsi. Høy rentekost forklares ved vedtatte finansieringsmodell knyttet til fellesprosjektene.

8 Regnskapsresultat Konsern Basis drift Budsjett Konsern Basis drift Driftsinntekter Salg til eier Produktmodell Salg til andre enn eier Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Resultat fra avsluttet prosjekt* Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføringer mot egenkapital *Fotnote: Beløpet er belastede interne prosjekter(sikkerhet/feide, system senter, mottak av fellesprosjektene mfl) mot drift. Kostnaden er indekket mot selskapets egenkapital. Regnskapsmessig underskudd i 2010, dekkes som budsjettert mot annen egenkapital. Personal og lønnspolitikk IKT Agder IKS holder hvert år samme ramme for lønnsoppgjøret som KS tariffområde. Kvinner tjener i selskapet i snitt 99,37% av menns lønn, hvilket tilsier en relativt høy likelønnsprofil. Denne har gradvis økt over de siste årene og ligger godt over tilsvarende i nevnte tariffområde. Utviklingen innen IKT skjer raskt. Det innebærer at kursing og videreopplæring er en vesentlig strategisk faktor for selskapet. Det ble i 2010 brukt på kompetanse-hevende tiltak. Målet var likevel å bruke mer, men med svært mange prosjekter i løpet av året, kunne ikke dette realiseres. Det ble i 2009 brukt vel ,- og ,- i 2008.

9 Lønns- og personalrettede kostnader var i 2010 på vel 26,5 millioner. Dette utgjør i overkant av 39% av samlet driftskost. Høsten 2010 ble det påstartet arbeid med å revidere personalhåndbok med tilhørende lønnspolitisk plattform. Kontraktsforvaltning I 2010 har staben jobbet med å samordne og reforhandle kontraktsporteføljen. Det er gjennomført regelbundne møter med de store kontraktsleverandørene. Sammen med kommunene har det vær fokusert på overdragelser og samordning av kontrakter som berører forvaltningsområdene oppvekst, omsorg, kart og plan. Per dags dato, er samlet verdi i kontraktsporteføljen ca. 16 millioner kroner. Organisasjonskart IKT Agder IKS Frem til var IKT Agder IKS organisert i faggrupper. Selskapet har gjennom 2010 fullført en organisasjonsutviklingsprosess med deltagelse fra de ansatte og organisasjonene. Det ble opprettet en egen gruppe som vurderte ordningen med faggrupper opp mot avdelingsstruktur. Etter endt arbeid fra gruppen og gjennomgang med organisasjonene, ble det foretatt en omorganisering i IKT Agder IKS. IKT Agder IKS er i dag organisert etter følgende organisasjonsstruktur. Den valgte organisasjonsformen fungerer bra for IKT Agder IKS. Daglig leder Asle Fossberg Stab Rolf Ørnholt Daniel Sjølander Venke Torp Larsen Avd. Service desk og informasjon Solveig Aa. Pedersen Avd. Drift og forvaltning Marit Fosse Olsen Avd. produktutvikling og prosjektfledelse Alv Birger Uldal ÅRSMELDING 2010 I side 9

10 Fravær Korttidsfraværet for IKT Agder IKS i 2010 var på knapt over 2% og langtidsfraværet vel 3,9%. Snittet var på 5,9% - eller 94% nærvær. Langtidsfraværet er i stor grad knyttet til kroniske sykdommer. Det er satt i gang tiltak for å få ned begge typer fravær gjennom et samarbeid med Agder Arbeidsmiljø IKS og den interne miljøgruppen. Brukerundersøkelsen: Det ble i januar 2011 gjennomført en brukerundersøkelse i IKT Agder IKS. Undersøkelsen ble også i år sendt ut til kommunene Arendal, Grimstad, Froland samt Aust Agder fylkeskommune. Undersøkelsen ble sendt ut til 7275 personer og ga til sammen 2270 svar. Dette gir en svarprosent på 31 %. Dette er en økning på 9 % siden undersøkelsen i fjor er det benyttet premier, gjennomført flere påminnelser og på forhånd av utsendelsen informert om undersøkelsen. Svarfordeling:14,6 % ledere og 85,4 % medarbeidere Total tilfredshet på service og leveranse (alt i alt): i år svarer 85,5 % i det øvre sjiktet (4-6) når det gjelder total tilfredshet. Dette er en økning på 9,1 %. Resultatet viser en positiv utvikling ift tidligere undersøkelser. Svarene indikerer at de fleste brukere alt i alt er fornøyd med dagens løsning. På enkelte spørsmål er det en større andel av vet ikke. IKT Agder IKS vil arbeide med tiltak for å redusere % av vet ikke. For 2011 vil selskapet tilrettelegge for dynamiske målinger av leveranser til brukerne gjennom et mer aktivt bruk av kundesystemet. Det legges også opp til ny brukerundersøkelse desember Kunden i Fokus ÅRSMELDING 2010 I side 10

11 Medarbeidertilfredshet: For 2010 ble det gjennomført medarbeidertilfredshets undersøkelse i IKT Agder IKS. Undersøkelsen tok utgangspunkt i spørsmål innenfor følgende grupperinger, spørsmål og gruppering er lik 2009 undersøkelsen: Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kolleger Nærmeste leder Overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass Mobbing, diskriminering og varsling Medarbeiderundersøkelse I forhold til undersøkelsen som ble gjennomført 2009 er det i 2010 marginal nedgang i gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet. Selskapet ser ikke på nedgangen som kritisk. IKT Agder IKS arbeider med resultatene og vil sette tiltak på nødvendige områder. Undersøkelsen gjøres sammenligningsmessig mot norske kommuner, da ikke tilsvarende finnes for virksomheter knyttet til drift av IKT i kommunene. Ny undersøkelse vil bli foretatt i desember Bente Rist John G. Bergh Helge Moen Marin Castberg Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Daniel Sjølander Glenn Tegnander Asle K Fossberg Ansattes representant Observatør ansatte Daglig leder

12 Vedlegg 1 Årsregnskap IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 12

13 Noter til regnskapet Agder IKT Driftssenter IKS Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Salg av tjenester til eierkommunene 1, Avtalesalg til eierkommunene 1,8 - - Andre inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader 3,4, Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter - - Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføring fra annen egenkapital Balanse pr. 31. Desember Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Agder IKT Driftssenter IKS Balanse pr. 31. Desember Noter Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse AFP Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig merverdiavgift Påløpte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Arendal, 21. mars 2011 Bente Rist John G. Bergh Helge Moen Styreleder Nestleder styret Styremedlem Marin Castberg Daniel Sjølander Asle Kristian Fossberg Styremedlem Ansattes representant Daglig leder Glenn Tegnander Observatør ( ansatte )

15 Note 1 Regnskapsprinsipper Agder IKT Driftssenter IKS er et interkommunalt selskap som fører regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Prosjekter i arbeid er inntektsført i henhold til fremdrift. Omløpsmid-ler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestids-punktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Selskapets ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjons-kasse som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en forsikret ordning. I henhold til reglene for små foretak er pensjonsordningen ikke balanseført. Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er foretatt balanseføring vedrørende denne forpliktelsen. Selskapets virksomhet har siden starten stadig blitt mer omfattende. Dersom omfanget av selskapet virksomhet overstiger grensen for å kunne følge reglene for små foretak i henhold til regnskapslo-vens 1-6 innebærer det at beregnet pensjonsforpliktelse for ovennevnte forsikringsordning må innarbeides i selskapets regnskap. I henhold til mottatt aktuarberegning utgjør netto pensjonsfor-pliktelse inkl. arbeidsgiveravgift pr kr Dette vil medføre en tilsvarende reduk-sjon av selskapets egenkapital. Note 2 Prosjekter i arbeid Selskapet utfører tjenester for sine eiere. Prosjekter som er av en slik størrelse at de løper over flere år blir vurdert med hensyn til fremdrift pr Opptjente ikke fakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er mindre enn medgåtte kostnader) blir presentert som kundefordringer i balansen. For-skuddsfakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er større enn medgåtte kostnader) blir presentert som kortsiktig gjeld i balansen. I resultatregnskapet presenteres endringer i året som øk-ning/reduksjon av salgsinntekter. Ved fullførelsen av prosjektene skal utfakturerte inntekter være lik medgåtte kostnader. Prosjektene skal ikke gi tap eller fortjeneste for selskapet. Pr var det i gang 7 prosjekter som utfaktureres enkeltvis, av disse er prosjektet IKT i vgs. Aust-Agder fylkes-kommune avsluttet i året. Videre har man i løpet av året arbeidet på 20 større og mindre prosjekter som blir finansiert samlet fra kommuner/fylkeskommune. ÅRSMELDING 2010 I side 15

16 Prosjektnavn: Medgåtte kostna- Utfakturert For lite/ For lite/ der pr pr for mye(-) for mye(-) utfakturert utfakturert pr pr IKT i Grimstadskolen IKT i Frolandsskolen IKT i vgs., Aust.Agder fylkeskommune Barnevern Pedagoger i admin Legevakt Time/prosjekt Fellesprosjekter Totalt pr Opptjente ikke fakturerte inntekter presenteres som kundefordring pr Note 3 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er derfor i år avsatt kr som forpliktelse for å dekke dette. Avsetningen ved årets slutt utgjør Eventuelle utbetalinger i forbindelse med AFP forventes å ligge minst 2 år frem i tid. Forsikringsordningen med KLP er omtalt i note 1 og 4. Note 4 Spesifikasjon av lønnskostnader Lønns- og personalkostnader fordeler seg slik: Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønns- og personalkostnader * inklusiv egen avsetning til AFP med kr ( ). Pensjonspremien til KLP for 2010 utgjør kr ( ). Det er 48 personer som omfattes av pensjonsordningen og de har denne aldersfordelingen: år år år år 60+ Antall

17 Note 5 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor og daglig leder Selskapet har hatt 48 ansatte gjennom året og det er utført totalt 48 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i Som honorar til revisor for revisjon er det kostnads-ført kr ekskl. mva. Note 6 Driftsmidler Maskiner og Datautstyr/ Data- Sum drifts utstyr maskinvare programmer midler Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år 4 år Note 7 Kasse- og bankinnskudd Herav bundne skattetrekksmidler Selskapet har en innvilget kassekreditt på 47 mill. Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene Selskapets utfakturering til eierkommunene skjer på grunnlag av faktisk forbruk. I 2009 og 2010 for-deler denne utfaktureringen seg som følger: Eier: Utfakturert % -fordeling Utfakturert % -fordeling Arendal kommune ,34% ,43% Froland kommune ,76% ,45% Grimstad kommune ,07% ,43% Aust-Agder fylkeskommune ,83% ,69% Sum % % ÅRSMELDING 2010 I side 17

18 Vedlegg 2 Revisors beretning 2010 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Agder IKT Driftssenter IKS, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

19 Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Agder IKT Driftssenter IKS per 31. desember 2010, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Ketil Raknes Registrert revisor ÅRSMELDING 2010 I side 19

20 Vedlegg 3 Informasjon om selskapet Servicedesk og informasjon Avdelingen består av 21 personer fast ansatt, 3 læringer og 1 engasjement i 100 %. Servicedesk har som hovedansvarsområde : Håndtere alle henvendelser til IKT Agder IKS Bidra til at rask, effektiv og kundetilfredse løsninger Gi god og riktig informasjon til kundene, både knyttet til driftsmeldinger og annen informasjon. Internt og ekstern. Arbeide proaktivt for å holde stabil drift, knyttet til problemer eller feil. Henvendelser videreformidles med god informasjon videre inn i organisasjonen. Ansvarlig for brukerundersøkelse og medarbeidertilfredshet. Bidra til innføringsstøtte ved realisering av nye produkter og tjenester Realisere og vedlikeholde system for brukerstøtte og arbeidsprosesser rundt dette. Koordinere og forestå en optimal fysisk leveranse av bestilt utstyr til kunde. Bidra til å administrere brukere på valgt teknologi Forestå saksfordeling av saker Servicedesk etablerte utvidet vakt i juni 2009 til bemanning fra IKT Agder IKS ser at dette har gitt gevinst i forhold til mer stabil drift og gode tilbakemeldinger fra kundene. ÅRSMELDING 2010 I side 20

21 Totalt i 2010 er det kommet inn følgende henvendelser: I 2010 er det registrert henvendelser i 2009 ble det registrert henvendelser til IKT Agder IKS. ITIL ble innført i IKT Agder IKS i 2009, det arbeides kontinuerlig med arbeidsflyt og forbedringer knyttet til håndtering av henvendelser fra kundene. Servicedesk og Informasjon sin arbeidsmåte og påvirkning på drift: Service gruppen arbeider innen for geografisk inndelte arbeidsområder System senter mulighet til å tanke opp utstyr på stedet, sende programpakker via nett til større grupper. Operation manager overvåking proaktive. Prosjekt igangsatt og avdelingen har stor delaktighet i prosjektet. Redaksjonelt ansvar for hjemmesiden til IKT Agder IKS Optimalisere bruken av helpdesksystemet Footprint. Servicedesk og Informasjon har stor deltaktighet og medvirkning i de ulike prosjektene i IKT Agder IKS. Avdelingen har et godt samarbeid med de andre avdelingene. Ressurser benyttes i stor grad på tvers av avdelingene.

22 Drift og forvaltning Avdelingen består av 16 personer i 100 % stilling. Avdelingen for drift og forvaltning skal: Forvalte og utvikle leveranser knyttet til basistjenester og infrastruktur innenfor database forvaltning, OS, datalagring, backup med mer Sikre forvaltning av basis plattformer på en teknologisk og økonomisk optimal måte Driftsplanlegging og koordinering av teknisk infrastruktur Utvikle og vedlikeholde tekniske infrastruktur og topplogi - Vedlikeholde, dokumentere og utvikle teknisk løsningsdesign ifm teknologi Forvalte og utvikle plattform for kommunikasjonstjenester Bistå med teknisk produktstøtte ifm funksjonelle behov mot produkt/ prosjektavdelingen - Oppdragsbasert prosjektstøtte Utvikle og vedlikeholde system for teknisk sikkerhet Forvalte og utvikle test- og utviklingsmiljøer etter en til enhver tid behov ifm utvikling av nye tjenester Den stadig voksende etterspørselen etter nye og mer krevende tjenester i serverparken og et raskt økende antall klientmaskiner i utkanten av nettet gjorde at vi i 2010 så at vi måtte gjøre noen grep for å holde tritt. Vi begynte da et arbeid med å planlegge, og senere også utbedre, strukturen av de sentrale delene av nettverket vårt.

23 Målet var en bedre definert hierarkisk arkitektur med større grad av stabilitet og høyere hastighet. Det nye designet definerer kjerne, distribusjon, kant og serverpark, og gir mulighet til å implementere en større grad av redundans med relativt få grep, og er mye mer skalerbart. Fokuset har vært å forenkle oppbyggingen og øke hastigheten. I serverparken er dette blant annet gjort med nye topof-rack switcher. Navnet er selvforklarende i forhold til plassering, men dette er også snakk om utstyr som er spesialdesignet i forhold til teknologi, kapasitet, kjøling og redundant strøm. IKT Agder IKS har i 2010 anskaffet og tatt i bruk ny ytre sikkerhetsbarriere, som samler applikasjonskontroll og brannmur i én løsning. Denne teknisk avanserte løsningen fra Palo Alto Networks er en såkalt nestegenerasjons applikasjonsbrannmur, som Gartner Group nå anbefaler alle virksomheter å anskaffe. Løsningen gir god kontroll og oversikt over datatrafikken der vi effektivt stopper malware, spyware, virus samt forsøk på hacking og andre sikkerhetsbrudd. Som et ledd i IKT Agders strategi med å tilby sine eierne og brukere stabile og sikre løsninger er dette en viktig komponent i den totale infrastrukturen. Med en applikasjonsbrannmur oppnår vi kontroll på applikasjonsnivå, og siden løsningen også er integrert med Active Directory (AD) og brukerdatabasen kan vi f. eks ved eksamen styre og kontrollere trafikkmønsteret for elevene for dermed å bidra til mindre juks. Integrasjonen mot AD bidrar også til at lærere ved de videregående skolene selv kan styre internettbruk ved eksamen og i skoletimene basert på klasser eller enkeltelever, via IKT Agders egenutviklede applikasjon for dette som kalles StudentAccess. I 2009 valgte vi Steria og deres sikkerhetsløsning for bruk hos IKT Agder IKS. Til grunn for denne ligger Oracle med deres Identity and Access Management, hvor det endelige målet er automatisering av brukere og sentralisert autentisering av disse, samt sikkerhet og effektivitet av prosessene som styrer identitetshåndtering og tilgangsstyring i organisasjonen. Vi er nå i siste fase av implementeringen, og vi forventer en forbedring av brukerhåndteringer. IKT Agder IKS samarbeider tett med eierne i denne prosessen fordi resultatet av denne innføringen er vårt bidrag for å nå kundens mål, et godt steg i retningen mot en fullstendig ansettelsesprosess. Dette muliggjør noen kvalitative gevinster i forhold til kommunene. ÅRSMELDING 2010 I side 23

24 IKT Agder IKS har i denne prosessen også hatt ute et forslag om endring av brukernavn for alle nye brukere, og etter en informasjonsgjennomgang med alle eierne er denne standarden godkjent. Drift og forvaltning har omstrukturert seg litt internt og opprettet en stilling for enterprice arkitetkt/løsningsarkitekt. En god arkitektur plan må gjennomsyre hele organisasjonen, hvor man formidler konkrete planer og hvordan disse skal sys i hop. En del av arbeidet vi vil få ut her vil være å se sammenheng mellom eksisterende systemer, forbedring av disse og få opp gode oversikter over hvordan elementer henger sammen. Ved å produsere en overordnet arkitektur vil vi få et godt verktøy som gir oss muligheter til å forbedre virksomheten på en måte som mer effektivt forfølger sin hensikt. En solid og gjennomtenkt arkitektur kan bidra til å samordne informasjon, gjøre håndtering av den enklere og det kan bli enklere å automatisere de riktige prosessene og det går raskere å anskaffe og integrere nye applikasjoner. Arbeidet med å få fellesprosjektene, som offisielt ble avsluttet , til drift har tatt mye ressurser i avdelingen. Andre fokusområder: For å kunne nyttiggjøre oss av hardwaren i bunnen på terminalservere har vi tatt i bruk teknologi som legger til rette for dette i større grad enn tidligere. Vurdert og testet ut Microsoft Hyper-V for virtualisering, men konkluderte med at VMware ESX og Xenserver er på det nåværende tidspunktet det beste alternativet for oss. Virtualisering er hele tiden en pågående prosess og har et høyt fokus. I en reanskaffelses prosess har vi hatt fokus på å få faste ut de aller eldste serverne som i tillegg var fysisk store samt at de var strømkrevende, dette var et viktig element sett i sammenheng med miljøfyrtårnsertifiseringen. Startet opp et printeroppryddnings prosjekt. Dette for å kunne få kontroll på printere og de utfordringer IKT Agder IKS har rundt dette, da printere skaper mye problemer og generere mye saker. Disse problemene er en stor utfordring for selskapet og krever adskillig tidsforbruk som heller burde vært brukt til andre forbedringstiltak. Gitt denne situasjonen har IKT-Agder besluttet å iversette en totalgjennomgang og helhetsopprydding i printerorganiseringen for å få kontroll på alle printere, samt etablere en ny og mer driftssikker løsning med fokus på effektivitet. ÅRSMELDING 2010 I side 24

ÅRSMELDING. Årsmelding for IKT Agder IKS 2010. Besøksadresse: Fylkeshuset Ragnvald Blakstads v 1 4838 Arendal

ÅRSMELDING. Årsmelding for IKT Agder IKS 2010. Besøksadresse: Fylkeshuset Ragnvald Blakstads v 1 4838 Arendal ÅRSMELDING Besøksadresse: Fylkeshuset Ragnvald Blakstads v 1 4838 Arendal Postadresse: IKT Agder IKS Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSMELDING IKT Agder IKS

ÅRSMELDING IKT Agder IKS ÅRSMELDING 2009 IKT Agder IKS Årsmelding for IKT Agder IKS 2009 ÅRSMELDING 2009 IKT Agder IKS Forord 2009 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Daglig leder og medarbeiderne har gjort

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer