ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010"

Transkript

1 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

2 ÅRSMELDING 2010

3 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god jobb i 2010, noe som også gjenspeiles i bruker og medarbeiderundersøkelsene som er gjennomført. Selskapet har hatt følgende hovedfokus: Drift: herunder forbedring av system og service Organisasjon: intern omorganisering og forbedringer av arbeidsprosesser Felles ikt prosjekter: bistå kommunene i implementeringen av de ulike prosjektene Som følge av fellesprosjektene har selskapet rekruttert viktig kompetanse for ivaretakelse av den videre forvaltning og utvikling av tjenestene. Selskapet har nå god kompetanse for å møte fremtidige utfordringer. Økonomien er god og danner grunnlag for stabil drift fremover og bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Bente Rist Styreleder

4 Innledning Selskapet ble stiftet 16. oktober 2002 og 14. april 2003 ble selskapet registrert i Brønnøysundregistrene. IKT Agder IKS eies av Aust-Agder fylkeskommune, Arendal, Froland og Grimstad kommuner. IKT Agder IKS er lokalisert i Arendal kommune med fysisk lokalisering og selskapsadresse Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Eierne nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe som vurderte av selskapet og selskapsavtalen. Arbeidsgruppens rapport ble høsten 2010 politisk behandlet og vedtatt. I selskapsavtalen er formål endret til: I gjeldende selskapsavtale står det følgende Selskapet skal være deltakernes driftog innkjøpsselskap og faglig instans for eiernes Informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger. Gruppen mener at selskapet også skal delta i utviklingen av IKT området og i forslag til ny selskapsavtale har en derfor foreslått dette endret til Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området. Selskapet har lagt følgende målstruktur til grunn: Visjon er: Utvikling i samarbeid Overordnede mål: Være brukerorientert Levere kosteffektive tjenester For eiere og brukere være en profesjonell leverandør av IKT tjenester Eierkommunene avsluttet formelt en stor IKT satsing i 2010 og selskapet er i ferd med å ivareta denne satsingen i forhold til drift og forvaltning. Dette vil også ha fokus primo Satsingen har harmonisert og standardisert systemporteføljen som nå driftes av selskapet. I 2010 ble selskapet fyrtårnsertifisert. Dette gjennom en større kartlegging innenfor miljø, energi, avfallshåndtering med mer. Arbeidet har styrket selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse. Selskapet har i 2010 ikke forurenset det ytre miljø. IKT Agder IKS har en rolle som totalleverandør, og det er opp til IKT Agder IKS å vurdere når en skal bruke eksterne leverandører. Med bakgrunn i arbeidsgruppens utredning har selskapet påbegynt arbeidet med ny strategi, som forventes ferdig medio Som vedlegg til årsrapporten følger årsregnskapet med noter, revisjonsberetning, informasjon om selskapets drift utarbeidet av de enkelte avdelinger og oppsumering fra årlig evalueringsmøte SLA.

5 Glød - Offensiv - Tydelig - Troverdig ÅRSMELDING 2010 I side 5

6 Virksomheten Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste organ og deltakere utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette. Representantskapet hadde 2 møter i I disse møtene ble følgende saker behandlet: - Årsmelding og regnskap Budsjett Strategiområder for IKT Agder IKS Representantskapet bestod i 2010 av følgende medlemmer: Leder Laila Øygarden Aust-Agder fylkeskommune Representant Sigmund Pedersen Froland kommune Representant Hans Antonsen Grimstad kommune Representant Toril Rolstad Larsen Arendal kommune Vararepresentant Tormod Vågsnes Arendal kommune Vararepresentant Vidar Bjørkli Froland kommune Vararepresentant Per Egil Mangor Pedersen Grimstad kommune Vararepresentant Oddvar Skaiaa Aust-Agder fylkeskommune Styret Styret har i 2010 gjennomført 10 styremøter. I tillegg har det vært løpende kontakt mellom daglig leder og styreleder. Viktig saker som har vært behandlet i styret er: - Medarbeiderundersøkelse for selskapet - Brukerundersøkelse og omdømme for selskapet - Regnskap for Budsjett Oppfølging av fellesprosjektene - Strategiutvikling for selskapet - Daglig drift av selskapet - Instruksverk for selskapet - Styreopplæring ÅRSMELDING 2010 I side 6

7 Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder Bente Rist Arendal kommune Nestleder John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune Styremedlem Helge Moen Grimstad kommune Styremedlem Marin Castberg Froland kommune Ansattesrepresentant Atle Frydenlund IKT Agder IKS Observatør fra de ansatte Geir Fosse IKT Agder IKS Varamedlem Jon Eiklund Grimstad kommune Varamedlem Ingunn Kilen Thomassen Arendal kommune Varamedlem Willy Hægeland Froland kommune Varamedlem Ebba Laabakk Aust- Agder fylkeskommune Varamedlem ansattes rep Geir Fosse IKT Agder IKS Selskapet oppfyller kravene til kjønnsrepresentasjon i henhold til reglene i aksjelovens Ansatte Pr hadde IKT Agder IKS 48 ansatte og 3 lærlinger. Selskapet samarbeider med fylkeskommunen om lærlingplasser. Kvinneandelen i selskapet tilsvarer 26%. Blant ledere i IKT Agder IKS er kvinneandelen 40%. De ansatte i IKT Agder IKS representerer 6 ulike land. Økonomi Både i 2009 og 2010 har selskapet hatt ekstraordinære aktiviteter (prosjekter) med finansiering fra tidligere års overskudd i tillegg til ordinær drift. Regnskapsføring etter Kommunal Standard tilsier at bruk av fonds behandles før regnskapsresultatet mens Norsk Standard (som vi fører etter) tilsier at bruk av fonds føres etter regnskaps-resultatet. Det betyr at selskapets regnskap både for 2009 og 2010 viser regnskapsmessige underskudd. Selskapet hadde i 2010 betydelige større rentekostnader enn ordinær drift skulle tilsi. Høy rentekost forklares ved vedtatte finansieringsmodell knyttet til fellesprosjektene.

8 Regnskapsresultat Konsern Basis drift Budsjett Konsern Basis drift Driftsinntekter Salg til eier Produktmodell Salg til andre enn eier Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Resultat fra avsluttet prosjekt* Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføringer mot egenkapital *Fotnote: Beløpet er belastede interne prosjekter(sikkerhet/feide, system senter, mottak av fellesprosjektene mfl) mot drift. Kostnaden er indekket mot selskapets egenkapital. Regnskapsmessig underskudd i 2010, dekkes som budsjettert mot annen egenkapital. Personal og lønnspolitikk IKT Agder IKS holder hvert år samme ramme for lønnsoppgjøret som KS tariffområde. Kvinner tjener i selskapet i snitt 99,37% av menns lønn, hvilket tilsier en relativt høy likelønnsprofil. Denne har gradvis økt over de siste årene og ligger godt over tilsvarende i nevnte tariffområde. Utviklingen innen IKT skjer raskt. Det innebærer at kursing og videreopplæring er en vesentlig strategisk faktor for selskapet. Det ble i 2010 brukt på kompetanse-hevende tiltak. Målet var likevel å bruke mer, men med svært mange prosjekter i løpet av året, kunne ikke dette realiseres. Det ble i 2009 brukt vel ,- og ,- i 2008.

9 Lønns- og personalrettede kostnader var i 2010 på vel 26,5 millioner. Dette utgjør i overkant av 39% av samlet driftskost. Høsten 2010 ble det påstartet arbeid med å revidere personalhåndbok med tilhørende lønnspolitisk plattform. Kontraktsforvaltning I 2010 har staben jobbet med å samordne og reforhandle kontraktsporteføljen. Det er gjennomført regelbundne møter med de store kontraktsleverandørene. Sammen med kommunene har det vær fokusert på overdragelser og samordning av kontrakter som berører forvaltningsområdene oppvekst, omsorg, kart og plan. Per dags dato, er samlet verdi i kontraktsporteføljen ca. 16 millioner kroner. Organisasjonskart IKT Agder IKS Frem til var IKT Agder IKS organisert i faggrupper. Selskapet har gjennom 2010 fullført en organisasjonsutviklingsprosess med deltagelse fra de ansatte og organisasjonene. Det ble opprettet en egen gruppe som vurderte ordningen med faggrupper opp mot avdelingsstruktur. Etter endt arbeid fra gruppen og gjennomgang med organisasjonene, ble det foretatt en omorganisering i IKT Agder IKS. IKT Agder IKS er i dag organisert etter følgende organisasjonsstruktur. Den valgte organisasjonsformen fungerer bra for IKT Agder IKS. Daglig leder Asle Fossberg Stab Rolf Ørnholt Daniel Sjølander Venke Torp Larsen Avd. Service desk og informasjon Solveig Aa. Pedersen Avd. Drift og forvaltning Marit Fosse Olsen Avd. produktutvikling og prosjektfledelse Alv Birger Uldal ÅRSMELDING 2010 I side 9

10 Fravær Korttidsfraværet for IKT Agder IKS i 2010 var på knapt over 2% og langtidsfraværet vel 3,9%. Snittet var på 5,9% - eller 94% nærvær. Langtidsfraværet er i stor grad knyttet til kroniske sykdommer. Det er satt i gang tiltak for å få ned begge typer fravær gjennom et samarbeid med Agder Arbeidsmiljø IKS og den interne miljøgruppen. Brukerundersøkelsen: Det ble i januar 2011 gjennomført en brukerundersøkelse i IKT Agder IKS. Undersøkelsen ble også i år sendt ut til kommunene Arendal, Grimstad, Froland samt Aust Agder fylkeskommune. Undersøkelsen ble sendt ut til 7275 personer og ga til sammen 2270 svar. Dette gir en svarprosent på 31 %. Dette er en økning på 9 % siden undersøkelsen i fjor er det benyttet premier, gjennomført flere påminnelser og på forhånd av utsendelsen informert om undersøkelsen. Svarfordeling:14,6 % ledere og 85,4 % medarbeidere Total tilfredshet på service og leveranse (alt i alt): i år svarer 85,5 % i det øvre sjiktet (4-6) når det gjelder total tilfredshet. Dette er en økning på 9,1 %. Resultatet viser en positiv utvikling ift tidligere undersøkelser. Svarene indikerer at de fleste brukere alt i alt er fornøyd med dagens løsning. På enkelte spørsmål er det en større andel av vet ikke. IKT Agder IKS vil arbeide med tiltak for å redusere % av vet ikke. For 2011 vil selskapet tilrettelegge for dynamiske målinger av leveranser til brukerne gjennom et mer aktivt bruk av kundesystemet. Det legges også opp til ny brukerundersøkelse desember Kunden i Fokus ÅRSMELDING 2010 I side 10

11 Medarbeidertilfredshet: For 2010 ble det gjennomført medarbeidertilfredshets undersøkelse i IKT Agder IKS. Undersøkelsen tok utgangspunkt i spørsmål innenfor følgende grupperinger, spørsmål og gruppering er lik 2009 undersøkelsen: Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kolleger Nærmeste leder Overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass Mobbing, diskriminering og varsling Medarbeiderundersøkelse I forhold til undersøkelsen som ble gjennomført 2009 er det i 2010 marginal nedgang i gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet. Selskapet ser ikke på nedgangen som kritisk. IKT Agder IKS arbeider med resultatene og vil sette tiltak på nødvendige områder. Undersøkelsen gjøres sammenligningsmessig mot norske kommuner, da ikke tilsvarende finnes for virksomheter knyttet til drift av IKT i kommunene. Ny undersøkelse vil bli foretatt i desember Bente Rist John G. Bergh Helge Moen Marin Castberg Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Daniel Sjølander Glenn Tegnander Asle K Fossberg Ansattes representant Observatør ansatte Daglig leder

12 Vedlegg 1 Årsregnskap IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 12

13 Noter til regnskapet Agder IKT Driftssenter IKS Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Salg av tjenester til eierkommunene 1, Avtalesalg til eierkommunene 1,8 - - Andre inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader 3,4, Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter - - Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføring fra annen egenkapital Balanse pr. 31. Desember Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Agder IKT Driftssenter IKS Balanse pr. 31. Desember Noter Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse AFP Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig merverdiavgift Påløpte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Arendal, 21. mars 2011 Bente Rist John G. Bergh Helge Moen Styreleder Nestleder styret Styremedlem Marin Castberg Daniel Sjølander Asle Kristian Fossberg Styremedlem Ansattes representant Daglig leder Glenn Tegnander Observatør ( ansatte )

15 Note 1 Regnskapsprinsipper Agder IKT Driftssenter IKS er et interkommunalt selskap som fører regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Prosjekter i arbeid er inntektsført i henhold til fremdrift. Omløpsmid-ler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestids-punktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Selskapets ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjons-kasse som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en forsikret ordning. I henhold til reglene for små foretak er pensjonsordningen ikke balanseført. Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er foretatt balanseføring vedrørende denne forpliktelsen. Selskapets virksomhet har siden starten stadig blitt mer omfattende. Dersom omfanget av selskapet virksomhet overstiger grensen for å kunne følge reglene for små foretak i henhold til regnskapslo-vens 1-6 innebærer det at beregnet pensjonsforpliktelse for ovennevnte forsikringsordning må innarbeides i selskapets regnskap. I henhold til mottatt aktuarberegning utgjør netto pensjonsfor-pliktelse inkl. arbeidsgiveravgift pr kr Dette vil medføre en tilsvarende reduk-sjon av selskapets egenkapital. Note 2 Prosjekter i arbeid Selskapet utfører tjenester for sine eiere. Prosjekter som er av en slik størrelse at de løper over flere år blir vurdert med hensyn til fremdrift pr Opptjente ikke fakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er mindre enn medgåtte kostnader) blir presentert som kundefordringer i balansen. For-skuddsfakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er større enn medgåtte kostnader) blir presentert som kortsiktig gjeld i balansen. I resultatregnskapet presenteres endringer i året som øk-ning/reduksjon av salgsinntekter. Ved fullførelsen av prosjektene skal utfakturerte inntekter være lik medgåtte kostnader. Prosjektene skal ikke gi tap eller fortjeneste for selskapet. Pr var det i gang 7 prosjekter som utfaktureres enkeltvis, av disse er prosjektet IKT i vgs. Aust-Agder fylkes-kommune avsluttet i året. Videre har man i løpet av året arbeidet på 20 større og mindre prosjekter som blir finansiert samlet fra kommuner/fylkeskommune. ÅRSMELDING 2010 I side 15

16 Prosjektnavn: Medgåtte kostna- Utfakturert For lite/ For lite/ der pr pr for mye(-) for mye(-) utfakturert utfakturert pr pr IKT i Grimstadskolen IKT i Frolandsskolen IKT i vgs., Aust.Agder fylkeskommune Barnevern Pedagoger i admin Legevakt Time/prosjekt Fellesprosjekter Totalt pr Opptjente ikke fakturerte inntekter presenteres som kundefordring pr Note 3 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er derfor i år avsatt kr som forpliktelse for å dekke dette. Avsetningen ved årets slutt utgjør Eventuelle utbetalinger i forbindelse med AFP forventes å ligge minst 2 år frem i tid. Forsikringsordningen med KLP er omtalt i note 1 og 4. Note 4 Spesifikasjon av lønnskostnader Lønns- og personalkostnader fordeler seg slik: Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønns- og personalkostnader * inklusiv egen avsetning til AFP med kr ( ). Pensjonspremien til KLP for 2010 utgjør kr ( ). Det er 48 personer som omfattes av pensjonsordningen og de har denne aldersfordelingen: år år år år 60+ Antall

17 Note 5 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor og daglig leder Selskapet har hatt 48 ansatte gjennom året og det er utført totalt 48 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i Som honorar til revisor for revisjon er det kostnads-ført kr ekskl. mva. Note 6 Driftsmidler Maskiner og Datautstyr/ Data- Sum drifts utstyr maskinvare programmer midler Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år 4 år Note 7 Kasse- og bankinnskudd Herav bundne skattetrekksmidler Selskapet har en innvilget kassekreditt på 47 mill. Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene Selskapets utfakturering til eierkommunene skjer på grunnlag av faktisk forbruk. I 2009 og 2010 for-deler denne utfaktureringen seg som følger: Eier: Utfakturert % -fordeling Utfakturert % -fordeling Arendal kommune ,34% ,43% Froland kommune ,76% ,45% Grimstad kommune ,07% ,43% Aust-Agder fylkeskommune ,83% ,69% Sum % % ÅRSMELDING 2010 I side 17

18 Vedlegg 2 Revisors beretning 2010 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Agder IKT Driftssenter IKS, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

19 Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Agder IKT Driftssenter IKS per 31. desember 2010, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Ketil Raknes Registrert revisor ÅRSMELDING 2010 I side 19

20 Vedlegg 3 Informasjon om selskapet Servicedesk og informasjon Avdelingen består av 21 personer fast ansatt, 3 læringer og 1 engasjement i 100 %. Servicedesk har som hovedansvarsområde : Håndtere alle henvendelser til IKT Agder IKS Bidra til at rask, effektiv og kundetilfredse løsninger Gi god og riktig informasjon til kundene, både knyttet til driftsmeldinger og annen informasjon. Internt og ekstern. Arbeide proaktivt for å holde stabil drift, knyttet til problemer eller feil. Henvendelser videreformidles med god informasjon videre inn i organisasjonen. Ansvarlig for brukerundersøkelse og medarbeidertilfredshet. Bidra til innføringsstøtte ved realisering av nye produkter og tjenester Realisere og vedlikeholde system for brukerstøtte og arbeidsprosesser rundt dette. Koordinere og forestå en optimal fysisk leveranse av bestilt utstyr til kunde. Bidra til å administrere brukere på valgt teknologi Forestå saksfordeling av saker Servicedesk etablerte utvidet vakt i juni 2009 til bemanning fra IKT Agder IKS ser at dette har gitt gevinst i forhold til mer stabil drift og gode tilbakemeldinger fra kundene. ÅRSMELDING 2010 I side 20

21 Totalt i 2010 er det kommet inn følgende henvendelser: I 2010 er det registrert henvendelser i 2009 ble det registrert henvendelser til IKT Agder IKS. ITIL ble innført i IKT Agder IKS i 2009, det arbeides kontinuerlig med arbeidsflyt og forbedringer knyttet til håndtering av henvendelser fra kundene. Servicedesk og Informasjon sin arbeidsmåte og påvirkning på drift: Service gruppen arbeider innen for geografisk inndelte arbeidsområder System senter mulighet til å tanke opp utstyr på stedet, sende programpakker via nett til større grupper. Operation manager overvåking proaktive. Prosjekt igangsatt og avdelingen har stor delaktighet i prosjektet. Redaksjonelt ansvar for hjemmesiden til IKT Agder IKS Optimalisere bruken av helpdesksystemet Footprint. Servicedesk og Informasjon har stor deltaktighet og medvirkning i de ulike prosjektene i IKT Agder IKS. Avdelingen har et godt samarbeid med de andre avdelingene. Ressurser benyttes i stor grad på tvers av avdelingene.

22 Drift og forvaltning Avdelingen består av 16 personer i 100 % stilling. Avdelingen for drift og forvaltning skal: Forvalte og utvikle leveranser knyttet til basistjenester og infrastruktur innenfor database forvaltning, OS, datalagring, backup med mer Sikre forvaltning av basis plattformer på en teknologisk og økonomisk optimal måte Driftsplanlegging og koordinering av teknisk infrastruktur Utvikle og vedlikeholde tekniske infrastruktur og topplogi - Vedlikeholde, dokumentere og utvikle teknisk løsningsdesign ifm teknologi Forvalte og utvikle plattform for kommunikasjonstjenester Bistå med teknisk produktstøtte ifm funksjonelle behov mot produkt/ prosjektavdelingen - Oppdragsbasert prosjektstøtte Utvikle og vedlikeholde system for teknisk sikkerhet Forvalte og utvikle test- og utviklingsmiljøer etter en til enhver tid behov ifm utvikling av nye tjenester Den stadig voksende etterspørselen etter nye og mer krevende tjenester i serverparken og et raskt økende antall klientmaskiner i utkanten av nettet gjorde at vi i 2010 så at vi måtte gjøre noen grep for å holde tritt. Vi begynte da et arbeid med å planlegge, og senere også utbedre, strukturen av de sentrale delene av nettverket vårt.

23 Målet var en bedre definert hierarkisk arkitektur med større grad av stabilitet og høyere hastighet. Det nye designet definerer kjerne, distribusjon, kant og serverpark, og gir mulighet til å implementere en større grad av redundans med relativt få grep, og er mye mer skalerbart. Fokuset har vært å forenkle oppbyggingen og øke hastigheten. I serverparken er dette blant annet gjort med nye topof-rack switcher. Navnet er selvforklarende i forhold til plassering, men dette er også snakk om utstyr som er spesialdesignet i forhold til teknologi, kapasitet, kjøling og redundant strøm. IKT Agder IKS har i 2010 anskaffet og tatt i bruk ny ytre sikkerhetsbarriere, som samler applikasjonskontroll og brannmur i én løsning. Denne teknisk avanserte løsningen fra Palo Alto Networks er en såkalt nestegenerasjons applikasjonsbrannmur, som Gartner Group nå anbefaler alle virksomheter å anskaffe. Løsningen gir god kontroll og oversikt over datatrafikken der vi effektivt stopper malware, spyware, virus samt forsøk på hacking og andre sikkerhetsbrudd. Som et ledd i IKT Agders strategi med å tilby sine eierne og brukere stabile og sikre løsninger er dette en viktig komponent i den totale infrastrukturen. Med en applikasjonsbrannmur oppnår vi kontroll på applikasjonsnivå, og siden løsningen også er integrert med Active Directory (AD) og brukerdatabasen kan vi f. eks ved eksamen styre og kontrollere trafikkmønsteret for elevene for dermed å bidra til mindre juks. Integrasjonen mot AD bidrar også til at lærere ved de videregående skolene selv kan styre internettbruk ved eksamen og i skoletimene basert på klasser eller enkeltelever, via IKT Agders egenutviklede applikasjon for dette som kalles StudentAccess. I 2009 valgte vi Steria og deres sikkerhetsløsning for bruk hos IKT Agder IKS. Til grunn for denne ligger Oracle med deres Identity and Access Management, hvor det endelige målet er automatisering av brukere og sentralisert autentisering av disse, samt sikkerhet og effektivitet av prosessene som styrer identitetshåndtering og tilgangsstyring i organisasjonen. Vi er nå i siste fase av implementeringen, og vi forventer en forbedring av brukerhåndteringer. IKT Agder IKS samarbeider tett med eierne i denne prosessen fordi resultatet av denne innføringen er vårt bidrag for å nå kundens mål, et godt steg i retningen mot en fullstendig ansettelsesprosess. Dette muliggjør noen kvalitative gevinster i forhold til kommunene. ÅRSMELDING 2010 I side 23

24 IKT Agder IKS har i denne prosessen også hatt ute et forslag om endring av brukernavn for alle nye brukere, og etter en informasjonsgjennomgang med alle eierne er denne standarden godkjent. Drift og forvaltning har omstrukturert seg litt internt og opprettet en stilling for enterprice arkitetkt/løsningsarkitekt. En god arkitektur plan må gjennomsyre hele organisasjonen, hvor man formidler konkrete planer og hvordan disse skal sys i hop. En del av arbeidet vi vil få ut her vil være å se sammenheng mellom eksisterende systemer, forbedring av disse og få opp gode oversikter over hvordan elementer henger sammen. Ved å produsere en overordnet arkitektur vil vi få et godt verktøy som gir oss muligheter til å forbedre virksomheten på en måte som mer effektivt forfølger sin hensikt. En solid og gjennomtenkt arkitektur kan bidra til å samordne informasjon, gjøre håndtering av den enklere og det kan bli enklere å automatisere de riktige prosessene og det går raskere å anskaffe og integrere nye applikasjoner. Arbeidet med å få fellesprosjektene, som offisielt ble avsluttet , til drift har tatt mye ressurser i avdelingen. Andre fokusområder: For å kunne nyttiggjøre oss av hardwaren i bunnen på terminalservere har vi tatt i bruk teknologi som legger til rette for dette i større grad enn tidligere. Vurdert og testet ut Microsoft Hyper-V for virtualisering, men konkluderte med at VMware ESX og Xenserver er på det nåværende tidspunktet det beste alternativet for oss. Virtualisering er hele tiden en pågående prosess og har et høyt fokus. I en reanskaffelses prosess har vi hatt fokus på å få faste ut de aller eldste serverne som i tillegg var fysisk store samt at de var strømkrevende, dette var et viktig element sett i sammenheng med miljøfyrtårnsertifiseringen. Startet opp et printeroppryddnings prosjekt. Dette for å kunne få kontroll på printere og de utfordringer IKT Agder IKS har rundt dette, da printere skaper mye problemer og generere mye saker. Disse problemene er en stor utfordring for selskapet og krever adskillig tidsforbruk som heller burde vært brukt til andre forbedringstiltak. Gitt denne situasjonen har IKT-Agder besluttet å iversette en totalgjennomgang og helhetsopprydding i printerorganiseringen for å få kontroll på alle printere, samt etablere en ny og mer driftssikker løsning med fokus på effektivitet. ÅRSMELDING 2010 I side 24

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Årsrapport 2013 Fjellinjen

Årsrapport 2013 Fjellinjen Årsrapport 2013 Fjellinjen 1 25 år med byutvikling for god trivsel og ferdsel Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap eiet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet ble etablert 13. februar 1986

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer