Forsikringsvilkår Barne- og ungdomsforsikring Trygg oppvekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår Barne- og ungdomsforsikring Trygg oppvekst"

Transkript

1 Forsikringsvilkår Barne- og ungdomsforsikring Trygg oppvekst Vilkår av 1. oktober 2015 Erstatter forsikringsvilkår av 1. oktober 2012 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer BL. NR /15 DNB_CB Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk side 2 3 Hvem forsikringen omfatter side 2 4 Hvor forsikringen gjelder side 2 5 Opphør av dekninger ved alder side 2 6 Ikrafttredelse og fornyelse side Forsikringens ikrafttredelse side Midlertidig forsikring side Fornyelse av forsikringen side Opplysningsplikt side 3 7 Forsikringsdekninger side Varig medisinsk invaliditet side Varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom side Fastsettelse av invaliditetsgrad ved sykdom side Særskilte regler for sykdom side Varig medisinsk invaliditet som skyldes ulykke side Fastsettelse av invaliditetsgrad ved ulykkesskade side Særskilte regler for ulykkesskader side Felles vilkår ved varig medisinsk invaliditet side Utbetaling av erstatning ved varig medisinsk invaliditet side Dødsfall side Utbetaling av erstatning ved dødsfall side Engangsbidrag til ombygging av bolig eller til tekniske hjelpemidler side Særskilte regler for engangsbidrag til ombygging av bolig eller tekniske hjelpemidler side Unntak for engangsbidrag til ombygging av bolig eller tekniske hjelpemidler side Utbetaling av erstatning ved engangsbidrag til ombygging av bolig eller tekniske hjelpemidler side Utvidet hjelpestønad side Særskilte regler for utvidet hjelpestønad side Unntak for utvidet hjelpestønad side Utbetaling av erstatning ved utvidet hjelpestønad side Dagpenger ved sykehusopphold side Særskilte regler for dagpenger ved sykehusopphold side Unntak for dagpenger ved sykehusopphold side Utbetaling av erstatning ved sykehusopphold side Behandlingsutgifter ved ulykke side Særskilte regler for behandlingsutgifter ved ulykke side Unntak for behandlingsutgifter ved ulykke side Utbetaling av behandlingsutgifter ved ulykke side Uførekapital side Vilkår for utbetaling av uførekapital side Fastsettelse av uføregrad og om alle vilkår er oppfylt side Arbeidsuførhet som skyldes flere årsaker side Utbetaling av uførekapital side Opphør av uførekapital side Utbetaling av uførekapital etter opphørsdato side Fastsettelse av forsikringssum ved utbetaling av uførekapital side Rett til fortsettelsesforsikring side Utvalgte sykdommer side Med utvalgte sykdommer menes side Diagnosedato side Forsikringssum side Spesialister m.fl. side Utbetaling av utvalgte sykdommer. side Definisjon av sykdommer/behandlinger som er dekket under Utvalgte sykdommer side Kreft side Multippel sklerose side Diabetes mellitus type 1 side Leddgikt side Cystisk fibrose side Alvorlige brannskader side Varige tverrsnittslammelser side Ulcerøs colitt side Morbus Crohn side Nyresvikt side Organtransplantasjon side Uførepensjon side Vilkår for utbetaling av uførepensjon side Fastsettelse av uføregrad side Utbetaling av uførepensjon side Utbetaling av uførepensjon etter opphørsdato side Fortsettelsesforsikring side 7 8 Premie side Premiebetaling side Gjenopptak ved mislighold av premiebetalingen side 7 9 Erstatningsoppgjør side Frist for å melde krav ved forsikringstilfelle side Opplysningsplikt og forholdsregler ved forsikringskrav side Utbetaling av erstatning side 8 10 Begrensninger i DNB Livs ansvar side Generelle begrensninger side Begrensninger ved sykdom - symptomklausul side Begrensninger ved ulykkesskade side Begrensninger ved ulykkeskade som inntreffer etter barnets fylte 16 år side Særlige aktiviteter, sport og idrettskader side Skade under påvirkning av alkohol eller medikamenter side Slagsmål og forbrytelse side Lys og temperatur side Atomkjernereaksjoner og lignende side Jordskjelv og vulkanske utbrudd side Krig side 9 11 Foreldelse side 9 12 Rett til oppsigelse og endring av forsikringen side Oppsigelse av forsikringen side Endring av forsikringen side 9 13 Overdragelse og pantsettelse side 9 14 DNB Livs rett til endringer i forsikringsvilkår, premier, m.m. side 9 15 Retten til å kreve nemndbehandling side 9 16 Verneting side 9 17 Valuta side 9 DNB Livsforsikring AS. Postboks Bergen, Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen. Tlf Faks: E-post: Foretaksregisteret NO MVA

2 For denne avtalen gjelder: Bestemmelsene inntatt i forsikringsbeviset Disse vilkårene Lov av 16. juni 1989 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL) Andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov. Eventuelle sikkerhetsforskrifter Forsikringsbeviset og vilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. For avtale om forsikring i DNB Livsforsikring AS (heretter kalt DNB Liv) gjelder norsk lovgivning. 1. Innledning Barne- og ungdomsforsikringen har 3 varianter: Basis Pluss Super For mer informasjon, se produktark. Det fremgår av tilsendte forsikringsbevis hvilken variant og dekninger som er tegnet i forsikringsavtalen. 2. Forklaring av ord og uttrykk Forsikringsavtale Avtale som er inngått mellom forsikringstaker og DNB Liv, og som regulerer rettigheter og forpliktelser for den etablerte forsikring i overensstemmelse med FAL. Forsikringsbevis DNB Livs skriftlige bevis som beskriver hva forsikringen dekker, forsikringssummer og de viktigste begrensningene, hvem som er forsikringstaker og forsikret. Forsikringstaker Forsikringstaker er den som inngår forsikringsavtalen med DNB Liv. Forsikrede/barn Den person som har sitt liv og sin helse forsikret. Med forsikrede/ barn menes forsikringstakers egne barn, stebarn og adoptiv barn. Årsdag Forsikringen inngås for 1 år av gangen. Årsdag er den årlige dato forsikringen fornyes med eventuelle endringer av vilkår, pristariffer og/eller kostnader for den neste 12 måneders perioden. Eventuell regulering av forsikringssum vil også skje ved årsdag. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet forstås varig nedsettelse av den forsikredes fysiske eller psykiske funksjonsevne. Invaliditetsgraden ved ulykke fastsettes på grunnlag av invaliditetstabell gitt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade fastsatt av Sosial- og helsedepartementet av 21. april 1997, mens invaliditetsgraden ved sykdom vil bygge på alminnelige medisinske erfaringer. For ulykkes skade som ikke omfattes av invaliditetstabellen samt sykdom, kan en fastsettelse av invaliditetsgraden gjøres på grunnlag av en skjønns messig sammenligning med skader og sykdommer i tabellen, eller andre tilsvarende hjelpemidler. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til vedkommendes yrke, inntektstap, fritidsinteresser og andre individuelle forhold. Ulykkesskade Fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig, uforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. Konstateringstidspunkt En ulykkesskade anses konstatert på det tidspunktet ulykken som førte til skaden inntraff. En sykdom anses konstatert på det første tidspunkt da skadelidte enten: a) Døde av sykdommen uten å ha søkt legehjelp b) Første gang diagnose blir stilt, eller c) Første gang meldte krav til DNB Liv på grunn av sykdommen Sentralt skaderegister Alle skader som meldes et forsikringsselskap registreres i Forsikrings selskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når et forsikrings selskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme kunde, inkludert skader i andre forsikringsselskap. Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn forsikrings selskapene og kan kun hentes ut i forbindelse med registrering av skade. Registrerte skader slettes etter 10 år. Som for sikringstaker har du rett til innsyn i registeret. Ønsker du innsyn, må du sende skriftlig melding om dette til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). 3. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den person (forsikrede) som er nevnt i for sikringsbeviset. Forsikringen kan kjøpes til barn mellom 3 måneder og 18 år. Krav til forsikrede (barnet) på kjøpstidspunkt: Må være fylt 3 måneder Må har vært på kontroll på helsestasjon/hos lege Må være medlem av den norske folketrygden. Forsikringen kan kjøpes til den dagen forsikrede fyller 18 år, og dette gjelder også for tilknytning av nye dekninger på eksisterende forsikring. 4. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norden. Den gjelder også for midlertidig opphold utenfor Norden av inntil 1 års varighet. Forsikringen gjelder under utenlandsopphold i mer enn 1 år når barnet eller barnets foresatte a) er ansatt i norsk utenrikstjeneste b) er ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet c) er student eller au pair Opphold utenfor Norden anses ikke avbrutt ved tilfeldig besøk i Norden ved ferie, forretninger, legebesøk, sykehusopphold eller lignende. 5. Opphør av dekninger ved alder Dersom forsikringen ikke har opphørt tidligere, opphører forsikringen senest den dag forsikrede fyller 26 år. Følgende dekninger opphører tidligere: Utvidet hjelpestønad: Det utbetales ikke erstatning dersom forsikrede har fylt 20 år. Dagpenger ved sykehusopphold: Det utbetales ikke erstatning for sykehusopphold etter at forsikrede er fylt 20 år. 2

3 6. Ikrafttredelse og fornyelse 6.1 Forsikringens ikrafttredelse Forsikringen trer i kraft når DNB Liv har mottatt fullstendig søknad om en bestemt forsikring, forutsatt at den avgitte helseerklæring blir godkjent av DNB Liv, eventuelt med reservasjoner. Dessuten må første premie være betalt. 6.2 Midlertidig forsikring Den midlertidige forsikring trer i kraft fra det tidspunkt DNB Liv har mottatt fullstendig søknad og første premie er betalt. Midlertidig forsikring gjelder mens søknaden er til behandling i DNB Liv. Blir helse erklæringen ikke godkjent, har forsikrede/ barnet likevel vært forsikret ved ulykke i henhold til vilkårenes punkt 7.1, 7.2 og 7.6, som omhandler varig medisinsk invaliditet, dødsfall og behandlingsutgifter ved ulykke. Den midlertidige forsikringen gjelder fra mottak av fullstendig søknad og opphører når forsikringen de er søkt om enten trer i kraft eller blir avslått. 6.3 Fornyelse av forsikringen Forsikring som er i kraft ved årsdag, fornyes automatisk for ett år om gangen. DNB Liv kan ved årsdag gjennomføre endringer i forsikrings vilkårene og premien, se punkt 14. For øvrig gjelder bestemmelsene i FAL Opplysningsplikt Så lenge DNB Liv ikke har påtatt seg å dekke forsikringen, kan DNB Liv be om opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede dersom denne er over 16 år, skal gi riktige og fullstendige svar på DNB Livs spørsmål, og skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for DNB Livs vurdering av risikoen, jf. FAL 13-1a. Det samme gjelder ved utvidelse av forsikringen. Blir opplysningsplikten forsømt, kan DNB Livs ansvar falle bort eller begrenses etter bestemmelsene i FAL 13-2, 13-3 og Ved avslag på erstatningskrav grunnet mislighold av opplysningsplikten, har forsikrede ikke krav på refusjon av innbetalt premie. 7. Forsikringsdekninger 7.1 Varig medisinsk invaliditet Forsikringen gir rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet fremgår av forsikringsbeviset. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.forsikringssum på konstateringstidspunktet legges til grunn Varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom Varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom kan gi erstatning når forsikrede har hatt sykdommen i et sammenhengende tidpunkt av to år. Dette regnes fra den dagen sykdommen ble konstatert av lege Fastsettelse av invaliditetsgrad ved sykdom Fastsettelse av varig medisinisk invaliditetsgrad ved sykdom skal ta utgangspunkt i alminnelige medisinske erfaringer, og vil bli fastsatt av DNB Liv Særskilte regler for sykdom Dør forsikrede innen tre år etter at sykdommen er konstatert utbetales ikke invaliditetserstatningen, kun dekning ved dødsfall. Dør forsikrede senere enn tre år etter at sykdommen ble konstatert, utbetales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at sykdommen ville medført livsvarig medisinsk invaliditet. Invaliditetserstatning omfatter ikke: ADHD, ADD, Autisme, Asberger og Tourette syndrom og følger av slike Varig medisinsk invaliditet som skyldes ulykke Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet har forsikrede rett til erstatning tidligst ett år etter at ulykkesskaden er konstatert. Definisjon av ulykkesskade finner du under vilkårenes punkt 2, Forklaring av ord og uttrykk Fastsettelse av invaliditetsgrad ved ulykkesskade. Graden av varig medisinsk invaliditet ved ulykke fastsettes av DNB Liv, og vil bli fastsatt på grunnlag av invaliditetstabellen. DNB Liv vil i sin vurdering av graden av varig medisinsk invaliditet benytte informasjon som er innhentet. Dersom funksjonsevnen var varig nedsatt i den skadede kroppsdel før ulykkesskaden inntraff, vil dette kunne medføre fradrag i eller ingen erstatning Særskilte regler for ulykkesskader Dør forsikrede innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff utbetales ikke invaliditetserstatningen. Dør forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff utbetales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at ulykkesskaden ville ha medført livsvarig invaliditet. Psykiske følger av skaden dekkes kun i den utstrekning diagnosekriteriene i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, pkt. F43,1 (PTSD) er oppfylt Felles vilkår ved varig medisinsk invaliditet Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg kan endelig erstatning utsettes inntil fem år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble konstatert. Erstatningen skal da (etter fem år) fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på dette tidspunkt. Ved fastsettelse av varig medisinsk invaliditet kan DNB Liv kreve at forsikrede skal undersøkes av en lege som selskapet har oppnevnt. Kan det antas at forsikredes tilstand vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede eller foreldre/ foresatte motsetter seg dette uten rimelig grunn, skal det likevel ved fastsettelsen av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kunne antas å ha medført. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditetserstatning benyttes den forsikringssum som gjaldt da ulykken inntraff eller sykdommen ble konstatert. Samlet invaliditetsgrad for en og samme ulykkesskade og/eller sykdom kan ikke overstige 100 prosent. Forsikringen vil fortsatt gjelde for andre ulykkesskader eller sykdommer, selv om det har vært utbetalt erstatning på grunn av varig medisinsk invaliditet Utbetaling av erstatning ved varig medisinsk invaliditet Invaliditetserstatningen utbetales til den forsikrede. Dersom forsikrede er umyndig, vil verge eller Fylkesmannen forvalte midlene i henhold til vergemålslovens bestemmelser. For mer informasjon, se vilkårenes punkt Dødsfall Forsikringen gir rett til erstatning dersom forsikrede dør i forsikrings tiden som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset Utbetaling av erstatning ved dødsfall Erstatningen utbetales til forsikringstaker, dersom det ikke foreligger en begunstigelse. Dersom forsikringstaker og forsikrede dør i samme måned og forsikringstaker dør sist, og det ikke er oppnevnt begunstiget, gjelder arverekkefølgen i henhold til FAL 15-1 så langt den passer. 3

4 7.3 Engangsbidrag til ombygging av bolig eller til tekniske hjelpemidler For sykdom eller ulykkesskade som inntreffer i forsikringstiden, kan forsikringen gi rett til kostnadsdekning i form av en engangserstatning ved nødvendig ombygging eller tilpasning av bolig, eller utgifter til tekniske hjelpemidler Særskilte regler for engangsbidrag til ombygging av bolig eller tekniske hjelpemidler Den samlede erstatning for samme ulykkestilfelle/sykdom er maksimalt det beløp som er oppgitt i forsikringsbeviset. De aktuelle tiltak må være nødvendige og rimelige og ha sammenheng med sykdommen/ulykkesskaden. Tiltakene skal på forhånd godkjennes av DNB Liv, og det må fremlegges kostnadsoverslag på total utgifter. Tiltakene kan omfatte: Tilpasning av bolig for å redusere de daglige ulemper den forsikredes nedsatte funksjonsevne medfører og som kan hjelpe forsikrede til å ha et så normalt liv som mulig. Tekniske hjelpemidler som kan redusere behovet for pleie og omsorg eller som kan bedre den medisinske rehabiliteringen og funksjons dyktigheten. Dokumentasjon må gis av behandlende lege, eventuelt fysioterapeut eller kiropraktor. For rett til erstatning må offentlig støtte være søkt om og avklart før erstatning utbetales. Ytelser fra det offentlige skal komme til fradrag. Retten til erstatning ytes inntil den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder for samme ulykkesskade eller sykdoms tilfelle. Sykdommer/ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle. Det er kun ovennevnte ombyggingstiltak i forsikringstakers bolig som kan kreves dekket. Dersom forsikrede er over 18 år og i følge Folke registeret bosatt i egen bolig, kan ovennevnte ombyggings tiltak i stedet kreves dekket for denne boligen. DNB Liv forbeholder seg retten til å innhente takst ved godkjent takstmann, samt retten til å kreve slutt attest for ombyggingen. Erstatningen gis dersom de samlede utgiftene (etter fradrag for offentlig støtte) utgjør minst kroner for samme forsikrings tilfelle. Dersom utgiftene overstiger kroner vil DNB Liv dekke utgiftene fra første krone Unntak for engangsbidrag til ombygging av bolig eller tekniske hjelpemidler Forsikringsdekningen omfatter ikke: a) rett til engangsbidrag når erstatning kan kreves fra annet hold, blant annet offentlig støtte. b) rett til erstatning når kostnader oppstår senere enn fem år etter sykdommen ble konstatert eller ulykkesskaden inntraff c) erstatning for eksisterende skade, feil eller mangler ved bygningen, for eksempel sopp eller råteskade Utbetaling av erstatning ved engangsbidrag til ombygging av bolig eller tekniske hjelpemidler. Erstatningen utbetales til forsikringstaker. 7.4 Utvidet hjelpestønad Forsikringen gir rett til erstatning dersom forsikrede i forsikringstiden får rett til hjelpestønad fra norsk folketrygd som følge av en ulykkesskade eller sykdom. Forsikringssummer fremgår av forsikringsbeviset Særskilte regler for utvidet hjelpestønad Erstatning gis i maksimalt fem år og maksimal forsikringssum (for hjelpestønad etter sats 4 i folketrygden) fremgår av forsikringsbeviset. Retten til erstatning opphører når forsikrede fyller 20 år. For utvidet hjelpestønad utmåles erstatning etter følgende regler: a) Når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 1 i folketrygden utbetales kroner per år. b) Når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 2 i folketrygden utbetales kroner per år. c) Når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 3 i folketrygden utbetales kroner per år d) Når forsikrede er tilkjent hjelpestønad etter sats 4 i folketrygden utbetales kroner per år. Ved krav om erstatning må det legges frem dokumentasjon fra folketrygden som viser hvilken stønadssats og hvilken periode stønaden er innvilget for Unntak for utvidet hjelpestønad Forsikringsdekningen omfatter ikke a) erstatning dersom det ikke lenger tilstås hjelpestønad fra folketrygden, eller b) erstatning dersom forsikrede har fylt 20 år Utbetaling av erstatning ved utvidet hjelpestønad Erstatningen utbetales til forsikringstaker. Beløpet er skattepliktig som alminnelig inntekt etter skatteloven. 7.5 Dagpenger ved sykehusopphold Forsikringen gir rett til dagpenger dersom forsikrede i forsikringstiden som følge av en ulykkesskade eller sykdom blir innlagt på offentlig godkjent sykehus i Norden i sammenhengende minst 9 dager. For sikringssum fremgår av forsikringsbeviset Særskilte regler for dagpenger ved sykehusopphold Dagpenger utbetales fra og med den 10. dag forsikrede har vært sammen hengende innlagt på sykehus og så lenge sykehus oppholdet varer, dog maksimalt i 365 dager. Forsikrede anses som innlagt på sykehus når vedkommende har døgnopphold der. Blir forsikrede innen 12 måneder etter utskrivelse igjen innlagt for samme sykdom eller ulykkesskade, gis erstatning fra innleggelsestidspunkt og så lenge forsikredes sykehusopphold varer, dog maksimalt 365 dager for samme sykdoms- eller ulykkes tilfelle. Sykdommer eller ulykkesskader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme forsikringstilfelle Unntak for dagpenger ved sykehusopphold Forsikringsdekningen omfatter ikke erstatning for sykehusopphold a) etter at forsikrede er fylt 20 år, eller b) senere enn tre år etter første innleggelse Utbetaling av erstatning ved sykehusopphold Erstatningen ved dagpenger utbetales etterskuddsvis til forsikrings taker. Beløpet er skattepliktig som alminnelig inntekt etter skatteloven. 7.6 Behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlings utgifter som er inntruffet i forsikringstiden som følge av ulykkesskade. Maksimal forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset Særskilte regler for behandlingsutgifter ved ulykke Dersom ulykkesskaden medfører nødvendige utgifter til behandling, erstattes følgende utgifter for inntil maksimal forsikringssum: a) Behandling hos lege. Det skal legges frem originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves refundert. Erstatning kan kun kreves for de utgifter som overstiger det som kan kreves fra annet hold. For pleie på andre enn statlige, kommunale eller fylkeskommun ale syke hus, eller tilsvarende nordiske sykehus, ytes bare erstatning 4

5 dersom dette, på forhånd, er godkjent av DNB Liv. b) Behandling hos tannlege Det skal legges frem originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves refundert. Erstatning kan kun kreves for de utgifter som overstiger det som kan kreves fra annet hold. Ved tannskade for barn under 18 år refunderes utgifter til første permanente tannbehandling (krone/bro og lignende) selv om behandling foretas senere enn tre år etter ulykkesdagen. Erstatning av slike utgifter skal likevel utbetales innen tre år etter ulykkes dagen basert på omkostningsoverslag fra tannlege/ tanntekniker. Dersom en slik prognose ikke kan fastsettes med overveiende sannsynlighet kan vurdering utsettes til forsikredes 18 årsdag. c) Behandling og opphold på sykehus når dette er foreskrevet av lege og folketrygden gir refusjon for denne behandlingsmetoden d) Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege e) Reise til og fra hjemsted for behandlinger angitt i punkt a) til d) over. Erstatning er begrenset til utgifter i forbindelse med rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand Unntak for behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringsdekningen omfatter ikke erstatning for: a) behandlingsutgifter etter tre år fra den dag ulykken inntraff b) skader som kan kreves fra annet hold c) skade som skyldes tygging eller biting d) skade/sykdommer som er forårsaket/oppstått via smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, herunder også HIV infeksjon e) skader/sykdommer som er forårsaket/oppstått ved operasjon, inngrep eller undersøkelser som ikke er foranlediget av ulykkesskade f) skade/sykdom som er forårsaket/oppstått i forbindelse med bruk av medisinske preparater Utbetaling av behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til erstatning dersom det er lagt fram originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves refundert. Erstatningen utbetales til forsikringstaker hvis barnet er under 18 år på skadetidspunktet. I andre tilfeller utbetales erstatningen til forsikrede. Forsikrede har bare krav på erstatning for den delen av utgifter som overstiger det som kan kreves dekket fra annet hold. Ved refusjon av behandlings utgifter fratrekkes en egenandel på kr per ulykkestilfelle. 7.7 Uførekapital Dersom avtalen inneholder dekningen uførekapital, så tilknyttes denne når forsikrede fyller 18 år. Det er en forutsetning at forsikringsavtalen er i kraft når uførekapitalen skal kunne tilknyttes. Uførekapital gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet som inn treffer i forsikringstiden som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Har den forsikrede fått reservasjon på grunn helseforhold på barne- og ungdomsforsikringen, vil reservasjonen også gjelde for uføre kapitalen Vilkår for utbetaling av uførekapital Forsikringstilfellet inntreffer når den forsikrede som følge av sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende og arbeids uførheten er bedømt minst 50 prosent varig. Det er en forutsetning for rett til uførekapital at den nevnte uførheten er inntrådt mens forsikringen var i kraft, og at alle kriteriene da var oppfylt. Utbetaling av uførekapital kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 20 år Fastsettelse av uføregrad og om alle vilkår er oppfylt Uføregraden fastsettes på grunnlag av den nedsettelse av arbeids evnen som skyldes sykdom eller skade. Ved avgjørelsen av om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Ved bedømmelsen av i hvilken grad arbeidsevnen skal anses varig nedsatt, tas det hensyn til den forsikredes reelle muligheter for arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) eller innsats i ethvert arbeid som forsikrede kan utføre, sammenlignet med tilsvarende muligheter før den forsikrede ble arbeidsufør. Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak som antas å medføre bedring, kan dette føre til at forsikringen ikke kommer til utbetaling Arbeidsuførhet som skyldes flere årsaker Arbeidsuførhet som skyldes flere sykdommer og/eller skader kan til sammen ikke overstige 100 prosent. Dersom forsikrede blir mer enn 50 prosent varig arbeidsufør som følge av forhold som selskapet har reservert seg mot, vil forsikrede dermed ikke ha rett til erstatning for eventuell uførhet som skyldes andre årsaker Utbetaling av uførekapital Krav om uførekapital forfaller først til utbetaling når forsikringstilfellet er inntruffet, det vil si når samtlige vilkår er oppfylt. Forsikrings sum vil da bli utbetalt til forsikrede Opphør av uførekapital Uførekapitalen opphører når forsikringssummen er utbetalt. Uførekapitalen opphører også ved 100 prosent varig arbeidsuførhet som skyldes forhold som selskapet har reservert seg mot Utbetaling av uførekapital etter opphørsdato Hvis forsikrede blir sammenhengende arbeidsufør i forsikringstiden, men forsikringstilfellet ennå ikke er inntruffet på den opphørsdato som er oppgitt i forsikringsbeviset, er selskapet likevel ansvarlig dersom forsikringstilfellet inntreffer av samme ulykke/ sykdom innen fem år etter opphørsdato Fastsettelse av forsikringssum ved utbetaling av uførekapital Det er den forsikringssum som gjaldt for forsikringen på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff som skal benyttes Rett til fortsettelsesforsikring Når barne- og ungdomsforsikringen opphører ved fylte 26 år har forsikrede, innen 6 måneder, rett til å fortsette denne dekningen med samme forsikringssum, til vanlig premietariff uten å avgi nye helseopplysninger. 7.8 Utvalgte sykdommer se punkt 7.9 Utvalgte sykdommer er en forsikring hvor det utbetales en avtalt forsikringssum som et engangsbeløp dersom forsikrede har fått en diagnose endelig stilt eller er oppført på venteliste i Norge. Når utbetalingen er foretatt, opphører dekningen. Hvis forsikrede dør etter at DNB Liv har mottatt melding om forsikringskrav og senere enn 30 dager etter at diagnosen er stilt, utbetales forsikrings summen til forsikredes dødsbo Med utvalgte sykdommer menes kreft, multippel sklerose, diabetes mellitus type 1, leddgikt, cystisk fibrose, alvorlige brannskader, varige tverrsnittslammelser, ulcerøs colitt, Morbus Chron, nyresvikt eller organtransplantasjon Diagnosedato Forsikringen omfatter de utvalgte sykdommene i punkt 7.8.1, som forsikrede har fått diagnostisert i forsikringstiden, jf. punkt 10. Det er diagnosetidspunktet som er avgjørende, og ikke det tidspunktet forsikrede får kjennskap til diagnosen. 5

6 7.8.3 Forsikringssum Utbetaling etter punkt 7.8 er den forsikringssum ved Utvalgte sykdommer som var gjeldende den dagen sykdommen ble diagnostisert. Før utbetaling kan finne sted, må all nødvendig dokumentasjon som DNB Liv trenger fremlegges, se punkt Spesialister m.fl. Det er et krav, at de nevnte diagnosene, undersøkelser m.m. i punkt 7.8.1, er foretatt av spesialister og sykehusavdelinger, som er godkjent av det norske Helse- og omsorgsdepartement. Med anerkjent og offisiell venteliste mener vi ventelister i den offentlige norske helsetjenesten Utbetaling av utvalgte sykdommer Erstatningen ved utvalgte sykdommer utbetales til forsikringstaker hvis barnet er under 18 år på konstateringstidspunktet. I andre tilfeller utbetales erstatningen til forsikrede Definisjon av sykdommer/ behandlinger som er dekket under Utvalgte sykdommer For å gi en presis definisjon av sykdommene og begrensningene brukes medisinske faguttrykk Kreft En ondartet (malign) svulst (tumor) er mikroskopisk karakterisert ved ukontrollert, infiltrerende vekst ut i tilstøtende vev og klinisk ved en tendens til lokalt residiv og spredning til regionale lymfeknuter og fjernere organer (metastaser). I tillegg omfattes alvorlige leukemiformer, lymfomer (lymfeknutekreft) og Hodgkins sykdom (stadiene II-IV). Forsikringen dekker ikke: alle former for hudkreft, herunder Kaposi s sarkom og malignt melanom (føflekkkreft) stadium pt1a (<= 1,0 mm, uten ulcerasjon, Clarks nivå II eller III). svulster oppstått som følge av infeksjon med humant immundefekt virus, d.v.s. HIV-positivitet med eller uten AIDS i utbrudd og/eller AIDS relatert kompleks (ARC). alle svulster, som ved den mikroskopiske (histologiske) undersøkelse beskrives som premaligne (forstadier til kreft) eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ. Diagnosen skal være basert på histologiske undersøkelser av fjernet vev, foretatt av spesialist i vevsundersøkelser (patologi). Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi Multippel Sklerose En kronisk sykdom som klinisk er karakterisert av gjentatte episoder med symptomer på nevrologiske utfall fra forskjellige deler av sentralnervesystemet. Diagnosen skal være bekreftet ved minst en av følgende to under søkelser: - forhøyet IgG-indeks i spinalvæsken (cerebrospinalvæsken) - forlenget latens ved VEP (ikke tilstrekkelig, hvis det klinisk bare er affeksjon av nervus opticus) og samtidig verifisert av typiske forandringer ved MR-scanning av hjernen med tallrike affeksjoner av den hvite substans. Diagnosen skal være stilt på en nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling, og det skal over en periode på mer enn 6 måneder ha vært mer enn én veldefinert episode (attakk) med symptomer eller et progredier ende forløp, som settes i tilknytning til multippel sklerose Diabetes 1 (Diabetes mellitus type 1) Type 1 diabetes diagnostisert av en spesialist i pediatri (barnesykdommer) eller indremedisiner. Fastende blodglukose skal ved gjentatte målinger være over 7 mmol/l og den forsikrede skal ha vært behandlet med insulin i en periode på minst 6 måneder Leddgikt (juvenil revmatisk artritt / kronisk revmatisk artritt) Leddgikt, juvenil revmatisk artritt eller kronisk revmatisk artritt. Med artritt menes i alle sammenhenger leddhevelse og minst to av følgende kriterier: Bevegelseshemming, varmeøkning og smerte. Ved alder til og med 16 år Artritt i mer enn ett ledd i mer enn tre måneder. Det må være gjennom ført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes reaktiv artritt, infeksiøs leddsykdom, ortopedisk sykdom, traume, neoplastisk sykdom, immundefekt og vaskulitt. Ved alder over 16 år Minst fire av følgende syv kriterier må være oppfylt (tilsvarer kriteriene fra American College of Rheumatology 1987): 1. morgenstivhet (stivhet i og rundt ledd som varer mer enn 1 time) 2. artritt i tre eller flere av følgende leddgrupper samtidig: håndledd, innerste fingerledd, midterste fingerledd, albueledd, kneledd, ankelledd og innerste tåledd 3. artritt i følgende av håndens ledd: håndleddet, innerste fingerledd eller midterste fingerledd 4. symmetrisk artritt (artritt i samme leddgrupper i høyre og venstre kroppshalvdel samtidig) 5. revmatiske noduler (knuter) 6. positiv revmatisk faktor 7. typiske røntgenforandringer i hånd- og håndleddsbilder Kritierium 1-4 må ha vært tilstede minst 6 uker. Kriterium 2-5 må ha vært observert av den lege som stiller diagnosen. Diagnosen skal være diagnostisert på barneavdelingen ved et region sykehus eller hos spesialist i revmatologi Cystisk Fibrose Diagnosen Cystisk Fibrose skal stilles av en spesialist i pediatri med særlig ekspertise på dette området. Det skal være en abnorm svettetest med kloridkonsentrasjon over 60 mmol/l for pasienter under 16 år og over 80 mmol/l for pasienter over 16 år. I tillegg kreves det kronisk obstruktiv lungesykdom karakterisert ved irreversibel økt luftmotstand og/eller nedsatt eksokrin pankreasfunksjon (bukspyttkjertelfunksjon) som må substitusjonsbehandles med fordøyelsesenzym Alvorlige Brannskader Ved alder til og med 18 år Brannsår (også forfrysninger eller etsninger) av 3. grad, som dekker minst 20 prosent av forsikredes legemsoverflate eller minst 7 prosent av den forsikredes legemsoverflate hvor 3. grads forbrenninger av hodet er inkludert. Ved alder over 18 år Brannsår (også forfrysninger eller etsninger) av 3. grad, som dekker minst 20 prosent av forsikredes legemsoverflate. Diagnosen skal fremgå av journalutskrift eller epikrise fra en brannskadeavdeling Varige tverrsnittslammelser Omfatter tverrsnittslammelse i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/ eller begge armer, eller minst en arm og ett ben. Lammelsen skal være varig og diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi Ulcerøs Colitt Diagnosen stilles av en gastroenterolog (mage-tarm spesialist). Inflammasjon i tykktarmens slimhinne skal affisere hele tykk- 6

7 tarmen, og må være så alvorlig at colon (tykktarmen) fjernes (colectomi) Morbus Crohn Crohns sykdom: diagnosen stilles av en gastroenterolog. Betennelsen i magetarmkanalen skal være alvorlig med komplikasjoner som for snevringer eller perforasjoner, som krever kirurgisk (operativ) behandling av magetarmkanalen Nyresvikt Nyresvikt i siste fase som fører til at begge nyrer kronisk og ugjenkallelig slutter å fungere, og som resulterer i at enten peritoneal- eller hemodialyse iverksettes eller nyretransplantasjon gjennomføres. Diagnosen skal stilles av spesialist i nyresykdommer Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på aktiv venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg. Forsikringen dekker ikke all autotransplantasjon. Det forutsettes at transplantasjonen er medisinsk nødvendig og at den er basert på en objektiv dokumentasjon av organsvikt. Den forsikrede skal være mottaker av organet. Hvis forsikringssummen skal utbetales til den forsikrede mens vedkommende står på venteliste, må plassering en på ventelisten dokumenteres av helseinstitusjonen som skal gjennomføre transplantasjonen. Den forsikrede skal være tatt med på ventelisten i løpet av forsikringstiden Uførepensjon Dersom avtalen om barne- og ungdomsforsikring inneholder dekningen uførepensjon, så tilknyttes denne når forsikrede fyller 18 år. Det er en forutsetning at forsikringsavtalen er i kraft når uførepensjonen skal kunne tilknyttes. Uførepensjon gir rett til et årlig avtalt beløp som utbetales i månedlige terminer ved arbeidsuførhet. Forsikringssummen fremgår av forsikrings beviset. Har den forsikrede fått reservasjon på grunn helseforhold på barne- og ungdomsforsikringen, vil reservasjonen også gjelde for uførepensjonen Vilkår for utbetaling av uførepensjon Retten til uførepensjon inntrer når den forsikrede som følge av sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder (karenstiden). Uførepensjonen utbetales månedlig fra karenstidens utløp, og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent men ikke utover fylte 67 år. Årlig uførepensjon utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent til 100 prosent. Hel arbeidsuførhet gir rett til fulle ytelser, og delvis arbeidsuførhet gir rett til en forholdsmessig del av fulle ytelser Fastsettelse av uføregrad DNB liv fastsetter graden av arbeidsuførhet på grunnlag av den nedsettelse av arbeidsevnen som sykdommen eller skaden har ført til. Ved avgjørelse tas det hensyn til forsikredes arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) og inntekstmuligheter før ufør heten oppsto og til arbeidsinntekten (pensjonsgivende inntekt) og inntekts muligheter etter dette tidspunkt. Herunder tas det hensyn til den forsikredes alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og den inntekt forsikrede kan oppnå ved annet arbeid en sitt vanlige. Ved avgjørelse av om det foreligger sykdom legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dersom forsikredes arbeidsevne endres i den perioden uføreerstatning er innvilget, skal DNB Liv straks underrettes om endringen. Blir forsikrede innen 6 måneder fra siste friskmelding minst 50 prosent arbeidsufør for samme sykdom, skade eller lidelse, innvilges ny uføreutbetaling uten ny karenstid. Ny og tidligere arbeidsuførhet regnes da som en og samme uføreperiode. Har forsikrede etter siste friskmelding vært mer enn 50 prosent arbeidsfør i 6 måneder sammenhengende, og forsikrede igjen bli minst 50 prosent arbeidsufør for samme sykdom, skade eller lidelse, inntrer den avtalte karenstiden på nytt Utbetaling av uførepensjon Uførepensjonen utbetales etterskuddsvis i månedlige terminer til forsikrede. Uførepensjon forfaller til utbetaling første gang på det tidspunkt det foreligger rett til uførepensjon. Den utgjør det beløp som gjelder for uførepensjonen på dette tidspunkt Utbetaling av uførepensjon etter opphørsdato Dersom forsikrede er minst 50 prosent arbeidsufør når barne- og ungdomsforsikringen opphører ved fylte 26 år, opprett holdes uførepensjonen for vedkommende uten premiebetaling. Opphører arbeidsuførheten eller uføregraden reduseres til under 50 prosent, utgår denne rettigheten Rett til fortsettelsesforsikring Når barne- og ungdomsforsikringen opphører ved fylt 26 år har forsikrede, innen 6 måneder, rett til å fortsette denne dekningen med samme forsikringssum, til vanlig premietariff uten å avgi nye helseopplysninger. 8. Premie 8.1 Premiebetaling Første premie må være betalt før forsikringen trer i kraft, jf punkt 6.1. Premien betales forskuddsvis, dog ikke lenger en til opphørsalder for forsikringen/dekningen. Den årlige premien forfaller til betaling på årsdagen for forsikringen. Betalingsfristen er én måned fra den dag DNB Liv har sendt premievarsel. Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, opphører forsikringen hvis premien ikke er betalt innen 14 dager etter at lovbestemt varsel er sendt, jf. FAL 14-1 og Dør forsikrede i premiebetalingstiden, tilbakebetaler DNB Liv den premie som det er betalt for utover dødsdagen. 8.2 Gjenopptak ved mislighold av premiebetalingen Har DNB Livs ansvar for den forsikrede opphørt å løpe etter at det er betalt premie for minst ett år, kan forsikringen settes i kraft igjen uten nye helseopplysninger i henhold til FAL 14-3 dersom forfalte premier blir betalt innen seks måneder etter utløpet av den frist som er nevnt i FAL 14-2, første ledd. DNB Liv kan kreve lovlig forsinkelsesrente av beløpene. Blir forsikringen gjenopptatt, løper DNB Livs ansvar fra dagen etter at beløpet er betalt til DNB Liv. 9. Erstatningsoppgjør 9.1 Frist for å melde krav ved forsikringstilfelle Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha krav mot DNB Liv, uten ugrunnet opphold, melde fra til DNB Liv på skjema fastsatt av DNB Liv. Den som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning mister retten dersom kravet ikke er meldt til DNB Liv innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL 18-5, 1. ledd. Dersom krav om uførekapital blir fremsatt senere enn 1 år etter 7

8 at den forsikrede ble arbeidsufør, inntrer retten til uførekapitalen tidligst når kravet blir fremsatt. 9.2 Opplysningsplikt og forholdsregler ved forsikringskrav Den som fremsetter krav mot DNB Liv, skal gi DNB Liv de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende, og som DNB Liv trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet. Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre bortfall eller nedsatt erstatning i henhold til FAL Det er en forutsetning for rett til erstatning at den forsikrede snarest mulig kontakter lege, står under fortløpende legetilsyn i sykeperioden og følger legens anvisninger. DNB Liv har rett til å innhente opplysninger hos NAV, lege eller andre i den utstrekning det anses nødvendig. DNB Liv er da avhengig av at den som fremsetter kravet gir DNB Liv de nød vendige fullmakter for å innhente disse opplysningene. Den som gjør krav på uførekapital, må fremskaffe de opplysninger DNB Liv ber om. Ved utvalgte sykdommer må den som vil fremme krav om erstatning snarest mulig og senest innen ett år etter at vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet melde fra til DNB Liv, jf. punkt 9.1. I forbindelse med krav om dekning har både den forsikrede og DNB Liv rett til å innhente lege- og spesialisterklæring som har betydning for fastsettelse av grunnlaget for erstatningsberegningen. Dersom DNB Liv finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, bør dette begrunnes skriftlig. Slik spesiell undersøkelse og nødvendige reiser i forbindelse med legeeller spesialisterklæring, bekostes av DNB Liv. Dersom den forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan DNB Liv kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkår ene for utbetaling foreligger. Legens honorar betales av DNB Liv, mens eventuelle øvrige utgifter (reiser og lignende) betales av medlemmet/forsikrede. 9.3 Utbetaling av erstatning Ved enhver utbetaling, legges forsikringssummen på konstateringstidspunktet til grunn for beregningen, med mindre noe annet fremgår under den enkelte dekning. Erstatning utbetales etter de regler som går frem av den enkelte dekning. Er forsikrede umyndig, skjer utbetaling til verge eller over formynderi etter gjeldende regler. Den som ved skadeoppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan helt eller delvis miste sitt krav mot DNB Liv i medhold av FAL I slike tilfeller kan DNB Liv si opp enhver forsikringsavtale som DNB Liv har med vedkommende med en ukes varsel. Forsikringssummen blir utbetalt så snart det er avgjort at vilkårene for utbetaling er til stede. Dersom DNB Liv er påført tap ved feil eller forsømmelse av den forsikrede eller noen som handler på vedkommendes vegne, kan beløpet kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder ved for mye utbetalt beløp som er mottatt i strid med redelighet og god tro. For mye utbetalt beløp kan gå til fradrag i fremtidige utbetalinger. 10. Begrensninger i DNB Livs ansvar 10.1 Generelle begrensninger For erstatning i henhold til disse forsikringsvilkår, må sykdommen eller ulykkesskaden være konstatert i forsikringstiden jf. konstateringstidspunkt i punkt 2. Har den forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt fremkalt forsikrings tilfellet eller økt skadens/sykdommens omfang, kan DNB Livs ansvar settes ned eller falle bort, jf. FAL 13-8 og DNB Liv er likevel ansvarlig dersom den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom, lidelse eller lyte som selskapet har reservert seg mot og som fremgår av forsikrings beviset Begrensninger ved sykdom symptomklausul Forsikringen omfatter ikke sykdom som har vist symptomer innen: tre måneder etter at forsikringen trådte i kraft, jf. vilkårenes punkt Begrensninger ved ulykkesskade Som ulykkesskade anses ikke a) psykiske følger av skaden, for eksempel sjokk, med mindre det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet b) skade som oppstår på grunn av smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde c) skade som oppstår ved anvendelse av medisinske preparater eller ved inngrep, behandling eller undersøkelse som ikke er foranlediget av ulykkesskade som omfattes av denne forsikring d) forverring av helsetilstanden som finner sted etter ulykken, dersom denne forverring ifølge medisinske erfaringer sannsynligvis ville ha inntrådt selv om ulykken ikke hadde inntruffet Begrensninger ved ulykkesskade som inntreffer etter barnets fylte 16 år Særlige aktiviteter, sport og idrettskader Forsikringen dekker ikke ulykkesskader som skyldes a) karate, judo, boksing, bryting eller annen kamp- og selvforsvarsidretter b) utøvelse av særlig risikofylt sport eller aktivitet inkludert flyging med mikrolette og ultralette fly, fallskjermhopping, base hopping, hanggliding, paragliding, kiting og ballongferd strikkhopp, stunthopp og lignende aktiviteter ekspedisjoner enhver form for dykking med tilførsel av luft eller pustegass konkurranser med motorvogn, motorbåt og andre motoriserte inn retninger eller trening til slike konkurranser terrengsykling eller konkurransesykling Skade under påvirkning av alkohol eller medikamenter Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket direkte eller indirekte av a) forgiftning som er forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel b) inntak av alkohol, smertestillende, berusende, stimulerende eller narkotiske midler Slagsmål og forbrytelse Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at den forsikrede deltar i forbrytelser eller aktivt deltar i slagsmål Lys og temperatur Forsikringen dekke ikke ulykkesskade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur med mindre årsaken er en nødssituasjon 8

9 forsikrede ufrivillig var kommet i Atomkjernereaksjoner og lignende Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade, sykdom eller dødsfall som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller står i sammenheng med atomvåpen, radioaktiv stråling, atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling,kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall, og radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer. Skade, forverring av skade, sykdom eller dødsfall som er direkte følge av en terrorhandling hvor det er brukt kjernefysiske våpen eller spredning av annet kjernefysisk materiale skal likevel dekkes Jordskjelv og vulkanske utbrudd Forsikringen dekker ikke ulykkesskade eller sykdom som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd Krig Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade, sykdom eller dødsfall som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med krig eller krigslignende handling, opprør eller lignende alvorlige uroligheter (krigsrisiko). DNB Liv dekker likevel krigsrisiko i utlandet når sikrede befinner seg i et område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter og ikke tar del i krigshandlingene eller urolighetene. Dette gjelder kun når området ble betegnet som fredelig før avreise, og er begrenset til en måned. DNB Liv dekker også krigsrisiko for personell som representerer humanitære organisasjoner i Norge eller internasjonalt og som deltar i humanitære operasjoner. Tilsvarende gjelder for norske militære som deltar i humanitære eller fredsbevarende operasjoner for De Forente Nasjoner (FN). 11. Foreldelse Krav på erstatning eller forsikringssum foreldes FAL Overdragelse og pantsettelse Forsikringen kan ikke overdras eller pantsettes. DNB Livs rett til endringer i forsikringsvilkår, premier, m.m. DNB Liv kan endre forsikringsvilkår, premietariff og gebyrer hvert år på forsikringens årsdag innenfor de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av myndighetene. 15. Retten til å kreve nemndbehandling Dersom det oppstår tvist mellom partene i et forsikringsforhold (DNB Liv og forsikrede), kan hver av partene, i medhold av FAL 20-1, kreve nemndbehandling. Behandling av klagesaker i Finansklagenemnda er gratis. Dersom DNB Liv skriftlig har meddelt kravstiller at det avslår krav om erstatning ved utvalgte sykdommer helt eller delvis, og samtidig har minnet om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, mister kravstilleren retten til erstatning dersom sak ikke er anlagt eller nemnd behandling krevd etter FAL 20-1 innen seks måneder fra skriftlig melding om avslag ble mottatt, jf. FAL 18-5, 2. ledd. 16. Verneting Søksmål mot DNB Liv må reises for Bergen Tingrett. 17. Valuta Alle beløp som har utgangspunkt i forsikringsavtalen, beregnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet er avtalt. 12. Rett til oppsigelse og endring av forsikringen Oppsigelse av forsikringen Forsikringstakeren kan når som helst si opp forsikrings avtalen. Opp sigelsen skal være skriftlig og bekreftet av eventuell endelig begunstiget jf. FAL DNB Livs ansvar opphører ved mottagelsen av oppsigelsen Endring av forsikringen Forsikringen kan endres innenfor de rammer som forsikringsvilkårene og DNB Livs regler for produktet Barne- og ungdomsforsikring setter. Forsikringstakere som ønsker å endre forsikringen må gi DNB Liv skriftlig melding om dette. Dersom endringen medfører en økning av DNB Livs risiko er endringen betinget av at det avgis tilfredsstillende helse erklæring. Ved endring som medfører økning av DNB Livs risiko, gjelder begrensningene i punkt 10 tilsvarende for risikoøkningen. 9

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Vilkår av 1. november 2012 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Barn Gjelder fra 01.01.2014

Barn Gjelder fra 01.01.2014 Barn Gjelder fra 01.01.2014 Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt 5. Hva forsikringen omfatter 6. Barn

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING

VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING VILKÅR - NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2016 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914782007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Forklaring av ord og uttrykk 3. Forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING

NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING NSF VILKÅR BARNEFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hva forsikringen omfatter 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder 5. Hvilke vilkår gjelder 6. Betingelser

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

NSF Vilkår Barneforsikring

NSF Vilkår Barneforsikring NSF Vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Hvilke skader dekkes (Vilkår)

Hvilke skader dekkes (Vilkår) Hvilke skader dekkes (Vilkår) Dekkes Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Med medisinsk invaliditet menes fysisk, og eventuelt samtidig psykisk, funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets barneforsikring. 4 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets barneforsikring. 4 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2018 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

BARN EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. BETINGELSER FOR ERSTATNING 3. VARIG SKADE PÅ PERSON (MEDISINSK INVALIDITET)

BARN EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. BETINGELSER FOR ERSTATNING 3. VARIG SKADE PÅ PERSON (MEDISINSK INVALIDITET) BARN EKSTRA Vilkår UUL41701 gjelder fra 01.09.2017. Avløser vilkår av 01.07.2017. 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER Dekningen omfatter: Varig skade på person (medisinsk invaliditet) Merutgifter til nødvendig pleie

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Forsikringsbevis 2017 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

Forsikringsbevis 2017 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Oslo, Forsikringsnummer: Forsikringstaker: Forsikringsbevis 2017 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

side 1 av?? Innhold Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet.

side 1 av?? Innhold Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt 5. Hva forsikringen omfatter 6. Barn Maks - utvidet dekning 7. Erstatningsbestemmelser

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2014 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder Generelle vilkår for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan bare

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre01)

Vilkår Uføre (Uføre01) Vilkår Uføre (Uføre01) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2010 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 for Barne- og ungdomsforsikring Vilkår for Barne- og ungdomsforsikring 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 NÅR FORSIKRINGEN

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Vilkår Uførekapital med forskuttering

Vilkår Uførekapital med forskuttering Forsikringsvilkår Uførekapital med forskuttering 01.05.2016 Eika Forsikring Vilkår Uførekapital med forskuttering Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Varig tap av legegodkjennelse Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Hvem lisensforsikringen omfatter

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING. Gjeldende fra

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING. Gjeldende fra VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2017 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder Generelle vilkår for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01)

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Barn Gjelder fra

Barn Gjelder fra Barn Gjelder fra 01.01.2017 Forsikringsvilkår Barn UPB01-BAN-01 Innhold 1. Hvem barneforsikringen gjelder for 2. Hvem som har rett til erstatning 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Konstateringstidspunkt

Detaljer

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6

Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Erstatter forsikringsvilkår av 01.07.2012 Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Barneforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Norges Politilederlag Forsikringsbevis 2018 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Forsikringsvilkår 4 års uførerente

Forsikringsvilkår 4 års uførerente Forsikringsvilkår 4 års uførerente 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår 4 års uførerente Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Vilkår Barneforsikring

Vilkår Barneforsikring Side 1 av 6 Vilkår Barneforsikring Gjeldende fra 01.04.2008 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset og eventuelle særvilkår.

Detaljer

Forsikringsvilkår Uførekapital

Forsikringsvilkår Uførekapital Forsikringsvilkår Uførekapital 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Uførekapital Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Barneforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor gjelder forsikringen 3 3 Når forsikringen gjelder og hvor lenge den kan beholdes 3 4 Hva

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre02)

Vilkår Uføre (Uføre02) Vilkår Uføre (Uføre02) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Generelle vilkår for personforsikringer

Generelle vilkår for personforsikringer Generelle vilkår for personforsikringer 01.01.2017 Eika Forsikring Generelle vilkår for personforsikringer Gjeldende fra 01.01.2017 Innhold 1 Gjeldende regler 3 2 Forklaring av ord og uttrykk 3 3 Hvilke

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for forsikrede 3 3. Hvor forsikringen gjelder 3 4. Hva forsikringen omfatter 3 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer