Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -"

Transkript

1 Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: Telemark kommunerevisjon IKS i

2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG RAMMER IA-AVTALEN PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER HOVEDPROBLEMSTILLING HOVEDPROBLEMSTILLING UNDERPROBLEMSTILLING UNDERPROBLEMSTILLING AVGRENSING METODE OG KVALITETSSIKRING HØRING INSTITUSJONENE GRANSHERAD BYGDEHEIM NOTODDEN OMSORGSSENTER SYKEFRAVÆR VED INSTITUSJONENE HISTORIKK SYKEFRAVÆR PÅ SEKSJONSNIVÅ SYKEFRAVÆR VED VIRKSOMHETENE AVDELINGSVIS LEGEMELDT SYKEFRAVÆR FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR FAKTA OG FUNN REVISORS VURDERINGER OPPFØLGING OG TILBAKEFØRING AV SYKEMELDTE FAKTA OG FUNN GRANSHERAD NOTODDEN OMSORGSSENTER REVISORS VURDERINGER REVISORS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER LITTERATUR OG KILDEREFERANSER Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 VEDLEGG I. VEDLEGG 1: RÅDMANNENS/ADMINISTRASJONSSJEFENS HØRINGSUTTALELSE II. VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER III. VEDLEGG 3: METODE OG KVALITETSSIKRING IV. VEDLEGG 4: NOTODDEN KOMMUNE SIN TIDSPLAN FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT V. VEDLEGG 5: EKSEMPEL PÅ OPPFØLGINGSPLAN Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Sammendrag Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune, sak 11/165. Vi har undersøkt: Hva er omfanget av sykefraværet ved Notodden omsorgssenter og Gransherad bygdeheim? I hvilke grad er Notodden kommune sine rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? Hva er omfanget av sykefraværet ved Notodden omsorgssenter og Gransherad bygdeheim? Pleie- og omsorgssektoren innen brukerrettet tjeneste i Notodden kommune, har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet i egen kommunegruppe landsgjennomsnittet blant norske kommuner (KOSTRA). Likevel har sykefraværet sunket siden 2006 fra 12,2 % til et gjennomsnitt på 10, 8 % i Det er først og fremst langtidssykefravær som utmerker seg som utfordrende, ikke korttidsfravær. Sykefraværet ved Gransherad bygdeheim har sunket jevnt og trutt i 2010 og I 2011 ligger institusjonen under det nasjonale målet på 5,6 %. Ved Notodden omsorgssenter varierer sykefraværet ved de ulike avdelingene, og det er avdeling 1 og 4 som har størst utfordringer. Her er fraværet høyt, samtidig med at fraværet varierer mye, noe som gir mer uforutsigbar drift. Sykefraværet ved avdeling 3 har de siste årene ligget på rundt 10 %. Fraværet her har vært relativt stabilt. Lite svingninger i sykefravær gir mer forutsigbar drift, noe verneombudet ved NOS også peker på som en viktig faktor for å unngå unødig slitasje på de ansatte. I løpet av 2011 har avdeling 3 nærmet seg det nasjonale målet på 5,6 %, og ligger under kommunens mål om et nærvær på 90,9 % (4. kvartal ikke tatt med). I hvilke grad er Notodden kommune sine rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? Revisor mener at Notodden kommune sine skriftlige rutiner er i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale, men rutinene er ikke satt godt nok ut i praksis. I hvilken grad jobber Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter målrettet og systematisk med å forebygge fravær? Notodden kommune har ikke hatt en overordnet HMS-handlingsplan de siste årene. Under arbeid med denne rapporten var det heller ikke fastlagt en plan med mål og tiltak for Imidlertid vedtok kommunen en slik plan februar Revisor viser derfor til rådmannens høringssvar i vedlegg 1 bak i denne rapporten. Notodden kommune har en IA-handlingsplan med mål og tiltak. IA-avtalen har etter revisors syn et ovenfra-og-ned perspektiv som skal sikre gjennomføring av nasjonal politikk innen inkluderende arbeidsliv. IA-handlingsplanen gjelder hele kommunen og er i liten grad rettet inn mot seksjoner og avdelinger med særlige utfordringer innen sykefravær i Notodden kommune. IA-avtalen med handlingsplan bidrar til at kommunen som helhet står bedre rustet i forhold til å håndtere utfordringer med sykefravær, men det er gjennom HMS-systemet man Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 finner verktøy til å håndtere de særlige utfordringene man har ved noen avdelinger i kommunen. HMS-systemet skal i større grad fungere nedenfra- og- opp. Som beskrevet i kommunens egne rutiner skal overordnet HMS-handlingsplan lages på bakgrunn av virksomhetenes HMShandlingsplaner. Virksomhetenes handlingsplaner skal være basert på kartlagte fakta både innen fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. På dette området har kommunen altså ikke fulgt egne rutiner. Notodden kommune har et HMS-årshjul og dette kan nyttes til holde oversikt over hvem som har ansvar for å utføre tiltakene i overordnet handlingsplan, hvilke instanser som skal koordineres, til hvilke tid osv. Revisor mener det bør rapporteres på måloppnåelse (på mål i HMS-handlingsplan) til politisk ledelse. Kommunen bør øke sin innsats for å inkludere IA-arbeidet og forebygging av sykefravær i sitt helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Kommunen bør følge egne rutiner for overordnet HMShandlingsplan og innarbeide mål og tiltak for reduksjon av sykefravær. Dette bør gjøres basert på en vurdering av hvor risikoen for høyt sykefravær er størst. Når det gjelder HMS-handlingsplaner på virksomhetsnivå (virksomhetsleders ansvar) så har ikke NOS hatt en aktiv og kjent HMS-plan de siste årene. Manglende stabilitet i ledelsen ved NOS gjennom flere år har ført til kompromisser og ikke optimale organisasjonsløsninger, noe som ser ut til å ha påvirket kvaliteten på det forebyggende sykefraværsarbeidet ved virksomheten. Kommuneledelsen har ikke hatt gode nok rutiner for å følge opp at egne HMSrutiner faktisk har blitt praktisert ved virksomheten. Med ny tilstedeværende virksomhetsleder har nå NOS bedre forutsetninger til å heve kvaliteten på helse- miljø og sikkerhetsarbeidet. NOS bør så raskt som mulig utarbeide en handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Verneombud bør delta i arbeidet. Gransherad bygdeheim har en årlig HMS-handlingsplan som er basert på kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Verneombud har deltatt i arbeidet. Notodden kommune sitt HMS-system sikrer at kommunen og virksomhetene har oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet innen sykefraværsarbeidet, men det er ikke fulgt godt nok opp i praksis. På området for handlingsplaner er det, etter revisor sin vurdering, Gransherad bygdeheim som har fulgt best opp i praksis. Notodden kommune bør sørge for at oppgaver som er fordelt faktisk utføres av de personene som har fått tildelt ansvar og myndighet. I tider med høy utskifting av ledere er det desto viktigere at kommuneledelsen følger opp dette. Notodden kommune har rutiner for å kartlegge fysisk og psykisk arbeidsmiljø, men det er bare ved Gransherad bygdeheim man har brukt denne kunnskapen i utforming av en HMShandlingsplan. Notodden kommune og Notodden omsorgssenter bør utarbeide HMShandlingsplaner. Denne rapporten har nevnt noen av utfordringene kommunen og institusjonene står ovenfor, men virksomheten må selv vurdere hvilke forhold som relevante å vektlegge i sitt videre arbeid. Telemark kommunerevisjon IKS v

6 I hvilken grad følger Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgshjem arbeidsmiljølovens krav og kommunens egne rutiner for oppfølgingsplan? Med innføring av dataprogrammet GAT i 2011 er nå kommunen i langt større grad sikret at HMS-rutinene for oppfølging av sykemeldte ansatte skjer i tråd med tidsplan og oppfølgingsplan. Programmet letter arbeidet for ledere med oppfølgingsansvar, og det sikres i større grad kontinuitet i oppfølgingen uavhengig av lederskifter. Ved Gransherad bygdeheim følges i all hovedsak kommunens tidsplan. Det blir gjort individuelle vurderinger undervegs, avhengig av helsetilstand hos den sykemeldte. Ved Notodden omsorgssenter har praktisering av kommunens rutiner vært mer varierende. Høy utskifting av ledere, organisatoriske ad-hoc løsninger, ulik kompetanse, til dels mangelfull opplæring og for noen knapp tid til personalledelse har påvirket kvaliteten på oppfølgingen ved de ulike avdelingene. Isolert sett er avdeling 3 ved NOS preget av stabilitet, noe som også har gjort at kvaliteten på oppfølging etter revisor sin vurdering er god. NOS bør arbeide for å bedre den tidlige dialogen med sykemeldt ved alle avdelinger. Kommunen bør sikre at alle nytilsatte (team)ledere får den opplæring som er nødvendig for god kvalitet på oppfølgingsarbeidet. Ledere både ved NOS og Gransherad bygdeheim har opplevd utfordringer med å gjennomføre dialogmøter til rett tid, der flere parter - eksempelvis arbeidsgiver, sykemeldt arbeidstaker, NAV og lege skal delta. At man må vente lenge for å finne et passende møtetidspunkt kan nok i noen tilfeller forlenge den sykemeldte sin fraværsperiode. NOS og Gransherad bygdeheim opplever lite eller ingen bruk av avventende sykemelding. Med denne blanketten har lege/sykemelder større mulighet til å gi klare råd og beskrivelser om hva arbeidstakeren må unngå for å kunne være i jobb (Nav.no). Man opplever sjelden at fastlege/sykemelder tar kontakt med nærmeste leder om forebyggende tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette kan ha individuelle forklaringer, men det kan også være at fastleger i større grad kan nytte avventende sykemelding enn det de gjør i dag. Revisor mener Notodden kommune som arbeidsgiver bør ta kontakt med Nav og kommunelege 1/fastleger og se på mulighetene for bedring av dialogen med sykemelder både i forkant av en eventuell sykemelding og undervegs i sykemeldingsperioden. Ved Gransherad bygdeheim er oppfølgingsplaner aktivt i bruk med vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Nav sitt virkemiddelapparat brukes aktivt i tillegg til at man legger til rette med andre arbeidsoppgaver, tilpasser vakter, prøver seg frem med ulike stillingsprosenter, senker belastningen på arbeidsoppgavene, bruker tid til kompetanseheving etc. Etter revisor sin vurdering brukes oppfølgingsplanene i all hovedsak etter intensjonen. Det kan ved en liten institusjon som Gransherad bygdeheim være utfordrende å legge godt nok til rette for alle som har behov for det og samtidig få turnuslister til å gå opp. Ved Notodden omsorgssenter har oppfølgingsplanene vært av varierende kvalitet. Kompetanse og erfaring på sykefraværsoppfølging, og motivasjon for å finne gode tiltak, varierer. Etter revisor sin vurdering holder avdeling 3 god kvalitet på sine oppfølgingsplaner, mens en annen avdeling ikke har brukt oppfølgingsplaner. Revisor sitt inntrykk er at tankegangen om tilrettelegging og dialog med sykemeldt er moden hos teamlederne, men at kommunen/virksomhetsleder i større grad bør følge opp den enkelte teamleder slik at kvaliteten på arbeidet heves. Telemark kommunerevisjon IKS vi

7 Både NOS og Gransherad bygdeheim rapporterer om godt samarbeid med kommunens egen personalavdeling og Nav lokal og Nav arbeidslivssenter. Et godt samarbeid her er avgjørende for god sykefraværsoppfølging. På bakgrunn av dette tilrår revisor: Notodden kommunen bør utarbeide en årlig overordnet HMS-handlingsplan og følge egne rutinebeskrivelser i det arbeidet. Notodden kommune bør innarbeide mål og tiltak innen forebyggende sykefravær i HMS-handlingsplan. Notodden omsorgssenter bør utarbeide handlingsplan med mål og tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ved alle avdelinger. Notodden kommune bør sikre at alle nyansatte teamledere får forsvarlig opplæring innen oppfølging av sykemeldte ansatte Notodden kommune bør sikre at alle avdelinger faktisk følger kommunens egne HMS-rutiner. Bø, Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon. Inger Lognvik prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS vii

8 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune, sak 11/165. Bakgrunnen for prosjektet er plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget Notodden kommune ser på sine ansatte som sin viktigste ressurs for å oppfylle kommunens hovedmål som er: Å yte best mulig service for sine innbyggere. I denne rapporten skal vi se nærmere på sykefraværet ved Notodden omsorgssenter (NOS) og Gransherad bygdeheim. Fra tidligere av har NOS generelt hatt større utfordringer med høyt sykefravær enn Gransherad bygdeheim. Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på om årsaken til dette kan ligge i måten de to institusjonene jobber med sykefravær på. Notodden kommune er en IA-kommune. IA-avtalen retter bl.a. fokus på å forebygge sykefravær og raskere tilbakeføring av sykemeldte arbeidstakere. Notodden kommune signerte ny IA-avtale i Den nye avtalen vektlegger i enda større grad enn tidligere avtaler, viktigheten av å inkludere sykefraværsarbeidet i kommunens ordinære HMS-system. Dette er et pågående arbeid i kommunen og rapporten må leses i lys av det. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel IA-avtalen Notodden kommune er en IA-kommune. Avtalen om inkluderende arbeidsliv 1 er et virkemiddel for å nå mål innen sysselsettings- arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken. Kort sagt omhandler avtalen et nasjonalt ønske om reduksjon i sykefravær og uføretrygd. Denne rapporten tar utgangspunkt i avtalens delmål 1 om reduksjon av sykefravær: Reduksjon i sykefravær med 20 pst i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 pst. IA-avtalen forutsetter derfor at alle IA-bedrifter tar sin del av ansvaret for å få ned sykefraværet i egen organisasjon. IA-avtalen ( ) vektlegger bl.a. at arbeidet med å redusere sykefraværet inkluderes i det ordinære HMS-arbeidet i virksomhetene. Avtalen vektlegger også tidlig og systematisk dialog mellom arbeidsgiver og sykemeldt om tilbakeføring til jobb. Virksomhetenes HMSarbeid på området og den systematiske dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er rammen for vår rapport. 1 IA-avtalen kom i stand i Avtalens parter er regjeringen, NHO, HSH, Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, staten ved fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, LO, Unio, Akademikerne og YS. Telemark kommunerevisjon IKS 1

9 1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier Rapportens problemstillinger handler på den ene siden om hva som blir gjort for å forebygge sykefravær ved Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter, og på den andre siden hva som blir gjort for å tilbakeføre sykemeldte arbeidstakere til jobb. Revisjonskriteriene i dette prosjektet er utledet fra arbeidsmiljøloven, forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, IA-avtalen og kommunens eget HMS-system med rutinebeskrivelser. Kriteriene er angitt for hver underproblemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.4 Hovedproblemstilling 1 Hva er omfanget av sykefraværet ved Notodden omsorgssenter og Gransherad bygdeheim? Denne problemstillingen er beskrivende og det utledes ingen revisjonskriterier. 1.5 Hovedproblemstilling 2 I hvilke grad er Notodden kommune sine rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? Underproblemstilling 1 I hvilken grad jobber Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter målrettet og systematisk med å forebygge fravær? For å finne svar på spørsmålet vil revisor se etter at: - Kommunen/virksomheten har fastsatt mål og tiltak innen sykefraværsarbeidet - Kommunen/virksomheten har oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet innen sykefraværsarbeidet - Kommunen/virksomheten har rutiner for å kartlegge og avdekke årsaker til sykefravær, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko for sykefravær Underproblemstilling 2 I hvilken grad følger Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgshjem arbeidsmiljølovens krav og kommunens egne rutiner for oppfølgingsplan? For å finne svar på spørsmålet vil revisor se etter at: - Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter følger kommunens egen tidsplan for oppfølging - oppfølgingsplanen inneholder en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne - oppfølgingsplanen inneholder aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging Telemark kommunerevisjon IKS 2

10 Denne problemstillingen gjelder for sykefravær av en slik varighet at oppfølgingsplan skal utarbeides dvs. i utgangspunktet 6 uker (i 2010). Men planen kan også utarbeides for å forebygge fravær eller fra første sykemeldingsdag om arbeidsgiver og arbeidstaker finner det fornuftig. 1.6 Avgrensing Årsaken til høyt sykefravær ved en virksomhet kan være svært sammensatt. Vi har valgt å se på to viktige tema i IA-avtalen, nemlig hvordan kommunen har organisert arbeidet med reduksjon og forebygging av sykefravær i sitt ordinære HMS-arbeid, og dialogen mellom arbeidsgiver og sykemeldt arbeidstaker dialogen og aktiviteten knyttet til tilbakeføring til jobb. For å fange opp den systematiske dialogen har vi valgt å rette fokus mot oppfølgingsplanen. Kommunens HMS system, dekker et langt større område enn det som kommer frem i rapporten. Revisor sitt hovedfokus er å se etter om kommunen sørger for å ha et system med fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Revisjonskriteriene er utledet med dette for øye. Vi har ikke undersøkt eller gjort vurderinger av andre sider ved HMS-systemet. Vi har fokusert på avdelingene med brukerrettet pleie. Både Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter har kjøkkenavdelinger. Vi har ikke tatt med disse avdelingene i våre undersøkelser. Rapporten omhandler ikke Haugmotun, men vi har likevel valgt å ta med relevante fakta fra et tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte ved Haugmotun sommer/høst Kommunen har selv system for arbeidsmiljøundersøkelser. Denne rapporten inneholder derfor ingen slike, men ser på hvordan kommunen håndterer resultatene i etterkant av de arbeidsmiljøundersøkelsene de har gjennomført. Det er mange parter som er involvert i kommunens arbeidsmiljø. Vi har valgt å fokusere på lederansvar på de ulike nivå og på verneombudets rolle i forebygging av sykefravær. 1.7 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 2. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.8 Høring Rapporten har blitt presentert med hovedfunn i møte med seksjonsleder for helse og omsorg. Rapporten ble sendt på høring Rådmannens høringssvar har ikke ført til endringer i rapporten. Kommunen jobber med forbedringer innen oppfølging av sykefraver, og revisor viser til rådmannens høringssvar; vedlegg 1 bak i denne rapporten. 2 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 3

11 2 Institusjonene 2.1 Gransherad bygdeheim Gransherad er det minste sykehjemmet i Notodden kommune. Bygdeheimen ligger i Gransherad og er en omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Heimen har 24 plasser - åtte plasser på skjermet enhet for demens og 16 somatiske plasser. Gransherad bygdeheim er organisert som en virksomhet. Institusjonen har i underkant av 30 ansatte. Det startet ny virksomhetsleder ved Gransherad bygdeheim i august Notodden omsorgssenter Notodden omsorgssenter er et sykehjem som har 67 plasser fordelt på to virksomheter med to avdelinger ved hver virksomhet. En avdeling er en skjermet enhet for demens. Virksomhet 1: Avdeling 1 har 20 plasser og ca. 23 fast ansatte; avdeling 2 har 15 plasser og ca. 13 fast ansatte. Virksomhet 2: Avdeling 3 har 22 plasser, hvor 11 plasser er korttidsplasser. Avdelingen har ca. 40 ansatte; avdeling 4 har 10 plasser (skjermet enhet). Avdelingen har ca. 17 ansatte. Tidligere lå alt personalansvar på virksomhetsleder ved NOS. Prinsippet om nærledelse ble innført for ca. 4 år siden. Kommunen ønsket å sette fokus på ledelse og at alle ansatte skulle bli sett av sin leder hver dag. Det ble da opprettet en teamlederstilling ved hver avdeling. I dag har hver avdeling en teamleder med personalansvar for arbeidsstokken ved sin avdeling. Det startet ny virksomhetsleder ved NOS våren Intervjuene som er gjennomført med virksomhetsledere ved Gransherad bygdeheim er gjennomført med de to foregående virksomhetslederne. 4 Det er gjennomført intervju både med forhenværende og nåværende virksomhetsleder ved NOS. Nåværende virksomhetsleder har vært ny i jobben mens arbeidet med denne rapporten har foregått. Telemark kommunerevisjon IKS 4

12 3 Sykefravær ved institusjonene historikk Sykefravær på seksjonsnivå Figur 1. Legemeldt sykefravær i brukerrettet tjeneste i pleie- og omsorgssektoren, Kilde: KOSTRA Pleie- og omsorgssektoren (PLO) i Notodden kommune hadde totalt et legemeldt sykefravær på 10, 8 % i Notodden kommune har et høyere sykefravær enn gjennomsnitt i egen kommunegruppe og landsgjennomsnittet blant norske kommuner. Som vi ser i figur 1 overstiger sykefraværet i sammenligningsgrunnlaget det nasjonale målet om et sykefravær på under 5,6 pst. Sikkert kjent for leseren er at man på landsbasis har særlige utfordringer knyttet til sykefravær innen pleie- og omsorgsektoren. Notodden kommune ser ut til å ha særlige utfordringer på området. Figur 2. Legemeldt sykefravær i brukerrettet tjeneste i pleie- og omsorgssektoren, Kilde: KOSTRA Figur 2 viser at sykefraværet innen PLO i Notodden kommune har sunket jevnt siden En mulig årsak til det kan være fokuset som er satt på sykefravær-/nærværsarbeidet i kommunen. Som figuren viser gikk sykefraværet opp fra 2009 til Tallene for 2011 er klare i juni Andel avtalte årsverk av kommunalt ansatt personell med legemeldt sykefravær av totalt antall avtalte årsverk i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten. Inkl. kommunale foretak og IKS (kommunekonsern) Telemark kommunerevisjon IKS 5

13 3.1.2 Sykefravær ved virksomhetene Det kan være interessant å se nærmere på forskjellen i sykefraværet ved avdelingene, og mellom institusjonene. Figur 3. Totalt sykefravær på virksomhetsnivå, Kilde: Notodden kommune Figur 3 viser at Gransherad bygdeheim var nede på et sykefravær på 3,8 i 3. kvartal i 2008 og under det nasjonale målet på 5,6. I 2008 låg Gransherad godt under både virksomhet 1(avd. 1 og 2) og 2 (avd. 3 og 4) ved NOS. I løpet av 2009 nærmet de tre virksomhetene seg hverandre mens sykefraværet ved Gransherad gradvis økte, minket fraværet ved NOS. I første halvdel av 2010 hadde virksomhet 1 ved NOS et lavere sykefravær enn ved Gransherad bygdeheim. Det er verd å merke seg at virksomhet 1(avd. 1 og 2) ved NOS gikk fra et fravær på 27, 9 % i fjerde kvartal i 2008 til 8,3 % i fjerde kvartal Figur 2 viste at det totale fraværet innen PLO på Notodden sank til 9,2 i Figur 4 viser at utviklingen ved avdeling 1 og 2 ved NOS var et viktig bidrag til det. På slutten av 2010 har Gransherad igjen det laveste sykefraværet. Virksomhet 2 ved NOS med avdelingene 3 og 4 har hatt et generelt høyt fravær både i 2008, 2009 og Lavest fravær hadde virksomheten i andre kvartal 2009 med 10,5 %. Telemark kommunerevisjon IKS 6

14 Figur 4. Korttidsfravær - virksomhet Kilde: Notodden kommune Figur 4 viser at korttidsfraværet (1-16 kalenderdager) generelt ligger under 4 % for alle virksomhetene. Dette med unntak av virksomhet 2 ved NOS (avd. 3 og 4), som var oppe i et korttidsfravær på over 5 % første kvartal i Som vi ser var dette unntaket og ikke regelen. Grafen viser at det ikke er korttidsfravær (arbeidsgiverperioden) som er den største utfordringen ved institusjonene samlet sett. Figur 5. Korttid og langtidsfravær virksomhet Kilde: Notodden kommune Telemark kommunerevisjon IKS 7

15 Figur 5 viser at langtidsfraværet (over 16 kalenderdager) ved NOS er en større utfordring enn det er ved Gransherad. I 2008 og første kvartal i 2009 var langtidsfraværet ved Gransherad tilnærmet likt korttidsfraværet. I 2010 var det virksomhet 2 ved NOS som hadde størst utfordringer med langtidsfravær. Når det gjelder virksomhet 1 ved NOS og nedgangen vi ser i 2010 skyldes det særlig en positiv utvikling ved avdeling Avdelingsvis legemeldt sykefravær Figur 6. Legemeldt sykefravær avdelingsvis Kilde: Notodden kommune Figur 6 gir en oversikt over avdelingsvis legemeldt sykefravær. Avdeling 2 ved NOS har i nesten hele 2010 ligget lavest på fravær også lavere enn ved Gransherad mens det igjen økte i I det meste av 2010 ligger avdeling 2 under det nasjonale målet om et sykefravær på under 5,6. Teamleder ved avdeling 2 fikk høsten 2010 et vikariat som teamleder for avdeling 1. Med ansvar for to avdelinger var tiden til personalledelse begrenset. Avdeling 1 ligner organisatorisk mye på avdeling 2 men ligger for det meste med et høyere sykefravær enn avdeling 2. Ved utgangen av 2010 har avdeling 1, ca. tre ganger så høyt sykefravær som avdeling 2. Det er store svingninger i sykefraværet ved avdelingen. Avdelingsleder for 1 og 2 sier i intervju at forskjellen på avdeling 1 og 2 i liten grad handler om organisering. I utgangspunktet er avdelingene nesten helt like. Flere revisjonen har intervjuet mener dette handler om ulik kultur ved avdelingene. I tredje kvartal 2011, lå likevel avdeling 1 under avdeling 2 i legemeldt sykefravær. Avdeling 3 har holdt seg omkring 10 % i 2009 og Sykefraværet går ned i 2011 og nærmer seg nasjonalt mål på 5,6 % i 3. kvartal. Sykefraværet ved avdelingen svinger mindre, og med det får man en mer forutsigbar drift. Avdeling 3 er den avdelingen med mest kontinuitet på ledersiden, noe som også påvirker kontinuitet i oppfølgingen av de ansatte. Avdeling 4 ser vi har ligget høyt gjennom hele 2010, mens sykefraværet har minket i Avdeling 4 er en skjermet demensavdeling. Denne avdelingen har også hatt mye skifte av ledere. Ved denne avdelingen er pleien mindre fysisk belastende enn ved de andre avdelingene. Avdelingen har derfor tatt i mot flere ansatte fra de andre avdelingene med Telemark kommunerevisjon IKS 8

16 slitasjeskader og som trenger særlig tilrettelegging i jobb. En viktig årsak til høyt fravær ved avdeling 4 er at mange ansatte har kroniske helseplager. Telemark kommunerevisjon IKS 9

17 4 Forebygging av sykefravær I hvilken grad jobber Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter målrettet og systematisk med å forebygge fravær? For å finne svar på spørsmålet vil revisor se etter om: - Kommunen/virksomhetene har fastsatt mål og tiltak innen sykefraværsarbeidet - Kommunen/virksomhetene har oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet innen sykefraværsarbeidet/personalfeltet - Kommunen/virksomhetene har rutiner for å kartlegge og avdekke årsaker til sykefravær, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko for sykefravær. 4.1 Fakta og funn Notodden kommune har en HMS styringsdel som beskriver de sentrale retningslinjene og de overordna prosedyrene innen HMS i kommunen. Denne delen av HMS-systemet har rådmannen ansvar for. Kommunen referer til nasjonale føringer, og begrunner behovet med å ha et fungerende HMSsystem bl.a. med at sykefraværet er for høyt. Underordnet styringsdelen er gjennomføringsdelen; den operative delen av HMS-systemet. Gjennomføringsdelen er en samling av prosedyrer og instrukser som beskriver hvordan de enkelte virksomhetene vil etterleve krav i lov, forskrifter og kommunens egne krav. 6 I tillegg til at ansvar, oppgaver og myndighet innen HMS-området er fordelt i HMS-styringsdelen og operativ del benytter kommunen lederavtaler med sine seksjonsledere og virksomhetsledere som bl.a. definerer mål innen nærvær. Seksjonsleder for helse- og omsorg er virksomhetsledernes nærmeste overordnede, og har ansvar for å se etter at det skaffes økt kunnskap om årsakssammenhenger til fravær i de virksomheter som sliter med høyt sykefravær og at det iverksettes tiltak for å løse utfordringene. I følge kommunens HMS-rutiner har hver virksomhetsleder ansvar for å gjennomføre HMS-kartlegging og utarbeiding av HMS-handlingsplan ved sin virksomhet. Dette er utført ved Gransherad bygdeheim, men ikke ved NOS. HMS-kartlegging og planlegging På overordnet nivå i kommunen skal rådmannens ledergruppe lage en årlig overordnet HMShandlingsplan som legges frem for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) til behandling innen 1. mai hvert år. Det er ikke gjennomført. Notodden kommune har for 2010 og 2011 ikke en overordnet HMS-plan. Det foreligger heller ikke per dags dato en HMS-plan for Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt noen prioriteringer for 2012 innen HMS-området i sak 23/11: Avvik etter branntilsyn skal lukkes. Budsjettert nærvær er på 91,5 %. Organisasjonen vil jobbe ut i fra strategien langtidsfrisk med fokus på godt arbeidsmiljø og hvordan vi har det når vi har det som best. Målsettingen er et betydelig høyere nærvær som er varig. 6 Helse Miljø og Sikkerhet i Notodden, ; s 6 Telemark kommunerevisjon IKS 10

18 IA-avtalen har en intensjon om at organisasjoners arbeid med å redusere sykefravær skal kobles klart og tydelig til organisasjonens HMS-system og de krav som følger forskrift om helse-miljø og sikkerhet. Det innebærer at det drives et kontinuerlig og systematisk arbeid for å redusere sykefraværet i kommunen. I henhold til forskriften skal det settes konkrete mål og tiltak for arbeidet. Ut fra en vurdering av risiko bør overordnet nivå rette særlig oppmerksomhet mot de virksomheter som har utfordringer med høyt sykefravær. Det kan for eksempel dreie seg om tiltak for å sikre at virksomhetene faktisk følger opp kommunens HMS-rutiner. Notodden kommune har et HMS-årshjul for oversikt over når ulike HMS-tiltak skal gjennomføres, slik som for eksempel når det skal gjennomføres ikke-varslet brannøvelse, eller når det skal gjennomføres HMS-møte med verneombud og tillitsvalgte. Handlingsplan for IA-arbeidet Notodden kommune har en årlig handlingsplan for IA-arbeidet med IA-mål. Kommunen har nærværsmål for hele organisasjonen. I 2010 vær målet et nærvær på 90,5 % (eller et sykefravær på maks 9,5 %). I 2011 var nærværsmålet 90,9 % (eller et sykefravær på 9,1 %). Som vist tidligere i rapporten for 2010 og 2011, er det Gransherad bygdeheim og avdeling 2 og 3 ved NOS som har ligget nærmest kommunens nærværsmål, og i perioder ligget bedre an enn kommunens mål. Ut fra våre tall ser NOS avdeling 1 og 4 ut til å ha størst utfordringer med sykefravær og er de avdelingene som oftest ligger lengst unna kommunens mål for nærvær. Det er ikke viet særlig oppmerksomhet i kommunens HMS-arbeid mot disse avdelingene. Handlingsplan for IA-arbeidet er overordnet og gjelder samtlige avdelinger og virksomheter i kommunen uavhengig av om risikoen for sykefravær er høyt eller lavt. Kartlegging og planlegging ved virksomhetene Høsten 2011 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn ved Haugmotun sykehjem i Heddal. Tema for tilsynet var forebygging av langtidsfravær, oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Arbeidstilsynet fant avvik på risikovurdering og handlingsplaner. De skriver at sykehjemmet: På bakgrunn av de gjennomførte kartleggingene må Haugmotun sykehjem vurdere risiko og utarbeide skriftlig handlingsplaner med nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Dette må gjøres ut fra en enkeltvis og en samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. NOS har ingen kjent HMS-plan/handlingsplan for å redusere sykefraværet ved institusjonen. Institusjonen har systemer for å skaffe kunnskap om årsaker til sykefravær, men kunnskapen nyttes ikke til systematisk arbeid slik forskrift for helse, miljø og sikkerhet setter krav om. I intervjuene kommer det frem at manglende stabilitet i ledelsen ved NOS gjennom flere år har ført til kompromisser og ikke optimale organisasjonsløsninger. Institusjonen har manglet kontinuitet på virksomhetsledernivå siden tidlig på 2000 tallet. Fra våren 2010 til våren 2011 ble NOS delvis ledet av en deltids virksomhetsleder som var hjemme i Norge i perioder men som ellers ledet institusjonen over telefon fra sin bopel på Grand Canaria. Det var en nødløsning fordi man ikke klarte å finne ny virksomhetsleder. Man har lappet det sammen gjennom flere år blir det sagt i intervju. Man har ikke klart å få til det helhetlige gode Telemark kommunerevisjon IKS 11

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer