Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -"

Transkript

1 Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: Telemark kommunerevisjon IKS i

2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG RAMMER IA-AVTALEN PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER HOVEDPROBLEMSTILLING HOVEDPROBLEMSTILLING UNDERPROBLEMSTILLING UNDERPROBLEMSTILLING AVGRENSING METODE OG KVALITETSSIKRING HØRING INSTITUSJONENE GRANSHERAD BYGDEHEIM NOTODDEN OMSORGSSENTER SYKEFRAVÆR VED INSTITUSJONENE HISTORIKK SYKEFRAVÆR PÅ SEKSJONSNIVÅ SYKEFRAVÆR VED VIRKSOMHETENE AVDELINGSVIS LEGEMELDT SYKEFRAVÆR FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR FAKTA OG FUNN REVISORS VURDERINGER OPPFØLGING OG TILBAKEFØRING AV SYKEMELDTE FAKTA OG FUNN GRANSHERAD NOTODDEN OMSORGSSENTER REVISORS VURDERINGER REVISORS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER LITTERATUR OG KILDEREFERANSER Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 VEDLEGG I. VEDLEGG 1: RÅDMANNENS/ADMINISTRASJONSSJEFENS HØRINGSUTTALELSE II. VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER III. VEDLEGG 3: METODE OG KVALITETSSIKRING IV. VEDLEGG 4: NOTODDEN KOMMUNE SIN TIDSPLAN FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT V. VEDLEGG 5: EKSEMPEL PÅ OPPFØLGINGSPLAN Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Sammendrag Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune, sak 11/165. Vi har undersøkt: Hva er omfanget av sykefraværet ved Notodden omsorgssenter og Gransherad bygdeheim? I hvilke grad er Notodden kommune sine rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? Hva er omfanget av sykefraværet ved Notodden omsorgssenter og Gransherad bygdeheim? Pleie- og omsorgssektoren innen brukerrettet tjeneste i Notodden kommune, har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet i egen kommunegruppe landsgjennomsnittet blant norske kommuner (KOSTRA). Likevel har sykefraværet sunket siden 2006 fra 12,2 % til et gjennomsnitt på 10, 8 % i Det er først og fremst langtidssykefravær som utmerker seg som utfordrende, ikke korttidsfravær. Sykefraværet ved Gransherad bygdeheim har sunket jevnt og trutt i 2010 og I 2011 ligger institusjonen under det nasjonale målet på 5,6 %. Ved Notodden omsorgssenter varierer sykefraværet ved de ulike avdelingene, og det er avdeling 1 og 4 som har størst utfordringer. Her er fraværet høyt, samtidig med at fraværet varierer mye, noe som gir mer uforutsigbar drift. Sykefraværet ved avdeling 3 har de siste årene ligget på rundt 10 %. Fraværet her har vært relativt stabilt. Lite svingninger i sykefravær gir mer forutsigbar drift, noe verneombudet ved NOS også peker på som en viktig faktor for å unngå unødig slitasje på de ansatte. I løpet av 2011 har avdeling 3 nærmet seg det nasjonale målet på 5,6 %, og ligger under kommunens mål om et nærvær på 90,9 % (4. kvartal ikke tatt med). I hvilke grad er Notodden kommune sine rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? Revisor mener at Notodden kommune sine skriftlige rutiner er i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale, men rutinene er ikke satt godt nok ut i praksis. I hvilken grad jobber Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter målrettet og systematisk med å forebygge fravær? Notodden kommune har ikke hatt en overordnet HMS-handlingsplan de siste årene. Under arbeid med denne rapporten var det heller ikke fastlagt en plan med mål og tiltak for Imidlertid vedtok kommunen en slik plan februar Revisor viser derfor til rådmannens høringssvar i vedlegg 1 bak i denne rapporten. Notodden kommune har en IA-handlingsplan med mål og tiltak. IA-avtalen har etter revisors syn et ovenfra-og-ned perspektiv som skal sikre gjennomføring av nasjonal politikk innen inkluderende arbeidsliv. IA-handlingsplanen gjelder hele kommunen og er i liten grad rettet inn mot seksjoner og avdelinger med særlige utfordringer innen sykefravær i Notodden kommune. IA-avtalen med handlingsplan bidrar til at kommunen som helhet står bedre rustet i forhold til å håndtere utfordringer med sykefravær, men det er gjennom HMS-systemet man Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 finner verktøy til å håndtere de særlige utfordringene man har ved noen avdelinger i kommunen. HMS-systemet skal i større grad fungere nedenfra- og- opp. Som beskrevet i kommunens egne rutiner skal overordnet HMS-handlingsplan lages på bakgrunn av virksomhetenes HMShandlingsplaner. Virksomhetenes handlingsplaner skal være basert på kartlagte fakta både innen fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. På dette området har kommunen altså ikke fulgt egne rutiner. Notodden kommune har et HMS-årshjul og dette kan nyttes til holde oversikt over hvem som har ansvar for å utføre tiltakene i overordnet handlingsplan, hvilke instanser som skal koordineres, til hvilke tid osv. Revisor mener det bør rapporteres på måloppnåelse (på mål i HMS-handlingsplan) til politisk ledelse. Kommunen bør øke sin innsats for å inkludere IA-arbeidet og forebygging av sykefravær i sitt helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Kommunen bør følge egne rutiner for overordnet HMShandlingsplan og innarbeide mål og tiltak for reduksjon av sykefravær. Dette bør gjøres basert på en vurdering av hvor risikoen for høyt sykefravær er størst. Når det gjelder HMS-handlingsplaner på virksomhetsnivå (virksomhetsleders ansvar) så har ikke NOS hatt en aktiv og kjent HMS-plan de siste årene. Manglende stabilitet i ledelsen ved NOS gjennom flere år har ført til kompromisser og ikke optimale organisasjonsløsninger, noe som ser ut til å ha påvirket kvaliteten på det forebyggende sykefraværsarbeidet ved virksomheten. Kommuneledelsen har ikke hatt gode nok rutiner for å følge opp at egne HMSrutiner faktisk har blitt praktisert ved virksomheten. Med ny tilstedeværende virksomhetsleder har nå NOS bedre forutsetninger til å heve kvaliteten på helse- miljø og sikkerhetsarbeidet. NOS bør så raskt som mulig utarbeide en handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Verneombud bør delta i arbeidet. Gransherad bygdeheim har en årlig HMS-handlingsplan som er basert på kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Verneombud har deltatt i arbeidet. Notodden kommune sitt HMS-system sikrer at kommunen og virksomhetene har oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet innen sykefraværsarbeidet, men det er ikke fulgt godt nok opp i praksis. På området for handlingsplaner er det, etter revisor sin vurdering, Gransherad bygdeheim som har fulgt best opp i praksis. Notodden kommune bør sørge for at oppgaver som er fordelt faktisk utføres av de personene som har fått tildelt ansvar og myndighet. I tider med høy utskifting av ledere er det desto viktigere at kommuneledelsen følger opp dette. Notodden kommune har rutiner for å kartlegge fysisk og psykisk arbeidsmiljø, men det er bare ved Gransherad bygdeheim man har brukt denne kunnskapen i utforming av en HMShandlingsplan. Notodden kommune og Notodden omsorgssenter bør utarbeide HMShandlingsplaner. Denne rapporten har nevnt noen av utfordringene kommunen og institusjonene står ovenfor, men virksomheten må selv vurdere hvilke forhold som relevante å vektlegge i sitt videre arbeid. Telemark kommunerevisjon IKS v

6 I hvilken grad følger Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgshjem arbeidsmiljølovens krav og kommunens egne rutiner for oppfølgingsplan? Med innføring av dataprogrammet GAT i 2011 er nå kommunen i langt større grad sikret at HMS-rutinene for oppfølging av sykemeldte ansatte skjer i tråd med tidsplan og oppfølgingsplan. Programmet letter arbeidet for ledere med oppfølgingsansvar, og det sikres i større grad kontinuitet i oppfølgingen uavhengig av lederskifter. Ved Gransherad bygdeheim følges i all hovedsak kommunens tidsplan. Det blir gjort individuelle vurderinger undervegs, avhengig av helsetilstand hos den sykemeldte. Ved Notodden omsorgssenter har praktisering av kommunens rutiner vært mer varierende. Høy utskifting av ledere, organisatoriske ad-hoc løsninger, ulik kompetanse, til dels mangelfull opplæring og for noen knapp tid til personalledelse har påvirket kvaliteten på oppfølgingen ved de ulike avdelingene. Isolert sett er avdeling 3 ved NOS preget av stabilitet, noe som også har gjort at kvaliteten på oppfølging etter revisor sin vurdering er god. NOS bør arbeide for å bedre den tidlige dialogen med sykemeldt ved alle avdelinger. Kommunen bør sikre at alle nytilsatte (team)ledere får den opplæring som er nødvendig for god kvalitet på oppfølgingsarbeidet. Ledere både ved NOS og Gransherad bygdeheim har opplevd utfordringer med å gjennomføre dialogmøter til rett tid, der flere parter - eksempelvis arbeidsgiver, sykemeldt arbeidstaker, NAV og lege skal delta. At man må vente lenge for å finne et passende møtetidspunkt kan nok i noen tilfeller forlenge den sykemeldte sin fraværsperiode. NOS og Gransherad bygdeheim opplever lite eller ingen bruk av avventende sykemelding. Med denne blanketten har lege/sykemelder større mulighet til å gi klare råd og beskrivelser om hva arbeidstakeren må unngå for å kunne være i jobb (Nav.no). Man opplever sjelden at fastlege/sykemelder tar kontakt med nærmeste leder om forebyggende tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette kan ha individuelle forklaringer, men det kan også være at fastleger i større grad kan nytte avventende sykemelding enn det de gjør i dag. Revisor mener Notodden kommune som arbeidsgiver bør ta kontakt med Nav og kommunelege 1/fastleger og se på mulighetene for bedring av dialogen med sykemelder både i forkant av en eventuell sykemelding og undervegs i sykemeldingsperioden. Ved Gransherad bygdeheim er oppfølgingsplaner aktivt i bruk med vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Nav sitt virkemiddelapparat brukes aktivt i tillegg til at man legger til rette med andre arbeidsoppgaver, tilpasser vakter, prøver seg frem med ulike stillingsprosenter, senker belastningen på arbeidsoppgavene, bruker tid til kompetanseheving etc. Etter revisor sin vurdering brukes oppfølgingsplanene i all hovedsak etter intensjonen. Det kan ved en liten institusjon som Gransherad bygdeheim være utfordrende å legge godt nok til rette for alle som har behov for det og samtidig få turnuslister til å gå opp. Ved Notodden omsorgssenter har oppfølgingsplanene vært av varierende kvalitet. Kompetanse og erfaring på sykefraværsoppfølging, og motivasjon for å finne gode tiltak, varierer. Etter revisor sin vurdering holder avdeling 3 god kvalitet på sine oppfølgingsplaner, mens en annen avdeling ikke har brukt oppfølgingsplaner. Revisor sitt inntrykk er at tankegangen om tilrettelegging og dialog med sykemeldt er moden hos teamlederne, men at kommunen/virksomhetsleder i større grad bør følge opp den enkelte teamleder slik at kvaliteten på arbeidet heves. Telemark kommunerevisjon IKS vi

7 Både NOS og Gransherad bygdeheim rapporterer om godt samarbeid med kommunens egen personalavdeling og Nav lokal og Nav arbeidslivssenter. Et godt samarbeid her er avgjørende for god sykefraværsoppfølging. På bakgrunn av dette tilrår revisor: Notodden kommunen bør utarbeide en årlig overordnet HMS-handlingsplan og følge egne rutinebeskrivelser i det arbeidet. Notodden kommune bør innarbeide mål og tiltak innen forebyggende sykefravær i HMS-handlingsplan. Notodden omsorgssenter bør utarbeide handlingsplan med mål og tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ved alle avdelinger. Notodden kommune bør sikre at alle nyansatte teamledere får forsvarlig opplæring innen oppfølging av sykemeldte ansatte Notodden kommune bør sikre at alle avdelinger faktisk følger kommunens egne HMS-rutiner. Bø, Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon. Inger Lognvik prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS vii

8 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune, sak 11/165. Bakgrunnen for prosjektet er plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget Notodden kommune ser på sine ansatte som sin viktigste ressurs for å oppfylle kommunens hovedmål som er: Å yte best mulig service for sine innbyggere. I denne rapporten skal vi se nærmere på sykefraværet ved Notodden omsorgssenter (NOS) og Gransherad bygdeheim. Fra tidligere av har NOS generelt hatt større utfordringer med høyt sykefravær enn Gransherad bygdeheim. Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på om årsaken til dette kan ligge i måten de to institusjonene jobber med sykefravær på. Notodden kommune er en IA-kommune. IA-avtalen retter bl.a. fokus på å forebygge sykefravær og raskere tilbakeføring av sykemeldte arbeidstakere. Notodden kommune signerte ny IA-avtale i Den nye avtalen vektlegger i enda større grad enn tidligere avtaler, viktigheten av å inkludere sykefraværsarbeidet i kommunens ordinære HMS-system. Dette er et pågående arbeid i kommunen og rapporten må leses i lys av det. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel IA-avtalen Notodden kommune er en IA-kommune. Avtalen om inkluderende arbeidsliv 1 er et virkemiddel for å nå mål innen sysselsettings- arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken. Kort sagt omhandler avtalen et nasjonalt ønske om reduksjon i sykefravær og uføretrygd. Denne rapporten tar utgangspunkt i avtalens delmål 1 om reduksjon av sykefravær: Reduksjon i sykefravær med 20 pst i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 pst. IA-avtalen forutsetter derfor at alle IA-bedrifter tar sin del av ansvaret for å få ned sykefraværet i egen organisasjon. IA-avtalen ( ) vektlegger bl.a. at arbeidet med å redusere sykefraværet inkluderes i det ordinære HMS-arbeidet i virksomhetene. Avtalen vektlegger også tidlig og systematisk dialog mellom arbeidsgiver og sykemeldt om tilbakeføring til jobb. Virksomhetenes HMSarbeid på området og den systematiske dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er rammen for vår rapport. 1 IA-avtalen kom i stand i Avtalens parter er regjeringen, NHO, HSH, Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, staten ved fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, LO, Unio, Akademikerne og YS. Telemark kommunerevisjon IKS 1

9 1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier Rapportens problemstillinger handler på den ene siden om hva som blir gjort for å forebygge sykefravær ved Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter, og på den andre siden hva som blir gjort for å tilbakeføre sykemeldte arbeidstakere til jobb. Revisjonskriteriene i dette prosjektet er utledet fra arbeidsmiljøloven, forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, IA-avtalen og kommunens eget HMS-system med rutinebeskrivelser. Kriteriene er angitt for hver underproblemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.4 Hovedproblemstilling 1 Hva er omfanget av sykefraværet ved Notodden omsorgssenter og Gransherad bygdeheim? Denne problemstillingen er beskrivende og det utledes ingen revisjonskriterier. 1.5 Hovedproblemstilling 2 I hvilke grad er Notodden kommune sine rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? Underproblemstilling 1 I hvilken grad jobber Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter målrettet og systematisk med å forebygge fravær? For å finne svar på spørsmålet vil revisor se etter at: - Kommunen/virksomheten har fastsatt mål og tiltak innen sykefraværsarbeidet - Kommunen/virksomheten har oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet innen sykefraværsarbeidet - Kommunen/virksomheten har rutiner for å kartlegge og avdekke årsaker til sykefravær, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko for sykefravær Underproblemstilling 2 I hvilken grad følger Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgshjem arbeidsmiljølovens krav og kommunens egne rutiner for oppfølgingsplan? For å finne svar på spørsmålet vil revisor se etter at: - Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter følger kommunens egen tidsplan for oppfølging - oppfølgingsplanen inneholder en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne - oppfølgingsplanen inneholder aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging Telemark kommunerevisjon IKS 2

10 Denne problemstillingen gjelder for sykefravær av en slik varighet at oppfølgingsplan skal utarbeides dvs. i utgangspunktet 6 uker (i 2010). Men planen kan også utarbeides for å forebygge fravær eller fra første sykemeldingsdag om arbeidsgiver og arbeidstaker finner det fornuftig. 1.6 Avgrensing Årsaken til høyt sykefravær ved en virksomhet kan være svært sammensatt. Vi har valgt å se på to viktige tema i IA-avtalen, nemlig hvordan kommunen har organisert arbeidet med reduksjon og forebygging av sykefravær i sitt ordinære HMS-arbeid, og dialogen mellom arbeidsgiver og sykemeldt arbeidstaker dialogen og aktiviteten knyttet til tilbakeføring til jobb. For å fange opp den systematiske dialogen har vi valgt å rette fokus mot oppfølgingsplanen. Kommunens HMS system, dekker et langt større område enn det som kommer frem i rapporten. Revisor sitt hovedfokus er å se etter om kommunen sørger for å ha et system med fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Revisjonskriteriene er utledet med dette for øye. Vi har ikke undersøkt eller gjort vurderinger av andre sider ved HMS-systemet. Vi har fokusert på avdelingene med brukerrettet pleie. Både Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter har kjøkkenavdelinger. Vi har ikke tatt med disse avdelingene i våre undersøkelser. Rapporten omhandler ikke Haugmotun, men vi har likevel valgt å ta med relevante fakta fra et tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte ved Haugmotun sommer/høst Kommunen har selv system for arbeidsmiljøundersøkelser. Denne rapporten inneholder derfor ingen slike, men ser på hvordan kommunen håndterer resultatene i etterkant av de arbeidsmiljøundersøkelsene de har gjennomført. Det er mange parter som er involvert i kommunens arbeidsmiljø. Vi har valgt å fokusere på lederansvar på de ulike nivå og på verneombudets rolle i forebygging av sykefravær. 1.7 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 2. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.8 Høring Rapporten har blitt presentert med hovedfunn i møte med seksjonsleder for helse og omsorg. Rapporten ble sendt på høring Rådmannens høringssvar har ikke ført til endringer i rapporten. Kommunen jobber med forbedringer innen oppfølging av sykefraver, og revisor viser til rådmannens høringssvar; vedlegg 1 bak i denne rapporten. 2 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 3

11 2 Institusjonene 2.1 Gransherad bygdeheim Gransherad er det minste sykehjemmet i Notodden kommune. Bygdeheimen ligger i Gransherad og er en omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Heimen har 24 plasser - åtte plasser på skjermet enhet for demens og 16 somatiske plasser. Gransherad bygdeheim er organisert som en virksomhet. Institusjonen har i underkant av 30 ansatte. Det startet ny virksomhetsleder ved Gransherad bygdeheim i august Notodden omsorgssenter Notodden omsorgssenter er et sykehjem som har 67 plasser fordelt på to virksomheter med to avdelinger ved hver virksomhet. En avdeling er en skjermet enhet for demens. Virksomhet 1: Avdeling 1 har 20 plasser og ca. 23 fast ansatte; avdeling 2 har 15 plasser og ca. 13 fast ansatte. Virksomhet 2: Avdeling 3 har 22 plasser, hvor 11 plasser er korttidsplasser. Avdelingen har ca. 40 ansatte; avdeling 4 har 10 plasser (skjermet enhet). Avdelingen har ca. 17 ansatte. Tidligere lå alt personalansvar på virksomhetsleder ved NOS. Prinsippet om nærledelse ble innført for ca. 4 år siden. Kommunen ønsket å sette fokus på ledelse og at alle ansatte skulle bli sett av sin leder hver dag. Det ble da opprettet en teamlederstilling ved hver avdeling. I dag har hver avdeling en teamleder med personalansvar for arbeidsstokken ved sin avdeling. Det startet ny virksomhetsleder ved NOS våren Intervjuene som er gjennomført med virksomhetsledere ved Gransherad bygdeheim er gjennomført med de to foregående virksomhetslederne. 4 Det er gjennomført intervju både med forhenværende og nåværende virksomhetsleder ved NOS. Nåværende virksomhetsleder har vært ny i jobben mens arbeidet med denne rapporten har foregått. Telemark kommunerevisjon IKS 4

12 3 Sykefravær ved institusjonene historikk Sykefravær på seksjonsnivå Figur 1. Legemeldt sykefravær i brukerrettet tjeneste i pleie- og omsorgssektoren, Kilde: KOSTRA Pleie- og omsorgssektoren (PLO) i Notodden kommune hadde totalt et legemeldt sykefravær på 10, 8 % i Notodden kommune har et høyere sykefravær enn gjennomsnitt i egen kommunegruppe og landsgjennomsnittet blant norske kommuner. Som vi ser i figur 1 overstiger sykefraværet i sammenligningsgrunnlaget det nasjonale målet om et sykefravær på under 5,6 pst. Sikkert kjent for leseren er at man på landsbasis har særlige utfordringer knyttet til sykefravær innen pleie- og omsorgsektoren. Notodden kommune ser ut til å ha særlige utfordringer på området. Figur 2. Legemeldt sykefravær i brukerrettet tjeneste i pleie- og omsorgssektoren, Kilde: KOSTRA Figur 2 viser at sykefraværet innen PLO i Notodden kommune har sunket jevnt siden En mulig årsak til det kan være fokuset som er satt på sykefravær-/nærværsarbeidet i kommunen. Som figuren viser gikk sykefraværet opp fra 2009 til Tallene for 2011 er klare i juni Andel avtalte årsverk av kommunalt ansatt personell med legemeldt sykefravær av totalt antall avtalte årsverk i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten. Inkl. kommunale foretak og IKS (kommunekonsern) Telemark kommunerevisjon IKS 5

13 3.1.2 Sykefravær ved virksomhetene Det kan være interessant å se nærmere på forskjellen i sykefraværet ved avdelingene, og mellom institusjonene. Figur 3. Totalt sykefravær på virksomhetsnivå, Kilde: Notodden kommune Figur 3 viser at Gransherad bygdeheim var nede på et sykefravær på 3,8 i 3. kvartal i 2008 og under det nasjonale målet på 5,6. I 2008 låg Gransherad godt under både virksomhet 1(avd. 1 og 2) og 2 (avd. 3 og 4) ved NOS. I løpet av 2009 nærmet de tre virksomhetene seg hverandre mens sykefraværet ved Gransherad gradvis økte, minket fraværet ved NOS. I første halvdel av 2010 hadde virksomhet 1 ved NOS et lavere sykefravær enn ved Gransherad bygdeheim. Det er verd å merke seg at virksomhet 1(avd. 1 og 2) ved NOS gikk fra et fravær på 27, 9 % i fjerde kvartal i 2008 til 8,3 % i fjerde kvartal Figur 2 viste at det totale fraværet innen PLO på Notodden sank til 9,2 i Figur 4 viser at utviklingen ved avdeling 1 og 2 ved NOS var et viktig bidrag til det. På slutten av 2010 har Gransherad igjen det laveste sykefraværet. Virksomhet 2 ved NOS med avdelingene 3 og 4 har hatt et generelt høyt fravær både i 2008, 2009 og Lavest fravær hadde virksomheten i andre kvartal 2009 med 10,5 %. Telemark kommunerevisjon IKS 6

14 Figur 4. Korttidsfravær - virksomhet Kilde: Notodden kommune Figur 4 viser at korttidsfraværet (1-16 kalenderdager) generelt ligger under 4 % for alle virksomhetene. Dette med unntak av virksomhet 2 ved NOS (avd. 3 og 4), som var oppe i et korttidsfravær på over 5 % første kvartal i Som vi ser var dette unntaket og ikke regelen. Grafen viser at det ikke er korttidsfravær (arbeidsgiverperioden) som er den største utfordringen ved institusjonene samlet sett. Figur 5. Korttid og langtidsfravær virksomhet Kilde: Notodden kommune Telemark kommunerevisjon IKS 7

15 Figur 5 viser at langtidsfraværet (over 16 kalenderdager) ved NOS er en større utfordring enn det er ved Gransherad. I 2008 og første kvartal i 2009 var langtidsfraværet ved Gransherad tilnærmet likt korttidsfraværet. I 2010 var det virksomhet 2 ved NOS som hadde størst utfordringer med langtidsfravær. Når det gjelder virksomhet 1 ved NOS og nedgangen vi ser i 2010 skyldes det særlig en positiv utvikling ved avdeling Avdelingsvis legemeldt sykefravær Figur 6. Legemeldt sykefravær avdelingsvis Kilde: Notodden kommune Figur 6 gir en oversikt over avdelingsvis legemeldt sykefravær. Avdeling 2 ved NOS har i nesten hele 2010 ligget lavest på fravær også lavere enn ved Gransherad mens det igjen økte i I det meste av 2010 ligger avdeling 2 under det nasjonale målet om et sykefravær på under 5,6. Teamleder ved avdeling 2 fikk høsten 2010 et vikariat som teamleder for avdeling 1. Med ansvar for to avdelinger var tiden til personalledelse begrenset. Avdeling 1 ligner organisatorisk mye på avdeling 2 men ligger for det meste med et høyere sykefravær enn avdeling 2. Ved utgangen av 2010 har avdeling 1, ca. tre ganger så høyt sykefravær som avdeling 2. Det er store svingninger i sykefraværet ved avdelingen. Avdelingsleder for 1 og 2 sier i intervju at forskjellen på avdeling 1 og 2 i liten grad handler om organisering. I utgangspunktet er avdelingene nesten helt like. Flere revisjonen har intervjuet mener dette handler om ulik kultur ved avdelingene. I tredje kvartal 2011, lå likevel avdeling 1 under avdeling 2 i legemeldt sykefravær. Avdeling 3 har holdt seg omkring 10 % i 2009 og Sykefraværet går ned i 2011 og nærmer seg nasjonalt mål på 5,6 % i 3. kvartal. Sykefraværet ved avdelingen svinger mindre, og med det får man en mer forutsigbar drift. Avdeling 3 er den avdelingen med mest kontinuitet på ledersiden, noe som også påvirker kontinuitet i oppfølgingen av de ansatte. Avdeling 4 ser vi har ligget høyt gjennom hele 2010, mens sykefraværet har minket i Avdeling 4 er en skjermet demensavdeling. Denne avdelingen har også hatt mye skifte av ledere. Ved denne avdelingen er pleien mindre fysisk belastende enn ved de andre avdelingene. Avdelingen har derfor tatt i mot flere ansatte fra de andre avdelingene med Telemark kommunerevisjon IKS 8

16 slitasjeskader og som trenger særlig tilrettelegging i jobb. En viktig årsak til høyt fravær ved avdeling 4 er at mange ansatte har kroniske helseplager. Telemark kommunerevisjon IKS 9

17 4 Forebygging av sykefravær I hvilken grad jobber Gransherad bygdeheim og Notodden omsorgssenter målrettet og systematisk med å forebygge fravær? For å finne svar på spørsmålet vil revisor se etter om: - Kommunen/virksomhetene har fastsatt mål og tiltak innen sykefraværsarbeidet - Kommunen/virksomhetene har oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet innen sykefraværsarbeidet/personalfeltet - Kommunen/virksomhetene har rutiner for å kartlegge og avdekke årsaker til sykefravær, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko for sykefravær. 4.1 Fakta og funn Notodden kommune har en HMS styringsdel som beskriver de sentrale retningslinjene og de overordna prosedyrene innen HMS i kommunen. Denne delen av HMS-systemet har rådmannen ansvar for. Kommunen referer til nasjonale føringer, og begrunner behovet med å ha et fungerende HMSsystem bl.a. med at sykefraværet er for høyt. Underordnet styringsdelen er gjennomføringsdelen; den operative delen av HMS-systemet. Gjennomføringsdelen er en samling av prosedyrer og instrukser som beskriver hvordan de enkelte virksomhetene vil etterleve krav i lov, forskrifter og kommunens egne krav. 6 I tillegg til at ansvar, oppgaver og myndighet innen HMS-området er fordelt i HMS-styringsdelen og operativ del benytter kommunen lederavtaler med sine seksjonsledere og virksomhetsledere som bl.a. definerer mål innen nærvær. Seksjonsleder for helse- og omsorg er virksomhetsledernes nærmeste overordnede, og har ansvar for å se etter at det skaffes økt kunnskap om årsakssammenhenger til fravær i de virksomheter som sliter med høyt sykefravær og at det iverksettes tiltak for å løse utfordringene. I følge kommunens HMS-rutiner har hver virksomhetsleder ansvar for å gjennomføre HMS-kartlegging og utarbeiding av HMS-handlingsplan ved sin virksomhet. Dette er utført ved Gransherad bygdeheim, men ikke ved NOS. HMS-kartlegging og planlegging På overordnet nivå i kommunen skal rådmannens ledergruppe lage en årlig overordnet HMShandlingsplan som legges frem for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) til behandling innen 1. mai hvert år. Det er ikke gjennomført. Notodden kommune har for 2010 og 2011 ikke en overordnet HMS-plan. Det foreligger heller ikke per dags dato en HMS-plan for Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt noen prioriteringer for 2012 innen HMS-området i sak 23/11: Avvik etter branntilsyn skal lukkes. Budsjettert nærvær er på 91,5 %. Organisasjonen vil jobbe ut i fra strategien langtidsfrisk med fokus på godt arbeidsmiljø og hvordan vi har det når vi har det som best. Målsettingen er et betydelig høyere nærvær som er varig. 6 Helse Miljø og Sikkerhet i Notodden, ; s 6 Telemark kommunerevisjon IKS 10

18 IA-avtalen har en intensjon om at organisasjoners arbeid med å redusere sykefravær skal kobles klart og tydelig til organisasjonens HMS-system og de krav som følger forskrift om helse-miljø og sikkerhet. Det innebærer at det drives et kontinuerlig og systematisk arbeid for å redusere sykefraværet i kommunen. I henhold til forskriften skal det settes konkrete mål og tiltak for arbeidet. Ut fra en vurdering av risiko bør overordnet nivå rette særlig oppmerksomhet mot de virksomheter som har utfordringer med høyt sykefravær. Det kan for eksempel dreie seg om tiltak for å sikre at virksomhetene faktisk følger opp kommunens HMS-rutiner. Notodden kommune har et HMS-årshjul for oversikt over når ulike HMS-tiltak skal gjennomføres, slik som for eksempel når det skal gjennomføres ikke-varslet brannøvelse, eller når det skal gjennomføres HMS-møte med verneombud og tillitsvalgte. Handlingsplan for IA-arbeidet Notodden kommune har en årlig handlingsplan for IA-arbeidet med IA-mål. Kommunen har nærværsmål for hele organisasjonen. I 2010 vær målet et nærvær på 90,5 % (eller et sykefravær på maks 9,5 %). I 2011 var nærværsmålet 90,9 % (eller et sykefravær på 9,1 %). Som vist tidligere i rapporten for 2010 og 2011, er det Gransherad bygdeheim og avdeling 2 og 3 ved NOS som har ligget nærmest kommunens nærværsmål, og i perioder ligget bedre an enn kommunens mål. Ut fra våre tall ser NOS avdeling 1 og 4 ut til å ha størst utfordringer med sykefravær og er de avdelingene som oftest ligger lengst unna kommunens mål for nærvær. Det er ikke viet særlig oppmerksomhet i kommunens HMS-arbeid mot disse avdelingene. Handlingsplan for IA-arbeidet er overordnet og gjelder samtlige avdelinger og virksomheter i kommunen uavhengig av om risikoen for sykefravær er høyt eller lavt. Kartlegging og planlegging ved virksomhetene Høsten 2011 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn ved Haugmotun sykehjem i Heddal. Tema for tilsynet var forebygging av langtidsfravær, oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Arbeidstilsynet fant avvik på risikovurdering og handlingsplaner. De skriver at sykehjemmet: På bakgrunn av de gjennomførte kartleggingene må Haugmotun sykehjem vurdere risiko og utarbeide skriftlig handlingsplaner med nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Dette må gjøres ut fra en enkeltvis og en samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. NOS har ingen kjent HMS-plan/handlingsplan for å redusere sykefraværet ved institusjonen. Institusjonen har systemer for å skaffe kunnskap om årsaker til sykefravær, men kunnskapen nyttes ikke til systematisk arbeid slik forskrift for helse, miljø og sikkerhet setter krav om. I intervjuene kommer det frem at manglende stabilitet i ledelsen ved NOS gjennom flere år har ført til kompromisser og ikke optimale organisasjonsløsninger. Institusjonen har manglet kontinuitet på virksomhetsledernivå siden tidlig på 2000 tallet. Fra våren 2010 til våren 2011 ble NOS delvis ledet av en deltids virksomhetsleder som var hjemme i Norge i perioder men som ellers ledet institusjonen over telefon fra sin bopel på Grand Canaria. Det var en nødløsning fordi man ikke klarte å finne ny virksomhetsleder. Man har lappet det sammen gjennom flere år blir det sagt i intervju. Man har ikke klart å få til det helhetlige gode Telemark kommunerevisjon IKS 11

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Saksbehandler: Arbeidsgruppe med Even Næss, dekan, Patrick Murphy, verneombud, Unn Storheil, HMS koordinator. SAMMENDRAG: Det totale sykefravær ved Høgskolen i Nesna var i

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte Hjemmeside: www.hemis.no Oppfølging av sykemeldte Oppdatert: 23. august 2014 1 Innhold Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli... 4 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere... 5 Om sykefraværsoppfølging...

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 IA-samarbeidet

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forebygging og oppfølging av sykefravær. Evenes kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forebygging og oppfølging av sykefravær. Evenes kommune FORVALTNINGSREVISJON Evenes kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Evenes kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med forebygging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Sykefraværsoppfølging i helse og omsorg

Sykefraværsoppfølging i helse og omsorg Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging i helse og omsorg Rapport September 2015 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer