AKSJONÆRAVTALE MELLOM AKSJONÆRENE I SANDNES INDRE HAVN INFRASTRUKTUR AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKSJONÆRAVTALE MELLOM AKSJONÆRENE I SANDNES INDRE HAVN INFRASTRUKTUR AS"

Transkript

1 AKSJONÆRAVTALE MELLOM AKSJONÆRENE I SANDNES INDRE HAVN INFRASTRUKTUR AS Sandnes, [dato] 2012

2 Det er i dag [dato] 2012 inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen ) mellom Sandnes Indre Havn KF, org. nr , [Grunneier A, org. nr. XX], [Grunneier B, org. nr. XX], [Grunneier C, org. nr. XX] og [Grunneier D, org. nr. XX]... (i fellesskap benevnt Partene eller Aksjonærene ) vedrørende deres fremtidige eierskap i selskapet Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS ( SIAS eller Selskapet ), u.s. 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Sandnes kommune har vedtatt en områdereguleringsplan for området Sandnes indre havn, reguleringsplan , som av kommunen er gitt navnet Havneparken Sandnes. Området omfatter en rekke private grunneiere i tillegg til Sandnes Indre Havn KF (heretter SIH). Planområdet består av et utbyggingsareal på m2, fordelt på ulike private grunneiere med m2, SIH m2, mens offentlige areal og infrastruktur utgjør m2. Fordelingsnøkkel for kostnader til infrastruktur mellom utbyggerne innenfor området vil baseres på faktisk utbygget bruksareal (BRA ihht Norsk Standard)på den enkelte eiendom, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt. 1.2 På bakgrunn av områdereguleringsplanen er det forut for avtalens inngåelse utarbeidet rapporter knyttet til energiløsninger og overordnet teknisk plan for uteområdene og teknisk infrastruktur som grunnlag for en kalkyle for kostnadene til infrastruktur som ved avtalens inngåelse er anslått til ca [.] MNOK. 1.3 Videre har partene forut for avtalens inngåelse etablert et arbeidsfellesskap som har hatt som formål å vurdere mandat og formål for SIAS. Det overordnede formålet med etableringen er å gjennomføre en effektiv og enhetlig utbygging av infrastruktur i Havneparken Sandnes i henhold til vedtatt områdereguleringsplan for området, og samtidig begrense den økonomiske risikoen for den enkelte grunneier ved gjennomføringen av prosjektet. Det nærmere formål og mandat for selskapet er regulert nærmere i denne avtale. 1.4 Formålet med denne Avtalen er å regulere Partenes rettigheter og forpliktelser for deres samarbeid som aksjonærer i Selskapet i egenskap av å være grunneiere i Havneparken Sandnes. 2 VIRKSOMHETEN 2.1 Selskapets virksomhet begrenser seg til å gjennomføre utbyggingen av infrastruktur i planområdet i Havneparken Sandnes, jf. vedlegg 2.1 (kart- og planverk), samt virksomhet som naturlig hører til dette. Infrastrukturen som skal bygges ut forutsettes nærmere beskrevet i utbyggingsavtale som skal inngås av SIAS med Sandnes kommune. 2.2 Formål og retningslinjer for selskapet er: Å bygge ut felles infrastruktur i henhold til vedtatt områdereguleringsplan, jfr Forretningsplanen vedlegg Å inngå utbyggingsavtale med Sandnes kommune for etablering av infrastruktur for planområdet. Utkast til utbyggingsavtale er vedlagt som vedlegg 8.1, jfr pkt 8 nedenfor. Endelig utbyggingsavtale skal inngå som del av denne avtale når den er inngått med Sandnes kommune At det bærende prinsipp for planområdet og selskapets virksomhet skal være likebehandling av utbyggere og grunneiere innenfor planområdet SIAS vil erverve all nødvendig grunnareal til felles/offentlig infrastruktur (definert som grå, grønn og rosa i vedlegg 2.1. Vederlagsstruktur for slike arealer skal som utgangspunkt Side 1

3 baseres på omforent strøkpris etter likebehandlingsprinsippet ovenfor og skal forelegges Sandnes kommune til godkjenning. Areal som i dag eies av Sandnes kommune, som skal overtas til offentlige formål iht godkjent reguleringsplan, skal ikke innløses eller betales for At Partene bidrar med slik egenkapital som er nødvendig for Selskapets virksomhet Selskapet skal ha slik egenkapital og finansiering som er nødvendig ihht kostnadsestimater og tidsmessig plassering/utbyggingstakt med utgangspunkt i vedlagte forretningsplan ( Forretningsplanen ), jfr vedlegg At Partene innbetaler bidrag til SIAS basert på inngåtte Refusjonsavtaler, jfr pkt og vedlegg Inngåelse av anleggsbidrags- eller administrasjonsavtale med Sandnes kommune for å redusere momsutgiftene SIAS har som formål å organsiere utviklingen av infrastruktur på en kostnadseffektiv og helhetlig måte på grunneiernes vegne og hvor verdiskapningen skal ligge igjen hos grunneierne, som på sin side kun skal betale inn sine forholdsmessige bidrag til infrastrukturen i området. Partene forventer en årlig avkastning i tråd med den til enhver tid gjeldende forretningsplan. Avkastningskravet skal gjenspeile Partenes forventede risiko ved investeringen 3 EIERFORDELING 3.1 Aksjene i Selskapet ( Aksjene ) vil bli fordelt mellom Partene etter en fordelingsnøkkel basert på den enkelte Parts antatte utbyggbare areal (BRA) ihht områdereguleringsplanen, med slik fordeling: Sandnes Indre Havn KF: Grunneier A: Grunneier B: Grunneier C: Grunneier D: 3.2 Partene eier dermed sammen samtlige Aksjer i Selskapet. 4 STYRE, STYREREPRESENTASJON OG FIRMATEGNING 4.1 Selskapet skal ha et styre bestående av 5 aksjonærvalgte medlemmer. 4.2 Sandnes Indre Havn KF skal ha rett til å utpeke 2 styremedlemmer og 2 personlige varamedlemmer. De øvrige Partene, såfremt disse samlet innehar mer enn 34% av aksjene i Selskapet, skal i fellesskap ha rett til å utpeke 2 styremedlemmer og 2 personlige varamedlemmer. Dersom de øvrige Partene samlet innehar mindre enn 34 % av aksjene i Selskapet skal de i fellessakp ha rett til å utpeke 1 styremedlem og 1 personlig varamedlem. Styreleder utpekes av partene i fellesskap, og skal ha solid relevant kompetanse og skal være uavhengig av partene. 4.3 Partene er enige om at Selskapet skal engasjere utenforstående rådgivere fremfor å ansette en egen administrasjon utover daglig leder. Det legges dermed til grunn at styremedlemmene i tillegg til de alminnelige oppgaver som følger av vervet som styremedlem også skal bidra til mer aktive funksjoner i forbindelse med gjennomføringen av Selskapets virksomhet som beskrevet i Avtalens punkt 2.1. Side 2

4 4.4 Partene skal gjøre de valgte styremedlemmer kjent med innholdet i denne Avtalen, og at disse plikter å følge Avtalens bestemmelser, så langt lov og forskrifter tillater. Dersom ett eller flere styremedlemmer stemmer for vedtak som strider mot Avtalen, eller unnlater å etterfølge Avtalens formål eller bestemmelser, kan hver av Partene kreve at det umiddelbart innkalles til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styremedlem. 4.5 Partene plikter å stemme for den/ de styrerepresentanter som utpekes av de andre Parter. 4.6 Selskapets firma skal tegnes av styrets leder og to styremedlemmer; en fra hver av Partene i fellesskap. 5 STEMMEGIVNING I STYRET 5.1 Styret er bare vedtaksført dersom styremøtet er lovlig innkalt og samtlige Parter er representert ved sine utpekte styremedlemmer. Unnlater en Parts representant å møte uten gyldig forfall anses styret likevel vedtaksført. 5.2 Alle beslutninger i vesentlige saker krever kvalifisert flertall i Selskapets styre. Som vesentlige anses i alle tilfeller følgende saker: Styret skal behandle alle saker av stor betydning for Selskapet, herunder, men ikke avgrenset til: i) Endelig utbyggingsavtale med Sandnes kommune ii) Låneopptak over [MNOK X]. iii) Pant- eller garantistillelser for forpliktelser over [MNOK X]. iv) Andre avtaler eller forpliktelser som utgjør mer enn [MNOK X] pr år. v) Vesentlige endringer i formålet for Selskapets virksomhet som angitt i punkt 2.1, vi) Forretningsplanen, jfr vedlegg 2.1.1, skal oppdateres minst årlig, og vesentlige endringer i Forretningsplanen krever kvalifisert flertall som nevnt. vii) Enhver avtale mellom Selskapet og en Aksjonær, eller nærstående til en Aksjonær. Med nærstående og konsern menes her nærstående og konsern, slik begrepene er definert i aksjeloven. viii) Refusjonsavtaler med grunneiere innen planområdet ix) Ethvert forslag som innebærer endring av Selskapets vedtekter. Ovennevnte er inntatt som del av styreinstruks for Selskapet, jf. Vedlegg 5.2. Partene forplikter seg til på generalforsamlingen å stemme for vedtagelse av vedlagte styreinstruks. 6 GENERALFORSAMLINGEN 6.1 Generalsforsamling skal holdes når lovgivningen eller Selskapets vedtekter krever det, minimum én gang årlig. 6.2 Generalforsamlingen skal godkjenne Selskapets årsbudsjett. 6.3 Selskapets generalforsamling kan bare treffe vedtak dersom den er lovlig innkalt. 6.4 Hver aksje skal ha én steme på generalforsamlingen, med mindre annet følger av Avtalen eller Selskapets vedtekter. For generalforsamlingens møter og beslutninger for øvrig gjelder aksjelovens alminnelige regler. 7 DAGLIG LEDER 7.1 Det skal engasjeres en person som skal være daglig leder i Selskapet, og som i tillegg til oppgavene som daglig leder også skal fungere som prosjektleder for SIAS. Vedkommende skal leies inn fra Sandnes Indre Havn KF, så fremt denne har kapasitet kompetanse og kan leies inn på markedsmessige vilkår. Side 3

5 8 SIAS SIN PLIKT TIL Å BEKOSTE INFRASTRUKTUR 8.1 Partene er enige om at SIAS skal inngå utbyggingsavtale ( Utbyggingsavtalen ) med Sandnes kommune hvoretter Selskapet forplikter seg til å bekoste nærmere angitt infrastruktur i planområdet i Sandnes indre havn. Utbyggingsavtalen er vedlagt som vedlegg I henhold til avtale om anleggsbidrag ( Anleggsbidragsavtalen ) som forutsettes inngått med Sandnes kommune i tilknytning til inngåelse av Utbyggingsavtalen vil det være kommunen som skal inngå kontrakt(er) med entreprenør(er) til å forestå utbyggingen av infrastrukturen som nærmere beskrevet i Utbyggingsavtalen. Entreprenøren utsteder faktura til kommunen i henhold til avtalt betalingsplan, hvoretter kommunen krever fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift på kostnadene. I henhold til Anleggsbidragsavtalen vil kommunen løpende fakturere SIAS med et tilsvarende beløp (anleggsbidrag) eksklusive merverdiavgift, men med et påslag på 3 % som skal dekke kommunens kostnader ved å administrere ordningen. Gjennom Anleggsbidragsavtalen blir Sandnes kommune eier av infrastrukturen i planområdet i Sandnes indre havn etter hvert som denne opparbeides. 9 OMFORENT STRØKPRIS VED EIENDOMSTRANSAKSJONER 9.1 Ved erverv av grunn som finner sted i tilknytning til SIAS sin bekostning av infrastruktur i henhold til Utbyggingsavtalen er Partene enige om at ervervet skal baseres på en omforent strøkpris fastsatt til [NOK XX] pr. m2. 10 SELSKAPETS KAPITALFORHOLD 10.1 Partene er inneforstått med egenkapitalbehovet som den løpende betalingen av infrastrukturkostnader som beskrevet i punkt 8.1 og Forretningsplanen medfører for SIAS, herunder også aksjelovens utgangspunkt om at Selskapet må ha en forsvarlig egenkapital for å møte sine kjente og ukjente forpliktelser. Partene forplikter seg således til å bidra til en kapitalstruktur i Selskapet som er nødvendig for å sikre Selskapet en forsvarlig finansiering, herunder er det enighet om at: Partene skal hver for seg inngå avtaler om refusjon av infrastrukturkostnader ( Refusjonsavtaler ) med SIAS. Mal for Refusjonsavtalene er vedlagt som vedlegg Refusjonsavtalene skal baseres på likebehandlingsprinsippet i pkt og mellom annet angi bidragets størrelse basert på utbyggbart BRA, dog slik at det endelige refusjonsbeløpet fastsettes på grunnlag av godkjent bruksareal i igangsettingstillatelsen for det enkelte byggeprosjekt. Videre skal avtalen fastsette regulering av bidragsbeløpet, samt forfall av dette. Partene har plikt til å stille sikkerhet for bidragsbeløpet med pant i den enkeltes eiendom eller ved bankgaranti på linje med det som følger av Utbyggingsavtalen, herunder medvirke til at Refusjonsavtalene tinglyses på Partenes respektive eiendommer Sandnes kommune forventes å forskuttere kostnader til infrastruktur som ikke har direkte tilknytning til de enkelte delprosjekter (overordnet infrastruktur) i henhold til utkast til Utbyggingsavtale, vedlegg 8.1, se særlig dennes punkt 6.1 siste avsnitt. Slik forskuttering gjennomføres ved at Sandnes kommune betaler fakturaer som mottas fra entreprenøren for overordnet infrastruktur uten å fakturere SIAS (dvs. at det ikke oppkreves anleggsbidrag) med et tilsvarende beløp Partene forplikter seg til å delta i kapitalutvidelser som er påkrevd for å sikre SIAS nødvendig egenkapital og likviditet ihht Forretningsplanen, jfr vedlegg De av Partene som måtte ønske å innbetale hele eller deler av refusjonsbeløpet som nevnt i Avtalens punkt før forfallstidspunktet som angitt i Refusjonsavtalen har rett til dette. SIAS skal i tilfelle betale rente på det innbetalte beløpet tilsvarende 3 måneders NIBOR + [X %]. Innbetaling av refusjonsbeløp før forfall skal ikke endre på Partenes eierandeler i SIAS eller den enkelte Parts endelige plikt til å svare bidrag som nevnt. 11 KAPITAL OG UTBYTTEPOLITIKK Side 4

6 11.1 Selskapet vil på bakgrunn av dets formål søke å besitte en kontantbeholdning og/eller lånefasiliteter som gir finansiell styrke til å gjennomføre de til enhver tid gjeldende forpliktelser for selskapet med utgangspunkt i Forretningsplanen. Partene forplikter seg til å bidra til og stemme for en kapitalstruktur i Selskapet som er nødvendig for å sikre Selskapet en forsvarlig finansiering. Ved forslag om kapitalforhøyelse gjelder dog krav om [XX] % tilslutning på Selskapets generalforsamling som nevnt i punkt 3.3 over Partene er ikke forpliktet til å stemme for kapitalutvidelser som ikke er saklig begrunnet i Selskapets økonomiske stilling, men som objektivt sett snarere synes å ha som siktemål å endre det relative eierforholdet i Selskapet for de nåværende Aksjonærer. 12 OVERDRAGELSE AV AKSJER 12.1 Overdragelsesforbud Partene har ved signering av denne Avtalen ikke adgang til å overdra sine Aksjer i Selskapet, med mindre aksjeoverdragelsen skjer i forbindelse med eiendomsoverdragelse jf. Avtalens punkt Plikt til salg av aksjer ved overdragelse av eiendom Dersom en Part overdrar hele eller vesentlige deler av sin eiendom innenfor planområdet i Sandnes indre havn plikter Parten å selge en forholdsmessig tilsvarende andel av aksjene i Selskapet til den nye eier av den aktuelle eiendom. Ved Partens eiendomsoverdragelse skal erverver av eiendommen ha forkjøpsrett til aksjene som pliktes solgt. Dersom erverver av eiendommen ikke ønsker å benytte seg av forkjøpsretten har de øvrige Parter rett til å kjøpe aksjene etter en pro rata fordeling i henhold til eierandel Prosedyre ved aksjeoverdragelse Aksjonær som plikter å overdra Aksjer i Selskapet som følge av eiendomsoverdragelse jf. Avtalens punkt 12.2 skal umiddelbart meddele dette skriftlig til styreleder. Styreleder gir deretter straks de(n) forkjøpsberettigede erverver(ne) av eiendommen en frist på 3 tre uker til å underrette styreleder om forkjøpsretten ønskes gjort gjeldende Dersom Aksjer pliktes overdratt, skal Aksjene verdsettes til aksjenes andel av Selskapets bokførte egenkapital, alternativt til markedsverdi som angitt i denne bestemmelse. Som markedsverdi skal legges til grunn eventuelle vilkår avtalt med tredjemann, med mindre de avtalte vilkår ikke anses reelle. Dersom Partene er uenige om Aksjenes markedsverdi, skal Aksjene verdsettes i samsvar med punkt 11 nedenfor Styrets godkjennelse Enhver overdragelse av Aksjer krever styrets godkjennelse. Styret kan kun nekte godkjennelse av overdragelsen dersom det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn anses blant annet overdragelse i strid med overdragelsesforbudet eller at ny aksjonær ikke tiltrer nærværende Avtale, jf. punkt Definisjon av aksjeoverdragelse Med aksjeoverdragelse etter dette punkt 12 menes enhver form for eierskifte eller avhendelse, herunder gave, gavesalg, arv og andre former for overføring av Aksjer med eller uten vederlag. Som overdragelse regnes også tvungen overføring av Aksjer. Dersom Aksjer i Selskapet er indirekte eiet gjennom mellomliggende selskap, omfatter ovennevnte også overdragelse av aksjer eller andeler i slike selskap og/eller aksjer i en Aksjonærs morselskap. Som overdragelse anses ikke overdragelser fra en Aksjonær til eksisterende Aksjonær(er), eller til], et selskap hvor Aksjonæren selv eier mer enn 50 % av de stemmeberettigede Aksjene. Tilsvarende gjelder for overdragelse til morselskap av Aksjonærene og søsterselskaper av Aksjonærene. Dersom Aksjonærens eierandel senere faller under nevnte grense, vil dette imidlertid anses som overdragelse etter nærværende bestemmelse. 13 OVERDRAGELSE / INNLØSNING AV AKSJER Side 5

7 13.1 Overdragelse etter fullført delprosjekt og oppfyllelse av refusjonsforpliktelse. Overdragelsesforbudet som fastsatt i punkt 12.1 faller bort 5 fem år etter Avtalens inngåelse, forutsatt at: (i) vedkommende Aksjonær har mottatt brukstillatelse / ferdigattest for de refusjonspliktige tiltak på sin eiendom og (ii) herunder har oppfylt alle sine forpliktelser for hele eiendommen som fastsatt i vedkommendes refusjonsavtale med Selskapet, samt (iii) eventuelle andre forpliktelser som måtte foreligge mellom Selskapet og vedkommende Aksjonær Innløsningsrett etter oppfyllelse av refusjonsforpliktelsen mv. I de tilfeller som angitt i pkt 13.1 har Aksjonæren alternativt rett til å kreve sine Aksjer i Selskapet innløst. Dette gjelder dog bare så fremt Selskapets har nødvendig/forsvarlig verdijustert? egenkapital etter utøvelse av innløsningsretten hensyntatt Selskapets økonomiske stilling, likviditet og kjente og forventede forpliktelser. Selskapets egen vurdering av sin økonomiske stilling ved fremsettelse av krav om innløsning kan gjennomføres er endelig og kan ikke kreves overprøvet av Aksjonæren, med mindre det er åpenbart at Selskapet har nødvendig egenkapital som beskrevet i foregående avsnitt og Selskapet heller ikke har saklig grunn til å motsette seg innløsning av Aksjer etter denne bestemmelse Innløsningssum Ved overdragelse av aksjer etter pkt 13.1 gjelder det som er fastsatt i pkt 12, med unntak av pkt Ved innløsning etter pkt 13.2 frem til 5 år etter Avtalens inngåelse skal innløsningssummen fastsettes til den laveste av innskutt egenkapital pr Aksje og Aksjenes andel av Selskapets bokførte egenkapital ved sist avlagte årsregnskap. Ved innløsning mer enn 5 år etter Avtalens inngåelse skal innløsningssummen fastsettes til den høyeste av innskutt egenkapital pr Aksje og Aksjenes andel av bokført egenkapital ved sist avlagte årsregnskap. 14 MARKEDSVERDI ANDEL AV BOKFØRT EGENKAPITAL 14.1 I mangel av enighet mellom Partene om Aksjenes markedsverdi,jfr pkt 12.4, skal Aksjenes markedsverdi fastsettes til aksjenes andel av Selskapets bokførte egenkapital Prisen på Aksjene skal settes lik Aksjenes andel av Selskapets bokførte egenkapital. Alle Aksjer i Selskapet skal ved verdsettelsen anses å ha samme verdi Den fastsatte pris for Aksjene skal betales innen 2 uker etter at den ble bindende fastsatt, med tillegg av rente tilsvarende 3 måneders NIBOR + 2 % fra krav om forkjøpsrett/kjøpsrett ble skriftlig fremsatt. Ved forsinket betaling påløper rente etter lov om renter ved forsinket betaling. 15 PANTSETTELSE 15.1 Aksjene kan ikke pantsettes. 16 AVTALER MED NÆRSTÅENDE 16.1 Enhver avtale mellom Selskapet og en Aksjonær, eller mellom Selskapet og nærstående til en Aksjonær, skal være på markedsmessige vilkår og skal godkjennes av styret, jf. punkt 5.2. Med nærstående menes her nærstående, slik begrepet er definert i aksjeloven. 17 LOJALITETSPLIKT 17.1 Partene forplikter seg ved undertegning av Avtalen til lojalt å utøve sine aksjonærrettigheter i Selskapet i samsvar med denne Avtale, herunder ved stemmegivning i Selskapets generalforsamling eller andre selskapsorgan, eller ved utøvelse av tillitsverv i Selskapet. Side 6

8 Eventuelle eksterne styremedlemmer skal gjøres kjent med, og så langt aksjeloven tillater, stemme i overensstemmelse med denne Avtales reguleringer. 18 TILTREDELSE AV AVTALEN 18.1 Ved overdragelse av Aksjer i Selskapet, eller ved utstedelse av nye Aksjer, plikter den overdragende Part eller Partene å sørge for at nye aksjonærer tiltrer denne Avtale ved egen tiltredelseserklæring Enhver overdragelse av Aksjer må godkjennes av styret, jf punkt MISLIGHOLD 19.1 Mislighold av denne Avtalen foreligger når en (eller flere) Aksjonærer opptrer i strid med Avtalen eller de forutsetninger Partene har lagt til grunn for det samarbeidet som Avtalen regulerer Ved vesentlig mislighold av Avtalen, skal styret, alternativt en av Partene, tilskrive den misligholdende Aksjonær i rekommandert brev, der vedkommende Aksjonær gis to ukers frist til å rette på forholdet Dersom retting ikke finner sted innen nevnte frist plikter den misligholdende Part å selge samtlige av sine aksjer til de øvrige Aksjonærer. Vederlaget til misligholdende Aksjonær skal være Aksjenes andel av Selskapets bokførte egenkapital, fratrukket 25 %. Salg som nevnt skal finne sted så snart Partene er enige om Aksjenes markedsverdi, eller i tilfelle av uenighet, så snart markedsverdien er fastsatt iht. punkt En Aksjonær som misligholder Avtalen, er erstatningsansvarlig overfor de andre Aksjonærene i henhold til gjeldende norsk erstatningsrett, uten at det skal tas hensyn til overdragelsen av Aksjene til redusert pris, jf. forrige punkt. 20 TAUSHETSPLIKT 20.1 Aksjonærene plikter å holde Avtalens innhold, samt alt de måtte få kjennskap til om Selskapet eller om de øvrige Parter konfidensielt. Taushetsplikten gjelder også etter at Selskapet er oppløst, Partene ikke lenger er Aksjonærer i Selskapet, eller etter at Avtalen har opphørt. Dette gjelder dog ikke informasjon som Partene ved lov eller forskrift er pålagt å gi til offentlige myndigheter eller andre. Taushetsplikt om Avtalen og Selskapet gjelder heller ikke overfor potensielle, reelle, erververe av Aksjer i Selskapet. 21 AKSJONÆRAVTALENS VARIGHET OG OMFANG 21.1 Denne Avtale slik den til enhver tid måtte gjelde er bindende for Aksjonærene så lenge de er Aksjonærer i Selskapet og Avtalen ikke er brakt til opphør. Avtalens bestemmelser om taushetsplikt gjelder også etter Avtalens opphør Denne Avtales bestemmelser kan bare endres ved tilslutning fra et kvalifisert flertall av Aksjonærene. Endringer av Avtalen skal være skriftlige. 22 OPPLØSNING OG AVVIKLING AV SELSKAPET 22.1 Selskapet skal oppløses uten ugrunnet opphold etter at de infrastrukturtiltak som er beskrevet i Utbyggingsavtalen er ferdigstilt og alle refusjonskrav er oppfylt og avgjort. 23 SELSKAPETS VEDTEKTER Side 7

9 23.1 Avtalen skal suppleres av Selskapets vedtekter, vedlegg 20.1, og den til enhver tid gjeldende lovgivning av relevans for Aksjonærenes utøvelse av rettigheter og plikter i Selskapet. I tilfelle konflikt mellom disse regelsettene skal Avtalens bestemmelser gå foran så langt loven tillater I tilfelle av motstrid mellom Avtalen og vedtektene forplikter Aksjonærene seg til sørge for, herunder å stemme for, justering av Selskapets vedtekter slik at disse blir tilpasset denne Avtale. 24 MELDINGER 24.1 Enhver melding mellom Partene som har sitt grunnlag i Avtalen skal gis skriftlig og skal sendes pr. brev, telefaks eller e-post til de adresser som er angitt nedenfor. Ved bruk av telefaks eller e- post skal avsender også kontakte kontaktperson hos den annen Part og varsle vedkommende om sendingen. 25 TVISTER 25.1 Avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett Eventuelle tvister som måtte springe ut av Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører til enighet innen 21 dager fra skriftlig krav om slike forhandlinger ble fremsatt kan hver av Partene bringe tvisten inn for avgjørelse ved de ordinære domstoler med Jæren tingrett som avtalt verneting. Denne Avtalen er utarbeidet i [2 - to ]- likelydende eksemplarer, ett til hver av Partene. **** Sandnes, [AKSJONÆR 1] [AKSJONÆR 2] Vedlegg: Vedlegg 2.1 Vedlegg Vedlegg 5.2 Vedlegg 8.1 Vedlegg Vedlegg 20.1 Kart- og planverk, reguleringsplan Forretningsplan Styreinstruks Utkast til utbyggingsavtale med Sandnes kommune endelig utbyggingsavtale vedlegges avtalen så snart den foreligger. Mal for Refusjonsavtale Selskapets vedtekter Side 8

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS Datert Side 2 av 8 Denne aksjonæravtalen ("Avtalen") er i dag inngått mellom 1. Vallergaard Invest AS, org nr 889 227 362 ("Vallergaard") 2. BMH Invest AS,

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale Til: Styret Dato: 2.5.2012 Ansvarlig saksbehandler: E-postadresse: Telefonnummer: Erik Tjemsland erik.tjemsland@sandnes.kommune.no +47 977 03 515 Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

AVTALE OM ARBEIDSFELLESSKAP AKSJONÆRAVTALE FOR AKSJONÆRENE I SANDNES NÆRINGSPARK AS. Mellom

AVTALE OM ARBEIDSFELLESSKAP AKSJONÆRAVTALE FOR AKSJONÆRENE I SANDNES NÆRINGSPARK AS. Mellom Bystyret 08.09.09 sak 88/09 vedlegg AVTALE OM ARBEIDSFELLESSKAP og AKSJONÆRAVTALE FOR AKSJONÆRENE I SANDNES NÆRINGSPARK AS Mellom Sandnes kommune v/sandnes Tomteselskap KF Jærveien 33, 4319 SANDNES Org.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN

UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN 1. PARTER OG FULLMAKTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Bergen Kommune, organisasjonsnummer 964338531, v/byrådet - heretter kalt BK. og 1. T. Brynjulfsen Næring AS, org

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS. for. 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS. for. 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune UTBYGGINGSAVTALE Mellom Gjerdrum kommune og Vestvang AS for 42 bnr. 95 i Gjerdrum kommune 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Gjerdrum kommune Org.nr.: 864 949 762 heretter betegnet som «GK»

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11 VEDTEKTER BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Marked AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK EnoTek AS BKK Fiber AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr Adresse: Sundsvegen 87 "Utbygger" Kvinnherad kommune org.nr Adresse:

mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr Adresse: Sundsvegen 87 Utbygger Kvinnherad kommune org.nr Adresse: Y}? {H 1 *7wr'r3.\Z4 :"é7a_cii.r.-w file 1.6 UKT. 231 Avtale om anleggsbidrag b.:k: C; i «L :: mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr.993 600 989 Adresse: Sundsvegen 87 5450 Sunde i Sunnhordland "Utbygger"

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR

UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR Saksnr: 201418300-16 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: ESARK-510 Dato: 12. desember 2014 UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR Utbygger: JM Norge AS 1 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Bergen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 UTBYGGINGSAVTALE FOR Levabygg AS / SJØGATA 33 Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 2 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Levanger kommune Org.nr. 938587051 heretter betegnet som LK, og Levabygg AS / (Sjøgata

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK UTBYGGINGSAVTALE for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE FELT B/VS, N1, N2A og N2B 1. PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK og Navn: HNP Infra

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert 15.05.2015. 1 Generelt Denne utbyggingsavtalen omfatter alt areal som omfattes områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord i Modum, jf. kart

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging av sak 109/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Leder

Detaljer

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL.

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL. " Emne-rad kommune i 7-3 JUN! 29 " E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' x/å *:., ->T:~ ( l ; mellom Neslia Øvre AS (org. nr. 995 810 344) Adresse: Vangsvegen 13 5470 ROSENDAL "Utbygger" 08

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 28.10.2014 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er "Sameiet Skjoldnes Vel I" ("Sameiet"). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet.

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er Sameiet Skjoldnes Vel I (Sameiet). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet. SAMEIEAVTALE Det er dags dato inngått slik sameieavtale ("Sameieavtalen") vedrørende utendørs grunnarealer innenfor planområdet "Skjoldnes Boliger", PlanID 17340000 i Bergen mellom: Sameiet Skjoldnes I

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune 1 2 Innhold 1. Avtalens parter... 3 2. Generelt... 3 3. Avtalens formål og geografisk avgrensning... 3 4. Grunneiernes

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTEROMRÅDE S3

UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTEROMRÅDE S3 Saksnr: 201314147-8 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: ESARK-510 Plan id: 1819 0000 Dato: 30.4.2013 UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTEROMRÅDE S3 Utbygger - Åsane Handel AS 1 1. PARTER OG

Detaljer

28 OKT Si BERGEN KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SANDSLIKRYSSET. Grunneier: Sandslihaugen 30 AS

28 OKT Si BERGEN KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SANDSLIKRYSSET. Grunneier: Sandslihaugen 30 AS 28 OKT 2016 6-3Si BERGEN KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SANDSLIKRYSSET Grunneier: Sandslihaugen 30 AS heretter Saksnr: 201602939 Saksbehandler: Ståle Øvrebø Plannr: 61150000 Gnr 116, bnr 107, 115, 117, 128

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTRUM

UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTRUM Saksnr: 201222295-26 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: ESARK-510 Dato: 2.1.2014 UTBYGGINGSAVTALE INNENFOR REGULERINGSPLAN ÅSANE SENTRUM Utbygger: Hordaland Fylkeskommune 1 1. PARTER OG FULLMAKTER Denne utbyggingsavtalen

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord 1 Generelt Denne utbyggingsavtalen omfatter alt areal som omfattes områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord i Modum, jf. kart i vedlegg 1. Planen er vedtatt

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SANDSLIKRYSSET. Grunneiere: Sandslimarka 251 ANS, Sandsligården 2 KS

BERGEN KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SANDSLIKRYSSET. Grunneiere: Sandslimarka 251 ANS, Sandsligården 2 KS 0 BERGEN KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SANDSLIKRYSSET Grunneiere: Sandslimarka 251 ANS, Sandsligården 2 KS og Sandsligården KS heretter Saksnr: 201602939 Saksbehandler: Ståle Øvrebø Plannr: 61150000 Gnr

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. GAUSDAL KOMMUNE og UTBYGGERE/GRUNNEIERE knyttet til REGULERINGSPLAN FOR VIKNEKJØLEN

UTBYGGINGSAVTALE. GAUSDAL KOMMUNE og UTBYGGERE/GRUNNEIERE knyttet til REGULERINGSPLAN FOR VIKNEKJØLEN UTBYGGINGSAVTALE mellom GAUSDAL KOMMUNE og UTBYGGERE/GRUNNEIERE knyttet til REGULERINGSPLAN FOR VIKNEKJØLEN Mellom utbyggere/grunneiere knyttet til reguleringsplan for Viknekjølen i Vestre Gausdal, heretter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i FARA AS, org nr 989 112 007 (heretter Selskapet ), i selskapets lokaler i O. H. Bangs

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA Std #2 Konfidensielt AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA mellom Som-eier Hans Schei Som eier av Gnr. 133, bnr. 2 -Sem eieraw6nr.----1-35;-bnr-aeg-6- - Srrri avgnr. 33;-bn1 -ToneBrekken-Hammerrffil-

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA

GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA Vedtekter 25.11.2013 0 Definisjoner Laget (Gylteåsen vann- og avløpslag FLI utbygger/byggherre av anlegget) Avløpsforetaket (Gylteåsen vann og avløp SA ) driftsselskap

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer