ÅRSMELDING Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

2 HAMU sak 03/12 Årsmelding for Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: Dato: Godkjent: HAMU HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Møter HMS opplæring HMS ARBEIDET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Overordna mål for Helse- miljø og sikkerheit Inkluderende Arbeidsmiljø Prioriterte oppgaver Arbeidsmiljøprisen Andre saker behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget: Orienteringssaker /Drøftingssaker: KARTLEGGING OG VURDERING AV ARBEIDSMILJØET Årlig HMS kartlegging Ukentlige vernerunder ARBEIDET I DE LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALGENE Sjukehusapoteket i Bergen Sjukehusapoteket i Stavanger Sjukehusapoteket i Haugesund Sjukehusapoteket i Førde

3 1. HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET 1.1. Sammensetning I tidsrommet har følgende vært medlemmer/vara medlemmer i utvalget: Fra arbeidsgiversiden: Jannicke Daae Tønjum leder Berit Berntsen nestleder Lene Svanberg Jakobsen medlem Fride Batt Iversen medlem Inger Lise Kolstad stedfortreder for Fride Batt Iversen fra aug Kathrine Horvei medlem fra (i Lene S J permisjonsfravær) Kathrine Horvei vara medlem til sept Andrea Bornhorst vara medlem Fra arbeidstakersiden: Marit Gravelsæter Ingrid Amble Reidun Kleppa Gunvald Iversen Eirik Svandal Bø Margot Marum Grete Lund Iversen Ragnhild Winum Andre: Anne Reksten Mariet Ringstad medlem medlem medlem/hvo medlem vara medlem vara medlem vara medlem vara medlem observatør/referent (HMS koordinator) Bedriftshelsetjenesten Representantene fra arbeidsgiversiden er pekt ut av foretaksledelsen, og representantene fra arbeidstakersiden er valgt av arbeidstakerorganisasjonene. I samsvar med Arbeidsmiljøloven har hovedverneombudet vært medlem av utvalget. 1.2 Møter Hovedarbeidsmiljøutvalget har hatt 6 møter i Arbeidsgiversiden hadde leder- og nestledervervet i HMS opplæring SAV har egen prosedyre som beskriver krav til opplæring for ledere, ansatte i vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. Flere ledere og ansatte har vært på kompetansehevende HMS kurs via HMS sentrene, konferanser og kurs i regi av Nav i Administrerende direktør deltok i oktober i Spekters obligatoriske HMS opplæring for daglige ledere. Representanter i arbeidsmiljøutvalg og vernetjenesten som ikke har gjennomført obligatorisk opplæring, følges opp i HMS inngår som eget tema i intern opplæring for ledere som gjennomføres i Introduksjonsprogram for nyansatte implementert i 2011 har HMS som obligatorisk tema med i opplæringen.

4 I 2011 ble det arrangert et temamøte med faglig og kompetansegivende innhold for medlemmene i HAMU og lokale AMU. Temaet var hvordan arbeide godt og effektivt i arbeidsmiljøutvalg. Foredragsholder var Arne Bernhardsen som blant annet har 18 års erfaring fra næringsmiddelindustrien og arbeider i dag som redaktør i arbeidslivsredaksjonen i Gyldendal Forlag. Målet med foredraget var å få bedre kunnskap om hvilke saker som skal behandles i HAMU og få tips om hvordan vi kan sikre god saksbehandling og videre oppfølging, samt bedre forankring og erfaringsutveksling mellom HAMU og lokale AMU. 2. HMS ARBEIDET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF 2.1 Overordna mål for Helse- miljø og sikkerheit Visjon Sjukehusapoteka Vest HF Å fremje helse og livskvalitet Mål Sjukehusapoteka Vest HF skal vere ein inkluderande arbeidsplass der alle tilsette på best mogleg måte vert ivareteken og følgt opp ved nærvær og fråvær. Det skal arbeidast aktivt med å avdekke, rapportere og handsame avvik for å førebyggje helseskadar, ulykker og avgrense konsekvensar av uønska hendingar. Førebygging skal vere grunnprinsippet i Sjukehusapoteka Vest HF sitt HMS arbeid. Alle leiarane med personalansvar, verneombod og tillitsvalde skal ha opplæring i systematisk HMS arbeid. Helse, miljø og tryggleik skal vere ein integrert del av ein enklare kvardag, med klare roller og ansvar. Sjukehusapoteka Vest HF skal sette i gang systematisk arbeid for å endre verksemda sitt ytre miljø i ein meir miljøvennleg retning. Føretaket skal kartlegge miljøverknader av eigen drift, og sette i gang tiltak for å redusere miljøverknadene (innkjøp, avfall, transport og energi). HAMU vedtok i møte å revidere HMS mål. 2.2 Inkluderende Arbeidsmiljø Sjukehusapoteka Vest HF underskrev våren 2011 ny IA avtale ( ). Arbeidsgiver og tillitsvalgt / arbeidstakerrepresentant er likeverdige avtaleparter, og skal i samarbeid utarbeide egne IA mål for SAV i henhold til de 3 delmålene i ny IA avtale. Nye regler med tettere oppfølging av sykemeldte er innført fra etter gjeldende regler og retningslinjer. Sjukehusapoteka Vest HF samarbeider med 4 ulike Arbeidslivsentre i henholdsvis Bergen, Stavanger, Fonna og Sogn og Fjordane. Foretaket har som overordnet mål å være en inkluderende arbeidsplass for ansatte i alle aldersgrupper. I juni 2006 innførte SAV senioravtaler for å stimulere og legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid. Pr har 9 ansatte senioravtale.

5 2.3 Prioriterte oppgaver Styrking av vernetjenesten: Hovedverneombudet (HVO) er siden 2008 frikjøpt 20 % stilling fra sin faste stilling for å ivareta og utføre oppgaver knyttet til vervet. HVO inngår i samhandling med HTV, og deltok i 2011 i 7 samhandlings/informasjonsmøter og 5 drøftingsmøter med ledelsen i 2011 og var utnevnt arbeidstakerrepresentant i Strategiprosess. HVO har ansvar for å samordne vernetjenesten i SAV, og hadde 1 fysisk møte og 4 videomøter med lokale verneombud i Verneombudene har utarbeidet egen handlingsplan. Hovedverneombudet er fast medlem av HAMU og har i 2011 deltatt i andre relevante møter og samlinger for vernetjenesten i regi av Helse Vest RHF. HVO initierte i 2011 oppfølgingsmøter med lokale verneombud etter modell fra Helse Vest. Sykefraværet: Gjennomsnittlig sykefravær i SAV endte på 7,8 % i 2011 mot 8 % i Sjukehusapoteka Vest HF har et mål om totalt sykefravær på 5,5 %. Det inkluderer både egenmeldt og sykemeldt fravær. En nedgang på bare 0,2 % betyr at målet for 2011 på langt nær ble nådd. Sykefraværet hadde en fin utvikling sammenlignet med 2010 fram til august/september i år, men trenden snur og vi får et veldig høyt sykefravær fra oktober og ut året (jfr. figur 1). Det er særlig kortidsfraværet (16 første sykefraværsdager) som øker, i november var for eksempel dette på hele 7,4 %. Gjennomsnittlig fordeles sykefraværet i 2011 på 4,6 % korttid (av dette er 1, 5 % egenmeldt) og 3,2 % langtid. Det er store forskjeller i sykefraværet fra apotek til apotek. Figur 2 viser at det og er store variasjoner mellom yrkesgruppene. SAV har hatt fokus på nærværsarbeid 2011, og det har i inneværende år vært gjennomført flere tiltak for å få ned sykefraværet i regi av prosjekt Arbeidsplassen min 2. Etter etablering av BHT avtale inngår BHT i alle dialogmøter. Se eget avsnitt. Sykefraværet har vært oppe som fast sak i alle formelle fora dvs. i styret, ledermøter sentralt/lokalt og i både HAMU og lokale AMU. Rutiner for oppfølging sykefravær følges. Både ledergruppe og HAMU er enig om at ytterligere tiltak rettes mot de apotekene og gruppene som sliter med høyt sykefravær og som følge av det får stor belastning på gjenværende arbeidstokk på jobb. Oppfølging av tiltak min kollega, igangsetting av arbeidsbanker for ansatte med midlertidig behov tilrettelegging og innkalling av ansatte med hyppige korttidsfravær er i så måte tiltak som prioriteres høyt i året som kommer, Bedriftshelsetjenesten bistår oss i dette arbeidet. Figur 1 viser sykefravær i SAV fra måned til måned i 2011 sammenlignet med 2010

6 Figur 2 viser sykefravær fordelt på yrkesgrupper Bedriftshelsetjeneste SAV underskrev avtale om bedriftshelsetjeneste med HMS senteret i Helse Bergen med virkning fra Leveransen gjelder generell bedriftshelsetjeneste i henhold til krav fastsatt i forskrift og omfatter bistand innenfor for følgende områder: - Samarbeidsmøter/utviklingstjenester (etter avtale). - Undervisning i forebyggende HMS arbeid for ledere og verneombud, herunder veiledning i lover og forskrifter. Undervisning kan om ønskelig spesialtilpasses vårt foretak. - Ergonomi individuelle arbeidsplassvurderinger, vurdere helheten i arbeidsprosesser og hjelp/rådgivning ifht. Innkjøp av utstyr mv. - Kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, og foreta risikovurdering i forhold til lov og avtaleverk. - Bistand ved rusmisbruk og finkartlegging av psykososialt arbeidsmiljø. - Bistand ved sykefraværsoppfølging, deltar på alle dialog 1 møter. - Oppfølging av gravide. BHT har egen jordmor og det er inngått avtale om trekantsamtale, et tilbud til alle gravide arbeidstakere så tidlig som mulig i svangerskapet. - Representant fra BHT deltar på møter i HAMU. Bedriftshelsetjenesten startet opp presentasjonsrunde i hvert apotek/fad høsten 2011.

7 Nærværsprosjekt Arbeidsplassen min 2: Nærværsprosjektet ble opprettet i oktober 2010, og det ble satt av ,- kroner til budsjettet i Hovedmål for Arbeidsplassen min 2 er: Sjukehusapoteka Vest HF ønsker å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, der motiverte medarbeider kan bruke ressursene sine fullt ut. Medarbeidere i Sjukehusapoteka Vest skal være motiverte, tilfredse, engasjerte, kompetente og serviceorienterte. Videre skal prosjektet bidra til nærværsprosent opp til 94,5 % (jfr. Helse Vest RHF sitt mål). Prosjektet er delt inn i to deler: 1) Forebygging psykososialt arbeidsmiljø; sikre trivsel og god motivasjon og fysisk arbeidsmiljø; forebygge ulykker/skader på arbeidsplassen og vurdering av arbeidsprosesser. 2) Håndtering av fravær - gjennomgang av oppfølgingsrutiner alle, opplæring av personalansvarlige ledere og oppfølging av ansatte som er fraværende på grunn av sykdom Følgende tiltak er gjennomført/igangsatt i 2011: - Oppdatering og kvalitetssikring av sykefraværsrutine i Compendia. Informasjon til alle ansatte. - Opplæring i rutine for oppfølging av sykefravær for personalansvarlige ledere, verneombud og tillitsvalgte. Tilbud om Nav kurs. - Oppfølging av gravide tilbud om trekantsamtale med jordmor opprettet. - Arbeidsbanker/tilretteleggingsbanker retningslinjer og tiltak klargjort for oppstart. - Tiltak god tur, en felles fysisk reise mellom sjukehusapotekene er gjennomført. - Tilbud om pausetrim foreløpig igangsatt på et apotek. - Foredrag/opplæring til alle ansatte om kosthold og trening gjennomført v/ intern klinisk ernæringsfysiolog. - Internkontroll HMS revidering av HMS håndboken er startet opp - Implementering av IA modul i GAT klargjort, men foreløpig ikke igangsatt. Prosjekt Arbeidsplassen min 2 har hatt bra framdrift i 2011, arbeidet forstsetter i HMS avvik: I 2011 ble det totalt registrert 29 HMS avvik i SAV. 26 av 29 saker er avsluttet, 1 står som registrert og 2 står under behandling (figur 3). Det er hovedsakelig lettere småskader som kutt-, stikk- og fallskader som er rapportert inn. Til sammenligning ble det registrert 34 HMS avvik i Nedgang i antall rapporterte avvik i år tilsier en underrapportering på HMS område. Synergi ble derfor tatt opp som egen drøftingssak i HAMU i møte Alle avvik skal meldes i Synergi (elektronisk system for avvik). Gjennomgang har avdekket både tekniske rapportfeil, og uklar praksis for melding av avvik. På bakgrunn av dette ble det vedtatt å fokusere på følgende i 2012; meldekultur, opplæring, riktig registrering, valg av årsakskategorier og saksbehandling i systemet, samt muligheter for uttak av gode rapporter. Arbeidet koordineres av Fag og utviklingsavdeling.

8 Figur Arbeidsmiljøprisen 2011 Arbeidsmiljøprisen er på kr ,- og ble oppretta i Formålet med prisen er å motivere ledere og ansatte til å være kreative og aktive i forhold til sitt eget arbeidsmiljø. I 2011 kom det inn 5 søknader, og årets arbeidsmiljøpris gikk til sjukehusapoteket i Haugesund. Prisen ble delt ut av administrerende direktør på felles foretakssamling i Stavanger. 2.5 Andre saker behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget: - Årsmelding Faste saker: Sykefravær / HMS avvik - Økonomisk tilskudd til individuelle forebyggende og tilretteleggende tiltak - Evaluering av ukentlige vernerunder - Overordnet handlingsplan for HMS - Introduksjonsprogram for nyansatte - Lederutvikling i SAV - Revidert prosedyre for databriller - Forslag til endring av oppbygging/struktur overordnet HMS håndbok, samt tilknytning til lokale HMS håndbøker - Håndtering av cytostatika i SAV - Organisering av Kvalitet og beredskap - Forslag til ny prosedyre for organisering og ansvarsforhold i HMS arbeidet - Handlingsplan kompetanse

9 - HMS kartlegging 2011, resultat og handlingsplaner med oppfølgingstiltak - Møteplan Orienteringssaker /Drøftingssaker: Orienteringssaker: - Status Bedriftshelsetjeneste - Status strategiplan Status omorganisering - Status Arbeidsplassen min 2 - Status Kompetanseplan - Tilsyn i Haugesund - HMS kartlegging, erfaringer og resultat - Ny IA avtale - Revidert prosedyre for velferdspermisjon - Personalportalen - Avtale om BHT presentasjon - Foretakssamling FarmaPro og e-resept - Innføring av Dossier (kompetanseportal) - Referat frå VO, lokale AMU/SAMU og HMS rådet Drøftingssaker: - Opplæring i HAMU / lokale AMU - Kompetanseplan - Oppfølging av Synergi 3. KARTLEGGING OG VURDERING AV ARBEIDSMILJØET 3.1 Årlig HMS kartlegging Grovkartlegging, samt områdene Organisatoriske forhold og HMS og Brannvern er obligatoriske som skal kartlegges hvert år. Hvis resultatet viser problemområder som bør følges opp spesielt, skal gjennomføring av finkartlegging vurderes. Alle sykehusapotekene og FAD har i 2011 gjennomført HMS kartlegging elektronisk via PULS i GAT. Det er første gang kartleggingene gjennomføres elektronisk og erfaringene var stort sett positive, tross enkelte tekniske problem. Den elektroniske løsningen sikrer anonymiteten, og det er enklere å ta ut rapporter både på overordnet og apotek/avdelingsvise nivå. Historiske data vil bli enklere å få frem senere i forhold til å rapportere på utvikling. Resultatet fra kartleggingene følges opp med handlingsplan/tiltak på den enkelte avdeling og oppsummeres i SAV handlingsplan. 3.2 Ukentlige vernerunder Kravet om ukentlige vernerunder er nedfelt i styringsdokumentet til Helse Vest RHF (pkt. 5.11) og tiltaket ble innført i SAV 6. september Målet med denne vernerunden var å få mer fokus på HMS område i hverdagen. Runden skulle ta maks 15 minutter og følgende tema skulle kartlegges; orden, inneklima, verneutstyr og hjelpemiddel, rømningsveier og

10 evakuering, avfallshåndtering og HMS hendelser. SAV evaluerte tiltaket i slutten av 2010 og saken ble lagt fram på ledermøte og for HAMU i Resultatet av evalueringen konkluderte med at tiltaket generelt bidrog til å øke fokuset på helse, miljø og sikkerhet, men gjennomføring en gang i uken ble for hyppig og flere av temaene var heller ikke like relevant for alle avdelingene. Som følge av formulering i Styringsdokument 2011 vedtok SAV (jfr. sak ledermøte og HAMU sak 15/11 ) at vernerundene fra 2011 minimum skulle gjennomføres 1 gang i måneden. 4. ARBEIDET I DE LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALGENE Foretaket har lokale arbeidsmiljøutvalg på alle de fire sykehusapotekene, og har alle vært aktiv i Foretaksadministrasjonen er eget verneområde med verneombud, men har ikke lokalt AMU/SAMU. Kort beskrivelse av arbeidet /saker som har vært oppe i de lokale AMU: 4.1 Sjukehusapoteket i Bergen Sjukehusapoteket i Bergen har hatt 6 møter i AMU i Handlingsplan og IA mål - Oppfølging av sykefravær - Behandling av HMS avvik, oppfølgingstiltak - HMS opplæring / - elæringskurs - Oppfølging av årlig HMS kartlegging og vernerunder - Lokale HMS prosedyrer - Arbeidsplassen min 2 - Ombygging av kontorlandskap / oppgradering av PC`er - Innføring av bedriftshelsetjeneste, praktisk håndtering og oppfølging - Andre forefallende HMS saker 4.2 Sjukehusapoteket i Stavanger Sjukehusapoteket i Stavanger har hatt 6 møter i AMU i Handlingsplan AMU - Sykefravær, sykefraværsoppfølging og tiltak - Rapport om skader /nesten ulykker - Strategiprosess SAV - Organiseringsendring SAV - Åpningstider PUB - Aktivitetshjul - Evaluering av vernerunde hver uke - Gevinstrealisering AFR - Sommerlukking SHE - Arbeidsplassen min 2 - Arbeids- og tilretteleggingsbank - Aktivitet God tur - Verneombudets oppgaver - Tillitsvalgtes oppgaver

11 - Byggearbeid (AML 24): Orientering om flytting av PUB, ferdigstilling av møte/lagerlokale, ombygging av PROD og installering av lagerautomat PUB 4.3 Sjukehusapoteket i Haugesund Sjukehusapoteket i Haugesund har hatt 3 møter i AMU i Handlingsplan - Sykefravær / oppfølging av sykefravær nye regler - Vernerunder - Brannvern - Ransprosedyre - HMS kurs - Grovkartlegging av HMS / gjennomgang av resultat - Velkomstperm nyansatte / vikarer - Opplæringsplan nyansatte - Dytt.no / Fysisk aktivitet i regi av Arbeidsplassen min 2 - Vikarordning SAV 4.4 Sjukehusapoteket i Førde Sjukehusapoteket i Førde har hatt 7 møter i AMU i Sykefravær (fast tema) - HMS handlingsplan Finkartlegging av innemiljø, resultater - Arbeidsplassvurdering logistikkansvarlig - Innføring av lagerautomat, nye arbeidsoppgaver og arbeidsflyt for PUB og SHE - Status BHT - Status prosjekt trekantsamtale (gjennom jordmortjenesten i Helse Førde) - Arbeidsplassen min 2 - Elektronisk HMS kartlegging, informasjon, gjennomføring, resultat og handlingsplan - Kartlegging av arbeidsdeling etter lagerautomat er på plass - Kjøp av inventar og utstyr (ifht. ergonomi) - Nye arbeidsplasser og endring av arbeidsrutiner ved oppføring av ny automat - Endring av brannrutiner i produksjonslokalene i 3. etg. - Risikovurdering plassering av cytostatika i prod.rom. - Arbeidsplassvurdering kontor for administrasjonsleder - Vurdering av arbeidstidsendringer (en uke) i forbindelse med innføring av ASL - Oppfølging av Synergi - Vernerunder - HMS kurs for ny medlemmer i AMU

ÅRSMELDING 2012. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2012. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2012 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF Innhold 1. HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET... 3 1.1. Sammensetning... 3 1.2 Møter... 3 1.3 Saker behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget:... 3

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF

ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF ÅRSMELDING 2009 for Hovudarbeidsmiljøutvalet i Apotekene Vest HF 1. HOVUDARBEIDSMILJØUTVALET... - 2-1.1. Samansetjing... - 2-1.2 Møter... - 2-1.3 HMS - opplæring... - 2-2. HMS ARBEIDET I APOTEKENE VEST

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Arbeidsmiljøutvalg Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2014. Arbeidsmiljøutvalg Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014 Arbeidsmiljøutvalg Sjukehusapoteka Vest HF FAMU sak 08/15 Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalg 2014 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: 1.0 Dato: 05.02.2015 Godkjent:

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

ÅRSMELDING Foretaksarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING Foretaksarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2016 Foretaksarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF FAMU sak 12/17 Årsmelding for Foretaksarbeidsmiljøutvalget 2016 Saksbehandler: Versjon: 1.0 Anne M. Reksten (HMS koordinator) Dato:

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

/14. SAK: Organisering av vernetjenesten i Bergen Kommune ESARK

/14. SAK: Organisering av vernetjenesten i Bergen Kommune ESARK /14 SAK: Organisering av vernetjenesten i Bergen Kommune SVSI ESARK-0782-201338482-2 Definisjoner: HAMU: Hovedarbeidsmiljøutvalg Konsernnivå i Bergen Kommune AMU: Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavdeling i Bergen

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune VO rolle og oppgaver Valg Rolle Oppgaver Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune 24.09.2015 1 Hvem er vi? Aust-Agder fylkeskommune: FHVO,

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge Strategisk ledelse og omstilling Regional Personalpolitikk Virkemiddel for å realisere Helse Midt- Norges strategier og målsettinger Bygger på våre verdier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer