US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011"

Transkript

1 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2010 Forslag til vedtak: HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 tas til etterretning Ås, 22. mars 2011 Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 a) Saksfremlegg En av universitetsstyrets sentrale ansvarsoppgaver er å påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll og påse at arbeidsmiljøet ved UMB er forsvarlig. Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2010 gir oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak innen dette området. Rapporten er tredelt. I første del gis en oversikt over aktiviteter og tiltak innen sentralt organisert HMS arbeid. Del to er en oversikt over de mest sentrale temaene i årsrapportering fra enhetene. Enhetene svarer på HMS relaterte spørsmål via en nettbasert undersøkelse, og den viser et vidt spekter av aktiviteter og utfordringer på enhetene. Tiltak for 2011 (del tre) er prioritert på bakgrunn av enhetenes årsrapportering, bedriftshelsetjenestens årsrapport og arbeidsmiljøutvalget. Systematisk årsrapportering fra enhetene viser forbedring innen arbeidet med medarbeidersamtaler, laboratoriesikkerhet og sikkerhetsarbeidet fra 2009 til I 2010 har det blitt gjort et stort løft innenfor UMB sitt systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Kjemikalieprosjektet synliggjorde felles behov og på bakgrunn av dette ble det satt opp en handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB. UMB hadde tilsyn på laboratoriene i januar og februar Avvik fra dette tilsynet har blitt lukket, og felles rutiner og en egen laboratoriehåndbok har blitt utarbeidet. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i 2010, og det har vært arrangert et felles AMU møte mellom UMB og NVH i Dette arbeidet vil også bli prioritert i Viktige satsningsområder i 2011 vil være utarbeidelse av ny beredskapsplan, ny HMS og HR portal, oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben samt implementering av rusforebyggende retningslinjer og laboratorierutiner. Årsrapporten ble godkjent på AMU-møtet i mars Rapporten er også fremlagt for tjenestemannsorganisasjoner og Instituttlederteamet. Anbefaling HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 tas til etterretning UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 0

4 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker 1

5 Sammendrag Det foregår mye godt HMS-arbeid ved UMB. I handlingsplan for 2010 hadde UMB fokus på laboratoriesikkerhet, medarbeiderundersøkelse, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS). Systematisk årsrapportering fra enhetene viser noe forbedring innen arbeidet med medarbeidersamtaler, laboratoriesikkerhet og sikkerhetsarbeidet fra 2009 til Det vil bli satt ytterligere fokus på medarbeidersamtalen i 2011, samt at UMB vil gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i mars for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne undersøkelsen vil stille krav til oppfølging på enhetene. I 2010 har det blitt gjort et stort løft innenfor UMB sitt systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Kjemikalieprosjektet synliggjorde felles behov og på bakgrunn av dette ble det satt opp en handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB. Universitetsdirektøren besluttet å opprette en 50 % stilling som UMBs stoffkartotek- og laboratoriesikkerhetsansvarlig. UMB hadde tilsyn på laboratoriene i januar og februar Avvik fra dette tilsynet har blitt lukket, og felles rutiner og en egen laboratoriehåndbok har blitt utarbeidet. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i Dette arbeidet vil også bli prioritert i Lederopplæring innen personalledelse, inkluderende arbeidsliv og HMS ansvar er tiltak som skal gjøre UMB robuste i fusjonsprosessen. I tillegg har det vært et felles møte mellom arbeidsmiljøutvalget ved UMB og NVH. På dette møtet ble det lagt vekt på hvordan sikre en god byggeprosess og ivareta de ansatte de kommende år. Universitetet har lavt sykefravær sammenlignet med landsgjennomsnittet når det gjelder tradisjonelle måltall som sykefravær og skadefrekvens. En sentral oppgave er derfor å tilrettelegge for gode arbeidsforhold slik at ansatte opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjøres gjennom videreføring av forebyggende arbeid. UMB har fortsatt utfordringer innen HMS området. I rapporten foreslås tiltak innenfor psykososialt arbeidsmiljø, kjemikaliesikkerhet, sikkerhet og brannvern. Systematisk arbeid med disse arbeidsområdene vil styrke HMS-arbeidet ytterligere i kommende år. UMB, Siri Margrethe Løksa Lindis Skipperud Universitetsdirektør Leder AMU,

6 3

7 Årsrapport HMS 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning UMBs sentralt organiserte HMS arbeid Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Hovedverneombud (HVO) og verneombud Bedriftshelsetjeneste HMS-system Helse Ergonomi og redcordtrening Sykefravær og IA-avtalen Målrettede helsekontroller Personskader og nestenulykker Psykososiale og organisatoriske forhold Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Kjemikalieprosjektet og tilsyn på laboratoriene Ytre miljø Sikkerhet og beredskap Brannvern Strålevern Oppsummering av årsrapportering fra enhetene Handlingsplan for Vedlegg 1 Felles AMU-møte NVH og UMB Vedlegg 2 Årsrapportering fra Follo Bedriftshelsetjeneste

8 5

9 1. Innledning UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene: biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. Det er for tiden rundt 3800 studenter ved UMB. Hvert år blir rundt 900 studenter innskrevet ved universitetet, og halvparten av disse er kvinner. Det er ca ansatte ved universitetet, hvorav 640 i vitenskapelige stillinger. En av universitetsstyrets sentrale ansvarsoppgaver er å påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll og påse at arbeidsmiljøet ved UMB er forsvarlig. Rektor representerer universitetet utad og fører tilsyn med virksomheten. Universitetsdirektør leder de sentrale administrative funksjonene, og har det overordnede, utøvende ansvaret for at UMB har et gjennomgående system for helse, miljø og sikkerhet, og nødvendige beredskapsplaner. Enhetsledere har det utøvende ansvaret for at instituttet/avdelingen har fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø, og for å inspirere ansatte og studenter til aktiv deltagelse i arbeidet med HMS. Det skal legges til rette for at arbeidsmiljørelaterte problemer løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Strategi for trekkes spesielt frem følgende punkter i de kommende årene: - Sikre et helhetlig læringsmiljø med høy kvalitet og internasjonalt perspektiv i samarbeid med studentenes egne organer. Bygg og renoveringsarbeid skal ikke skade læringsmiljøet. - Stille krav til og følge opp alle medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler der årlige mål og resultater vurderes. - Videreutvikle en god og direkte kommunikasjon mellom de tillitsvalgte og ledelsen. - Videreutvikle tiltak som styrker det positive, kollegiale samarbeidet. - Gjøre aktiv bruk av mulighetene for individuell tilpasning av arbeidsoppgaver ut fra universitetets behov og den enkeltes forutsetninger og livssituasjon (IA). - Være et forbilde og en inspirasjonskilde for miljøsatsinger i U&H-sektoren. For UMBs arbeid med HMS blir mål vedtatt i HMS prosjektet 2008 lagt til grunn for arbeidet de kommende år: Trivsel og mestring i et trygt miljø UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: - fremmer trivsel, samarbeid og innflytelse over egen arbeidssituasjon - bidrar til innsyn, åpenhet og kommunikasjon - har fokus på brannsikkerhet, risiko og ytre miljø Denne rapporten gir oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak. Rapporten er tredelt. I første del gis en oversikt over aktiviteter og tiltak innen sentralt organisert HMS arbeid. Del to er en oversikt over de mest sentrale temaene i årsrapportering fra enhetene. Enhetene svarer på HMS relaterte spørsmål via en nettbasert undersøkelse, og den viser et vidt spekter av aktiviteter og utfordringer på enhetene. Tiltak for 2011 (del tre) er prioritert på bakgrunn av enhetenes årsrapportering, bedriftshelsetjenestens årsrapport og gjennomgang i UMBs ledergrupper. 6

10 2 UMBs sentralt organiserte HMS arbeid 2.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I 2010 ble det avholdt 4 møter i AMU. Førsteamanuensis Lindis Skipperud (Forskerforbundet) har vært leder. Personal- og Organisasjonsavdelingen koordinerer AMUs arbeid og stiller med sekretær på møtene. I tillegg har det vært et felles møte mellom AMU ved UMB og NVH på Adamstuen (se vedlegg 1). På dette møtet ble det lagt vekt på hvordan sikre en god byggeprosess og ivareta de ansatte de kommende år. Da med spesielt fokus på arbeidsmiljø, kulturbygging og fellesskapsfølelse. Saker som har vært oppe i 2010 (saker med stjerne har vært oppe på flere møter): *Medarbeiderundersøkelse *Tilsyn på UMBs laboratorier Årsrapport HMS 2009 Tospråklig Campus og HMS informasjon *Rusforebyggende arbeid Revisjon av handlingsplan mot seksuell trakassering Ny beredskapsplan Anbud bedriftshelsetjeneste Kjemikalieprosjektet Revisjon av UMBs verneområder og valg av verneombud Årsrapport Follo BHT Mål for UMBs HMS arbeid Handlingsplan for HMS Hovedverneombud (HVO) og verneombud Pål Sebergsen (Drift- og serviceavdelingen) har vært hovedverneombud i HVO har deltatt i flere saker om fysisk arbeidsmiljø, og har hatt 4 samlinger med verneombudene. Temaer på møtene har vært; Varsling og den nye varslingsrutinen ved UMB Handlingsplanen for 2010 Tilsyn på laboratoriene og kjemikalieprosjektet Verneombudets oppgaver og rolle (foredrag v/ Trond Sørensen, Follo BHT) Medarbeiderundersøkelse 2011 HVO (vara) har vært på hovedverneombudskonferansen i Bergen hvor alle universitetene i Norge var representert. Hovedtema var varsling. Det ble også diskutert mulighetene for et samarbeid om opplæring av verneombud for universiteter og høyskoler. HVO (vara) har deltatt på nettverksmøte for hovedverneombud. Tema for dette møtet var etisk refleksjon. HVO har også vært på Arbeidsmiljøkongressen Temaer var bl.a. medbestemmelse, sikkerhetskultur, muskel og skjelettlidelser, ledelse i omstillingsprosesser. Det har ikke vært meldt inn saker til AMU fra verneombudene i

11 2.3 Bedriftshelsetjeneste UMB hadde ny anbudsrunde på bedriftshelsetjeneste høsten Et partssammensatt forhandlingsutvalg valgte Follo Bedriftshelsetjeneste (BHT) som leverandør for Denne kontrakten kan forlenges frem til Personal- og organisasjonsavdelingen koordinerer arbeidet med bedriftshelsetjeneste. UMB har avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste. Innenfor avtalen kan de blant annet bidra med følgende: - ergonomisk vurdering/veiledning - redcord-opplæring (slyngetrening) - rådgivning relatert til arbeidsmiljø: fysisk, kjemisk og psykisk - måling av støy og luftkvalitet - spørsmål om helsefarlige stoffer - arbeidshelseundersøkelser - psykolog - helserisiko knyttet til arbeidssituasjonen Vedlegg 2 viser Follo BHTs årsrapport til AMU i desember Follo BHT har oppsummert sin kontakt med UMB i denne rapporten. Utdrag fra rapporten: Etter Follo BHTs oppfatning har det skjedd mye positivt på HMS-siden i Ved enhetene vi har jobbet med, har det skjedd en positiv utvikling særlig i forhold til det systematiske HMS arbeidet. BHT benyttes i stor grad, men bruken bør bli mer målrettet. På mange områder blir vi blitt brukt mye, dette gjelder særlig på det fysiske arbeidsmiljøet. Andre områder som sykefraværsoppfølging, AKAN, psykososiale problemstillinger har i mindre grad blitt bruk. Det jobbes lite systematisk og målrettet i forhold til ergonomi. Arbeidet BHT har utført har i hovedsak vært individuelle arbeidsplassvurderinger. Systematiske kartlegginger og gruppebasert tiltak har det vært lite av. For at BHT i større grad skal kunne bidra i det systematiske HMS-arbeidet, ser vi det som en fordel om vi får fast plass i fora hvor instituttene samles. UMB står ovenfor en stor sammenslåing med Veterinærhøyskolen. Omstillinger kan medføre helseplager hos de ansatte, og kan også være kilde til tap av motivasjon, jobbutilfredshet og usikkerhet knyttet til jobben og arbeidsplassen. Vi anbefaler UMB å lage en strategi for å kartlegge og risikovurdere de arbeidsmiljøkonsekvensene omstillingen kan medføre, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 2.4 HMS-system Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar for å koordinere og tilrettelegge det systematiske HMS arbeidet ved UMB. Avdelingen innehar også koordinatorrollen mellom bedriftshelsetjenesten og enhetene, både formelt og praktisk. Inkluderende arbeidslivsarbeid (IA), AMU, årsrapportering, rutine- og kompetanseoppbygging er en del av faste HMS-oppgaver som personal- og organisasjonsavdelingen har ivaretatt de siste årene. HMS-rådgiver i personal- og 8

12 organisasjonsavdelingen har i tillegg deltatt på befaringer på enhetene og i nasjonale HMS nettverk. Avdelingen har i tillegg ansvar for å være rådgiver i prosesser knyttet til samarbeidsproblemer og konflikter med forankring i arbeidsmiljøet. Det har vært behov for å tilby enkelte tilsatte nye arbeidsoppgaver. Personal- og organisasjonsavdelingen har rådgitt i prosesser med omstilling eller omplassering av overtallige og/eller personer i utsatte situasjoner. Personal- og organisasjonsavdelingen har i løpet av året hatt jevnlige samtaler med seniorer som nærmer seg pensjonsalder om arbeidssituasjon, framtid og pensjonsmuligheter. Andre HMS relaterte saker i personal- og organisasjonsavdelingen i 2010: - Medarbeiderundersøkelsen Kjemikalieprosjektet - Oppfølging av tilsyn på UMBs laboratorier - Nye rutiner for laboratoriesikkerhet og stoffkartotek - Revisjon av rutiner mot seksuell trakassering - Nye rutiner og websider for mottak av nytilsatte og gjesteforskere - HMS opplæring nytilsatte - Oppstart av velferdsutvalget - Oppstart av arbeidsgruppe for rusforebyggende arbeid - Arbeidsgruppe HR/HMS portal - Anbudsrunde på ny bedriftshelsetjeneste - Utredning av kantinetilbud for de ansatte HMS relaterte kurs og seminarer: - Workshop - vedlikehold og tilsyn av utstyr - Seminar positive prestasjonskulturer - Kurs i hovedavtalen med fokus på medbestemmelse 2.5 Helse Ergonomi og redcordtrening I 2010 har arbeidet i hovedsak bestått av individuelle arbeidsplassvurderinger. Disse omfatter både arbeidsplassvurderinger hos arbeidstakere med gradert sykemelding, de som står i fare for å bli sykemeldt, de som er tilbake i jobb etter sykemelding, samt ansatte som ønsker at noen skal se på arbeidsplassen sin. Ved vurderinger av sistnevnte gruppe, opplever bedriftshelsetjenesten at mye av jobben består i å gi allmenne tips om ergonomi. Det er derfor en god del å hente på å heve kunnskapsnivået innen ergonomi slik at de individuelle arbeidsplassvurderingene blir forbeholdt de som har reelle behov. Et forslag for kommende år er å satse mer på fellesundervisninger for store grupper av ansatte, for eksempel ved semesterstart. Dette for å øke forståelse for grunnleggende ergonomi, samt ha en fast rutine på jevn repetisjon av gode arbeidsstillinger. 9

13 2.5.2 Sykefravær og IA-avtalen Gjennom kontakten med enhetene og informasjonen i dialogmøtene vet vi at langtidssykefraværet i hovedsak skyldes alvorlig sykdom som ikke kan relateres til arbeidsforhold. En annen årsak er knyttet til graviditet. Sykefravær er regnet ut som prosentvis antall sykefraværsdagsverk i forhold til det totale antall dagsverk. Det gjennomsnittlige sykefraværet for alle ansatte ved UMB er 3,8 og er langt lavere enn landsgjennomsnittet på 6,9. Sykefraværet er relativt høyt i gruppen drifts- og teknisk personale, men denne gruppen har blitt kraftig redusert i størrelse etter en justering av stillingskoder. Det er nå bare 30 ansatte som er registrert i denne gruppen. Menn % Kvinner % Undervisnings-, forsknings- og 1,6 5,0 formidlingsstillinger Støttepersonal 2,6 7,4 Administrativt personale 1,6 5,0 Drifts-og teknisk personale/andre tilsatte 15,5 19,2 Gjennomsnitt alle ansatte 3,8 Alle dialogmøter foregår en fast dag i måneden. En person fra personal og organisasjonsavdelingen er med og har blant annet en koordinerende funksjon for hele UMB. Her gjøres mye tilretteleggingsarbeid som bidrar til at ansatte kan være helt eller gradert i arbeid. Så langt det lar seg gjøre finner vi alternative oppgaver enten på lokalt arbeidssted eller på annet institutt. Der det er behov suppleres det med f. eks tilbud om samtale med bedriftssykepleier eller psykolog. Det arbeides kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø ved å tilrettelegge for god arbeidskvalitet slik at folk opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjøres gjennom videreføring av forebyggende arbeid og opplæring. Det gis tilbud om trening (til alle ansatte en time pr. uke) og individuelt tilrettelagt, seminar, velferdstiltak, ergonomi- og arbeidsplassvurderinger og miljøundersøkelser. Gjennom IA-avtalen har UMB benyttet seg av tilretteleggingstilskudd fra NAV til vikartjenester, seminar, til innkjøp av tilpassede kontormøbler og arbeidsutstyr for sykmeldte og for tilsatte som er utsatt for sykdom. Gjennomført i 2010: - Alle institutt står fritt i å bestille kurs fra NAV eller be om bistand/deltakelse på lokale kurs eller samlinger. Denne muligheten har blitt benyttet. - Tilsatte med behov har fått anledning til å prøve seg i annet arbeid så langt det har vært mulig å finne passende arbeidsoppgaver, både over lenger og kortere tid. Det er en utfordring å finne permanent nye oppgaver for alle som ønsker det. - Tilbudt støtte til omskolering til sykemeldte - UMB har gitt eksterne søkere gjennom NAV mulighet for arbeidsutprøving. - BHT har gitt tilbud om samtale, rådgivning og behandling gjennom hhv bedriftssykepleier og psykolog. 10

14 2.5.3 Målrettede helsekontroller I år har Follo BHT gjennomført arbeidshelseundersøkelser ved drifts- og serviceavdelingen og institutt for plante- og miljøvitenskap. 67 ansatte fra drifts- og serviceavdelingen og 52 fra institutt for plante- og miljøvitenskap ble undersøkt. Hos institutt for plante- og miljøvitenskap var det gjort et utvalg basert på risikovurdering utført av instituttet. Det ble ikke gjort funn som tyder på arbeidsrelatert sykdom hos de ansatte som har vært inne til arbeidshelseundersøkelse Personskader og nestenulykker I løpet av 2010 ble det rapportert 28 hendelser ved UMB. Avvikene viser stor variasjon alt fra mindre kuttskader, kjemikaliesprut til fallulykker. UMB hadde 4 hendelser som kan karakteriseres som alvorlig. Et forsøk endte med en eksplosjon som kunne ha ført til alvorlige personskader. Det ble også funnet pikrinssyre under opprydning ved et institutt. På grunn av behandlingen av flasken måtte brannvesen sikre stedet og få flasken destruert. Det har også vært to alvorlige håndskader i forbindelse med maskiner. Hendelsene er risikovurdert, gjennomgått spesielt, og det er satt opp handlingsplan for å hindre lignende hendelser. Høsten 2010 ble det arrangert en egen workshop med fokus på maskiner og utstyr som krever rutiner, vedlikehold og tilsyn. Enhetene har laget egne handlingsplaner etter denne samlingen. Det vil bli ytterligere fokus på sikkerhet og risikovurdering i UMBs beredskapsplan vil også bli revidert Psykososiale og organisatoriske forhold UMB skal arbeide videre for en høyere gjennomføringsprosent av medarbeidersamtaler i Antall medarbeidersamtaler økte fra 400 til 550 fra 2009 til Det er stor variasjon mellom enhetene. Det er satt konkrete mål for dette, det er ønskelig med 20% økning på enheter hvor gjennomføringsprosenten har vært under 60%. Det har vært gjennomført følgende tiltak: - Forberedende arbeid til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Konfliktløsingstiltak og annet miljøarbeid i utsatte grupper på flere institutt. Det har vært arbeidet for å hindre sykmelding, skape arbeidsglede og forsoning. Det har vært et mål å øke kvaliteten på arbeidsmiljøet i utsatte miljø - Gjennomført seminaret positive prestasjonskulturer med psykolog, åpent for alle ansatte - Lederstøtte Follo bedriftshelsetjeneste har i sin årsrapport (vedlegg 2) oppsummert sin kontakt med UMBs ansatte. Rapporten gir gode råd i det videre systematiske HMS arbeidet ved UMB. Personal- og organisasjonsavdelingen har valgt å prioritere flere av forslagene til tiltak i denne rapporten på handlingsplanen for 2011 (se punkt 4). 11

15 2.6 Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Kjemikalieprosjektet og tilsyn på laboratoriene I de siste årene har det vært et økende fokus på laboratoriesikkerhet ved universiteter og høyskoler. Dette har blant annet bakgrunn i Rosenborgsaken ved NTNU. I har arbeidstilsynet fokus på kjemisk og biologisk helsefare ved universiteter og høyskoler. Universitetsdirektøren startet med bakgrunn i dette et prosjekt (kjemikalieprosjektet) for å samordne ressurser og gå igjennom dagens rutiner innen kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og UMBs stoffkartotek. Målsettingen med prosjektet var å sørge for at UMB har kontroll på egne risiki i forbindelse med studenter og ansattes arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. En arbeidsgruppe satt sammen med representanter fra enheter med utstrakt laboratorievirksomhet har jobbet med dette prosjektet fra januar 2010 til juni Personal- og organisasjonsavdelingen har koordinert prosjektet. Arbeidet i gruppa har synliggjort felles behov, og på bakgrunn av dette er det satt opp en handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB. Universitetsdirektøren har med bakgrunn i dette arbeidet besluttet å opprette en 50 % stilling som UMBs stoffkartotek- og laboratoriesikkerhetsansvarlig. Denne stillingen kombineres med en 50 % HMS koordinatorstilling ved institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Stoffkartotek og laboratoriesikkerhetsarbeidet vil bli rapportert sammen med det systematiske HMS arbeidet i Personal- og organisasjonsavdelingen. UMB hadde tilsyn på laboratoriene i januar og februar Arbeidsgruppa på kjemikalieprosjektet var allerede godt i gang da rapporten fra Arbeidstilsynet kom våren Påleggene i tilsynsrapporten gjenspeilet målene som gruppa hadde satt seg. Arbeidet med å lukke pålegg har således gått parallelt med iverksetting av tiltak for å oppfylle disse målene. UMB hadde tilsyn på fem institutter. Som resultat av tilsynet ble 6 pålegg på følgende områder: 1. Kartlegging, risikovurdering og tidfestet handlingsplan for kjemisk helsefare 2. Opplæring i kjemisk helsefare 3. Personlig verneutstyr 4. Orden og ryddighet 5. Renholdsrutiner 6. Registerføring av arbeidstakere og studenter som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, bly og blyforbindelser Frist for å lukke disse pålegg var og for avvik 1. Videre ble 2 avvik registrert og 2 merknader gitt i tilsynsrapporten. Disse er blitt rettet opp i løpet av Arbeid med å lukke pålegg: Ved de ulike instituttene er vi godt i gang med registrering og risikovurdering av kjemisk helsefare. Kjemikalieansvarlige på de ulike institutter med laboratorievirksomhet har utarbeidet et kortfattet laboratoriehåndbok, i samarbeid med yrkeshygieniker ved Follo BHT: Rutiner for tilsatte og studenter som arbeider i laboratorium ved UMB. Videre er det utarbeidet rutiner på flere nivåer: på generelle labkurs er ansvaret lagt på kursansvarlig for gjennomgang av brannvern-, førstehjelps- og laboratorierutiner ved kursstart. For mastergradsstudenter, stipendiater og nyansatte innføres det nå mapper med informasjonsmateriale og vha. sjekklister skal det kvitteres 12

16 for gjennomgått informasjon. For engelskspråklige studenter er det utarbeidet et 2 timerskurs i brannvern, førstehjelp og laboratoriesikkerhet, som holdes av laboratoriesikkerhetsansvarlig i forbindelse med studiestart. Alt tilgjengelig informasjonsmateriale foreligger både på norsk og engelsk, og er lagt ut som egen nettside. Totalt 25 PC er er plassert på og i nærheten av laboratorier med kun tilgang til Ecoonline, det elektroniske stoffkartotek som UMB bruker, til oppslag av sikkerhetsdatablad. Det har vært møter med ansatte og utført vernerunder på de laboratorier der det var manglende orden og ryddighet, og dette anses nå å være tilfredsstillende. I tillegg er det utarbeidet rutiner for renhold ved laboratorier i samarbeid med sentral renholdsleder. Man er i gang med implementering. Laboratoriesikkerhets- og stoffkartotekansvarlig ved UMB har jevnlig kontakt med UMBs HMSkoordinator og yrkeshygieniker ved Follo BHT. Videre holdes det jevnlige møter med stoffkartotek- og kjemikalieansvarlige ved institutter med laboratorier. Det siste er nyttig og viktig for å få samordnede rutiner ved UMB, samtidig som det er ulike problemstillinger ved instituttene på området som det er nyttig å utveksle erfaringer om. Det oppleves at instituttlederne tar ansvaret for kjemikaliesikkerhet på alvor. Prosessen med å lukke pålegg har vært nyttig for å etablere denne forståelsen. Utad har laboratoriesikkerhets- og stoffkartotekansvarlig ved UMB kontakt med HMS- og kjemikalieansvarlige ved universiteter og høgskoler i Norge. Dette er et viktig forum for erfaringsutveksling og felles kanal mot Arbeidstilsynet, Ecoonline etc. 2.7 Ytre miljø Generelt I henhold til UMBs miljøstrategi skal universitetets virksomhet være miljøvennlig, og miljøhensynet skal integreres i styringssløyfen så vel som i den totale driften av virksomheten. Dette arbeidet med det ytre miljøet ved UMB er et lagarbeid, og det er liten tvil om at enheter, ansatte og studenter har hatt, og har, et økt fokus på dette. Dette har hatt stor betydning for de resultatene UMB har oppnådd på dette feltet. Som vanlig har vi også i 2010 blitt sett i kortene av vår eksterne miljørevisor, TI-Sertifisering AS. UMB kom også i fjor svært hederlig fra dette, og arbeidet med korrigerende tiltak er nå sluttført eller er i avslutningsfasen. Miljømål UMBs mål for 2010 er beskrevet i form av en miljøhandlingsplan, og har hatt fokus på: redusert forbruk av energi, papir og vann anskaffelsesprosess i forhold til nytt biobrenselanlegg flere ladestasjoner for el-bil miljøvennlige innkjøp ny renovasjonsløsning gjenbruk av UMBs brukte PC er i utviklingsland klimaregnskap formidling av miljøprestasjoner i forskning og undervisning holdningsskapende arbeid lokalt 13

17 Alle måltall er ikke ferdig innhentet, men det ser ut til at de tidligere årenes gode utvikling i forbrukstall vil stagnere noe. Anbudsprosessen for nytt renovasjonsopplegg og bedret kildesortering er godt i gang, og det er etablert 5 nye ladestasjoner for el-bil. Undervisning Noen kursledere ved laboratoriekurs, har obligatorisk undervisning i kjemikaliers påvirkning på ytre miljø, og hvordan disse evt. kan gjenvinnes eller uskadeliggjøres. Det er ikke gjennomført kurs i miljøledelse i Informasjon Informasjon om UMBs miljøprestasjoner og løsninger har skjedd gjennom web, intranett og miljørapporter, samt at prestasjonen er kontrollert av ekstern revisor i forhold til miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004. Det ble også i år gjennomført en kampanje ved UMB i forbindelse med Earth Hour, hvor alt lys ble slått av en time. Samarbeid Det har de siste årene vært arrangert faglige utvekslingsmøter med de andre universitetene på temaet ytre miljø. Dette har vært svært positive møter med stort utbytte for alle. De to siste årene har UMBs studenter hatt et økt fokus på ytre miljø, og hvordan UMB kan bedre sin miljøprestasjon. Dette er et veldig bra og viktig bidrag i det arbeidet som allerede gjøres for miljøet ved universitetet ikke minst med tanke på at studentene også har gode kanaler mot ledelsen. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med studentene for økt miljøprestasjon og redusert klimapåvirkning fra UMBs virksomhet. 2.8 Sikkerhet og beredskap UMB har i 2010 gjennomført en omfattende risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette har blitt utført ved at man har hatt en grundig opplæring ute på instituttene og for de frittstående avdelinger på campus. Alle har nå gjennomført ROS avvik i forbindelse med analysen, blir nå sortert og lukket i prioritetsrekkefølge, det er ikke funnet avvik hvor mennesker eller dyr er satt i direkte fare. Det også satt i gang arbeid med ny beredskapsplan for UMB. En egen gruppe er nedsatt for å arbeide frem beredskapsplan, basert på ROS analysen som ble gjennomført i Man forventer at ny beredskapsplan vil være på plass høsten Fra høsten 2010 ble det etablert ny avtale i forbindelse med vakthold på campus. Vi har nå avtale med Securitas AS, de leverer nå stasjonært vakthold til oss på kveld/natt hele uken. Noe som øker vår fysiske sikkerhet betraktelig. 2.9 Brannvern Flere tekniske og organisatoriske brannverntiltak er gjennomført: Tekniske: - Nytt brannalarmanlegg på institutt for matematiske realfag og teknologi fløy 2 - Lukking av avvik fra branntilsyn foretatt i Løpende oppfølging og vurderinger av brannverntiltak i nye byggeprosjekter - Jobbet med reklamasjonssak på nødlys i Jordfag- og meieribygget 14

18 - Oppgradert brannteknisk alle trapperom i Jordfagbygget - Oppgradert og flyttet alle brannslanger i Parkgården Organisatoriske: - Gjennomført branntilsyn på 14 særskilte objekter - Laget og gjennomført teoretisk kurs i brannopplæring på 5 institutter - Gjennomført 2 slukkeøvelser på oljefat for laboratoriepersonell 2.10 Strålevern Årsrapport fra UMB for året 2010 omfatter ca. 47 mer eller mindre faste brukere og 21 engangsavlesninger i forbindelse med kurs og lignende, samt 4 faste installasjoner (1 EM, 2 røntgenutstyr, 1 gamma kilde) og 5 laboratorier (1 B-lab., 4 C- lab.). Uhell og hendelser Det har ikke forekommet noe uhell eller hendelser av strålevernmessig betydning i 2010 (jf. strålevernforskriftens 11) ved UMB. Strålevernet utfører dosemålingene for alle brukere og det har ikke vært noen eksponeringer av betydning av dosekortene til brukerne av ioniserende stråling i denne perioden. Generelt har bruk av radioaktive isotoper på enkelte av brukerstedene blitt redusert i 2010 og radioaktivitetsnivåene som benyttes er lave. Undervisning Isotoplaboratoriet har holdt ordinært kurs KJ350 Radioaktivitet og strålevern (10 studiepoeng) på hovedfag/dr. grads nivå høst Kurset bidrar til å gi de som arbeider med radioaktivitet adekvat utdanning, og studenter med bestått eksamen får brukertillatelse. Deler av dette kurset gis som brukerkurs for eksterne/teknisk brukere som ikke trenger studiepoengene, men kun brukertillatelsen. Brukere som ikke har dette kurset må dokumentere tilsvarende utdanning før brukertillatelse gis. Strålevernansvarlig Det har ikke vært endring av strålevernansvarlige i Forbruk av åpne radioaktive kilder Oversikt over innkjøp og forbruk av åpne radioaktive kilder i forutgående år, summert for hver enkelt nuklide totalt for hver enkelt virksomhet rapporteres til Statens Strålevern. Oversikt over utslipp av alle radionuklider i henhold til godkjenningen for utslipp av radioaktive stoffer rapporteres til Statens Strålevern. Når det gjelder generert avfall, er det levert noe til IFE i 2010, og mer forventes levert i Ellers blir avfall oppbevart til nuklidene har dødd ut før de kastes som vanlig avfall, eller oppbevart med tanke på levering til IFE. Ny rammeavtale for bruk og utslipp av åpne radioaktive kilder Avtalen med Statens Strålevern om bruk og utslipp av radioaktivitet gikk opprinnelig ut i P.g.a. implementering av ny forurensningslov, er konsesjonen forlenget ut mars Ny søknad om rammetillatelse for bruk og utslipp av radioaktive stoffer vil bli utarbeidet og sendes Statens Strålevern senest mars Konklusjon Arbeidet med radioaktive kilder ved UMB følger de kravspesifikasjonene som er gitt i Strålevernets rammetillatelse. 15

19 3 Oppsummering av årsrapportering fra enhetene Enhetene har svart på HMS relaterte spørsmål via en nettbasert undersøkelse. Under er de viktigste funnene i årsrapporteringen oppsummert. Det er stor variasjon i størrelsen på de ulike avdelingene og instituttene som har rapportert. Overordnet HMS arbeid Det er variasjon i hvor systematisk HMS arbeid det drives ved de ulike enhetene. De aller fleste enhetene har gjennomført vernerunde og har egen HMS handlingsplan. Det er fortsatt behov for at ledere og verneombud får tilbud om HMS opplæring. Leder som ikke har HMS opplæring vil få tilbud om nettbasert underving. Det har i de siste to årene vært fokus på å øke gjennomføring av medarbeidersamtaler. Enhetene rapporterer at % har hatt medarbeidersamtaler. Antall medarbeidersamtaler har økt fra ca 400 til 550 ansatte fra 2009 til Enhetene svarer at de arbeider systematisk med oppfølging av sykemeldte. Det vil bli ytterligere fokus på dette i 2011 med ny IA-avtale. Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Det har skjedd mye på det systematiske arbeidet med laboratoriesikkerhet og stoffkartotek det siste året. Det jobbes generelt godt med sikkerhet og rutiner på laboratoriene ved UMB. Det er en forbedring innenfor de fleste områdene det har blitt bedt å rapportere på. Et institutt rapporterer at de ikke har kommet godt i gang med å implementere nye rutiner på laboratoriene. De har satt opp en handlingsplan for dette arbeidet i Ytre miljø Enhetene har hatt fokus på papirbruk, videokonferanser, søppelsortering og påminnelse om å slå av lyset det siste året. Sikkerhet og beredskap Det blir rapportert om generelt god adgangskontroll på områder med farlige maskiner, genmodifiserte organismer, strålevern og farlige kjemikalier. De fleste enhetene har også gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse det siste året. Det har blitt satt opp egne handlingsplaner basert på dette arbeidet. Fem av syv enheter har innarbeidet rutine for feltarbeid i Enheter som bruker maskiner og utstyr rapporterte at alle har obligatoriske sertifikater med unntak av at noen trenger fornying av sertifikat for varme arbeider i Brannvern Det har vært branntilsyn ved UMB i november De fleste bygg har derfor hatt en brannvernrunde i De fleste enheter rapporterer om at de har gjennomført brannvernopplæring. 16

20 4 Handlingsplan for 2011 Tiltak for 2011 Opplæring av nye verneombud 40 timers kurs Medarbeiderundersøkelse Utarbeide tiltak og teknisk gjennomføring Oppfølging Mer felles ergonomiopplæring (gruppe) Mer forpliktende opplegg rundt Redcord Opplæring ny IA avtale og sykefraværsoppfølging Strategi for å kartlegge og risikovurdere de arbeidsmiljøkonsekvensene omstillingen kan medføre, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes Implementere nye rusforebyggende retningslinjer Felles AMU med NVH i juni på UMB Revisjon av feltarbeidsrutine Kurs i varme arbeider Opplæring i gjennomføring av medarbeidersamtale Oppfølging av arbeidstilsynet bedre kjemi avvik 1 fra tilsyn Følge opp modernisering av avtrekkskap Oppfølging av alenearbeid på lab. Transport av biologisk materiale over landegrenser Dialog med Ecooline om sikkerhetsdatablad på engelsk Innføre årlig ryddedag av kjemikalier Systematisere innkjøp av kjemikalier Registrering og risikovurdering av biologisk materiale Slokkeøvelser for lab. personell Aud max: nytt nødlysanlegg og sprinkelventil Økonomibygningen: utskifting av brannalarmanlegg Implementere Lydia brannbok Brannvernopplæring Oppfølging av Risk analyzer (ROS analyse) Ny beredskapsplan for UMB Brannvern jordfagbygningen - prosjekt Oppfølging av avvik brannvern tilsyn Ny rammeavtale strålevern Koordinering av laboratoriearbeid og strålevern Delta på Freskuka sammen med Ås kommune fokus på kosthold og trening i uke 38. Ansvarlig Enhetsleder DSA DSA DSA DSA DSA DSA DSA DSA DSA IPM 17

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer