US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011"

Transkript

1 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2010 Forslag til vedtak: HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 tas til etterretning Ås, 22. mars 2011 Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 a) Saksfremlegg En av universitetsstyrets sentrale ansvarsoppgaver er å påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll og påse at arbeidsmiljøet ved UMB er forsvarlig. Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2010 gir oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak innen dette området. Rapporten er tredelt. I første del gis en oversikt over aktiviteter og tiltak innen sentralt organisert HMS arbeid. Del to er en oversikt over de mest sentrale temaene i årsrapportering fra enhetene. Enhetene svarer på HMS relaterte spørsmål via en nettbasert undersøkelse, og den viser et vidt spekter av aktiviteter og utfordringer på enhetene. Tiltak for 2011 (del tre) er prioritert på bakgrunn av enhetenes årsrapportering, bedriftshelsetjenestens årsrapport og arbeidsmiljøutvalget. Systematisk årsrapportering fra enhetene viser forbedring innen arbeidet med medarbeidersamtaler, laboratoriesikkerhet og sikkerhetsarbeidet fra 2009 til I 2010 har det blitt gjort et stort løft innenfor UMB sitt systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Kjemikalieprosjektet synliggjorde felles behov og på bakgrunn av dette ble det satt opp en handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB. UMB hadde tilsyn på laboratoriene i januar og februar Avvik fra dette tilsynet har blitt lukket, og felles rutiner og en egen laboratoriehåndbok har blitt utarbeidet. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i 2010, og det har vært arrangert et felles AMU møte mellom UMB og NVH i Dette arbeidet vil også bli prioritert i Viktige satsningsområder i 2011 vil være utarbeidelse av ny beredskapsplan, ny HMS og HR portal, oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben samt implementering av rusforebyggende retningslinjer og laboratorierutiner. Årsrapporten ble godkjent på AMU-møtet i mars Rapporten er også fremlagt for tjenestemannsorganisasjoner og Instituttlederteamet. Anbefaling HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 tas til etterretning UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 0

4 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker 1

5 Sammendrag Det foregår mye godt HMS-arbeid ved UMB. I handlingsplan for 2010 hadde UMB fokus på laboratoriesikkerhet, medarbeiderundersøkelse, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS). Systematisk årsrapportering fra enhetene viser noe forbedring innen arbeidet med medarbeidersamtaler, laboratoriesikkerhet og sikkerhetsarbeidet fra 2009 til Det vil bli satt ytterligere fokus på medarbeidersamtalen i 2011, samt at UMB vil gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i mars for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne undersøkelsen vil stille krav til oppfølging på enhetene. I 2010 har det blitt gjort et stort løft innenfor UMB sitt systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Kjemikalieprosjektet synliggjorde felles behov og på bakgrunn av dette ble det satt opp en handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB. Universitetsdirektøren besluttet å opprette en 50 % stilling som UMBs stoffkartotek- og laboratoriesikkerhetsansvarlig. UMB hadde tilsyn på laboratoriene i januar og februar Avvik fra dette tilsynet har blitt lukket, og felles rutiner og en egen laboratoriehåndbok har blitt utarbeidet. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i Dette arbeidet vil også bli prioritert i Lederopplæring innen personalledelse, inkluderende arbeidsliv og HMS ansvar er tiltak som skal gjøre UMB robuste i fusjonsprosessen. I tillegg har det vært et felles møte mellom arbeidsmiljøutvalget ved UMB og NVH. På dette møtet ble det lagt vekt på hvordan sikre en god byggeprosess og ivareta de ansatte de kommende år. Universitetet har lavt sykefravær sammenlignet med landsgjennomsnittet når det gjelder tradisjonelle måltall som sykefravær og skadefrekvens. En sentral oppgave er derfor å tilrettelegge for gode arbeidsforhold slik at ansatte opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjøres gjennom videreføring av forebyggende arbeid. UMB har fortsatt utfordringer innen HMS området. I rapporten foreslås tiltak innenfor psykososialt arbeidsmiljø, kjemikaliesikkerhet, sikkerhet og brannvern. Systematisk arbeid med disse arbeidsområdene vil styrke HMS-arbeidet ytterligere i kommende år. UMB, Siri Margrethe Løksa Lindis Skipperud Universitetsdirektør Leder AMU,

6 3

7 Årsrapport HMS 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning UMBs sentralt organiserte HMS arbeid Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Hovedverneombud (HVO) og verneombud Bedriftshelsetjeneste HMS-system Helse Ergonomi og redcordtrening Sykefravær og IA-avtalen Målrettede helsekontroller Personskader og nestenulykker Psykososiale og organisatoriske forhold Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Kjemikalieprosjektet og tilsyn på laboratoriene Ytre miljø Sikkerhet og beredskap Brannvern Strålevern Oppsummering av årsrapportering fra enhetene Handlingsplan for Vedlegg 1 Felles AMU-møte NVH og UMB Vedlegg 2 Årsrapportering fra Follo Bedriftshelsetjeneste

8 5

9 1. Innledning UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene: biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. Det er for tiden rundt 3800 studenter ved UMB. Hvert år blir rundt 900 studenter innskrevet ved universitetet, og halvparten av disse er kvinner. Det er ca ansatte ved universitetet, hvorav 640 i vitenskapelige stillinger. En av universitetsstyrets sentrale ansvarsoppgaver er å påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll og påse at arbeidsmiljøet ved UMB er forsvarlig. Rektor representerer universitetet utad og fører tilsyn med virksomheten. Universitetsdirektør leder de sentrale administrative funksjonene, og har det overordnede, utøvende ansvaret for at UMB har et gjennomgående system for helse, miljø og sikkerhet, og nødvendige beredskapsplaner. Enhetsledere har det utøvende ansvaret for at instituttet/avdelingen har fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø, og for å inspirere ansatte og studenter til aktiv deltagelse i arbeidet med HMS. Det skal legges til rette for at arbeidsmiljørelaterte problemer løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Strategi for trekkes spesielt frem følgende punkter i de kommende årene: - Sikre et helhetlig læringsmiljø med høy kvalitet og internasjonalt perspektiv i samarbeid med studentenes egne organer. Bygg og renoveringsarbeid skal ikke skade læringsmiljøet. - Stille krav til og følge opp alle medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler der årlige mål og resultater vurderes. - Videreutvikle en god og direkte kommunikasjon mellom de tillitsvalgte og ledelsen. - Videreutvikle tiltak som styrker det positive, kollegiale samarbeidet. - Gjøre aktiv bruk av mulighetene for individuell tilpasning av arbeidsoppgaver ut fra universitetets behov og den enkeltes forutsetninger og livssituasjon (IA). - Være et forbilde og en inspirasjonskilde for miljøsatsinger i U&H-sektoren. For UMBs arbeid med HMS blir mål vedtatt i HMS prosjektet 2008 lagt til grunn for arbeidet de kommende år: Trivsel og mestring i et trygt miljø UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: - fremmer trivsel, samarbeid og innflytelse over egen arbeidssituasjon - bidrar til innsyn, åpenhet og kommunikasjon - har fokus på brannsikkerhet, risiko og ytre miljø Denne rapporten gir oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak. Rapporten er tredelt. I første del gis en oversikt over aktiviteter og tiltak innen sentralt organisert HMS arbeid. Del to er en oversikt over de mest sentrale temaene i årsrapportering fra enhetene. Enhetene svarer på HMS relaterte spørsmål via en nettbasert undersøkelse, og den viser et vidt spekter av aktiviteter og utfordringer på enhetene. Tiltak for 2011 (del tre) er prioritert på bakgrunn av enhetenes årsrapportering, bedriftshelsetjenestens årsrapport og gjennomgang i UMBs ledergrupper. 6

10 2 UMBs sentralt organiserte HMS arbeid 2.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I 2010 ble det avholdt 4 møter i AMU. Førsteamanuensis Lindis Skipperud (Forskerforbundet) har vært leder. Personal- og Organisasjonsavdelingen koordinerer AMUs arbeid og stiller med sekretær på møtene. I tillegg har det vært et felles møte mellom AMU ved UMB og NVH på Adamstuen (se vedlegg 1). På dette møtet ble det lagt vekt på hvordan sikre en god byggeprosess og ivareta de ansatte de kommende år. Da med spesielt fokus på arbeidsmiljø, kulturbygging og fellesskapsfølelse. Saker som har vært oppe i 2010 (saker med stjerne har vært oppe på flere møter): *Medarbeiderundersøkelse *Tilsyn på UMBs laboratorier Årsrapport HMS 2009 Tospråklig Campus og HMS informasjon *Rusforebyggende arbeid Revisjon av handlingsplan mot seksuell trakassering Ny beredskapsplan Anbud bedriftshelsetjeneste Kjemikalieprosjektet Revisjon av UMBs verneområder og valg av verneombud Årsrapport Follo BHT Mål for UMBs HMS arbeid Handlingsplan for HMS Hovedverneombud (HVO) og verneombud Pål Sebergsen (Drift- og serviceavdelingen) har vært hovedverneombud i HVO har deltatt i flere saker om fysisk arbeidsmiljø, og har hatt 4 samlinger med verneombudene. Temaer på møtene har vært; Varsling og den nye varslingsrutinen ved UMB Handlingsplanen for 2010 Tilsyn på laboratoriene og kjemikalieprosjektet Verneombudets oppgaver og rolle (foredrag v/ Trond Sørensen, Follo BHT) Medarbeiderundersøkelse 2011 HVO (vara) har vært på hovedverneombudskonferansen i Bergen hvor alle universitetene i Norge var representert. Hovedtema var varsling. Det ble også diskutert mulighetene for et samarbeid om opplæring av verneombud for universiteter og høyskoler. HVO (vara) har deltatt på nettverksmøte for hovedverneombud. Tema for dette møtet var etisk refleksjon. HVO har også vært på Arbeidsmiljøkongressen Temaer var bl.a. medbestemmelse, sikkerhetskultur, muskel og skjelettlidelser, ledelse i omstillingsprosesser. Det har ikke vært meldt inn saker til AMU fra verneombudene i

11 2.3 Bedriftshelsetjeneste UMB hadde ny anbudsrunde på bedriftshelsetjeneste høsten Et partssammensatt forhandlingsutvalg valgte Follo Bedriftshelsetjeneste (BHT) som leverandør for Denne kontrakten kan forlenges frem til Personal- og organisasjonsavdelingen koordinerer arbeidet med bedriftshelsetjeneste. UMB har avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste. Innenfor avtalen kan de blant annet bidra med følgende: - ergonomisk vurdering/veiledning - redcord-opplæring (slyngetrening) - rådgivning relatert til arbeidsmiljø: fysisk, kjemisk og psykisk - måling av støy og luftkvalitet - spørsmål om helsefarlige stoffer - arbeidshelseundersøkelser - psykolog - helserisiko knyttet til arbeidssituasjonen Vedlegg 2 viser Follo BHTs årsrapport til AMU i desember Follo BHT har oppsummert sin kontakt med UMB i denne rapporten. Utdrag fra rapporten: Etter Follo BHTs oppfatning har det skjedd mye positivt på HMS-siden i Ved enhetene vi har jobbet med, har det skjedd en positiv utvikling særlig i forhold til det systematiske HMS arbeidet. BHT benyttes i stor grad, men bruken bør bli mer målrettet. På mange områder blir vi blitt brukt mye, dette gjelder særlig på det fysiske arbeidsmiljøet. Andre områder som sykefraværsoppfølging, AKAN, psykososiale problemstillinger har i mindre grad blitt bruk. Det jobbes lite systematisk og målrettet i forhold til ergonomi. Arbeidet BHT har utført har i hovedsak vært individuelle arbeidsplassvurderinger. Systematiske kartlegginger og gruppebasert tiltak har det vært lite av. For at BHT i større grad skal kunne bidra i det systematiske HMS-arbeidet, ser vi det som en fordel om vi får fast plass i fora hvor instituttene samles. UMB står ovenfor en stor sammenslåing med Veterinærhøyskolen. Omstillinger kan medføre helseplager hos de ansatte, og kan også være kilde til tap av motivasjon, jobbutilfredshet og usikkerhet knyttet til jobben og arbeidsplassen. Vi anbefaler UMB å lage en strategi for å kartlegge og risikovurdere de arbeidsmiljøkonsekvensene omstillingen kan medføre, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 2.4 HMS-system Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar for å koordinere og tilrettelegge det systematiske HMS arbeidet ved UMB. Avdelingen innehar også koordinatorrollen mellom bedriftshelsetjenesten og enhetene, både formelt og praktisk. Inkluderende arbeidslivsarbeid (IA), AMU, årsrapportering, rutine- og kompetanseoppbygging er en del av faste HMS-oppgaver som personal- og organisasjonsavdelingen har ivaretatt de siste årene. HMS-rådgiver i personal- og 8

12 organisasjonsavdelingen har i tillegg deltatt på befaringer på enhetene og i nasjonale HMS nettverk. Avdelingen har i tillegg ansvar for å være rådgiver i prosesser knyttet til samarbeidsproblemer og konflikter med forankring i arbeidsmiljøet. Det har vært behov for å tilby enkelte tilsatte nye arbeidsoppgaver. Personal- og organisasjonsavdelingen har rådgitt i prosesser med omstilling eller omplassering av overtallige og/eller personer i utsatte situasjoner. Personal- og organisasjonsavdelingen har i løpet av året hatt jevnlige samtaler med seniorer som nærmer seg pensjonsalder om arbeidssituasjon, framtid og pensjonsmuligheter. Andre HMS relaterte saker i personal- og organisasjonsavdelingen i 2010: - Medarbeiderundersøkelsen Kjemikalieprosjektet - Oppfølging av tilsyn på UMBs laboratorier - Nye rutiner for laboratoriesikkerhet og stoffkartotek - Revisjon av rutiner mot seksuell trakassering - Nye rutiner og websider for mottak av nytilsatte og gjesteforskere - HMS opplæring nytilsatte - Oppstart av velferdsutvalget - Oppstart av arbeidsgruppe for rusforebyggende arbeid - Arbeidsgruppe HR/HMS portal - Anbudsrunde på ny bedriftshelsetjeneste - Utredning av kantinetilbud for de ansatte HMS relaterte kurs og seminarer: - Workshop - vedlikehold og tilsyn av utstyr - Seminar positive prestasjonskulturer - Kurs i hovedavtalen med fokus på medbestemmelse 2.5 Helse Ergonomi og redcordtrening I 2010 har arbeidet i hovedsak bestått av individuelle arbeidsplassvurderinger. Disse omfatter både arbeidsplassvurderinger hos arbeidstakere med gradert sykemelding, de som står i fare for å bli sykemeldt, de som er tilbake i jobb etter sykemelding, samt ansatte som ønsker at noen skal se på arbeidsplassen sin. Ved vurderinger av sistnevnte gruppe, opplever bedriftshelsetjenesten at mye av jobben består i å gi allmenne tips om ergonomi. Det er derfor en god del å hente på å heve kunnskapsnivået innen ergonomi slik at de individuelle arbeidsplassvurderingene blir forbeholdt de som har reelle behov. Et forslag for kommende år er å satse mer på fellesundervisninger for store grupper av ansatte, for eksempel ved semesterstart. Dette for å øke forståelse for grunnleggende ergonomi, samt ha en fast rutine på jevn repetisjon av gode arbeidsstillinger. 9

13 2.5.2 Sykefravær og IA-avtalen Gjennom kontakten med enhetene og informasjonen i dialogmøtene vet vi at langtidssykefraværet i hovedsak skyldes alvorlig sykdom som ikke kan relateres til arbeidsforhold. En annen årsak er knyttet til graviditet. Sykefravær er regnet ut som prosentvis antall sykefraværsdagsverk i forhold til det totale antall dagsverk. Det gjennomsnittlige sykefraværet for alle ansatte ved UMB er 3,8 og er langt lavere enn landsgjennomsnittet på 6,9. Sykefraværet er relativt høyt i gruppen drifts- og teknisk personale, men denne gruppen har blitt kraftig redusert i størrelse etter en justering av stillingskoder. Det er nå bare 30 ansatte som er registrert i denne gruppen. Menn % Kvinner % Undervisnings-, forsknings- og 1,6 5,0 formidlingsstillinger Støttepersonal 2,6 7,4 Administrativt personale 1,6 5,0 Drifts-og teknisk personale/andre tilsatte 15,5 19,2 Gjennomsnitt alle ansatte 3,8 Alle dialogmøter foregår en fast dag i måneden. En person fra personal og organisasjonsavdelingen er med og har blant annet en koordinerende funksjon for hele UMB. Her gjøres mye tilretteleggingsarbeid som bidrar til at ansatte kan være helt eller gradert i arbeid. Så langt det lar seg gjøre finner vi alternative oppgaver enten på lokalt arbeidssted eller på annet institutt. Der det er behov suppleres det med f. eks tilbud om samtale med bedriftssykepleier eller psykolog. Det arbeides kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø ved å tilrettelegge for god arbeidskvalitet slik at folk opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjøres gjennom videreføring av forebyggende arbeid og opplæring. Det gis tilbud om trening (til alle ansatte en time pr. uke) og individuelt tilrettelagt, seminar, velferdstiltak, ergonomi- og arbeidsplassvurderinger og miljøundersøkelser. Gjennom IA-avtalen har UMB benyttet seg av tilretteleggingstilskudd fra NAV til vikartjenester, seminar, til innkjøp av tilpassede kontormøbler og arbeidsutstyr for sykmeldte og for tilsatte som er utsatt for sykdom. Gjennomført i 2010: - Alle institutt står fritt i å bestille kurs fra NAV eller be om bistand/deltakelse på lokale kurs eller samlinger. Denne muligheten har blitt benyttet. - Tilsatte med behov har fått anledning til å prøve seg i annet arbeid så langt det har vært mulig å finne passende arbeidsoppgaver, både over lenger og kortere tid. Det er en utfordring å finne permanent nye oppgaver for alle som ønsker det. - Tilbudt støtte til omskolering til sykemeldte - UMB har gitt eksterne søkere gjennom NAV mulighet for arbeidsutprøving. - BHT har gitt tilbud om samtale, rådgivning og behandling gjennom hhv bedriftssykepleier og psykolog. 10

14 2.5.3 Målrettede helsekontroller I år har Follo BHT gjennomført arbeidshelseundersøkelser ved drifts- og serviceavdelingen og institutt for plante- og miljøvitenskap. 67 ansatte fra drifts- og serviceavdelingen og 52 fra institutt for plante- og miljøvitenskap ble undersøkt. Hos institutt for plante- og miljøvitenskap var det gjort et utvalg basert på risikovurdering utført av instituttet. Det ble ikke gjort funn som tyder på arbeidsrelatert sykdom hos de ansatte som har vært inne til arbeidshelseundersøkelse Personskader og nestenulykker I løpet av 2010 ble det rapportert 28 hendelser ved UMB. Avvikene viser stor variasjon alt fra mindre kuttskader, kjemikaliesprut til fallulykker. UMB hadde 4 hendelser som kan karakteriseres som alvorlig. Et forsøk endte med en eksplosjon som kunne ha ført til alvorlige personskader. Det ble også funnet pikrinssyre under opprydning ved et institutt. På grunn av behandlingen av flasken måtte brannvesen sikre stedet og få flasken destruert. Det har også vært to alvorlige håndskader i forbindelse med maskiner. Hendelsene er risikovurdert, gjennomgått spesielt, og det er satt opp handlingsplan for å hindre lignende hendelser. Høsten 2010 ble det arrangert en egen workshop med fokus på maskiner og utstyr som krever rutiner, vedlikehold og tilsyn. Enhetene har laget egne handlingsplaner etter denne samlingen. Det vil bli ytterligere fokus på sikkerhet og risikovurdering i UMBs beredskapsplan vil også bli revidert Psykososiale og organisatoriske forhold UMB skal arbeide videre for en høyere gjennomføringsprosent av medarbeidersamtaler i Antall medarbeidersamtaler økte fra 400 til 550 fra 2009 til Det er stor variasjon mellom enhetene. Det er satt konkrete mål for dette, det er ønskelig med 20% økning på enheter hvor gjennomføringsprosenten har vært under 60%. Det har vært gjennomført følgende tiltak: - Forberedende arbeid til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Konfliktløsingstiltak og annet miljøarbeid i utsatte grupper på flere institutt. Det har vært arbeidet for å hindre sykmelding, skape arbeidsglede og forsoning. Det har vært et mål å øke kvaliteten på arbeidsmiljøet i utsatte miljø - Gjennomført seminaret positive prestasjonskulturer med psykolog, åpent for alle ansatte - Lederstøtte Follo bedriftshelsetjeneste har i sin årsrapport (vedlegg 2) oppsummert sin kontakt med UMBs ansatte. Rapporten gir gode råd i det videre systematiske HMS arbeidet ved UMB. Personal- og organisasjonsavdelingen har valgt å prioritere flere av forslagene til tiltak i denne rapporten på handlingsplanen for 2011 (se punkt 4). 11

15 2.6 Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Kjemikalieprosjektet og tilsyn på laboratoriene I de siste årene har det vært et økende fokus på laboratoriesikkerhet ved universiteter og høyskoler. Dette har blant annet bakgrunn i Rosenborgsaken ved NTNU. I har arbeidstilsynet fokus på kjemisk og biologisk helsefare ved universiteter og høyskoler. Universitetsdirektøren startet med bakgrunn i dette et prosjekt (kjemikalieprosjektet) for å samordne ressurser og gå igjennom dagens rutiner innen kjemikaliehåndtering, laboratoriesikkerhet og UMBs stoffkartotek. Målsettingen med prosjektet var å sørge for at UMB har kontroll på egne risiki i forbindelse med studenter og ansattes arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. En arbeidsgruppe satt sammen med representanter fra enheter med utstrakt laboratorievirksomhet har jobbet med dette prosjektet fra januar 2010 til juni Personal- og organisasjonsavdelingen har koordinert prosjektet. Arbeidet i gruppa har synliggjort felles behov, og på bakgrunn av dette er det satt opp en handlingsplan for det videre arbeidet med kjemikaliehåndtering ved UMB. Universitetsdirektøren har med bakgrunn i dette arbeidet besluttet å opprette en 50 % stilling som UMBs stoffkartotek- og laboratoriesikkerhetsansvarlig. Denne stillingen kombineres med en 50 % HMS koordinatorstilling ved institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Stoffkartotek og laboratoriesikkerhetsarbeidet vil bli rapportert sammen med det systematiske HMS arbeidet i Personal- og organisasjonsavdelingen. UMB hadde tilsyn på laboratoriene i januar og februar Arbeidsgruppa på kjemikalieprosjektet var allerede godt i gang da rapporten fra Arbeidstilsynet kom våren Påleggene i tilsynsrapporten gjenspeilet målene som gruppa hadde satt seg. Arbeidet med å lukke pålegg har således gått parallelt med iverksetting av tiltak for å oppfylle disse målene. UMB hadde tilsyn på fem institutter. Som resultat av tilsynet ble 6 pålegg på følgende områder: 1. Kartlegging, risikovurdering og tidfestet handlingsplan for kjemisk helsefare 2. Opplæring i kjemisk helsefare 3. Personlig verneutstyr 4. Orden og ryddighet 5. Renholdsrutiner 6. Registerføring av arbeidstakere og studenter som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, bly og blyforbindelser Frist for å lukke disse pålegg var og for avvik 1. Videre ble 2 avvik registrert og 2 merknader gitt i tilsynsrapporten. Disse er blitt rettet opp i løpet av Arbeid med å lukke pålegg: Ved de ulike instituttene er vi godt i gang med registrering og risikovurdering av kjemisk helsefare. Kjemikalieansvarlige på de ulike institutter med laboratorievirksomhet har utarbeidet et kortfattet laboratoriehåndbok, i samarbeid med yrkeshygieniker ved Follo BHT: Rutiner for tilsatte og studenter som arbeider i laboratorium ved UMB. Videre er det utarbeidet rutiner på flere nivåer: på generelle labkurs er ansvaret lagt på kursansvarlig for gjennomgang av brannvern-, førstehjelps- og laboratorierutiner ved kursstart. For mastergradsstudenter, stipendiater og nyansatte innføres det nå mapper med informasjonsmateriale og vha. sjekklister skal det kvitteres 12

16 for gjennomgått informasjon. For engelskspråklige studenter er det utarbeidet et 2 timerskurs i brannvern, førstehjelp og laboratoriesikkerhet, som holdes av laboratoriesikkerhetsansvarlig i forbindelse med studiestart. Alt tilgjengelig informasjonsmateriale foreligger både på norsk og engelsk, og er lagt ut som egen nettside. Totalt 25 PC er er plassert på og i nærheten av laboratorier med kun tilgang til Ecoonline, det elektroniske stoffkartotek som UMB bruker, til oppslag av sikkerhetsdatablad. Det har vært møter med ansatte og utført vernerunder på de laboratorier der det var manglende orden og ryddighet, og dette anses nå å være tilfredsstillende. I tillegg er det utarbeidet rutiner for renhold ved laboratorier i samarbeid med sentral renholdsleder. Man er i gang med implementering. Laboratoriesikkerhets- og stoffkartotekansvarlig ved UMB har jevnlig kontakt med UMBs HMSkoordinator og yrkeshygieniker ved Follo BHT. Videre holdes det jevnlige møter med stoffkartotek- og kjemikalieansvarlige ved institutter med laboratorier. Det siste er nyttig og viktig for å få samordnede rutiner ved UMB, samtidig som det er ulike problemstillinger ved instituttene på området som det er nyttig å utveksle erfaringer om. Det oppleves at instituttlederne tar ansvaret for kjemikaliesikkerhet på alvor. Prosessen med å lukke pålegg har vært nyttig for å etablere denne forståelsen. Utad har laboratoriesikkerhets- og stoffkartotekansvarlig ved UMB kontakt med HMS- og kjemikalieansvarlige ved universiteter og høgskoler i Norge. Dette er et viktig forum for erfaringsutveksling og felles kanal mot Arbeidstilsynet, Ecoonline etc. 2.7 Ytre miljø Generelt I henhold til UMBs miljøstrategi skal universitetets virksomhet være miljøvennlig, og miljøhensynet skal integreres i styringssløyfen så vel som i den totale driften av virksomheten. Dette arbeidet med det ytre miljøet ved UMB er et lagarbeid, og det er liten tvil om at enheter, ansatte og studenter har hatt, og har, et økt fokus på dette. Dette har hatt stor betydning for de resultatene UMB har oppnådd på dette feltet. Som vanlig har vi også i 2010 blitt sett i kortene av vår eksterne miljørevisor, TI-Sertifisering AS. UMB kom også i fjor svært hederlig fra dette, og arbeidet med korrigerende tiltak er nå sluttført eller er i avslutningsfasen. Miljømål UMBs mål for 2010 er beskrevet i form av en miljøhandlingsplan, og har hatt fokus på: redusert forbruk av energi, papir og vann anskaffelsesprosess i forhold til nytt biobrenselanlegg flere ladestasjoner for el-bil miljøvennlige innkjøp ny renovasjonsløsning gjenbruk av UMBs brukte PC er i utviklingsland klimaregnskap formidling av miljøprestasjoner i forskning og undervisning holdningsskapende arbeid lokalt 13

17 Alle måltall er ikke ferdig innhentet, men det ser ut til at de tidligere årenes gode utvikling i forbrukstall vil stagnere noe. Anbudsprosessen for nytt renovasjonsopplegg og bedret kildesortering er godt i gang, og det er etablert 5 nye ladestasjoner for el-bil. Undervisning Noen kursledere ved laboratoriekurs, har obligatorisk undervisning i kjemikaliers påvirkning på ytre miljø, og hvordan disse evt. kan gjenvinnes eller uskadeliggjøres. Det er ikke gjennomført kurs i miljøledelse i Informasjon Informasjon om UMBs miljøprestasjoner og løsninger har skjedd gjennom web, intranett og miljørapporter, samt at prestasjonen er kontrollert av ekstern revisor i forhold til miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004. Det ble også i år gjennomført en kampanje ved UMB i forbindelse med Earth Hour, hvor alt lys ble slått av en time. Samarbeid Det har de siste årene vært arrangert faglige utvekslingsmøter med de andre universitetene på temaet ytre miljø. Dette har vært svært positive møter med stort utbytte for alle. De to siste årene har UMBs studenter hatt et økt fokus på ytre miljø, og hvordan UMB kan bedre sin miljøprestasjon. Dette er et veldig bra og viktig bidrag i det arbeidet som allerede gjøres for miljøet ved universitetet ikke minst med tanke på at studentene også har gode kanaler mot ledelsen. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med studentene for økt miljøprestasjon og redusert klimapåvirkning fra UMBs virksomhet. 2.8 Sikkerhet og beredskap UMB har i 2010 gjennomført en omfattende risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette har blitt utført ved at man har hatt en grundig opplæring ute på instituttene og for de frittstående avdelinger på campus. Alle har nå gjennomført ROS avvik i forbindelse med analysen, blir nå sortert og lukket i prioritetsrekkefølge, det er ikke funnet avvik hvor mennesker eller dyr er satt i direkte fare. Det også satt i gang arbeid med ny beredskapsplan for UMB. En egen gruppe er nedsatt for å arbeide frem beredskapsplan, basert på ROS analysen som ble gjennomført i Man forventer at ny beredskapsplan vil være på plass høsten Fra høsten 2010 ble det etablert ny avtale i forbindelse med vakthold på campus. Vi har nå avtale med Securitas AS, de leverer nå stasjonært vakthold til oss på kveld/natt hele uken. Noe som øker vår fysiske sikkerhet betraktelig. 2.9 Brannvern Flere tekniske og organisatoriske brannverntiltak er gjennomført: Tekniske: - Nytt brannalarmanlegg på institutt for matematiske realfag og teknologi fløy 2 - Lukking av avvik fra branntilsyn foretatt i Løpende oppfølging og vurderinger av brannverntiltak i nye byggeprosjekter - Jobbet med reklamasjonssak på nødlys i Jordfag- og meieribygget 14

18 - Oppgradert brannteknisk alle trapperom i Jordfagbygget - Oppgradert og flyttet alle brannslanger i Parkgården Organisatoriske: - Gjennomført branntilsyn på 14 særskilte objekter - Laget og gjennomført teoretisk kurs i brannopplæring på 5 institutter - Gjennomført 2 slukkeøvelser på oljefat for laboratoriepersonell 2.10 Strålevern Årsrapport fra UMB for året 2010 omfatter ca. 47 mer eller mindre faste brukere og 21 engangsavlesninger i forbindelse med kurs og lignende, samt 4 faste installasjoner (1 EM, 2 røntgenutstyr, 1 gamma kilde) og 5 laboratorier (1 B-lab., 4 C- lab.). Uhell og hendelser Det har ikke forekommet noe uhell eller hendelser av strålevernmessig betydning i 2010 (jf. strålevernforskriftens 11) ved UMB. Strålevernet utfører dosemålingene for alle brukere og det har ikke vært noen eksponeringer av betydning av dosekortene til brukerne av ioniserende stråling i denne perioden. Generelt har bruk av radioaktive isotoper på enkelte av brukerstedene blitt redusert i 2010 og radioaktivitetsnivåene som benyttes er lave. Undervisning Isotoplaboratoriet har holdt ordinært kurs KJ350 Radioaktivitet og strålevern (10 studiepoeng) på hovedfag/dr. grads nivå høst Kurset bidrar til å gi de som arbeider med radioaktivitet adekvat utdanning, og studenter med bestått eksamen får brukertillatelse. Deler av dette kurset gis som brukerkurs for eksterne/teknisk brukere som ikke trenger studiepoengene, men kun brukertillatelsen. Brukere som ikke har dette kurset må dokumentere tilsvarende utdanning før brukertillatelse gis. Strålevernansvarlig Det har ikke vært endring av strålevernansvarlige i Forbruk av åpne radioaktive kilder Oversikt over innkjøp og forbruk av åpne radioaktive kilder i forutgående år, summert for hver enkelt nuklide totalt for hver enkelt virksomhet rapporteres til Statens Strålevern. Oversikt over utslipp av alle radionuklider i henhold til godkjenningen for utslipp av radioaktive stoffer rapporteres til Statens Strålevern. Når det gjelder generert avfall, er det levert noe til IFE i 2010, og mer forventes levert i Ellers blir avfall oppbevart til nuklidene har dødd ut før de kastes som vanlig avfall, eller oppbevart med tanke på levering til IFE. Ny rammeavtale for bruk og utslipp av åpne radioaktive kilder Avtalen med Statens Strålevern om bruk og utslipp av radioaktivitet gikk opprinnelig ut i P.g.a. implementering av ny forurensningslov, er konsesjonen forlenget ut mars Ny søknad om rammetillatelse for bruk og utslipp av radioaktive stoffer vil bli utarbeidet og sendes Statens Strålevern senest mars Konklusjon Arbeidet med radioaktive kilder ved UMB følger de kravspesifikasjonene som er gitt i Strålevernets rammetillatelse. 15

19 3 Oppsummering av årsrapportering fra enhetene Enhetene har svart på HMS relaterte spørsmål via en nettbasert undersøkelse. Under er de viktigste funnene i årsrapporteringen oppsummert. Det er stor variasjon i størrelsen på de ulike avdelingene og instituttene som har rapportert. Overordnet HMS arbeid Det er variasjon i hvor systematisk HMS arbeid det drives ved de ulike enhetene. De aller fleste enhetene har gjennomført vernerunde og har egen HMS handlingsplan. Det er fortsatt behov for at ledere og verneombud får tilbud om HMS opplæring. Leder som ikke har HMS opplæring vil få tilbud om nettbasert underving. Det har i de siste to årene vært fokus på å øke gjennomføring av medarbeidersamtaler. Enhetene rapporterer at % har hatt medarbeidersamtaler. Antall medarbeidersamtaler har økt fra ca 400 til 550 ansatte fra 2009 til Enhetene svarer at de arbeider systematisk med oppfølging av sykemeldte. Det vil bli ytterligere fokus på dette i 2011 med ny IA-avtale. Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Det har skjedd mye på det systematiske arbeidet med laboratoriesikkerhet og stoffkartotek det siste året. Det jobbes generelt godt med sikkerhet og rutiner på laboratoriene ved UMB. Det er en forbedring innenfor de fleste områdene det har blitt bedt å rapportere på. Et institutt rapporterer at de ikke har kommet godt i gang med å implementere nye rutiner på laboratoriene. De har satt opp en handlingsplan for dette arbeidet i Ytre miljø Enhetene har hatt fokus på papirbruk, videokonferanser, søppelsortering og påminnelse om å slå av lyset det siste året. Sikkerhet og beredskap Det blir rapportert om generelt god adgangskontroll på områder med farlige maskiner, genmodifiserte organismer, strålevern og farlige kjemikalier. De fleste enhetene har også gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse det siste året. Det har blitt satt opp egne handlingsplaner basert på dette arbeidet. Fem av syv enheter har innarbeidet rutine for feltarbeid i Enheter som bruker maskiner og utstyr rapporterte at alle har obligatoriske sertifikater med unntak av at noen trenger fornying av sertifikat for varme arbeider i Brannvern Det har vært branntilsyn ved UMB i november De fleste bygg har derfor hatt en brannvernrunde i De fleste enheter rapporterer om at de har gjennomført brannvernopplæring. 16

20 4 Handlingsplan for 2011 Tiltak for 2011 Opplæring av nye verneombud 40 timers kurs Medarbeiderundersøkelse Utarbeide tiltak og teknisk gjennomføring Oppfølging Mer felles ergonomiopplæring (gruppe) Mer forpliktende opplegg rundt Redcord Opplæring ny IA avtale og sykefraværsoppfølging Strategi for å kartlegge og risikovurdere de arbeidsmiljøkonsekvensene omstillingen kan medføre, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes Implementere nye rusforebyggende retningslinjer Felles AMU med NVH i juni på UMB Revisjon av feltarbeidsrutine Kurs i varme arbeider Opplæring i gjennomføring av medarbeidersamtale Oppfølging av arbeidstilsynet bedre kjemi avvik 1 fra tilsyn Følge opp modernisering av avtrekkskap Oppfølging av alenearbeid på lab. Transport av biologisk materiale over landegrenser Dialog med Ecooline om sikkerhetsdatablad på engelsk Innføre årlig ryddedag av kjemikalier Systematisere innkjøp av kjemikalier Registrering og risikovurdering av biologisk materiale Slokkeøvelser for lab. personell Aud max: nytt nødlysanlegg og sprinkelventil Økonomibygningen: utskifting av brannalarmanlegg Implementere Lydia brannbok Brannvernopplæring Oppfølging av Risk analyzer (ROS analyse) Ny beredskapsplan for UMB Brannvern jordfagbygningen - prosjekt Oppfølging av avvik brannvern tilsyn Ny rammeavtale strålevern Koordinering av laboratoriearbeid og strålevern Delta på Freskuka sammen med Ås kommune fokus på kosthold og trening i uke 38. Ansvarlig Enhetsleder DSA DSA DSA DSA DSA DSA DSA DSA DSA IPM 17

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

US-sak 37/2012 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011

US-sak 37/2012 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011 US-SAK NR: 37/2012 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016

US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Gro Holter Arkiv nr: 17/00100-3,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 UMB består av 8 institutter og 3 sentre. Det er for tiden rundt 3150 studenter ved universitetet. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, 495 av dem i vitenskapelige

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi 1302 1901 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Fakultetsdirektør Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Instituttledelsen Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Fakultetsdirektør Kontinuerlig

Fakultetsdirektør Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Instituttledelsen Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Fakultetsdirektør Kontinuerlig TILTAKSLISTE Satsningsområde 1: INFORMASJON ANSVARLIG FRIST STATUS (oppdateres av ansvarlig med signatur/dato) 1.1 Fakultetet skal påse at relevante dokumenter og prosedyrer eller henvisninger til disse,

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 August 2009 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Informasjon Mastergradstudenter og nyansatte: Obligatoriske forelesninger er DEL 1A Det systematiske HMS arbeidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2013 16.04.2013 Dato: 02.04.2013 Arkivsaksnr: 2012/1423-LAE Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 US-SAK NR: 31/2013 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Felles miljødokument DATO: 28.10.02 ARKIV: MR.4.03 UTGAVE: 1:11 UTARBEIDET AV: HF ENDRET AV: HF SIST ENDRET: 02.06.08

Felles miljødokument DATO: 28.10.02 ARKIV: MR.4.03 UTGAVE: 1:11 UTARBEIDET AV: HF ENDRET AV: HF SIST ENDRET: 02.06.08 UTARBEIDET AV: ENDRET AV: SIST ENDRET: 02.06.08 Sentrale miljømål og handlingsplan for 2010 Dette er en sentral handlingsplan for UMBs prioriterte miljøområder ved UMB som konkretiserer noen av UMBs miljømål.

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer