Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det nye universitetssykehuset i Trondheim"

Transkript

1 Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate Trondheim Telefon: Faks: Internett: hms-håndbok: helsebygg midt-norge 1

2 VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Helsebygg Midt-Norges beredskapstelefon Arbeidstilsynet hms-håndbok: helsebygg midt-norge

3 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn: Telefon privat: Nærmeste pårørende: Kontakttelefon: Ansatt hos firma/entreprenør: Anleggstelefon: Nærmeste leder: Verneombud: Hovedverneombud: hms-håndbok: helsebygg midt-norge 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Varslingstelefoner 2 Viktige opplysninger 3 Helsebygg Midt-Norge 6 Velkommen 6 Generelt om prosjektet 7 Spesielle utfordringer 8 HMS-profil 9 HMS på byggeplass 10 HMS-organisering 11 Du som arbeidstaker 12 Dine arbeidskamerater 14 Dine lederes ansvar 15 Byggherreansvar 16 Verneombudets rolle 17 HMS-runder 18 Hendelser og ulykker 20 Din sikkerhet 22 ID-merke 22 Personlig verneutstyr 23 Merking og avsperring 26 Arbeid i høyden 27 Gravearbeid 30 Elektriske anlegg 31 Verktøy og arbeidsutstyr 32 Kjemikalier 36 Varmt arbeid 37 Ergonomi 40 4 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Andre HMS-krav 41 Arbeidstid 41 Varsling av berørte 42 Trafikk og parkering 43 Rent bygg 44 Avfall 45 Ytre miljø 46 Støv 46 Støy og vibrasjoner 47 Trær og vegetasjon 48 Forurenset grunn og akutt forurensning 49 Avdekking av kulturminner 50 Sikring av anleggsområdet 51 Brann 52 Førstehjelp 55 Symboler og skilt 62 Egne notater 68 Varsling og rapportering 79 Varsling av ulykker 79 Bruk av Meldeskjema - HMS 80 Vedlegg: Meldeskjema - HMS Tekst: Kjell Eriksmoen i samarbeid med Aage Ertsgaard, mentor risk management as og Helsebygg Midt-Norge. Illustrasjoner: Bjarne Stenberg. Symboler og skilt: Arbeidsmiljøsenteret. Desktop: Kjell Eriksmoen. Trykk: Wennbergs Trykkeri AS Omslag: Rosenvik AS og PS Serigrafi AS hms-håndbok: helsebygg midt-norge ^Helsebygg Midt-Norge 5

6 VELKOMMEN Helsebygg Midt-Norge har ansvaret for å utvikle og bygge det nye universitetssykehuset, St. Olavs Hospital, på Øya i Trondheim. Vi ønsker deg velkommen som medarbeider i et av Norges største og mest utfordrende utbyggingsprosjekter. Helsebygg Midt-Norge ønsker å ha helhetlig fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette medfører blant annet at du har gjennomgått vårt introduksjonskurs i HMS. Målgruppen for denne håndboken er derfor i første rekke du som er engasjert i bygge- og anleggsarbeidet. Innholdet i denne boken er utdrag fra aktuelle lover og forskrifter, samt fra Helsebyggs Miljøoppfølgingsprogram (MOP) og HMS-plan. Utfyllende informasjon finner du på Helsebyggs internettside (www.helsebygg.no) og hos Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no). Vi i Helsebygg Midt-Norge håper at denne HMShåndboken vil bli et nyttig verktøy for deg. November 2003 Johan Arnt Vatnan Adm. direktør Eilif Due Utbyggingsdirektør 6 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

7 GENERELT T OM PROSJEKTET St. Olavs Hospital i Trondheim forandrer seg. Dagens sykehus skal bli morgendagens. Trinn for trinn nærmer vi oss fremtidens sykehus med et nytt og bedre tilbud innen medisinsk behandling og omsorg. St. Olavs Hospital er en universitetsklinikk, og i det nye sykehuset blir derfor forskning og undervisning integrerte funksjoner. En av de viktigste forandringene er at det nye sykehuset deles opp i sju selvstendige kliniske sentra. Pasientene kommer direkte dit de skal behandles. De får færre mennesker å forholde seg til, noe som igjen skaper tilhørighet, ro og trygghet. Vi vil forme et sykehus som tvers igjennom er preget av nærhet. Gjennomsnittlig liggetid vil gå ned. Dette oppnår vi gjennom ny organisering, bedre planlegging og utstrakt bruk av ny teknologi. Utbyggingen vil få stor betydning for byen, landsdelen og hver enkelt av oss. Det blir en omfattende anleggsperiode, med riving, bygging og rehabilitering. 70 prosent av eksisterende sykehusbygninger skal rives. Det dreier seg om et av de største og mest kompliserte riveprosjekter som er gjennomført i Norge. Hvis det er hensiktsmessig, skal gamle materialer, inventar og utstyr brukes om igjen. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 7

8 SPESIELLE UTFORDRINGER Byggingen av det nye sykehuset skal gjennomføres inne på det eksisterende sykehusområdet på Øya, midt i Trondheim by. Utbyggingen skal foregå etappevis i en 15-års periode. Sykehuset og bygge- og anleggsaktivitetene må tilpasse seg hverandre. I dette samspillet vil informasjon og kommunikasjon være en spesielt viktig faktor. Rive- og byggearbeider vil foregå tett opp til sykehusbygninger som skal være i full drift, noe som vil stille store krav til planlegging og utførelse. 8 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

9 HMS-PROFIL SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PÅ BYGGEPLASS MINIMALISERE AVFALL REDUSERE ULEMPER FOR OMGIVELSENE VELGE MILJØRIKTIGE LØSNINGER Et ryddig og sikkert anleggsområde gir et positivt bidrag til produktivitet og kvalitet. Vårt mål er: ingen alvorlige ulykker, skader eller tap! Det er en prioritert oppgave for Helsebygg Midt- Norge å redusere ulempene for sykehuset og andre naboer til et minimum. Helsebygg ønsker å være en pådriver for avfallsreduksjon, og krever at bygge- og riveavfall kildesorteres og leveres til godkjente mottak. Miljøriktige løsninger skal prioriteres, og derved legge grunnlaget for et godt pasient- og arbeidsmiljø i nye bygninger. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 9

10 HMS PÅ BYGGEPLASS HMS-organisering ENTREPRENØRER HOVED- BEDRIFT UNDER- ENTREPRENØRER UNDER- ENTREPRENØRER 10 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

11 HMS-ORGANISERING Helsebyggs utbyggingssjef har et overordnet ansvar for HMS i alle faser, herunder å delegere oppgaver og sørge for at system for oppfølging av HMS etableres. Helsebyggs byggeleder er prosjektets øverste ansvarlige på byggeplass. Byggeleder kan også ivareta funksjonen som HMS-koordinator. Helsebyggs HMS koordinator har ansvar for å sørge for at hver entreprenør utarbeider en HMS-plan for sine arbeider, og at denne planen følges opp og oppdateres ved behov. Helsebygg utpeker en hovedbedrift (jf. Arbeidsmiljølovens 15). Hovedbedriftens prosjektansvarlige skal bl.a. samordne alle entreprenørers vernetjeneste på bygge-plassen, og gjennomføre hoved-hms-runder minimum hver 14. dag. Entreprenørenes prosjektansvarlige skal bl.a. følge opp HMS-planen for egne arbeider og tilstrebe å etablere en god sikkerhetskultur på byggeplassen. Verneombud er valgt for å ivareta dine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal (sammen med prosjektansvarlig) delta på HMS-runder. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 11

12 DU SOM ARBEIDSTAKER AKER HMS betyr helse, miljø og sikkerhet. Helse handler blant annet om å ha et arbeid som gjør at du også er opplagt i fritiden og at du kan komme hel og uskadd hjem etter arbeidsdagen. Miljø betyr blant annet at arbeidsplassen din er ryddig og trivelig. Miljø betyr dessuten at arbeidsoppgavene dine er utfordrende og at du får høre at du gjør en god jobb. Sikkerhet handler om å minske risikoen for ulykker. Som arbeidstaker har du rett til - etter egen vurdering - å avbryte arbeidet når det er fare for din egen eller andres sikkerhet. Slikt avbrudd må du straks melde til din nærmeste leder. 12 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

13 DU SOM ARBEIDSTAKER AKER Noen av de viktigste HMS-pliktene dine: bruk alltid påbudt verneutstyr. Medvirk aktivt til å unngå ulykker og skader meld straks fra til arbeidsgiver hvis du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom grunnet arbeidet møt opp på informasjons- og HMS-møter. Rapporter øyeblikkelig feil eller mangler som kan føre til skade på mennesker eller miljø dersom du selv ikke kan rette på feilene. Strengt forbudt! Bruk av alkohol, narkotiske stoffer o.l er ikke tillatt på anleggsplassen. Det er selvsagt forbudt å møte på arbeid under påvirkning av slike stoffer. Forseelser av denne art medfører øyeblikkelig bortvisning fra arbeidsplassen. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 13

14 DINE ARBEIDSKAMERATER Mange ukjente arbeidskamerater Du må ta hensyn til, og samarbeide med, en god del ukjente arbeidstakere fra andre firma. Dette gjør det enda viktigere å følge HMS-bestemmelsene og informere hverandre om de forskjellige arbeidene som utføres. Bli ikke irritert hvis andre sier fra om farlige handlinger som du foretar deg. Det er et uttrykk for omtanke for din og andres sikkerhet. 14 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

15 DINE LEDERES ANSVAR AR I henhold til lover og forskrifter har din nærmeste leder HMS-ansvar for sin virksomhet og sine underordnede. HMS-ansvar betyr å legge forholdene til rette slik at du ikke utsettes for fare. Lederen plikter å si fra hvis du ikke utfører jobben din med tilstrekkelig sikkerhet. Enhver leder skal vurdere risikoen i arbeidet, og om nødvendig gjennomføre sikker-jobb-analyse sammen med deg og dine arbeidskamerater. Da skal alle faremomenter knyttet til arbeidet gjennomgås, og nødvendige tiltak iverksettes. Forvent at lederen din følger opp dersom du melder fra om farlige arbeidsforhold. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 15

16 BYGGHERREANSVAR AR For å redusere risikoen for skader og ulykker i byggeprosessen skal Helsebygg i forbindelse med forberedelse, planlegging og prosjektering legge forholdene til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Som byggherre skal Helsebygg Midt-Norge i henhold til Byggherreforskriften særlig sikre at: HMS blir ivaretatt når fremdriftsplaner utarbeides og revideres kostnader for ivaretakelse av HMS blir priset på lik linje med andre poster i anbudsbeskrivelsen det er utarbeidet planer for HMS i byggeperioden, og at disse blir fulgt det i alle kontrakter er utpekt en HMS-ansvarlig. I Helsebygg Midt-Norges prosjekter er HMS et lederansvar. 16 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

17 VERNEOMBUDETS ROLLE Verneombudet i ditt firma er valgt for å ivareta dine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Dersom du ikke vet hvem som er ditt verneombud, - spør lederen din. Verneombudets oppgave er særlig å påse at: maskiner, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter deg og dine kolleger for fare verneinnretninger og personlig verneutstyr er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand du får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring arbeidet ellers er tilrettelagt slik at du kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte meldinger om arbeidsulykker også blir sendt Arbeidstilsynet. Verneombudet skal først og fremst passe på og si fra både oppover og nedover i systemet. Hvis du ikke når frem hos lederen din - gå til verneombudet! Verneombudet har myndighet til å stanse arbeid hvis det vurderes som farlig for liv og helse. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 17

18 HMS-RUNDER Hensikten med HMS-rundene er å overvåke anleggets tilstand når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Hoved-HMS-runde Hovedbedrifts prosjektansvarlige utfører hoved-hmsrunde etter behov (minimum hver 14. dag). Egen HMS-runde Entreprenørs prosjektansvarlige skal regelmessig gjennomføre en egen HMS-runde i sitt område (minimum hver 14. dag og fortrinnsvis i uker hvor det ikke gjennomføres hoved-hms-runde). Entreprenørene kan, dersom de finner det hensiktsmessig, gjennomføre en felles HMS-runde. 18 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

19 HMS-RUNDER HMS-rundene handler om dine arbeidsforhold. Benytt sjansen til å si fra om ting du ikke er fornøyd med. Ledelsen ønsker å få en skikkelig virkelighetsbeskrivelse. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 19

20 HENDELSER OG ULYKKER Farlige forhold/handlinger kan forårsake en uønsket hendelse hvis noe ikke blir gjort. Eksempler på dette kan være oppstikkende jern, usikrede utsparinger, gjenstander som kan falle ned eller arbeid under hengende last. Nestenulykke: Ulykke: Hendelsen skjer, men ingen blir skadet. Det gikk bra denne gangen, men er du like heldig neste gang? Hendelsen skjer og medfører skade (stor eller liten). ALVORLIG PERSONSKADE - medfører fravær MINDRE PERSONSKADE - bare behov for førstehjelp BARE MATERIELLE SKADER - ulykkesskader, ikke vanlig slitasje NESTENULYKKE - ingen skader på personer, materiell eller miljø Ulykkesforebyggende arbeid dreier seg om å fjerne farlige forhold. 20 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

21 HENDELSER OG ULYKKER Ved å fjerne eller redusere farlige forhold/handlinger forebygger vi ulykker og dødsfall. Hvis du bruker hodet, følger instrukser og ellers viser omtanke, har du redusert mye av risikoen. Hvis du i tillegg er en god arbeidskamerat og sier fra når du ser farlige arbeidsforhold, er risikoen nesten borte. Alle farlige arbeidsforhold skal rapporteres. Dersom du ikke melder fra, har du en del av ansvaret hvis noen kommer til skade. Bruk meldeskjemaet bakerst i denne boka! hms-håndbok: helsebygg midt-norge 21

22 ID-MERKE Alle som arbeider på byggeplassen skal ha et ID-merke på hjelmen. ID-merket viser hvem du er og hvilken funksjon du har. Helsebygg Midt-Norge krever at alle som deltar i utbyggingstiltakene på sykehuset skal ha gjennomført et HMS-introduksjonskurs. Kurset arrangeres av Helsebygg Midt-Norge. Etter kurset mottar deltakerne et personlig ID-merke. De som venter på kurset får et ID-merke med begrenset varighet. 22 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

23 PERSONLIG VERNEUTSTYR Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med kravene om bruk av verneutstyr, og for å benytte riktig verneutstyr for jobben du skal ta fatt på. Tenk deg om! På byggeplassen er ikke vanlige slagstøvler tillatt. Det skal benyttes hjelmer med bestemte farger slik at alle kan se hvem som er på byggeplassen og hvilken funksjon vedkommende har. Følgende fargekoder skal benyttes: Blå: Byggherrens representanter Hvit: entreprenørens arbeidsledere Gul: entreprenørens ansatt Grønn: verneombud Rød: gjester På byggeplassen er hjelm, vernesko og ID-kort/ hjelmmerke påbudt. Dette gjelder også for personer som er på besøk. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 23

24 PERSONLIG VERNEUTSTYR Avhengig av arbeidsoppgavene dine skal du bruke følgende typer utstyr: Hørselvern hvis arbeidet støyer eller hvis du er i nærheten av støykilder. Kraftig støy kan være skadelig selv ved kortvarig belastning. Hørselvern er påbudt i områder merket med STØYSONE - BRUK HØRSELVERN Hørselsskader kan ikke repareres ha derfor alltid hørselvern med deg! Øyevern når du bruker redskaper med fare for å få noe i øynene; støv, sprut eller lignende. Det samme gjelder under støping, da betong inneholder etsende stoffer. Hvis du er i områder med fare for sprut, skal du også bruke slik beskyttelse. 24 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

25 PERSONLIG VERNEUTSTYR Åndedrettsvern dersom luften inneholder helsefarlige stoffer, røyk eller støv. Det finnes forskjellige typer vernemasker med støv- og gassfilter, samt pressluftapparater. Velg riktig utstyr i samråd med din leder. Åndedrettsvern skal alltid brukes ved betongsliping, bruk av kjemikalier, samt ved maling- og lakkarbeider i lukkede rom. Hånd- og armbeskyttelse. Du bør benytte vanlige arbeidshansker ved de fleste typer arbeid som håndtering av verktøy, grove materialer, armeringsstål. Gummi- eller plastbelagte hansker brukes ved håndtering av kjemikalier, epoxy, syrer, oljer, betong o.l. (se produktdatabladet for stoffet). Bruk ikke hansker hvis du arbeider med roterende maskiner. Hanskene kan lett hekte seg fast og føre til skade. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 25

26 MERKING OG AVSPERRING For å hindre at personell kommer inn i risikofylte områder, skal disse merkes og eventuelt avsperres. Dette gjelder blant annet ved: montering og demontering av stillas områder der det er fare for fallende gjenstander bruk av maling eller kjemikalier arbeid som krever åpning av gangveier, gulv o.l. bruk av farlig utstyr som spiker- og boltepistoler, sveise- og brenneutstyr, vinkelslipere og -kuttere. Vær med og vurder situasjoner som krever forsvarlig merking eller avsperring. 26 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

27 ARBEID I HØYDEN Fallskader er den vanligste dødsårsaken i bygge- og anleggsbransjen. Avsatser og åpninger i vegger med lavere brystning enn én meter skal sikres med rekkverk når høyden til neste dekke eller underlaget er større enn to meter. Ved arbeid på gulv eller tak skal åpninger være forsvarlig dekket eller sikret med rekkverk. Ved arbeid i høyden skal du alltid benytte sikkerhets-belte med line dersom du ikke kan sikre deg på annen måte, f.eks. med rekkverk. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 27

28 STILLAS Arbeid på stillas forårsaker ulykker, - ofte på grunn av at stillaser ikke bygges eller brukes i henhold til bestemmelsene. Dette er viktig: ved oppsetting, utvidelse, forandring og demontering av stillaser høyere enn 5 meter, skal arbeidet ledes og utføres av fagkyndige personer kontroller stillaser før bruk godkjent stillas skal være merket med grønt skilt som blant annet angir eier og tillatt arbeidsbelastning ubrukelige stillaser skal merkes med spesielt varselsskilt (rødt eller hvitt skilt) opphold på rullestillas er ikke tillatt under flytting, og gjenstander på stillaset må fjernes eller sikres alle som arbeider på stillas skal ha arbeidsinstruks som omhandler bruk, overbelastning, forandring av konstruksjonen og skilting. 5 Rekkverk som fjernes midlertidig må settes på plass igjen før arbeidsstedet forlates. 28 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

29 STIGER Stiger festes i toppen eller sikres på annen måte. Dette er viktig: ved flere gangers bruk skal stigen alltid sikres i toppen benyttes stige som er lengre enn 5 meter skal den alltid sikres mot glidning, både ved fot og topp frittstående stige/gardintrapp over 6 meter skal ikke brukes. Stiger som brukes som adkomst til en etasje eller plattform skal stikke minst 1 meter over gulv/øvre kant. Stiger skal ikke benyttes som arbeidsplattform, - bare som adkomstvei. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 29

30 GRAVEARBEID Hvert år skjer det dødsulykker i forbindelse med gravearbeid. Derfor er dette viktig: grøfter og sjakter som har loddrette sider, og som er dypere enn 2 meter, skal avstives gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan rase ut i grøfter som er dypere enn én meter skal det alltid være rømningsveier, f.eks. stiger det skal ikke være hindringer mellom deg og nærmeste rømningsvei under fjerning av avstivning skal unødig opphold i grøft ikke forekomme. Massene skal ikke legges nærmere enn én meter fra sjakteller grøftekant. Før gravearbeid igangsettes skal det utarbeides en gravemelding som skal undertegnes av alle involverte parter, inkludert sykehusets allmenntekniske avdeling 30 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

31 ELEKTRISKE ANLEGG Montering, forandring og reparasjon av elektriske anlegg skal bare utføres av fagfolk. Dette er viktig: stikk aldri løse ledninger i støpsler bruk aldri hjemmelagede sikringer beskytt elektrisk utstyr mot fuktighet kabler og ledninger skal (både innendørs og utendørs) beskyttes slik at de ikke blir skadet trekk aldri ut støpslet til pumper, motorer, fordelingstavler o.l. dersom disse er i drift og under belastning alle sikringsskap, stikkontakter o.l., som er tilgjengelige for uvedkommende, skal være utkoplet eller låst utenom arbeidstiden. Defekt elektroverktøy kan være livsfarlig. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 31

32 BYGNINGSSAG Bygningssag skal bare benyttes av personer som har fått nødvendig opplæring og som er over 18 år. Dette er viktig: skjermer og avsug skal være i orden og riktig innstilt spaltekniven som motvirker tilbakekast skal være på plass og riktig innstilt føringsbrett og anlegg må være stødig og riktig innstilt området rundt saga skal være ryddig nødstoppen skal prøves ingen andre må befinne seg i farlig nærhet bruk skyveredskap for føring av materialer mot sagbladet stans saga med en gang du er ferdig med arbeidet. Alvorlige ulykker kan skje hvis utstyret ikke brukes forsvarlig. Skjermingen kan aldri bli 100 prosent. 32 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

33 VINKELSLIPER OG -KUTTER Dette er viktig: beskyttelsesdeksel skal være på plass personer må ikke oppholde seg i sprutsonen ferdige flater og brennbart materiale må dekkes til både du og andre i farlig nærhet skal benytte godkjente vernebriller og hørselvern. Støy og støv fra vinkelsliper er en belastning for arbeidsmiljøet. Splinter og glødende spon kan forårsake store skader på mennesker og materiell. Ikke bruk vinkelsliper dersom arbeidsstykket kan klippes med saks! hms-håndbok: helsebygg midt-norge 33

34 BOLTE- TE- OG SPIKERPISTOL Alvorlige ulykker kan skje hvis bolte- og spikerpistoler har tekniske mangler eller blir brukt uforsvarlig. Brukerne må være over 18 år og ha fått nødvendig opplæring. Dette er viktig: rett aldri pistolen mot deg selv eller andre bruk hørselvern og godkjente vernebriller bruk riktig splintvern sett opp tydelige advarselsskilt nær skyteplassen sørg for at ingen andre befinner seg i farlig nærhet oppbevar pistol og drivpatroner i låst rom eller skap hvis drivpatronen klikker, skal du vente minimum 30 sekunder før årsaken undersøkes og magasinet tømmes. SKYTING MED BOLTEPISTOL PÅGÅR Tøm pistolen for spiker, bolter og ammunisjon når du er ferdig med arbeidet. 34 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

35 LØFTEREDSKAP Løfteredskap så som stropper (av ståltau, kjetting, kunst- og naturfiber), kroker, sjakler, løftenett etc. skal undersøkes grundig av sakkyndig person minst hver 12. måned. Godkjent løfteredskap skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning og være påført årsfarge. Defekt redskap merkes med hvit farge. SWL NOMSLTB NOMSLTB NDYRO NDYRO Arbeidstilsynet benytter 4 fargekoder som skiftes hvert kalenderår = gul 2005 = rød 2003 = grønn 2006 = gul 2004 = blå 2007 = grønn Fargekodene påføres redskapet på løftehodet, merkebrikke eller presslås på ståltau. Vær spesielt oppmerksom på følgende: sjekk alltid kapasitet og merking før bruk beregn alltid kapasitet når det løftes med flere parter overskrid aldri arbeidsvinkel 60 vær klar over den risiko hengende last representerer gi tydelige og riktige signaler når lasten skal dirigeres. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 35

36 KJEMIKALIER Bruk av kjemiske stoffer kan gi eksem, allergi eller skader på indre organer. Etsende stoffer kan gi øyeblikkelig skade hvis de kommer i kontakt med øyne eller bar hud. Andre stoffer kan være giftige eller kreftfremkallende. De fleste skadene oppstår ved at du puster inn luft som er forurenset av helsefarlige stoffer. Skader kan også skje ved at stoffene trenger inn gjennom huden. Produktdatablad skrevet på norsk skal være tilgjengelig på byggeplassen. Alle som arbeider med helsefarlige stoffer skal kjenne risikoen ved bruk av stoffene og hvordan skader kan unngås. Bladene gir blant annet følgende opplysninger: produktnavn og -beskrivelse bruksanvisning mengde av gift og helsefarlige stoffer beskrivelse av helsefare og helserisiko opplysninger om førstehjelp opplysninger om forebyggende vernetiltak branntekniske opplysninger. 36 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

37 VARMT ARBEID Sveising og skjæring kan medføre brann- og eksplosjonsfare, og gi luftforurensning i form av helsefarlig røyk, gass og støv. Sveising utvikler sterkt lys som kan forårsake øyeskader. Sprut og gnister kan skade mennesker og materiell. Sjekk alltid hva som er på den andre siden før du begynner med sveise- eller skjærearbeid. Bruk riktig verneutstyr. Før varmt arbeid inne i eksisterende sykehusbygninger igangsettes skal tillatelse innhentes fra sykehusets allmenntekniske avdeling. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 37

38 SVEISING OG SKJÆRING Dette er viktig: kontroller at sveiseutstyret er i orden før du tar det i bruk sikre arbeidsstedet ved å fjerne eller skjerme alt som er lett antennelig avskjerm arbeidsplassen slik at dine arbeidskamerater ikke skades dekk til utsparinger i gulv og vegger for å unngå at gnister og sprut faller ned på annet utstyr eller materiale ha alltid brannslokningsapparat i nærheten og vurder behovet for sveisevakt bruk alltid skjerm, maske eller vernebriller med lysfilter som passer til sveisemetoden du benytter personell med kontaktlinser må ikke utsettes for sveiseblink eller varme da hornhinnen kan ødelegges. I så fall må lege oppsøkes. Gasslighter i lommen kan være farlig. En gnist kan punktere lighteren og antenne gassen. 38 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

39 GASSFLASKER OG TILBEHØR På anlegget finnes flasker med komprimert gass til sveising, brenning, oppvarming m.v. Disse gassflaskene representerer en fare for utilsiktet brann eller eksplosjon. Flaskene må derfor håndteres (lagres, transporteres og brukes) på forskriftsmessig måte av kvalifisert personell. Lederen din og du selv er selvfølgelig ansvarlig for at de fastsatte verneregler følges, slik at gassflaskene og tilbehøret blir brukt på en riktig og sikker måte. Dette er viktig: gassflasker skal alltid være merket med innhold. De skal lagres og brukes i stående stilling og være sikret mot velting ved hjelp av kjettinger, klammer o.l. beskyttelseshettene på toppen av flaskene skal alltid være påsatt når flaskene lagres, transporteres eller ikke er i bruk. Ved midlertidig og kortvarig stans i sveise- eller brennearbeid kan det være tilstrekkelig bare å stenge av ventilene på toppen av flaskene fylte flasker skal lagres adskilt fra tomme flasker, som skal være tydelig merket om at de er tomme. Oksygenflasker skal lagres minst 8 m vekk fra flasker med brennbare gasser røde slanger skal brukes for acetylen og andre brennbare gasser. Blå slanger brukes for oksygen oksygenkoblinger må ikke settes inn med olje eller fett. Dette kan føre til eksplosjoner anta bestandig at en gassflaske som ikke er tydelig merket er full, og håndter den deretter! hms-håndbok: helsebygg midt-norge 39

40 ERGONOMI Vi vil bidra til at du kan tilpasse arbeidsoppgavene best mulig for deg og din kropp slik at du ikke utsettes for unødige belastninger. Slike belastninger kan på lang sikt føre til vond rygg, vonde knær o.l. Ergonomisk tilrettelegging fører til: bedre helse økt trivsel bedre kvalitet økt effektivitet. Tiltak som bidrar til å redusere arbeidsbelastninger: bedre planlegging og koordinering bedre organisering av arbeidet bedre tilrettelegging av eget arbeid spesielle hjelpemidler opplæring. Undersøk om det finnes hjelpemidler og alternative arbeidsstillinger. Har du et godt forslag eller en ny idé avler det gjerne nye idéer. Bruk hodet, ikke ryggen! 40 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

41 ARBEIDSTID Anleggsarbeid kan foregå i periodene: z mandag - fredag z lørdag For perioden mellom og gjelder spesielle grenser for støy og vibrasjoner. Normal arbeidstid kan kun fravikes dersom søknad om dispensasjon er innvilget. Støyende nattarbeid (22-07) skal ikke forekomme! hms-håndbok: helsebygg midt-norge 41

42 VARSLING AV V BERØRTE Entreprenørene har ansvar for å melde viktige forhold til Helsebyggs byggeleder/hms-koordinator, som har ansvar for at alle berørte parter (sykehusavdelinger og naboer) varsles i god tid før arbeidene påbegynnes. Det skal gis informasjon om: når arbeidet startes (dato) arbeidstid når arbeidet avsluttes (dato) navn på entreprenør(er) kontaktperson (Helsebyggs byggeleder) forventede ulemper. 42 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

43 TRAFIKK OG PARKERING Følgende krav gjelder: anleggstrafikk skal reduseres til et minimum benytt bare anvist trasé fartsgrensen på sykehusområdet er 30 km/t anleggstrafikken skal ikke under noen omstendighet hindre pasienttransport til og fra sykehuset rygging ut fra anleggsområdet er forbudt entreprenørene skal ikke påføre offentlig eller privat vei/eiendom skade skade eller ulempe skal utbedres umiddelbart tomgangskjøring skal unngås alle kjøretøy og maskiner skal ha lett synlig informasjon om entreprenørens navn og telefonnummer entreprenøren plikter å holde offentlig vei fri for tilsøling, og må sørge for nødvendig renhold. Tilgriset vei rengjøres på entreprenørs regning alle maskiner og tunge kjøretøy på byggeplassen skal være registrert i en oversikt som finnes på byggeplassen alle maskiner skal ha utstyr (absorbent) for oppsamling av oljesøl de utførende har ikke anledning til å benytte parkeringsplasser på St. Olavs Hospital eller den omliggende avgiftsparkering. Det vil være mulig å få tildelt parkeringsplasser på Marienborg. Parkeringssituasjonen for ansatte og brukere av sykehuset er i dag anstrengt. Det er derfor svært viktig at du ikke benytter parkeringsplasser i området rundt St. Olavs Hospital. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 43

44 RENT BYGG Gjenværende byggestøv er hovedårsaken til klager over tørr luft når bygg overtas. Inneklimaet er selvfølgelig særlig viktig i sykehus. Dette er en av flere grunner til at byggingen skal foregå etter Rent Bygg -filosofien. Dette innebærer bl.a. at: alle entreprenører er ansvarlige for å holde eget verneområde ryddet til enhver tid. Det skal minimum gjennomføres rydding på slutten av hver arbeidsdag det gjennomføres en ukesluttrydding hver fredag etter lunsj materialer skal oppbevares slik at de ikke utsettes for fuktighet eller skades på annen måte overflater og installasjoner skal regelmessig støvsuges etter at bygget er lukket det stilles krav til maksimalt tillatt støvdekkeprosent på overflater ved overlevering. Hvis renholdet hindres pga. manglende rydding, vil ekstrakostnadene belastes ansvarlig entreprenør. 44 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

45 AVFALL Regelen er: avfallet skal daglig bringes til utendørs containere containere skal sikres med nett avfallet skal leveres på godkjent mottakssted det er ikke tillatt å brenne avfall. Entreprenør skal dokumentere hvor ulike typer avfall er levert. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 45

46 STØV Helsebygg Midt-Norge har satt seg følgende mål: støvplager knyttet til riving, utgraving, massetransport og nybygging skal søkes redusert til et minimum støv fra bygge- og anleggsaktiviteter skal ikke sjenere pasienter eller omgivelsene forøvrig. Dette betyr at: det gjennomføres tiltak for å minimalisere støvoppvirvling fra byggeplass veier skal holdes rene. I perioder hvor det er påkrevet, skal alle biler som forlater byggeplass spyles (eller rengjøres på tilsvarende måte). 46 hms-håndbok: helsebygg midt-norge

47 STØY OG VIBRASJONER Støy og vibrasjoner vil kunne påvirke pasienters komfort, trygghet og behandlingssituasjon, samt medføre skader på bygg og sårbart medisinsk utstyr. Entreprenørene skal på forhånd definere aktiviteter som forventes å gi vesentlig støy og/eller vibrasjoner. Dette rapporteres til Helsebygg som grunnlag for dialog med utsatte sykehusavdelinger og naboer. krav til maksimal vibrasjon er satt til 1 mm/s i pasientrom, oppholds- og arbeidsrom krav til maksimal støy (målt utenfor pasientrom) er satt til 70 db (A). Hvis man i spesialtilfeller må fravike gjeldende krav, skal det søkes dispensasjon. Aktiviteter som skaper støy og vibrasjoner skal koordineres mot sykehusets avdelinger for å begrense ulempene. hms-håndbok: helsebygg midt-norge 47

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1.

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Skilting Skilting er i dag et av vårt samfunns viktigste kommunikasjonssystemer. Felles for skiltene er at de er entydige og lette å forstå. Uansett hvilket kulturell eller språklig bakgrunn personer måtte

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214221 Elektro Vedlegg G Administrative bestemmelser 2014-06-27 Innhold 1 Entreprenørens organisering 3 1.1 Byggherrens organisasjon 3 1.2 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse Klæbu kommune Halsetvegen 2-4 Riving Byggherrens Risiko-analyse Rev 1.0 27.11.2015 Side 1 Lav lav risiko. Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Middel tolerabel risiko. Akseptabelt, men risikoreduserende

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG

KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG Stavanger eiendom Prosjekt: KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Denne SHA-malen forutsettes å videreutvikles og kompletteres i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk

FEF dato: Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien Løkken Verk SHA plan dato: 15.01.13 Filnavn: ver137.doc FEF dato: 131211 Side: 1 av 2 Byggeplass: Meldal vgs. Adresse: Løkkenveien 117 7332 Løkken Verk Tiltak: Rehabilitering, ombygging og nybygg, gjennomført i hovedsak

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis

Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis Prosjekt: Nytt Munchmuseum Tittel: Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis 01 Konkurransegrunnlag M013 17.12.14 FL-L GLB SN Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer