REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg"

Transkript

1 1 REFERAT Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg Møtetype: AMU møte nr Møtedato: Møtested: Kokstad, styrerom 1. etg. Neste møte Deltakere: Bedriftsrepresentanter: Leif Helge Eriksen Geir Ramsvik Tore Angelskår Arbeidstakerrepresentanter: Jostein Notvik Finn Kydland Tony Liestøl (forfall) Observatører: Trond Skaflestad, Kokstad BHT (forfall) Knut Grove, Kokstad BHT Ole J. Bakkevold (referent) NR. SAK ANSVARLIG Faste saker a) Godkjenning av innkalling og saksliste. - Innmeldte saker som ikke er begrunnet / utredet blir ikke tatt med i sakslisten, men tas opp under eventuelt. - Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. b) Godkjenning av referat fra forrige AMU-møte - : Forslag om å sende ut referat for godkjenning til AMU-medlemmene. Enstemmig vedtatt. - : Referatene bør refereres i HMS-møtene. Kommentarer: Ligger tilgjengelig på intranett, sendes ut til prosjektene, formidles også gjennom Månedens HMS-tema. - Knut Grove: KBHT s kompetanse ang. vibrasjoner. Kommentar: Se sak Referatet ble godkjent uten andre merknader. c) Gjennomgang av HMS resultater og status - Gode HMS-resultater så langt sammenlignet med 2009, spesielt mht. førstehjelp. Nokså stabilt mht medisinske behandlingsskader. Se HMSmånedsrapport på intranett. - Godt HMS-arbeid i prosjektene. - Siste månedens tema har vært: Fokus på Bedriftshelsetjenesten (august), kvalitet (september). Se månedens tema på intranett. - HMS-samling i Haugesund. Fokus på samkjøring iht. visjon og verdier. - Beerenberg går nå mot sertifisering etter OHSAS på Leif Helge Eriksen Leif Helge Eriksen

2 2 Arbeidsmiljø vil etter hvert bli en godkjent internasjonal ISOstandard. - Dovre hadde sertifiseringsgjennomgang av Beerenberg i august. Ingen avvik. d) Gjennomgang av sykefravær, oppfølging og IA-arbeid - Totalt sykefravær 2009: 6,78 % - August 2010: 8,58 % som er for høyt i forhold til mål for 2010 på < 6 %. - Mer presise målinger er en av grunnene til at sykefraværstallet er høyere. - HR kommer til å lage en overordnet plan for å redusere sykefraværet. - Kommentarer: - Må passe på at operatører med faktiske skader får tilrettelagt arbeid. - Må passe på at ansatte som ikke er arbeidsføre ikke arbeider og dermed blir mindre arbeidsføre, får et høyere sykefravær og eventuelt blir uføre. - Må passe på kontakt med dem som er sykemeldt slik at det er enklere å komme tilbake i jobb. - Dersom det skulle være generell misnøye med arbeidsmiljø må dette fremmes som egen og godt forberedt sak i AMU. Da kan AMU ta en seriøs gjennomgang. - Det er ønskelig med mer presis statistikk som viser både egenmeldt korttidsfravær og legemeldt korttidsfravær og som differensierer mellom ulike typer langtidsfravær. e) Orientering fra Verneutstyrsforum - Neste møte (dagsamling) fastsatt til 28. oktober hvor formålet med møtet er å ferdigstille utkast til Håndbok for personlig verneutstyr. Bedriftshelsetjenesten deltar i møtet. f) Utførte HMS-kartlegginger og vurderinger - Ekofisk Kilo: Generell helserisikovurdering (september). - Gullfaks: Støymålinger (dosimeter som bæres av operatøren) i oktober. - Mongstad: Målt på kjemikalie- og fibereksponeringer (juli). - Husøy: Generell helserisikovurdering, helseovervåking og støvmålinger (april). - Kokstad: Ergonomisk risikovurdering av Tilkomstteknikk (august). - Se ellers referat fra månedsmøtene med KBHT som legges på intranett under HMS /Bedriftshelsetjeneste. Her finnes detaljert oversikt over gjennomførte og planlagte helserisikovurderinger, helseovervåkinger, målinger m.m Restruktureringen i administrasjonen - Bakgrunn for restruktureringen er et behov for å redusere kostnader for at Beerenberg skal kunne være mer konkurransedyktige i framtiden. - Det er gjennomført strategiske tilpasninger, men vi kom dessverre ikke utenom reduksjon i bemanningen, hovedsakelig i administrasjonen. - Tilbakemeldinger fra fagforeningene er at det er gjennomført en korrekt og ryddig prosess. Ole Bakkevold / Knut Grove

3 Organisering av AKAN-arbeidet i Beerenberg - Pga. forfall utsettes saken til neste AMU-møte Nytt beskyttelsesregime; Støy, vibrasjoner og ergonomi HMSK-avdelingen jobber med et revidert utkast til beskyttelsesregime for støy, vibrasjoner og ergonomi. Tony Liestøl Beskyttelsesregimet er utarbeidet av Kokstad BHT som har gjort målinger for Beerenberg i over 20 år. Tabellen er og utarbeidet i samarbeid med en gruppe forskere hos Statoil (ledet av Asle Melvær akustiker og støy-guru ), som i disse dager presenterer ny GuideLines (GLO169) for Statoil. Vi har også et pågående samarbeid med yrkeshygienikerne hos ConocoPhillips hvor en både ser på revisjon av deres egen støyprosedyre og mulighetene for å revidere OLF sine retningslinjer for støy. BHT s kompetanse på vibrasjoner: - Startet kartlegginger allerede i forkant av forskriften som kom i Vibrasjoner inngår i utdanning av yrkeshygienikere. - Sertifiseringsordning for yrkeshygienikere. - Intern opplæring kan dokumenteres. - Kartlegginger gjennomføres og dokumenteres iht. norske standarder. - Nytt og avansert utstyr for målinger av vibrasjoner. Intern opplæring. Beskyttelsesregimet: - Intern høring pågår. Høringsfrist 30. september. - Alle VO ene har fått regimet til høring, men foreløpig ikke mottatt noen høringsmerknader fra disse. - Problem at kunder ikke har gode nok kartlegginger og kartleggingsdata for støy. - Beerenberg er innovative ved å utvikle og ta i bruk produkter som demper områdestøy. - Vannjetting: Inkluder HT-spyling, ikke bare UHT. - Målinger skal utføres av Kokstad BHT for enhetlige målinger. - Med hensyn til dempingseffekt for hørselsvern er det viktig å ta hensyn til forskjellene mellom høy- og lavfrekvent støy samt laboratorietester kontra praktisk bruk. Viktig med opplæring i korrekt bruk av hørselsvern. - Forslag om å ta med både operasjonstid og effektiv tid i tabellen. - Det må gjøres evalueringer av arbeid over skulderhøyde og under knehøyde og resultatene må med i tabellen. Denne typen arbeid må tidsbegrenses. - I bakgrunnsmaterialet er ikke COPNOs målinger med og ei heller det faktum at UHT ikke er i bruk på Ekofisk i dag og en evaluering av dette. - For å sikre bedre deltakelse / flere høringsmerknader utvides høringsfristen til midten av oktober og HVO bes om å purre verneorganisasjonen Opplæring av verneombud og AMU ( 40 timers kurset ) Forslag til vedtak om 40-timerskurset: Det finnes ingen avtale i bedriften om at 40-timerskurset skal gjennomføres over internett og kunne vare kortere enn 40 timer. Dersom bedriftens ledelse

4 4 mener at det finnes en slik avtale sier SAFE klubben i så fall denne avtalen opp med umiddelbar virkning. Alle verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal ha tilbud om å gjennomføre verneombudskurset innen en måned etter at de er valgt. Kommentar fra referent: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12. Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, pkt 4) sier: Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. - Pr i dag ingen avtale om redusert timetall på VO-kurset. - E-læringsopplegget var en test som har vist seg å ikke fungere tilfredsstillende. - Sak i månedsmøte med KBHT. - HMSK-avdelingen, i samarbeid med BHT og verneorganisasjonen, fremmer forslag til nytt opplegg for VO-kurs til neste AMU-møte, inkl. forslag om tidsfrister for gjennomføring av VO-kurs for nye VO er Verneområder og antall verneombud Forslag til vedtak:, Tony Liestøl og en person utpekt av bedriftens ledelse delegeres ansvaret for å definere verneområdene i bedriften. Dette for å sikre riktig antall verneombud. - Prosedyren for valg av verneombud: Det skal velges verneombud i alle prosjekt med mer enn 5 ansatte. - Verneombudsapparatet kommer med forslag til organisering ved oppstart av nye prosjekter - Forslag 2 til vedtak: Videreføre tidligere praksis i Stavanger: HVO skal ved prosjektoppstart sammen med prosjektledelsen definere verneområdene. - Dersom dette ikke håndteres / fungerer må dette avviksrapporteres. Votering: - Forslag fra : Nedstemt med 4 mot 3 stemmer. - HVO skal ved prosjektoppstart sammen med prosjektledelsen definere verneområdene Arbeid over åpen sjø Forslag til vedtak For arbeid over åpen sjø må det være en godkjent tilkomstteknikker til stede. Begrunnelse: Redningsselene i redningspakkene er komplekse seler. Det er ikke lov å bruke disse selene uten kurs/utdanning tilsvarende tilkomstteknikker. - Forslag til vedtak trekkes. - Drift v/ Tore Angelskår ser videre på saken.

5 Redningsplaner iht. OLF retningslinjer For slag til vedtak: Når det gjelder stillasarbeid: På den enkelte arbeidsplass/plattform skal det være en rednings plan i henhold til OLF sine retningslinjer. Det skal være en rednings bag klar til bruk ved arbeid over åpen sjø og ved arbeid i store høyder. Alle stillasarbeidere skal ha redningsøvelser under hver oppholdsperiode. Kommentar fra referent: Se også vedlagt mail fra OLF + OLF retningslinje Saken tas opp igjen i AMU-møte nr , når reviderte OLFretningslinjer foreligger Valg av verneombud Forslag til vedtak om valg av verneombud: og Tony Liestøl er ansvarlige for å påse at det gjennomføres valg av verneombud i bedriften høsten Må se på sammenheng mellom verneområder og verneombud - Prosedyre for valg av verneombud: Prosjektleder ansvarlig for valg av verneombud. Bør være HVO som har ansvaret, i samarbeid med prosjektleder. Ellers skal dette gjøres i tråd med forskrift. - Ønske fra SAFE om mer involvering av fagforeningene. Votering: - Forslag fra : Nedstemt 4 mot 3 stemmer. - HMSK i samarbeid med verneorganisasjonen får ansvar for at valg gjennomføres der dette ikke er gjort, iht. WI Valg av verneombud. Eventuelt Fellesforbundets representant, Jostein Notvik, orienterte om at de ville legge frem en forberedt sak om situasjonen / personalpolitikken i selskapet i neste AMU. Ledelsen hadde bedt om at dette ble gjort etter at problemstillingen flere ganger hadde blitt tatt opp rett over bordet. Dette for å få en faktabasert og konstruktiv diskusjon

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer