Deltakerhåndbok Revidert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015"

Transkript

1 Revidert:

2 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss Visjon og formål Visjon Empowerment Formål Kvalitetspolitikk Bedriften Deltakere Kunder Ansatte Rettigheter og plikter Sykefravær (Folketrygdloven, kap.8) Barns sykdom Bruk av verneutstyr Varslingsrett Rusmidler Sykdom relatert til arbeid Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø Melding av skader/ulykker/sykdom/uønskede hendelser Opplæring HMS Arbeidstøy Førstehjelpsutstyr Brannslokningsutstyr Advarselsystem Røyking Oppslag på bedriften Trening/ helse Klage og klagebehandling Hvordan klage Standard skjema Lage egen klage Behandling av klage gir deg gode opplevelser Side 2

3 5.3 Anke Etiske retningslinjer Taushetserklæring og konfidensialitet Behandling av sensitive data Arbeidsreglement Arbeidstid Velferdspermisjoner Verne- og sikkerhetsbestemmelser Bedriftens tidregistreringssystem HMS Utvalg Roller i organisasjonen Rettighetsdokument Rettigheter APS, AB, ARR, Avklaring, Oppfølging, og andre kurs KIA/TIA Plikter Organisajonskart Formålet med din deltakelse hos oss Det foreligger en bestilling fra NAV, som er utgangspunkt for vårt arbeid. Du er selv ansvarlig for at vi jobber etter dine målsettinger, du er selv aktør og ansvarlig for eget attføringsløp. I oppstart av tiltaket utarbeider vi sammen en handlingsplan der dine mål uttrykkes. Dette dokumentet vil være styrende for vårt arbeid, og kan endres og evalueres underveis. Vi har individuell tilnærming til den enkelte deltaker og dennes målsettinger, og det forventes at du selv er aktiv i din egen attføringsprosess. I noen tilfeller vil det være nødvendig og hensiktsmessig å samarbeide med hjelpe- og helseapparatet du eventuelt har rundt deg. Da vil det i tilfelle bes om en samtykkeerklæring fra deg før jobbkonsulent tar kontakt med disse. Etter endt tiltak vil det utarbeides en sluttrapport, som du selv skal lese gjennom og underskrive. Etter endt tiltak ønsker vi også en evaluering av mottatt tjeneste, for å lære mer og kunne forbedre oss. - gir deg gode opplevelser Side 3

4 2 Visjon og formål 2.1 Visjon Vår visjon er: Vi gir deg gode opplevelser. Flekkefjord Produkter ønsker å gi gode opplevelser både til deltakere, leverandører, kunder og ansatte. De gode opplevelsene ønsker vi å formidle ved hjelp av 4 kjerneverdier: Humør Engasjement Trygghet Tillit Disse verdiene er styrende for det daglige arbeidet som utføres i bedriften. 2.2 Empowerment Ut fra empowerment-tankegangen har alle mennesker ressurser og muligheter til å finne egne handlingsstrategier og få innflytelse og medbestemmelse. Empowerment er en nødvendig prosess for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen. Det å ha kontroll på eget liv er viktig for selvbildet og mestringsevnen og har positive effekter på psykisk og fysisk helse. Flekkefjord Produkters kjerneverdier som er; humør, engasjement, trygghet og tillit er styrende for det daglige arbeidet som utføres i bedriften. Vi anser kjerneverdiene som et godt grunnlag for et miljø som kan styrke individet og aktivere den enkeltes egenkraft. 2.3 Formål Flekkefjord Produkter sitt formål er å drive yrkesrettet attføring gjennom avklaring, arbeidstrening og kvalifisering, med sikte på formidling til ordinært arbeid. 3 Kvalitetspolitikk På forretningsområdet attføringstjenester forstås med kvalitet den evne bedriftens tjenestetilbud har til å tilfredsstille velferds- og arbeidsmarkedsmyndighetenes, og den enkelte attføringssøkers forventninger og behov. Kvalitet er en avgjørende faktor i sin strategi for å sikre seg posisjon i markedet og dermed trygge arbeidsplasser. Bedriften ønsker å levere kvalitet i alle ledd. Vi benytter oss av EQUASS kvalitetssikringssystem for å ivareta god kvalitet i tjenesteleveransene og for kontinuerlig holde fokus på mulighetene for forbedringer i organisasjonen sitt arbeid. - gir deg gode opplevelser Side 4

5 3.1 Bedriften Gjennom det daglige arbeidet ønsker vi å synliggjøre og formidle vår visjon, verdier og formål. 3.2 Deltakere Våre deltakere skal sikres kvalitet og pålitelighet i mottatte tjenester gjennom medvirkning i utarbeidelse av handlingsplan. Det er et mål at alle deltakere etter endt tiltak skal gis mulighet for å evaluere mottatt tjeneste. 3.3 Kunder Alle våre kunder og deltakere skal oppleve god service, godt humør, god kvalitet og fleksibilitet i sin kontakt med oss. 3.4 Ansatte Ved å ha ansatte med variert og relevant bakgrunn, og å ha fokus på kompetanse, kompetanseheving og Humør/Engasjement/Trygghet/Tillit, vil vi sikre at faglighet og pålitelighet blir ivaretatt i gjennomførelsen av arbeidsoppgavene. Flekkefjord Produkter ønsker til en hver tid å levere varer og tjenester av beste kvalitet. Ved å ha det høyt under taket ønsker vi å ha en god tilbakemeldingskultur. Vi har også prosedyrer på alle som mottar tjenester fra oss skal gis mulighet til å evaluere disse tjenestene. Bedriftens årsplan inneholder bl.a. at det minst 1 gang årlig skal presenteres områder hvor forbedringer skal finne sted. Disse skisseres og planlegges i utgangspunktet i Strategisk plan innen utgangen av november. Utførelsen av forbedringene planlegges med start påfølgende 1. januar og med eventuelle kontroller og korrigeringer underveis. Ved utarbeidelse av ny Strategisk plan/årsrapport evalueres gjennomførte forbedringstiltak. 4 Rettigheter og plikter 4.1 Sykefravær (Folketrygdloven, kap.8) Ved sykefravær i de to første månedene etter oppstart må sykemelding fremlegges. Etter å ha vært 2 måneder i tiltak kan egenmelding brukes etter vanlige regler i AML/IA regelverket. Flekkefjord Produkter er en IA bedrift. Det vil si at en har 3x8 egenmeldingsdager å bruke årlig, ved egen sykdom. Deltaker må gi beskjed til sin leder om sitt fravær så tidlig som mulig, og senest kl 0900, første fraværsdag. Beskjed om fravær skal primært ringes inn via telefon. Ved fravær utover 2 dager hos deltakere, skal NAV lokal varsles. Ved fravær, skal egenmeldingsskjema fylles ut når den som har vært syk, er kommet tilbake i arbeid. Dette kun dersom sykemelding ikke foreligger. 4.2 Barns sykdom - gir deg gode opplevelser Side 5

6 Retten til permisjon framgår av Folketrygdloven, kap.9, og omfatter arbeidstakere med omsorg for barn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Rett til permisjon gjelder nødvendig tilsyn med barn som er sykt, eller når den som har det daglige tilsyn med barnet er syk. En deltaker som er borte fra arbeidet eller tiltaket på grunn av nødvendig tilsyn med sykt barn, kan være borte inntil 3 fraværsdager om gangen uten å legge fram erklæring fra lege. Meldeplikt til arbeidsgiver eller kursarrangør første fraværsdag er den samme som ved egen sykdom, jfr. lovens 3-22 og forskriftens 4. I motsetning til hva som gjelder ved egen sykdom, stilles det ikke krav om to måneders ansettelsesforhold før det foreligger rett til egenmelding. 4.3 Bruk av verneutstyr Alle tiltaksdeltakere og ansatte plikter å sette seg inn i krav til bruk av verneutstyr ved adgang til mekanisk- eller trevareavdelingen, dersom fast ansettelse eller tiltaksperiode er aktuelt. 4.4 Varslingsrett Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved Flekkefjord Produkter. Varslingen skal være forsvarlig. 4.5 Rusmidler Det er ikke tillatt å møte til arbeid i ruset tilstand. Det er heller ikke tillatt å innta berusende midler i arbeidstiden. Ved mistanke om rusing vil vedkommende i utgangspunktet bli vist bort fra arbeidsstedet. Enkelte situasjoner kan derimot tilsi at det bør tilrettelegges fremfor bortvisning sett ut fra arbeidssøkers totalsituasjon. Denne vurderingen foretas av aktuell avdelingsleder i samråd med daglig leder. Dersom man blir tilbudt rusmidler på bedriftens område, skal tilbudet avvises og uten ugrunnet opphold meldes til avdelingsleder eller daglig leder. 4.6 Sykdom relatert til arbeid Alle deltakere plikter seg til enhver tid å melde fra til avdelingsleder om sykdom som kan være uforenlig med arbeid i avdelingen. 4.7 Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø Alle ansatte plikter til å medvirke til å utvikle et godt og sikkert arbeidsmiljø. Jfr. 2-3 i AML. Vi skal alle trives på jobb, og det er et kollektivt ansvar at det blir så. - gir deg gode opplevelser Side 6

7 Det skal vises aktsomhet, og alle må bidra til å hindre ulykker og helseskader. Blir man oppmerksom på arbeid som utføres med fare for liv og helse, skal dette stoppes umiddelbart og varsles til nærmeste leder, eller avdelingens verneombud, dersom man ikke kan ta tak i dette på egenhånd. Det skal ikke forekomme trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. 4.8 Melding av skader/ulykker/sykdom/uønskede hendelser Alle ansatte er pliktige til å melde fra om skader, ulykker og sykdommer som fremkommer, og som kan relateres til arbeid. Jfr. 5-1, 5-2 i AML. Uønskede hendelser av annen karakter skal det også meldes fra om. Avviksskjema kan fås ved henvendelse til nærmeste leder eller verneombudstjenesten. Avviksskjema leveres i utfylt stand til nærmeste leder, alternativt daglig leder. For mer informasjon, kontakt din nærmeste leder eller verneombud i ditt område. 4.9 Opplæring HMS Ved arbeidsforhold i mekanisk og sveis, bygg og trevare og catering avdelingen, skal egen opplæring innen HMS gis den enkelte av avdelingsleder Arbeidstøy Flekkefjord Produkter har til enhver tid ansvar for å stille nødvendig arbeidstøy og sko, samt påkrevd verneutstyr, til disposisjon for den enkelte tiltaksdeltaker som skal arbeide i en av bedriftens avdelinger Førstehjelpsutstyr Se oversiktskart i den enkelte avdeling Brannslokningsutstyr Se oversiktskart i den enkelte avdeling Advarselsystem. Ved brudd på Flekkefjord Produkter sitt HMS og arbeidsreglement, skal dette påpekes og eventuelt rapporteres med avviksskjema til nærmeste overordnede. Ved grove og/eller vedvarende regelbrudd skal nærmeste overordnede vurdere om det er behov for å gi advarsel, etter en forutgående samtale med ansatt/deltaker. Advarsel gis i samråd med daglig leder i bedriften. Førstegangs advarsel gis skriftlig eller muntlig til mottaker. Samtidig skal dette registreres i bedriftens personalsystem hvor det skal fremgå at førstegangs advarsel er gitt. - gir deg gode opplevelser Side 7

8 Andregangs advarsel gis skriftlig til mottaker. Registreres i bedriftens personalsystem. Denne advarsel skal inneholde opplysning om når forrige advarsel ble gitt og opplysning om konsekvensen av fortsatt(e) regelbrudd. Viser det seg at regelbruddet/bruddene ikke opphører, til tross for 2 forutgående advarsler, vil et grunnlag for en tredjegangs advarsel bety det samme som en avskjed/avslutning av tiltaket. Viser for øvrig til bedriftens arbeidsreglement Røyking Røyking er forbudt i alle administrative bygninger. Røyking er kun tillatt på anviste plasser. har et røykfritt inngangsparti, og vi ber om at sigarettstumper dumpes i egne søppeldunker. All røyking på bedriftens skal skje i de oppsatte pauser Oppslag på bedriften Alle oppslag må godkjennes av ledelsen eller den som er gitt slik fullmakt. Det er ikke tillatt å korrigere/fjerne oppslag uten nødvendig fullmakt Trening/ helse Bedriften oppfordrer alle til å ta vare på egen helse og legger til rette for trening 2 dager i uken. Henholdsvis tirsdager og torsdager kl 1400 til kl Bedriften legger ellers til rette for individuell trening i arbeidstiden, inntil 1 time pr uke. 5 Klage og klagebehandling Dersom mottakere av tjenester levert av ønsker å klage på tjenesteleveransen, skal en klage framsettes skriftlig til daglig leder eller styrets leder. Med mottakere av tjenester menes: - deltakere som er i aktive tiltak i regi av - NAV - andre organisasjoner som kjøper attføringsrelaterte tjenester fra Klagen leveres til daglig leder eller styreleder snarest og senest 30 dager etter avsluttet mottatt tjeneste 5.1 Hvordan klage En av følgende måter kan benyttes for å framsette en klage: Standard skjema - gir deg gode opplevelser Side 8

9 Bruk standard skjema (Skjema for klage på Flekkefjord Produkter sine hjemmesider Dette fylles ut av klageren selv eller i samarbeid med ordinært ansatte i bedriften Lage egen klage En klage skal inneholde følgende punkter: Hvem som klager Klagedato Hva eller hvem klagen gjelder Begrunnelse for klagen Eventuelt ønske om anonymitet (ikke for daglig leder) 5.2 Behandling av klage Klage(r) vil bli behandlet av Flekkefjord Produkters attføringsutvalg eller i ledergruppa. Dersom klager ønsker anonymitet skal daglig leder ha beskjed om dette fra klageren. Resultat av klagebehandlingen blir skriftlig forelagt klageren innen 14 dager etter klagedato og dokumenteres i egen perm hos daglig leder. Daglig leder framlegger oversikt over klager for bedriftens styre 4 ganger årlig. 5.3 Anke Resultat av klage kan ankes til bedriftens styre ved styreleder innen 14 dager etter mottatt resultat og den vil bli behandlet i påfølgende styremøte. 6 Etiske retningslinjer Flekkefjord Produkters etiske retningslinjer skal bidra til at ansatte forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Retningslinjene omfatter de ansattes personlige adferd, interne forhold, relasjoner til brukere innenfor de enkelte tiltak, og forhold til eksterne virksomheter og kunder. Retningslinjene bygger på relevante lover og forskrifter, rundskriv og bransjeetiske regler. De etiske retningslinjene skal gi beslutningsgrunnlag i mellommenneskelige prosesser, og bidra til en høy moralsk og etisk standard. Våre handlinger og vår kommunikasjon skal være tydelig, åpen og ærlig, regler for inhabilitet og taushetsplikt skal følges jfr. gjeldende forvaltningslov. Alle har en selvfølgelig rett til å klage på uønskede forhold, alle klager skal behandles seriøst og søkes løst ved henvendelse til nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Klager behandles konfidensielt. Det skal ikke forekomme diskriminering eller mobbing, fysisk, psykisk eller økonomisk utnyttelse av ansatte og deltakere innenfor de forskjellige brukergrupper med svake ressurser/særpreg eller øvrige ansatte. Det skal hele tiden arbeides for, og vedlikeholdes, et inkluderende arbeidsmiljø hvor likeverd og gjensidig respekt for hverandre er bedriftens kjennetegn. - gir deg gode opplevelser Side 9

10 En skal ta hensyn til at personer er forskjellige i forhold til hvor mye de ønsker å fortelle om seg selv når andre er til stede. skal søke å: ivareta den enkelte ansatte, deltaker og kunder sin integritet og verdighet utøve relevant likebehandling holde avtaler og oppfylle forpliktelser formidle åpenhet og dialog med ansatt, deltaker og kunde Det skilles mellom: 1: Ordinært ansatte. Med dette menes ansatt med stillingsstørrelse på 50% eller mer. 2: Tiltaksansatte som mottar ytelser/tiltakslønn fra, KiA og TiA. 3: Deltakere på kurs eller tiltak som mottar ytelse fra NAV eller andre. Alkoholbruk Flekkefjord Produkter ønsker ikke å oppfordre til alkoholbruk. Ved arrangementer i regi av Flekkefjord Produkter hvor både 1, 2 og 3 deltar, er det totalforbud mot å drikke alkohol. Det samme gjelder også arrangementer i regi av Flekkefjord Produkter hvor bare 1 og 2 deltar. Ved arrangementer i regi av Flekkefjord Produkter hvor bare ordinært ansatte deltar, kan daglig leder tillate at det drikkes alkohol. Gaver Gaver mottatt fra kunder, leverandører, deltakere eller andre samarbeidspartnere: Dersom ansatte (1 og 2) mottar gaver som over, skal giver gjøres oppmerksom på at gavemottaket rapporteres til daglig leder, og at mottaker og daglig leder i felleskap avgjør hva den aktuelle gaven skal benyttes til. Sosiale medier (Facebook, Twitter, o.l.): Som en generell regel ønsker Flekkefjord Produkter at hver enkelt ordinært ansatt selvstendig vurderer hensiktsmessigheten av å bli venner med deltakere på Facebook/andre nettsamfunn. Uttalelser på sosiale medier kan ofte leses av andre, og det er derfor viktig å klargjøre hvilken rolle du som ansatt har; er du Flekkefjord Produkter-ansatt eller privat person? Hvis dette er uklart så er det viktig at dette blir avklart for hver enkelt melding og lignende du sender ut. De sosiale mediene utfordrer oss ansatte i forhold til å være bevisst egen kommunikasjon. Sosiale medier preges av å inneholde uformell kommunikasjon, linjene mellom arbeidsliv og privatliv viskes ut, spredningen av informasjon går raskt og lukkede områder for informasjonsdeling er kanskje ikke - gir deg gode opplevelser Side 10

11 så sikret for innsyn som man tror. Det er viktig å ivareta en profesjonell kommunikasjon i arbeidet vi utfører. Dette innebærer at kommunikasjonen: - Er redelig, ærlig og åpen - Ivaretar taushetsplikt Media/presse Uttalelser til media/presse på vegne av Flekkefjord Produkter er daglig leders/styreleders ansvar, og evt uttalelser fra andre ansatte skal gjøres etter avtale med daglig leder/styreleder. 7 Taushetserklæring og konfidensialitet Bedriftens ansatte plikter å bevare taushet om produksjonshemmeligheter, anbud, tilbud, kalkyler etc. I denne tausheten inngår også all informasjon som skulle komme frem om andre ansatte/tiltaksdeltakeres helse eller andre sensitive opplysninger. Brudd på taushetsplikten vil kunne medføre advarsel og i ytterste konsekvens avslutning av arbeidsforhold eller tiltak. Jfr. egen avtale, samt lov om personregistre og spesielle taushetserklæringer. Da tiltaksdeltakere i løpet av et opphold ved Flekkefjord Produkter får tilgang til en viss mengde sensitiv informasjon om andre tiltaksdeltakere så må også disse signere en taushetserklæring. To ganger årlig blir taushetsplikt og konfidensialitet gjennomgått med alle ansatte og tiltaksdeltakere på allmøte. Dette gjennomføres, i henhold til prosedyre om månedsmøte, i mars og oktober. Daglig leder er ansvarlig for at alle ansatte har underskrevet og blitt gjort oppmerksom på taushetserklæring og konfidensialitet. Jobbkonsulent har ansvar for at tiltaksdeltakere har underskrevet og blitt gjort oppmerksom på taushetserklæring og konfidensialitet. 7.1 Behandling av sensitive data Bedriften bruker datasystemet PAT til å håndtere personopplysninger om ansatte, samarbeidspartnere og deltakere. Dette datasystemet kjører på egen server (Attforing) i et eget fysisk nettverk som kun jobbkonsulenter og daglig leder har tilgang til. Systemet nås ved hjelp av terminalserver i adm nettet. Attføringsnettverket har ikke tilgang til andre nettverk. Det benyttes egen skriver innelukket i rom for utskrift av data fra dette nettet. - gir deg gode opplevelser Side 11

12 Fysiske mapper skal låses inne i arkivskap, disse skal 2 måneder etter sluttdato makuleres. Det er tilgang til å lagre mapper som det arbeides med på kontor, disse skal da være innelåst i skap eller skuff på låst kontor. Bedriften har et nøkkelsystem som gjør at kun jobbkonsulenter, i tillegg til daglig leder og administrator har tilgang til kontorer med sensitive data. 8 Arbeidsreglement Generelt gjelder arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser. 8.1 Arbeidstid Den ordinære effektive arbeidstid er 37,5 timer p.r. uke. Arbeidstiden er fra kl til kl Dagarbeidstiden og eventuelt skiftarbeid skal avbrytes av hvile- og spisepause(r) på henholdsvis 20 min. og 10 min. Disse pausene medregnes ikke i den effektive arbeidstid. Klokkeslett for pauser er som følger: Frokost: kl Lunsj: kl Kaffe: kl Enhver deltaker må møte presis til det fastsatte klokkeslett, straks begynne sitt arbeid og ikke forlate det før signal gis/arbeidstidens slutt. Avvikende arbeidstidsordninger avtales med nærmeste leder og jobbkonsulent. 8.2 Velferdspermisjoner Søknad om velferdspermisjon skal forelegges nærmeste overordnede i god tid, om mulig minst en dag før permisjonen ønskes avviklet. Er leder i tvil om velferdspermisjon kan innvilges, skal saken forelegges overordnede, eventuelt bør personalavdeling kontaktes. 8.3 Verne- og sikkerhetsbestemmelser Arbeidstakere må innrette seg etter bedriftens HMS- og sikkerhetsbestemmelser. De skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Ved arbeid som kan medføre fare for egen eller andres sikkerhet må den største grad av forsiktighet vises. Bruk av ild, varmeutviklende utstyr og ildsfarlige saker for øvrig, skal foregå med betryggende forsiktighet og i henhold til foreskrifter. Ved brudd på dette punkt vil man sette i verk ulike tiltak. 9 Bedriftens tidregistreringssystem Bedriften bruker TimeCatcher som tidregistreringssytem, og den enkelte har ansvar for å stemple ut og inn ved hjelp av stemplingskort. Det skal stemples når en ankommer arbeidssted og det skal stemples når en forlater arbeidssted. - gir deg gode opplevelser Side 12

13 - gir deg gode opplevelser Side 13

14 10 HMS Utvalg HMS Utvalget skal ha som oppgave: Oppfølging av målinger og undersøkelser, og påse at det blir vurdert og satt i gang tiltak rundt disse. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere med lønnsforhold til Flekkefjord Produkter. Her vil det bli diskutert enkelt saker, samt at det blir en gjennomgang av sykefravær og annet fravær i bedriften. Gjennomgang av avvik. Revidering og oppfølging av HMS Virksomhetsplan. Det avholdes møte 4 ganger i året, det vil si 1 gang i kvartalet. 11 Roller i organisasjonen Styrets leder: Daglig leder: Avdelingsleder sveis- og mekaniskavdeling: Avdelingsleder bygg- og trevareavdeling: Avdelingsleder cateringavdeling: Tillitsvalgt Fellesforbundet: Tillitsvalgt bedriften: Hovedverneombud: Verneombud: Brannvern: Revisor: Reidar Gausdal Thor-Eivind Fosse Roar Nilsen Tore Svindland Inger Marie Birkeland Richard Zijdemans Inger Marie Birkeland Alfred Larsen Kenneth Skarås Kenneth Skarås Eivind Johansen 12 Rettighetsdokument Alle ansatte og deltakere skal behandles etter nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner. Så som menneskerettigheter, diskriminering, helse- miljø og sikkerhet, med mer. For deltagere i tiltak hos Flekkefjord Produkter gjelder en rekke rettigheter og plikter forbundet med tiltaket. For økonomiske rettigheter fra NAV, henvises det til NAV sine hjemmesider, eller til kontaktperson ved NAV. De mest sentrale lovene er Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Folketrygdeloven. Lovene finnes på Flekkefjord Produkter skal gi alle deltakere mulighet for deltakelse i utvikling av programtilbud og tjenester samt om muligheter for brukermedvirkning. Interesseparter gis mulighet til å gi tilbakemelding på programtilbud og utføring av tjenester. - gir deg gode opplevelser Side 14

15 12.1 Rettigheter APS, AB, ARR, Avklaring, Oppfølging, og andre kurs. Dette punktet gjelder deltakere i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB), Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), Avklaring, og andre kurs som AMO, Jobbklubb etc. Deltakere på ovenstående tiltak/kurs er ikke ansatte ved Flekkefjord Produkter. Økonomiske ytelser i disse tiltakene får du fra NAV. For øvrig gjelder de samme rettigheter som for deltakere på KIA/TIA KIA/TIA Dette punktet gjelder for deltakere i Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KiA) og Tilrettelagt i Arbeidsmarkedsbedrift (TiA). Deltakere på KIA/TIA er ansatte/mottar lønn ved Flekkefjord Produkter. KIA/TIA deltakere er ansatt på ordinære arbeidsbetingelser, og har krav på alle rettigheter etter Arbeidsmiljøloven og Ferieloven, (med unntak av oppsigelsesregler). Dette innbærer at du har krav på en skriftlig arbeidsavtale, samt vanlige betingelser med hensyn til arbeidsforholdet for øvrig. Du får en veileder ved Flekkefjord Produkter. Denne skal i samarbeid med arbeidsleder/avdelingsleder, sørge for at du får passende arbeidsoppgaver, tilstrekkelig opplæring og en individuell handlingsplan. Alle veiledere, arbeidsledere og øvrige personale/deltakere ved Flekkefjord Produkter har taushetsplikt om dine personlige forhold, og alt skriftlig materiale om deg skal oppbevares nedlåst i personalmappen eller i bedriftens elektroniske personalbehandlingssystem Plikter Som deltaker plikter du å forholde deg til din veileder, arbeidsleder og annet personale ved Flekkefjord Produkter eller hos arbeidsgiver på en positiv måte. Du plikter også å behandle andre deltakere positivt og med respekt. Vi har nulltoleranse for mobbing og rus ved Flekkefjord Produkter. Du plikter som deltaker å møte til avtalt tid, og å gjøre ditt beste for å utføre aktivitet og/eller arbeid, etter opplæring og anvisning fra din arbeidsleder/veileder. - gir deg gode opplevelser Side 15

16 13 Organisajonskart Daglig leder Thor-Eivind Fosse Nestleder/ Jobbkonsulent Jan Rune Hogstad Jobbkonsulenter May Linn L Hjelleset Linda Andersen Ann Kathrin B Trydal Sveis- og mekanisk Roar Nilsen Catering Inger Marie Birkeland Bygg- og trevare Tore Svindland Arbeid med Bistand Alfred Larsen Produksjon og teknisk Kenneth Skarås Støttearbeider Elise Birkeland Nesje Støttearbeider Christian Svindland Støttearbeidere Richard Zijdemans Heh Maehteh Mohammed Ayub Adresse: Flekkefjord Produkter Svegeskogen Flekkefjord Telefon: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: MVA Deltakerhåndbok gjeldende fra: Deltakerhåndbok revidert: gir deg gode opplevelser Side 16

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Velkommen! Velkommen!

Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! Informasjon om Atico Atico skal bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger får økt livskvalitet gjennom en meningsfull hverdag med arbeid eller utdanning. Bruk tiden

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE Side 2 For å få en mest mulig ensartet behandling av slike saker, og som en støtte til foresatte som støter på problemet,

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret

AKAN SØRFOLD KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret AKAN I SØRFOLD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK OG SPILLAVHENGHIGHET Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014. AKANs FORMÅL OG OPPGAVER AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer,

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 1 BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 2 Innholdsfortegnelse: 1. INFORMASJON...3 1.1 MÅLSETTING...3 1.2 HISTORIKK...3 1.3 DAGENS SITUASJON...3 1.4 VISJON OG FORMÅL...4 1.5 INFORMASJON OG MEDVIRKNING...4 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Andre opplysninger vedrørende bedriften finnes i brukerpermen

Innholdsfortegnelse. Andre opplysninger vedrørende bedriften finnes i brukerpermen VELKOMMEN TIL Innholdsfortegnelse - Hei - Velkommen - Kantine - Kjøreregler - Våre ansatte - Opptreden på arbeidsplassen - Arbeidstid og rutiner ved fravær - Kvalitet i arbeidet - Klager - Egne notater

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) AKAN Arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk i Tysfjord kommune (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning Arbeidslivets komité mot alkoholisme og

Detaljer