Deltakerhåndbok Revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015"

Transkript

1 Revidert:

2 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss Visjon og formål Visjon Empowerment Formål Kvalitetspolitikk Bedriften Deltakere Kunder Ansatte Rettigheter og plikter Sykefravær (Folketrygdloven, kap.8) Barns sykdom Bruk av verneutstyr Varslingsrett Rusmidler Sykdom relatert til arbeid Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø Melding av skader/ulykker/sykdom/uønskede hendelser Opplæring HMS Arbeidstøy Førstehjelpsutstyr Brannslokningsutstyr Advarselsystem Røyking Oppslag på bedriften Trening/ helse Klage og klagebehandling Hvordan klage Standard skjema Lage egen klage Behandling av klage gir deg gode opplevelser Side 2

3 5.3 Anke Etiske retningslinjer Taushetserklæring og konfidensialitet Behandling av sensitive data Arbeidsreglement Arbeidstid Velferdspermisjoner Verne- og sikkerhetsbestemmelser Bedriftens tidregistreringssystem HMS Utvalg Roller i organisasjonen Rettighetsdokument Rettigheter APS, AB, ARR, Avklaring, Oppfølging, og andre kurs KIA/TIA Plikter Organisajonskart Formålet med din deltakelse hos oss Det foreligger en bestilling fra NAV, som er utgangspunkt for vårt arbeid. Du er selv ansvarlig for at vi jobber etter dine målsettinger, du er selv aktør og ansvarlig for eget attføringsløp. I oppstart av tiltaket utarbeider vi sammen en handlingsplan der dine mål uttrykkes. Dette dokumentet vil være styrende for vårt arbeid, og kan endres og evalueres underveis. Vi har individuell tilnærming til den enkelte deltaker og dennes målsettinger, og det forventes at du selv er aktiv i din egen attføringsprosess. I noen tilfeller vil det være nødvendig og hensiktsmessig å samarbeide med hjelpe- og helseapparatet du eventuelt har rundt deg. Da vil det i tilfelle bes om en samtykkeerklæring fra deg før jobbkonsulent tar kontakt med disse. Etter endt tiltak vil det utarbeides en sluttrapport, som du selv skal lese gjennom og underskrive. Etter endt tiltak ønsker vi også en evaluering av mottatt tjeneste, for å lære mer og kunne forbedre oss. - gir deg gode opplevelser Side 3

4 2 Visjon og formål 2.1 Visjon Vår visjon er: Vi gir deg gode opplevelser. Flekkefjord Produkter ønsker å gi gode opplevelser både til deltakere, leverandører, kunder og ansatte. De gode opplevelsene ønsker vi å formidle ved hjelp av 4 kjerneverdier: Humør Engasjement Trygghet Tillit Disse verdiene er styrende for det daglige arbeidet som utføres i bedriften. 2.2 Empowerment Ut fra empowerment-tankegangen har alle mennesker ressurser og muligheter til å finne egne handlingsstrategier og få innflytelse og medbestemmelse. Empowerment er en nødvendig prosess for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen. Det å ha kontroll på eget liv er viktig for selvbildet og mestringsevnen og har positive effekter på psykisk og fysisk helse. Flekkefjord Produkters kjerneverdier som er; humør, engasjement, trygghet og tillit er styrende for det daglige arbeidet som utføres i bedriften. Vi anser kjerneverdiene som et godt grunnlag for et miljø som kan styrke individet og aktivere den enkeltes egenkraft. 2.3 Formål Flekkefjord Produkter sitt formål er å drive yrkesrettet attføring gjennom avklaring, arbeidstrening og kvalifisering, med sikte på formidling til ordinært arbeid. 3 Kvalitetspolitikk På forretningsområdet attføringstjenester forstås med kvalitet den evne bedriftens tjenestetilbud har til å tilfredsstille velferds- og arbeidsmarkedsmyndighetenes, og den enkelte attføringssøkers forventninger og behov. Kvalitet er en avgjørende faktor i sin strategi for å sikre seg posisjon i markedet og dermed trygge arbeidsplasser. Bedriften ønsker å levere kvalitet i alle ledd. Vi benytter oss av EQUASS kvalitetssikringssystem for å ivareta god kvalitet i tjenesteleveransene og for kontinuerlig holde fokus på mulighetene for forbedringer i organisasjonen sitt arbeid. - gir deg gode opplevelser Side 4

5 3.1 Bedriften Gjennom det daglige arbeidet ønsker vi å synliggjøre og formidle vår visjon, verdier og formål. 3.2 Deltakere Våre deltakere skal sikres kvalitet og pålitelighet i mottatte tjenester gjennom medvirkning i utarbeidelse av handlingsplan. Det er et mål at alle deltakere etter endt tiltak skal gis mulighet for å evaluere mottatt tjeneste. 3.3 Kunder Alle våre kunder og deltakere skal oppleve god service, godt humør, god kvalitet og fleksibilitet i sin kontakt med oss. 3.4 Ansatte Ved å ha ansatte med variert og relevant bakgrunn, og å ha fokus på kompetanse, kompetanseheving og Humør/Engasjement/Trygghet/Tillit, vil vi sikre at faglighet og pålitelighet blir ivaretatt i gjennomførelsen av arbeidsoppgavene. Flekkefjord Produkter ønsker til en hver tid å levere varer og tjenester av beste kvalitet. Ved å ha det høyt under taket ønsker vi å ha en god tilbakemeldingskultur. Vi har også prosedyrer på alle som mottar tjenester fra oss skal gis mulighet til å evaluere disse tjenestene. Bedriftens årsplan inneholder bl.a. at det minst 1 gang årlig skal presenteres områder hvor forbedringer skal finne sted. Disse skisseres og planlegges i utgangspunktet i Strategisk plan innen utgangen av november. Utførelsen av forbedringene planlegges med start påfølgende 1. januar og med eventuelle kontroller og korrigeringer underveis. Ved utarbeidelse av ny Strategisk plan/årsrapport evalueres gjennomførte forbedringstiltak. 4 Rettigheter og plikter 4.1 Sykefravær (Folketrygdloven, kap.8) Ved sykefravær i de to første månedene etter oppstart må sykemelding fremlegges. Etter å ha vært 2 måneder i tiltak kan egenmelding brukes etter vanlige regler i AML/IA regelverket. Flekkefjord Produkter er en IA bedrift. Det vil si at en har 3x8 egenmeldingsdager å bruke årlig, ved egen sykdom. Deltaker må gi beskjed til sin leder om sitt fravær så tidlig som mulig, og senest kl 0900, første fraværsdag. Beskjed om fravær skal primært ringes inn via telefon. Ved fravær utover 2 dager hos deltakere, skal NAV lokal varsles. Ved fravær, skal egenmeldingsskjema fylles ut når den som har vært syk, er kommet tilbake i arbeid. Dette kun dersom sykemelding ikke foreligger. 4.2 Barns sykdom - gir deg gode opplevelser Side 5

6 Retten til permisjon framgår av Folketrygdloven, kap.9, og omfatter arbeidstakere med omsorg for barn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Rett til permisjon gjelder nødvendig tilsyn med barn som er sykt, eller når den som har det daglige tilsyn med barnet er syk. En deltaker som er borte fra arbeidet eller tiltaket på grunn av nødvendig tilsyn med sykt barn, kan være borte inntil 3 fraværsdager om gangen uten å legge fram erklæring fra lege. Meldeplikt til arbeidsgiver eller kursarrangør første fraværsdag er den samme som ved egen sykdom, jfr. lovens 3-22 og forskriftens 4. I motsetning til hva som gjelder ved egen sykdom, stilles det ikke krav om to måneders ansettelsesforhold før det foreligger rett til egenmelding. 4.3 Bruk av verneutstyr Alle tiltaksdeltakere og ansatte plikter å sette seg inn i krav til bruk av verneutstyr ved adgang til mekanisk- eller trevareavdelingen, dersom fast ansettelse eller tiltaksperiode er aktuelt. 4.4 Varslingsrett Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved Flekkefjord Produkter. Varslingen skal være forsvarlig. 4.5 Rusmidler Det er ikke tillatt å møte til arbeid i ruset tilstand. Det er heller ikke tillatt å innta berusende midler i arbeidstiden. Ved mistanke om rusing vil vedkommende i utgangspunktet bli vist bort fra arbeidsstedet. Enkelte situasjoner kan derimot tilsi at det bør tilrettelegges fremfor bortvisning sett ut fra arbeidssøkers totalsituasjon. Denne vurderingen foretas av aktuell avdelingsleder i samråd med daglig leder. Dersom man blir tilbudt rusmidler på bedriftens område, skal tilbudet avvises og uten ugrunnet opphold meldes til avdelingsleder eller daglig leder. 4.6 Sykdom relatert til arbeid Alle deltakere plikter seg til enhver tid å melde fra til avdelingsleder om sykdom som kan være uforenlig med arbeid i avdelingen. 4.7 Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø Alle ansatte plikter til å medvirke til å utvikle et godt og sikkert arbeidsmiljø. Jfr. 2-3 i AML. Vi skal alle trives på jobb, og det er et kollektivt ansvar at det blir så. - gir deg gode opplevelser Side 6

7 Det skal vises aktsomhet, og alle må bidra til å hindre ulykker og helseskader. Blir man oppmerksom på arbeid som utføres med fare for liv og helse, skal dette stoppes umiddelbart og varsles til nærmeste leder, eller avdelingens verneombud, dersom man ikke kan ta tak i dette på egenhånd. Det skal ikke forekomme trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. 4.8 Melding av skader/ulykker/sykdom/uønskede hendelser Alle ansatte er pliktige til å melde fra om skader, ulykker og sykdommer som fremkommer, og som kan relateres til arbeid. Jfr. 5-1, 5-2 i AML. Uønskede hendelser av annen karakter skal det også meldes fra om. Avviksskjema kan fås ved henvendelse til nærmeste leder eller verneombudstjenesten. Avviksskjema leveres i utfylt stand til nærmeste leder, alternativt daglig leder. For mer informasjon, kontakt din nærmeste leder eller verneombud i ditt område. 4.9 Opplæring HMS Ved arbeidsforhold i mekanisk og sveis, bygg og trevare og catering avdelingen, skal egen opplæring innen HMS gis den enkelte av avdelingsleder Arbeidstøy Flekkefjord Produkter har til enhver tid ansvar for å stille nødvendig arbeidstøy og sko, samt påkrevd verneutstyr, til disposisjon for den enkelte tiltaksdeltaker som skal arbeide i en av bedriftens avdelinger Førstehjelpsutstyr Se oversiktskart i den enkelte avdeling Brannslokningsutstyr Se oversiktskart i den enkelte avdeling Advarselsystem. Ved brudd på Flekkefjord Produkter sitt HMS og arbeidsreglement, skal dette påpekes og eventuelt rapporteres med avviksskjema til nærmeste overordnede. Ved grove og/eller vedvarende regelbrudd skal nærmeste overordnede vurdere om det er behov for å gi advarsel, etter en forutgående samtale med ansatt/deltaker. Advarsel gis i samråd med daglig leder i bedriften. Førstegangs advarsel gis skriftlig eller muntlig til mottaker. Samtidig skal dette registreres i bedriftens personalsystem hvor det skal fremgå at førstegangs advarsel er gitt. - gir deg gode opplevelser Side 7

8 Andregangs advarsel gis skriftlig til mottaker. Registreres i bedriftens personalsystem. Denne advarsel skal inneholde opplysning om når forrige advarsel ble gitt og opplysning om konsekvensen av fortsatt(e) regelbrudd. Viser det seg at regelbruddet/bruddene ikke opphører, til tross for 2 forutgående advarsler, vil et grunnlag for en tredjegangs advarsel bety det samme som en avskjed/avslutning av tiltaket. Viser for øvrig til bedriftens arbeidsreglement Røyking Røyking er forbudt i alle administrative bygninger. Røyking er kun tillatt på anviste plasser. har et røykfritt inngangsparti, og vi ber om at sigarettstumper dumpes i egne søppeldunker. All røyking på bedriftens skal skje i de oppsatte pauser Oppslag på bedriften Alle oppslag må godkjennes av ledelsen eller den som er gitt slik fullmakt. Det er ikke tillatt å korrigere/fjerne oppslag uten nødvendig fullmakt Trening/ helse Bedriften oppfordrer alle til å ta vare på egen helse og legger til rette for trening 2 dager i uken. Henholdsvis tirsdager og torsdager kl 1400 til kl Bedriften legger ellers til rette for individuell trening i arbeidstiden, inntil 1 time pr uke. 5 Klage og klagebehandling Dersom mottakere av tjenester levert av ønsker å klage på tjenesteleveransen, skal en klage framsettes skriftlig til daglig leder eller styrets leder. Med mottakere av tjenester menes: - deltakere som er i aktive tiltak i regi av - NAV - andre organisasjoner som kjøper attføringsrelaterte tjenester fra Klagen leveres til daglig leder eller styreleder snarest og senest 30 dager etter avsluttet mottatt tjeneste 5.1 Hvordan klage En av følgende måter kan benyttes for å framsette en klage: Standard skjema - gir deg gode opplevelser Side 8

9 Bruk standard skjema (Skjema for klage på Flekkefjord Produkter sine hjemmesider Dette fylles ut av klageren selv eller i samarbeid med ordinært ansatte i bedriften Lage egen klage En klage skal inneholde følgende punkter: Hvem som klager Klagedato Hva eller hvem klagen gjelder Begrunnelse for klagen Eventuelt ønske om anonymitet (ikke for daglig leder) 5.2 Behandling av klage Klage(r) vil bli behandlet av Flekkefjord Produkters attføringsutvalg eller i ledergruppa. Dersom klager ønsker anonymitet skal daglig leder ha beskjed om dette fra klageren. Resultat av klagebehandlingen blir skriftlig forelagt klageren innen 14 dager etter klagedato og dokumenteres i egen perm hos daglig leder. Daglig leder framlegger oversikt over klager for bedriftens styre 4 ganger årlig. 5.3 Anke Resultat av klage kan ankes til bedriftens styre ved styreleder innen 14 dager etter mottatt resultat og den vil bli behandlet i påfølgende styremøte. 6 Etiske retningslinjer Flekkefjord Produkters etiske retningslinjer skal bidra til at ansatte forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Retningslinjene omfatter de ansattes personlige adferd, interne forhold, relasjoner til brukere innenfor de enkelte tiltak, og forhold til eksterne virksomheter og kunder. Retningslinjene bygger på relevante lover og forskrifter, rundskriv og bransjeetiske regler. De etiske retningslinjene skal gi beslutningsgrunnlag i mellommenneskelige prosesser, og bidra til en høy moralsk og etisk standard. Våre handlinger og vår kommunikasjon skal være tydelig, åpen og ærlig, regler for inhabilitet og taushetsplikt skal følges jfr. gjeldende forvaltningslov. Alle har en selvfølgelig rett til å klage på uønskede forhold, alle klager skal behandles seriøst og søkes løst ved henvendelse til nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Klager behandles konfidensielt. Det skal ikke forekomme diskriminering eller mobbing, fysisk, psykisk eller økonomisk utnyttelse av ansatte og deltakere innenfor de forskjellige brukergrupper med svake ressurser/særpreg eller øvrige ansatte. Det skal hele tiden arbeides for, og vedlikeholdes, et inkluderende arbeidsmiljø hvor likeverd og gjensidig respekt for hverandre er bedriftens kjennetegn. - gir deg gode opplevelser Side 9

10 En skal ta hensyn til at personer er forskjellige i forhold til hvor mye de ønsker å fortelle om seg selv når andre er til stede. skal søke å: ivareta den enkelte ansatte, deltaker og kunder sin integritet og verdighet utøve relevant likebehandling holde avtaler og oppfylle forpliktelser formidle åpenhet og dialog med ansatt, deltaker og kunde Det skilles mellom: 1: Ordinært ansatte. Med dette menes ansatt med stillingsstørrelse på 50% eller mer. 2: Tiltaksansatte som mottar ytelser/tiltakslønn fra, KiA og TiA. 3: Deltakere på kurs eller tiltak som mottar ytelse fra NAV eller andre. Alkoholbruk Flekkefjord Produkter ønsker ikke å oppfordre til alkoholbruk. Ved arrangementer i regi av Flekkefjord Produkter hvor både 1, 2 og 3 deltar, er det totalforbud mot å drikke alkohol. Det samme gjelder også arrangementer i regi av Flekkefjord Produkter hvor bare 1 og 2 deltar. Ved arrangementer i regi av Flekkefjord Produkter hvor bare ordinært ansatte deltar, kan daglig leder tillate at det drikkes alkohol. Gaver Gaver mottatt fra kunder, leverandører, deltakere eller andre samarbeidspartnere: Dersom ansatte (1 og 2) mottar gaver som over, skal giver gjøres oppmerksom på at gavemottaket rapporteres til daglig leder, og at mottaker og daglig leder i felleskap avgjør hva den aktuelle gaven skal benyttes til. Sosiale medier (Facebook, Twitter, o.l.): Som en generell regel ønsker Flekkefjord Produkter at hver enkelt ordinært ansatt selvstendig vurderer hensiktsmessigheten av å bli venner med deltakere på Facebook/andre nettsamfunn. Uttalelser på sosiale medier kan ofte leses av andre, og det er derfor viktig å klargjøre hvilken rolle du som ansatt har; er du Flekkefjord Produkter-ansatt eller privat person? Hvis dette er uklart så er det viktig at dette blir avklart for hver enkelt melding og lignende du sender ut. De sosiale mediene utfordrer oss ansatte i forhold til å være bevisst egen kommunikasjon. Sosiale medier preges av å inneholde uformell kommunikasjon, linjene mellom arbeidsliv og privatliv viskes ut, spredningen av informasjon går raskt og lukkede områder for informasjonsdeling er kanskje ikke - gir deg gode opplevelser Side 10

11 så sikret for innsyn som man tror. Det er viktig å ivareta en profesjonell kommunikasjon i arbeidet vi utfører. Dette innebærer at kommunikasjonen: - Er redelig, ærlig og åpen - Ivaretar taushetsplikt Media/presse Uttalelser til media/presse på vegne av Flekkefjord Produkter er daglig leders/styreleders ansvar, og evt uttalelser fra andre ansatte skal gjøres etter avtale med daglig leder/styreleder. 7 Taushetserklæring og konfidensialitet Bedriftens ansatte plikter å bevare taushet om produksjonshemmeligheter, anbud, tilbud, kalkyler etc. I denne tausheten inngår også all informasjon som skulle komme frem om andre ansatte/tiltaksdeltakeres helse eller andre sensitive opplysninger. Brudd på taushetsplikten vil kunne medføre advarsel og i ytterste konsekvens avslutning av arbeidsforhold eller tiltak. Jfr. egen avtale, samt lov om personregistre og spesielle taushetserklæringer. Da tiltaksdeltakere i løpet av et opphold ved Flekkefjord Produkter får tilgang til en viss mengde sensitiv informasjon om andre tiltaksdeltakere så må også disse signere en taushetserklæring. To ganger årlig blir taushetsplikt og konfidensialitet gjennomgått med alle ansatte og tiltaksdeltakere på allmøte. Dette gjennomføres, i henhold til prosedyre om månedsmøte, i mars og oktober. Daglig leder er ansvarlig for at alle ansatte har underskrevet og blitt gjort oppmerksom på taushetserklæring og konfidensialitet. Jobbkonsulent har ansvar for at tiltaksdeltakere har underskrevet og blitt gjort oppmerksom på taushetserklæring og konfidensialitet. 7.1 Behandling av sensitive data Bedriften bruker datasystemet PAT til å håndtere personopplysninger om ansatte, samarbeidspartnere og deltakere. Dette datasystemet kjører på egen server (Attforing) i et eget fysisk nettverk som kun jobbkonsulenter og daglig leder har tilgang til. Systemet nås ved hjelp av terminalserver i adm nettet. Attføringsnettverket har ikke tilgang til andre nettverk. Det benyttes egen skriver innelukket i rom for utskrift av data fra dette nettet. - gir deg gode opplevelser Side 11

12 Fysiske mapper skal låses inne i arkivskap, disse skal 2 måneder etter sluttdato makuleres. Det er tilgang til å lagre mapper som det arbeides med på kontor, disse skal da være innelåst i skap eller skuff på låst kontor. Bedriften har et nøkkelsystem som gjør at kun jobbkonsulenter, i tillegg til daglig leder og administrator har tilgang til kontorer med sensitive data. 8 Arbeidsreglement Generelt gjelder arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser. 8.1 Arbeidstid Den ordinære effektive arbeidstid er 37,5 timer p.r. uke. Arbeidstiden er fra kl til kl Dagarbeidstiden og eventuelt skiftarbeid skal avbrytes av hvile- og spisepause(r) på henholdsvis 20 min. og 10 min. Disse pausene medregnes ikke i den effektive arbeidstid. Klokkeslett for pauser er som følger: Frokost: kl Lunsj: kl Kaffe: kl Enhver deltaker må møte presis til det fastsatte klokkeslett, straks begynne sitt arbeid og ikke forlate det før signal gis/arbeidstidens slutt. Avvikende arbeidstidsordninger avtales med nærmeste leder og jobbkonsulent. 8.2 Velferdspermisjoner Søknad om velferdspermisjon skal forelegges nærmeste overordnede i god tid, om mulig minst en dag før permisjonen ønskes avviklet. Er leder i tvil om velferdspermisjon kan innvilges, skal saken forelegges overordnede, eventuelt bør personalavdeling kontaktes. 8.3 Verne- og sikkerhetsbestemmelser Arbeidstakere må innrette seg etter bedriftens HMS- og sikkerhetsbestemmelser. De skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Ved arbeid som kan medføre fare for egen eller andres sikkerhet må den største grad av forsiktighet vises. Bruk av ild, varmeutviklende utstyr og ildsfarlige saker for øvrig, skal foregå med betryggende forsiktighet og i henhold til foreskrifter. Ved brudd på dette punkt vil man sette i verk ulike tiltak. 9 Bedriftens tidregistreringssystem Bedriften bruker TimeCatcher som tidregistreringssytem, og den enkelte har ansvar for å stemple ut og inn ved hjelp av stemplingskort. Det skal stemples når en ankommer arbeidssted og det skal stemples når en forlater arbeidssted. - gir deg gode opplevelser Side 12

13 - gir deg gode opplevelser Side 13

14 10 HMS Utvalg HMS Utvalget skal ha som oppgave: Oppfølging av målinger og undersøkelser, og påse at det blir vurdert og satt i gang tiltak rundt disse. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere med lønnsforhold til Flekkefjord Produkter. Her vil det bli diskutert enkelt saker, samt at det blir en gjennomgang av sykefravær og annet fravær i bedriften. Gjennomgang av avvik. Revidering og oppfølging av HMS Virksomhetsplan. Det avholdes møte 4 ganger i året, det vil si 1 gang i kvartalet. 11 Roller i organisasjonen Styrets leder: Daglig leder: Avdelingsleder sveis- og mekaniskavdeling: Avdelingsleder bygg- og trevareavdeling: Avdelingsleder cateringavdeling: Tillitsvalgt Fellesforbundet: Tillitsvalgt bedriften: Hovedverneombud: Verneombud: Brannvern: Revisor: Reidar Gausdal Thor-Eivind Fosse Roar Nilsen Tore Svindland Inger Marie Birkeland Richard Zijdemans Inger Marie Birkeland Alfred Larsen Kenneth Skarås Kenneth Skarås Eivind Johansen 12 Rettighetsdokument Alle ansatte og deltakere skal behandles etter nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner. Så som menneskerettigheter, diskriminering, helse- miljø og sikkerhet, med mer. For deltagere i tiltak hos Flekkefjord Produkter gjelder en rekke rettigheter og plikter forbundet med tiltaket. For økonomiske rettigheter fra NAV, henvises det til NAV sine hjemmesider, eller til kontaktperson ved NAV. De mest sentrale lovene er Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Folketrygdeloven. Lovene finnes på Flekkefjord Produkter skal gi alle deltakere mulighet for deltakelse i utvikling av programtilbud og tjenester samt om muligheter for brukermedvirkning. Interesseparter gis mulighet til å gi tilbakemelding på programtilbud og utføring av tjenester. - gir deg gode opplevelser Side 14

15 12.1 Rettigheter APS, AB, ARR, Avklaring, Oppfølging, og andre kurs. Dette punktet gjelder deltakere i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB), Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), Avklaring, og andre kurs som AMO, Jobbklubb etc. Deltakere på ovenstående tiltak/kurs er ikke ansatte ved Flekkefjord Produkter. Økonomiske ytelser i disse tiltakene får du fra NAV. For øvrig gjelder de samme rettigheter som for deltakere på KIA/TIA KIA/TIA Dette punktet gjelder for deltakere i Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KiA) og Tilrettelagt i Arbeidsmarkedsbedrift (TiA). Deltakere på KIA/TIA er ansatte/mottar lønn ved Flekkefjord Produkter. KIA/TIA deltakere er ansatt på ordinære arbeidsbetingelser, og har krav på alle rettigheter etter Arbeidsmiljøloven og Ferieloven, (med unntak av oppsigelsesregler). Dette innbærer at du har krav på en skriftlig arbeidsavtale, samt vanlige betingelser med hensyn til arbeidsforholdet for øvrig. Du får en veileder ved Flekkefjord Produkter. Denne skal i samarbeid med arbeidsleder/avdelingsleder, sørge for at du får passende arbeidsoppgaver, tilstrekkelig opplæring og en individuell handlingsplan. Alle veiledere, arbeidsledere og øvrige personale/deltakere ved Flekkefjord Produkter har taushetsplikt om dine personlige forhold, og alt skriftlig materiale om deg skal oppbevares nedlåst i personalmappen eller i bedriftens elektroniske personalbehandlingssystem Plikter Som deltaker plikter du å forholde deg til din veileder, arbeidsleder og annet personale ved Flekkefjord Produkter eller hos arbeidsgiver på en positiv måte. Du plikter også å behandle andre deltakere positivt og med respekt. Vi har nulltoleranse for mobbing og rus ved Flekkefjord Produkter. Du plikter som deltaker å møte til avtalt tid, og å gjøre ditt beste for å utføre aktivitet og/eller arbeid, etter opplæring og anvisning fra din arbeidsleder/veileder. - gir deg gode opplevelser Side 15

16 13 Organisajonskart Daglig leder Thor-Eivind Fosse Nestleder/ Jobbkonsulent Jan Rune Hogstad Jobbkonsulenter May Linn L Hjelleset Linda Andersen Ann Kathrin B Trydal Sveis- og mekanisk Roar Nilsen Catering Inger Marie Birkeland Bygg- og trevare Tore Svindland Arbeid med Bistand Alfred Larsen Produksjon og teknisk Kenneth Skarås Støttearbeider Elise Birkeland Nesje Støttearbeider Christian Svindland Støttearbeidere Richard Zijdemans Heh Maehteh Mohammed Ayub Adresse: Flekkefjord Produkter Svegeskogen Flekkefjord Telefon: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: MVA Deltakerhåndbok gjeldende fra: Deltakerhåndbok revidert: gir deg gode opplevelser Side 16

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer