NEF Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF har vært svært produktive med sine begrensede ressurser. Spesielt for 2012 var endringer i flere stillinger i administrasjonen og blant representantene i forbundsstyret i forbindelse med landsmøtet. Ingen av endringene kom uventet, men førte naturligvis til økt ressursbruk på drift og andre arbeidsområder enn de som faller inn under organisasjonens arbeidsog strategiprogram. Stillingen som generalsekretær stod fra starten av året ubemannet, etter at forhenværende generalsekretær sluttet Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, var konstituert mens en grundig ansettelsesprosess ble ledet av forbundsstyrets ansettelsesutvalg. Stillingen ble bredt utlyst i januar, og ved søknadsfrist hadde utvalget 26 søkere å vurdere. Etter to intervjurunder landet valget på Henrik Peersen som tiltrådte stillingen fra 1. mai. I 2012 ble det 18. ordinære landsmøtet avholdt i NEF. Fra september var organisasjonen samlet på Soria Moria Hotell i Oslo der kursen for de to neste årene ble bestemt. Hanne Østby Granmo ble gjenvalgt som forbundsleder og tok dermed fatt på sin andre lederperiode. Med seg fikk hun et nyvalgt styre der 5 av medlemmene var nye personer i NEFs styreverv. På landsmøtet ble nytt arbeids- og strategiprogram også vedtatt. Dette er styringsdokumentet som leder NEFs arbeid den kommende perioden, og det nye programmet involverte hele NEF i 4 overordnede satsingsområder: Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Forsidefoto: Hilde Gjermundshaug Pedersen, Martin Hansen og Tonje Granmo. (Fotograf: Stein Øynes) Vedtektene fikk i tillegg til mindre oppdateringer også noen større endringer. Ny landsmøterepresentasjonsmodell ble bestemt og legger i fremtiden større vekt på at medlemsfokus kan gi flere landsmøterepresentanter for lokalforeningene. Det ble også besluttet at NEF skal sette pris på sitt forbundsstyre gjennom innføring av styrehonorar. Under 3

3 landsmøtemiddagen fikk NEF et nytt æresmedlem. Eva Hennie Johnsen ble utnevnt for sin innsats gjennom mange år for epilepsisaken. I løpet av 2012 jobbet NEF som vanlig innen hovedområdene interessepolitikk, opplysnings-/rådgivningsarbeid og med prosjekter. Arbeidet var i hovedsak styrt av det gjeldende arbeids- og strategiprogrammet. NEF er heldig stilt med egen interessepolitisk medarbeider i administrasjonen, og har derfor hatt et høyt fokus på å ytre sine meninger i møter og dialog med beslutningstakere innen aktuelle områder. Muligheten til å arbeide dedikert med interessepolitikk er relativt nytt for NEF, og de siste årene har det vært jobbet bredt ut med et tyvetalls ulike saker og NEF har samlet mange nyttige erfaringer. I 2012 ble det igangsatt et internt arbeid for å gjennomgå erfaringene, og skape en god oversikt over fagområdet og hvordan vi i fremtiden skal jobbe interessepolitisk. Prosjektarbeid stod også i 2012 svært sentralt i NEF. Organisasjonen mottar størsteparten av sine økonomiske midler til øremerkede tiltak og prosjekter. Dette muliggjør en rekke tiltak som ikke ville vært gjennomført uten midlene, men kan samtidig være en hemsko da store deler av administrasjonens arbeidskraft blir bundet til prosjektene og egne prioriteringsmuligheter minimaliseres. Blant tiltakene som har gitt store løft for NEF, var blant annet lanseringen av revidert brosjyremateriell på starten av året, og utvikling av en ny reklamefilm med tilhørende plakatkampanje. I tillegg til rådgivningssamtaler avholdt NEF også jevnlig foredrag og opplæring om epilepsirelaterte temaer. Disse ble holdt på forespørsel, som vi mottok nærmere 40 stykker av i Det er i hovedsak offentlige utdannings- eller helseinstitusjoner som etterspør opplæring fra NEF, og det etterstrebes alltid å gjøre dette kostnadsfritt for mottakerne, da dette er en viktig del av vårt informasjonsarbeid. NEF jobber innen et komplekst fagområde, og samarbeid med andre aktører er ofte svært fruktbart. I 2012 ble det bygget videre på det gode samarbeidet med AKE SSE, i tillegg til at vi har vært representert i en rekke råd og utvalg. Også internasjonalt ble det samarbeidet med andre organisasjoner med både deltakelse på Nordisk møte i Danmark og forbundslederens besøk på Færøyene for å bidra faglig. Oslo 16. april 2013 Brosjyrer var ikke det eneste skriftlige materiellet som ble lansert i I august ble også en ny likemannsbok lagt ut for salg. «-og nå kan jeg se månen» er skrevet av Heidi Solvang og handler om hennes erfaringer fra et lang liv med epilepsi og hvordan det er å gjennomgå et langvarig operasjonsforløp. Boken ble et viktig bidrag til det tilgjengelige informasjonsmateriellet for målgruppen til NEF. Kunnskap er en av NEFs tre kjerneverdier, og dette synliggjøres gjennom alt informasjonsarbeidet som gjøres var ikke noe unntak fra tidligere år og både likemannstjenesten EpiFon1 og administrasjonen gjennomførte rådgivningssamtaler med mennesker som tok kontakt. Totalt mottok 657 registrerte personer rådgiving via telefon, mail eller sosiale medier. Trenden med at flere tar kontakt per mail ble videre forsterket gjennom 2012, i tillegg til at Facebookhenvendelser også hadde en klar økning fra tidligere. Dette har lagt føringer for hvordan EpiFon1 og administrasjonen må tilrettelegge for rådgivning i tiden som kommer. 4 5

4 FORBUNDSSTYRET Forbundsstyret er ansvarlig for Norsk Epilepsiforbunds virksomhet. Forbundsstyret består av syv medlemmer med tre varamedlemmer. Et styremedlem med personlig varamedlem velges av NEFU. I 2012 ble det avholdt landsmøte der styre for kommende toårsperiode ble valgt. T.o.m 22. september F.o.m 23. september Forbundsleder Hanne Østby Granmo Hanne Østby Granmo 1. nestleder Sverre Rosmo Kirsten Steenberg 2. nestleder Marit Westerås Bente Nordahl Langsø Styremedlem Hilde N. Karterud Ove Vilhelm Nome Styremedlem Anne G. Hanstad Ragnhild Lie Styremedlem Espen Lahnstein Stein Atle Roestad 1. varamedlem Kirsten Steenberg Kenneth Reiss 2. varamedlem Roar Brunstad Elin Aasen Styremedlem NEFU Tonje Granmo Tonje Granmo Varameldem NEFU Tobias Sundal Tobias Sundal Det ble avhold 9 styremøter, der til sammen 93 saker var til behandling. Arbeidsutvalget (AU) T.o.m 22. september F.o.m 23. september Leder Hanne Østby Granmo Hanne Østby Granmo 1. nestleder Sverre Rosmo Kirsten Steenberg 2. nestleder Marit Westerås Bente Nordahl Langsø Vara Espen Lahnstein Ragnhild Lie Det ble i perioden blitt avholdt 3 AU-møter, og totalt 13 saker ble behandlet. Representanter av forbundsstyret i Tromsø. 6 7

5 ADMINISTRASJONEN NEFs administrasjon ble i 2012 ledet av Henrik Peersen. Administrasjonen bestod av 5,8 årsverk, fordelt på flere stillinger i hel- og deltid. Følgende var ansatt i administrasjonen i 2012: Generalsekretær (100%) Henrik Peersen (Konstituert frem til 1. mai) Organisasjonskonsulent (100%) Jørn Mandla Sibeko (Ansatt som organisasjonssekretær frem til 1. mai) Kontor- og regnskapskonsulent (100%) Siw Enersen Interessepolitisk medarbeider (100%) Therese Ravatn (Marte Evenrud var i vikariat for Therese Ravatn frem til juni) Seniorrådgiver (50%) Eva H. Johnsen Kontormedarbeider Anette Steen (30%) Organisasjonskonsulent i NEFU (100 %) Annika Fallsen Huhtala (Nanette Mia Bohn var ansatt i stillingen frem til juni) NEFs administrasjon på Extratildeling. Organisasjonskonsulenten i NEFU er formelt ansatt i NEF, men utfører sitt arbeid i NEFU. Det var i 2012 flere endringer i stillingene i administrasjonen, og det ble gjennomført flere ansettelser. Dette gjaldt stillingene som generalsekretær, organisasjonskonsulent og organisasjonskonsulent i NEFU. I tillegg hadde NEF gleden av å få sin første interessepolitiske medarbeider tilbake etter endt foreldrepermisjon i siste halvdel av året. Arbeidsmiljø Arbeidet i NEF er utfordrende og variert for de ansatte. I løpet av året har det blitt gjennomført mange arbeidsoppgaver, og arbeidspresset på administrasjonen har vært stort. I 2012 har NEF hatt legemeldt sykefravær på 0,43 %. Egenmeldingsfraværet har ligget på 0,58 %. Siw Enersen ble valgt som verneombud og deltok deretter på HMS-kurs med generalsekretær for å sikre et felles fokus på arbeidsmiljøet i administrasjonen. 8 9

6 LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Ved utgangen av 2012 hadde NEF 24 lokalforeninger og 4 fylkeslag. Mange av disse er aktive og velfungerende foreninger/lag som yter et godt tilbud til våre medlemmer. Noen lokalforeninger har derimot i flere år hatt utfordring med aktivitetsnivåe, og det ble derfor i januar besluttet å sette 7 lokalforeninger under administrasjon. Den videre prosessen med disse foreningene var i henhold til vedtekten om midlertidig administrasjon og tvangsnedleggelse. I mai ble Epilepsiforeningene i Fredrikstad, Kragerø, Molde, Namdal, Vestoppland og Kongsberg formelt lagt ned, mens det lyktes å revitalisere Epilepsiforeningen i Tromsø og nytt styre ble valgt. Arbeid med lokalt tillitsvalgte Det er et uttalt ønske i NEF å ha flest mulig aktive lokalforeninger og fylkeslag som er tilstede for medlemmene, og tilrettelegger for sosiale og faglige arrangement. Forbundsstyret videreførte derfor også i 2012 fadderordningen, der alle lokale ledd får en egen kontaktperson i forbundsstyret. I tillegg ble det arrangert en lederkonferanse på våren og organisasjonskurs på høsten for tillitsvalgte i de lokale leddene. På lederkonferansen deltok nærmere 50 frivillige til et program der samhandlingsreformen og utarbeidelsen av arbeids- og strategiprogram stod i fokus. Her ble det også innført en ny motivasjonsordning for lokalforeninger og fylkeslag, der det trekkes ut en vinner hvert kvartal for den beste lokale «solskinnshistorien». Årets organisasjonskurs ble arrangert i Harstad, og også her deltok rundt 50 av NEFs lokale tillitsvalgte til opplæring i organisasjonsrelaterte temaer. INTERESSEPOLITIKK Interessepolitisk arbeid stod også i 2012 svært sentralt i NEFs arbeid. Gjennom året ble det som vanlig jobbet aktivt opp mot statsbudsjettet i tilknytning til relevante saker. Her ble det på starten av året sendt krav til aktuelle departement og stortingskomiteer, og innspill til FFO. Disse ble videre fulgt opp med møter i løpet av året, og deltakelse på budsjetthøringer i oktober. Svært gledelig var det, da det på slutten av året ble annonsert i statsbudsjettet for 2013 at støtteordningen «arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede» omsider ble gjort permanent. Dette var en stor seier for NEF, som i over 10 år har kjempet for nettopp dette. I tillegg til arbeid med statsbudsjettet ble det også svart på en rekke høringer i Blant disse kan nevnes: «NOU 2011:17 om pårørendeomsorg», «tilskuddsordning for funksjonshemmedes organisasjoner» og «om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven», «revidert fastlegeforskrift». NEF jobbet i 2012, som tidligere år, på en rekke forskjellige interessepolitiske områder. Det ble derfor satt i gang en intern gjennomgang av de ulike områdene som danner grunnlaget for videre interessepolitisk arbeid fra og med Enkelte temaer skilte seg allikevel ut i løpet av 2012 som svært aktuelle i epilepsisammenheng. Pleiepenger var et av disse, og det ble på området gjennomført møter med både AKE SSE og NAV, samt sendt innspill til Arbeids- og sosialkomiteen angående kriteriene og behandlingstiden for ordningen. NEF på budsjetthøring. Norsk epilepsiomsorg var også et særlig område det ble jobbet aktivt med i løpet av Her ble det blant annet gjennomført møte med statssekretær Kjell Erik Øie i Helse og omsorgsdepartementet, der NEF synliggjorde en rekke svakheter ved helsevesenets behandling av mennesker med epilepsi. Her ble det også vist til en undersøkelse om pasientforløpene ved relevante sykehusavdelinger, som NEF igangsatte i januar

7 INFORMASJON OG RÅDGIVNING EpiFon1 EpiFon1 er NEFs likemannsbaserte telefontjeneste og spiller en viktig rolle i rådgivningsarbeidet. Tjenesten feiret sitt 5 års jubileum, og hadde som tidligere år også to fagsamlinger i løpet av året. I 2012 mottok EpiFon1 136 henvendelser, hvorav 44 skriftlig via mail. Dette er dessverre en nedgang fra tidligere år, og det er erfaringsmessig tydelig at EpiFon1 er avhengig av løpende annonsering for å bli benyttet til sitt fulle potensial. Det ble derfor lagt planer for fremtidens muligheter for synliggjøring, med blant annet tilstedeværelse på facebook. Administrasjonen Administrasjonen i NEF svarer også på innkommende spørsmål, men da som oftest i form av kortere samtaler rundt konkrete problemstillinger. I 2012 mottok administrasjonen 521 slike henvendelser, og en tydelig trend for året var en klar økning i antallet henvendelser via Facebook. I tillegg ble det gjennomført nærmere 40 foredrag om epilepsi og epilepsirelaterte temaer. Foredragsvirksomhet er også en viktig del av NEFs informasjonsarbeid. Enytt I 2012 ble Epilepsinytt som vanlig utgitt 4 ganger til alle medlemmer og abonnenter. Bladet har variert innhold, men utgis som regel med 3 hovedartikler over flere sider. I 2012 var det et klart fokus i redaksjonen å samle hovedartiklene i hver utgave rundt et gitt tema for å skape en større helhet for leseren. Temaene i 2012 var «Frivillighet», «Fysisk aktivitet», «Epilepsikirurgi» og «sjeldne epilepsisyndromer». I siste utgave i 2012 ble en ny fast spalte «visste du?» også lansert. Dette er en rådgivnings-/opplysningsartikkel som henvender seg forbrukerjournalistisk til leseren, med ulike sentrale temaer hentet fra rådgivningssamtaler og det interessepolitiske arbeidet som gjøres i NEF. Nettsider er Norsk Epilepsiforbunds offisielle nettside. Nettsidene blir løpende oppdatert med nyheter og annonsering av kommende arrangementer sentralt og lokalt. Nettsidene ble i 2012 besøkt ganger, av hele forskjellige brukere. Nytt av året var en nettbasert anfallskalender som ble tilgjengeliggjort for alle medlemmer, og et gratis e-læringsverktøy om kognitive problemstillinger. Sistnevnte ble utviklet i samarbeid med Sunnaas Sykehus HF, Norges Parkinsonforbund og Multippel Skleroseforbundet

8 ØKONOMI NEF er en stor bidragsyter til lokalforeninger og fylkeslag, og hvert år fordeler NEF ut kontingentmidler til lokalforeninger, fylkeslag og NEFU. NEF delte i 2012 også ut kroner i velferdsmidler, kroner i likemannsmidler og i likemann arbeid-attføring. NEF hadde også i 2012 en økonomi som var preget av svært lite fleksibilitet. Dette hang sammen med at de aller fleste midlene NEF mottok var øremerkede midler gjennom prosjekttilskudd. Organisasjonen hadde derfor lite å rutte med, men ut ifra forholdene kan økonomistyringen sies å være sunn. Regnskapet viser at midlene ble brukt på en slik måte at de kom til gode for å bedre vilkårene for NEFs brukergruppe. NEF mottok i 2012 betydelige arvegaver til en verdi av ,- Utover 20 % som etter tidligere vedtak skal fordeles til NEFs forskningsfond, var ingen av disse midlene direkte øremerket. I 2012 ble det rekordtildeling fra ExtraStiftelsen. NEFs regnskap 2012 viser et resultat på kroner. Kontingent Salgsinntekter Tilskudd Renteinntekter SUM INNTEKTER Overførte midler Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM UTGIFTER RESULTAT

9 KOMITEER OG UTVALG Arbeidsgruppe for arbeid med nevroplan i Hjernerådet Henrik Peersen Faglig referansegruppe for sjeldensentrene ved OUS Eva H. Johnsen (vara) FFOs representantskap Hanne Østby Granmo, Henrik Peersen og Espen Lahnstein(vara) frem til 23. sept. Hanne Østby Granmo og Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko og Kirsten Steenberg (vara) fra og med 29. nov. Interessepolitisk utvalg (frem til 23. sept.) Espen Lahnstein, Henrik Peersen og Therese Ravatn Landsmøterepresentasjonsutvalget (frem til 23. sept.) Sverre Rosmo, Sven-Inge Sunde, Dagny Gaustad, Henrik Peersen og Jørn Mandla Sibeko(vara for Henrik Peersen). Lovkomiteen Frank Mortensen, Anne Kjersti Løn, Dagny Gaustad og Sverre Rosmo (FS) frem til 23. sept. Sverre Rosmo, Cathrine Spro Schlotterbeck, Paul Johansen og Elin Aasen (FS) fra 29. nov. Nasjonal referansegruppe SSE Henrik Peersen Norsk Epilepsiselskap Hanne Østby Granmo, Henrik Peersen og Eva H. Johansen. Sverre Rosmo frem til 23. sept., Jørn Mandla Sibeko fra og med 29. nov. Redaksjonsutvalg Epilepsinytt Johan Falk-Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Arnljot Bringedal (reportasjeansvarlig) og Henrik Peersen (redaktør). Christian Solum frem til 29. nov. Kennet Reiss og Torunn Opedal fra og med 29. nov. Referansegruppen i Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme Henrik Peersen Røysumtunets brukerutvalg Anne Kvaal og Ragnhild Ingeberg frem til 29. november Elin Aasen og Bente Nordahl Langsø fra og med 29. november Utvalg for lokallagsgrenser: Kirsten Steenberg, Marit Westeraas og Jørn Mandla Sibeko frem til 29. november Kirsten Steenberg, Ove Nome, Bente Nordahl og Jørn Mandla Sibeko fra og med 29. november Valgkomite Anne Kvaal, Christian Solum, Børge Nylund og Brynjulf Lien (vara) frem til 23. sept. Dagny Gaustad, Mari Morønning, Børge Nylund og Brynjulf Lien (vara) fra 23. sept. NEF på Nordisk møte i Danmark. NEFs Forskningsfonds styre Johan Falk-Pedersen (leder), Leif Gjerstad (statens rep.), Anne Nicolaysen, Marit Westerås frem til 23. sept. og Henrik Peersen. Stein Atle Roestad vara fra 29. nov. NEFUs styre Anne Glorvigen Hanstad frem til 23. sept. Ove Vilhelm Nome fra og med 29. nov

10 Kenneth Reiss holder foredrag for Norsk Førstehjelpsråd. AKTIVITETER OG TILTAK Anfallskalender Mange mennesker med epilepsi har behov for såkalte anfallskalendere for å få best mulig oversikt over sin anfallssituasjon. I løpet av 2012 ble NEFs nye nettbaserte anfallskalender lansert på nettsidene Kalenderen ble gjort gratis tilgjengelig for alle medlemmer, og en rekke brukere registrerte seg i løpet av året. Aktivitetskampanje I samarbeid med NEFU, ble det i 2012 lansert en aktivitetskampanje for alle medlemmer. Gjennom tre måneder var målet for deltakerne å gjennomføre aktiviteter som tilsvarte en tenkt gåtur fra AKE SSE i Sandvika til det tilsvarende epilepsisenteret i Danmark. I løpet av kampanjeperioden fikk deltakerne mulighet til å stille spørsmål til en personlig trener per mail, og nettsidene til NEF ble løpende oppdatert med artikler knyttet til fysisk aktivitet. Flere vinner av tursekker ble trukket ut underveis, og 5 hovedvinnere ble invitert til å bli med på Epilepsy Walk i Washington i Heidi Solvang signerer bøker på lanseringsdagen. Boklansering Heidi Solvang «- og nå kan jeg se månen» ble skrevet av Heidi Solvang og lansert i Med midler fra ExtraStiftelsen gjennom NEF, har hun skrevet om sine erfaringer fra et langvarig operasjonsforløp for å hjelpe andre mennesker med epilepsi som står overfor kirurgisk utredning. Boken ble lansert på litteraturhuset og ble et viktig tilskudd i NEFs informasjonsmateriell. Familieleir Også familieleir ble avholdt på vanlig vis. Dette er et svært populært arrangement som ble avholdt på Aarholt-tunet Gjestegård i Vestfold. Familier berørt av epilepsi, var samlet en snau uke rundt ulike aktiviteter og moro. Mye av programmet er delt mellom voksne og barn, så foreldre kan bli bedre kjent og har fritid, mens barna leker og har det gøy. I år var det også en utflukt til klatreparken «Høyt og Lavt» i Larvik, som ga alle deltakerne unike muligheter for å oppleve mestring

11 Fotokonkurranse Gjennom ExtraStiftelsen mottok NEF i 2012 midler til å avholde en profesjonell fotokonkurranse med temaet epilepsi. Det ble inngått samarbeid med fagbladet «Fotografi» som bistod med annonsering, utforming av konkurranseregler og ikke minst en profesjonell jury. Konkurransen var en kjempesuksess. Over 100 bidrag med svært høy kvalitet ble levert inn. Vinnere ble trukket ut og premiert med til sammen ,-. Det ble videre plukket ut ca. 40 bilder som vil være med i fotoutstillinger som arrangeres i Hukommelse I 2012 ønsket NEF å sette fokus på hukommelsesproblematikk som mange i målgruppen sliter med. På tross av flere søknader som ikke ble innvilget, ble det i oktober arrangert et hukommelseskurs for medlemmer. Hele 80 deltakere var samlet, og det var liten tvil om at temaet var av interesse for mange. I tillegg til selve kurset, jobbet NEF i samarbeid med Sunnaas Sykehus HF, Norges Parkinsonforbund og Multippel Skleroseforbundet, om utvikling av et e-læringsverktøy rundt problemstillingen. Dette ble lansert på på slutten av året. Politi En storstilt satsning rettet mot informasjon til politiet ble gjennomført i I samarbeid med faglærere ved Politihøyskolen i Oslo ble det utviklet informative flygeblad om epileptiske anfall under tittelen «Ordensforstyrrelse eller epilepsi?». Disse ble distribuert til nær alle landets politibetjenter. I tillegg ble det gjennomført foredrag for flere hundre politistudenter ved politishøyskolene. Reklamefilm og plakater Epilepsi er en svært individuell diagnose og variasjonene er store. NEF har i lengre tid hatt et ønske om å utvikle en informativ reklamefilm med tilhørende plakatkampanje, som bygger rundt dette budskapet. Med midler fra ExtraStiftelsen ble dette en realitet i 2012, og reklamen ble første gang vist offentlig på reklamefrie dager i julen. Plakatkampanjen var synlig på t-baner i Oslo i nærmere to uker på høsten. Vinnerbildet i fotokonkurransen: Berit Solstad Absence 20 21

12 FORTSATT DRIFT Likestilling Begge kjønn er representert i NEFs styrende organer. Av forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer er det 6 kvinner og 4 menn. I NEFs administrasjon var det ved utgangen av året ansatt 5 kvinner og 2 menn. Inkludering av funksjonshemmede Norsk Epilepsiforbund er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Organisasjonen anser det som svært viktig at mennesker med funksjonshemminger er ansatt i administrasjonen og er representert i forbundsstyret. NEF fortsatte som IA bedrift i Fortsatt drift Forbundsstyrets innstilling til den fremtidige drift foreslås i henhold til organisasjonens overordnede målsetninger. Aktiviteten vil være i henhold til budsjettet for Ytre miljø Norsk Epilepsiforbund har en rekke utfordringer i forhold til å bli en mer miljøvennlig organisasjon. Særlig handler dette om et stort antall reiser og utvikling av materiell. Dette er en utfordring NEF deler med de fleste andre frivillige organisasjoner. ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM NEF har i perioden frem til landsmøtet hatt fokus på oppgaver nedfelt i arbeids- og strategiprogrammet som ble vedtatt i Programmet bestod av målpunktene: «epilepsi frem i lyset», «bedre medlemsservice», «tiltak lokalt», «helhetlig pasientforløp», «styrke helsetjenesten», «epilepsi på pensum», «jeg vil også jobbe» og «forskning for fremtidens epilepsibehandling». Under de mange målpunktene, var det definert en rekke ulike målsetninger som organisasjonen, hovedsakelig sentralt, skulle arbeide for å nå. Det er flere av målene som har vist seg vanskelig å gi klare svar på, hvorvidt de ble oppfylt eller ikke. Dette i hovedsak fordi målsetningen enkelte steder ikke er målbar, eller fordi målingene i seg selv ikke er gode nok. Derimot er det helt tydelig at Norsk Epilepsiforbund oppnådde en av de tydeligste målsetningene, nemlig medlemsøkning på 7 %. Ved årsskifte i 2012 hadde vi oppnådd en medlemsøkning på hele 8,49 % sammenliknet med tall fra 2010, med 5391 tellende medlemmer. Etter landsmøtet i 2012 var det arbeids- og strategiprogrammet for neste landsmøteperiode som gjorde seg gjeldende i NEFs arbeid. I utarbeidelsen av programmet var det lagt ned betydelig arbeid i å gjøre en grundig prioritering på antall målområder og hvordan målsetningene skulle formuleres. Arbeids- og strategiprogrammet , ble vedtatt med følgende satsingsområder på landsmøtet: Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Plakat fra t-banekampanje i Oslo. Hvert av satsingsområdene er videre formulert med fra 1 til 3 kvantifiserbare mål som det vil rapporteres på ved programmets utløp. Også i dette programmet fikk medlemsøkning og arbeid for aktive lokalforeninger sin naturlige plass. Forbundleder Hanne Østby Granmo takker Hanne Krogh på åpningen av Landsmøtet

13 Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate Oslo

Protokoll 10/12. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss og Elin Aasen.

Protokoll 10/12. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss og Elin Aasen. Protokoll 10/12 Tid: Torsdag 29.11.2012, kl. 16.00 20.15 Sted: Karl Johans Gate 7 Tilstede: Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss

Detaljer

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen.

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen. Protokoll 5/14 Tid: Fredag 7. november, kl. 12.10 15.20 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Victoria Hotel, Stavanger Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

INNHOLD. 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF 2013 4. Interessepolitikk 6

INNHOLD. 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF 2013 4. Interessepolitikk 6 ÅRSMELDING 2013 INNHOLD Innhold 3 NEF 2013 4 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Interessepolitikk 6 Informasjon og rådgivning 8 Aktiviteter og tiltak 10 Arbeids-

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

FS Protokoll 02/11. Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU)

FS Protokoll 02/11. Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU) FS Protokoll 02/11 Tid: 30 mars kl 17.30-19.25 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Oslo Hotel Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

NEF 2011. epilepsibehandling

NEF 2011. epilepsibehandling Årsmelding 2011 NEF 2011 Arbeidsmengden i 2011 har vært omfattende. For å nå Norsk Epilepsiforbunds overordnede mål om kunnskap, mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og deres pårørende,

Detaljer

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU)

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU) FS Protokoll 03/10 Tid: Fredag 7. kl 16.30 19.00 og lørdag 8 mai kl 9.30 10.30, Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Røysumtunet, Jaren Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien,

Detaljer

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo FS Protokoll 02/10 Tid: Fredag 12. mars, kl 16.30 20.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Soria Moria Hotell, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo Protokoll 3/15 Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Ragnhild

Detaljer

FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo FS Protokoll 06/09 Tid: Onsdag 18. november, kl 17.30 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl

Detaljer

Protokoll 4/15. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen, Larisa Margrethe Ross.

Protokoll 4/15. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen, Larisa Margrethe Ross. Protokoll 4/15 Tid: Torsdag 27. august, kl. 16.00-20.10 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding,

Detaljer

Protokoll 01/13. Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40. NH Amsterdam Centre, Amsterdam

Protokoll 01/13. Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40. NH Amsterdam Centre, Amsterdam Protokoll 01/13 Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: NH Amsterdam Centre, Amsterdam Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 02/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg (fredag)

Protokoll 02/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg (fredag) Protokoll 02/12 Tid: Fredag 09.03.2012, kl. 16:30-20:45. Lørdag 10.03.2012, kl. 18:15-18:50. Sted: Tilstede: Fra adm.: Scandic Hotel, Asker Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen

Detaljer

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl 17.00-20.00. Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker

Detaljer

Arbeids- og strategiprogram

Arbeids- og strategiprogram Arbeids- og strategiprogram 2012 2014 Om arbeids- og strategiprogrammet Arbeids- og strategiprogrammet er Norsk Epilepsiforbunds styringsdokument som legger føringene for organisasjonens arbeid i den inneværende

Detaljer

EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015

EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015 EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015 INNHOLD Norsk Epilepsiforbund 2015 4 Interessepolitikk 6 Informasjon og rådgivning 7 Aktiviteter og tiltak 8 Arbeids- og strategiprogram 11 Forbundsstyret 12 Lokalforeninger

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Et godt liv med epilepsi

Et godt liv med epilepsi Norsk Epilepsiforbund Årsmelding 2008 Et godt liv med epilepsi 1 Oppsummering 2009..ET GODT LIV MED EPILEPSI I 2009 var det 35 år siden Norsk Epilepsiforbund ble stiftet. NEFs 35-årsjubileum ble markert

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU [INGEN GRENSER] Et mestringskurs for ungdom med epilepsi, med utgangspunkt i friluftsliv og fysisk aktivitet. 1 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Ingen

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Med brukeren i sentrum

Med brukeren i sentrum Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD Å skaffe en oversikt over andelen brukermedvirkere og bidra til kompetanseheving hos disse og nye brukermedvirkere er et viktig arbeidsområde for Norsk Epilepsiforbund.

Detaljer

RAPPORT: LØP FOR LIVET!

RAPPORT: LØP FOR LIVET! RAPPORT: LØP FOR LIVET! AKTIVITETS- OG INFORMASJONSPROSJEKT FOR MENNESKER MED EPILEPSI Et prosjekt av Norsk Epilepsiforbund og Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Sammendrag «Løp for livet» var et toårig samarbeidsprosjekt

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 1 Formål

Detaljer

På nett med anfall. 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND

På nett med anfall. 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND På nett med anfall 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet På nett med anfall ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle et nytt hjelpemiddel for mennesker med epilepsi.

Detaljer

Epilepsi og medisiner

Epilepsi og medisiner Epilepsi og medisiner GODE RÅD - Ta medisinene regelmessig Epilepsimedisiner har et smalt terapeutisk vindu. Det betyr at man kan være sensitiv for endringer i medisineringen. Det er derfor viktig å ta

Detaljer

Poli1.., poli9, POLITI

Poli1.., poli9, POLITI Rapport for: av Norsk Epilepsiforbund FORORD: Prosjektet ble gjennomført i 2012 og har i tillegg til den intenderte kunnskapsøkningen hos politiet, vært svært lærerikt også for Norsk Epilepsiforbund. Vi

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Hjelp?! Mitt barn har epilepsi!

Hjelp?! Mitt barn har epilepsi! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hjelp?! Mitt barn har epilepsi! Forebygging 2008/1/0399 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2009 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Hjelp?! Mitt barn har epilepsi!

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Forord Prosjektet Hold kursen, støttet av Extrastiftelsen, ble gjennomført i uke 26 i 2013 på Bjøntegaard leirskole

Detaljer

Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst

Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst "Den som reiser om natten" av Kirsti Grotmol Prosjektrapport - Bakgrunn En av s viktigste oppgaver er å spre kunnskap og informasjon om epilepsi. Mange

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Gjennom ild og vann Rehabilitering - 2008/3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2010 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Gjennom ild og vann ble gjennomført i

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

Rapport: Forglemsk jeg? NEI!

Rapport: Forglemsk jeg? NEI! Rapport: Forglemsk jeg? NEI! Nettbasert treningsprogram for bedre hukommelse - Et prosjekt av Norsk Epilepsiforbund Sammendrag Mange med epilepsi opplever problemer med hukommelse, enten som følge av strukturelle

Detaljer

Rapport: Som fisken i vannet et prosjekt om vannaktivitet og epilepsi

Rapport: Som fisken i vannet et prosjekt om vannaktivitet og epilepsi Norsk Epilepsiforbund Rapport: et prosjekt om vannaktivitet og epilepsi Et prosjekt av Sammendrag Norsk Epilepsiforbund (NEF) startet prosjektet for å øke bevisstheten om temaet epilepsi og svømming, og

Detaljer

NORSK EPILEPSIFORBUND. Skolepakken. -inkludering i praksis. Rehabilitering /3/0122. Stine Jakobsson Strømsø

NORSK EPILEPSIFORBUND. Skolepakken. -inkludering i praksis. Rehabilitering /3/0122. Stine Jakobsson Strømsø NORSK EPILEPSIFORBUND Skolepakken -inkludering i praksis Rehabilitering - 2007/3/0122 Stine Jakobsson Strømsø 18.01.2010 Rapport vedrørende prosjektet Skolepakken inkludering i praksis til Stiftelsen Helse

Detaljer

Grenseløs undervisning

Grenseløs undervisning Grenseløs undervisning 2010/1/0478 Forebygging NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet Grenseløs undervisning ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle en opplæringsfilm basert på våre foredrag

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115 Prosjektrapport Forord Mennesker med epilepsi har ofte behov for informasjon knyttet til sin diagnose. Denne informasjon må igjen ofte tilpasses

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

Epilepsi og kognisjon Rapport

Epilepsi og kognisjon Rapport Epilepsi og kognisjon Rapport Hvordan kan epilepsi virke inn på barn og unges kognitive ferdigheter? Informasjonsfilm som utforsker hvordan epilepsi kan ramme kognisjonsapparatet hos barn og unge Et samarbeid

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Livet etter operasjonen

Livet etter operasjonen Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD En epilepsioperasjon er omfattende for de som gjennomgår den og pasientene etterspør til stadighet et forum for dialog med andre i samme situasjon. Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

Epilepsi og ansettelse

Epilepsi og ansettelse R HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Seniorrådgiver Eva H. Johnsen ISBN 978-82-93215-11-0

Detaljer

NORSK EPILEPSIFORBUND. RAPPORT: THE FINAL COUNTDOWN En informativ filmsnutt om epilepsi med tilhørende plakatkampanje

NORSK EPILEPSIFORBUND. RAPPORT: THE FINAL COUNTDOWN En informativ filmsnutt om epilepsi med tilhørende plakatkampanje NORSK EPILEPSIFORBUND RAPPORT: THE FINAL COUNTDOWN En informativ filmsnutt om epilepsi med tilhørende plakatkampanje 0 Sammendrag Epilepsi er et tema som det dessverre råder mange misoppfatninger og stereotypier

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Når det gnistrer i hjernen

Når det gnistrer i hjernen NORSK EPILEPSIFORBUND Når det gnistrer i hjernen - Fagkonferanse om subklinisk aktivitet Rehabilitering - 2009/3/0104 Rapport vedrørende prosjektet Når det gnistrer i hjernen FORORD Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

28.Oktober Nyhetsbrev 1/2010. Epilepsiforeningen i Harstad

28.Oktober Nyhetsbrev 1/2010. Epilepsiforeningen i Harstad 28.Oktober 2010 Nyhetsbrev 1/2010 Epilepsiforeningen i Harstad Gratulerer! Gratulerer med gårsdagen, den 27.oktober 2010, som ble stiftelsesdato for den nye epilepsiforeningen i Harstad. Etter 13-14 års

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Statens vegvesen Oslo 01.06.10 Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Norsk Epilepsiforbund (NEF) og Norsk Epilepsiselskap

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om J Epilepsi og førerkort Helsekravene du må vite om FØRERKORTKLASSER Helsekravene knyttet til epilepsi og førerkort skiller mellom: Førerkortklasse 1: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE (personbiler, mopeder, motorsykler,

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Epilepsi og behandlingsmuligheter. Når medikamenter ikke virker - snakk med legen din

Epilepsi og behandlingsmuligheter. Når medikamenter ikke virker - snakk med legen din T Epilepsi og behandlingsmuligheter Når medikamenter ikke virker - snakk med legen din Medikamentresistent 32,5% 49,5% Anfallsfri ved første medikament Anfallsfri ved tredje medikament eller ved kombinasjoner

Detaljer

Transportetappen. Prosjektrapport

Transportetappen. Prosjektrapport Transportetappen Prosjektrapport Mål med prosjektet Gjennomføre en informasjonskampanje for persontransportsjåfører for å øke sjansen for at mennesker med epileptiske anfall ivaretas godt ved benyttelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Protokoll sentralstyret

Protokoll sentralstyret Protokoll sentralstyret Sted: Rica Gardermoen Hotell Dag: Tirsdag 29. og onsdag 30. mars 2011 Tid: Møtet starter kl. 09.00 tirsdag og ble avsluttet kl. 15.00 onsdag Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

Mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Forord Stressless rapport Helse og rehabiliteringsprosjektet Stressless, mestringskurs for ungdom med epilepsi, ble arrangert

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer