FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer"

Transkript

1 FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie Sykefraværsprosjektet i 2009 med en ideell visjon om å videreutvikle en helsefremmende organisasjon med høy grad av friskhet og trivsel. Kommunen ønsket å få videreført arbeidet ut fra resultatene fra denne forstudien. I tillegg viste Forvaltningsrevisjonsrapporten om Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid fra (se vedlegg 1) en del avvik som kommunen ønsker å sette i gang tiltak for å rette opp i. Samlet sett defineres følgende problemområder: Stabilt sykefravær på rundt 7% på tross av IA-mål om 20% reduksjon. (Sykefraværstallene for 2010 viser for øvrig en nedgang til 5,6% pr. 1. Januar 2011) Organiseringen av - og rolleavklaring i vernearbeidet er uklart. Rutiner for ivaretakelse av HMS i det daglige arbeidet er ikke tilfredsstillende i dag. PSU og AMU har vedtatt at kommunen skal gjennomføre et HMS-prosjekt i hele kommunen over en 2 års periode. Det ble tilsatt prosjektleder i 100% stilling fra Prosjektet har fått følgende navn: FRISK! 1.2 Prosjektmål Ut i fra de utfordringer som er nevnt i 1.1 er hovedmål for prosjektet som følger: Å videreutvikle en helsefremmende organisasjon med høy grad av friskhet og trivsel. Hovedmålet er konkretisert i følgende delmål: Reduksjon av sykefraværet til 3,5 % i løpet av prosjektperioden Lage tydelige mål og retningslinjer for HMS-arbeidet i kommunen. Opprette arbeidsmiljøgruppe på hver arbeidsplass i hele organisasjonen Implementere HMS i det daglige arbeidet gjennom aktive arbeidsmiljøgrupper og gode rutiner. Sørge for god opplæring av ledere og vernepersonell 1.3 Rammer Den økonomiske rammen for prosjektet forventes å være på kr og tenkes finansiert som følger: Fylkesmannen ,- Vital ,-

2 KS ,- Egne midler ,- 2. Omfang og avgrensning Prosjektet skal endre organiseringen av vernetjenesten slik at HMS blir implementert i den daglige drift. Prosjektet vil etablere arbeidsmiljøgrupper ute på arbeidsplassene hvor det arbeides med HMS utfordringer hvor ansatte føler og ser dem og hvor de må ta utfordringen med å være med å løse dem. Prosjektet vil da også etablere nye rutiner for HMS (inkl rutiner for oppfølging av sykefravær) tilpasset ny organisering. Prosjektet vil også sørge for opplæring av ansatte, vernepersonell og ledere, samt få implementert rutinene og kompetansen i organisasjonen. 3. Organisering 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig er personalleder Dag Robertsen Prosjektleder er Anne Sofie Skogvold 3.2 Øvrige roller Prosjekteiere: Steigen Kommune er både oppdragsgiver og prosjekteier. Partsammensatt Utvalg (PSU) har vedtatt igangsetting av prosjektet med 2 års varighet. Andre prosjekteiere er: Fylkesmannen Vital Forsikring KS Styringsgruppa er overordnet for prosjektet og består av følgende medlemmer: Ordfører Asle Schrøder, Rådmann Roy Hanssen, Hovedvernombud Merethe Hjertø, Hovedtillitsvalgt Eilif Jenssen og Personalleder Dag Robertsen. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er referansegruppe for prosjektet. Prosjektleder kan danne rådgivende prosjektgrupper innenfor ulike områder ved behov. 4. Oppfølging og milepæler

3 4.2 Oppfølging Det settes ett oppfølgingsmøte hvert kvartal i prosjektet hvor status gjennomgås. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig hvordan prosjektet står i forhold til plan og behov for endringer. Første oppfølgingsmøte er i mars Milepæler: Mars 2011 Verneombud og miljøgrupper valgt/etablert Juni 2011 Arbeidsmiljøkartlegging og første arbeidsmiljødugnad gjennomført Januar 2012 HMS-årshjul er utarbeidet Oktober årig opplæring ledere og vernepersonell er gjennomført Desember 2012 HMS-årshjulet/arbeidet er implementert i den daglige drift Desember 2012 Sykefraværet ligger på 3-4 % 5. Risikoanalyse og kvalitetssikring 5.1 Kritiske Suksessfaktorer Økonomi. Det er gjennomført andre søknadsrunde til Fylkesmannen. Her ligger en stor del av finansieringen av prosjektet. Dårlig økonomi (bortfall av støtte) kan stanse prosjektet helt. Deltakelse fra ledelse. Dersom ledelsen ikke ser verdien av prosjektet, og gir sin fulle tilslutning vil det være vanskelig å gjennomføre tiltakene i prosjektet. Prosjektleder er en ressurs for lederne, og har den myndighet som lederne tildeler henne. Det er viktig at lederne ikke føler at prosjektet er noe som kommer i tillegg, men er en del av det arbeidet som skal gjøres uansett. Deltakelse fra de ansatte. Dersom få har tro på prosjektet og derfor ikke vil delta aktiv, kan det være svært vanskelig å få prosjektet gjennomført. Det vil være viktig å sørge for en positiv start på prosjektet der det informeres godt slik at alle ansatte får et eierforhold til prosjektet. Småstillinger og privatøkonomi Småstillinger er i fokus og ansatte i den situasjonen med liten stilling bruker mye tid og energi i forhold til å finne ekstraarbeid. Arbeidsgiver kan oppfattes som ikke å bry seg nok om disse ansatte. Det har pr. februar 2011 vært gjennomført omorganiseringer og økninger av stillinger ( Småstillingsprosjektet ) som en håper vil virke i positiv retning, men det er viktig å ha fokus på dette videre. 5.2 Kvalitetssikring God kontakt med oppdragsgiverne er viktig. Rapportering over status kan sikre interessen for å støtte prosjektet, også underveis. God kommunikasjon mellom ledere og prosjektleder er viktig. Det at ledere på alle nivå setter fokus på HMS-arbeidet, og at de ulike arbeidsplasser får anledning til å prøve ut ulike

4 tilnærmingsmåter i arbeidet, og slik bidrar til å utarbeide gode rutiner vil sikre både kvaliteten og implementeringen av arbeidet. Motivasjon og aktiv deltakelse / aksept fra de ansatte sikres best ved at de ansatte får medinnflytelse i prosesser. Ledere, verneombud og prosjektleder må bruke mye tid til å sikre dette. Småstillingsprosjektet, med mål om mindre uønsket deltid, vil være med å sikre at FRISKprosjektet lykkes. 6. Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter Det er utarbeidet en tiltaksplan for prosjektet: Tiltaksplan for FRISK i Steigen HVA HVORFOR NÅR HVEM Navnekonkurranse For å få ut informasjon om at Januar 2011 Alle ansatte i SK prosjektet er startet Skape interesse for prosjektet For å få et positivt og godt navn på prosjektet Dytt-marsjen For å få ansatte aktive 11. februar 11. april Tilbud gis gratis til alle ansatte i Styrke fellesskapsfølelse på SK arbeidsplassen teambuilding (Mulighet for ny marsj For å få opp alles bevissthet om ansvar for egen helse fra 11. april 11. juni) Hjemmeside For å nå ut til alle ansatte og andre interesserte med informasjon Fra mars 2011 Prosjektleder i samarbeid med Servicekontoret. Ei brukervennlig side med linker til aktuelle dokumenter, oversikter over vernepersonell, nettbaserte ressurser (HMS-håndboka, arbeidsmiljøloven, HEMIS, Vital, etc.), m.m. FRISK-Quiz, Ukas Verneområde, FRISKnytt, m.m. Holde trykket opp i prosjektet Antall verneområder økes Flere verneområder/verneombud for å få HMS-arbeidet implementert i den daglige drift. Vedtas i AMU 22. februar 2011 Dag Robertsen/AMU Nærmere samarbeid mellom ledere og verneombud Valgkamp om Fokus på verneombudsrollen verneombudsrollen Motivere til godt vernearbeid Informasjon om FRISK-prosjektet ut i enhetene Innspill fra ansatte til prosjektleder Ferdigstille HMS- Gjøre gjeldende regelverk om Håndboka (nettbasert) arbeidsmiljø og HMS-ressurser lettere tilgjengelig for alle Arbeidsmiljøundersøkelse Kartlegging for å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i Steigen kommune Danne et utgangspunkt for Februar/mars Mars 2011 Mars 2011 Mars 2012 Prosjektleder og Hovedverneombud i samarbeid med fagkoordinatorer/ledere arbeidsplass Inge Albriktsen Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring. Utarbeides i samarbeid med Vital. Sendes

5 arbeidsmiljødugnader på alle enhetene Redskap for å måle effekten av FRISKprosjektet (Mars 2013 som del av evaluering av prosjektet)) ut til alle ansatte. Arbeidsmiljødugnad på hver enhet/i hver arbeidsmiljøgruppe 2-årig opplæring av ledere og verneombud i HMS Utvikle HMS-Årshjul med sjekkpunkter Deltakelse på eksterne kurs og konferanser HMS-kurs for ledere IA-oppfølging Folkehelse LUK (omdømmepro sjekt) Annet Omdømmearbeid tilknyttet omdømmeprosjektet Kyst som gir lyst Arrangere lokale kurs innenfor aktuelle temaer IA-oppfølging : Skolering ledere utarbeide gode rutiner FRISK-Quiz hver fredag på hjemmesiden Ulike trimtiltak på arbeidsplassene Prosjektleder bidrar med arbeidsmiljøtiltak på Skape godt arbeidsmiljø på alle arbeidsplasser Ansvarliggjøre ledere og ansatte på HMS-arbeidet Starte gode prosesser på hver arbeidsplass for å implementere gode rutiner i HMS-arbeidet Øke kunnskap om lover og regler Øke kunnskaper og ferdigheter innen prosessledelse Prøve ut ulike tiltak og metoder i egen virksomhet Bidra til utvikling av et HMS-årshjul Et hjelpemiddel for å sikre god oversikt over vernearbeidet Kunnskapsoppdatering på lover og regler innen HMS Få informasjon og opplæring om aktuelle tema Knytte nettverk med naturlige samarbeidsparter Et godt omdømme (attraktivitet og god omtale) både internt og eksternt er avgjørende for trivsel i arbeidet, og trivsel motvirker fravær fra arbeidsplassen Et samarbeid med omdømmeprosjektet vil være en vinnvinn situasjon Forebygge sykdom og skade gjennom kurs i løfte- og forflytningsteknikk, voldshåndtering og beskyttelsesteknikk, stressmestringskurs, fysisk aktivitet, m.m. Kompetanseheving ansatte Sikre at lovverket følges Får sykemeldte tilbake i jobb fortest mulig God seniorpolitikk, få ansatte til å stå i arbeid lenger Øke alles kunnskap på HMS-området (om loveverk og annen kunnskap innen HMS, også aktuelle arbeidsmiljøfremmende temaer som tas opp i media) Holde fokuset på HMS oppe blant ledere og ansatte Motvirke muskel- og skjellettplager (som er den største årsaken til sykefravær) God kontakt prosjektledelse arbeidstakere April/Mai 2011 Oktober 2011 (videreføres på hver enhet som en kontinuerlig prosess) Ca 8 kursdager/samlinger i Steigen med mellomarbeid på egen arbeidsplass fordelt på 2 år (ca 1 kursdag pr kvartal) Fortløpende gjennom prosjektperioden. Ferdigstilles oktober 2012 Vurderes fortløpende LUK-samling febr Oppstart prosjekt mars 2011? Fortløpende Fortløpende oppfølging sykemeldte Hver fredag Fortløpende Fortløpende Ledere og verneombud i samarbeid med prosjektleder er ansvarlig for prosessene. Alle ansatte på enheten deltar. (Evt. Ekstern hjelp fra Vital/Hemis/NAV- Arbeidslivssenter) Prosjektleder og personalleder er ansvarlig. HEMIS, Vital, KS, NAV, m.fl. vil være aktuelle samarbeidsparter og bidra med forelesere, etc. Prosjekleder og HMS-ansvarlig i kommunen har hovedansvaret. Samarbeid med ledere og vernepersonell gjennom skoleringsopplegget. Prosjektleder og andre aktuelle ressurspersoner Prosjektleder deltar på LUKsamling. Prosjektleder og Hovedverneombud samarbeider med prosjektgruppa til omdømmeprosjektet.. Prosjektleder organiserer. Aktuelle samarbeidsparter: NAV, Hemis, Vital, Helsetorget, Fysiogym, m.fl. HMS-ansvarlig har hovedansvar. Ledere med personalansvar samarbeider om rutiner og gjør oppfølgingsarbeidet. Prosjektleder Verneombud på arbeidsplassene i samarbeid med kommunens fysioterapeut Prosjektleder i samarbeid med leder/verneombud på

6 enkeltenheter ved Ekstra ressurs i vernearbeidet arbeidsplassen bestilling Store og små feiringer! Positiv fokusering på det som er bra Fortløpende Prosjektleder, ledere og Bevisstgjøre hverandre på måloppnåelser verneombud har et spesielt ansvar. ALLE deltar. Gir et godt omdømme Teambygging og fellesskapsfølelse 6.2 Tids og ressursplaner Aktivitetsdiagram Se vedlegg Budsjett Budsjett: Fastlønn inkl. sosiale utgifter Kontorutgifter (Kontormateriell, telefon, EDB, etc) Aktivitetstiltak /Informasjonstiltak Kurs og konferanser inkl. reiser og opphold Opplæringstiltak lokale kurs for ansatte årig skolering verneombud/ ledere SUM

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer