Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra Oppdatert 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013"

Transkript

1 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse:

2 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING LOVER OG FORSKRIFTER IK-HMS I TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD OVERORDNET HMS-MÅLSETTING ANSVAR OG MYNDIGHET SAMORDNING AV HMS-ARBEIDET SAKSGANG HMS VERNEOMBUD - SAMARBEIDSPARTER KARTLEGGING, AVVIKSHÅNDTERING OG HANDLINGSPLAN SYSTEMATISK GJENNOMGANG AV HMS-IK OPPLÆRING I HMS-IK ANDRE VIKTIGE FORHOLD I HMS-ARBEIDET... 13

3 Side 3 1. INNLEDNING Internkontrollsystem er de systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer. HMS - internkontroll skal beskrive de aktiviteter vi gjør for å ivareta og forbedre helse, miljø og sikkerhet for medarbeiderne i fellesrådet, og for de tjenester vi leverer til våre innbyggere. HMS - Internkontroll innebærer at organisasjonen, vurderer hvilke forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet det er viktig å jobbe med, og at det iverksetter tiltak som har til hensikt å ivareta disse forholdene, og at vi gjør oppfølging som avdekker om vi oppnår det vi ønsker. Hovedboken er å betrakte er å betrakte som et minimumskrav til hva organisasjonen skal gjøre vedrørende HMS - internkontroll. Ut over dette kan det være områder med spesielle utfordringer og problemstillinger som må utdypes nærmere der det er behov. Hovedboken trekker opp ansvarslinjene i HMS-arbeidet, de spesielle utfordringene rundt to arbeidsgiverlinjer, og samordningen av disse. I tråd med sistnevnte, og pålegg fra Arbeidstilsynet i 2005, er rutinene utarbeidet i samarbeid mellom kirkevergen og domprosten, samt verneombudet. Kristin Stang Meløe Guttorm Lindquist Herborg Finnset Heiene Kirkeverge Hovedverneombud Domprost

4 Side 4 1. LOVER OG FORSKRIFTER Internkontrollen skal ivareta krav i følgende lover: Arbeidsmiljøloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr samt tilhørende forskrifter Brann og eksplosjonsloven Produktkontrolloven Forurensingsloven Brannvernloven Ved vernerunder/gjennomgang av IK-HMS-rutinene i den enkelte stab/enhet må man kartlegge hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for dem og gjøre seg kjent med disse. Opplysning om lover og forskrifter finnes på følgende adresse: TILGJENGELIGHET De aktuelle lover og forskrifter skal være tilgjengelig for ledere, verneombud og medarbeidere. Dokumentene skal være oppdatert på hjemmesiden til. 2. IK-HMS I TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD HMS -Internkontrollen inngår som en del av driftsoppgavene, og er et ledd i det planlagte og systematiske HMS arbeid for at alle ansatte innenfor Tromsø Kirkelige fellesråd skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal HMS-arbeidet fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen: - Arbeidsmiljø og sikkerhet, herunder psykososialt arbeidsmiljø - Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester - Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall, skal ha et enkelt og forståelig HMS - system der handling er viktigere enn mange ord. Der skriftlighetskrav gjelder, skal dette være ivaretatt. HMS - aktivitetene er beskrevet i HMS - hovedboken med tilhørende verktøykasse. KVALITETSSIKRING I tillegg til de lover og forskriftsområder som er nevnt ovenfor, kan spesielle arbeidsområder ha krav fra andre lover og forskrifter som skal ivaretas. Dette kan gjelde gravlundsdriften. Det forutsettes at disse har system som skal kvalitetssikre og dokumentere at disse kravene er ivaretatt. HMS - INTERNKONTROLLSYSTEM s HMS - system består av to bøker:

5 Side 5 HOVEDBOK Denne er utarbeidet av kirkevergen, og godkjent av kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg. Hovedboken forteller hvordan HMS - systemet og HMS arbeidet skal fungere, og gir føringer på hvordan dette skal iverksettes på alle nivå i organisasjonen. HMS - VERKTØYKASSE Denne inneholder skjema, sjekklister og retningslinjer som ALLE kan benytte seg av i sitt HMS arbeid, og i daglige rutiner, avviksmeldinger etc. 4. OVERORDNET HMS-MÅLSETTING Kirken i Tromsø skal være en trygg og trivelig arbeidsplass hvor den enkelte ansatte får lov å bruke av sine kunnskaper og ferdigheter. Ingen forhold i arbeidet skal sette medarbeidere i fare, verken når det gjelder helse, psykososiale forhold eller sikkerhet. Vi skal ha felles holdninger til HMS i hele vår virksomhet. Ingen alvorlige skader på mennesker, materiell og miljø. Ingen alvorlige psykososiale konflikter som følge av arbeidets art. Ingen alvorlige helseproblemer som følge av arbeidets art. Vi skal bidra til at de menneskene vi betjener skal få et godt tjenestetilbud tuftet på de verdier kirken står for, noe som er en forutsetning for gode resultater og godt omdømme. VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR Å IVARETA HVERANDRE, VÅRT MILJØ OG VÅRE VERDIER! FREMGANGSMÅTE 1. Det skal være etablerte rutiner som sikrer at nye medarbeidere får den opplæring som er nødvendig slik at medarbeidernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Kirkevergen har et overordnet ansvar for dette. 2. Arbeidet skal være tilrettelagt på en slik måte at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. 3. Arbeidsplassen skal være utformet slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet.

6 Side 6 4. Alle som bruker tekniske innretninger og utstyr som kan være til fare for medarbeideren eller andre, skal få nødvendig instruksjon / opplæring. Det skal også foreligge instruks som forteller hvordan farlig arbeid skal utføres. 5. Det skal gjennomføres kartlegginger som kan avdekke forhold ved arbeidsmiljøet som ikke er tilfredsstillende og som bør rettes på. Alle staber/enheter skal gjennomføre kartlegging av både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø minst en gang i året. Gjennomføringen skal initieres av kirkevergen. 5. ANSVAR OG MYNDIGHET ORGANISASJONSKART FELLESRÅDETS ARBEIDSGIVEROMRÅDE: Tromsø Kirkelige felleråd Arbeidsutvalget Kirkevergen Økonomiforv. Økonomisjef Personal forv. Personalsjef Gravlundsforv. Gravlundssjef Byggforv. Byggforvalter KIRKEVERGEN Kirkevergen har det overordnede ansvar for at har et HMS - internkontrollsystem som tilfredsstiller gjeldende krav. Kirkevergen skal samarbeide med hovedverneombudet, arbeidstakerne og deres representanter. I tillegg skal det være en samordning mellom Fellesrådets og bispedømmerådets ansatte, på overordnet nivå, og på stabsnivå. Arbeidet er organisert i følgende verneområder:

7 Side 7 Kirkevergens sentrale kontor og samtlige seks menighetskontor/staber som ett verneområde Gravlundene som ett verneområde STABSKOORDINATOR Stabskoordinator i menighetsstaben har ansvaret for samordning av det lokale HMSarbeidet i staben. Arbeidsleder på gravlund har ansvaret for samordning av det lokale HMS-arbeidet på gravlunden. HMS er et ansvarsområde på lik linje med økonomi og annen tjenesteutførelse. Medarbeiderne skal gis nødvendig opplæring og innsikt i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid. MEDARBEIDERNE Medarbeidere skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll og har et medansvar i å bidra til å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. HMS - arbeid er en del av arbeidsplikten. For å ivareta utfordringene med at det jobber ansatte i to arbeidsgiverlinjer innen rammene av virksomhetsområdet, må det foreligge rutiner for samordning av HMS-arbeidet. Frivillige må så langt som mulig bli satt i stand til å tilegne seg kunnskaper om HMSrutinene i fellesrådet. Der det kreves skal de dokumentere at de er blitt gitt opplæring. Dette kan for eksempel gjelde kirkevakter som må dokumentere at de kjenner branninstrukser og rutiner i kirka. 6. SAMORDNING AV HMS-ARBEIDET Da det innenfor fellesrådsområdet er ansatte i to arbeidsgiverlinjer, skal det etableres en overordnet HMS-gruppe med representanter fra begge arbeidsgiverlinjene slik: o Kirkeverge o Verneombudet for fellesrådsområdet o Domprosten o Lokalt verneombud fra prestetjenesten Gruppa skal møtes minimum 2 ganger i året, der informasjon og evaluering av overordnet HMS-arbeid er på dagsorden. I tillegg kan gruppa møtes når det oppstår saker av en slik karakter at dette er nødvendig. Stabene, kirkevergens kontor og gravlunden skal ha HMS-arbeidet på dagsorden, og den nye teamlederrollen (leder i menighetsstaben) er tillagt et ansvar for koordinering av det lokale HMS-arbeidet. HMS-tema skal ha en naturlig plass i stabsmøtene/kontormøtene. Fellesrådet har ansvar for valg/oppnevning av verneombud etter bestemmelsene i AML og forskrift, på sitt virksomhetsområde. Verneombudet velges av og blant de ansatte i

8 Side 8 fellesrådets arbeidsgiverområde for 2 år om gangen. Bispedømmerådet har ansvar for at det blir oppnevnt verneombud for prestene ut fra hovedavtalen i staten. ORGANISASJONSKART HMS Biskopen Overordnet HMSgruppe Prost Kirkeverge Stabskoordinator Kirkegårdsleder Stabskoordinator Kirkekontor Stab Gravlund Stab 7. SAKSGANG HMS Vanlig saksgang når arbeidstaker(e) tar opp et arbeidsmiljøproblem: 1 Saken behandles og løses på et lavest mulig organisasjonsnivå, fortrinnsvis på det nivået saken gjelder. Dette betyr i staben/kontoret. 2 Medvirkning fra de berørte under hele saksgangen. Både den enkelte ansatte, teamleder og verneombud er ansvarlige for dette. 3 Når direkte medvirkning ikke kan imøtekommes, skal de berørte holdes orientert om framdrift og beslutninger. 4 Som hovedregel fremmes saken tjenestevei. Dersom det er saker som direkte berører teamleder, og det er vanskelig å ta opp saken med denne, kan man gå direkte til kirkeverge eller domprost 5 Faglig bistand søkes etter behov hos verne- og helsepersonell, Arbeidstilsynet eller andre instanser. Henvendelser fra ansatte til verne og helsepersonell og arbeidstilsynet kan fritt gjøres uten å gå gjennom arbeidsgiverlinja. 6 Hvis partene ikke kan løse saken lokalt, tar verneombudet saken opp overordnede.. De lokale aktørene skal fortsatt være med i den videre saksbehandlingen. 7 Prinsipielle saker og/eller større, sammensatte saker kan behandles i HMS-gruppe etter rapporteringssystemet se verktøykassa. 8 Saker som krever større økonomiske ressurser skal inn i budsjettprosessen. 9 Alle avviksmeldinger skal av kirkevergen oversendes HMS-gruppa.

9 Side 9 Utgave 1 Iverksatt Arbeidstaker(e) tar opp sitt problem med teamleder/nærmeste leder/tjenestelinjen saken uløst S a k e n l ø s e s Arbeidstaker(ne) kontakter verneombudet, som tar saken opp med arbeidsleder sammen med arbeidstaker(ne), eller går direkte til overordnet leder. saken uløst Leder/verneombud kan ta saken opp i HMS gruppen. saken uløst Dersom saken berører prestetjenesten, kan verneombudet/ hovedverneombud og/eller domprost ta opp saken videre med bispedømmet. saken uløst Saken klages til Arbeidstilsynet, evt. videre til direktoratet og departementet. 8. VERNEOMBUD - SAMARBEIDSPARTER VERNEOMBUD Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidet er tilrettelagt på en slik måte at HMS blir ivaretatt og påse at feil og mangler rapporteres til leder. Verneombud velges for to år av gangen, av og blant de ansatte. HOVEDVERNEOMBUDET Hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes aktivitet uten å gå inn i verneombudenes oppgaver på deres vernområder. Hovedverneombudet skal legge til rette for samarbeid mellom verneombudene der det er naturlig. Hovedverneombudet skal være arbeidstakernes representanter i overordnet HMS-gruppa, og velges for to år av og blant verneombudene.

10 Side 10 TILLITSVALGTE Tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere i HMS arbeidet og skal bidra til at virksomheten når de overordnede HMS mål. OVERORDNET HMS-GRUPPE Fellesrådet har ikke arbeidsmiljøutvalg, men en overordnet HMS-gruppe skal koordinere og samordne HMS-arbeidet mellom de to arbeidsgiverlinjene, virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten og medvirke ved innføring og oppfølging av internkontroll. Overordnet HMS-gruppe er partssammensatt utvalg som består av 4 personer. Kirkeverge og prost representerer arbeidsgiversiden, og verneombudet fra fellesrådet og lokalt verneombudet fra prestetjenesten i domprostiet representerer de ansatte. Partene veksler på lederfunksjon annethvert år. FRISK BEDRIFTSHELSETJENESTE De ansatte ved Tromsø gravlund er innmeldt i bedriftshelsetjenesten pga de spesielle arbeidsforholdene. Dette betyr et spesielt å samarbeide gjennom vernerunder, helseundersøkelser m.v. For resten av organisasjonen er det mulig å kjøpe enkelttjenester hos bedriftshelsetjenesten, bl.a. kurs og veiledning. I forbindelse med at fellesrådet og Tromsø domprosti har Jobbing uten Mobbing som konfliktløsningsverktøy, har vi knytett til oss veiledere og meklere fra bedriftshelsetjenesten. ARBEIDSLIVSTJENESTEN Kirkelig fellesråd er tilsluttet IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv). Gjennom dette har vi en egen kontaktperson i arbeidslivstjenesten. Se adresseliste. 9. KARTLEGGING, AVVIKSHÅNDTERING OG HANDLINGSPLAN Organisasjonen skal ha rutiner for å kartlegge arbeidsmiljøet og på denne bakgrunn kunne avdekke feil og mangler. Kartleggingen kan skje som vernerunder der vesentlige forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet blir kartlagt. Det skal være dokumentert gjennomført vernerunde en gang pr. år. Minimum skal kirkeverge og verneombud delta på vernerunden. Der det er teamledere, skal disse delta. AVVIKSHÅNDTERING Med avvikshåndtering menes å rette opp feil og mangler ihht lover og forskrifter, og eventuelle lokalt vedtatte standarder. Avdekking og oppretting av feil og mangler Alle ansatte kan oppdage feil og mangler i sitt daglige arbeid. Feil og mangler kan avdekkes gjennom systematisk HMS arbeid, f.eks arbeidsmiljøkartlegging. Den som

11 Side 11 oppdager feil og mangler skal melde dette gjennom rapporteringskjema i verktøykassa. Feil og mangler skal meldes til nærmeste leder. Hvis feil og mangler er av en slik karakter at det kan være fare for medarbeidere eller andres helse, miljø og sikkerhet, skal disse også varsles umiddelbart. Feil og mangler skal rettes opp så snart som mulig. Ansvaret påhviler leder. Dersom for eksempel teamleder må ha overordnet godkjenning, eller økonomiske midler for å rette opp, meldes dette videre. FOREBYGGING / RUTINER Forebygging innebærer å vurdere arbeidsoperasjoner og andre forhold som kan ha betydning for helse, miljø og sikkerhet og gjennomføre tiltak for å unngå framtidige feil og mangler. Organisasjonen skal utarbeide skriftlige rutiner for å rette opp feil og mangler. Som satsingsområde skal det legges særskilt vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet. Som deltaker i pilotprosjektet Jobbing uten mobbing er det utarbeidet en egen handlingsplan for dette området. Link: FEIL OG MANGLER SOM MÅ RETTES OPP AV ANDRE ENN ENHETEN Feil og mangler som ikke kan eller lar seg rette av staben/enheten skal meldes skriftlig tjenestevei. 10. SYSTEMATISK GJENNOMGANG AV HMS-IK Alle staber/kontorer skal ha en gjennomgang av HMS internkontroll en gang i året, dette for å sjekke ut om denne fungerer etter intensjonene. INTERNKONTROLL INNEBÆRER AT STABEN/KONTORET SKAL: Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for enheten er tilgjengelig og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for staben/kontoret. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Fastsette mål for helse-, miljø- og sikkerhet - MÅ DOKUMENTERES SKRIFTLIG. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet er fordelt MÅ DOKUMENTERES SKRIFTLIG. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene MÅ DOKUMENTERES SKRIFTLIG. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen MÅ DOKUMENTERES SKRIFTLIG. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt MÅ DOKUMENTERES SKRIFTLIG.

12 Side 12 HVA SKAL VURDERES? Har staben/kontoret rutiner for kartlegging, håndtering av feil og mangler, utarbeidelse av handlingsplan og gjennomføring av den? Har alle medarbeidere kunnskap om HMS internkontroll arbeidet? Er nødvendige lover og forskrifter på plass og er tilgjengelig for alle ansatte? Har staben/kontoret fastsatt mål for HMS arbeid? HVEM SKAL VURDERE? Kirkeverge, teamleder/formann, verneombud. RUTINER FOR GJENNOMGANG AV HMS - Internkontroll Det skal utformes skriftlig dokumentasjon som inneholder: Dato Deltakere Nummererte feil og mangler (nr. og årstall) Kort vurdering Kopi av skjema for feil og mangler Underskrift 11. OPPLÆRING I HMS-IK FORMÅL Medarbeidere skal gis nødvendig opplæring og innsikt i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. ANSVAR Kirkevergen har ansvar for at ansatte og verneombud har / får den nødvendige kunnskap og innsikt i HMS - arbeidet. FREMGANGSMÅTE Organisasjonen må vurdere hvilken kunnskap og innsikt som det er behov for. Følgende opplæring i HMS skal være gjennomført: Hva HMS -Internkontroll Grunnopplæring i helse, miljø- og sikkerhet Opplæring i bruk av maskiner og utstyr Opplæringsplan Hvem For alle i staben/kontoret Verneombud, ledere og overordnet HMS gruppe medlemmer Alle aktuelle Alle aktuelle Hvis det er krav i lov eller forskrift om at opplæring skal dokumenteres, skal det forefinnes kopi av kursbevis, sertifikater o.l.

13 Side ANDRE VIKTIGE FORHOLD I HMS-ARBEIDET SAMORDNING BYGNING I de tilfeller hvor ansatte arbeider i en bygning hvor det er annen huseier, eller sameie, skal drift og vedlikehold av bygningen avklares gjennom leieavtalen. Hvem og hvordan drift og vedlikehold av bygninger skal avklares med Kirkevergen SYKEFRAVÆR IA-AVTALE har på lik linje med Nord-Hålogaland bispedømmeråd inngått avtale med Trygdekontorets Arbeidslivstjeneste om Inkluderende Arbeidsliv. Fellesrådet skal ha rutiner for å følge opp sykemeldte Fellesrådet skal iverksette tiltak for å minske sykefraværet. Fellesrådet skal så langt som mulig tilrettelegge for bedriftsintern attføring Fellesrådet skal ha oversikt over hvor stort sykefraværet er AKAN ARBEID Alle ansatte skal opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø AKAN -retningslinjene gjelder for samtlige medarbeidere på alle nivåer. FARLIG ARBEID De områder som har farlig arbeid skal ha følgende regler: Det skal være skriftlig instruks. Denne skal være i umiddelbar nærhet av arbeidsoperasjonen Aktuelle medarbeidere skal ha gjennomført opplæring før arbeidet utføres PERSONSKADER - YRKESSYKDOMMER Ved personskade eller tilløp til skade skal det meldes fra til nærmeste overordnede og straks vurderes om legebesøk er nødvendig. Skjema for registrering av personskader skal fylles ut. Fellesrådet skal ha register over personskader. Det samme gjelder sykdom som antas å ha sammenheng med arbeidet. BRANNSIKKERHET Hvis et bygg har flere brukere, skal eier eller en av brukerne, samordne internkontrollen vedrørende brannsikkerhet Det skal være en brannvernansvarlig for bygget. Det skal være branninstruks Det skal gjennomføres brannøvelser i det antall som kreves i lov og forskrift - gjennomføring av brannøvelser skal dokumenteres skriftlig

14 Side 14 Det skal være iverksatt brannverntekniske tiltak i henhold til krav i lover og forskrifter Det skal gjennomføres tilsyn (egenkontroll) med brannsikkerheten. ELSIKKERHET Hvis et bygg har flere brukere, skal eier eller en av brukerne, samordne internkontrollen vedrørende elsikkerhet Det skal gjennomføres egenkontroll av elsikkerheten. Arbeid med elektrisk anlegg og utstyr skal utføres av fagpersonell. KJEMISKE STOFFER OG GASSER Fellesrådet skal gjennomgå og finne ut hvilke typer kjemiske stoffer og gasser som brukes og deretter: Sørge for til at det finnes HMS - datablad for de kjemiske stoffer og gasser som brukes. Vurdere om det er noen typer som det ikke er behov for å bruke. Disse skal da sendes til spesialavfallsmottak med eget HMS datablad vedlagt for destruksjon. Vurdere løpende om nåværende anvendte kjemiske stoffer og gasser kan erstattes med mer miljøvennlige produkter. Sørge for at alle som bruker kjemiske stoffer og gasser har nødvendig opplæring.

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer