HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012"

Transkript

1 HMS- og kvalesperm Revder ovember

2 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar Polcy og sraegske målseger Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg Vsjo... 4 Målformulerg for helse, mljø og skkerhe Meode Orgasasjo, ressurser og dokumeasjo... 6 Arbedsakermedvrkg og kommukasjo Hms opplærg... 6 Regler, forskrfer, sadarder og krav Evaluerg og rskosyrg... 7 Meoder... 7 ROS aalyse modell... 7 Sop card (Sop, hk, observe ad proec)... 8 Skrg av ege verder... 8 Sykdom og sykefravær... 8 Mål og begresger... 8 Persolg vereusyr... 9 Avfallshåderg... 9 Verejeese Plaleggg og prosedyrer... 9 Prosedyrer og arbedssukser Implemeerg og oppfølgg Koroll og oppfølgg av arbedsakveer Rapporerg av persoskader Sysem for oppfølgg av uøskede hedelser Revsjo og gjeomgag VEDLEGG Ressurser og lover Isrukser og skjema Bra og ergs vaker BES-bevs Isruks for oppbevarg av PVU Isrukser ved vake Regala Isrukser og ruer ved skkerhesvake REGALIA Prosedyre mo bra Skjema rsko og sårbarhesaalyse Skjema vurderg uderleveradør Skjema Oppdrag/rue evaluerg Vere usyr/y oppdrag Iermeldg om skade/lløp l skade Sop card Rapporskjema for vererude... 37

3 1 Lederskap og forplkelse Asvar og orgaserg Ja Adree Bøge, syreleder og skkerhesasvarlg har de overordede asvar for a de lover og forskrfer vrksomhee er uderlag følges opp. Objekleder / arbedsleder har asvar for å følge opp og verksee lak uder s område og rapporere l daglg leder. Asae har e asvar for å melde fra l ærmese overordede om saker vedrørede helse, mljø og skkerhe. Avvk som krever øyeblkkelg hadlg rapporeres drkee l kude med kop l ærmese overordede. Alle asae oppfordres l å a opp saker eller avg forslag l forbedrgslak l alle ledere eller vereombud. Skader eller sykdom pådra forbdelse med uførelse av arbedsoppgaver for Vsk skkerhe AS skal rapporeres l Objekleder/arbedsleder ved bruk av er skademeldg skjema. Oppfølggsasvar Daglg leder har asvar for a helse-, mljø- og skkerhesarbede fugerer effekv. E grudg vurderg og gjeomgag foreas e gag åre e møe mellom daglg leder, Objekleder/arbedsleder og vereombud. Før dee møe må alle forhold lkyg l helse-, mljø- og skkerhesarbede være karlag. På møe ar v opp: resulaee fra karleggge og avvkssaskk for sse år om eksserede ruer er gode ok og følges opplærgsbehov for ese år om mål for helse-, mljø- og skkerhesarbede er ådd og see ye mål for ese år ye krav lov og forskrf hadlgspla med lak for ese år ødvedg oppdaerg av dokume

4 2 Polcy og sraegske målseger. Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg. Vsjo Gjeom arbed med kouerlg forbedrg av HMS og kvalesprosedyrer sker Vsk skkerhe mo å hel å ugå skader og ap. Målformulerg for helse, mljø og skkerhe. Vsk Skkerhe vl skape e god arbedsmljø på arbedsplasse ved å forebygge ulykker, mljø- og helseskader. Våre jeeser skal være rygge og skre for våre asae og kuder. Dee skal skje ved a helse, mljø og skkerhe plalegges og proreres. Våre asae skal gjeom persolg oppfølgg og elekrosk sysem (Web) holdes oppdaer på gjeldee regler, forskrfer, sadarder, selskapes og kuders krav.

5 Meode Vsk skkerhe har som mål å være uder kouerlg forbedrg arbede med HMS. PDCA-srkele Pla: Do: Check: Ac: Idefkasjo av kudes behov, kvalespolkk, plaleggg og fasseg av mål. Implemeerg av kvalesmål og plalag akve. Målger, regsrerger og revsjoer Leders gjeomgåelse. Baser på målger og lbakemeldger gjeomføres sørre eller mdre lak.

6 3 Orgasasjo, ressurser og dokumeasjo Arbedsakermedvrkg og kommukasjo. Vsk skkerhe ser på de som vkg og ødvedg med arbedsakermedvrkg. Arbedsakermedvrkg skal bla ae gjeomføres ved: - Tllsvalg og vereombud skal rekkes HMS-besluger og adre besluger som berører arbedsakeres jobbsuasjo. - Bruk av Sop card. Ledelse oppfordrer l bruk av Sop card og hver ekel arbedsaker skal bl fulg opp forhold l dee. - Rskoaalyser. De asees som ødvedg å volvere arbedsaker med o se kompease med arbede med rskoaalyser. - Arbedsaker aes med årlge vereruder. (Kap.8 Vedlegg) - I Vsk skkerhe er de kore rapporergsveer. Dee er e fordel som skal beyes. Hms opplærg Alle ledere skal være oppdaer forhold l HMS-kravee. De er uarbede Opplærgspla for (Kap.8 Vedlegg) Alle yasae må gjeomføre og beså BES-kurs. (Kap.8 Vedlegg) Kuskap vdereuvkles ved forløpede veledg fra skfkoordaor. Skf-koordaor seer samme eam med yasae lag med erfare arbedere. Alle asae skal ha lfredssllede opplærg l å uføre de oppgaver de er sa l å gjøre. Alle asae skal gjeomgå oblgaorsk skolerg som lbys av kude og/eller hovedkorakør. Alle asae vl ha lgjegelg faglg oppdaerg på Web-sde. Regler, forskrfer, sadarder og krav. Vsk skkerhe har fokus på å lfredsslle og formalsere krav fra både lov og kude. De er uarbede prosedyrer/srukser på serale arbedsoppgaver. (Kap.8 Vedlegg) Ved bruk av kore rapporergsveer skal edrger og lbakemeldger fra kude rask effekvseres syseme. Forrue e dalog har Vsk skkerhe ege ruer/spørreskjema for uderleveradører (Kap.8 Vedlegg)

7 4 Evaluerg og rskosyrg Vsk skkerhe er oppa av å redusere rsko l e absolu mmum. Rsko= sasylghe x kosekves. Ved å redusere sasylghe og/eller kosekves vl ma seke rskoe l e aksepabel vå. I dee sammeheg brukes rsko og sårbarhes aalyser (ROS) og Sop card Ege skjema for aalyse fes Kap.8 Vedlegg Meoder ROS aalyse modell Kryss rød fel: Krsk rsko, ye rskoreduserede lak må verksees umddelbar. Sas av akuell akve må vurderes Kryss orasje fel: Høy rsko, ye rskoreduserede lak må verksees. Kryss gul fel: Modera rsko, ye rskoreduserede lak må vurderes Kryss grø fel: Lav rsko, ka akseperes ue yerlgere lak (åpebare rskoreduserede lak bør vurderes) Kosekves 5 Svær sor 4 Sor 1 Ubeydelg 2 Lav 3 Modera 4 Alvorlg 5 Svær alvorlg 3 Modera Sasylghe 2 Le 1 Mege le

8 Sop card (Sop, hk, observe ad proec) Sop card (Kap.8 Vedlegg) ases som essesel forhold l daasamlg l ROS-aalyser. Med bakgru dee skal de asae oppfordres og roses forhold l bruk av dee. Sopcard skal være lgjegelg på ehver arbedsplass l ehver d. Skrg av ege verder Vsk skkerhe er e offelg godkje som vakselskap. Vkge/dokumeer som er kofdeselle er skre låsbar og braskker arkvskap. Koore er skre gjeom alarmsysemer. Daaserver skre gjeom bramurer. Vsk skkerhe se eedeler på rgg er skre lås usyrscoaer. Sykdom og sykefravær Mål og begresger Av hesy l arbedsmljøe på arbedsplasse er de selskapes mål å holde sykefravær på e laves mulg vå. Asae som uvkler lagvarge skader eller kroske sykdommer, oppfordres samarbed med selskape og verejeese l å søke alerave ere arbedslak slk a kompease våe og egasjemee for jobbe holdes på e høyes mulg vå. Ledere må forsøke å lreelegge de slk a asae reurerer l arbedsplasse s så for som mulg. Bruk av overd begreses l de mmale. Skkerhesrådgver har asvar for a sykefravær regsreres og oppfølges. De asae skal gjeomgå ms 1 medarbedersamale åre. Yerlgere besemmelser, regheer og prosedyrer forbdelse med sykdom og regsrerg av sykefravær fremkommer av Vsk skkerhe persoalhådbok kapel 12.0 l 12.9 sam skademeldgsskjema (Kap.8 Vedlegg)

9 Persolg vereusyr Alle asae Vsk skkerhe skal ha ulever lsrekkelg og ypegodkje PVU. Sammesege av usyre skal lpasses arbedssed, lov, brasje- og kudekrav. Usyr l speselle operasjoer skal være lgjegelg på arbedsplasse. Usyrskoordaor har hovedasvar for a de asae moar og/eller har lgjegelg usyr og a usyre som brukes er lfredssllede sad. Skjema Oppdrag/rue evaluerg Vere usyr/y oppdrag (Kap.8 Vedlegg)brukes for karleggg av behov for PVU ved ye oppdrag. Avfallshåderg Alle asae Vsk skkerhe uavhegg av arbedsplass skal bdra l a avfall kldesoreres. Eveuelle eksra krav fra kuder skal møekommes. Verejeese De skal velges 1 vereombud Vsk skkerhe. Vereombude skal rekkes akv med alle HMS-relaere prosesser og besluger. 5 Plaleggg og prosedyrer Prosedyrer og arbedssukser Vsk skkerhe sreber eer å ha gode arbedssrukser og prosedyrer for uførelse av de ulke spesfkke oppdrag. De skal også eableres prosedyrer forhold l usyr som lagres på kudes eedom. (Kap.8 Vedlegg) Arbedssruksee/prosedyree skal gjespele selskapes overordede mål og polcy sam a høyde for kudes øsker og krav. De er av sor beydg a arbedssruksee/prosedyree vurderes revder forbdelse med rskoaalyser og adre ype HMS-gjeomgager.

10 Edrger arbedssrukser eller prosedyrer formdles va supervsor, skfkoordaorer og web-sde. De er e mål a arbedssruksee skal være lefaelge og presse. 6 Implemeerg og oppfølgg Koroll og oppfølgg av arbedsakveer. Alle arbedsprosesser skal samsvare med selskapes mål og polcy. Supervsor og skfkoordaor har hovedasvare for koroll og oppfølgg av arbedsakver. Ved bruk av Sop Card er hver ekel arbedsaker selv mydggjor forhold l å rapporere om ege og adres arbedsakveer. Selskapes ledelse er asvarlg for sarlg behadlg av avvk. Tlbakemeldger og eveuelle edrger prosedyrer gs va skfkoordaor og/eller Web-sde. Rapporerg av persoskader Persoskader skal meldes va skjema Iermeldg om skade/lløp l skade (Kap.8 Vedlegg) Iermeldg fylles u av de berøre samarbed med s Objekleder/arbedsleder. De skal også leveres skjema fra NAV. De er eer Vsk Skkerhe se besemmelser, leders asvar a skjemae blr korrek ufyl og a kop blr lever vdere. Dersom de asae er forhdre, fyller ledere selv u skjemae. Ved alvorlg persoskade (uover førsehjelpsskader) skal skademeldgskjema fra IF skadeforskrg avedes. Sysem for oppfølgg av uøskede hedelser Rapporer om uøskede hedelser skal sarlg formdles ledelse Vsk skkerhe. Ledelse sorerer, arkverer med ake på å defsere Rsko- og HMS-dkaorer. Resula av rapporer/graskger dsrbueres va skfkoordaor og Web-sde.

11 7 Revsjo og gjeomgag Vsk skkerhe ser de som svær vkg å se l a selskapes plaer, prosedyrer og mål er samsvar med arbedsområde/brasje og rsko forbude med de ulke arbedsprosesser. Ierrevsjoer av selskapes syrgsdokumeer skal vurderes forløpede. Tema for revsjo skal besemmes u fra rskoaalyser, avvksmeldger og eveuelle ye kude/brasjekrav. De skal uarbedes e revsjosrappor eer hver errevsjo.

12 8 VEDLEGG Ressurser og lover Akuelle lover og forskrfer helse-, mljø og skkerheslovgvge som gjelder for Vsk Skkerhe AS Lover som kommer uder reglee for erkoroll Arbedsmljølove Bra- og eksplosjosverlove Ver mo foruresger og om avfall Tlsy med elekrske alegg Produkkoroll Svlforsvare Geekolog Forskrfer Bruk av arbedsusyr Ierkorollforeskrfe

13 Isrukser og skjema Bra og ergs vaker BRANN OG ENTRINGSVAKTER Formål med prosedyre Kvalesskre opplærg og uøvelse av arbed der Vsk Skkerhe AS leverer Bra og Ergsvaker. Hvem Hva Hvorda Kommear BES- Krav l Helsemessg skkke. VAKTER persoell Ha ormal sy, fargesy, lukesas og hørsel Ha ormal førlghe og bevegelseseve Ha ormal fyssk syrke og være sad l å a vare på seg selv og ødvedg usyr, sam bså ved evakuerg av skade persoell Ha ormal psyksk balase, heruder forrolg med å oppholde seg og arbede høyde og kke lde av klausrofob Ha dokumeer opplærg bravakjeese som ms omfaer - gruleggede bra- og slokkeeor - vrkemåe og vrkeområde for ulke slokkemdler - opplærg og praksk øvelse braslokkg med pulverappara, CO²appara, skum og va - opplærg verelak ved varm arbed - opplærg førsehjelp med vek på braskader Ha persolg auore og egre for å kue uføre bravakjeese Beherske mulg egelsk slk a ødvedg kommukasjo ka gjeomføres Kue varsle bra og adre ødssuasjoer h varslgspla for hhv farøy og rgg kue bejee VHF-/UHF-rado og kommusere på slk sambad h.

14 sambadsrue eabler for prosjeke eller operasjoe BES-bevs

15

16 Isruks for oppbevarg av PVU Isruks for oppbevarg av PVU og skkerhesmaerell på kudes eedom. Hva: Håderg av PVU og skkerhesusyr Hvor: I kudes bygg og/eller ege usyrscoaere. Hvorfor: De er av sor skkerhesmessg beydg a PVU og skkerhesusyr er lsrekkelg, lgjegelg og full fuksjo. 1) De skal l ehver d holdes ryddg og oversklg lokaleee. Hovedasvar: Skfkoordaor 2) De skal på hver skf upekes 2 usyrskoordaorer som har overskasvar for heholdsvs ulå PVU og ae skkerhesmaerell for dee skf. Hovedasvar: Skfkoordaor 3) De skal eablerers e sysem for u og regsrerg av PVU og ae skkerhesusyr. Hovedasvar: Skfkoordaor 4) Sv og/eller defeker på PVU/skkerhesusyr skal rapporeres lje sares. Hovedasvar: Skfkoordaor 5) Usyrslokaleee skal låses/skres forsvarlg for å ugå yver. Hovedasvar: Skfkoordaor

17 Isrukser ved vake Regala Isrukser og ruer ved skkerhesvake REGALIA Dee perme ble eabler Uke og har som formål å samle vkge dokumeer sam formere vaker om ruer og arbedsoppgaver. Permes hold baserer seg på dokumeer, ark sam skreve og uskreve ruer som er eabler hl prosjeke. Perme vl være uder uvklg eersom ma uderves vl kue få ye srukser og/eller gjøre oss ye erfarger. Alle dokumeee lgger mappe: C:/Ruer skkerhesvake Hver sde har e bueks som sår hvor d dokumee ble edre. Velgs oppdaer buekse hvs du gjør edrger dokumeee. Telefo VISK koordaor:

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppgaver 2. POB-lser 3. Besøkskoroll REGALIA 4. Besøkskoroll ka/isps 5. Dagskfe 6. Naskfe 7. Geerelle Råd 8. PC, skrver og moblelefo 9. Vkge skkerhesdokumeer fra Berge Group. 10. DIVERSE

19 Hovedoppgaver Hovedoppgave skkerhesvake er å sjekke gag og ugag fra REGALIA. Vake skal l ehver d ve hvor mage som er ue eller e på REGALIA og hvem som er ue eller e på kaområde (ISPS). Dee gjøres hovedsakelg på 3 måer. POB-lser Besøksprookoll REGALIA Besøksprookoll kaområde (ISPS) Forue å følge med på rado, a mo/formdle beskjeder skal vake følge med og rapporere al som oppfaes som uormale hedelser. Dee ka foreksempel være: - Uhell/ulykker - Poeselle farer - Msekelg adferd - Meesker som er ruse Alle som jobber vake på Regala forplker seg l å kjee l dee perms hold sam følge holde Berge Groups skkerhesdokumeer for område sam følge eveuelle ye srukser.

20 POB-LISTER POB-lsee er oversk over hvem som har lkyg l REGALIA på de dspuke/dage som er g på lsee. Lsee pres u av aevak. POB-lsee besår hovedsakelg av 2 grupper. 1) Maskap på REGALIA. Dee er meesker som jobber på REGALIA og som le grad forlaer REGALIA. 2) Arbedere som bor, spser og sover på REGALIA me jobber på Trasocea leader. Dsse arbederee vl forbdelse med bla ae vakskfe og målder forlae/ere REGALIA. Bruk av POB-lsee De sees e (museg) bak de persoe som forlaer REGALIA. De sees e + (plusseg) bak de persoe som erer REGALIA. Persoer der de verke sår pluss eller mus reges som å være om bord på REGALIA. Bruk l d på å se på POB-lsee så skjøer ma kjap hvlke av dem som er mes releva.

21 Besøkede l REGALIA Besøkede l REGALIA ka deferes som meesker som skal ere rgge og som kke bor/skal bo på rgge. Dee ka for eksempel dree seg om arbedere som skal uføre e jobb eller represeaer fra frma som har aval møe med persoell på rgge. Besøkede skal regsreres logge som fes vakromme. Ruer ved regsrerg av Besøkede l Regala : 1) Nav, frma og klokkesle oeres logg. 2) De besøkede får ulever e besøkskor (lys blå) og korummer oeres logg. 3) De er krav om skkerhesusyr ved erg REGALIA. Msekrave er hjelm. De er lgjegelg låehjelmer skape på vakromme. 4) Gjese(e) får beskjed om å hevede seg l resepsjoe 5) Gjeser skal meldes l broe va rado. F.eks: Secury gae callg REGALIA brgde Ma moar svar fra broe. Two workers from Mulwork has arrved ad are o he way o he recepo Ma får e bekrefelse fra broe. 6) Når gjese kommer u gje reurerer ha/hu besøkskor og/eller hjelm. 7) De regsreres logg hvord gjese forlo område.

22 Besøk/erg ka/isps Spesel på dagd foregår de akve på kae. Dee dreer seg sor grad om frma som skal hee eller levere oe. I llegg jobber maskape sørre eller mdre grad på kae. Ruer ved regsrerg av Besøkede l kae/isps område. 1) Alle skal hevede seg vake 2) Nav, frma og klokkesle oeres logg. (Husk defkasjo) 3) De besøkede får ulever e besøkskor (hv) og korummer oeres logg. 4) De er krav om skkerhesusyr ved erg ka/isps. Msekrave er hjelm. De er lgjegelg låehjelmer skape på vakromme. 5) Når gjese kommer u gje reurerer ha/hu besøkskor og/eller hjelm. 6) De regsreres logg hvord gjese forlo kaområde. 20. okober 2012: De prakseres per 20.okober a maskape på REGALIA ar e sarve gjeom gjerde bore ved hese og dermed kke regsrerer seg år de går fra REGALIA l kaområde. Dee problemsllge er a opp og vl bl behadle de ree orgaer. Forvee avklarg er Uke 43.

23 Dagskf 0600 l 1800 Dagspla Overlappg med aevak. Formdlg av beskjeder ol De flese arbedere forlaer REGALIA for å arbede på Trasocea leader Regsrerg u/ av beboere og gjeser l REGALIA/kaområde De flese arbedere reurerer l REGALIA for å spse lusj Du blr avløs for selv gå l lusj De flese arbedere reurerer eer å ha sps lusj Regsrerg u/ av beboere og gjeser l REGALIA/kaområde. Regsrerg av ye som skal sjekke. Dsse arbedere sår valgvs kke på POB-lsee på dee dspuk og må derfor oeres ed på oablokk. (Husk å be om defkasjo) Overlappg med aevak. Formdlg av beskjeder ol. Husk å sjekke radoe kl. 0800,1200 og For eksempel: Secury gae callg REGALIA brgde Ma får e svar. Jus checkg he rado Ma får e bekrefelse

24 Naskf 1800 l 0600 Dagspla Overlappg med aevak. Formdlg av beskjeder ol De flese arbedere akommer REGALIA eer å ha fullfør dagskf Pre u ye POB-lser og oppdaere dem forhold l de gamle. G-mal: rykk dereer på gmal Brukerav: Passord: aroldpob Du blr avløs for selv gå l lusj Regsrerg u/ av beboere og gjeser l REGALIA/kaområde. Regsrerg av ye som skal sjekke. Dsse arbedere sår valgvs på de ye POB-lsee. (Husk å be om defkasjo) Alle ye som sjekker får også formasjosskrv (bakers dee perm) Overlappg med dagvak. Formdlg av beskjeder ol. Eksra vkg ved a: Meesker som er ruse har kke adgag l REGALIA. Dsse må eveuel vee uefor mes du rger 1. lje vak for edelg avklarg. Tlf.: Husk å sjekke radoe kl. 2000, 0000 og For eksempel: Secury gae callg REGALIA brgde Ma får e svar. Jus checkg he rado Ma får e bekrefelse

25 GENERELLE TIPS VÆR HYGGELIG OG HØFLIG NÅR DU SNAKKER MED FOLK I LUKEN VÆR FORBEREDT OG EFFEKTIV I RUSHPERIODENE NÅR DET GJELDER NØDVENDIG REKVESITA OG HMS-SPØRSMÅL KNYTTET TIL REGALIA OG OMRÅDET RUND FÅR DU KJAPP OG GOD OPPFØLGING AV ANSATT(E) I BERGEN GROUP SOM ER PÅ LUKEN FLERE GANGER OM DAGEN. HOLD VAKTKONTORET RYDDIG. KOM PRESIS SLIK AT DU FÅR SKIKKELIG OVERLAPPING MED DEN SOM VAR PÅ VAKT FØR DEG.

26 Bruk av PC, skrver og moblelefo PC Brukerav: ha13030 Passord: Nmbus 87 E-pos koo: G-mal: rykk dereer på gmal Brukerav: Passord: aroldpob SKRIVER Skrvere brukes hovedsakelg l å skrve u POB-lser. Ved bruk av skaer (dokumeer) gjøres de bes ved bruk av maere på oppe av skrvere. Husk å beslle ye blekkparoer og ark før de går om. Daaproblemer? Rg for IT-suppor MOBILTELEFON Skkerhesvakes moblelefo skal l ehver d være opplade og er l bruk for jobbrelaere gåede og ugåede samaler. Telefoummer: PIN: 0321

27 LINK l Berge Group se dokumeer Prosedyre mo bra Prosedyre mo bra Formål Skre a de ekele veker ve hva som er de braårsaklge elemeer slk a bralløp ka forhdres, sam hva som ka gjøres for å slukke eller begrese e bra. Omfag Dee prosedyre gjelder for alle som er akv jeese. Asvar Daglgleder er asvarlg for dee prosedyre og a de er kje for alle som er akv jeese. Defsjo på bra Bra er e forbregsprosess som har komme u av koroll. Brarekae De er re foruseger som må være l sede for a de skal begye å bree: OKSYGEN ( I valg luf er de 21% oksyge) Kjemsk reaksjo TEMPERATUR Varme: Gs/glo Frksjo Kjemsk BRENNBART MATERIALE FASTE STOFFER Tre Kull Voks Fe Papr VÆSKER OG DAMP Bes Paraf Alkohol Oljer GASSER Mea Lysgass Hydroge

28 Når bra oppdages Når bra oppdages: Gå kke braområde før du har slukkeusyre klar. Å redde lv er vkgere e å slukke. Ugå røyke, de ka drepe på sekuder. Vær forskg med å åpe dører der de breer. De ka være bre om for oksyge romme og flammee ka slå u ved y oksygelførsel. Greer du kke å slukke, rekk deg lbake og seg for all luflførsel lukk dører og vduer. VARSLE REDDE SLUKKE Aeelse Alle soffer har s ege aeelsesemperaur som ka deles følgede grupper: Selvaeelge soffer - Soffer som oksyderer så hurg a de vl begye og bree hvs varme kke blr lede bor for ok. Eks. lolje eller lakk oppsugd pussegar. Le aeelge soffer - Soffer som må varmes opp før de breer. Sluker hvs de kke får lfør eksra varme. Eks. papr, re, eksler, olje og gass. Tug aeelge soffer - Soffer som må varmes opp før de breer. Sluker hvs de kke får lfør eksra varme. Eks. ull, dv plassoffer, solasjosmaerale. Overeg - Ved bra daer de seg brebare gasser og røyk. Når gassee år s aeelsesemperaur skjer e eksplosjo. Dee kalles overeg oe som er lvsfarlg å være ærhee av. Valge slukkemdler Pulverappara ABC - Ege for å slukke bra brebare væsker, fe, bra gassflasker og elekrske alegg oppl 1000 vol. Kjøler, kveler og bryer de kjemske reaksjoe. Må eerslukkes med va ved glødebra re, halm, sål, ec. Co2 appara - Ege som pulverapparae, me er særlg bra ved bra elekrske alegg. (Legger kke gje avfallssoffer). Le ege uedørs pga. sadg lførsel av frskluf. Kjøler, kveler og bryer de kjemske reaksjo. Va - Ege l å slukke bra reverk, eksler, lær varer, høy, papr ec. Uege for å slukke bra oljer, bes og adre brafarlge væsker. Ka også beyes l å slokke bra elekrske apparaer og alegg hvs vae kke er forurese. Va fra de kommuale ee ka beyes. Bra høyspealegg overlaes l bravesee. Va ka også beyes på lemealler eller karbd. Kjøler og kveler lde. Ierge/Aro Egede gasser for slukkg av braer elekrske alegg, EDB alegg og avgresede rom. Mes bruk er fase alegg som er dmesjoer for de spesfkke rom. Forsyrrer de kjemske reaksjoe. Improvsere slukkemdler - Tepper, jakker, frakker, sad, jord. Fjerg av. de breede maerale. Brarude for vekere

29 Fjere brebare maeraler, ærhee av varmeklder og a påse a bradører er seg. Fjere kler som holder bradører permae sllg Srømklder avslå h. sruks Se eer "juvkoblger" av elekrske alegg, og sle ledger. Gassbeholdere plasser og avseg.h.. sruks Brebare soffer og væsker braskre rom eller braskre skap Lufe lokk på beholdere for brafarlge væsker og avfall Aldr bruke hes år braalarm har bl uløs, eller år du er alee e bygg Bdra l å hjelpe bravesee som kjema på brasede Redusere rekk og luflførsel ved og lukke dører og vduer Korollere a ød ugager er ydelg merke og kke blokker på oe vs Korollere rykk, dao, og plombe på braslokgsapparaer Eksempel på Brasruks BRANNINSTRUKS 1. REDDE: Brg meesker skkerhe (bruk kke hes eller rullerapp) 2. ALARMERE: TLF.: 110 Nærmese bramelder: 3. SLOKKE : Nærmese hådslukker: : Nærmese braslage: 4. BEGRENSE: Seg dører og vduer l der de breer. 5. VEILEDE BRANNVESENET: Ta mo brevesee og vs vee l brae Asvarshavede for brasrukse:

30 Skjema rsko og sårbarhesaalyse Rsko- og sårbarhesaalyse for. Rskoområde/Uøske hedelse Sasylghe Mulge årsaker (beskrvelse og vurderger) Forebyggede lak og forvee effek Sasylghee er: Mege le Le Modera Sor Svær sor Kosekves Mulge kosekveser ( forhold l pase, asa, mljø og/eller ressursbruk) Skadereduserede lak og forvee effek Sasylghee er: Ubeydelg Lav Modera Alvorlg Svær alvorlg Prorerg av rskoreduserede lak (forebyggede & skadereduserede lak) [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s [ S k r v e s [ S k r v e s [ S k r v e s [ S k r v e s

31 Skjema vurderg uderleveradør Leveradøres (frmaes) av: Leveradøres foreaksummer: Koakperso: Leveradøres adresse: Nav på daglg leder/lsv.: Telefo: Telefaks: E-posadresse: Ufyl av (dao-av): NR SPØRSMÅL SVAR MERKNADER 1 Har bedrfe e dokumeer kvalessysem? 2 Samsvarer bedrfes kvalessysem med oe av sadardee ISO 9000-sere? 3 Har bedrfe e dokumeer erkorollsysem? 4 Oppg bedrfes fraværsskadefrekves de re sse år. 5 Oppg bedrfes sykefravær prose de re sse år. 6 Har bedrfe sysemer for ødvedg opplærg og vareakelse av kvalfkasjoskrav? 7 Har bedrfe sysemer for oppfyllelse av brukerforskrfe? 8 Når ble sse ere revsjo gjeomfør? 9 Når ble sse mydghesrevsjo ufør? Ja Ne Ja Ne Ja Ne 2009: 2010: 2011: 2009: 2010: 2011: Ja Ne Ja Ne Hvs ja, hvlke sadard? Hvs ja, hvorda er de dokumeer? Hvs ja, hvlke sysem? Beskrv på baksde eller på ege vedlegg. Hvs ja, hvlke sysem? Beskrv på baksde eller på ege vedlegg. Av hvem? 10 Når ble sse kuderevsjo ufør? Av hvem? 11 Har bedrfe sysem for rapporerg, regsrerg og oppfølgg av skader, eseulykker, Ja Ne avvk og sykefravær? 12 Oppg aall regsrerger av følgede skader/avvk sse kalederår: 13 Har bedrfe arbede rue for skker jobbaalyse (SJA) eller lsvarede meoder for rskovurderg og rskosyrg? Perso-: Maerell: Nese ulykke.: Avvk: Ja Ne 14 Har bedrfe vereombud? Ja Ne 15 Aall heldsasae bedrfe? 16 Hvem er HMS-asvarlg bedrfe? 17 Fyller bedrfe arbedsmljøloves Ja formålsparagraf? Ne 18 Har bedrfe de ødvedge forskrger for arbedsakere? Ja Ne Hvs ja, g e kor beskrvelse av sysemee på baksde eller på ege vedlegg. Hvs ja, legg ved eksempel på ufør SJA. Hvs ja, hvor mage: Har de ødvedg opplærg: Hvs e, g e kor beskrvelse av hva e kke oppfyller. Hvs ja, hvlke forskrger?

32 Skjema Oppdrag/rue evaluerg Vere usyr/y oppdrag Dee prosedyre har l hesk å vurdere rskoe for Vsk Skkerhe asae, og om selskape må gå l askaffelse av ødvedg vereusyr. I llegg skal dee prosedyre beyes forbdelse med prsseg av e y oppdrag. NB! Dee skjemae skal beyes samsvar med objeklederes HMS vurderg av arbedsplasse. Type vereusyr som vurderes mplemeer: (for eks Vereveser): Nav på spekøree (mmum - vereombud, leder, llsvalg ev. selger): Dao: Nav på Objek/Rue: Graderg: 0 Ige regsrere hedelser, ge rsko for vekeres helse, kke releva 5 Mage regsrere hedelser (og hvlke ype), mege høy rsko for vekeres helse, mege releva Objeke/Rue graderes baser på de samle poeg summe: o o o Grø oppdrag/rue: Ige eller lav rsko/behov (mellom ** - ** poeg). Gul oppdrag/rue: Mddels rsko/behov (mellom ** - ** poeg). Rød oppdrag/rue: Høy rsko/behov (mellom ** - ** poeg). Kaegor/ema Svar Graderg Oppdrag/ rues geografske plasserg forhold l frekves av ulovlge akveer mljøe rud vekeres arbedsplass? Hvlke ype ulovlge akveer er de mes valge mljøe rud vekeres arbedsplass? (Narkoka, vold, yver, upressg osv) Hvlke forveger har kude l hvorda vekere skal uøve se arbedsoppgaver? Hvor mage asae har Vsk skkerhe på jobb samdg på dee arbedsplasse.

33 Hvor lgjegelg er søe eheee. (Hvor lag d vl de a før søe eheee ka være på sede. Ikl pol) Hvor ofe løpe av de 6 sse måeder har vekere på sede bl rue?. Hvlke ype rusler? Hvor ofe løpe av de 6 sse måeder har vekere bl skade forbdelse med uøvelse av se arbedsoppgaver? Hvlke ype skader? Kosekves av skadee? (sykemeldg, fravær fra arbed) Turover av Vsk Skkerhe persoell på dee sede. TOTAL POENG SUM: OBJEKT GRADERING (h farve):

34 Iermeldg om skade/lløp l skade Iermeldg fylles u av de berøre samarbed med s Objekleder/arbedsleder. De er eer Vsk Skkerhe se besemmelser, leders asvar a skjemae blr korrek ufyl og a kop blr lever vdere. Dersom de asae er forhdre, fyller ledere selv u skjemae. If-Skadeskjema Eerav: Asar.: Forav: Sllg/ avdelg: Ulykkessed: Dao: Kl.: Skadedspuk: Nav på ver l hedelse: Beskrvelse av hedelse: (Ikl: Hvem/hva er skade/ese skade, og hvorda skjedde skade?) Behadlg: (Måe eveuelle skadede ble håder:) Begruelse: (Årsake(e) l uhelle/ese uhelle): Bearbedelse:( beskrvelse av forslag ev. allerede versae forebyggede lak): Asvar: (Hvem følger opp sake, og hvorda?) Eveuelle sykemeldger : Sed: Dao: Fra: / l : / Uderskrf: Kop sedes: Vereombude. Nav/ dao vderesed Nærmese overordede. Nav/ dao vderesed

35

36 Sop card

37 Rapporskjema for vererude Rapporskjema for Vereruder og Karleggg av IK/HMS lak på e y arbedsplass. Dee skjemae skal beyes forbdelse med Objek-/arbedslederes lpassg av kudes HMS sruks slk a Vsk Skkerhes asae blr varea. I de forbdelse skal svakheer og forbedrgspoesal preseeres for kude/ persoalavdelge for verkseelse av forbedrede lak. Objek av: Ufør av (sg): Akve Hadlg/ resula 1 Karleggg av bra, og førsehjelpsusyr sam rømgsveer (Overskskar skal lages/ lreelegges for alle asae) 2 Karleggg av koakmdler lfelle ød suasjo: (elefoumre, sambad sgaler, kl fo om bra, helse, pol, rørlegger, elekrker, hesmoør osv) 3. Koroll oppgaver: Karleggg av ufør koroll av bra, og førsehjelpusyr sam rømgsveer. (årlg) 4. Karleggg av farlge kjemkaler, smefare, og lreeleggelse av ødvedg usyr for å hådere dsse farer, ev. behov for vaksasjo. (rusmdler, medssk usyr) 5. Vereusyr: Behov og bruk av ødvedg vereusyr må karlegges. (kl hjelm, sko, skkskreveser, brller, hørselsver, lyk). 6. Fare for fallskader: Alle seder som ka være avhegg av a årsd ka være fare for fallskade; må karlegges. 7. Farlge rom: Karleggg av rom ue lys, løseledger, brafarlge væsker, gassbeholdere uder rykk. 8. Ruemeldgsprosedyrer, ødhjelp oppkall, på-og avropp, avløsgsprosedyrer. 9. Rsko for vold: er de e fare for overfall av vekere på dee sede, og hvorda er rskoe begrese eller varea. 10. Rskovurderg gjeomfør.

38

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Opplegg 'l samling. Tema: Hvor går dine grenser?

Opplegg 'l samling. Tema: Hvor går dine grenser? Opplegg 'l samling Tema: Hvor går dine grenser? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten mål'd) er beregnet

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer