HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012"

Transkript

1 HMS- og kvalesperm Revder ovember

2 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar Polcy og sraegske målseger Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg Vsjo... 4 Målformulerg for helse, mljø og skkerhe Meode Orgasasjo, ressurser og dokumeasjo... 6 Arbedsakermedvrkg og kommukasjo Hms opplærg... 6 Regler, forskrfer, sadarder og krav Evaluerg og rskosyrg... 7 Meoder... 7 ROS aalyse modell... 7 Sop card (Sop, hk, observe ad proec)... 8 Skrg av ege verder... 8 Sykdom og sykefravær... 8 Mål og begresger... 8 Persolg vereusyr... 9 Avfallshåderg... 9 Verejeese Plaleggg og prosedyrer... 9 Prosedyrer og arbedssukser Implemeerg og oppfølgg Koroll og oppfølgg av arbedsakveer Rapporerg av persoskader Sysem for oppfølgg av uøskede hedelser Revsjo og gjeomgag VEDLEGG Ressurser og lover Isrukser og skjema Bra og ergs vaker BES-bevs Isruks for oppbevarg av PVU Isrukser ved vake Regala Isrukser og ruer ved skkerhesvake REGALIA Prosedyre mo bra Skjema rsko og sårbarhesaalyse Skjema vurderg uderleveradør Skjema Oppdrag/rue evaluerg Vere usyr/y oppdrag Iermeldg om skade/lløp l skade Sop card Rapporskjema for vererude... 37

3 1 Lederskap og forplkelse Asvar og orgaserg Ja Adree Bøge, syreleder og skkerhesasvarlg har de overordede asvar for a de lover og forskrfer vrksomhee er uderlag følges opp. Objekleder / arbedsleder har asvar for å følge opp og verksee lak uder s område og rapporere l daglg leder. Asae har e asvar for å melde fra l ærmese overordede om saker vedrørede helse, mljø og skkerhe. Avvk som krever øyeblkkelg hadlg rapporeres drkee l kude med kop l ærmese overordede. Alle asae oppfordres l å a opp saker eller avg forslag l forbedrgslak l alle ledere eller vereombud. Skader eller sykdom pådra forbdelse med uførelse av arbedsoppgaver for Vsk skkerhe AS skal rapporeres l Objekleder/arbedsleder ved bruk av er skademeldg skjema. Oppfølggsasvar Daglg leder har asvar for a helse-, mljø- og skkerhesarbede fugerer effekv. E grudg vurderg og gjeomgag foreas e gag åre e møe mellom daglg leder, Objekleder/arbedsleder og vereombud. Før dee møe må alle forhold lkyg l helse-, mljø- og skkerhesarbede være karlag. På møe ar v opp: resulaee fra karleggge og avvkssaskk for sse år om eksserede ruer er gode ok og følges opplærgsbehov for ese år om mål for helse-, mljø- og skkerhesarbede er ådd og see ye mål for ese år ye krav lov og forskrf hadlgspla med lak for ese år ødvedg oppdaerg av dokume

4 2 Polcy og sraegske målseger. Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg. Vsjo Gjeom arbed med kouerlg forbedrg av HMS og kvalesprosedyrer sker Vsk skkerhe mo å hel å ugå skader og ap. Målformulerg for helse, mljø og skkerhe. Vsk Skkerhe vl skape e god arbedsmljø på arbedsplasse ved å forebygge ulykker, mljø- og helseskader. Våre jeeser skal være rygge og skre for våre asae og kuder. Dee skal skje ved a helse, mljø og skkerhe plalegges og proreres. Våre asae skal gjeom persolg oppfølgg og elekrosk sysem (Web) holdes oppdaer på gjeldee regler, forskrfer, sadarder, selskapes og kuders krav.

5 Meode Vsk skkerhe har som mål å være uder kouerlg forbedrg arbede med HMS. PDCA-srkele Pla: Do: Check: Ac: Idefkasjo av kudes behov, kvalespolkk, plaleggg og fasseg av mål. Implemeerg av kvalesmål og plalag akve. Målger, regsrerger og revsjoer Leders gjeomgåelse. Baser på målger og lbakemeldger gjeomføres sørre eller mdre lak.

6 3 Orgasasjo, ressurser og dokumeasjo Arbedsakermedvrkg og kommukasjo. Vsk skkerhe ser på de som vkg og ødvedg med arbedsakermedvrkg. Arbedsakermedvrkg skal bla ae gjeomføres ved: - Tllsvalg og vereombud skal rekkes HMS-besluger og adre besluger som berører arbedsakeres jobbsuasjo. - Bruk av Sop card. Ledelse oppfordrer l bruk av Sop card og hver ekel arbedsaker skal bl fulg opp forhold l dee. - Rskoaalyser. De asees som ødvedg å volvere arbedsaker med o se kompease med arbede med rskoaalyser. - Arbedsaker aes med årlge vereruder. (Kap.8 Vedlegg) - I Vsk skkerhe er de kore rapporergsveer. Dee er e fordel som skal beyes. Hms opplærg Alle ledere skal være oppdaer forhold l HMS-kravee. De er uarbede Opplærgspla for (Kap.8 Vedlegg) Alle yasae må gjeomføre og beså BES-kurs. (Kap.8 Vedlegg) Kuskap vdereuvkles ved forløpede veledg fra skfkoordaor. Skf-koordaor seer samme eam med yasae lag med erfare arbedere. Alle asae skal ha lfredssllede opplærg l å uføre de oppgaver de er sa l å gjøre. Alle asae skal gjeomgå oblgaorsk skolerg som lbys av kude og/eller hovedkorakør. Alle asae vl ha lgjegelg faglg oppdaerg på Web-sde. Regler, forskrfer, sadarder og krav. Vsk skkerhe har fokus på å lfredsslle og formalsere krav fra både lov og kude. De er uarbede prosedyrer/srukser på serale arbedsoppgaver. (Kap.8 Vedlegg) Ved bruk av kore rapporergsveer skal edrger og lbakemeldger fra kude rask effekvseres syseme. Forrue e dalog har Vsk skkerhe ege ruer/spørreskjema for uderleveradører (Kap.8 Vedlegg)

7 4 Evaluerg og rskosyrg Vsk skkerhe er oppa av å redusere rsko l e absolu mmum. Rsko= sasylghe x kosekves. Ved å redusere sasylghe og/eller kosekves vl ma seke rskoe l e aksepabel vå. I dee sammeheg brukes rsko og sårbarhes aalyser (ROS) og Sop card Ege skjema for aalyse fes Kap.8 Vedlegg Meoder ROS aalyse modell Kryss rød fel: Krsk rsko, ye rskoreduserede lak må verksees umddelbar. Sas av akuell akve må vurderes Kryss orasje fel: Høy rsko, ye rskoreduserede lak må verksees. Kryss gul fel: Modera rsko, ye rskoreduserede lak må vurderes Kryss grø fel: Lav rsko, ka akseperes ue yerlgere lak (åpebare rskoreduserede lak bør vurderes) Kosekves 5 Svær sor 4 Sor 1 Ubeydelg 2 Lav 3 Modera 4 Alvorlg 5 Svær alvorlg 3 Modera Sasylghe 2 Le 1 Mege le

8 Sop card (Sop, hk, observe ad proec) Sop card (Kap.8 Vedlegg) ases som essesel forhold l daasamlg l ROS-aalyser. Med bakgru dee skal de asae oppfordres og roses forhold l bruk av dee. Sopcard skal være lgjegelg på ehver arbedsplass l ehver d. Skrg av ege verder Vsk skkerhe er e offelg godkje som vakselskap. Vkge/dokumeer som er kofdeselle er skre låsbar og braskker arkvskap. Koore er skre gjeom alarmsysemer. Daaserver skre gjeom bramurer. Vsk skkerhe se eedeler på rgg er skre lås usyrscoaer. Sykdom og sykefravær Mål og begresger Av hesy l arbedsmljøe på arbedsplasse er de selskapes mål å holde sykefravær på e laves mulg vå. Asae som uvkler lagvarge skader eller kroske sykdommer, oppfordres samarbed med selskape og verejeese l å søke alerave ere arbedslak slk a kompease våe og egasjemee for jobbe holdes på e høyes mulg vå. Ledere må forsøke å lreelegge de slk a asae reurerer l arbedsplasse s så for som mulg. Bruk av overd begreses l de mmale. Skkerhesrådgver har asvar for a sykefravær regsreres og oppfølges. De asae skal gjeomgå ms 1 medarbedersamale åre. Yerlgere besemmelser, regheer og prosedyrer forbdelse med sykdom og regsrerg av sykefravær fremkommer av Vsk skkerhe persoalhådbok kapel 12.0 l 12.9 sam skademeldgsskjema (Kap.8 Vedlegg)

9 Persolg vereusyr Alle asae Vsk skkerhe skal ha ulever lsrekkelg og ypegodkje PVU. Sammesege av usyre skal lpasses arbedssed, lov, brasje- og kudekrav. Usyr l speselle operasjoer skal være lgjegelg på arbedsplasse. Usyrskoordaor har hovedasvar for a de asae moar og/eller har lgjegelg usyr og a usyre som brukes er lfredssllede sad. Skjema Oppdrag/rue evaluerg Vere usyr/y oppdrag (Kap.8 Vedlegg)brukes for karleggg av behov for PVU ved ye oppdrag. Avfallshåderg Alle asae Vsk skkerhe uavhegg av arbedsplass skal bdra l a avfall kldesoreres. Eveuelle eksra krav fra kuder skal møekommes. Verejeese De skal velges 1 vereombud Vsk skkerhe. Vereombude skal rekkes akv med alle HMS-relaere prosesser og besluger. 5 Plaleggg og prosedyrer Prosedyrer og arbedssukser Vsk skkerhe sreber eer å ha gode arbedssrukser og prosedyrer for uførelse av de ulke spesfkke oppdrag. De skal også eableres prosedyrer forhold l usyr som lagres på kudes eedom. (Kap.8 Vedlegg) Arbedssruksee/prosedyree skal gjespele selskapes overordede mål og polcy sam a høyde for kudes øsker og krav. De er av sor beydg a arbedssruksee/prosedyree vurderes revder forbdelse med rskoaalyser og adre ype HMS-gjeomgager.

10 Edrger arbedssrukser eller prosedyrer formdles va supervsor, skfkoordaorer og web-sde. De er e mål a arbedssruksee skal være lefaelge og presse. 6 Implemeerg og oppfølgg Koroll og oppfølgg av arbedsakveer. Alle arbedsprosesser skal samsvare med selskapes mål og polcy. Supervsor og skfkoordaor har hovedasvare for koroll og oppfølgg av arbedsakver. Ved bruk av Sop Card er hver ekel arbedsaker selv mydggjor forhold l å rapporere om ege og adres arbedsakveer. Selskapes ledelse er asvarlg for sarlg behadlg av avvk. Tlbakemeldger og eveuelle edrger prosedyrer gs va skfkoordaor og/eller Web-sde. Rapporerg av persoskader Persoskader skal meldes va skjema Iermeldg om skade/lløp l skade (Kap.8 Vedlegg) Iermeldg fylles u av de berøre samarbed med s Objekleder/arbedsleder. De skal også leveres skjema fra NAV. De er eer Vsk Skkerhe se besemmelser, leders asvar a skjemae blr korrek ufyl og a kop blr lever vdere. Dersom de asae er forhdre, fyller ledere selv u skjemae. Ved alvorlg persoskade (uover førsehjelpsskader) skal skademeldgskjema fra IF skadeforskrg avedes. Sysem for oppfølgg av uøskede hedelser Rapporer om uøskede hedelser skal sarlg formdles ledelse Vsk skkerhe. Ledelse sorerer, arkverer med ake på å defsere Rsko- og HMS-dkaorer. Resula av rapporer/graskger dsrbueres va skfkoordaor og Web-sde.

11 7 Revsjo og gjeomgag Vsk skkerhe ser de som svær vkg å se l a selskapes plaer, prosedyrer og mål er samsvar med arbedsområde/brasje og rsko forbude med de ulke arbedsprosesser. Ierrevsjoer av selskapes syrgsdokumeer skal vurderes forløpede. Tema for revsjo skal besemmes u fra rskoaalyser, avvksmeldger og eveuelle ye kude/brasjekrav. De skal uarbedes e revsjosrappor eer hver errevsjo.

12 8 VEDLEGG Ressurser og lover Akuelle lover og forskrfer helse-, mljø og skkerheslovgvge som gjelder for Vsk Skkerhe AS Lover som kommer uder reglee for erkoroll Arbedsmljølove Bra- og eksplosjosverlove Ver mo foruresger og om avfall Tlsy med elekrske alegg Produkkoroll Svlforsvare Geekolog Forskrfer Bruk av arbedsusyr Ierkorollforeskrfe

13 Isrukser og skjema Bra og ergs vaker BRANN OG ENTRINGSVAKTER Formål med prosedyre Kvalesskre opplærg og uøvelse av arbed der Vsk Skkerhe AS leverer Bra og Ergsvaker. Hvem Hva Hvorda Kommear BES- Krav l Helsemessg skkke. VAKTER persoell Ha ormal sy, fargesy, lukesas og hørsel Ha ormal førlghe og bevegelseseve Ha ormal fyssk syrke og være sad l å a vare på seg selv og ødvedg usyr, sam bså ved evakuerg av skade persoell Ha ormal psyksk balase, heruder forrolg med å oppholde seg og arbede høyde og kke lde av klausrofob Ha dokumeer opplærg bravakjeese som ms omfaer - gruleggede bra- og slokkeeor - vrkemåe og vrkeområde for ulke slokkemdler - opplærg og praksk øvelse braslokkg med pulverappara, CO²appara, skum og va - opplærg verelak ved varm arbed - opplærg førsehjelp med vek på braskader Ha persolg auore og egre for å kue uføre bravakjeese Beherske mulg egelsk slk a ødvedg kommukasjo ka gjeomføres Kue varsle bra og adre ødssuasjoer h varslgspla for hhv farøy og rgg kue bejee VHF-/UHF-rado og kommusere på slk sambad h.

14 sambadsrue eabler for prosjeke eller operasjoe BES-bevs

15

16 Isruks for oppbevarg av PVU Isruks for oppbevarg av PVU og skkerhesmaerell på kudes eedom. Hva: Håderg av PVU og skkerhesusyr Hvor: I kudes bygg og/eller ege usyrscoaere. Hvorfor: De er av sor skkerhesmessg beydg a PVU og skkerhesusyr er lsrekkelg, lgjegelg og full fuksjo. 1) De skal l ehver d holdes ryddg og oversklg lokaleee. Hovedasvar: Skfkoordaor 2) De skal på hver skf upekes 2 usyrskoordaorer som har overskasvar for heholdsvs ulå PVU og ae skkerhesmaerell for dee skf. Hovedasvar: Skfkoordaor 3) De skal eablerers e sysem for u og regsrerg av PVU og ae skkerhesusyr. Hovedasvar: Skfkoordaor 4) Sv og/eller defeker på PVU/skkerhesusyr skal rapporeres lje sares. Hovedasvar: Skfkoordaor 5) Usyrslokaleee skal låses/skres forsvarlg for å ugå yver. Hovedasvar: Skfkoordaor

17 Isrukser ved vake Regala Isrukser og ruer ved skkerhesvake REGALIA Dee perme ble eabler Uke og har som formål å samle vkge dokumeer sam formere vaker om ruer og arbedsoppgaver. Permes hold baserer seg på dokumeer, ark sam skreve og uskreve ruer som er eabler hl prosjeke. Perme vl være uder uvklg eersom ma uderves vl kue få ye srukser og/eller gjøre oss ye erfarger. Alle dokumeee lgger mappe: C:/Ruer skkerhesvake Hver sde har e bueks som sår hvor d dokumee ble edre. Velgs oppdaer buekse hvs du gjør edrger dokumeee. Telefo VISK koordaor:

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppgaver 2. POB-lser 3. Besøkskoroll REGALIA 4. Besøkskoroll ka/isps 5. Dagskfe 6. Naskfe 7. Geerelle Råd 8. PC, skrver og moblelefo 9. Vkge skkerhesdokumeer fra Berge Group. 10. DIVERSE

19 Hovedoppgaver Hovedoppgave skkerhesvake er å sjekke gag og ugag fra REGALIA. Vake skal l ehver d ve hvor mage som er ue eller e på REGALIA og hvem som er ue eller e på kaområde (ISPS). Dee gjøres hovedsakelg på 3 måer. POB-lser Besøksprookoll REGALIA Besøksprookoll kaområde (ISPS) Forue å følge med på rado, a mo/formdle beskjeder skal vake følge med og rapporere al som oppfaes som uormale hedelser. Dee ka foreksempel være: - Uhell/ulykker - Poeselle farer - Msekelg adferd - Meesker som er ruse Alle som jobber vake på Regala forplker seg l å kjee l dee perms hold sam følge holde Berge Groups skkerhesdokumeer for område sam følge eveuelle ye srukser.

20 POB-LISTER POB-lsee er oversk over hvem som har lkyg l REGALIA på de dspuke/dage som er g på lsee. Lsee pres u av aevak. POB-lsee besår hovedsakelg av 2 grupper. 1) Maskap på REGALIA. Dee er meesker som jobber på REGALIA og som le grad forlaer REGALIA. 2) Arbedere som bor, spser og sover på REGALIA me jobber på Trasocea leader. Dsse arbederee vl forbdelse med bla ae vakskfe og målder forlae/ere REGALIA. Bruk av POB-lsee De sees e (museg) bak de persoe som forlaer REGALIA. De sees e + (plusseg) bak de persoe som erer REGALIA. Persoer der de verke sår pluss eller mus reges som å være om bord på REGALIA. Bruk l d på å se på POB-lsee så skjøer ma kjap hvlke av dem som er mes releva.

21 Besøkede l REGALIA Besøkede l REGALIA ka deferes som meesker som skal ere rgge og som kke bor/skal bo på rgge. Dee ka for eksempel dree seg om arbedere som skal uføre e jobb eller represeaer fra frma som har aval møe med persoell på rgge. Besøkede skal regsreres logge som fes vakromme. Ruer ved regsrerg av Besøkede l Regala : 1) Nav, frma og klokkesle oeres logg. 2) De besøkede får ulever e besøkskor (lys blå) og korummer oeres logg. 3) De er krav om skkerhesusyr ved erg REGALIA. Msekrave er hjelm. De er lgjegelg låehjelmer skape på vakromme. 4) Gjese(e) får beskjed om å hevede seg l resepsjoe 5) Gjeser skal meldes l broe va rado. F.eks: Secury gae callg REGALIA brgde Ma moar svar fra broe. Two workers from Mulwork has arrved ad are o he way o he recepo Ma får e bekrefelse fra broe. 6) Når gjese kommer u gje reurerer ha/hu besøkskor og/eller hjelm. 7) De regsreres logg hvord gjese forlo område.

22 Besøk/erg ka/isps Spesel på dagd foregår de akve på kae. Dee dreer seg sor grad om frma som skal hee eller levere oe. I llegg jobber maskape sørre eller mdre grad på kae. Ruer ved regsrerg av Besøkede l kae/isps område. 1) Alle skal hevede seg vake 2) Nav, frma og klokkesle oeres logg. (Husk defkasjo) 3) De besøkede får ulever e besøkskor (hv) og korummer oeres logg. 4) De er krav om skkerhesusyr ved erg ka/isps. Msekrave er hjelm. De er lgjegelg låehjelmer skape på vakromme. 5) Når gjese kommer u gje reurerer ha/hu besøkskor og/eller hjelm. 6) De regsreres logg hvord gjese forlo kaområde. 20. okober 2012: De prakseres per 20.okober a maskape på REGALIA ar e sarve gjeom gjerde bore ved hese og dermed kke regsrerer seg år de går fra REGALIA l kaområde. Dee problemsllge er a opp og vl bl behadle de ree orgaer. Forvee avklarg er Uke 43.

23 Dagskf 0600 l 1800 Dagspla Overlappg med aevak. Formdlg av beskjeder ol De flese arbedere forlaer REGALIA for å arbede på Trasocea leader Regsrerg u/ av beboere og gjeser l REGALIA/kaområde De flese arbedere reurerer l REGALIA for å spse lusj Du blr avløs for selv gå l lusj De flese arbedere reurerer eer å ha sps lusj Regsrerg u/ av beboere og gjeser l REGALIA/kaområde. Regsrerg av ye som skal sjekke. Dsse arbedere sår valgvs kke på POB-lsee på dee dspuk og må derfor oeres ed på oablokk. (Husk å be om defkasjo) Overlappg med aevak. Formdlg av beskjeder ol. Husk å sjekke radoe kl. 0800,1200 og For eksempel: Secury gae callg REGALIA brgde Ma får e svar. Jus checkg he rado Ma får e bekrefelse

24 Naskf 1800 l 0600 Dagspla Overlappg med aevak. Formdlg av beskjeder ol De flese arbedere akommer REGALIA eer å ha fullfør dagskf Pre u ye POB-lser og oppdaere dem forhold l de gamle. G-mal: rykk dereer på gmal Brukerav: Passord: aroldpob Du blr avløs for selv gå l lusj Regsrerg u/ av beboere og gjeser l REGALIA/kaområde. Regsrerg av ye som skal sjekke. Dsse arbedere sår valgvs på de ye POB-lsee. (Husk å be om defkasjo) Alle ye som sjekker får også formasjosskrv (bakers dee perm) Overlappg med dagvak. Formdlg av beskjeder ol. Eksra vkg ved a: Meesker som er ruse har kke adgag l REGALIA. Dsse må eveuel vee uefor mes du rger 1. lje vak for edelg avklarg. Tlf.: Husk å sjekke radoe kl. 2000, 0000 og For eksempel: Secury gae callg REGALIA brgde Ma får e svar. Jus checkg he rado Ma får e bekrefelse

25 GENERELLE TIPS VÆR HYGGELIG OG HØFLIG NÅR DU SNAKKER MED FOLK I LUKEN VÆR FORBEREDT OG EFFEKTIV I RUSHPERIODENE NÅR DET GJELDER NØDVENDIG REKVESITA OG HMS-SPØRSMÅL KNYTTET TIL REGALIA OG OMRÅDET RUND FÅR DU KJAPP OG GOD OPPFØLGING AV ANSATT(E) I BERGEN GROUP SOM ER PÅ LUKEN FLERE GANGER OM DAGEN. HOLD VAKTKONTORET RYDDIG. KOM PRESIS SLIK AT DU FÅR SKIKKELIG OVERLAPPING MED DEN SOM VAR PÅ VAKT FØR DEG.

26 Bruk av PC, skrver og moblelefo PC Brukerav: ha13030 Passord: Nmbus 87 E-pos koo: G-mal: rykk dereer på gmal Brukerav: Passord: aroldpob SKRIVER Skrvere brukes hovedsakelg l å skrve u POB-lser. Ved bruk av skaer (dokumeer) gjøres de bes ved bruk av maere på oppe av skrvere. Husk å beslle ye blekkparoer og ark før de går om. Daaproblemer? Rg for IT-suppor MOBILTELEFON Skkerhesvakes moblelefo skal l ehver d være opplade og er l bruk for jobbrelaere gåede og ugåede samaler. Telefoummer: PIN: 0321

27 LINK l Berge Group se dokumeer Prosedyre mo bra Prosedyre mo bra Formål Skre a de ekele veker ve hva som er de braårsaklge elemeer slk a bralløp ka forhdres, sam hva som ka gjøres for å slukke eller begrese e bra. Omfag Dee prosedyre gjelder for alle som er akv jeese. Asvar Daglgleder er asvarlg for dee prosedyre og a de er kje for alle som er akv jeese. Defsjo på bra Bra er e forbregsprosess som har komme u av koroll. Brarekae De er re foruseger som må være l sede for a de skal begye å bree: OKSYGEN ( I valg luf er de 21% oksyge) Kjemsk reaksjo TEMPERATUR Varme: Gs/glo Frksjo Kjemsk BRENNBART MATERIALE FASTE STOFFER Tre Kull Voks Fe Papr VÆSKER OG DAMP Bes Paraf Alkohol Oljer GASSER Mea Lysgass Hydroge

28 Når bra oppdages Når bra oppdages: Gå kke braområde før du har slukkeusyre klar. Å redde lv er vkgere e å slukke. Ugå røyke, de ka drepe på sekuder. Vær forskg med å åpe dører der de breer. De ka være bre om for oksyge romme og flammee ka slå u ved y oksygelførsel. Greer du kke å slukke, rekk deg lbake og seg for all luflførsel lukk dører og vduer. VARSLE REDDE SLUKKE Aeelse Alle soffer har s ege aeelsesemperaur som ka deles følgede grupper: Selvaeelge soffer - Soffer som oksyderer så hurg a de vl begye og bree hvs varme kke blr lede bor for ok. Eks. lolje eller lakk oppsugd pussegar. Le aeelge soffer - Soffer som må varmes opp før de breer. Sluker hvs de kke får lfør eksra varme. Eks. papr, re, eksler, olje og gass. Tug aeelge soffer - Soffer som må varmes opp før de breer. Sluker hvs de kke får lfør eksra varme. Eks. ull, dv plassoffer, solasjosmaerale. Overeg - Ved bra daer de seg brebare gasser og røyk. Når gassee år s aeelsesemperaur skjer e eksplosjo. Dee kalles overeg oe som er lvsfarlg å være ærhee av. Valge slukkemdler Pulverappara ABC - Ege for å slukke bra brebare væsker, fe, bra gassflasker og elekrske alegg oppl 1000 vol. Kjøler, kveler og bryer de kjemske reaksjoe. Må eerslukkes med va ved glødebra re, halm, sål, ec. Co2 appara - Ege som pulverapparae, me er særlg bra ved bra elekrske alegg. (Legger kke gje avfallssoffer). Le ege uedørs pga. sadg lførsel av frskluf. Kjøler, kveler og bryer de kjemske reaksjo. Va - Ege l å slukke bra reverk, eksler, lær varer, høy, papr ec. Uege for å slukke bra oljer, bes og adre brafarlge væsker. Ka også beyes l å slokke bra elekrske apparaer og alegg hvs vae kke er forurese. Va fra de kommuale ee ka beyes. Bra høyspealegg overlaes l bravesee. Va ka også beyes på lemealler eller karbd. Kjøler og kveler lde. Ierge/Aro Egede gasser for slukkg av braer elekrske alegg, EDB alegg og avgresede rom. Mes bruk er fase alegg som er dmesjoer for de spesfkke rom. Forsyrrer de kjemske reaksjoe. Improvsere slukkemdler - Tepper, jakker, frakker, sad, jord. Fjerg av. de breede maerale. Brarude for vekere

29 Fjere brebare maeraler, ærhee av varmeklder og a påse a bradører er seg. Fjere kler som holder bradører permae sllg Srømklder avslå h. sruks Se eer "juvkoblger" av elekrske alegg, og sle ledger. Gassbeholdere plasser og avseg.h.. sruks Brebare soffer og væsker braskre rom eller braskre skap Lufe lokk på beholdere for brafarlge væsker og avfall Aldr bruke hes år braalarm har bl uløs, eller år du er alee e bygg Bdra l å hjelpe bravesee som kjema på brasede Redusere rekk og luflførsel ved og lukke dører og vduer Korollere a ød ugager er ydelg merke og kke blokker på oe vs Korollere rykk, dao, og plombe på braslokgsapparaer Eksempel på Brasruks BRANNINSTRUKS 1. REDDE: Brg meesker skkerhe (bruk kke hes eller rullerapp) 2. ALARMERE: TLF.: 110 Nærmese bramelder: 3. SLOKKE : Nærmese hådslukker: : Nærmese braslage: 4. BEGRENSE: Seg dører og vduer l der de breer. 5. VEILEDE BRANNVESENET: Ta mo brevesee og vs vee l brae Asvarshavede for brasrukse:

30 Skjema rsko og sårbarhesaalyse Rsko- og sårbarhesaalyse for. Rskoområde/Uøske hedelse Sasylghe Mulge årsaker (beskrvelse og vurderger) Forebyggede lak og forvee effek Sasylghee er: Mege le Le Modera Sor Svær sor Kosekves Mulge kosekveser ( forhold l pase, asa, mljø og/eller ressursbruk) Skadereduserede lak og forvee effek Sasylghee er: Ubeydelg Lav Modera Alvorlg Svær alvorlg Prorerg av rskoreduserede lak (forebyggede & skadereduserede lak) [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s a f r a d o k u [ S k r v e s [ S k r v e s [ S k r v e s [ S k r v e s [ S k r v e s

31 Skjema vurderg uderleveradør Leveradøres (frmaes) av: Leveradøres foreaksummer: Koakperso: Leveradøres adresse: Nav på daglg leder/lsv.: Telefo: Telefaks: E-posadresse: Ufyl av (dao-av): NR SPØRSMÅL SVAR MERKNADER 1 Har bedrfe e dokumeer kvalessysem? 2 Samsvarer bedrfes kvalessysem med oe av sadardee ISO 9000-sere? 3 Har bedrfe e dokumeer erkorollsysem? 4 Oppg bedrfes fraværsskadefrekves de re sse år. 5 Oppg bedrfes sykefravær prose de re sse år. 6 Har bedrfe sysemer for ødvedg opplærg og vareakelse av kvalfkasjoskrav? 7 Har bedrfe sysemer for oppfyllelse av brukerforskrfe? 8 Når ble sse ere revsjo gjeomfør? 9 Når ble sse mydghesrevsjo ufør? Ja Ne Ja Ne Ja Ne 2009: 2010: 2011: 2009: 2010: 2011: Ja Ne Ja Ne Hvs ja, hvlke sadard? Hvs ja, hvorda er de dokumeer? Hvs ja, hvlke sysem? Beskrv på baksde eller på ege vedlegg. Hvs ja, hvlke sysem? Beskrv på baksde eller på ege vedlegg. Av hvem? 10 Når ble sse kuderevsjo ufør? Av hvem? 11 Har bedrfe sysem for rapporerg, regsrerg og oppfølgg av skader, eseulykker, Ja Ne avvk og sykefravær? 12 Oppg aall regsrerger av følgede skader/avvk sse kalederår: 13 Har bedrfe arbede rue for skker jobbaalyse (SJA) eller lsvarede meoder for rskovurderg og rskosyrg? Perso-: Maerell: Nese ulykke.: Avvk: Ja Ne 14 Har bedrfe vereombud? Ja Ne 15 Aall heldsasae bedrfe? 16 Hvem er HMS-asvarlg bedrfe? 17 Fyller bedrfe arbedsmljøloves Ja formålsparagraf? Ne 18 Har bedrfe de ødvedge forskrger for arbedsakere? Ja Ne Hvs ja, g e kor beskrvelse av sysemee på baksde eller på ege vedlegg. Hvs ja, legg ved eksempel på ufør SJA. Hvs ja, hvor mage: Har de ødvedg opplærg: Hvs e, g e kor beskrvelse av hva e kke oppfyller. Hvs ja, hvlke forskrger?

32 Skjema Oppdrag/rue evaluerg Vere usyr/y oppdrag Dee prosedyre har l hesk å vurdere rskoe for Vsk Skkerhe asae, og om selskape må gå l askaffelse av ødvedg vereusyr. I llegg skal dee prosedyre beyes forbdelse med prsseg av e y oppdrag. NB! Dee skjemae skal beyes samsvar med objeklederes HMS vurderg av arbedsplasse. Type vereusyr som vurderes mplemeer: (for eks Vereveser): Nav på spekøree (mmum - vereombud, leder, llsvalg ev. selger): Dao: Nav på Objek/Rue: Graderg: 0 Ige regsrere hedelser, ge rsko for vekeres helse, kke releva 5 Mage regsrere hedelser (og hvlke ype), mege høy rsko for vekeres helse, mege releva Objeke/Rue graderes baser på de samle poeg summe: o o o Grø oppdrag/rue: Ige eller lav rsko/behov (mellom ** - ** poeg). Gul oppdrag/rue: Mddels rsko/behov (mellom ** - ** poeg). Rød oppdrag/rue: Høy rsko/behov (mellom ** - ** poeg). Kaegor/ema Svar Graderg Oppdrag/ rues geografske plasserg forhold l frekves av ulovlge akveer mljøe rud vekeres arbedsplass? Hvlke ype ulovlge akveer er de mes valge mljøe rud vekeres arbedsplass? (Narkoka, vold, yver, upressg osv) Hvlke forveger har kude l hvorda vekere skal uøve se arbedsoppgaver? Hvor mage asae har Vsk skkerhe på jobb samdg på dee arbedsplasse.

33 Hvor lgjegelg er søe eheee. (Hvor lag d vl de a før søe eheee ka være på sede. Ikl pol) Hvor ofe løpe av de 6 sse måeder har vekere på sede bl rue?. Hvlke ype rusler? Hvor ofe løpe av de 6 sse måeder har vekere bl skade forbdelse med uøvelse av se arbedsoppgaver? Hvlke ype skader? Kosekves av skadee? (sykemeldg, fravær fra arbed) Turover av Vsk Skkerhe persoell på dee sede. TOTAL POENG SUM: OBJEKT GRADERING (h farve):

34 Iermeldg om skade/lløp l skade Iermeldg fylles u av de berøre samarbed med s Objekleder/arbedsleder. De er eer Vsk Skkerhe se besemmelser, leders asvar a skjemae blr korrek ufyl og a kop blr lever vdere. Dersom de asae er forhdre, fyller ledere selv u skjemae. If-Skadeskjema Eerav: Asar.: Forav: Sllg/ avdelg: Ulykkessed: Dao: Kl.: Skadedspuk: Nav på ver l hedelse: Beskrvelse av hedelse: (Ikl: Hvem/hva er skade/ese skade, og hvorda skjedde skade?) Behadlg: (Måe eveuelle skadede ble håder:) Begruelse: (Årsake(e) l uhelle/ese uhelle): Bearbedelse:( beskrvelse av forslag ev. allerede versae forebyggede lak): Asvar: (Hvem følger opp sake, og hvorda?) Eveuelle sykemeldger : Sed: Dao: Fra: / l : / Uderskrf: Kop sedes: Vereombude. Nav/ dao vderesed Nærmese overordede. Nav/ dao vderesed

35

36 Sop card

37 Rapporskjema for vererude Rapporskjema for Vereruder og Karleggg av IK/HMS lak på e y arbedsplass. Dee skjemae skal beyes forbdelse med Objek-/arbedslederes lpassg av kudes HMS sruks slk a Vsk Skkerhes asae blr varea. I de forbdelse skal svakheer og forbedrgspoesal preseeres for kude/ persoalavdelge for verkseelse av forbedrede lak. Objek av: Ufør av (sg): Akve Hadlg/ resula 1 Karleggg av bra, og førsehjelpsusyr sam rømgsveer (Overskskar skal lages/ lreelegges for alle asae) 2 Karleggg av koakmdler lfelle ød suasjo: (elefoumre, sambad sgaler, kl fo om bra, helse, pol, rørlegger, elekrker, hesmoør osv) 3. Koroll oppgaver: Karleggg av ufør koroll av bra, og førsehjelpusyr sam rømgsveer. (årlg) 4. Karleggg av farlge kjemkaler, smefare, og lreeleggelse av ødvedg usyr for å hådere dsse farer, ev. behov for vaksasjo. (rusmdler, medssk usyr) 5. Vereusyr: Behov og bruk av ødvedg vereusyr må karlegges. (kl hjelm, sko, skkskreveser, brller, hørselsver, lyk). 6. Fare for fallskader: Alle seder som ka være avhegg av a årsd ka være fare for fallskade; må karlegges. 7. Farlge rom: Karleggg av rom ue lys, løseledger, brafarlge væsker, gassbeholdere uder rykk. 8. Ruemeldgsprosedyrer, ødhjelp oppkall, på-og avropp, avløsgsprosedyrer. 9. Rsko for vold: er de e fare for overfall av vekere på dee sede, og hvorda er rskoe begrese eller varea. 10. Rskovurderg gjeomfør.

38

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR 1994-13 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30,1994-13 år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X- 0 0 0 0 0-0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 Kr 50,- 24 9 23 22 Skrap

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 14.12.2007

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 14.12.2007 Høgskole Telemark Avdelg for estetske fag, folkekultur og lærerutdag BOKMÅL 4..7 UTATT PRØVE I MATEMATIKK, Modul 5 studepoeg Td: 5 tmer Hjelpemdler: Kalkulator og vedlagt formelsamlg (bakerst oppgavesettet).

Detaljer

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004 Postve rekker Forelest: 3. Sept, 004 V skal tde utover fokusere på å teste om e rekke kovergerer, og skyve formler for summerg bakgrue. Dette er gje ford det første målet vårt er å lære hvorda v ka fe

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Forventet avkastning på aksjeindeksobligasjoner

Forventet avkastning på aksjeindeksobligasjoner Forvee avasg på asedesoblgasoer See Koeebaer og Valer Zaamole Is for øoom Høysole Agder Sammedrag Asedesoblgasoer er bl e poplær spareform Norge, og mage velger også å låefasere sle veserger. E av gree

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007 Høgskole Telemark Avdelg for estetske fag, folkekultur og lærerutdag BOKMÅL 9. ma 7 EKSAMEN I MATEMATIKK, Modul 5 studepoeg Td: 5 tmer Hjelpemdler: Kalkulator og vedlagt formelsamlg (bakerst oppgavesettet).

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014 Ladrappor fra Norge NBO:s syremöe 18. ovember 2014 Nyckelal för Norge ovember 2014. Folkmägd 5 138 000 Förväad BNP-uvecklig 2,2 % Iflaiosak 2,5 % Arbeslöshe 3,4 % Syrräa 1,5 % Bolåeskuld i förhållade ill

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk Innhold. Innlednng... 2 2. Inernasjonale

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Formler og regler i statistikk ifølge lærebok Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler

Formler og regler i statistikk ifølge lærebok Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler Formler og regler statstkk følge lærebok Guar Løvås: tatstkk for uversteter og høgskoler Kap. Hva er fakta om utvalget etralmål Meda: mdterste verd etter sorterg Modus: hyppgst forekommede verd Gjeomstt:

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

2004/58 Notater 2004. Katharina Henriksen. Notater. Ny metode for prismåling av personbiler i konsumprisindeksen. Seksjon for Økonomiske indikatorer

2004/58 Notater 2004. Katharina Henriksen. Notater. Ny metode for prismåling av personbiler i konsumprisindeksen. Seksjon for Økonomiske indikatorer 24/58 Noaer 24 Kaharia Herikse Noaer Ny meode for prismålig av persobiler i kosumprisidekse Seksjo for Økoomiske idikaorer Sammedrag Kjøp av ye persobiler igår som e spesiel ilreelag udersøkelse i kosumprisidekse.

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur:

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur: 0. Foseke akiekue Nå e asiso skal bukes il e foseke, oscillao, file, seso, ec. så vil de væe behov fo passive elemee som mosade, kodesaoe og spole ud asisoe. Disse vil søge fo biasig slik a asisoe få ikig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

"Si armtroll og partyløre"

Si armtroll og partyløre "S armtroll og partyløre" Bar og ugdom med udskrmerede tlkytgsforstyrrelse Av p rv atp ra ktsø re d ø psykol o gsp es a st J o a ch m H aa rkl o u, Hsøy Psykologseter, Noroddvee z, 48rG Kolbørsvk. det

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. Prefabrikkering av kabler Kabel for synkrone servomotorer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. Prefabrikkering av kabler Kabel for synkrone servomotorer Drvtekkk \ Automatserg \ Systemløsger \ Servce Hådbok reabrkkerg av kabler Kabel or sykroe servomotorer Utgave 12/2011 19301723 / NO SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihold 1 Krympeverktøy... 4 1.1 Krympeverktøy

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversese av europeisk paeskrif (11) NO/EP 238941 B1 (19) NO NORGE (1) I Cl. C08L 9/00 (2006.01) C09D 19/00 (2006.01) Paesyre (21) Oversese publiser 2014.12.29 (80) Dao for De Europeiske Paemydighes

Detaljer

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle!

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle! Srømsgodse menghesblad #1/2012, årgang 71 God PÅSKE Len krke og le skp. Men plass l alle! s. 3 Fnanskrse, eller? s. 6-7 SM årsrappor 2011 s. 9 Gudsjenesen fornyes Andak av Susanne Carlenus Jesus døde for

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

Pengepolitikk i teori og praksis

Pengepolitikk i teori og praksis Pengepolkk Pengepolkk eor og prakss 6. mars 8 Krsne Høegh-Omdal og Kar Due-Andresen Pengepolsk avdelng Agenda. Pengepolkken Norge. Teor for pengepolsk analyse. Modeller for pengepolkk Norges Bank. Pengepolkken

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001 Avdelig for igeiørutdaig EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Fagr FO 05 K Faglig veileder: Kirste Aarset, Bete Hellum og Ja Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maski, -alme Dato: 17 desember 001 Eksamestid,

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause)

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause) SVÆRT RUBATO - MYE VISUELLE TEGN: Dee låta har svært lite tydelig tempo Derfor må vi fokusere på å gjøre mye visuelle teg til hveradre I tillegg til visuelle teg (mest av alt felles asatser på lage toer

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

3 Tekniske data og målskisser

3 Tekniske data og målskisser Tekske data og målsksser ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Tekske data og målsksser. ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK ECOFAST certed Fuksjosbeskrvelse AXX ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016 Årspla i orsk - 2. klasse 2015-2016 Atall timer pr uke: 8 timer Lærere: Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlud Læreverk: Tuba Luba C og D hefter Arbeidsbok: «Jeg ka» og «ABC2 Elle» av Ae Lise Gjerdrum Nettsted:

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Randi Johannessen. Mikroindeksformel i konsumprisindeksen. 2001/64 Notater 2001

Randi Johannessen. Mikroindeksformel i konsumprisindeksen. 2001/64 Notater 2001 2/64 Notater 2 Rad Johaesse Mkrodeksformel kosumprsdekse Avdelg for økoomsk statstkk/sekso for økoomske dkatorer Emegruppe: 8.2. Ihold. Bakgru og kokluso...3 2. Levekostadsdekser...4 2.. Kosumetes tlpasg...4

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008

MTO diagram: Oseberg C 12.9.2008 Gjennomføre nødvendg opplærng Ikke gjennomført nødvendg opplærng Utføre SJA ved arbed trykksatt system Blr kke ført SJA Ca år 1991 Overskuddsdel Overskuddsdel ferdgslelsen ferdgslelsen merkes merkes legges

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Håvard Hungnes Dokumentasjon av faktoretterspørselssystemet i Kvarts og Modag

Håvard Hungnes Dokumentasjon av faktoretterspørselssystemet i Kvarts og Modag Noaer 4/00 Håard Huges Doumeaso a faoreersørselssyseme Kars og Modag Sass seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsger Noaer I dee sere ublseres doumeaso meodebesrelser modellbesrelser og sadarder. Sass seralbyrå

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010 Prøveeksame 2 Elektroikk 24. mars 21 OPPGAVE 1 E 8 bit D/A-omformer har et utspeigsområde fra til 8 V V 1LSB, der V 1LSB er de aaloge speige som svarer til det mist sigifikate bit (LSB). a) Hvor stor er

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu.

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu. ytt NR. 005. årgag FX-8ES NY CASIO tekisk / viteskapelig lommereger med aturlig tallvidu. Det er å mer e 5 år side kalkulatore for alvor ble tatt i bruk i orsk matematikk-udervisig, og de viteskapelige

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer