Årsrapport Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

2 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2

3 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning Attføringsvirksomheten i Deltagruppen 8-13 HMS Rapport i Deltagruppen Resultatregnskap 19 Balanse Noter til Regnskapet Kontantstrømoppstilling 30 Revisjonsberetning Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Deltagruppen AS Virksomhetens art. Deltagruppen AS er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter og driver i betydelig grad med yrkesmessig attføring, personalutvikling, opplæring og kvalifisering. Bedriften er også en moderne service og handelsbedrift. Hovedkontoret ligger i Askim og bedriften har avdelinger i Spydeberg, Mysen og Sarpsborg. Fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Selskapets likviditet og soliditet er meget tilfredsstillende, og årsregnskapet er avlagt basert på forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale. Sykefraværet i bedriften var i 2011 på 9,00 % (3.571 dager av totalt dager), en oppgang fra året før (8,03 % i 2010). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 5,70 %, en oppgang fra året før (4,32 % i 2010). Bedriften er en IA-bedrift og arbeider systematisk og hardt med å redusere fraværet. Vår kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter har tidlig på året deltatt i et møte vedrørende status og planlegging av fremtidige aktiviteter i forbindelse med sykefraværsoppfølging. Bedriften har videre hatt tett oppfølging med de som har vært syke gjennom hele året. Både bedriftens ledere og personalansvarlig hver for seg har hatt oppfølgingssamtaler med de sykmeldte. I løpet av 2011 er det registrert 16 (10 i 2010) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og ti av skadene er skjedd med deltakere. Personalansvarlig har i etterkant hatt oppfølgingssamtale med de som har skadet seg direkte, eller hatt samtale med nærmeste leder. Det er i løpet av 2011 ikke rapportert om nesten-ulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og i positiv utvikling blant annet som et resultat av at det er iverksatt tiltak som følge av arbeidsmiljøundersøkelse i Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter og en rekke saker har blitt behandlet i utvalget. Løsninger er forelagt de berørte avdelinger for utbedring. Det gjennomføres regelmessige vernerunder i alle bedriftens avdelinger. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 4

5 Likestilling. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det tas sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering m.m. Bedriftens utvidede leder-gruppe består av 8 kvinnelige og 9 mannlige ledere. Selskapets styre har 5 kvinnelige og 3 mannlige medlemmer inkl. 2 varamedlemmer. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Miljørapportering. Bedriften tilstreber en bevisst holdning i forhold til miljø og forurensning. De enkelte avdelinger har begrenset påvirkning på miljøet under normal drift. Det er ikke rapportert særskilte utilsiktede utslipp i Etiske regler. Bedriften er igjennom sin Equass sertifisering og ledelsesprinsipper kvalitetssikret i forhold til etiske retningslinjer. Som flerkulturell attføringsbedrift har vi som mål å unngå mobbing og utstøting, og per dags dato har vi ingen rapporterte tilfeller. Avlønning. Deltagruppen AS har ingen bonusordninger i sitt avlønningssystem Drift Året 2011 har bl.a. hatt fokus på samkjøringen med Østfold Kompetansesenter AS. Deltagruppen har hatt fokus på samkjøring av personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap, med sikte på å oppnå enda bedre resultater for våre deltakere. Vi ser at året har gitt oss muligheten til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser internt og en større og bedre plattform hos eksterne arbeidsgivere. Fusjonen har også medført at vi har enda bredere faglig kompetanse på våre veiledere som kommer deltagerne våre til gode. Etterspørselen fra NAV etter interne treningsplasser i produksjonsmiljø har vært synkende de seneste årene. Industriavdelingen ble 1. mai solgt til den lokale industribedriften Skiptvet Mekaniske Verksted AS. Dette må betegnes som en god løsning både for Deltagruppen og Skiptvet Mekaniske Verksted AS. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 5

6 Samarbeidsavtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen as for 2012 ble underskrevet Det er avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen. Det er avholdt samarbeidsmøter og brukermøter med regionskontorene i Askim og Eidsberg. Deltagruppen AS ble høsten 2011 på ny godkjent i kvalitetssystemet Equass gjennom resertifisering. Deltagruppen hadde ved utgangen av 2011, 72 veiledere/ jobbkonsulenter/ instruktører med attføringsfaglig kompetanse. I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel reklame, lager, transport, butikk og service, kantine, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar sammen med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike arbeidsoppgaver i bedriften. På bakgrunn av krav fra NAV i anbudsutlysninger og kravspesifikasjoner for de enkelte tiltakene, har bedriften vedtatt en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til høyskoleutdanning ved nyansettelser. Når det gjelder bransjespesifikk kompetanse skal alle som jobber innen attføringsfeltet ha samme basiskompetanse innen attføring, karriereveiledning og veiledningsmetodikk. Dette ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Deretter skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. Fremtidig utvikling. Deltagruppen er nå ferdig med den omstrukturering som ble initiert for et par år siden. Fusjon i Sarpsborg er gjennomført, industriavdelingen er solgt. Dette innebærer at vi fremover kan bruke enda mer ressurser og sette enda sterkere fokus på selve attføringsområdet. Deltagruppens oppgave er å kunne tilby NAV og brukerne ulike trenings/avklaringsarenaer som både motiverer og speiler samfunnet omkring oss. Dette betyr bl.a. enda sterkere fokus på ungdom som faller utenom de tradisjonelle tilbud og som trenger bistand. Prosjekt ungdom (DU) er i sluttfasen, og som følge av de foretatte undersøkelser vil vi starte opp aktiviteter våren Det har vært avholdt mange informasjons og arbeidsmøter med kommuner, fylkeskommune, videregående skole og helsevesenet. Deltagruppen er opptatt av at alle våre ansatte skal ha nødvendig basis- og spesialkompetanse både innenfor veiledningsfaget og attføring generelt. Dette vil være et viktig konkurransefortrinn i fremtiden, og Deltagruppen satser på å være i front når det gjelder denne type utvikling. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 6

7 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Omsetningen i bedriften hadde en nedgang fra kr ,- i 2010 til kr ,- i Årets resultat ble et overskudd på kr ,-. De samlede investeringer i bedriften i 2011 var på kr ,-. Deltagruppen AS sin likviditetsbeholdning var kr ,- pr Bedriftens evne til egenfinansiering av investeringer er god. Egenkapitalandelen pr var 78,3 % sammenlignet med 74,4 % i Årets resultat og disponeringer. Styret foreslår følgende anvendelse av årets resultat: Årets overskudd kr ,- Til økning av annen egenkapital kr ,- Aksjekapitalen er kr og annen egenkapital kr ,- til sammen kr ,-. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 7

8 Årsrapport 2011: Attføringsvirksomheten Attføringsvirksomheten til Deltagruppen baserer seg på bedriftens verdiord, visjon og formål: Likeverd - Inkludering - Utvikling Flest mulig ut i arbeid - Best på attføring og opplæring Samarbeidsavtalen for 2011 Avtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen omfatter følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) De økonomiske rammene for enkelte tiltak ble endret i løpet av året, og Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringene i forhold til NAVs behov/ ønske for plasser. Deltagruppen er stolt over å være nest best i landet på antall formidlet til arbeid i 2011; 230 personer. Deltagruppen har brukt mye tid og ressurser på kompetanseheving for de ordinært ansatte også i Vi har valgt å prioritere dette på bakgrunn av at det stilles større krav til realkompetanseheving for våre deltakere i de enkelte tiltakene. Vi har blant annet en aktivitetsplan som omfatter bedriftens interne kurstilbud på tvers av tiltakene. Det vil si at deltakere fra Avklaring, Arbeid med Bistand og APS alle kan benytte seg av de ulike interne kursene etter behov. I 2011 har egne formidlingsteam i begge regioner økt arbeidet med å bygge et større og bredere kontaktnett og inngå nye samarbeidsavtaler med ordinære bedrifter, dette for å få til økt formidling fra tiltakene og et mangfold av hospiteringsplasser. Målet er at vi skal oppnå bedre resultater og innfri kravene som stilles i samarbeidsavtalen med NAV Østfold. Kursavdelingene våre har hatt varierende utfordringer i 2011, spesielt Askim/ Eidsberg har hatt lav aktivitet over tid og ikke vunnet anbud på AMO-kurs som forventet. Sarpsborg har hatt en bedre situasjon med større aktivitet og vunnet flere anbud. Organisasjonsendring i forhold til vår kursvirksomhet, og videre satsning, skal gjennomgås for å forbedre arbeidet med anbud fra NAV. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 8

9 equass/kvalitetssikring Deltagruppen gjennomførte en svært vellykket equass-resertifisering i oktober 2011, uten en eneste anmerkning fra ekstern revisor. Prosessen mot resertifiseringen har vært kvalitetssikret med en 50 % stilling i spissen for arbeidet, men alle ansatte har bidratt til kontinuerlig forbedring i løpet av året. Vi har tatt det beste fra de to bedriftene, som nå er en, og vi er trygge på at kravene fra NAV i forhold til vårt attføringsarbeid er godt i varetatt. Møter/samarbeid med NAV Det er i løpet av 2011 avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen. Det er i tillegg avholdt samarbeidsmøter med regionskontorene i Askim (3), Eidsberg (3) og Sarpsborg (4). Brukermøter avholdes jevnlig for best mulig tilrettelegging og resultater for deltagerne på våre tiltak. NAV kontorene og Deltagruppen har et stadig tettere og godt utviklet faglig samarbeid til deltagernes beste, vi ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre hverandre gode inn i Fusjon Året 2011 har bl.a. hatt fokus på samkjøringen med Østfold Kompetansesenter AS. Deltagruppen har hatt fokus på samkjøring av personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap, med sikte på å oppnå enda bedre resultater for våre deltakere. Vi ser at året har gitt oss muligheten til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser internt og en større og bedre plattform hos eksterne arbeidsgivere. Fusjonen har også medført at vi har enda bredere faglig kompetanse på våre veiledere som kommer deltagerne våre til gode. Brukerundersøkelser Bedriften har i 2011 gjennomført brukerundersøkelser på alle tiltak. Vi benytter oss av en responsmodul i TQM-partner. Spørsmålene er noe omgjort for 2011 i forhold til tidligere år. Vi oppnår gode resultater på fornøydhet, og dette videreformidles til styret og NAV regionskontorene. 633 undersøkelser ble gjennomført i Så mange som 94 % av brukerne oppgir at de er fornøyd. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 9

10 Organisering av attføringsarbeidet Deltagruppen sin attføringsvirksomhet har i 2011 vært lokalisert i Askim, Eidsberg og Sarpsborg. Eidsberg: APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB tiltak og kurslokaler. Askim: APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB og IO- tiltak, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, samt kursavdeling. Under tiltaket APS, har vi 5 plasser på «Vollene Gård» i Spydeberg. Sarpsborg: APS-avdeling, AB og IO tiltak, Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, samt kursavdeling med bl.a AMO- Avklaring og Oppfølging. Under tiltaket APS ligger 2 spesifikke målgruppetiltak som sender egen årsrapport, «Min vei/vilje viser vei» og «Grønt arbeid/vilje viser vei». Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Ved utgangen av 2011 hadde Deltagruppen 72 veiledere/jobbkonsulenter/ instruktører med attføringsfaglig ansvar. (Dette tallet varierer i løpet av året, avhengig av antall tiltaksplasser og AMO-kurs). I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel: reklame, transport, butikk, salg og service, kantine/catering, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar i samarbeid med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike praktiske arbeidsoppgaver i bedriften. Bedriften har en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til relevant høyskoleutdanning ved nyansettelser. Ved nyansettelser vektlegges det å komplimentere med nødvendig fagkompetanse ut fra hva markedet etterspør. Bransjekompetansen ivaretas også gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Dessuten skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 10

11 Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. Der det finnes et gap mellom bedriftens krav og faktisk kompetanse, vil man etter avtale med den enkelte ansatte avtale en plan for gjennomføring av nødvendig kompetanseheving over tid. Mange veiledere i bedriften kan om nødvendig jobbe på tvers av tiltakene eller i anbudene våre. Gjennomført fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte i attføringsavdelingen i 2011 Som det fremgår av oversikten, har mange ansatte vært igjennom fagopplæring innen attføring, bl.a. er salgskurs innen attføringsarbeidet viktig for å forbedre formidlingsresultatene. I en stadig mer konkurranseutsatt hverdag mener vi det er viktig med kontinuerlig kompetanseheving for å sikre kvalitet i det attføringsfaglige arbeidet vi utfører. 3 og 4-dagers intern grunnopplæring innen 10 attføring Karriereveiledningskurs SCI-A 3 WIE-interessetest 6 Kurs innen MI-Veiledningsmetodikk 8 Studiepoeng innen MI-veiledningsmetodikk 1 NLP Practitioner 5 Coaching/NLP 2 Smartkurs instruktør (Personlig økonomi) 2 Librakursinstruktør (kosthold/livsstil) 1 Mediehåndtering/sosiale medier 1 Rådgivertest-sertifisering 3 (kartlegging av lese- og skrivevansker) Div. kreative kurs 5 Salgsprosessen i attføringsarbeidet 19 Behandling av spillavhengighet 1 Div. dagskurs rus/psykiske lidelser etc 25 Fagseminar i gjeldsordingsloven 1 Studiepoeng innen Voksenpedagogikk 3 Lederopplæring 17 Div. intern dataopplæring (løpende) Alle bedriftens ansatte Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 11

12 Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse/ realkompetanse som ble tilbudt våre deltakere i 2011: Helse, livsstil, kosthold, Fysisk aktivitet, trening, svømming etc Veiledning fra naprapat, fysioterapeut, coach Smartkurs (opplæring innen personlig økonomi) Karriereveiledning, handlingsplan Jobbpunkt.no - Jobbsøkerkurs, CV-skriving etc. Grunnleggende og videregående dataopplæring, kartlegging av digitale ferdigheter Veien til førerkortet (teoriprøven) tilpasset personer med lese- og skrivevansker Kartlegging av lese- og skrivevansker og tallforståelse (Rådgivertest) Individuelt tilpassede nettstudier med studiestøtte og veiledning Norskopplæring Yrkesspesifikk fagopplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 12

13 Attføringsresultatene for skjermede tiltak for året 2011: Askim og Eidsberg 2011 Tiltak Antall delt. Avsluttet til aktive løsn. Prosent aktive løsn. Antall i jobb Avsluttet totalt Prosent jobb % ekst.pl. APS Gj.snittl ig opph.tid alle løsn. AB-Askim % % 11,98 AB-Eidsberg % % 13,79 IO % % 9,46 AB/IO % % 12,04 Avklaring % 4 3 % 2,11 Kvalifisering % 0 % 24 Tilrettelagt Arbeid ,5 APS Askim % 3 3 % 32 % 8,24 APS Mysen % 4 5 % 43 % 7,54 Resultater % 67 Sarpsborg 2011 Tiltak Antall delt. Avsluttet til aktive løsn. Prosent aktive løsn. Antall i jobb Avsluttet totalt Prosent jobb % ekst.pl. APS Gj.snittl ig opph.tid alle løsn. AB % 3 25 % 9,41 IO % % 11,15 AB/IO % % 10,69 Avklaring % 7 7 % 2,53 Kvalifisering % 1 33 % 20,01 Tilrettelagt Arbeid 16 APS Sarpsborg % % 28 % 8,71 APS Min vei + Skjeltorp % 2 10 % 62 % 8,06 Resultater % 52 Deltagruppen, Terje Ekhaugen Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 13

14 Årsrapport HMS 2011: HMS rapport utarbeides hvert i år i februar og gir status for arbeidet som er utført i året som har gått. Årsrapporten gjennomgås i AMU og forelegges styret i Deltagruppen as, jfr. AMLs krav i 7-2 (6). Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll). For å ivareta Arbeidsmiljølovens bestemmelser og Internkontrollforskriften har Deltagruppen gjennom året arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom bedriftens eget internkontrollsystem (HMS-håndbok). Dette betyr at den enkelte leder har et ansvar for å motivere, følge opp og søke forbedringer i sitt ansvarsområde. Verneombudene har også et ansvar i forbindelse med HMS. Personalansvarlig har i starten på året utarbeidet og gjennomgått aktivitetsplan HMS for 2011 med berørte personer. Denne beskriver aktivitetene som skal gjennomføres ihht bedriftens internkontrollsystem og finnes på bedriftens fellesområde M. Se vedlegg aktivitetsplan HMS. Bedriftenes HMS - prosedyrer og rutiner har blitt oppdatert og lagt inn i TQM - dokumentstyringssystemet. Dette systemet varsler neste revisjon av dokumentene automatisk. Vernetjenesten. 2.1 IA MÅL. Deltagruppen er IA-bedrift og utarbeidet følgende IA-målsetting for 2011: Sykefraværet skal for faste ansatte reduseres fra 8,49 % til 7,0 % med mål om 4 % fravær innen utgangen av For ansatte i attføringsavdelingen er målet å redusere fraværet ned til 10 % i løpet av Fraværet for de faste ansatte endte i 2011 på 8,9 % og på 21,4% for ansatte i attføringsavdelingene (avd. 26 og 27). Disse tallene viser at målsettingene ikke er nådd gjennom året. Men det påpekes at det har vært arbeidet godt i bedriften med sykefraværsoppfølging sammen med bedriftens faste kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter. Se punkt 2.2. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 14

15 2.2 Sykefravær og sykefraværsoppfølging. Totalfraværet for 2011 endte på 9 % (8,03% i 2010). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 5,7 %, en oppgang fra året før (4,32% i 2010). Vår kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter har tidlig på året deltatt i et møte vedr. status og planlegging av fremtidige aktiviteter i forbindelse med sykefraværsoppfølging. Bedriften har videre hatt tett oppfølging med de som har vært syke gjennom hele året. Både bedriftens ledere og personalansvarlig hver for seg har hatt oppfølgingssamtaler med de sykmeldte. I tillegg har vår kontaktperson deltatt annenhver måned i mange enkeltsamtaler med de sykmeldte og deres nærmeste ledere for å bistå oss i sykefraværsarbeidet. Hun har også bistått oss med søknader om midler (tilretteleggingstilskudd) fra NAV til bruk av coach i sykefraværsoppfølging, BHT-tilskudd til arbeidsplassvurdering og til prosjekt trivsel som var i avslutningsfasen. Det er også avholdt flere dialogmøter med lege og den sykmeldte. Internt har vi gjennomført informasjonsmøter med våre ledere og sendt ut skriftlig dokumentasjon på de nye reglene som trådte i kraft den vedr. sykefraværsoppfølging. Det ble i forbindelse med sykefraværsoppfølging gjennomført en arbeidsplassundersøkelse i Voksenopplæringen utført av Hjelp 24 BHT. Formålet med undersøkelsen var å se på den ansattes kontorarbeidsplass med blant annet fokus på ergonomisk utforming, lysforhold, plassering av datautstyr og annet kontormateriell. 2.3 Møter og kurs. Det er innkjøpt 3 hjertestartere som er plassert i henholdsvis Askim, Mysen og Sarpsborg. 2 timers opplæring i bruk av hjertestarter er gjennomført av Røde Kors. Tre verneombud har deltatt på 40 timers HMS-kurs i regi av Hjelp 24. Ett verneombud har deltatt på HMS grunnkurs i regi av Tools. To av bedriftens ledere har deltatt på dagskurset HMS for ledere i regi av Krapfoss industrier. Borg Helse, Hjelp 24 BHT, Unicare, Ringvoll og Høiden BHT og Frisk BHT har vært hos oss og presentert sine BHT-ordninger i forbindelse med at bedriften skulle knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. Smaalenene BHT har presentert seg i Etter en grundig gjennomgang med fire bedriftshelsetjenester, falt valget til slutt på Unicare BHT. Avtalen med dem startet den Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 15

16 Personalansvarlig har også deltatt i et møte i Sarpsborg der Friskklinikken presenterte sitt tilbud. Vi har også vært til stede på NAVs dialogdag, NAV dagen og Trond Øverdals foredrag om Psykisk helse. Personalansvarlig har deltatt på IA-seminar arrangert av NAV Arbeidslivssenter og Østfoldkonferansen HMS dagen, arrangert av NAV Arbeidslivssenter i samarbeid med partene i arbeidslivet. Følgende kurs er planlagt i 2012: Sertifiseringskurs i bruk av hjertestarter Røykesluttkurs HMS-grunnkurs, 40 timer for verneombud og medlemmer i AMU Instruktørkurs i førstehjelp Førstehjelpskurs for verneombud og andre interesserte 2.4 Arbeidsmiljøkartlegginger. Styret i Deltagruppen vedtok i 2009 at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i Formålet med undersøkelsen var å få innsikt i hvordan arbeidsmiljøet oppleves av de ansatte og om det var aktuelt med enkelte forbedringstiltak. Som følge av undersøkelsen ble det etablert 6 ulike prosjektgrupper med intensjon om å komme frem til forbedringer i sitt område. I tillegg ble Prosjekt Trivsel etablert som omhandlet forankring av tankesett og verdibygging i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Disse prosjektene ble avsluttet i På slutten av året er det blitt foretatt forberedelser til en ny undersøkelse som skal gjennomføres i 2012 som en oppfølging av forrige undersøkelse. 2.5 AMU og verneombud. I 2011 har arbeidsmiljøutvalget bestått av fire medlemmer representert fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden. Arbeidstaker har hatt ledervervet i Det er gjennomført 4 møter i 2011 og totalt har det vært behandlet 29 saker. Referater fra møtene er tilgjengelig for ansatte på fellesområdet M. Det har vært 6 verneombud i bedriften og det er gjennomført 3 møter i 2011 og totalt behandlet 19 saker. Hvilke oppgaver verneombudene har og øvrig nyttig HMS informasjon er oppdatert og gjennomgått med verneombudene. 2.6 Vernerunder. I hht aktivitetsplan HMS er det gjennom året gjennomført ulike vernerunder på alle avdelinger. Det er også gjennomført evakueringsøvelser i Myrvn. 2. Verneombudene har kontrollert verneutstyret på de avdelingene som har dette. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 16

17 2.7 Fysisk aktivitet / trivselstiltak / trimaktiviteter. Bedriften har avtale med en naprapat i Askim og en i Sarpsborg, et forebyggende behandlingstilbud til ansatte. Samarbeidet med Østfoldbadet og Avancia i Askim fortsatte i 2011 og disse tilbyr ansatte og våre deltakere flere ulike treningstilbud. I tillegg benytter bedriften seg også av tilbudet «Aktiv på dagtid» i Mysen og Sarpsborg for våre deltakere. Våre ansatte i Sarpsborg har også anledning til å trene på treningssentre her på samme vilkår som ansatte har i «Indre». Innebandytrening foregår en ettermiddag pr uke i Askim, og en liten gruppe spiller bowling i Ski. Deltagruppen har også flyttet trimrommet fra låven til Myrvn. 5. Rommet kan benyttes av ansatte utenom arbeidstid. En helg i september reiste en gjeng med ansatte for å sykle hele Rallarvegen i 2 dager. 2.8 Fysioterapi. Bedriften har ikke hatt tilgang til fysioterapeut i Medisinskapene. Personalansvarlig har sørget for innkjøp av utstyr til medisinskapene i Askim. Verneombudene har komplettert medisinskapene i sitt verneområde Informasjon og undervisning. Personalavdelingen har fortløpende gjennomgått startpakke for nyansatte (inkluderer bl.a. deler av vårt HMS- system) med alle nyansatte i bedriften. Skadestatistikk. 3.1 Skader. I løpet av 2011 er det registrert 16 (10 i 2010) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. NAV Trygd har fått melding om 12 skader på skjemaet registrering av yrkesskade. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og ti av skadene er skjedd med deltakere. Personalansvarlig har i etterkant hatt oppfølgingssamtale med de som har skadet seg direkte eller hatt samtale med vedkommendes nærmeste leder. Type skader er bl.a.: fall : 6 personer belastningsskade: 2 personer påkjørsel: 1 person klemskade: 2 personer kuttskade: 2 personer diverse skader: 3 personer Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 17

18 Avviksbehandling. En uønsket hendelse, herunder avvik, er en fellesbetegnelse for alle hendelser, feil eller skader som kan føre til personskader, miljøskader eller økonomiske tap. HMS-avvik er forhold som oppdages som kan føre til skade på helse, miljø eller sikkerheten i bedriften. I fra høsten 2011 blir alle avvik i bedriften registrert i dokumentstyringssystemet TQM. Det ble i løpet av året registrert 2 avvik. Den første hendelsen var ved vår APS avdeling i Mysen. I forbindelse med glassfusing er det glasstøv i luften som medførte at enkelte fikk kløe og problemer med luftveiene. De foreslåtte tiltakene ble gjennomført. Likevel ble det ved slutten av året rapportert om de samme glasstøvproblemene, og tiltak ble satt i verk tidlig i Klagebehandling. Bedriften har etablert et system for klagebehandling. I 2011 ble det mottatt totalt 4 klager, (5 i 2010) hvorav en var intern klage og tre var eksterne klager. 4.2 Nestenulykker. I løpet av 2011 ble det rapportert om en nestenulykke på vårt kjøkken i kantine i Sarpsborg. Dette var skjorte som tok fyr idet personen lener seg over gasskomfyren. Tiltak ble umiddelbart utført. Eksterne tilsyn / revisjoner. Arbeidstilsynet var på tilsynsbesøk på vår avdeling i Sarpsborg i august måned. Fokuset i tilsynsbesøket var på kartlegging av risiko, risikovurdering, planer og tiltak, samt system for oppdatering. Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet. Brannservice Øst har vært på besøk for å kontrollere brannslanger og håndslokkeapparater i Myrvn Nettpartner gjennomførte i juni måned tilsyn i Myrvn. 4 og 5 vedr. ivaretagelse av Internkontrollforskriften opp mot El-Tilsynsloven. Deltagruppen den Marit Sylliaas Personalansvarlig Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 18

19 Resultatregnskap Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 19

20 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 20

21 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 21

22 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 22

23 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 23

24 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 24

25 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 25

26 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 26

27 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 27

28 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 28

29 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 29

30 Kontantstrømoppstilling Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 30

31 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 31

32 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 32

33 Deltagruppen AS Askim: Mysen: Sarpsborg: Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 33

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Årsrapport Deltagruppen

Årsrapport Deltagruppen 2014 Årsrapport Deltagruppen Innhold Deltagruppen AS... 3 Deltagruppens formål... 3 Deltagruppens styre... 3 Organisering... 4 Året 2014 oppsummering... 4 Årsregnskap 2014... 5 Arbeidsarenaer... 6 Deltagruppens

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Frisk og fornøyd 2012 Hvordan har EB Kundeservice AS arbeidet for å redusere sykefraværet?

Frisk og fornøyd 2012 Hvordan har EB Kundeservice AS arbeidet for å redusere sykefraværet? Frisk og fornøyd 2012 Hvordan har EB Kundeservice AS arbeidet for å redusere sykefraværet? HMS temadag - Energi Norge AS 20.09.12 EB Kundeservice Tom Kjuusmoen, leder kundefront Benedicte Louise Påsche-Espedal,

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Rammeavtale for bedriftshelsetjenester. DL-nr: Vedlegg A Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjenester DL-nr: 201400073 1 KRAVSPESIFIKASJON 1.1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN ØKOKRIM, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå ny rammeavtale

Detaljer

Årsrapport Deltagruppen AS

Årsrapport Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2015 Innhold Deltagruppen AS... 3 Deltagruppens eiere og styre... 4 Organisasjonskart 1.12.2015... 5 Årsregnskap 2015... 6 Året 2015 oppsummering... 6 Strategisk plan for 2014

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer