Årsrapport Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

2 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2

3 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning Attføringsvirksomheten i Deltagruppen 8-13 HMS Rapport i Deltagruppen Resultatregnskap 19 Balanse Noter til Regnskapet Kontantstrømoppstilling 30 Revisjonsberetning Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Deltagruppen AS Virksomhetens art. Deltagruppen AS er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter og driver i betydelig grad med yrkesmessig attføring, personalutvikling, opplæring og kvalifisering. Bedriften er også en moderne service og handelsbedrift. Hovedkontoret ligger i Askim og bedriften har avdelinger i Spydeberg, Mysen og Sarpsborg. Fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Selskapets likviditet og soliditet er meget tilfredsstillende, og årsregnskapet er avlagt basert på forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale. Sykefraværet i bedriften var i 2011 på 9,00 % (3.571 dager av totalt dager), en oppgang fra året før (8,03 % i 2010). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 5,70 %, en oppgang fra året før (4,32 % i 2010). Bedriften er en IA-bedrift og arbeider systematisk og hardt med å redusere fraværet. Vår kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter har tidlig på året deltatt i et møte vedrørende status og planlegging av fremtidige aktiviteter i forbindelse med sykefraværsoppfølging. Bedriften har videre hatt tett oppfølging med de som har vært syke gjennom hele året. Både bedriftens ledere og personalansvarlig hver for seg har hatt oppfølgingssamtaler med de sykmeldte. I løpet av 2011 er det registrert 16 (10 i 2010) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og ti av skadene er skjedd med deltakere. Personalansvarlig har i etterkant hatt oppfølgingssamtale med de som har skadet seg direkte, eller hatt samtale med nærmeste leder. Det er i løpet av 2011 ikke rapportert om nesten-ulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og i positiv utvikling blant annet som et resultat av at det er iverksatt tiltak som følge av arbeidsmiljøundersøkelse i Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter og en rekke saker har blitt behandlet i utvalget. Løsninger er forelagt de berørte avdelinger for utbedring. Det gjennomføres regelmessige vernerunder i alle bedriftens avdelinger. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 4

5 Likestilling. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det tas sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering m.m. Bedriftens utvidede leder-gruppe består av 8 kvinnelige og 9 mannlige ledere. Selskapets styre har 5 kvinnelige og 3 mannlige medlemmer inkl. 2 varamedlemmer. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Miljørapportering. Bedriften tilstreber en bevisst holdning i forhold til miljø og forurensning. De enkelte avdelinger har begrenset påvirkning på miljøet under normal drift. Det er ikke rapportert særskilte utilsiktede utslipp i Etiske regler. Bedriften er igjennom sin Equass sertifisering og ledelsesprinsipper kvalitetssikret i forhold til etiske retningslinjer. Som flerkulturell attføringsbedrift har vi som mål å unngå mobbing og utstøting, og per dags dato har vi ingen rapporterte tilfeller. Avlønning. Deltagruppen AS har ingen bonusordninger i sitt avlønningssystem Drift Året 2011 har bl.a. hatt fokus på samkjøringen med Østfold Kompetansesenter AS. Deltagruppen har hatt fokus på samkjøring av personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap, med sikte på å oppnå enda bedre resultater for våre deltakere. Vi ser at året har gitt oss muligheten til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser internt og en større og bedre plattform hos eksterne arbeidsgivere. Fusjonen har også medført at vi har enda bredere faglig kompetanse på våre veiledere som kommer deltagerne våre til gode. Etterspørselen fra NAV etter interne treningsplasser i produksjonsmiljø har vært synkende de seneste årene. Industriavdelingen ble 1. mai solgt til den lokale industribedriften Skiptvet Mekaniske Verksted AS. Dette må betegnes som en god løsning både for Deltagruppen og Skiptvet Mekaniske Verksted AS. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 5

6 Samarbeidsavtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen as for 2012 ble underskrevet Det er avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen. Det er avholdt samarbeidsmøter og brukermøter med regionskontorene i Askim og Eidsberg. Deltagruppen AS ble høsten 2011 på ny godkjent i kvalitetssystemet Equass gjennom resertifisering. Deltagruppen hadde ved utgangen av 2011, 72 veiledere/ jobbkonsulenter/ instruktører med attføringsfaglig kompetanse. I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel reklame, lager, transport, butikk og service, kantine, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar sammen med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike arbeidsoppgaver i bedriften. På bakgrunn av krav fra NAV i anbudsutlysninger og kravspesifikasjoner for de enkelte tiltakene, har bedriften vedtatt en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til høyskoleutdanning ved nyansettelser. Når det gjelder bransjespesifikk kompetanse skal alle som jobber innen attføringsfeltet ha samme basiskompetanse innen attføring, karriereveiledning og veiledningsmetodikk. Dette ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Deretter skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. Fremtidig utvikling. Deltagruppen er nå ferdig med den omstrukturering som ble initiert for et par år siden. Fusjon i Sarpsborg er gjennomført, industriavdelingen er solgt. Dette innebærer at vi fremover kan bruke enda mer ressurser og sette enda sterkere fokus på selve attføringsområdet. Deltagruppens oppgave er å kunne tilby NAV og brukerne ulike trenings/avklaringsarenaer som både motiverer og speiler samfunnet omkring oss. Dette betyr bl.a. enda sterkere fokus på ungdom som faller utenom de tradisjonelle tilbud og som trenger bistand. Prosjekt ungdom (DU) er i sluttfasen, og som følge av de foretatte undersøkelser vil vi starte opp aktiviteter våren Det har vært avholdt mange informasjons og arbeidsmøter med kommuner, fylkeskommune, videregående skole og helsevesenet. Deltagruppen er opptatt av at alle våre ansatte skal ha nødvendig basis- og spesialkompetanse både innenfor veiledningsfaget og attføring generelt. Dette vil være et viktig konkurransefortrinn i fremtiden, og Deltagruppen satser på å være i front når det gjelder denne type utvikling. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 6

7 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Omsetningen i bedriften hadde en nedgang fra kr ,- i 2010 til kr ,- i Årets resultat ble et overskudd på kr ,-. De samlede investeringer i bedriften i 2011 var på kr ,-. Deltagruppen AS sin likviditetsbeholdning var kr ,- pr Bedriftens evne til egenfinansiering av investeringer er god. Egenkapitalandelen pr var 78,3 % sammenlignet med 74,4 % i Årets resultat og disponeringer. Styret foreslår følgende anvendelse av årets resultat: Årets overskudd kr ,- Til økning av annen egenkapital kr ,- Aksjekapitalen er kr og annen egenkapital kr ,- til sammen kr ,-. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 7

8 Årsrapport 2011: Attføringsvirksomheten Attføringsvirksomheten til Deltagruppen baserer seg på bedriftens verdiord, visjon og formål: Likeverd - Inkludering - Utvikling Flest mulig ut i arbeid - Best på attføring og opplæring Samarbeidsavtalen for 2011 Avtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen omfatter følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) De økonomiske rammene for enkelte tiltak ble endret i løpet av året, og Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringene i forhold til NAVs behov/ ønske for plasser. Deltagruppen er stolt over å være nest best i landet på antall formidlet til arbeid i 2011; 230 personer. Deltagruppen har brukt mye tid og ressurser på kompetanseheving for de ordinært ansatte også i Vi har valgt å prioritere dette på bakgrunn av at det stilles større krav til realkompetanseheving for våre deltakere i de enkelte tiltakene. Vi har blant annet en aktivitetsplan som omfatter bedriftens interne kurstilbud på tvers av tiltakene. Det vil si at deltakere fra Avklaring, Arbeid med Bistand og APS alle kan benytte seg av de ulike interne kursene etter behov. I 2011 har egne formidlingsteam i begge regioner økt arbeidet med å bygge et større og bredere kontaktnett og inngå nye samarbeidsavtaler med ordinære bedrifter, dette for å få til økt formidling fra tiltakene og et mangfold av hospiteringsplasser. Målet er at vi skal oppnå bedre resultater og innfri kravene som stilles i samarbeidsavtalen med NAV Østfold. Kursavdelingene våre har hatt varierende utfordringer i 2011, spesielt Askim/ Eidsberg har hatt lav aktivitet over tid og ikke vunnet anbud på AMO-kurs som forventet. Sarpsborg har hatt en bedre situasjon med større aktivitet og vunnet flere anbud. Organisasjonsendring i forhold til vår kursvirksomhet, og videre satsning, skal gjennomgås for å forbedre arbeidet med anbud fra NAV. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 8

9 equass/kvalitetssikring Deltagruppen gjennomførte en svært vellykket equass-resertifisering i oktober 2011, uten en eneste anmerkning fra ekstern revisor. Prosessen mot resertifiseringen har vært kvalitetssikret med en 50 % stilling i spissen for arbeidet, men alle ansatte har bidratt til kontinuerlig forbedring i løpet av året. Vi har tatt det beste fra de to bedriftene, som nå er en, og vi er trygge på at kravene fra NAV i forhold til vårt attføringsarbeid er godt i varetatt. Møter/samarbeid med NAV Det er i løpet av 2011 avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen. Det er i tillegg avholdt samarbeidsmøter med regionskontorene i Askim (3), Eidsberg (3) og Sarpsborg (4). Brukermøter avholdes jevnlig for best mulig tilrettelegging og resultater for deltagerne på våre tiltak. NAV kontorene og Deltagruppen har et stadig tettere og godt utviklet faglig samarbeid til deltagernes beste, vi ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre hverandre gode inn i Fusjon Året 2011 har bl.a. hatt fokus på samkjøringen med Østfold Kompetansesenter AS. Deltagruppen har hatt fokus på samkjøring av personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap, med sikte på å oppnå enda bedre resultater for våre deltakere. Vi ser at året har gitt oss muligheten til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser internt og en større og bedre plattform hos eksterne arbeidsgivere. Fusjonen har også medført at vi har enda bredere faglig kompetanse på våre veiledere som kommer deltagerne våre til gode. Brukerundersøkelser Bedriften har i 2011 gjennomført brukerundersøkelser på alle tiltak. Vi benytter oss av en responsmodul i TQM-partner. Spørsmålene er noe omgjort for 2011 i forhold til tidligere år. Vi oppnår gode resultater på fornøydhet, og dette videreformidles til styret og NAV regionskontorene. 633 undersøkelser ble gjennomført i Så mange som 94 % av brukerne oppgir at de er fornøyd. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 9

10 Organisering av attføringsarbeidet Deltagruppen sin attføringsvirksomhet har i 2011 vært lokalisert i Askim, Eidsberg og Sarpsborg. Eidsberg: APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB tiltak og kurslokaler. Askim: APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB og IO- tiltak, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, samt kursavdeling. Under tiltaket APS, har vi 5 plasser på «Vollene Gård» i Spydeberg. Sarpsborg: APS-avdeling, AB og IO tiltak, Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, samt kursavdeling med bl.a AMO- Avklaring og Oppfølging. Under tiltaket APS ligger 2 spesifikke målgruppetiltak som sender egen årsrapport, «Min vei/vilje viser vei» og «Grønt arbeid/vilje viser vei». Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Ved utgangen av 2011 hadde Deltagruppen 72 veiledere/jobbkonsulenter/ instruktører med attføringsfaglig ansvar. (Dette tallet varierer i løpet av året, avhengig av antall tiltaksplasser og AMO-kurs). I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel: reklame, transport, butikk, salg og service, kantine/catering, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar i samarbeid med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike praktiske arbeidsoppgaver i bedriften. Bedriften har en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til relevant høyskoleutdanning ved nyansettelser. Ved nyansettelser vektlegges det å komplimentere med nødvendig fagkompetanse ut fra hva markedet etterspør. Bransjekompetansen ivaretas også gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Dessuten skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 10

11 Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. Der det finnes et gap mellom bedriftens krav og faktisk kompetanse, vil man etter avtale med den enkelte ansatte avtale en plan for gjennomføring av nødvendig kompetanseheving over tid. Mange veiledere i bedriften kan om nødvendig jobbe på tvers av tiltakene eller i anbudene våre. Gjennomført fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte i attføringsavdelingen i 2011 Som det fremgår av oversikten, har mange ansatte vært igjennom fagopplæring innen attføring, bl.a. er salgskurs innen attføringsarbeidet viktig for å forbedre formidlingsresultatene. I en stadig mer konkurranseutsatt hverdag mener vi det er viktig med kontinuerlig kompetanseheving for å sikre kvalitet i det attføringsfaglige arbeidet vi utfører. 3 og 4-dagers intern grunnopplæring innen 10 attføring Karriereveiledningskurs SCI-A 3 WIE-interessetest 6 Kurs innen MI-Veiledningsmetodikk 8 Studiepoeng innen MI-veiledningsmetodikk 1 NLP Practitioner 5 Coaching/NLP 2 Smartkurs instruktør (Personlig økonomi) 2 Librakursinstruktør (kosthold/livsstil) 1 Mediehåndtering/sosiale medier 1 Rådgivertest-sertifisering 3 (kartlegging av lese- og skrivevansker) Div. kreative kurs 5 Salgsprosessen i attføringsarbeidet 19 Behandling av spillavhengighet 1 Div. dagskurs rus/psykiske lidelser etc 25 Fagseminar i gjeldsordingsloven 1 Studiepoeng innen Voksenpedagogikk 3 Lederopplæring 17 Div. intern dataopplæring (løpende) Alle bedriftens ansatte Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 11

12 Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse/ realkompetanse som ble tilbudt våre deltakere i 2011: Helse, livsstil, kosthold, Fysisk aktivitet, trening, svømming etc Veiledning fra naprapat, fysioterapeut, coach Smartkurs (opplæring innen personlig økonomi) Karriereveiledning, handlingsplan Jobbpunkt.no - Jobbsøkerkurs, CV-skriving etc. Grunnleggende og videregående dataopplæring, kartlegging av digitale ferdigheter Veien til førerkortet (teoriprøven) tilpasset personer med lese- og skrivevansker Kartlegging av lese- og skrivevansker og tallforståelse (Rådgivertest) Individuelt tilpassede nettstudier med studiestøtte og veiledning Norskopplæring Yrkesspesifikk fagopplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 12

13 Attføringsresultatene for skjermede tiltak for året 2011: Askim og Eidsberg 2011 Tiltak Antall delt. Avsluttet til aktive løsn. Prosent aktive løsn. Antall i jobb Avsluttet totalt Prosent jobb % ekst.pl. APS Gj.snittl ig opph.tid alle løsn. AB-Askim % % 11,98 AB-Eidsberg % % 13,79 IO % % 9,46 AB/IO % % 12,04 Avklaring % 4 3 % 2,11 Kvalifisering % 0 % 24 Tilrettelagt Arbeid ,5 APS Askim % 3 3 % 32 % 8,24 APS Mysen % 4 5 % 43 % 7,54 Resultater % 67 Sarpsborg 2011 Tiltak Antall delt. Avsluttet til aktive løsn. Prosent aktive løsn. Antall i jobb Avsluttet totalt Prosent jobb % ekst.pl. APS Gj.snittl ig opph.tid alle løsn. AB % 3 25 % 9,41 IO % % 11,15 AB/IO % % 10,69 Avklaring % 7 7 % 2,53 Kvalifisering % 1 33 % 20,01 Tilrettelagt Arbeid 16 APS Sarpsborg % % 28 % 8,71 APS Min vei + Skjeltorp % 2 10 % 62 % 8,06 Resultater % 52 Deltagruppen, Terje Ekhaugen Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 13

14 Årsrapport HMS 2011: HMS rapport utarbeides hvert i år i februar og gir status for arbeidet som er utført i året som har gått. Årsrapporten gjennomgås i AMU og forelegges styret i Deltagruppen as, jfr. AMLs krav i 7-2 (6). Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll). For å ivareta Arbeidsmiljølovens bestemmelser og Internkontrollforskriften har Deltagruppen gjennom året arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom bedriftens eget internkontrollsystem (HMS-håndbok). Dette betyr at den enkelte leder har et ansvar for å motivere, følge opp og søke forbedringer i sitt ansvarsområde. Verneombudene har også et ansvar i forbindelse med HMS. Personalansvarlig har i starten på året utarbeidet og gjennomgått aktivitetsplan HMS for 2011 med berørte personer. Denne beskriver aktivitetene som skal gjennomføres ihht bedriftens internkontrollsystem og finnes på bedriftens fellesområde M. Se vedlegg aktivitetsplan HMS. Bedriftenes HMS - prosedyrer og rutiner har blitt oppdatert og lagt inn i TQM - dokumentstyringssystemet. Dette systemet varsler neste revisjon av dokumentene automatisk. Vernetjenesten. 2.1 IA MÅL. Deltagruppen er IA-bedrift og utarbeidet følgende IA-målsetting for 2011: Sykefraværet skal for faste ansatte reduseres fra 8,49 % til 7,0 % med mål om 4 % fravær innen utgangen av For ansatte i attføringsavdelingen er målet å redusere fraværet ned til 10 % i løpet av Fraværet for de faste ansatte endte i 2011 på 8,9 % og på 21,4% for ansatte i attføringsavdelingene (avd. 26 og 27). Disse tallene viser at målsettingene ikke er nådd gjennom året. Men det påpekes at det har vært arbeidet godt i bedriften med sykefraværsoppfølging sammen med bedriftens faste kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter. Se punkt 2.2. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 14

15 2.2 Sykefravær og sykefraværsoppfølging. Totalfraværet for 2011 endte på 9 % (8,03% i 2010). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 5,7 %, en oppgang fra året før (4,32% i 2010). Vår kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter har tidlig på året deltatt i et møte vedr. status og planlegging av fremtidige aktiviteter i forbindelse med sykefraværsoppfølging. Bedriften har videre hatt tett oppfølging med de som har vært syke gjennom hele året. Både bedriftens ledere og personalansvarlig hver for seg har hatt oppfølgingssamtaler med de sykmeldte. I tillegg har vår kontaktperson deltatt annenhver måned i mange enkeltsamtaler med de sykmeldte og deres nærmeste ledere for å bistå oss i sykefraværsarbeidet. Hun har også bistått oss med søknader om midler (tilretteleggingstilskudd) fra NAV til bruk av coach i sykefraværsoppfølging, BHT-tilskudd til arbeidsplassvurdering og til prosjekt trivsel som var i avslutningsfasen. Det er også avholdt flere dialogmøter med lege og den sykmeldte. Internt har vi gjennomført informasjonsmøter med våre ledere og sendt ut skriftlig dokumentasjon på de nye reglene som trådte i kraft den vedr. sykefraværsoppfølging. Det ble i forbindelse med sykefraværsoppfølging gjennomført en arbeidsplassundersøkelse i Voksenopplæringen utført av Hjelp 24 BHT. Formålet med undersøkelsen var å se på den ansattes kontorarbeidsplass med blant annet fokus på ergonomisk utforming, lysforhold, plassering av datautstyr og annet kontormateriell. 2.3 Møter og kurs. Det er innkjøpt 3 hjertestartere som er plassert i henholdsvis Askim, Mysen og Sarpsborg. 2 timers opplæring i bruk av hjertestarter er gjennomført av Røde Kors. Tre verneombud har deltatt på 40 timers HMS-kurs i regi av Hjelp 24. Ett verneombud har deltatt på HMS grunnkurs i regi av Tools. To av bedriftens ledere har deltatt på dagskurset HMS for ledere i regi av Krapfoss industrier. Borg Helse, Hjelp 24 BHT, Unicare, Ringvoll og Høiden BHT og Frisk BHT har vært hos oss og presentert sine BHT-ordninger i forbindelse med at bedriften skulle knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. Smaalenene BHT har presentert seg i Etter en grundig gjennomgang med fire bedriftshelsetjenester, falt valget til slutt på Unicare BHT. Avtalen med dem startet den Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 15

16 Personalansvarlig har også deltatt i et møte i Sarpsborg der Friskklinikken presenterte sitt tilbud. Vi har også vært til stede på NAVs dialogdag, NAV dagen og Trond Øverdals foredrag om Psykisk helse. Personalansvarlig har deltatt på IA-seminar arrangert av NAV Arbeidslivssenter og Østfoldkonferansen HMS dagen, arrangert av NAV Arbeidslivssenter i samarbeid med partene i arbeidslivet. Følgende kurs er planlagt i 2012: Sertifiseringskurs i bruk av hjertestarter Røykesluttkurs HMS-grunnkurs, 40 timer for verneombud og medlemmer i AMU Instruktørkurs i førstehjelp Førstehjelpskurs for verneombud og andre interesserte 2.4 Arbeidsmiljøkartlegginger. Styret i Deltagruppen vedtok i 2009 at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i Formålet med undersøkelsen var å få innsikt i hvordan arbeidsmiljøet oppleves av de ansatte og om det var aktuelt med enkelte forbedringstiltak. Som følge av undersøkelsen ble det etablert 6 ulike prosjektgrupper med intensjon om å komme frem til forbedringer i sitt område. I tillegg ble Prosjekt Trivsel etablert som omhandlet forankring av tankesett og verdibygging i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Disse prosjektene ble avsluttet i På slutten av året er det blitt foretatt forberedelser til en ny undersøkelse som skal gjennomføres i 2012 som en oppfølging av forrige undersøkelse. 2.5 AMU og verneombud. I 2011 har arbeidsmiljøutvalget bestått av fire medlemmer representert fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden. Arbeidstaker har hatt ledervervet i Det er gjennomført 4 møter i 2011 og totalt har det vært behandlet 29 saker. Referater fra møtene er tilgjengelig for ansatte på fellesområdet M. Det har vært 6 verneombud i bedriften og det er gjennomført 3 møter i 2011 og totalt behandlet 19 saker. Hvilke oppgaver verneombudene har og øvrig nyttig HMS informasjon er oppdatert og gjennomgått med verneombudene. 2.6 Vernerunder. I hht aktivitetsplan HMS er det gjennom året gjennomført ulike vernerunder på alle avdelinger. Det er også gjennomført evakueringsøvelser i Myrvn. 2. Verneombudene har kontrollert verneutstyret på de avdelingene som har dette. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 16

17 2.7 Fysisk aktivitet / trivselstiltak / trimaktiviteter. Bedriften har avtale med en naprapat i Askim og en i Sarpsborg, et forebyggende behandlingstilbud til ansatte. Samarbeidet med Østfoldbadet og Avancia i Askim fortsatte i 2011 og disse tilbyr ansatte og våre deltakere flere ulike treningstilbud. I tillegg benytter bedriften seg også av tilbudet «Aktiv på dagtid» i Mysen og Sarpsborg for våre deltakere. Våre ansatte i Sarpsborg har også anledning til å trene på treningssentre her på samme vilkår som ansatte har i «Indre». Innebandytrening foregår en ettermiddag pr uke i Askim, og en liten gruppe spiller bowling i Ski. Deltagruppen har også flyttet trimrommet fra låven til Myrvn. 5. Rommet kan benyttes av ansatte utenom arbeidstid. En helg i september reiste en gjeng med ansatte for å sykle hele Rallarvegen i 2 dager. 2.8 Fysioterapi. Bedriften har ikke hatt tilgang til fysioterapeut i Medisinskapene. Personalansvarlig har sørget for innkjøp av utstyr til medisinskapene i Askim. Verneombudene har komplettert medisinskapene i sitt verneområde Informasjon og undervisning. Personalavdelingen har fortløpende gjennomgått startpakke for nyansatte (inkluderer bl.a. deler av vårt HMS- system) med alle nyansatte i bedriften. Skadestatistikk. 3.1 Skader. I løpet av 2011 er det registrert 16 (10 i 2010) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. NAV Trygd har fått melding om 12 skader på skjemaet registrering av yrkesskade. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og ti av skadene er skjedd med deltakere. Personalansvarlig har i etterkant hatt oppfølgingssamtale med de som har skadet seg direkte eller hatt samtale med vedkommendes nærmeste leder. Type skader er bl.a.: fall : 6 personer belastningsskade: 2 personer påkjørsel: 1 person klemskade: 2 personer kuttskade: 2 personer diverse skader: 3 personer Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 17

18 Avviksbehandling. En uønsket hendelse, herunder avvik, er en fellesbetegnelse for alle hendelser, feil eller skader som kan føre til personskader, miljøskader eller økonomiske tap. HMS-avvik er forhold som oppdages som kan føre til skade på helse, miljø eller sikkerheten i bedriften. I fra høsten 2011 blir alle avvik i bedriften registrert i dokumentstyringssystemet TQM. Det ble i løpet av året registrert 2 avvik. Den første hendelsen var ved vår APS avdeling i Mysen. I forbindelse med glassfusing er det glasstøv i luften som medførte at enkelte fikk kløe og problemer med luftveiene. De foreslåtte tiltakene ble gjennomført. Likevel ble det ved slutten av året rapportert om de samme glasstøvproblemene, og tiltak ble satt i verk tidlig i Klagebehandling. Bedriften har etablert et system for klagebehandling. I 2011 ble det mottatt totalt 4 klager, (5 i 2010) hvorav en var intern klage og tre var eksterne klager. 4.2 Nestenulykker. I løpet av 2011 ble det rapportert om en nestenulykke på vårt kjøkken i kantine i Sarpsborg. Dette var skjorte som tok fyr idet personen lener seg over gasskomfyren. Tiltak ble umiddelbart utført. Eksterne tilsyn / revisjoner. Arbeidstilsynet var på tilsynsbesøk på vår avdeling i Sarpsborg i august måned. Fokuset i tilsynsbesøket var på kartlegging av risiko, risikovurdering, planer og tiltak, samt system for oppdatering. Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet. Brannservice Øst har vært på besøk for å kontrollere brannslanger og håndslokkeapparater i Myrvn Nettpartner gjennomførte i juni måned tilsyn i Myrvn. 4 og 5 vedr. ivaretagelse av Internkontrollforskriften opp mot El-Tilsynsloven. Deltagruppen den Marit Sylliaas Personalansvarlig Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 18

19 Resultatregnskap Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 19

20 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 20

21 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 21

22 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 22

23 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 23

24 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 24

25 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 25

26 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 26

27 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 27

28 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 28

29 Noter 2011 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 29

30 Kontantstrømoppstilling Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 30

31 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 31

32 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 32

33 Deltagruppen AS Askim: Mysen: Sarpsborg: Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 33

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer